94 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4336/2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 2 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥ- ΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗ- ΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
14 Αυγούστου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94
14 Αυγούστου 2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ι) Η έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2016. ΙΙ) Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) τα άρθρα 36 έως 38, η παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, β) η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4308/2014, γ) το άρθρο 108 του κ.ν. 2190/1920, δ) το άρθρο 23 του ν. 3190/1955, ε) το άρθρο 99 του ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις παρα- πάνω ρυθμίσεις. ΙΙΙ) Διορισμένοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ε- λεγκτές με βάση τις καταργούμενες διατάξεις συνεχί- ζουν το έργο τους μέχρι την περάτωσή του. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 49/1968 (Α΄ 294) Τ1. Η δεύτερη και επόμενες υποπαράγραφοι της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄294), όπως ισχύουν, καταργούνται. 2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄294), όπως ισχύουν, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή πε- ρισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφο- ρών και Επικοινωνιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών. β. Bεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε- σίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημε- ρών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία βεβαιώ- νεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το α- ντικείμενο αυτής. γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλμα- τος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε μητρώο εφόσον α- παιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελμα- τικής δραστηριότητας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, επαγγελματικές δραστηριότη- τες για τις οποίες απαιτείται η υποβολή των δικαιολογη- τικών του εδαφίου γ΄ της παρούσας, μπορούν να εξαι- ρούνται από την υποβολή αυτών. Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του φορτηγού ι- διωτικής χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτη- ση που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφο- ρών και Επικοινωνιών. Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, απαιτείται η υπο- βολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχό- μενων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης ή βεβαίωσης περί με- ταβίβασης αυτών. 5. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο έ- λεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάρι- στων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτός παύει να ισχύει.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ- ΤΩΝ 1. Η παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βα- σιλικού διατάγματος (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α΄ 115), το άρθρο μόνο του π.δ. 104/1988 (Α΄ 46), το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α΄115) και την υποπαράγραφο ΣΤ.8 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, αντικαθίστα- ται ως εξής: «6. α) Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το ο- ποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς Cο τουλάχιστον για 15 δευτε- ρόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς Cο τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετι- κούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύνα- μου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υ- περοξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερ- βαίνει τους +6 βαθμούς Cο, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Παραγωγικής Α- νασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκρι- τους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γά- λα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφε- ται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γά- λακτος σε ημέρες. Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έ- χει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επε- ξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρη- σής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερο- μηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη «γά- λα ημέρας».» 2. α. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3526/2007 (Α΄24) α- ντικαθίσταται ως εξής: «Η χρήση του όρου «αρτοποιός», καθώς και η εμπορι- κή χρήση των διακριτικών τίτλων «αρτοποιός» ή «αρτο- ποιείο» ή «φούρνος», επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είτε επιμελούνται άμεσα από το στάδιο των επιλεγόμενων πρώτων υλών, το ζύμωμα της ζύμης, την εξέλιξη αυτής μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της και την έψηση του άρτου στον τόπο της πώλησής του προς τον καταναλωτή είτε επιμελούνται μόνο το τελικό στά- διο της έψησης του άρτου στον τόπο πώλησής του στον τελικό καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα, εκτός από αυτά που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η χρήση όρου συναφούς με τους όρους «αρτοποιός» ή «αρτοποιείο», εφόσον ο χώρος πώλησης άρτου δεν δια- θέτει εγκαταστάσεις έψησης άρτου, με τη ρητή επιφύλα- ξη των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του ν. 3526/2007 (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το νόμο 3823/ 2010 (Α΄ 22) άρθρο 15.» β. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/ 2007 (Α΄24) αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικο- δομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτε- λεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρούμενων των σχε- τικών υγειονομικών διατάξεων.» 3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε- ξής: «Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ’ απο- κλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δη- μόσιας χρήσης συνίσταται στη μεταφορά προσχηματι- σμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευμέ- νης της με οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεσης του συγκοινω- νιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών ε- πιβατικών γραμμών ως εξής:» 4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) καταρ- γούνται από 1η Νοεμβριου 2015. 5 Η παρ. 9 του άρθρου 98 της Υ.Α. Α2- 861/2013 (Β΄2044) καταργείται. 6.α. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄173) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση ε- μπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τι- μές, ορίζονται οι εξής: α) Τακτικές εκπτώσεις: αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέ- λος του Αυγούστου. β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: βα) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και ββ) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτο- κινήτων.» β. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄173) προστίθεται στοιχείο 2 ως ακολούθως: «Επιτρέπεται, πέραν των περιόδων της προηγούμενης παραγράφου, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπη- ρεσιών με μειωμένες τιμές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έ- τους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίη- σης.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869 /2010

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ