59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 78
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 3891/2010, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: «6. Για την επικουρία του Προέδρου της ΡΑΣ συνιστώ- νται τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συ- νεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμ- βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής, εντός της οποί- ας προσλήφθηκαν, και διέπονται από τις διατάξεις των επόμενων εδαφίων. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στoν Πρόεδρο για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων απαιτείται πτυ- χίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών ενεργείται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με απόφαση του Προέδρου, η οποία αναρ- τάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και καθορίζει τις δραστη- ριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδι- ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τη Ρυθμιστική Αρχή και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδι- κών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν. 1256/1982. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουρ- γού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων κατα- βάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο της απόσπασής τους καταβάλλουν ασφα- λιστικές εισφορές υπέρ των κλάδων κύριας και επικου- ρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχών, στους οποίους υπάγονταν πριν από την από- σπασή τους. Για τον καθορισμό του ύψους των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται για κάθε κλάδο ασφάλισης οι σχετικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016 που αφορούν τους έμμισθους ασφαλισμένους, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση των πρώην φορέων ασφά- λισης (κύριας, επικουρικής, υγειονομικής περίθαλψης, εφάπαξ παροχών), στους οποίους υπαγόταν το ανωτέρω προσωπικό πριν από την απόσπασή του. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για τον τομέα δραστηρι- οτήτων και για τα καθήκοντα τα οποία έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνερ- γατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου αλλά ανα- στέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών δύναται να εισαχθούν εξαιρέσεις από την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθη- κόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Για τους δικηγόρους και τους ελεύθερους επαγγελμα- τίες που ασκούν τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη ή του Επιστημονικού Συνεργάτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3891/2010, όπως ισχύει. Για τις αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών ισχύ- ουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται αζημίως για το Δημόσιο με το θάνατο, την έκπτω- ση δυνάμει των διατάξεων του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, την παραίτηση ή την καταγγελία της. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ενεργείται με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή της. Σε περίπτωση θανάτου ή έκπτωσης ή αποδοχής πα- ραίτησης του Ειδικού Συμβούλου, του Επιστημονικού Συνεργάτη ή του Ειδικού Συνεργάτη η λύση της εργασι- ακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και η σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. 7. Οι ημέρες μετακίνησης του προσωπικού της ΡΑΣ, καθώς και των μελών της Ολομέλειας καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών και του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Δ9 του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Για τις δαπάνες των μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015.».

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.