157 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4278/2014

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 58
04 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157
4 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4278
Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 58

Στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 7 του ν. 4237/2014 προστίθεται το παρακάτω εδάφιο: «Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται κατόπιν αιτήματος του εποπτεύοντος Υπουργείου προς το Υπουργείο Οικονομικών, να επιχορηγεί την καταβολή δεδουλευμένων των εργαζομένων σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές αυτές εταιρείες που έχει ή πρόκειται να τεθεί σε ειδική εκκαθάριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005, σύμφωνα με τους Ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Ακολούθως, η θέση σε εκκαθάριση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου δεν πρέπει χρονικά να απέχει περισσότερο του εξαμήνου από την εκταμίευση της επιχορήγησης για την οποία απαιτούνται μόνο: α) η απόφαση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης από το αρμόδιο όργανο για την επιχορήγηση και β) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της επιχορήγησης. Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου. Η επιχορήγηση αυτή δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των ανωτέρω θυγατρικών εταιρειών προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία, επίσης δεν δύναται να κατασχεθεί ή να δεσμευτεί για οφειλές των θυγατρικών αυτών έναντι τρίτων. Άρθρο 59 Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα 1. Τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη, με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, καταργούνται. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ως προς τα κατώτατα όρια εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση) στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 2. Η ισχύς των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου, όσον αφορά τα ανώτατα όρια, ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και μελετών. 3. Στο ως άνω προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των τυχόν συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, όπως ιδίως η αρμόδια αρχή τήρησής τους, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των οικονομικών φορέων σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσής τους και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στο ίδιο διάταγμα μπορούν να εξειδικεύονται οι όροι ίδρυσης και η λειτουργία είτε εναλλακτικών επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων είτε συστημάτων πιστοποίησης από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και να ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Άρθρο 60 1. Οφειλές φορέων Γενικής Κυβέρνησης Νομού Αττικής προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., που αφορούν στη χρονική περίοδο έως τις 31.12. 2013 και προέρχονται από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για ηλεκτροφωτισμό οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών, αφαιρουμένων τυχόν προστίμων−προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων, αναλαμβάνονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εξοφλούνται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με μεταφορά σχετικών πιστώσεων. 2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται τα ποσά κατ’ έτος και υπόχρεο φορέα, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής των μετρητών από τους αρμόδιους φορείς και τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.. β) Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία για τη διενέργεια των απαιτούμενων τροποποιήσεων λογιστικής απεικόνισης των μεγεθών των προϋπολογισμών και ισολογισμών των οικείων φορέων, τα δικαιολογητικά πληρωμής της σχετικής δαπάνης καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 3. Τα καταβαλλόμενα κατά τα ανωτέρω ποσά που αφορούν στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού του Νομού Αττικής και τα νομικά πρόσωπα αυτών, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που αφορούν οφειλές της χρονικής περιόδου από 1.1.2012 έως 31.12.2013, παρακρατούνται από τους υπόχρεους ΟΤΑ, από τους αποδιδόμενους μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού πόρους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει κατά τα έτη 2015 − 2020. 4. Οι ανωτέρω σχετικές καταβολές δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και συμψηφισμό με οφειλές της ανωτέρω εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 5. Με την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών αποσβέννυται το σύνολο των απαιτήσεων της ανωτέρω εταιρείας που αφορούν στις εν λόγω υποχρεώσεις. Άρθρο 61 Για τους εργαζόμενους στην ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ο χρόνος εκτός υπηρεσίας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους επαναπροσληφθέντες, δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέων πλασματικών χρόνων, ως αυτοί ορίζονται με την παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). Άρθρο 62 Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) εφαρμόζονται αναλογικά και για την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) και τις θυγατρικές της. Το χρονικό σημείο που προσδιορίζεται στην περίπτωση γ΄ της ανωτέρω διάταξης, για την ΕΑΣ ΑΒΕΕ είναι η διάσπαση της εταιρείας και η σύσταση των δύο νέων επωφελούμενων εταιρειών, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36), ενώ ειδικά για την επωφελούμενη εταιρεία πολιτικής παραγωγής, η θέση της σε ειδική εκκαθάριση. Άρθρο 63 Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αυξάνονται κατά δύο (2) έτη για όσους έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, επειδή παρουσιάζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα.»

Λευκάδα, 31 Ιουλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ