94 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4336/2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
14 Αυγούστου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94
14 Αυγούστου 2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 8Τελικές και μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του πα- ρόντος, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρί- στριας του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ι- διότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντί- στοιχων γεωγραφικών περιοχών, εισηγούνται στη ΡΑΕ, η οποία, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προ- βεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, υποχρεούται να εκδώσει το τελικό κείμενο εντός τριών (3) μηνών από το χρόνο υποβολής, (α) για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης των εν λόγω Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, (β) για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρ- θρου 80 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον πα- ρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κα- νονισμού Τιμολογίων της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστή του Δι- κτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφι- κών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ τα τι- μολόγια με βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα που παρέχουν στους Χρή- στες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του ν. 4001/ 2011, όπως τροποποιείται δια του παρόντος. Από το χρόνο θέσης του παρόντος σε ισχύ έως και τον χρόνο θέσης σε ισχύ των ανωτέρω τιμολογίων, η τιμή για την παροχή Βασικών Δραστηριοτήτων προς τους Χρήστες α- πό τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσ- σαλονίκης ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ ανά MWh.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την έκδοση των Αδειών Διανομής που προβλέ- πονται στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011, καταργούνται οι ρυθμίσεις των Αδειών Διανομής που έχουν χορηγηθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 (Α’ 256).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατόπιν του λειτουργικού διαχωρισμού που λαμβά- νει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α και της ει- σφοράς του κλάδου Διανομής στις ΕΔΑ, χορηγείται στις ΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4001/2011, άδεια προμήθειας εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της Άδειας Διανομής στις ΕΔΑ που συστήνο- νται σύμφωνα δια του παρόντος. Μέχρι την έκδοση άδει- ας προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου στις ΕΠΑ, οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 δύνανται να ασκούν τη δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 23 και 83 του ν. 4001/2011, δύναται να επιβάλει στις ΕΠΑ μέ- τρα και όρους, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι προκειμέ- νου να διασφαλίζεται η προστασία των Πελατών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, μέχρι την έκδοση των αδειών προμήθειας. Τα μέτρα αυτά δεν δύνανται να πε- ριορίζουν τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων προμήθειας των ΕΠΑ σε Πελάτες που καθίστανται Επι- λέγοντες δυνάμει του άρθρου 82 και βρίσκονται εκτός των γεωγραφικών ορίων των αδειών που είχαν χορηγη- θεί στις ΕΠΑ δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/ 1995.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου και η τυχόν μετα- βολή που επιφέρουν στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου μεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν α- πό την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δεν συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου τροποποιούνται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προσαρμοζόμενες στις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρό- ντος τροποποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4001/2011, ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου, προ- κειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ- γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισμοί Εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη συμπίεση, αποσυμπίεση και αποθήκευση υγροποιημέ- νου και συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς με- ταφοράς και διανομής φυσικού αερίου εκτός δικτύων α- γωγών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης δύνα- νται να ισχύουν Τεχνικοί Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης ή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (C.E.N.).

Άρθρο 9Καταργούμενες διατάξεις

1.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρ- θρου 81 του ν. 4001/2011 καταργούνται. 2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργεί- ται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή α- ναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

Άρθρο 10Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζε- ται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕ- ΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από 1.1.2020, καμία επιχείρηση η οποία δραστηριο- ποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδε- δεμένο σύστημα και δίκτυο της χώρας, δεν επιτρέπεται να παράγει ή εισάγει σ’ αυτό, άμεσα ή έμμεσα, ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το πενήντα τοις ε- κατό (50%) του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες μονάδες παραγωγής και εισαγωγές, σε ετήσια βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την 1.1.2019, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ε- κτιμήσει τη δυνατότητα εκπλήρωσης του ανωτέρω στό- χου και στην περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία επί- τευξης, θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση που επιχείρηση η οποία δραστηριο- ποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδε- δεμένο σύστημα και δίκτυο της χώρας, δεν συμμορφώ- νεται με μέτρο ή μέτρα που της έχουν επιβληθεί σύμφω- να με τα ανωτέρω, της επιβάλλεται από την Επιτροπή Α- νταγωνισμού, με αιτιολογημένη απόφασή της, πρόστιμο κατ’ ελάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) και μέγιστο δέκα τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2318/ 1995 (Α΄126) 1. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2318/1995 (Α΄126) τροποποιείται ως εξής : «3. Ο δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του μόνο στην περιφέρεια του Εφετείου που είναι διορισμέ- νος με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 43 του πα- ρόντος. Οι δικαστικοί επιμελητές όμως των περιφερειών των Εφετείων Αθηνών-Πειραιά μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις περιφέρειες των δύο Εφετείων α- ντίστοιχα. Η γεωγραφική κατανομή των οργανικών θέ- σεων των Δικαστικών Επιμελητών θα διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δικαστικού επιμελητή και της ίσης πρόσβασης σε αυ- τές. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει- ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι 31.12.2015 θα καθορισθούν οι λεπτομέ- ρειες εφαρμογής και ο τρόπος κάλυψης των θέσεων που θα λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις γεωγραφικές ι- διαιτερότητες της χώρας όπως απομακρυσμένες ορει- νές περιοχές και εκτεταμένα νησιωτικά συμπλέγματα.» 2. Το άρθρο 43 του ν. 2318/1995 τροποποιείται και α- ντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 43 Αν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις σε περιφέρεια Εφε- τείου, στην οποία ο αριθμός των οργανικών θέσεων δεν υπερβαίνει τις είκοσι έξι ή έκτακτα κωλύματα των υπηρε- τούντων σε αυτό, ώστε οι απομένοντες δικαστικοί επιμε- λητές να μην επαρκούν για τις ανάγκες της περιφέρειας αυτής, μπορεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από γνώμη των προέ- δρων εφετών και των προέδρων των οικείων συλλόγων δικαστικών επιμελητών, με απόφασή του, να αποσπάσει προσωρινά δικαστικό επιμελητή, που το ζητά, από περι- φέρεια άλλου εφετείου. Αν δεν υπάρχει τέτοια αίτηση ο Υπουργός μπορεί, έχοντας τη γνώμη των παραπάνω προέδρων να επιτρέπει προσωρινά στους δικαστικούς ε- πιμελητές της περιφέρειας ενός ή περισσότερων γειτο- νικών εφετείων να ασκούν τα καθήκοντά τους και στην περιφέρεια του εφετείου αυτού. Ο Υπουργός Δικαιοσύ- νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρε- ούται μέσα σε τριάντα ημέρες από την πλήρωση των κε- νών οργανικών θέσεων ή την άρση των παραπάνω κωλυ- μάτων να εκδώσει απόφαση, με την οποία παύουν να ι- σχύουν οι ρυθμίσεις αυτές. Η απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. Στην περίπτωση αυτή οι εκκρε- μείς εκτελέσεις συνεχίζονται από άλλο δικαστικό επιμε- λητή, που ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώ- σεως β` του άρθρου 26 του παρόντος. Αν η κατά τα πρώ- το εδάφιο απόσπαση διαρκέσει περισσότερο από δύο χρόνια, δικαιούται ο αποσπασμένος με αίτησή του στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι- καιωμάτων να ζητήσει την οριστική του μετάθεση στην περιφέρεια του εφετείου που έχει αποσπασθεί. Στην πε- ρίπτωση αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταθέτει υποχρεωτικά το δι- καστικό επιμελητή, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέ- ση, χωρίς άλλη διατύπωση.» 3. Το άρθρο 50 του ν. 2318/1995 τροποποιείται και α- ντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 50 Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται κάθε φορά, και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιο- σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οι- κονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως . Η απόφαση λαμβάνει υπόψη τις διενεργού- μενες πράξεις σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της άσκη- σης του επαγγέλματος και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότη- τες της χώρας, καθώς και το βαθμό δυσκολίας πρόσβα- σης στις πράξεις αυτές. Επίσης, περιλαμβάνονται στην απόφαση η περιγραφή και το κόστος των πράξεων λαμ- βάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και της απλό- τητας. Το κόστος των πράξεων θα αναγράφεται υποχρε- ωτικά σε κάθε διενεργούμενη πράξη. Μέχρι τις 31. 10.2015 θα εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που θα λάβει υπόψη τις ανωτέρω αρχές μετά από γνώμη της Ο- μοσπονδίας των Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όπου στο ν. 2318/1995 αναφέρεται ο όρος «Πρωτο- δικείο» ή «περιφέρεια Πρωτοδικείου», «γραμματεία Πρωτοδικείου» ή «Γραμματέας Πρωτοδικείου» αντικαθί- σταται η λέξη «Πρωτοδικείο» με τη λέξη «Εφετείο» ή «Εφετείου». ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜ- ΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Μέχρι 31.10.2015 θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφα- ση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω- πίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που θα τροποποιεί το άρθρο 1 της υπ' αριθμ.111376 απόφασης (Β΄13/2012) για τη μείωση του ποσοστού αμοιβής των συμβολαιο- γραφικών πράξεων για ποσό αντικειμένου συναλλαγής από 00 έως 120.000 ευρώ, από 1% σε 0,80%. Τα υπόλοιπα ποσοστά αμοιβής παραμένουν αμετάβλη- τα, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω ισχύουσα κοινή υ- πουργική απόφαση. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3588 /2007 (Α΄153) 1. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ι- σχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νό- μο. Εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές συμβάσεις οι ο- ποίες μπορούν να πάψουν να ισχύουν ή να τροποποιη- θούν ως συνέπεια της πτώχευσης κατά τα ειδικότερα ο- ριζόμενα σε αυτές.» 2. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄ 153) καταργείται. 3. Η παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Η προθεσμία της αναγγελίας των απαιτήσεων των πιστωτών είναι ένας (1) μήνας από τη δημοσίευση της Α- πόφασης που κήρυξε την πτώχευση στο Δελτίο Δικαστι- κών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.» 4. Η παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται από τον σύνδικο ενώπιον του εισηγητή και αρχίζει τρεις (3) ημέρες μετά από την πάροδο της προθεσμίας για τις α- ναγγελίες. Η προθεσμία των επαληθεύσεων ορίζεται α- πό τον εισηγητή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, μπορεί δε αυτή να παραταθεί από τον εισηγητή για δύο (2) επιπλέον μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω του ύψους και της φύσης των απαιτήσεων και του αριθμού των πιστωτών. Ο εισηγητής ορίζει επίσης την ημέρα και ώρα της έναρξης των επαληθεύσεων, η οποία γνωστο- ποιείται στους πιστωτές από τον σύνδικο με την πρό- σκληση του άρθρου 89.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολό τους, εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των επαληθεύσεων, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη Διαδικασία της εκούσιας δικαιοδο- σίας, με έκθεση του εισηγητή, εντός είκοσι (20) ημερών από την εισαγωγή των αντιρρήσεων. Στη συζήτηση κλη- τεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές των οποίων αμφι- σβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και αυτοί που υπέβα- λαν τις αντιρρήσεις, με επιμέλεια του συνδίκου. Στη Δια- δικασία μπορεί να παρέμβει όποιος έχει έννομο συμφέ- ρον και η επιτροπή πιστωτών. Κατά της Απόφασης του δικαστηρίου επιτρέπεται μόνο έφεση. Αναίρεση δεν επι- τρέπεται κατά των αποφάσεων του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Η αίτηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 επί νομικών προσώπων υποβάλλεται από το όργανο της διοίκησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικα- νότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλά- δα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώ- σεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κε- φάλαιο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το πρό- σωπο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλή- ρωσης, αν κατά την κρίση του Δικαστηρίου υφίσταται α- πλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία αυτή. Νεότερη διαδικασία εξυ- γίανσης για τον ίδιο οφειλέτη δεν είναι επιτρεπτή, αν δεν έχει παρέλθει τριετία από την επικύρωση προηγού- μενης συμφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν πρόκειται για συμφωνία που επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄ 153) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βά- σιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίαν- σης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρά- γραφος 2, αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυ- γίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συ- ντρέχει περίπτωση, ορίζει μεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 102. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή εφόσον αποδεικνύεται πρόοδος στις διαπραγμα- τεύσεις. Η συνολική διάρκεια της περιόδου της διαδικα- σίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο άρθρο 103 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ- δικας» (Α΄153) μετά την παράγραφο 1, προστίθεται πα- ράγραφος 1α ως ακολούθως: «1α. Η παραπάνω αναστολή χορηγείται σε κάθε περί- πτωση, όταν: (α) πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν πο- σοστό τουλάχιστον 30% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένου του 20% των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημεί- ωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών, δηλώνουν εί- τε με προφορική δήλωσή τους ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου ή του προέδρου του που δικάζει την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων είτε με έγγραφη επιστολή τους που προσκομίζει ο αιτών, την πρόθεσή τους να συμ- μετάσχουν ή ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και (β) το δικα- στήριο πιθανολογεί την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και την αποτροπή περιέλευσης του οφειλέτη σε κατά- σταση παύσης πληρωμών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παρ. 7 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007 «Πτω- χευτικός Κώδικας» (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως ακολού- θως: «7. Προληπτικά μέτρα που διατάχθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδό- θηκε παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση της περιό- δου που καθορίζεται από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η παρ. 2 του άρθρου 106β του ν. 3588/2007 «Πτω- χευτικός Κώδικας» (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως ακολού- θως: «2. Στην περίπτωση αυτή, από την κατάθεση της συμ- φωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι τη λήψη απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου για την επικύ- ρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογι- κής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω ανα- στολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μή- νες. Για τη χορήγηση άλλων προληπτικών μέτρων, εφαρ- μόζεται το άρθρο 103. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλ- λεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτρο- πή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινη- τών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γέ- νει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσμίες άσκησης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώ- ματα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλε- τών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσμίες και η ά- σκηση διαδικαστικών πράξεων. Η παρούσα παράγραφος ισχύει και σε περίπτωση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας κατά το άρθρο 106στ και για τις υφιστάμενες κατά την η- μέρα ανοίγματος της διαδικασίας απαιτήσεις. Η ως άνω αυτόματη αναστολή διώξεων μπορεί να εφαρμοστεί μό- νον μία φορά. Στο Μητρώο Πτωχεύσεων του άρθρου 8 παράγραφος 3 σημειώνεται η έναρξη ισχύος της αυτό- ματης αναστολής διώξεων κατά την πρώτη υποβολή αί- τησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρ- θρο 106β ή 106στ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παρ. 2 του άρθρου 106στ του ν. 3588/2007 «Πτω- χευτικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολού- θως: «2. Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης και από έκθεση εμπειρογνώμονα που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρ- θρο 100 παράγραφος 4. Δεν αποκλείεται εμπειρογνώμο- νας να είναι ο εμπειρογνώμονας του άρθρου 100 παρά- γραφος 3. Στην έκθεση πρέπει να εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με τη συνδρομή των προϋπο- θέσεων επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφω- να με το άρθρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3. Σε περί- πτωση εφαρμογής της παραγράφου 2α του άρθρου 106ζ, δεν απαιτείται να εκτίθεται η γνώμη του εμπειρο- γνώμονα σε σχέση με τη συνδρομή της προϋπόθεσης του στοιχείου α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα συνέλευση των πι- στωτών κατατίθεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 105 πα- ράγραφος 5 έκθεση, η οποία σε περίπτωση που κατά τη συνέλευση επήλθαν τροποποιήσεις της συμφωνίας εξυ- γίανσης συνοδεύεται από συμπλήρωμα, στο οποίο εκτί- θεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα για τις τροποποιή- σεις αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παρ. 2 του άρθρου 106ζ του ν. 3588/2007 «Πτω- χευτικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολού- θως: «2. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης όταν, επιπλέον των προϋποθέσεων της πα- ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πληρούνται σωρευτι- κά και τα ακόλουθα: α. Πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θα καταστεί βιώσιμη. β. Πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών δεν παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρ- θρου 99 παράγραφος 2. γ. Η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δό- λου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφο- ράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του α- νταγωνισμού. δ. Η συμφωνία εξυγίανσης αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους πιστωτές, που βρί- σκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την Αρχή της ί- σης μεταχείρισης μεταξύ των πιστωτών επιτρέπονται για σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο που εκτί- θεται ειδικά στην Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρί- ου ή αν ο θιγόμενος πιστωτής συναινεί στην απόκλιση. Ενδεικτικά, δύνανται να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης απαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του οφειλέτη, η μη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήμη της ή τη συνέχισή της, απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή και της οικο- γένειάς του, καθώς και εργατικές απαιτήσεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο άρθρο 106ζ του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄ 153), μετά την παρ. 2 προστίθεται παρά- γραφος 2α , ως ακολούθως: «2α. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφω- νία εξυγίανσης χωρίς να ελέγχει τη συνδρομή της προϋ- πόθεσης υπό στοιχείο α΄ της προηγούμενης παραγρά- φου εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέ- σεις: α. Η συμφωνία περιλαμβάνει ρητή δήλωση των συμ- βαλλόμενων πιστωτών ότι συμφωνούν με το περιεχόμε- νο του επιχειρηματικού σχεδίου του άρθρου 106ε παρά- γραφος 7. β. Η συμφωνία περιλαμβάνει: (αα) λεπτομερή κατα- γραφή της ταυτότητας των συμβαλλομένων και μη πι- στωτών και των απαιτήσεών τους και (ββ) σαφή αναφο- ρά των πιστωτών, συμβαλλομένων και μη, οι απαιτήσεις των οποίων αναμένεται να επηρεαστούν από την υλο- ποίηση της συμφωνίας και ο τρόπος επηρεασμού τους. γ. Η συμφωνία μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους μη συμβαλλόμενους πιστω- τές, οι απαιτήσεις των οποίων επηρεάζονται από τη συμ- φωνία, και ειδικότερα: (αα) σε εκείνους που το ύψος της απαίτησής τους ανέρχεται σε ποσοστό 10% και άνω του συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, με νόμιμη επίδοση δικαστικού επιμελητή, (ββ) σε εκεί- νους που το ύψος της απαίτησής τους είναι μικρότερο του 10% του συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική ή συστημένη ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπικό μή- νυμα ή καταχώρηση περίληψής της στο Δελτίο Δικαστι- κών Δημοσιεύσεων του άρθρου 101 παράγραφος 2.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Οι παράγραφοι 1,2,5,6,7, 8 και 9 του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄153) τρο- ποποιούνται ως ακολούθως: «1. Νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του άρ- θρου 3 μπορούν να υπάγονται με απόφαση του κατ` άρ- θρο 4 δικαστηρίου στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρι- σης σε λειτουργία. 2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή πιστωτές του οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον 20% των συνο- λικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Η συζήτηση της αίτησης ενώπιον του δικαστηρίου ορίζεται εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της και η απόφαση του δι- καστηρίου εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη συζή- τηση. Για το παραδεκτό της αίτησης απαιτείται η ταυτό- χρονη κατάθεση δήλωσης του προτεινομένου ως εκκα- θαριστή (φυσικού ή νομικού προσώπου) περί αποδοχής του σχετικού έργου και έκθεσής του για το σχεδιασμό και την πορεία της εκκαθάρισης και της λειτουργίας της επιχείρησης σε εκκαθάριση. Ως εκκαθαριστής ορίζεται νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, όπως ορίζονται στο ν. 3693/2008 (Α΄174) ή δικηγόρος με οικονομοτεχνι- κές γνώσεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συμμετέχει δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος α- νωτάτης σχολής που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμε- λητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄τάξεως του ν. 2515/1997 (Α΄154). Eκκαθαριστής μπορεί να ορισθεί και σύμπραξη προσώ- πων εφόσον συμμετέχει σε αυτή νόμιμος ελεγκτής ή ε- λεγκτικό γραφείο ή δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώ- σεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συμμετέχει δικηγό- ρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος ανωτά- της σχολής, που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελη- τηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄τάξεως του ν. 2515/1997. Για τον εκκα- θαριστή ισχύουν οι παράγραφοι 1, 5 και 6 του άρθρου 106ι. Ο εκκαθαριστής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Με την κατάθεση της αίτησης μπορεί να λαμβά- νονται από το Δικαστήριο Προληπτικά μέτρα κατά το άρ- θρο 103. 5. Η αίτηση κοινοποιείται στην επιχείρηση και περίλη- ψη αυτής δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2 πριν από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ημέρα της επίδο- σης και της δικασίμου. Κύριες παρεμβάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνον από πιστωτές που εκπροσωπούν ποσο- στό τουλάχιστον 60% του συνόλου των απαιτήσεων κα- τά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένου του 40% των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημεί- ωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών. Οι κύριες πα- ρεμβάσεις κατατίθενται υποχρεωτικά και με ποινή απα- ραδέκτου το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη δικάσιμο, με τον ίδιο παραπάνω υπολογισμό των ημερών, και συνεκδικάζονται, υποχρεωτικώς, όπως και οι τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις, με την αίτηση. Σε περί- πτωση που οι κυρίως παρεμβαίνοντες αιτούνται την υπα- γωγή του οφειλέτη στην Ειδική εκκαθάριση, ισχύουν, για το παραδεκτό του αιτήματός τους τα οριζόμενα στην πα- ράγραφο 2. Το πτωχευτικό δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, αν προβλέπει, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την έκ- θεση του εκκαθαριστή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ότι η υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής εκκα- θάρισης βελτιώνει τις πιθανότητες διατήρησης της επι- χείρησης και διάσωσης θέσεων εργασίας χωρίς να παρα- βλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στην περίπτωση που οι κυρίως παρεμβαίνοντες του δεύτερου εδαφίου της πα- ρούσας παραγράφου αιτούνται την υπαγωγή του οφει- λέτη στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης. Το πτω- χευτικό δικαστήριο αποδεχόμενο την αίτηση διορίζει με την Απόφαση του τον προτεινόμενο στην αίτηση εκκα- θαριστή, εκτός εάν υπάρχει πέραν της μίας αίτηση ή κύ- ρια παρέμβαση με το αυτό αίτημα (θέση σε Ειδική εκκα- θάριση) και διαφορετική πρόταση ως προς τον εκκαθαρι- στή, οπότε διορίζει τον κατά την κρίση του καταλληλότε- ρο. 6. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπό- κειται σε ένδικα μέσα, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δημοσιεύεται σε περίληψη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανακοπή κατά της Απόφασης που δέχεται την αίτη- ση δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόμιμα σε αυτήν ε- ντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών α- πό τη δημοσίευση της Απόφασης κατά το προηγούμενο εδάφιο. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επιτρέπεται έφεση. Η έφεση ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, για τη δε συ- ζήτηση της έφεσης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου α- πό την υποβολή της. Με τη δημοσίευση της Απόφασης για θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση η εξουσία των καταστατικών οργάνων διοίκησης και διαχείρισης της ε- πιχείρησης περιέρχεται στο σύνολό της στον διοριζόμε- νο εκκαθαριστή. Η αποδοχή της αίτησης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή όλων των ατομικών διώξεων κατά του οφειλέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής εκ- καθάρισης, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων διοι- κητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατά- ξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. Η θέση της επιχεί- ρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία δεν συνιστά από μόνη της σπουδαίο λόγο για την καταγ- γελία εκκρεμών συμβάσεων, ούτε αποτελεί λόγο ανά- κλησης διοικητικών αδειών. 7. Ο εκκαθαριστής εγκαθίσταται με τη βοήθεια της Δη- μόσιας Αρχής στη διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει αμελλητί απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης, σύμφωνα με την έκθεση της παραγράφου 2 και κατά το σχετικό χρονοδιάγραμμα και εν συνεχεία καταρτίζει με βάση την απογραφή Υπόμνημα Προσφοράς, στο οποίο, πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης, πε- ριλαμβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιμη για την εικόνα του ενεργητικού της. Ο ειδικός εκκαθαριστής, προκειμέ- νου να διατηρήσει τη λειτουργία της επιχείρησης και να καλύψει δαπάνες και έξοδα της ειδικής εκκαθάρισης, δύ- ναται να λάβει κατά τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης χρηματοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή υπηρεσιών, οι ο- ποίες φέρουν το ειδικό προνόμιο του άρθρου 154 περί- πτωση α΄. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την εγκατάστασή του στην επιχείρηση, ο εκκαθαριστής δη- μοσιεύει με ολοσέλιδη καταχώρηση σε δύο καθημερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες, στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Τα- μείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών) και αναρτά επίσης, στον τυχόν ιστότοπο της επιχείρη- σης στο διαδίκτυο Πρόσκληση Διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά του συνόλου του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ή / και αν αυτό προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα στην κατά την παράγραφο 2 έκθεση επί μέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, ορίζοντας ημερομηνία για την ενώπιόν του στα γραφεία της επιχείρησης ή κατά την κρίση του στο κατάστημα του πτωχευτικού δικαστηρίου υποβολή δεσμευτικών με εγγυητική επιστολή προσφορών, απέ- χουσα είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και όχι πέραν των σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη δη- μοσίευση της Πρόσκλησης, καθορίζοντας και τους λοι- πούς όρους του σχετικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων δέσμευση ότι με την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης θα καταβάλλεται τοις μετρητοίς το σύνολο του τιμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές παραλαμβάνουν από τον εκκαθαριστή το Υπόμνημα Προ- σφοράς και διεξάγουν έλεγχο για τα πωλούμενα στοι- χεία της επιχείρησης, αφού υπογράψουν Συμφωνία Εχε- μύθειας. 8. Μετά τη σύμφωνα με την Πρόσκληση λήξη της Δια- δικασίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών ακολουθεί η συγκριτική εκτίμησή τους από τον εκκαθαρι- στή, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία προτείνει τη σειρά των προσφορών, την αποδοχή της συμφερότερης προσφοράς και την κατακύρωση του δια- γωνισμού. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους νόμιμα κατέθεσαν Προσφορές και υποβάλλεται στο πτωχευτικό δικαστήριο με σχετική αίτηση αποδοχής της. Για τη συ- ζήτηση της αίτησης αυτής, τις τυχόν παρεμβάσεις και λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα για την αίτηση υπαγωγής σε εκκαθάριση, αναλόγως εφαρμοζόμενα. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει ή απορρίπτει τη σχετική Διαδικα- σία, αποδέχεται ή μη την υποβληθείσα αίτηση θέτοντας τυχόν επιπλέον όρους και ανακηρύσσει τον Αγοραστή ή τους Αγοραστές, κατά περίπτωση με Απόφασή του, που δεν υπάγεται σε ένδικα μέσα. Η Απόφασή του πτωχευτι- κού δικαστηρίου δημοσιεύεται σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανα- κοπή κατά της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί από πρό- σωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλη- τευθεί νόμιμα σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της Απόφασης κατά το προηγούμενο εδάφιο. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει και εισηγη- τή δικαστή για τις ανάγκες της διανομής του πλειστηριά- σματος κατά την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού. Με τη δημοσίευση της τυχόν θετικής Απόφασης ο εκκαθαρι- στής συντάσσει αμελλητί σχέδιο Σύμβασης Μεταβίβα- σης του Ενεργητικού της Επιχείρησης, το οποίο κοινο- ποιεί εγγράφως με σχετική πρόσκλησή του για υπογρα- φή, μετά από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, προς τον Αγο- ραστή ή τους Αγοραστές. Οι καλούμενοι υπογράφουν τη σχετική Σύμβαση, αποδεχόμενοι και τους τυχόν επιπλέ- ον όρους της δικαστικής Απόφασης ή απαντούν αρνητι- κά μέσα στην προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημε- ρών, οπότε η ίδια Διαδικασία ακολουθείται για τον τυχόν Δεύτερο Αγοραστή κ.ο.κ.. Η παραπάνω υπογραφόμενη Σύμβαση επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν η δικαστι- κή Απόφαση δεν έχει επιβάλει πρόσθετους όρους, ο Α- γοραστής υποχρεούται να υπογράψει τη Σύμβαση Μετα- βίβασης σύμφωνα με τους όρους του Υπομνήματος Προ- σφοράς και της προσφοράς του Αγοραστή. Μετά την κα- ταβολή του τιμήματος, ο εκκαθαριστής συντάσσει αμελ- λητί πράξη εξόφλησης. Η πράξη αυτή προσαρτάται στη Σύμβαση Μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δι- κονομίας, εφαρμόζοντας ως προς αυτήν αναλόγως όσα ισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση με- ταβίβασης ακινήτων, ως άμεση έννομη συνέπεια, μετά τη μεταγραφή της και το σχετικό αίτημα προς τον υπο- θηκοφύλακα, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρί- των βαρών, που έχουν εγγραφεί πριν από τη θέση της ε- πιχειρήσεως στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. Στη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρη- σης, στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει ε- φαρμογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ.. Ως προς την παραπάνω Σύμβαση Μεταβίβασης, τις εκκρεμείς συμβά- σεις της επιχείρησης και τις διοικητικές άδειες ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 106θ του παρόντος. Η όλη Διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητι- κού κατά τα προεκτεθεντα διαρκεί κατ` ανώτατο χρονικό όριο δώδεκα (12) μήνες, από την έναρξη των ενεργειών του εκκαθαριστή με τη σύνταξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του παρόντος απογραφής με δυνατό- τητα παράτασης από το πτωχευτικό δικαστήριο έξι (6) ε- πιπλέον μηνών. Σε περίπτωση υπέρβασης των άνω χρο- νικών ορίων, η εκκαθάριση παύει αυτοδικαίως και σε πε- ρίπτωση που εκκρεμεί Αίτηση πτώχευσης προχωρά η ε- ξέτασή της. Ως προς τη Διαδικασία μεταβιβάσεώς τους, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης αυτής, ισχύουν τα ανωτέρω, αναλόγως εφαρμοζόμενα. 9. Ο εκκαθαριστής μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη μεταβίβαση του ενεργητικού της επιχεί- ρησης κατά τα προαναφερόμενα υποχρεούται να δημο- σιοποιήσει, με τον τρόπο που αναφέρεται στην παρά- γραφο 4 του παρόντος, Πρόσκληση Αναγγελίας Απαιτή- σεων των πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν τις απαι- τήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης. Στη συνέχεια ο εκκα- θαριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της εκκαθάρι- σης τα έξοδα εκκαθάρισης, μέσα στα οποία περιλαμβά- νονται και οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την εκκαθάριση και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά συμμέτρως προς τους δικαιούχους, συντάσσει, για το α- πομένον υπόλοιπο, Πίνακα Κατάταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153-161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρμο- ζομένων αναλόγως. Αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν α- νακοπών κατά του Πίνακα είναι το πτωχευτικό δικαστή- ριο, το οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατά- ξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το άρθρο 110 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ- δικας» (Α΄ 153) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Το άρθρο 154 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ- δικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 154 Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντι- μισθία του συνδίκου και των τυχόν ομαδικών πιστωμά- των, οι πιστωτές κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά: (α) Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητάς του και των πληρωμών του με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο ανα- διοργάνωσης της επιχείρησης. Το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις προσώπων που, με βάση τη συμφωνία ε- ξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς το σκοπό συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη και των πληρωμών, για την αξία των αγα- θών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. Επίσης, το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις από χρηματοδότηση κά- θε φύσης, παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τον οφει- λέτη κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την αίτηση ανοίγματος Διαδικασίας εξυγίανσης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης για την επικύρωση της συμφωνίας ή τη λήξη της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1, στο μέτρο που η παροχή του προνομίου αυτού προβλέπεται από τη Διαδικασία ε- ξυγίανσης. Το προνόμιο των προηγούμενων εδαφίων δεν αφορά σε μετόχους ή εταίρους για τις εισφορές τους σε μετρητά ή σε είδος στα πλαίσια αύξησης του κε- φαλαίου του οφειλέτη. β) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία του ο- φειλέτη, της συζύγου και των τέκνων του, εφόσον προέ- κυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με εξαίρε- ση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την κήρυξη της πτώχευσης. γ) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση του οφειλέτη, του συζύγου και των τέ- κνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την κήρυξη της πτώχευσης. δ) Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργα- σίας, καθώς και οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και α- ποζημιώσεις των δικηγόρων, που αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευ- ταία διετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Απαιτήσεις από αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σχέσεως εργα- σίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζη- μίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής κα- τατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενους και επιρρι- πτόμενους φόρους με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμ- ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζη- μίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς δια- τροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω ανα- πηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν έως την κήρυξη της πτώχευσης. ε) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τον τελευταίο χρόνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης. στ) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, με τις προσαυξή- σεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις α- παιτήσεις αυτές. ζ) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέ- τη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ι- διότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρε- σιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Το άρθρο 156 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ- δικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 156 Επί διανομής προϊόντος εκποίησης πράγματος ή χρη- ματικής ποσότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 977 του Κ.Πολ.Δ..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Το άρθρο 162 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ- δικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 162 Αν η Πτωχευτική περιουσία έχει εκτιμηθεί κατά την α- πογραφή του άρθρου 68 σε ποσό μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ακολουθείται η Διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των λοιπών κεφαλαίων του παρόντος Κώδι- κα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Μετά το άρθρο 170 προστίθεται άρθρο 170α στο ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄153) ως ακολού- θως: «Άρθρο 170α Περίοδος απαλλαγής Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο ο οποίος επιπλέον έχει κηρυχθεί συγγνωστός σύμφωνα με το άρθρο 167 θα α- παλλάσσεται πλήρως από τις απαιτήσεις κατά της πτω- χευτικής περιουσίας μετά από την παρέλευση τριών ε- τών από την κήρυξη της πτώχευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Από 1.1.2016, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) ως αρμοδιότη- τες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολο- δόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα ασκούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, ύστερα από κατα- χώρηση σε επαγγελματικό μητρώο, θα έχει το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότη- τας. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν- θρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθορίζονται οι τυ- πικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγ- γέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχει- ριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτι- κού Κώδικα μαζί με την ευθύνη και τις κυρώσεις από τη μη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεμείς διαδικα- σίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η παρούσα υποπαράγραφος εφαρμόζεται επί των διαδικασιών που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την εξαίρεση της παραγράφου 21 η οποία θα ισχύσει από 1.1.2016. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 356/1974 (Α΄90), 4152/2013 (Α΄107), 4172/2013 (Α΄167), 4174/2013 (Α΄170), 4305/2014 (Α΄237), 4321/2015 (Α΄32) 1. Στην περίπτωση α΄ της πρώτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ Α΄90) μετά τις λέξεις «οι έρευ- νες» προστίθενται οι λέξεις «με βάση τα εκάστοτε πρό- σφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής δι- οίκησης». 2. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη «τρίτων» διαγράφεται το κόμμα και αντικαθίστανται οι λέξεις «ο έ- λεγχος της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιου- σίας» με τις λέξεις «ή με διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης». 3. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη «πτωχό» τίθεται τελεία και διαγράφονται οι λέξεις «ή ολοκλήρω- ση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης». 4. Στην περίπτωση β΄ της πρώτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974 μετά τη λέξη «δίωξης» και πριν από τη λέξη «κατά» διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ». 5. Στην περίπτωση γ΄ της τρίτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974 μετά τη λέξη «λογαριασμοί» προστίθε- νται οι λέξεις «και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τρά- πεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα». 6. Στην ίδια ως άνω περίπτωση αντικαθίστανται οι λέ- ξεις «του άρθρου 14 του ν. 2523/1997» με τις λέξεις «των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/ 2013 όπως ισχύει». 7. Στο άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 προστίθεται παρά- γραφος 5 ως εξής: «5. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συ- νολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιά- δες ευρώ. Τα πιο πάνω ιδρύματα υποχρεούνται να προ- βαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθε- νται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύ- ψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσμευση και ε- ντός δύο ημερών, ενημερώνεται για το ύψος του δε- σμευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία ο- φείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του παρόντος, το αργότερο σε πέντε ερ- γάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενη- μερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προ- βαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της επιβληθείσης δέ- σμευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζε- ται η αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων, κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη ανα- γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος της οφειλής του εδαφίου 1.» 8. α. Η περίπτωση ε΄της πρώτης παραγράφου του άρ- θρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως ε- ξής: «ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε εί- δους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιο- δικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο α- πό χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαί- νει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ι- σχύος του, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαι- τήσεων του Δημοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έ- ναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος του. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ καταργούνται. 8β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 ΚΕΔΕ αντικαθίσταται ως εξής: «Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοι- νό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κά- θε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.» 9. α) Στον τίτλο του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, ό- πως ισχύει, μετά τη λέξη «πτωχών» και πριν από τη λέξη «οφειλετών» προστίθενται οι λέξεις «και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή». β) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «καταβολή τους» και πριν από την τελεία προστίθενται κόμμα και λέξεις ως εξής: «, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού προσαύξηση ίση με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για κά- θε μήνα καθυστέρησης». γ) Η παρ. 6 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ι- σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Από την ημέρα υποβολής της αίτησης ρύθμισης α- ναστέλλεται η παραγραφή των χρεών που υπάγονται σε αυτή. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναστολή λήγει με την πάροδο της προθεσμίας καταβολής της τελευταί- ας δόσης της ρύθμισης κατά τα οριζόμενα στην απόφα- ση της παραγράφου 1 του παρόντος ή με την έκδοση α- πορριπτικής απόφασης επί της αίτησης ή με την έγγρα- φη άρνηση αποδοχής της ρύθμισης ή με την άπρακτη πά- ροδο της προθεσμίας για την αποδοχή αυτής, κατά περί- πτωση, η δε παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο ενός έτους από το χρονικό σημείο λήξης της αναστολής.» δ) Η παρ. 9 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974 αναριθ- μείται σε 10 και προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: «9. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ε- φαρμόζονται αναλόγως για τη ρύθμιση χρεών οφειλε- τών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυ- γίανσης, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατά τις διατά- ξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδι- κα, με την προϋπόθεση ότι τα χρέη δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δικαστική επικύρωσή της ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για την εξέταση του αιτήματος ρύθμισης είναι η επιτροπή της παραγράφου 1 του παρόντος ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.» 10. α. Η ισχύς της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώ- του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης α- σφάλειας, καθώς και της βιωσιμότητας του διακανονι- σμού αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφα- λίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρα- σχεθεί κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακο- λουθούν να ισχύουν. β. Οι λέξεις «οκτώ εκατοστιαίων μονάδων» της περί- πτωσης 3 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρ- θρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, α- ντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε (5) εκατοστιαίων μο- νάδων». γ. Η περίπτωση β΄ ισχύει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθμίσεις και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων. 11. α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) καταργείται. β. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ , ε΄ και στ΄ μό- νο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45.» γ. H παρ. 36 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής: «36. Το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της προκα- ταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 71 εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη που αποκτούν τα νο- μικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρο- νται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις ε- κατό (55%) και για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορο- λογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους το ποσοστό αυ- τό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).» δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμε- νος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπο- νται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φό- ρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορο- λογικού έτους.» ε. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα πα- ράγραφος 38 που έχει ως εξής: «38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισο- δήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προ- κύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ια- νουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έ- τους και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχί- ζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμ- βρίου του ίδιου έτους.». στ.i. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 39 ως εξής: «39. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβο- λή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη κα- ταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δε- κεμβρίου 2015.» ii. Η ισχύς της περίπτωσης i αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά. ζ. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) κα- ταργείται από τότε που ίσχυσε. η. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδά- φιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 (Α΄ 51), καταρ- γούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολο- γικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. θ. Η παρ. 34 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4328/ 2015, καταργείται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο φορολογικό έτος 2014. 12. α. Στο άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α΄170) προστί- θεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της ο- φειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορί- ζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιού- νται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδα- φίου.» β. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 προστίθε- ται νέο εδάφιο ως εξής: «Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της ο- φειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορί- ζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιού- νται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδα- φίου.» 13. α. Η ισχύς της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορη- γηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω υ- ποπερίπτωσης γγ΄ εξακολουθούν να ισχύουν. β. Στην παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ι- σχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο τόκος του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρη- ματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέ- ον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογι- σμένο.» γ. Η περίπτωση β΄ ισχύει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθμίσεις και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων. 14.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α΄237) οι λέξεις «Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης έχει ως συνέπειες:» αντικαθίστανται ως εξής: «Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, καθώς και η μη τακτοποίηση κατά νόμιμο τρόπο από τον οφειλέτη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ατομικών καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομη- νία υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν, κατά περίπτωση, έχει ως συνέ- πειες:». β. Στην παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: «δ) Να μειώνει τη διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθ- μισης εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.» 15.α. H παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4321/2015, όπως ι- σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθ- μισης των άρθρων 1-17 του παρόντος αντί των κατά ΚΕ- ΔΕ και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθε- σμης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθμιση επι- βαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκα- τοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Βασικές συ- νολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβο- λής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ- ποθέσεις: αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, ββ. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι α- ντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και γγ. η υπαγό- μενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.» β. Στο άρθρο 12 του ν. 4321/2015 προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: «δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξι- πρόθεσμες οφειλές του, ατομικές, καθώς και αυτών για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίας που ο- ρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), ό- πως ισχύουν κατά περίπτωση.» γ. Η περίπτωση α΄ ισχύει για τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευ- ση του παρόντος. δ. Στο άρθρο 8 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, προστί- θεται εδάφιο ως εξής: «δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξι- πρόθεσμες οφειλές του, ατομικές καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθε- σμίας καταβολής τους.» 16. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην εί- σπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι δυνατόν, με από- φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οι- κονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπε- ται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμό- ζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια της παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη ει- δικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσε- ων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής επεξεργα- σίας, με απευθείας ανάθεση. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ 1.α. Η παρ. 1 του κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210). Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ex 1603).» β. H περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώ- δικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και πα- ροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανι- σμούς δημόσιου δικαίου. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανι- σμούς εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν αθροιστι- κά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπη- ρεσιών, ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσω- πα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέ- σματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτή- των, iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επι- χειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ, iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέ- βλωσης των όρων του ανταγωνισμού. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προ- σχολική εκπαίδευση. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ιβ΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αρχίζει από 20 Ιουλίου 2015. Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται εντός δέκα ημε- ρών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περί- πτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από 20 Ι- ουλίου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς ΦΠΑ, τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή του φόρου εκδίδονται μέχρι 30 Σεπτεμ- βρίου 2015 και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται με τη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την ο- ποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο». 2. Το Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) , όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80), τροποποι- είται ως ακολούθως: • Στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 0302 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ. • Στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 0602 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ. • Στην παράγραφο 17 του Κεφαλαίου Α, μετά τη φρά- ση «βελόνες τεχνητού νεφρού» προστίθεται η φράση «συσκευές έκχυσης ινσουλίνης». • Στην παράγραφο 18 διαγράφεται το εδάφιο «Συσκευ- ές έκχυσης ινσουλίνης». • Στην παράγραφο 20 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 2711 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ. • Στην παράγραφο 21 του Κεφαλαίου Α΄, στις Δ.Κ. 6112 και 6211 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ. • Στην παράγραφο 22 του Κεφαλαίου Α΄, η Δ.Κ. ΕΧ 8401 αντικαθίσταται από τις Δ.Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401. 3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80) τροποποιείται ως εξής: «δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 μειώσεις των συντελε- στών Φ.Π.Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως: Από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 1.6.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1.1.2017 στα υπόλοιπα νησιά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι- οικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νη- σιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.». 4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διε- νεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνο- νται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέ- χρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα α- πό το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.» 5. Για να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες για τη λειτουργία της ΥΕΔΔΕ στον τομέα της πάταξης της απά- της στο ΦΠΑ, είναι δυνατόν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικα- σία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια με απευθεί- ας ανάθεση ειδικού λογισμικού ερευνών και ανάλυσης στοιχείων, καθόσον, για λόγους τεχνικούς, η σύμβαση αυτή μπορεί να ανατεθεί μονο σε ορισμένο οικονομικό φορέα. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗ- ΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορι- σμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μη- νός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δό- ση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέ- ρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.» β. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α΄287) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτι- κής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)». γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 καταργούνται. δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 μετά τη φράση «Για το έτος 2014» προστί- θεται η φράση «και για το έτος 2015». ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975 (Α΄77), ΤΟΥ Ν. 29/1975 (Α΄ 75) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4111/2013 (Α΄18) 1. Στο ν. 27/1975 (Α΄ 77) προστίθεται νέο άρθρο 26α, ως εξής: «Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητι- κότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/ 2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οι- κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρ- τήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπη- ρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λι- μένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητι- κότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του πα- ρόντος νόμου. 3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολι- κής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικό- τητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητι- κότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του πα- ρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυ- χόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτι- λιακών συμβάσεων. 4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια α- παλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους με- τόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυ- σικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων. 5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρ- θρου. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμί- ζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών. 7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Ε- σόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμο- γή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί- ζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσ- σιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.» 2.α. Τα ποσά φόρου που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975, προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά πο- σοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ- σαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου όπως έχουν δια- μορφωθεί κατά το έτος 2015 κατ’ εφαρμογή των διατά- ξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υ- πολογισμό της εισφοράς που οφείλεται κατά το άρθρο 10 του ν. 27/1975 . β. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 (Α΄75) προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κα- τά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ- σαύξησης προστίθεται στα ποσά εισφοράς όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2015, κατ’ εφαρμογή των δια- τάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία. 3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) α- ντικαθίσταται ως εξής: «1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επι- χειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμε- να αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονι- σμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτο- πλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτε- λούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώ- πευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπά- νω αναφερόμενες δραστηριότητες, επιβάλλεται ετήσια εισφορά για οκτώ (8) έτη επί του ετήσιου ποσού του συ- νολικού εισαγομένου και μετατρεπομένου σε ευρώ συ- ναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται με τις πα- ρακάτω κλίμακες: α) Για τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγομένου και με- τατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας 2012-2015: Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα μίας επιχείρη- σης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο ό- ριο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα υπολογιστεί για πενήντα χιλιάδες (50.000) δολάρια Η.Π.Α., μετατρεπόμενου σε ευρώ του ποσού των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α.. Η δια του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες, που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυ- νάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξέ- νη σημαία, καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προ- βλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2960/ 2001 (Α΄265) 1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως ακολούθως : «Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινη- τήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρ- θρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γε- ωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρ- μόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συ- ντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των διακοσίων (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.» 2. Η παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως τρο- ποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (Α΄9), αλλά και με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄222), καταργείται. 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.10.2015, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2, από 1.10.2016. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2969/ 2001 (Α΄281) Στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τρο- ποποιήσεις και συμπληρώσεις: 1. Στο τέλος της παρ. Γ3 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4303/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Στην περίπτωση αυτή, τα αποσταγματοποιεία απαγο- ρεύεται να συστεγάζονται και συλλειτουργούν με Οινο- πνευματοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας, επιτρεπομένης ω- στόσο της συλλειτουργίας τους με ποτοποιεία.» 2. Η παρ. Δ6 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως α- ντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 4303/2014 , αντικαθίσταται ως εξής: «Δ6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και λειτουργία ποτο- ποιείου σε ενιαίο χώρο με άλλη επιχείρηση εκτός από α- ποσταγματοποιείο και οινοπνευματοποιείο Β΄κατηγο- ρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δευτέρας πε- ριόδου της παραγράφου Γ3 του παρόντος άρθρου.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙ- ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.α. Από 30.10.2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκο- ντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέ- σεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε., στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών. β. i) Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις στη ΓΓΔΕ προ- στίθενται 500 νέες, οι οποίες θα καλυφθούν από προσω- πικό που υπηρετεί στην ΕΓ ΣΔΟΕ. Ειδικότερα, 350 έμπει- ροι ή πιστοποιημένοι ελεγκτές και 150 από τους υπολοί- πους υπαλλήλους της ΕΓ ΣΔΟΕ. Με αποφάσεις του Υ- πουργού Οικονομικών που εκδίδονται μέχρι τις 20.9.2015 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μετακίνη- σης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και κάθε άλλη σχετική λε- πτομέρεια. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μετα- φορά του προσωπικού που αναφέρεται στην παρούσα υ- ποπαράγραφο. ii) Με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομι- κών, που θα εκδοθούν μέχρι τις 20.9.2015, μεταφέρονται από την ΕΓ του ΣΔΟΕ η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια και των υποθέσεων που θα μεταφερθούν στη Γ.Γ.Δ.Ε. και αφορούν αρμοδιότητες φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων και οι απαραίτη- τες πιστώσεις, που αναλογούν για την κάλυψη των μετα- βιβαζόμενων στη Γ.Γ.Δ.Ε. αρμοδιοτήτων, της περίπτω- σης α΄ της παρούσας υποπαραγράφου. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των αναγραφο- μένων στην παρούσα υποπαράγραφο. γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορί- ζονται οι λεπτομέρειες και κάθε διαδικαστικό ζήτημα για τη μεταφορά 3.500 υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Με τον όρο «υπόθεση» νοείται έλεγχος συγκεκριμένου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Η αντιμετώπιση των υπολοίπων υ- ποθέσεων, που θα παραμείνουν στην Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε. θα καθορισθεί με νομοθετική ρύθμιση μέχρι τις 30.10.2015. δ. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ει- δική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπι- κό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπι- κό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που α- σκούν τις μεταφερόμενες από αυτήν ως άνω αρμοδιότη- τες, καθώς και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό που ασκεί τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Δια- σφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ). ε. Από την 30ή Οκτωβρίου 2015 καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (Α΄32). Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και οι εκθέσεις της Ειδικής Γραμματεί- ας Σ.Δ.Ο.Ε., που έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις στη Φορολο- γική και Τελωνειακή Διοίκηση, θεωρούνται δελτία πληρο- φοριών). στ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. ή Σ.Δ.Ο.Ε. ή οι υπηρεσίες αυτής νο- ούνται, από της ισχύος του παρόντος, οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., που ασκούν τις μεταφερόμενες με τις διατά- ξεις της παρούσας υποπαραγράφου ως άνω αρμοδιότη- τες. 2.α. Αρμόδιος για την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 2, 15, 16, 17 και 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) είναι ο Γενι- κός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι- κονομικών. β. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που αναφέρονται στην προηγούμενη πα- ράγραφο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρό- ντος, τροποποιούνται με αποφάσεις του Γενικού Γραμ- ματέα Δημοσίων Εσόδων. γ. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του ν. 4321/2015 προβλέπεται η άσκηση αρμοδιότητας από Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δη- μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, αυτή θα ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος δύναται με απόφασή του να τη μεταβιβάζει σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών αυτής ή να εξουσιοδοτεί αυ- τούς να υπογράφουν με εντολή του. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.8: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3446/2006 (Α΄49) Μετά το άρθρο 18 του ν. 3446/2006 (Α΄49) προστίθε- ται νέο άρθρο 18Α ως εξής: «Άρθρο 18Α Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών 1. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 4 του άρ- θρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄55) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις», πα- ρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμ- μένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης θα έχει πα- ρέλθει χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο έξι (6) μηνών α- πό την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργει- ας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά, εντός των προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τε- χνικού ελέγχου, να καταβάλουν, πέραν του προβλεπό- μενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών. 2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμε- νη παράγραφο τα οχήματα προσκομίζονται για περιοδι- κό τεχνικό έλεγχο ως ακολούθως: α. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30.06.2014 προσκομίζονται έως και τις 30.9.2015. β. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ε- ντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2014 έως 31.12.2014 προσκομίζονται έως και τις 31.10.2015. γ. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 1.1.2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δη- μοσίευση της παρούσας διάταξης προσκομίζονται έως και τις 30.11.2015. 3. Στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώ- νεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτι- κή ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τε- χνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονο- μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ύ- ψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις δια- τάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 (Α΄90). Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφί- ου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχημάτων της πα- ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκο- μίσουν τα οχήματά τους για διενέργεια περιοδικού τε- χνικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015. Σε όσους επι- βάλλεται το πρόστιμο της παρούσας παραγράφου, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 2969/1999 (Α΄57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο- φορίας». 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ορίζε- ται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέ- λους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παραγράφου 3 και ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ