189 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4083/2012

Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011.

Άρθρο Μόνο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
05 Οκτωβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189
5 Οκτωβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4083
Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 5 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83) προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: «6. Για την υποβολή ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων, ειδικώς για το β΄ εξάμηνο του έτους 2011, για την παραλαβή των οποίων ήταν αρμόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταργήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) από 21.6.2012, και ήδη καθίσταται αρμόδια η Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, από 21.6.2012, η ως άνω δεκαήμερη προθεσμία θα αρχίζει 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι ενστάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην τότε αρμόδια Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και οπωσδήποτε μέχρι 21.6.2012, θα ληφθούν υπόψη και θα συνεξετασθούν με όσες τυχόν υποβληθούν εντός της νέας, ως άνω, προθεσμίας. 7. Για την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή σε θέματα νομιμότητας των επενδυτικών σχεδίων αρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την οποία, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος, τάσσεται από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης δεκαπενθήμερη προθεσμία, ειδικώς για το α΄ εξάμηνο του έτους 2012, η προθεσμία αυτή θα αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για τη συγκρότηση της νέας αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα εκδοθεί εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.»

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ