94 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4336/2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 3869/2010 ( Α' 130) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙ- ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »
Άρθρο 5 - Επιλέγοντες Πελάτες
14 Αυγούστου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94
14 Αυγούστου 2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5Επιλέγοντες Πελάτες

Το άρθρο 82 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακο- λούθως: «Άρθρο 82 1. Επιλέγοντες πελάτες πρέπει να είναι οι ακόλουθοι: (α) Οι κάτοιχοι άδειας ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργει- ας. (β) Εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας: (αα) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέ- ριο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε κινητή- ρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς. (ββ) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο για βιομηχανική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της συ- μπαραγωγής, η οποία, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης. (γγ) Από 1ης Ιανουαρίου 2017 όλοι οι Μη Οικιακοί Πε- λάτες, οι οποίοι είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύ- τερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης. (δδ) Από 1ης Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Μη Οικιακοί Πε- λάτες ανεξαρτήτως κατανάλωσης. (εε) Από 1η Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Οικιακοί Πελάτες. (γ) Οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν δυνάμει των διατάξεων του ν. 2346/1995 και ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, πριν από το νομικό δια- χωρισμό που περιγράφεται στο άρθρο 80Α, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες: (αα) τόσο για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αε- ρίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005, σύμβαση καθεμιάς ΕΠΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τη λήξη κάθε σύμβασης και από τη λήξη των συμβάσεων αυτών για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου (ββ) όσο και για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προο- ρίζονται για την Προμήθεια αποκλειστικά Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2. Για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Με- γάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που προμηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης, προσ- διορίζεται: (α) Από το μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου κατά τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα πριν από τη σύναψη συμ- βάσεως προμήθειας Φυσικού Αερίου ή την παράταση υ- φιστάμενης σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου. (β) Προκειμένου για νέες εγκαταστάσεις, από την ισχύ αυτών. (γ) Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ι- σχύος υφιστάμενων εγκαταστάσεων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α΄ και τη νέα εγκατεστημένη ισχύ. 3. Πελάτες, περιλαμβανομένων των Οικιακών, που εί- ναι εγκατεστημένοι εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσ- σαλίας και Θεσσαλονίκης και δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά- φου 1 και δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το Δίκτυο, δύνα- νται να απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο προς τις εκάστοτε ΕΠΑ ή τις Ε- ΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ- θρου 80Α. Οι ΕΠΑ, ή από τη σύστασή τους οι ΕΔΑ, οφεί- λουν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ως άνω εκ- δήλωση ενδιαφέροντος, να γνωστοποιήσουν εγγράφως προς τον ενδιαφερόμενο πελάτη αν είναι εφικτή η πραγ- ματοποίηση του έργου σύνδεσης εντός τριών (3) μηνών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης. Ε- φόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοινοποιείται εντός της ως άνω προθεσμίας του ενός μηνός και η προσφορά σύνδεσης. 4. Πελάτης που έχει υποβάλει έγγραφη εκδήλωση εν- διαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, προς τις εκά- στοτε ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, καθίσταται Επιλέγων, ανε- ξαρτήτως κατανάλωσης: (α) από την ημερομηνία κοινοποίησης, εντός της προ- θεσμίας της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, της άρνησης σύνδεσης,� (β) σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παρα- γράφου 2, χωρίς η εκάστοτε ΕΠΑ ή η ΕΔΑ, ανά περίπτω- ση, να κοινοποιήσει εγγράφως στον πελάτη την προ- σφορά σύνδεσης και έχει δικαίωμα να προμηθεύεται φυσικό αέριο από εναλλακτικούς προμηθευτές. 5. Πελάτες που δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγο- ντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προμη- θεύονται φυσικό αέριο από τις εκάστοτε ΕΠΑ, σύμφωνα με Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 87. 6. Οι ΕΠΑ υποχρεούνται, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανά κατηγορία πελατών να ενημερώσουν εγγράφως τους μη Επιλέγοντες Πελάτες που προμηθεύονται φυσι- κό αέριο από τις ΕΠΑ για τη δυνατότητά τους να αλλά- ξουν Προμηθευτή, όταν καταστούν Επιλέγοντες. Προς το σκοπό αυτόν οι ΕΠΑ οφείλουν να κοινοποιήσουν στους εν λόγω Πελάτες: (α) τα σχετικά ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων της συνο- λικής χρέωσης του Πελάτη και της χρέωσης ανά MWh κατανάλωσης, (β) σύγκριση με τα στοιχεία κατανάλωσης κατά την α- ντίστοιχη περίοδο χρέωσης του αμέσως προηγούμενου έτους ή την εξέλιξη κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο του κυλιόμενου μέσου όρου κατανάλωσης ανά περίοδο χρέ- ωσης. 7. Η κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ενημέρωση δύ- ναται να παρέχεται είτε σε ειδικό χώρο του λογαρια- σμού κατανάλωσης είτε με ξεχωριστό ενημερωτικό ση- μείωμα που επισυνάπτεται στο λογαριασμό. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 6, η έγγραφη ενημέ- ρωση περιλαμβάνει ευκρινή παραπομπή στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, όπου αναρτάται κατάλογος των κατόχων άδει- ας προμήθειας. 8. Οι ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ, που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση Προμηθευτών στα Δίκτυα Διανομής τα ο- ποία διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τρο- φοδότηση Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες σύμ- φωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται παράβαση από τις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουρ- γία του Δικτύου Διανομής. Για την πρόσβαση σε Δίκτυο Διανομής, οφείλεται στις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ αντάλλαγμα χρήσης του Δικτύου αυτού, το ύψος του οποίου καθορί- ζεται σύμφωνα με το άρθρο 88.»

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ