94 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4336/2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 3869/2010 ( Α' 130) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙ- ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »
Άρθρο 4
14 Αυγούστου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94
14 Αυγούστου 2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 4ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών αυξάνεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού κατά ε- κατόν σαράντα (140) και ορίζεται συνολικά σε 916

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οργανικές θέσεις που συστήθηκαν με την προη- γούμενη παράγραφο κατανέμονται στα Ειρηνοδικεία του Κράτους ως εξής: 1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αθηνών α. Ειρηνοδικείο Αθηνών: 31 β. Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: 5 γ. Ειρηνοδικείο Ν Ιωνίας: 3 δ. Ειρηνοδικείο Περιστεριού: 3 ε. Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: 2 στ. Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου: 2 ζ. Ειρηνοδικείο Αχαρνών: 6 η. Ειρηνοδικείο Κρωπίας: 3 θ. Ειρηνοδικείο Ελευσίνας: 2 ι. Ειρηνοδικείο Μεγάρων: 2 ια. Ειρηνοδικείο Μαραθώνα: 1 ιβ. Ειρηνοδικείο Ιλίου: 5 ιγ Ειρηνοδικείο Λαυρίου: 1 2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκίδας Ειρηνοδικείο Χαλκίδας: 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θηβών Ειρηνοδικείο Θηβών: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λαμίας Ειρηνοδικείο Λαμίας: 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λιβαδειάς Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πειραιά α. Ειρηνοδικείο Πειραιά: 2 β. Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας: 3 γ. Ειρηνοδικείο Νίκαιας: 5

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κατερίνης Ειρηνοδικείο Πιερίας: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γιαννιτσών Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σερρών Ειρηνοδικείο Σερρών: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κέρκυρας Ειρηνοδικείο Κέρκυρας: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Δράμας Ειρηνοδικείο Δράμας: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καβάλας Ειρηνοδικείο Καβάλας: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ιωαννίνων Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων: 2 15 Περιφέρεια Πρωτοδικείου Άρτας Ειρηνοδικείο Άρτας: 1 16. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρόδου Ειρηνοδικείο Ρόδου: 1 17. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χανιών Ειρηνοδικείο Χανίων: 2 18. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρεθύμνης Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης: 1 19. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρηνοδικείο Ηρακλείου: 3 20. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λασιθίου Ειρηνοδικείο Λασιθίου: 1 21. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνης Ειρηνοδικείο Κοζάνης: 1 22. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λάρισας Ειρηνοδικείο Λάρισας: 1 23. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρικάλων Ειρηνοδικείο Τρικάλων: 1 24. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βόλου Ειρηνοδικείο Βόλου: 2 25. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κορίνθου Ειρηνοδικείο Κορίνθου: 5 26. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαμάτας Ειρηνοδικείο Καλαμάτας: 1 27. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών Ειρηνοδικείο Πατρών: 9 28. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας Ειρηνοδικείο Πύργου: 1 29. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ζακύνθου Ειρηνοδικείο Ζακύνθου: 1 30. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αγρίνιου Ειρηνοδικείο Αγρίνιου: 1 31. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μεσολογγίου Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου: 1 32. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης: 16. 3. Οι θέσεις Ειρηνοδικών Δ τάξεως που προκηρύχθη- καν με την υπ' αριθμ, 104572/2014 απόφαση του Υπουρ- γού Δικαιοσύνης αυξάνονται κατά 140 και ορίζονται σε 194. 4. Στον τομέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών συνιστώνται 77 θέσεις Δι- καστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Γραμματέων, 34 θέσεις του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής 45 θέσεις του Κλάδου ΤΕ Γραμματέων. 10 θέσεις του Κλάδου ΤΕ Πλη- ροφορικής και 24 Θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δι- καστηρίων που κατανέμονται στα ακόλουθα Ειρηνοδι- κεία: 1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αθηνών α. Ειρηνοδικείο Αθηνών: 46 ΠΕ Γραμματέων. 15 ΠΕ Πληροφορικής: 4. ΤΕ Γραμμα- τέων 18. ΤΕ Πληροφορικής 3, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων: 6 β. Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: 7 ΠΕ Γραμματέων 3. ΠΕ Πληροφορικής 2, ΤΕ Γραμματέ- ων. 1. ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων: 1 γ. Ειρηνοδικείο Ν Ιωνίας: 4 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα- τέων: 1. ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων. 1 δ. Ειρηνοδικείο Περιστεριού: 4 ΠΕ Γραμματέων. 1. ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Γραμματέ- ων: 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων 1 ε ε. Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: 3 ΠΕ Γραμματέων: 1. ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραμμα- τέων; 1, στ. Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 3 ΠΕ Γραμματέων: 1. ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα- τέων 1, ζ. Ειρηνοδικείο Αχαρνών 9 ΠΕ Γραμματέων. 3, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα- τέων 2. ΤΕ Πληροφορικής: 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων: 2 η. Ειρηνοδικείο Κρωπίας. 4 ΠΕ Γραμματέων 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραμματέ- ων 1 ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων 1 θ. Ειρηνοδικείο Ελευσίνας. 3 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής. 1, ΤΕ Γραμμα- τέων: 1. ι. Ειρηνοδικείο Μεγάρων. 3 ΠΕ Γραμματέων 1. ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμματέ- ων 1 ια. Ειρηνοδικείο Μαραθώνα: 1 ΠΕ Γραμματέων: 1, ιβ. Ειρηνοδικείο Ιλίου. 7 ΠΕ Γραμματέων: 2. ΠΞ Πληροφορικής: 2, ΤΕ Γραμμα- τέων 1 ΤΕ Πληροφορικής. 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων 1 ιγ. Ειρηνοδικείο Λαυρίου 1 ΠΕ Γραμματέων 1. 2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκίδας Ειρηνοδικείο Χαλκίδας 3 ΠΕ Γραμματέων. 1. ΠΕ Πληροφορικής. 1. ΤΕ Γραμμα- τέων: 1 3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θηβών Ειρηνοδικείο Θηβών. 1 ΠΕ Γραμματέων: 1. 4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λαμίας Ειρηνοδικείο Λαμίας: 3 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραμμα- τέων. 1. 5. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λιβαδειάς Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1, 6. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πειραιά α. Ειρηνοδικείο Πειραιά: 3 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα- τέων 1, β. Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας: 4 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα- τέων 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων 1 γ. Ειρηνοδικείο Νίκαιας: 7 ΠΕ Γραμματέων: 2, ΠΕ Πληροφορικής: 2. ΤΕ Γραμμα- τέων. 1, ΤΕ Πληροφορικής: 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων 1 7. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κατερίνης Ειρηνοδικείο Πιερίας: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1 8. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γιαννιτσών Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών 1 ΠΕ Γραμματέων: 1, 9. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σερρών Ειρηνοδικείο Σερρών: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1, 10. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κέρκυρας Ειρηνοδικείο Κέρκυρας: 1 ΠΕ Γραμματέων 1, 11. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης: 1 ΠΕ Γ ραμματέων. 1, 12. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Δράμας Ειρηνοδικείο Δράμας. 1 ΠΕ Γραμματέων: 1, 13. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καβάλας Ειρηνοδικείο Καβάλας: 1 ΠΕ Γραμματέων 1. 14. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ιωαννίνων Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων: 3 ΠΕ Γραμματέων' 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα- τέων 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αρτας Ειρηνοδικείο Αρτας 1 ΠΕ Γραμματέων 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρόδου Ειρηνοδικείο Ρόδου 1 ΠΕ Γραμματέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χανιών Ειρηνοδικείο Χανιών: 3 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραμμα- τέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρεθύμνης Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης 1 ΠΕ Γραμματέων. 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 4 ΠΕ Γραμματέων: 1. ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Γραμματέ- ων: 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λασιθίου Ειρηνοδικείο Λασιθίου. 1 ΠΕ Γραμματέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνης Ειρηνοδικείο Κοζάνης: 1 ΠΕ Γραμματέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λάρισας Ειρηνοδικείο Λάρισας: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρικάλων Ειρηνοδικείο Τρικάλων: 1 ΠΕ Γραμματέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βόλου Ειρηνοδικείο Βόλου: 3 ΠΕ Γραμματέων; 1, ΠΕ Πληροφορικής; 1, ΤΕ Γραμμα- τέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κορίνθου Ειρηνοδικείο Κορίνθου: 7 ΠΕ Γραμματέων: 2, ΠΕ Πληροφορικής: 2. ΤΕ Γραμμα- τέων: 1. ΤΕ Πληροφορικής. 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαμάτας Ειρηνοδικείο Καλαμάτας; 1 ΠΕ Γραμματέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών Ειρηνοδικείο Πατρών 12 ΠΕ Γραμματέων: 4, ΠΕ Πληροφορικής: 2, ΤΕ Γραμμα- τέων. 2, ΤΕ Πληροφορικής 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων: 3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας Ειρηνοδικείο Πύργου: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ζακύνθου Ειρηνοδικείο Ζακύνθου: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αγρίνιου Ειρηνοδικείο Αγρίνιου 1 ΠΕ Γραμματέων 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μεσολογγίου Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου 1 ΠΕ Γραμματέων: 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης: 22 ΠΕ Γραμματέων: 8, ΠΕ Πληροφορικής: 4, ΤΕ Γραμμα- τέων: 4, ΤΕ Πληροφορικής: 2, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων: 4.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ