189 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4083/2012

Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011.

05 Οκτωβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189
5 Οκτωβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4083
Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο ΜόνοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 11 παρ. 1 περίπτωση β΄ του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας και Περιφερειακής Συνοχής, ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, του άρθρου 6 περιπτώσεις α΄ και γ΄, που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης του άρθρου 6 περίπτωση β΄ που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Όπου στο νόμο αυτόν και στις πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση ή σχετίζονται με την εφαρμογή του αναφέρεται ως αρμόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αρμόδια στο εξής είναι η Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 11 παρ. 4 περίπτωση β του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων και ενστάσεων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στην καταργηθείσα Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εκδίδονται από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 5 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83) προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: «6. Για την υποβολή ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων, ειδικώς για το β΄ εξάμηνο του έτους 2011, για την παραλαβή των οποίων ήταν αρμόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταργήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) από 21.6.2012, και ήδη καθίσταται αρμόδια η Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, από 21.6.2012, η ως άνω δεκαήμερη προθεσμία θα αρχίζει 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι ενστάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην τότε αρμόδια Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και οπωσδήποτε μέχρι 21.6.2012, θα ληφθούν υπόψη και θα συνεξετασθούν με όσες τυχόν υποβληθούν εντός της νέας, ως άνω, προθεσμίας. 7. Για την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή σε θέματα νομιμότητας των επενδυτικών σχεδίων αρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την οποία, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος, τάσσεται από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης δεκαπενθήμερη προθεσμία, ειδικώς για το α΄ εξάμηνο του έτους 2012, η προθεσμία αυτή θα αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για τη συγκρότηση της νέας αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα εκδοθεί εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 4 του π.δ. 33/2011 προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής, και η υφιστάμενη παράγραφος 2 αναριθμείται σε παράγραφο 3. «2. Οι προθεσμίες που τάσσονται με τις παραγράφους 1 Ι β΄ και 1 II ι΄ του άρθρου αυτού για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικά στάδια, ήτοι είκοσι (20) ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πρώτου σταδίου ελέγχου νομιμότητας από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης των φακέλων και είκοσι (20) ημερών από την καταληκτική προθεσμία ελέγχου της νομιμότητας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του δεύτερου σταδίου, οι οποίες, κατ’ άρθρο 241 παρ. 12 του ν. 4072/ 2012 (Α΄ 86) ορίζονται ως αποκλειστικές, ειδικώς για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του α΄ εξαμήνου του έτους 2012 για τα οποία ήταν αρμόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θα αρχίζουν δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η από 6.8.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 158/ 9.8.2012).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή σεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ