59 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4132/2013

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 8
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
07 Μαρτίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
7 Μαρτίου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4132
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Το ποσό επιστροφής της περίπτωσης α΄καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού και εντός των ίδιων προθεσμιών με το πρόσθετο ποσό επιστροφής της περίπτωσης γ΄ του παρόντος άρθρου. Η είσπραξη τόσο του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α΄όσο και του ποσού πρόσθετης επιστροφής της περίπτωσης γ΄ γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα πλαίσια περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού επιστροφής της περίπτωσης α΄ ή του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ΄ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει αυτόματα να αποζημιώνει τα αντίστοιχα φαρμακευτικά προϊόντα του υπόχρεου Κ.Α.Κ. που συγκαταλέγονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6).»

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ