36 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4237/2014

Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 7
12 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36
12 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4237
Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 7

Προστίθεται νέο άρθρο 14Γ στο ν. 3429/2005 το οποίο έχει ως ακολούθως: «Άρθρο 14Γ Εταιρικός Μετασχηματισμός της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία 1. Διαδικασία Διάσπασης Η διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. πραγματοποιείται με τη σύσταση δύο (2) νέων ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 και των άρθρων 82−86 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37). Η μία εκ των δύο ανωνύμων εταιρειών θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διάσπαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. 2. Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων, φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις. α. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ενοχικά και εμπράγματα, της διασπώμενης εταιρείας μεταβιβάζονται από τη διάσπασή της στις νέες εταιρείες που ιδρύονται με τη διάσπαση. Στη σύμβαση της διάσπασης και στο καταστατικό των νέων επωφελούμενων εταιρειών δεν απαιτείται εξαντλητική περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης εταιρείας. Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που διασπάται, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων στις νέες εταιρείες που ιδρύονται με τη διάσπαση, δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή οποιουδήποτε άλλου φόρου σχετικά με την υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ακινήτων. β. Στην περίπτωση που από τη σύμβαση της διάσπασης ή το καταστατικό των νέων επωφελούμενων εταιρειών δεν προκύπτει η ταυτότητα των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται στις νέες επωφελούμενες εταιρείες, καταχωρείται στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου απόσπασμα της σύμβασης διάσπασης ή του καταστατικού, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία αυτά και αποτυπώνεται ότι οι νέες εταιρείες είναι καθολικοί διάδοχοι της εταιρείας που διασπάται. Εάν η εταιρεία που διασπάται έχει νόμιμους τίτλους κυριότητας ακινήτων ή συστάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάνω σε ακίνητα, οι οποίοι δεν έχουν μεταγραφεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών, οι νέες επωφελούμενες εταιρείες μπορεί να ζητήσουν τη μεταγραφή αυτών στο όνομά τους. Για τη μεταγραφή δεν οφείλεται οποιοσδήποτε φόρος, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των αμίσθων ή εμμίσθων υποθηκοφυλάκων) από την εταιρεία που διασπάται ή τις νέες επωφελούμενες εταιρείες. γ. Η σύμβαση διάσπασης, το καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που διασπάται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας που διασπάται και των νέων επωφελούμενων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο των από τη διάσπαση ιδρυομένων νέων εταιρειών, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη διάσπαση, τη σύσταση και το καταστατικό των νέων εταιρειών, η δημοσίευση αυτών στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταβίβαση και μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δίκαιου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε φόρου στην υπεραξία από την ανταλλαγή των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για όλες τις παραπάνω συμβάσεις, πράξεις ή συμφωνίες περιορίζονται στο 1% των προβλεπομένων από το νόμο. Για το φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2859/2000, όπως ισχύει. Κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων και πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3049/2002 (A΄ 212). δ. Εξαιρετικώς και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασπάσεως και της συστάσεως των νέων επωφελούμενων εταιρειών, η, στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αναφερόμενη εταιρεία που διασπάται απαλλάσσεται της υποχρεώσεως προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για οφειλές προς Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση των εν λόγω πιστοποιητικών. Επίσης, τυχόν επιστροφές ΦΠΑ ή εισοδήματος προς την ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Δημόσιο, αποκλειομένης της δυνατότητας ανάληψης των σχετικών ποσών από την εταιρεία. ε. Η κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των νέων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, περιλαμβανομένου του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2303/1995 (Α΄ 80) ισχύουν και για τις νέες εταιρείες που ιδρύονται με τη διάσπαση. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για χρέη της εταιρείας που διασπάται, τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το, προ της συστάσεως των νέων επωφελούμενων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση, χρονικό διάστημα και δεν είχαν προηγουμένως κεφαλαιοποιηθεί. 3. Η πρώτη εταιρική χρήση των, από τη διάσπαση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προερχόμενων, νέων εταιρειών άρχεται από την ημερομηνία εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής πράξεως της εποπτεύουσας αρχής, εφαρμοζόμενης ως προς τη διάρκεια αυτής της παρ. 2 του άρθρου 42 του κ.ν. 2190/1920 (A΄37), όπως ισχύει. 4. Η μεταφερόμενη στον ισολογισμό των νέων εταιρειών ζημία κατά το ποσό που τυχόν δε συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά το μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη των νέων επωφελούμενων εταιρειών των πέντε (5) επόμενων χρήσεων κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993 (A΄ 137) και κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. 5. Κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος ή υπουργικής απόφασης υπέρ της εταιρείας που διασπάται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύει υπέρ των νέων επωφελούμενων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση. 6. Οι διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 δύνανται να εφαρμοσθούν σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε., καθώς και τις δύο (2) επωφελούμενες νέες ανώνυμες εταιρείες, που θα προκύψουν από την κατά τα ανωτέρω διάσπαση της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και τις θυγατρικές αυτών, ανεξάρτητα από τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005. 7. Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. πριν την ολοκλήρωση της διάσπασής της δύναται να επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου για την αμιγώς στρατιωτική δραστηριότητα (παραγωγή και εμπορία), με μόνα απαιτούμενα δικαιολογητικά: α) την απόφαση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης από το αρμόδιο όργανο για την επιχορήγηση και β) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της επιχορήγησης. Μετά τη διάσπαση, η οποιαδήποτε σχετική επιχορήγηση μεταφέρεται συνολικά στην ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης. 8. Στην εξαίρεση της παρ. 3α του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 (A΄ 143) για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων εμπίπτουν και οι εγκαταστάσεις της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. πριν τη διάσπασή της, ενώ μετά τη διάσπασή της στην εξαίρεση αυτήν εμπίπτουν οι εγκαταστάσεις της νέας επωφελούμενης ανώνυμης εταιρείας που θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9. Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του παρόντος νόμου ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω απαιτούμενη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ