94 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4336/2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 3 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο- δότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμβαση χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης (F.A.F.A.) με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), τη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρ- θρωτικών Μεταρρυθμίσεων (MoU) και τα παραρτήματά τους, τα σχέδια των οποίων κυρώνονται με τη διάταξη και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τις συμβάσεις αυτές. β) Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Α- ναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρημα- τοπιστωτικής Σταθερότητας, η εξουσιοδότηση να εκπρο- σωπήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψουν τη Σύμβαση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, μαζί με τα Παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί του Σχεδίου που εγκρίνεται με το προηγούμενο άρθρο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχε- τικό με την ως άνω Σύμβαση. γ) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά- δος, η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, τη Σύμβαση και τη Συμφωνία (MoU) που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου με τα Παραρτήματά τους, τα σχέδια των ο- ποίων κυρώνονται με το παρόν άρθρο, καθώς και τις τυ- χόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συμπλη- ρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με την ως άνω Σύμβαση και Συμφωνία. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β΄: ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ελλάδα Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ
14 Αυγούστου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94
14 Αυγούστου 2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 3ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο- δότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμβαση χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης (F.A.F.A.) με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), τη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρ- θρωτικών Μεταρρυθμίσεων (MoU) και τα παραρτήματά τους, τα σχέδια των οποίων κυρώνονται με τη διάταξη και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τις συμβάσεις αυτές. β) Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Α- ναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρημα- τοπιστωτικής Σταθερότητας, η εξουσιοδότηση να εκπρο- σωπήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψουν τη Σύμβαση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, μαζί με τα Παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί του Σχεδίου που εγκρίνεται με το προηγούμενο άρθρο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχε- τικό με την ως άνω Σύμβαση. γ) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά- δος, η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, τη Σύμβαση και τη Συμφωνία (MoU) που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου με τα Παραρτήματά τους, τα σχέδια των ο- ποίων κυρώνονται με το παρόν άρθρο, καθώς και τις τυ- χόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συμπλη- ρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με την ως άνω Σύμβαση και Συμφωνία. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β΄: ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ελλάδα Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προοπτική και στρατηγική Η Ελλάδα ζήτησε στήριξη από τους Ευρωπαίους εταί- ρους της προκειμένου να αποκαταστήσει τη βιώσιμη α- νάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αντι- μετωπίσει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική στα- θερότητα τη δική της και της ευρωζώνης. Το παρόν Μνη- μόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) έχει συνταχθεί κατόπιν αιτήμα- τος που υποβλήθηκε στις 8 Ιουλίου 2015 από την Ελλη- νική Δημοκρατία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου- λίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας με τη μορφή δανείου τριετούς περιόδου διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της συνθήκης του ΕΜΣ, στο παρόν Μνημόνιο εξειδικεύονται λεπτομερώς οι όροι που συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοδοτικής συνδρο- μής η οποία καλύπτει την περίοδο 2015-2018. Οι όροι θα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση, λαμβανομένης υ- πόψη της επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά τις με- ταρρυθμίσεις κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Σε κάθε ε- πανεξέταση, θα εξειδικεύονται πλήρως, με λεπτομέρει- ες και χρονοδιαγράμματα, τα συγκεκριμένα μέτρα πολι- τικής και τα λοιπά μέσα για την επίτευξη αυτών των ευ- ρύτερων στόχων που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο. Για την επιτυχία απαιτείται ο ενστερνισμός του προ- γράμματος μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές. Ε- πομένως, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει οποιαδήπο- τε μέτρα ενδέχεται να κριθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτόν, καθώς οι περιστάσεις μεταβάλλονται. Η κυβέρνη- ση δεσμεύεται να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για όλες τις ενέργει- ες που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Μνημονί- ου Συνεννόησης, πριν από την οριστικοποίηση και τη νο- μική έγκρισή τους. Στη στρατηγική ανάκαμψης λαμβάνεται υπόψη η ανά- γκη για κοινωνική δικαιοσύνη, μεταξύ και εντός των γε- νεών. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβάλει δύ- σκολες επιλογές και συνεπώς είναι σημαντικό το βάρος της προσαρμογής να μοιραστεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, λαμβανομένης υπόψη της ικανότητας πληρω- μής. Σε προτεραιότητα τίθενται οι ενέργειες για την α- ντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της απάτης και των στρατηγικών ασυνεπών οφειλετών, διότι αυτά επιβαρύ- νουν τους τίμιους πολίτες και τις τίμιες επιχειρήσεις, που πληρώνουν εγκαίρως τους φόρους και τα δάνειά τους. Οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων έχουν στόχο την εξάλειψη των προσόδων που καρπώνονται ο- μάδες κεκτημένων συμφερόντων: μέσω υψηλότερων τι- μών, οι εν λόγω ομάδες διαβρώνουν το διαθέσιμο εισό- δημα των καταναλωτών και βλάπτουν την ανταγωνιστι- κότητα των επιχειρήσεων. Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθ- μίσεις έχουν επικεντρωθεί σε μέτρα για την κατάργηση των εξαιρέσεων και τον τερματισμό των πρόωρων συ- νταξιοδοτήσεων. Προκειμένου να βοηθηθούν τα άτομα να επιστρέψουν στην απασχόληση και να αποτραπεί η διαιώνιση της μακροπρόθεσμης ανεργίας, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, θα ε- γκαινιάσουν μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης κα- τά 50.000 άτομα, με στόχο τους μακροχρόνια ανέργους. Για μια πιο δίκαιη κοινωνία θα χρειαστεί η Ελλάδα να βελτιώσει τον σχεδιασμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινω- νικής ασφάλειας, το οποίο θα διοχετεύει στοχοθετημένα τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που τους έχουν πε- ρισσότερο ανάγκη. Οι αρχές σχεδιάζουν να επωφελη- θούν από τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια που παρέχεται α- πό διεθνείς οργανισμούς σχετικά με μέτρα για την παρο- χή πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους (συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων), κα- θώς και να δημιουργήσουν ένα βασικό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας με τη μορφή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδή- ματος (ΕΕΕ). Η εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων θα α- ποτελέσει τη βάση για βιώσιμη ανάκαμψη. Οι σχετικές πολιτικές είναι δομημένες γύρω από τέσσερις πυλώνες: • Αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας (ε- νότητα 2): Η Ελλάδα θα θέσει ως στόχο την επίτευξη με- σοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ, μέσω ενός συνδυασμού εμπροσθοβαρών παραμετρικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, συμπε- ριλαμβανομένων του συστήματος ΦΠΑ και του συνταξιο- δοτικού συστήματός της, υποστηριζόμενου από ένα φι- λόδοξο πρόγραμμα για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης των δημόσιων οικονο- μικών, καθώς και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυ- γής, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η επαρκής προ- στασία των ευπαθών ομάδων. • Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ενότητα 3): Η Ελλάδα θα λάβει άμεσα μέτρα για την α- ντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015 και θα συνοδεύεται από παράλληλα μέτρα για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπι- στωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και των τραπεζών. • Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις (ενό- τητα 4): Η Ελλάδα θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας και τις α- γορές προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ενέργει- ας), με τις οποίες όχι μόνο θα διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά επίσης θα στοχεύεται και η επίτευξη βέλτιστων ευρωπαϊκών πρα- κτικών. Θα καταρτιστεί φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικο- ποιήσεων, καθώς και πολιτικές για τη στήριξη των επεν- δύσεων. • Ένα σύγχρονο κράτος και μια σύγχρονη δημόσια δι- οίκηση (ενότητα 5) θα αποτελέσουν βασική προτεραιό- τητα του προγράμματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα κατά την παροχή ουσιωδών δημόσιων αγαθών και υπη- ρεσιών. Θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της αποτε- λεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και για την αναβάθμιση της καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι με- ταρρυθμίσεις θα ενισχύουν τη θεσμική και λειτουργική α- νεξαρτησία βασικών θεσμών, όπως η φορολογική διοίκη- ση και η στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ). Για την επιτυχία θα απαιτηθεί η συνεχής εφαρμογή των συμφωνημένων πολιτικών επί πολλά έτη. Για το σκοπό αυτόν, απαιτείται πολιτική δέσμευση, αλλά επίσης και η τεχνική ικανότητα της ελληνικής διοίκησης να την υλοποιήσει. Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να εκμεταλλευ- τούν πλήρως τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια, η οποία, από ευρωπαϊκής πλευράς, συντονίζεται από τη νέα υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΥΣΔΜ) της Ευ- ρωπαϊκής Επιτροπής. Η τεχνική βοήθεια είναι ήδη διαθέ- σιμη για ορισμένες βασικές μεταρρυθμιστικές δεσμεύ- σεις, μεταξύ άλλων σχετικά με τη φορολογική πολιτική, τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, την επανε- ξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος. Οι αρ- χές έχουν δεσμευτεί για την ταχεία ενίσχυση προϋπάρ- χοντων προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων όπως η αξιολόγηση όσον αφορά τον α- νταγωνισμό σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, η αδειοδότηση επενδύσεων σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η αναθεώρηση του φό- ρου εισοδήματος, η διασταύρωση και είσπραξη οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φόρους, καθώς και η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχει α- κόμη πεδίο για την επεξεργασία προγραμμάτων τεχνι- κής βοήθειας, σε τομείς όπως η ενεργειακή πολιτική, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομέ- νης της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, και η κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας. Οι ελληνικές αρχές θα οριστικοποιήσουν, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2015, ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα πρέπει να βασιστεί στη συμφωνημένη στρα- τηγική ανάκαμψης και να επεξεργαστεί μια γνήσια στρα- τηγική ανάπτυξης, την οποία θα ενστερνιστεί και θα κα- θοδηγήσει η ίδια. Στη στρατηγική αυτή θα πρέπει να λη- φθούν υπόψη οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης, συναφείς πρωτοβου- λίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία εταιρικής σχέσης για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλες βέλτι- στες πρακτικές. Η Ελλάδα πρέπει να επωφεληθεί πλή- ρως από τους σημαντικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από την ΕΤΕπ για τη στήριξη των επενδύσεων και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα ή- ταν επιλέξιμη για να λάβει 38 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων από τις πολιτικές της ΕΕ και θα πρέπει να επωφεληθεί από τα ποσά που απομένουν ε- πί του παρόντος από τα κονδύλια αυτά. Για την περίοδο 2014-2020 είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια των τα- μείων της ΕΕ. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απορρό- φησή τους, το πρόγραμμα επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη θα αποτελέσει επιπλέον πη- γή επενδύσεων, καθώς και τεχνικής βοήθειας προς τους δημόσιους και ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να εντο- πίσουν, να προωθήσουν και να επεξεργαστούν υψηλής ποιότητας και εφικτά έργα προς χρηματοδότηση. Οι ελ- ληνικές αρχές μπορούν να ζητήσουν τεχνική βοήθεια για να επεξεργαστούν περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης, η οποία θα μπορούσε να στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ελκυστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλο- ντος, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, κα- θώς και της διαμόρφωσης ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην ανάπτυξη της Ε&Α και της καινοτομίας. Η τεχνική βοή- θεια θα μπορούσε επίσης να συνδράμει στον σχεδιασμό τομεακών προτεραιοτήτων σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές και η εφοδιαστική, καθώς και η γεωργία. Οι αρχές σκοπεύουν να οριστικοποιήσουν τη στρατηγική α- νάπτυξης έως τον Μάρτιο του 2016, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, την πανεπιστημιακή κοινό- τητα και διεθνείς οργανισμούς. Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συντονισμό του φιλόδοξου προγράμματος μεταρρυθμίσεων, με την ενίσχυση της υφιστάμενης Γενικής Γραμματείας Συντο- νισμού και με τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, οργανώ- σεων αντιπροσωπευτικών του ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επίτευξη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών που στη- ρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση Για τη διόρθωση των ακραίων ανισορροπιών στα δημό- σια οικονομικά κατά τα τελευταία χρόνια απαιτήθηκε μια άνευ προηγουμένου προσαρμογή και θυσίες από την Ελ- λάδα και τους πολίτες της. Τα δημόσια ελλείμματα έ- χουν μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την προ κρίσης περίοδο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντι- μέτωπη με πρωτογενές έλλειμμα ανερχόμενο σε περί- που 1,5% του ΑΕΠ το 2015, χωρίς πρόσθετα μέτρα. Η ε- ξυγίανση βασίστηκε επίσης στη δραματική αποκλιμάκω- ση των δημόσιων επενδύσεων και υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να εξομαλυνθεί και να τεθεί σε μεγαλύτερη προ- τεραιότητα σταδιακά, προκειμένου να διατηρηθεί το α- ναπτυξιακό δυναμικό. 2.1 Δημοσιονομική πολιτική Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να διασφαλίζουν τον βιώσιμο χαρακτήρα των δημόσιων οικονομικών και να ε- πιτυγχάνουν σημαντικά και βιώσιμα πρωτογενή πλεονά- σματα μεσοπρόθεσμα, τα οποία θα μειώνουν σταθερά το λόγο δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Οι αρχές θα συνε- χίσουν, αντίστοιχα, να ακολουθούν μια νέα δημοσιονομι- κή πορεία, βασισμένη στην επίτευξη στόχων πρωτογε- νούς πλεονάσματος ύψους -1/4�, 0,5, 1 3/4� και 3,5% του ΑΕΠ το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018 και μετέ- πειτα, αντιστοίχως. Η πορεία των δημοσιονομικών στό- χων είναι σύμφωνη με τους αναμενόμενους ρυθμούς α- νάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς αυτή ανακά- μπτει από τη βαθύτερη ύφεσή της στα χρονικά. Η κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα μία μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ και μία πρώτη φάση της μεταρρύθ- μισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, αύξησε τον φο- ρολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, επέκτεινε την εφαρμογή του φόρου πολυτελείας, έλαβε μέτρα για την αύξηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων το 2015 και για την απαίτηση προκαταβο- λής του 100% του φόρου εισοδήματος για τις προσωπι- κές εταιρείες κ.λπ. και για τις ατομικές επιχειρήσεις, σταδιακά, έως το 2017, ενώ αύξησε και την εισφορά αλ- ληλεγγύης. Επιπλέον, ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση θα εγκρί- νει νομοθεσία για: • την αύξηση των εσόδων: α) σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέ- λαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες σε δύο ίσα στάδια τον Οκτώβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2016· β) αύξηση του φόρου επί της χωρητικότητας. Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ για το 2015, ώστε να εκδοθούν εκκαθαριστι- κά σημειώματα τον Οκτώβριο του 2015, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2016. Θα διορθώσουν επίσης τα ζητήματα που ανέκυψαν με τα προσφάτως εφαρμοσθέντα μέτρα για τα έσοδα. • τη στοχοθέτηση και τον περιορισμό των δαπανών: α) με άμεση ισχύ, i) αποκατάσταση της πλήρους συνταγο- γράφησης φαρμάκων κατά διεθνή κοινόχρηστη ονομα- σία (ΔΚΟ)· ii) μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων με- τά τη λήξη ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας· β) εκ- κίνηση του συνολικού προγράμματος επανεξέτασης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας (βλ. ενότητα 2.5.3.). • Η δέσμη μέτρων θα περιλαμβάνει περαιτέρω μέτρα με δημοσιονομική επίπτωση, όπως μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπι- ση των ελλείψεων σε θέματα είσπραξης και επιβολής φόρων, καθώς και άλλα παραμετρικά μέτρα, για τα οποία γίνεται λόγος σε άλλα σημεία του παρόντος εγγράφου. Προκειμένου να αποδείξει τη δέσμευσή της για την ε- φαρμογή αξιόπιστων δημοσιονομικών πολιτικών, η κυ- βέρνηση θα εγκρίνει (Βασικό παραδοτέο), τον Οκτώβριο του 2015, συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2015 εφόσον κριθεί αναγκαίο, το προσχέδιο του προϋπολογι- σμού του 2016 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρα- τηγική για την περίοδο 2016-19, η οποία θα υποστηρίζε- ται από μεγάλη και αξιόπιστη δέσμη παραμετρικών μέ- τρων και διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσε- ων, συμπεριλαμβανομένων: α) δεύτερης φάσης μεταρ- ρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος, βλ. ενότη- τα 2.5.1· β) μεταρρύθμισης του κώδικα φορολογίας εισο- δήματος, βλ. ενότητα 2.2.2· γ) σταδιακής κατάργησης της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγρο- τών στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έ- τος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017. Στο μεταξύ χαράσσεται στρατηγική για τη γεωργία· δ) φό- ρου επί τηλεοπτικών διαφημίσεων· ε) αναγγελίας προκή- ρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού υποβολής προ- σφορών για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και την καταβολή τελών που αφορούν τη χρήση των αντίστοι- χων συχνοτήτων· στ) επέκτασης της φορολόγησης των μεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια (GGR), ύψους 30%, στα παιχνίδια VLT που αναμένεται ότι θα εγκατα- σταθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016· ζ) αύξησης του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσι- ου εισοδήματος από ενοίκια, για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) και για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%)· η) σταδιακής κα- τάργησης της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου· θ) επέκτασης της προσωρινής εθε- λοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας έως το 2018· ι) μόνιμης μείωσης του ανωτάτου ορίου εξόδων για τις αμυντικές δαπάνες κατά 100 εκατομμύρια ευρώ το 2015 και θα ανέλθει σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ κατά τον υπολογισμό του ΝΑΤΟ το 2016, με σειρά στοχευμέ- νων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης στους αριθμούς των απασχολούμενων και στις συμβάσεις του δημοσίου· ια) καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας ώ- στε να μειωθούν κατά το ήμισυ οι δαπάνες για τις επιδο- τήσεις πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του 2016. Επιπλέον των ανωτέρω μέτρων, οι αρχές δεσμεύονται να θεσπίσουν, τον Οκτώβριο του 2015, αξιόπιστα διαρ- θρωτικά μέτρα που θα αποφέρουν τουλάχιστον το �3/4% του ΑΕΠ με ισχύ από το 2017 και το 1/4�% του ΑΕΠ με ι- σχύ από το 2018 για να στηρίξουν την επίτευξη του με- σοπρόθεσμου στόχου για πρωτογενές ισοζύγιο ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν περαι- τέρω διαρθρωτικά μέτρα τον Οκτώβριο του 2016, αν κρι- θούν αναγκαία για να διασφαλιστούν οι στόχοι του 2017 και του 2018. Τα εν λόγω μέτρα θα περιλαμβάνουν τις α- μυντικές δαπάνες, την προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και το πά- γωμα των υποχρεωτικών δαπανών. Τα φορολογικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα θα ε- νισχυθούν από ευρύ φάσμα διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε θέματα είσπραξης και επιβολής φόρων: τα μέτρα αυτά θα χρειαστεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να αποδώσουν καρπούς, αλλά θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων στην πορεία εφαρμογής των μέτρων. Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημο- σιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δι- καστικών αποφάσεων, και θα λάβει αντισταθμιστικά μέ- τρα, στο βαθμό που αυτό απαιτείται, για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων. Οι αρχές προτίθενται να μεταφέρουν τουλάχιστον το 30% του πλεονάσματος που θα επιτευχθεί λόγω επιδόσεων υψηλότερων από τις αναμενόμενες στον χωριστό λογαριασμό που προορίζε- ται για τη μείωση του χρέους. Επιπλέον, ένα άλλο 30% του εν λόγω πλεονάσματος θα χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση μη καταβληθεισών κυβερνητικών υποχρεώ- σεων του παρελθόντος. 2.2 Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής Η κυβέρνηση δεσμεύεται να θεσπίσει μεταρρυθμίσεις, τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση φορολογία, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της εισπραξιμότητας και την τόνωση της προσφοράς εργασίας. Ήδη, τον Ιούλιο του 2015, η κυβέρνηση θέσπισε σημα- ντική μεταρρύθμιση στον τομέα του ΦΠΑ, με στόχο την απλοποίηση της δομής του συστήματος ΦΠΑ, τη διεύ- ρυνση της φορολογικής βάσης, καθώς και την εξάλειψη και τον εξορθολογισμό των εξαιρέσεων, δημιουργώντας ετήσια έσοδα ύψους περίπου 1% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση δεσμεύεται για περαιτέρω μεταρρυθμί- σεις, ως ακολούθως: i. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα καταργήσουν τη διασυνοριακή παρακράτηση φόρου που θεσπίστηκε με τη νομοθεσία περί δόσεων (νόμος 4321/2015) και θα α- ντιστρέψουν τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΦΕ που θεσπίστηκαν με τους νόμους 4328/2015 και 4331/2015· β) θα διευκρινίσουν ότι οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ για τα νησιά θα καταργηθούν πλήρως έως το τέλος του 2016 και θα καθορίσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις. ii. Κώδικες φορολογίας. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015 θα εγκρίνουν εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις σχετικά με τους κώδικες φορολογικής διαδικασίας: α) θα θεσπίσουν νέες ποινικές νομικές διατάξεις για την φοροδιαφυγή και την απάτη, προκειμένου να τροποποιηθεί ο ειδικός ποινικός νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη συναφής νομο- θεσία, καθώς και για να αντικατασταθεί το άρθρο 55 πα- ράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορο- λογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους· θα καταργήσουν όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και εκεί- νων που επιβάλλονται βάσει του ν. 2523/1997· β) θα εκ- δώσουν εγκύκλιο σχετικά με τα πρόστιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική και συνεκτική εφαρμογή του ΚΦΔ· γ) θα μεριμνήσουν για κατάλληλες ποινές για τις απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων· η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή πα- ράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ (βασικό παραδο- τέο). Έως τον Φεβρουάριο του 2016, οι αρχές θα πραγ- ματοποιήσουν συνολική επανεξέταση της υπόλοιπης φορολογικής νομοθεσίας που συγκρούεται με τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ, ενσωματώνοντας τις εν λόγω νομικές πρά- ξεις, κατά περίπτωση, ενώ έως τον Μάρτιο του 2016 θα εκδώσουν το σύνολο της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή του ΚΦΕ και του ΚΦΔ. iii. Φόρος εισοδήματος. Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση: α) θα απλοποιήσει το χρονοδιάγραμμα σχε- τικά με την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήμα- τος· β) θα αναμορφώσει και θα ενσωματώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης επί του εισοδήματος, από το 2016, ώστε να επιτυγχάνεται με αποτελεσματικότερο τρόπο η προοδευτικότητα του συστήματος φορολογίας εισοδήματος· γ) θα εντοπίσει όλα τα κίνητρα που αφο- ρούν τη φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων και θα ενσωματώσει τις εξαιρέσεις από τη φορολόγηση στον ΚΦΕ, καταργώντας εκείνες που κρίνονται αναποτε- λεσματικές ή άδικες· δ) θα αναλάβει να επανεξετάσει και να μεταρρυθμίσει τον ΚΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης για την α- ναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δημό- σιους πλειστηριασμούς· ε) θα εξασφαλίσει την επαρκή πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστά- σεις των φορολογουμένων για τη διεξαγωγή ελέγχων ε- γκαίρως και για σκοπούς επιβολής του νόμου· στ) θα ε- πανεξετάσει το πλαίσιο της φορολογίας κεφαλαίου και θα επεξεργαστεί το φορολογικό πλαίσιο για τους φορείς συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σε αυ- τούς, σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ· ζ) θα επανεξετάσει την παρακράτηση φόρου ε- πί των τεχνικών υπηρεσιών· η) ενόψει τυχόν αναθεώρη- σης των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα, θα προσαρμόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακίνητης περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περι- ουσίας το 2016 θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα προσαρμόσει την ε- ναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων· θ) θα επανεξετάσει τη λειτουργία της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας (συμπεριλαμ- βανομένης της διόρθωσης τυχόν υπαναχωρήσεων)· ι) θα εκμηδενίσει τις δυνατότητες αποφυγής της φορολογίας εισοδήματος· ια) θα καταστήσει αυστηρότερο τον ορι- σμό των αγροτών. (βασικό παραδοτέο) iv. ΦΠΑ. Έως τον Μάρτιο του 2016, οι αρχές: α) θα κω- δικοποιήσουν και θα απλουστεύσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, εναρμονίζοντάς την με τον κώδικα φορολογι- κής διαδικασίας, εξαλείφοντας τα νομικά κενά που απο- μένουν και συντομεύοντας το χρονικό διάστημα για την καταβολή του ΦΠΑ· β) θα απλουστεύσουν το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος και θα διασφαλίσουν τη συνο- χή της φορολογητέας βάσης του εισοδήματος για τη φο- ρολογία εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής α- σφάλισης μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω α- πό το κατώτατο όριο εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ· γ) θα εκσυγχρονίσουν τις φορολογικές διατάξεις για τις επι- χειρήσεις στον ΚΦΕ που καλύπτουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, καθώς και τους λογαριασμούς αποθε- ματικού των επιχειρήσεων, και θα εφαρμόσουν τις διατά- ξεις του ΚΦΕ που αφορούν τις διασυνοριακές συναλλα- γές και τις ενδοομιλικές συναλλαγές. (βασικό παραδο- τέο) v. Φόρος ακίνητης περιουσίας. Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμε- νικές αξίες ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, με ισχύ α- πό τον Ιανουάριο του 2017. Μέχρι εκείνη την ημερομη- νία, θα διασταυρώσουν το σύνολο των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με τα στοιχεία για το σύνολο των ατομι- κών ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο. (βασικό παραδοτέο) 2.3. Μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης Μια μακρά ιστορία περίπλοκης νομοθεσίας, κακοδιοί- κησης, πολιτικών παρεμβάσεων και γενναιόδωρων φο- ρολογικών αμνηστιών, με χρόνια ελλιπή επιβολή του νό- μου, έχει παρεμποδίσει την ικανότητα είσπραξης φόρων. Για να δοθεί τέλος σε αυτήν την πρακτική και να ενισχυ- θεί η κουλτούρα καταβολής του φόρου και των εισφο- ρών κοινωνικής ασφάλισης, η κυβέρνηση δεσμεύεται α- ταλάντευτα να λάβει ισχυρά μέτρα για τη βελτίωση της είσπραξης και να μη θεσπίσει νέες ρυθμίσεις δόσεων ή διακανονισμού ή αμνηστίας ούτε να επεκτείνει τις ισχύ- ουσες ρυθμίσεις. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία για: α) όσον αφορά τις κατασχέσεις, την κατάργηση του ανώτατου ορίου ύψους 25% επί των μισθών και συντάξε- ων και τη μείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους 1.500 ευρώ, με την ταυτόχρονη διασφάλιση, σε κάθε πε- ρίπτωση, ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης· β) την τροποποίηση των ρυθμίσεων του 2014 και του 2015 για την σε δόσεις καταβολή οφειλών από φόρους και εισφο- ρές κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να αποκλείονται όσοι δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τη θέσπι- ση απαίτησης για τη φορολογική διοίκηση και τη διοίκη- ση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τη συντό- μευση της διάρκειας της ρύθμισης για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα, και την καθιέρωση επιτοκίων βάσει της ελεύθερης αγοράς, με παράλληλη παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες (με ο- φειλές κάτω των 5.000 ευρώ)· γ) την τροποποίηση της βασικής ρύθμισης δόσεων / του ΚΦΔ ώστε να προσαρμο- στούν τα επιτόκια βάσει της ελεύθερης αγοράς, καθώς και την αναστολή, έως το τέλος του 2017, των απαιτήσε- ων επαλήθευσης από τρίτους και τραπεζικών εγγυήσε- ων· δ) την επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβα- σης για την απόκτηση λογισμικού για την ανάλυση του δικτύου ΦΠΑ και για περαιτέρω αυτοματοποίηση της εί- σπραξης οφειλών, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση πλή- ρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατάσχεσης· ε) την άμεση θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταβίβαση, έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, του συνόλου των αρμοδιο- τήτων και καθηκόντων, καθώς και του συνόλου του προ- σωπικού, του ΣΔΟΕ και λοιπών υπηρεσιών που σχετίζε- ται με τη φορολογία και τα τελωνεία στη φορολογική δι- οίκηση· όλες οι μη αξιολογηθείσες εκθέσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από το ΣΔΟΕ έπειτα από τον ν. 4321/2015 θα θεωρούνται λεπτομερή ενημερωτικά ση- μειώματα για τη φορολογική διοίκηση. • Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν άμεσα μέτρα επιβο- λής όσον αφορά τους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εγκαίρως τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Οι αρχές δεν θα θεσπίσουν νέες ρυθμίσεις δόσεων ή άλλες ρυθμίσεις αμνηστίας ή διακανονισμού, ούτε θα τροποποιήσουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις, π.χ. παρατείνο- ντας προθεσμίες. Επιπλέον, οι αρχές, χρησιμοποιώντας τεχνική βοήθεια: i. θα ενισχύσουν τη συμμόρφωση. Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση: α) θα εγκρίνει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης· β) θα επεξεργαστεί, με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ιδιωτικό τομέα, κοστολογημένο σχέδιο για την προώθη- ση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρω- μών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με εφαρμογή που θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016· γ) θα δημοσιο- ποιήσει τον κατάλογο των οφειλετών για οφειλές από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που εκκρε- μούν για περισσότερο από τρεις μήνες. ii. θα καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Έως τον Νο- έμβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτίσουν συνολικό σχέ- διο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με βάση την αποτελεσματική διυπηρεσιακή συνεργασία, το οποίο θα περιλαμβάνει: α) εντοπισμό των μη δηλωμένων κατα- θέσεων μέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό· β) θέσπιση προγράμματος εθελοντικής γνωστοποίησης με κατάλληλες κυρώσεις, κατάλληλα κίνητρα και διαδικα- σίες επαλήθευσης, σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρα- κτική και χωρίς καμία αμνηστευτική διάταξη· γ) αίτημα προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ για την παροχή δεδομένων περί ιδιοκτησίας και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες πολίτες, καθώς και τον τρόπο χρησιμοποί- ησης των δεδομένων αυτών· δ) ανανέωση του αιτήματος για τεχνική βοήθεια στον τομέα της φορολογικής διοίκη- σης και πλήρης αξιοποίηση του πόρου για την ανάπτυξη ικανοτήτων· ε) καθιέρωση περιουσιολόγιου για τη βελ- τίωση της παρακολούθησης· στ) θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών), για την καταπολέμηση του λαθρε- μπορίου καυσίμων· ζ) δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυ- γατρικών επιχειρήσεων, για τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές· iii. θα θέσουν σε μεγαλύτερη προτεραιότητα τα μέτρα για εισπράξιμους φόρους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα υπογράψουν την Υπουργική Απόφαση που θα προβλέπει την επέκταση του έμμεσου μητρώου τραπεζικών συναλλαγών ώστε να παρέχεται το ιστορικό συναλλαγών σε βάθος 10 ετών. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα μειώσουν - λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική βοήθεια - τους περιορισμούς στη διεξαγωγή ε- λέγχων των φορολογικών δηλώσεων, με την επιφύλαξη του συστήματος εξωτερικού φορολογικού πιστοποιητι- κού. Έως τον Νοέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν μέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων με βάση την ανάλυση κινδύνου και όχι, όπως συμβαίνει σή- μερα, την αρχαιότητα (δηλαδή το έτος διαγραφής). iv. θα βελτιώσουν τα εργαλεία είσπραξης φορολογι- κών οφειλών. Για τη βελτίωση της είσπραξης των φορο- λογικών οφειλών, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές (βασικό παραδοτέο): α) θα βελτιώσουν τους κανόνες πε- ρί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων· β) θα αφαιρέσουν την προσωπική αστική ευθύνη των φορολογικών υπαλ- λήλων για τη μη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφει- λών, και γ) θα προτείνουν, και θα εφαρμόσουν εντός του 2016, εθνική στρατηγική είσπραξης, συμπεριλαμβανομέ- νης της περαιτέρω αυτοματοποίησης της είσπραξης ο- φειλών, και, έως τον Νοέμβριο δ) θα λάβουν όλα τα κα- τάλληλα μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα ή για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων, καθώς και των εισφο- ρών για τη χρήση συχνοτήτων χωρίς άδεια· ε) θα θεσπί- σουν νομοθεσία για να απομονώσουν τις μη εισπράξιμες οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης· και στ) θα βελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξι- μων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και ζ) θα επιβάλλουν, εφόσον είναι νομίμως δυνατόν, την προκαταβολική είσπραξη σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών. v. για τη βελτίωση της είσπραξης των οφειλών από ει- σφορές κοινωνικής ασφάλισης, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές: α) θα παράσχουν στο ΚΕΑΟ πρόσβαση στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης· β) θα δημιουργή- σουν ενιαία βάση δεδομένων για τις οφειλές από εισφο- ρές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα καλύπτει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Έως τα τέλη του Δεκεμ- βρίου 2016, οι αρχές θα υλοποιήσουν ένα κεντρικό μη- τρώο ασφαλισμένων, σε συντονισμό με την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων, και θα ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφά- λισης στην φορολογική διοίκηση έως τα τέλη του 2017. vi. θα ενισχύσουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Οι αρχές θα ενισχύσουν την επιβολή και είσπραξη του ΦΠΑ, μεταξύ άλλων με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και με μέ- τρα για την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Έως τον Οκτώβριο του 2015, θα θεσπίσουν νομοθεσία για: α) την επιτάχυν- ση των διαδικασιών διαγραφής και τον περιορισμό της ε- πανεγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ για την προστασία των εσόδων από τον ΦΠΑ· β) τη θέσπιση της δευτερογενούς νομοθεσίας που απαιτείται για τη σημαντική ενίσχυση της αναδιοργάνωσης του τμήματος επιβολής του ΦΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή του ΦΠΑ και να κα- ταπολεμηθεί η αλυσιδωτή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Οι αρχές θα υποβάλουν αίτημα στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκπονήσουν αξιολό- γηση των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτα- του ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ. vii. θα ενισχύσουν την ικανότητα της διοίκησης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εξασφαλίσουν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΑΟ, θα ισχυροποιήσουν την ε- λεγκτική ικανότητα του ΙΚΑ και θα ενισχύσουν τη Μονά- δα Μεγάλων Οφειλετών, για να βελτιώσουν την ικανότη- τά του επί θεμάτων που αφορούν την εκκαθάριση και την είσπραξη φόρων, καθώς και - με ιδιαίτερα ικανούς νομι- κούς συμβούλους, υποστηριζόμενους από διεθνή ανε- ξάρτητη εταιρεία εμπειρογνωμόνων - για την εκτίμηση της βιωσιμότητας των οφειλετών. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, η ΜΜΟ θα κατηγοριοποιήσει τους εμπορικούς οφειλέτες με μεγάλη οφειλή προς το δημόσιο ανάλογα με τη βιωσιμότητά τους. viii. θα ενισχύσουν την ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θε- σπίσουν νομοθεσία (βασικό παραδοτέο) για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων, με την οποία θα προσδιορίζο- νται: α) η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα· β) οι εξου- σίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου· γ) η σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς· δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πό- ρους του φορέα και η σχέση του με τη δημόσια διοίκηση· ε) η αυτονομία του προϋπολογισμού του, με τη δική του Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και νέο τρόπο χρηματοδότησης για την εναρμόνιση των κι- νήτρων με την είσπραξη των εσόδων και για τη διασφά- λιση της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας του προϋ- πολογισμού· στ) η υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, (βασι- κό παραδοτέο) οι αρχές θα διορίσουν το Διοικητικό Συμ- βούλιο και θα θεσπίσουν κατά προτεραιότητα δευτερο- γενή νομοθεσία δυνάμει του νόμου (βασικοί ανθρώπινοι πόροι, προϋπολογισμός) περί του αυτόνομου φορέα δια- χείρισης των εσόδων, ώστε να καταστεί πλήρως λει- τουργικός έως τον Ιούνιο του 2016. Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουρ- γίες, όπως μετρώνται με βασικούς δείκτες επιδόσεων. Μεσοπρόθεσμα, οι αρχές θα συνεχίσουν με μεταρρυθμί- σεις για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, οι ο- ποίες πρέπει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς, λαμβα- νομένων υπόψη συστάσεων από τις εκθέσεις τεχνικής βοήθειας που εκπονούνται από την Επιτροπή / το ΔΝΤ. 2.4 Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών και Δημό- σιες Συμβάσεις 2.4.1. Διαχείριση των δημοσίων οικονομικών Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμί- σεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και των ελέγχων των δαπανών, στην εκκαθάριση καθυστερημένων οφειλών και στην ενίσχυ- ση της υποβολής εκθέσεων για τον προϋπολογισμό και της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων. Οι αρχές θα εκδώσουν νομοθεσία έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό με σκοπό: α) να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για τους ανεξάρτητους φορείς, β) να καταργηθούν σταδιακά οι εκ των προτέρων έλεγ- χοι από το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους υπολό- γους, γ) να δοθούν στις ΓΔΟΥ αποκλειστικές αρμοδιότη- τες οικονομικής υπηρεσίας και στο ΓΛΚ εξουσίες για την εποπτεία των οικονομικών του δημόσιου τομέα, και δ) να καταργηθούν σταδιακά οι υπηρεσίες δημοσιονομικού ε- λέγχου, έως τον Ιανουάριο του 2007. Οι αρχές θα εκδώ- σουν δευτερογενή νομοθεσία για τον προσδιορισμό των μεταβατικών διατάξεων της μεταρρύθμισης του οργανι- κού νόμου για τον προϋπολογισμό έως τα τέλη Δεκεμ- βρίου 2015, και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να καταστήσει λει- τουργικό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πριν την οριστι- κοποίηση του Μνημονίου. Προς τούτο, η κυβέρνηση εξέ- δωσε Υπουργική Απόφαση για την έναρξη ανοικτής δια- δικασίας επιλογής των μελών του. Μετά την ολοκλήρω- ση της διαδικασίας διορισμού των μελών του Δημοσιο- νομικού Συμβουλίου, η κυβέρνηση θα εκδώσει έως τον Σεπτέμβριο του 2015, την απαιτούμενη δευτερογενή νο- μοθεσία για να καταστεί πλήρως λειτουργικό το Συμβού- λιο (περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του προσωπικού του) έως τον Νοέμβριο του 2015. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν την επανεξέταση των εργασιών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου με τεχνική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον Δεκέμβριο του 2016 και θα εκδώσουν την απαιτούμενη νομοθεσία (Μάρτιος του 2017). Βάσει του Δημοσιονομικού Συμφώνου, η ελληνική κυ- βέρνηση υποβάλλει τα βασικά χαρακτηριστικά των μεσο- πρόθεσμων χρηματοδοτικών της σχεδίων στην Ευρω- παϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο ECOFIΝ την άνοιξη ε- κάστου έτους και επικαιροποιεί την μεσοπρόθεσμη δη- μοσιονομική στρατηγική της πριν από τα τέλη Μαΐου ε- κάστου έτους σύμφωνα με τους στόχους του προγράμ- ματος. Εκτός αυτού, ως μέρος του κοινού δημοσιονομι- κού χρονοδιαγράμματος, η Ελλάδα υποβάλλει στην Ευ- ρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο προϋπολογισμού για το ε- πόμενο έτος έως τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους μαζί με τις ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις στις οποίες βασίστηκε. Η κυβέρνηση θα καταρτίσει νέα κρατι- κή διάρθρωση της ονοματολογίας του προϋπολογισμού, καθώς και λογιστικό σχέδιο (Σεπτέμβριος 2016) ήτοι ε- γκαίρως για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2018. Οι αρχές θα παρουσιάσουν έως τον Σεπτέμβριο του 2015 σχέδιο για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών, καθώς και των αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης, το οποίο θα θέσουν αμέσως σε εφαρ- μογή. Στη συνέχεια οι αρχές θα προβούν σε εκκαθάριση του υπολοίπου των καθυστερήσεων στις δαπάνες ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016 α- φού ολοκληρωθεί λεπτομερής έλεγχος έως τα τέλη Ια- νουαρίου 2016, και θα προβούν σε εκκαθάριση των καθυ- στερημένων αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιο- δότησης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει τη μεταφορά των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης προς τα ταμεία προνοίας και τα νοσοκομεία, ώστε να εκκαθαριστεί το σύνολο των σχετικών με την υγεία καθυστερούμενων οφειλών. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει έως τον Νοέμβριο του 2015 μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πλη- ρωμών, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και εξασφαλίσεων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μεταβίβα- ση υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταφορές μετρητών και δα- πάνες) στον ΕΟΠΠΥ εντός της αντίστοιχης περιόδου. Έ- ως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα ολοκληρώσουν εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών πληρωτέων του Ε- ΟΠΠΥ και θα εξορθολογίσουν τη διαδικασία πληρωμών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα συνε- χίσουν να βελτιώνουν την επιχειρησιακή λειτουργία χρη- σιμοποιώντας βασικούς δείκτες επιδόσεων. Για να βελτιωθεί το κατακερματισμένο σύστημα δια- χείρισης μετρητών, η κυβέρνηση θα συμπεριλάβει όλες τις οντότητες της κεντρικής κυβέρνησης στον ενιαίο λο- γαριασμό του δημόσιου ταμείου έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2015. Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δια- χείρισης μετρητών οι αρχές θα κλείσουν τους αντίστοι- χους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης σε εμπορι- κές τράπεζες και θα τους ενοποιήσουν στον ενιαίο λογα- ριασμό του δημόσιου ταμείου. Ως προαπαιτούμενο το Υ- πουργείο Οικονομικών θα οριοθετήσει τον λογαριασμό για τη διαχείριση των μέσων που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και των εθνικών εισφορών της Ελλάδας. 2.4.2 Δημόσιες συμβάσεις Η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της α- ποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, την πρόληψη ανάρ- μοστων συμπεριφορών και την εξασφάλιση μεγαλύτε- ρης λογοδοσίας και έλεγχου. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επι- τροπή, η οποία θα συνδράμει στην εφαρμογή, ένα σχέ- διο δράσης που θα αναφέρει αναλυτικά τις λεπτομέρειες των παρακάτω ενεργειών (βασικό παραδοτέο). • Έως τον Ιανουάριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει έ- να ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νο- μοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομο- θεσία) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις πα- ραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25). • Έως τον Δεκέμβριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει η μεταρρύθμιση του συστήματος των μη ένδικων / διοικητι- κών μέσων. Οι αρχές θα υποβάλουν λεπτομερή πρόταση για τη μεταρρύθμιση αυτή στην Επιτροπή μέχρι τον Ο- κτώβριο του 2015. • Έως τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχές θα εγκρί- νουν μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος ένδικων μέ- σων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενερ- γήσουν, έως τον Σεπτέμβριο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσμα- τικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδι- κων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστε- ρήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα). • Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (e- procurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή. • Έως τον Μάιο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών, που θα θεσπιστεί σε συ- νεργασία με την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα τε- θεί σε εφαρμογή για τις ανάγκες του 2017. Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα· η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελλη- νικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, μια εθνική στρατηγική, να προσ- διορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύ- σεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχε- δίου δράσης. 2.5 Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας 2.5.1 Συντάξεις Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις του 2010 και του 2012, εάν εφαρμοστούν πλήρως, θα βελτιώσουν σημα- ντικά τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα του συνολι- κού συνταξιοδοτικού συστήματος. Ωστόσο, το συνταξιο- δοτικό σύστημα παραμένει κατακερματισμένο και δαπα- νηρό και απαιτεί σημαντικές ετήσιες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, απαιτούνται πολύ πιο φιλόδοξα μέτρα για την αντιμετώπιση των υφι- στάμενων διαρθρωτικών προκλήσεων, καθώς και των πρόσθετων πιέσεων στο σύστημα λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι εισφορές έχουν μειωθεί λόγω των υψηλών ε- πιπέδων ανεργίας καθ’ ην στιγμήν οι πιέσεις στις δαπά- νες κορυφώθηκαν, καθώς πολλοί επέλεξαν να συνταξιο- δοτηθούν πρόωρα. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν πλήρως τις υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις και επίσης θα προβούν με περαιτέρω με- ταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης της τάξης του 1/4 του ΑΕΠ το 2015 και της τάξης του 1% του ΑΕΠ έως το 2016. Μεταξύ άλλων, η δέσμη αποσκοπεί στη δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για πρόωρη συ- νταξιοδότηση αυξάνοντας τις κυρώσεις για την πρόωρη συνταξιοδότηση και καταργώντας σταδιακά τα κεκτημέ- να δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλι- κία συνταξιοδότησης. Οι αρχές έχουν ήδη αυξήσει τις εισφορές υγείας των συνταξιούχων στο 6% για τις κύριες συντάξεις τους και εφάρμοσαν επίσης εισφορές υγείας ύψους 6% για τις ε- πικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουλίου 2015· θα υπα- γάγουν στην ETEA από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 όλα τα ταμεία επικουρικών συντάξεων και θα διασφαλίσουν ότι όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα χρηματοδο- τούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές από την 1η Ια- νουαρίου 2015· θα παγώσουν τα μηνιαία εγγυημένα α- νταποδοτικά όρια συντάξεων σε ονομαστικούς όρους μέχρι το 2021· και εξασφάλισαν ότι όσοι συνταξιοδοτού- νται μετά τις 30 Ιουνίου 2015 θα έχουν πρόσβαση σε βα- σικές, εγγυημένες συντάξεις με βάση τις εισφορές και με εισοδηματικά κριτήρια μόνον όταν θα έχουν συμπλη- ρώσει την νόμιμη κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, που είναι σήμερα τα 67 έτη. i. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα αποσαφηνίσουν τους κανόνες επιλεξιμότητας για τις ελάχιστες εγγυη- μένες συντάξεις μετά το 67ο έτος, β) θα εκδώσουν όλες τις εγκυκλίους για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του νόμου του 2010· γ) θα διορθώσουν τον ν. 4334/2015 με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εφαρμόσουν ορθά το πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων παροχών (αντί των εισφορών με κρατική επιχορήγηση) και να το επεκτείνουν στον δη- μόσιο τομέα· δ) θα καταργήσουν βαθμιαία τα κεκτημένα δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και τις δυνατότητες πρόωρης συντα- ξιοδότησης, προσαρμόζοντας σταδιακά το όριο της νόμι- μης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, το αργότερο έ- ως το 2022, ή στην ηλικία των 62 ετών και σε 40 έτη ει- σφορών, που θα ισχύει για όλους όσοι συνταξιοδοτού- νται (εκτός από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και τις μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρία), με άμεση εφαρμογή. ii. Έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθετικά περαιτέρω μεταρρυθμί- σεις που θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016: α) το συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις παραμετρι- κές βελτιώσεις για την καθιέρωση στενότερης σύνδεσης μεταξύ εισφορών και παροχών· β) τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, μεταξύ άλλων με μετάβαση από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα, υπό τον όρο της τήρησης των κανόνων για τις ελάχιστες απαιτούμενες εισφορές· γ) την αναθεώρηση και τον ε- ξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων των βασικών συνιστωσών των συντάξεων που είναι εγγυημέ- νες με βάση τις εισφορές και βάσει ελέγχου των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για εργασία και για κα- ταβολή εισφορών· δ) τα βασικά στοιχεία της καθολικής ενοποίησης των ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων, μετα- ξύ άλλων μέσω της εναπομένουσας εναρμόνισης των διαδικασιών για την καταβολή των εισφορών και των πα- ροχών σε όλο το φάσμα των ταμείων· την κατάργηση ε- ντός τριών ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδο- τούνται με κρατικούς πόρους και την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις εισφορές σε όλα τα ταμεία συ- ντάξεων προς τη δομή των εισφορών στο κύριο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων υπαλλήλων (ΙΚΑ)· στ) την κα- τάργηση, από την 31η Οκτωβρίου 2015, όλων των περιτ- τών επιβαρύνσεων κατά τη χρηματοδότηση των συντά- ξεων και την αντιστάθμισή τους με μείωση των παροχών ή αύξηση των εισφορών υπέρ των συγκεκριμένων ταμεί- ων ζ) τη σταδιακή εναρμόνιση των κανόνων για τις συ- νταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς το υπόλοιπο συντα- ξιοδοτικό σύστημα κατ’ αναλογία («pro rata»)· η) οι πρό- ωρες συνταξιοδοτήσεις θα επιβαρύνονται με ποινή για όσους θίγονται από την παράταση της ηλικίας συνταξιο- δότησης, που ισοδυναμεί με 10% επιπλέον της τρέχου- σας ετήσιας ποινής του 6%· θ) τη βελτίωση της στόχευ- σης των κοινωνικών συντάξεων αυξάνοντας τις συντά- ξεις του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους ι) τη σταδιακή κα- τάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (EKAΣ) για ό- λους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων το Μάρτιο του 2016· ια) αποκατάσταση του παράγοντα δια- τηρησιμότητας της μεταρρύθμισης του 2012 ή εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών εναλλακτικών μέτρων στο συντα- ξιοδοτικό σύστημα· ιβ) η ελληνική κυβέρνηση θα προσ- διορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφα- σης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 και θα καταργήσει τις τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύ- στημα που εισήγαγαν οι νόμοι 4325/2015 και 4331/2015, σε συμφωνία με τους θεσμούς. iii. Έως το Δεκέμβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία κοινωνικής α- σφάλισης σε μια ενιαία οντότητα, θα προβεί σε κατάργη- ση όλων των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τη διακυβέρ- νηση και τη διαχείριση, θα συγκροτήσει νέο διοικητικό συμβούλιο και ομάδα διαχείρισης χρησιμοποιώντας την υποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ, θα εφαρμόσει κεντρικό μητρώο συνεισφερόντων και θα δημιουργήσει κοινές υ- πηρεσίες. Θα εγκρίνει επίσης πρόγραμμα για τη δημι- ουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων που θα τεθεί σε πλή- ρη λειτουργία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Οι αρχές θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της δήλωσης, της πληρωμής και της είσπραξης των εισφο- ρών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση πριν από τα τέλη του 2017. Οι θεσμοί είναι έτοιμοι να λάβουν υπόψη τους τα άλλα διαρθρωτικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα ισοδύνα- μου αποτελέσματος στο πλαίσιο του συστήματος συντα- ξιοδότησης, σε αντικατάσταση ορισμένων μέτρων από αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, έχοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους για την ανάπτυξη και υπό την προϋ- πόθεση ότι τα μέτρα αυτά θα παρουσιαστούν στους θε- σμούς κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού και ότι θα είναι συγκεκριμένα και ποσοτικά μετρήσιμα σε ε- παρκή βαθμό και ότι, ελλείψει αυτών, η βασική επιλογή είναι εκείνη που προσδιορίζεται παραπάνω. 2.5.2 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρ- ρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημο- σίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτι- κών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσο- κομείων, να αυξήσουν τις νοσοκομειακές προμήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροφαρμακευτι- κής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων η- λεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε ανα- θέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρμακευτικής πε- ρίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρο- νίσουν τα συστήματα μηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για την πρω- τοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα επιτρέ- πει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους ασθενείς. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές δεσμεύτηκαν να επανα- φέρουν προηγούμενα βασικά στοιχεία των μεταρρυθμί- σεων στο σύστημα υγείας. Ειδικότερα, α) θα τροποποιή- σουν το ν. 4332/2015 για την κατάργηση μέρους του ν. 4052/2012 (αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του το- μέα της υγείας στο πλαίσιο του ΜΣ) για τον διορισμό α- νώτατων διευθυντικών στελεχών στα νοσοκομεία· β) θα καταργήσουν την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1117/2015, με σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων και ποινών κα- τόπιν αξιολόγησης και καταγγελίας για ανάρμοστη συ- μπεριφορά και σύγκρουση συμφερόντων κατά τη συντα- γογράφηση και για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΕΟΦ περί συνταγογράφησης (επαναφορά προηγούμε- νης δέσμευσης στο πλαίσιο του ΜΣ)· γ) θα επαναφέρουν την πλήρη συνταγογράφηση φαρμάκων κατά διεθνή κοι- νόχρηστη ονομασία (ΔΚΟ), μεταξύ άλλων με την κατάρ- γηση της εγκυκλίου 26225/08.04.2015, με τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στα άρθρα 6.4 έως 6.6 της υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 3057/2012· δ) θα μειώσουν κατά 50% τις τιμές όλων των φαρμάκων μετά τη λήξη ισχύος του δι- πλώματος ευρεσιτεχνίας και κατά 32,5% όλων των γε- νόσημων φαρμάκων, με την κατάργηση της ρήτρας κε- κτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονταν ήδη στην αγορά το 2012· ε) θα εφαρμόσουν την είσπρα- ξη των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές ε- ξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές και θα αποσυνδέσουν τις εισπράξεις επιστροφών του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές από τις εισπράξεις επιστροφών του 2013. Έως το Σεπτέμβριο του 2015, θα επεκτείνουν τα ανώ- τατα όρια είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις δια- γνωστικές εξετάσεις, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρ- μακευτικά προϊόντα στα επόμενα τρία χρόνια και, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα εφαρμόσουν εκ- κρεμείς εισπράξεις επιστροφών μέχρι το H1-2015 για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές· β) θα δημοσιεύουν ανά εξάμηνο ε- νημερωτικό δελτίο τιμών προκειμένου να μειωθούν οι τι- μές των φαρμακευτικών προϊόντων· και γ) θα επανεξε- τάσουν και θα περιορίσουν τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι διαρθρωτικές δαπάνες με τους στόχους για τις εισπράξεις επιστρο- φών (βασικά παραδοτέα). Θα εκτελούν τις εισπράξεις ε- πιστροφών ανά εξάμηνο. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλος των 5 ευρώ βάσει ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις στα νοσοκομεία ή αν θα λάβουν ισοδύναμα δημοσιονομι- κά μέτρα και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης. Έως το Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα λάβουν πε- ραιτέρω μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα (βασικό παρα- δοτέο), όπως απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι οι δα- πάνες για το 2016 είναι σύμφωνες με τα ανώτατα όρια εισπράξεων επιστροφών, μεταξύ άλλων μέσω της κα- τάρτισης νέων πρωτοκόλλων για τις πιο ακριβές φαρμα- κευτικές δραστικές ουσίες και διαγνωστικές διαδικασίες. Οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των γενόση- μων, μεταξύ άλλων, με τη μεγαλύτερη χρήση συμφωνιών συσχέτισης τιμής και ποσότητας, όπου κριθεί αναγκαίο. Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, θα εκπονήσουν πρόσθετες οδηγίες συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα στα φαρμακευτικά προϊόντα με το μεγαλύτερο κόστος και στη θεραπευτική δράση τους. Φιλόδοξα αλλά εφικτά χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να καθοριστούν από τις αρχές. Έως το Δεκέμβριο του 2015 (και έως τον Δεκέμβριο του 2016 αντιστοίχως), οι αρχές θα λάβουν συγκεκριμέ- να μέτρα για την αύξηση του ποσοστού των προμηθειών που διενεργούνται συγκεντρωτικά στο 60% (και στο 80 τοις εκατό), του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων για εξωτερικούς ασθενείς κατά όγκο στο 40% (και στο 60%), των γενόσημων φαρμάκων για ενδονοσοκομειακούς α- σθενείς στο 50% (και στο 60%) και του μεριδίου των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνό- λου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Η δι- είσδυση των γενόσημων θα πρέπει να υποστηριχθεί με περαιτέρω δράσεις για τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων όσον αφο- ρά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Αύγουστο του 2016. Οι αρχές θα εντάξουν νέα φάρμακα στο θετικό κατά- λογο βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην υ- πουργική απόφαση 2912/B/30.10.2012 και στις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις, υπό την αίρεση των οδηγιών συ- νταγογράφησης, και με τιμές που καθορίζονται στο επί- πεδο των χαμηλότερων τριών στην ΕΕ ή χαμηλότερα ε- άν οι αρχές δυνηθούν να διαπραγματευτούν έκπτωση. Έως τον Δεκέμβριο του 2017, οι αρχές θα συγκροτήσουν κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ) που θα συμβάλλει στην ένταξη των φαρμάκων σε θετικό κα- τάλογο. Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 (βασικό πα- ραδοτέο) οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο για να εφαρ- μόσουν στα νοσοκομεία το σύστημα κλειστών ενοποιη- μένων νοσηλίων (ΚΕΝ-DRG) ή άλλης διεθνούς τυποποι- ημένης μεθοδολογίας κοστολόγησης με βάση τις δρα- στηριότητες μέσα στα επόμενα τρία χρόνια έως τον Δε- κέμβριο του 2017, θα εφαρμόσουν το νέο ΚΕΝ ή το ε- ναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτή- των· έως τον Ιούνιο του 2016, θα καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων. Το σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2017, με κάλυψη όλων των νοσοκομείων έως το 2018. Για το σκοπό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας. Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων ια- τροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγει και να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία σε μηνιαία/τριμη- νιαία βάση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα εκπο- νήσουν εκτίμηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα α- νά περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποι- ήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια· θα αναπτύξουν επίσης ένα νέο ηλεκτρονικό μητρώο για τους ασθενείς. Έως τον Αύγουστο του 2016, θα αναπτύξουν νέο σύστη- μα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια πε- ρίθαλψη με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο θα παρέχει τη δυνατό- τητα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής. Έως τον Ι- ούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προ-έ- γκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλε- κτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ι- κανοτήτων του δημόσιου τομέα. Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, οι αρχές θα αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολ- λα για τις οδούς εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (πρωτο- βάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) για τις οδούς πε- ρίθαλψης που έχουν τις μεγαλύτερες συνέπειες ως προς τη θεραπεία και το κόστος. Τα εν λόγω πρωτόκολ- λα θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσω του συστήματος η- λεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα ε- φαρμόσουν πλήρως την καθολική κάλυψη του συστήμα- τος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, και θα προχωρήσουν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την έκδοση υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται στον ν. 4238/2014 μέχρι τον Δεκέμβριο τον 2015. Για το σκο- πό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας. 2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας Η οικονομική κρίση είχε άνευ προηγουμένου επιπτώ- σεις για την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραι- ότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άμεσης στήρι- ξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συμβάλει στην άμ- βλυνση των επιπτώσεων της ανανεωμένης ύφεσης. Ή- δη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσμη μέτρων σχετικά με τα τρόφιμα, τη στέγαση και την πρόσβαση στην ια- τροφαρμακευτική περίθαλψη. Για να επιστρέψουν οι άν- θρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν μέτρα για την αύξη- ση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρό- θεσμης απασχόλησης σε 50.000 άτομα, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Έως το Μάρτιο του 2016, η κυβέρνηση θα εγκρίνει νέα σειρά καθεστώτων εγγυημένης στήριξης της απασχόλη- σης που θα καλύπτουν 150 000 άτομα, όπως των μακρο- χρόνια ανέργων (29+), των νέων (16-29) και μειονεκτου- σών ομάδων (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιούχων ΚΕΝ) με εξατομικευμένα ενεργητικά μέ- τρα στον τομέα της αγοράς εργασίας για τους συμμετέ- χοντες, με χρήση τοπικών συμπράξεων, με συμμετοχή του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας και με διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων. Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει μια πιο δίκαιη κοινωνία, είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασμό του συστήματος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το ο- ποίο θα διοχετεύει με στοχοθετημένο τρόπο τους πενι- χρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη α- νάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέ- σιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς για την επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την ε- φαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. i. Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμφωνήσει σχετικά με τους όρους ανα- φοράς και να δρομολογήσει συνολική επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομέ- νων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος, των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοι- νωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης, με την υ- ποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, με τα πρώτα επι- χειρησιακά αποτελέσματα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, με στόχο να προκύπτει εξοικο- νόμηση ύψους ½ τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, η οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο για τον επανασχεδια- σμό ενός στοχοθετημένου συστήματος πρόνοιας, συ- μπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικά ουδέτερης εθνι- κής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα- τος. Ο συνολικός σχεδιασμός του ελάχιστου εγγυημέ- νου εισοδήματος θα πρέπει να συμφωνηθεί με τα θεσμι- κά όργανα. ii. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα προσδιο- ρίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμι- αία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή- ματος (ΕΕΕ) από 1ης Απριλίου 2016, μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτι- ση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευά- λωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημι- ουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρε- σίες απασχόλησης. iii. Έως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα υποβά- λουν προτάσεις και θα νομοθετήσουν μεταρρυθμίσεις στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και θα λάβουν απο- φάσεις σχετικά με τους συντελεστές παροχών της αρχι- κής εφαρμογής του ΕΕΕ σε συμφωνία με τους θεσμούς. Ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις παραμέτρους των πιλοτικών σχεδίων μετά την αξιο- λόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, με ενδεχόμενη πρό- σθετη στόχευση των αναγκών προτεραιότητας σε βρα- χυπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να τηρηθούν οι δη- μοσιονομικοί περιορισμοί. iv. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτί- σουν ένα θεσμικό πλαίσιο παροχών για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΕΕΕ και άλλων παροχών. Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των επιδόσε- ων του συστήματος ΕΕΕ, με στόχο την πλήρη εθνική ε- φαρμογή του (βασικό παραδοτέο) μέχρι τα τέλη του 2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις πολιτικής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότη- τας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος. Δεν θα πρέπει να ληφθούν από τις αρχές μονομερή φορολογικά ή άλλα μέτρα πολιτικής, τα οποία θα υπονόμευαν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή τη μελλοντική βιωσιμότητα των τραπεζών. Κάθε, νομοθετι- κό ή άλλο, μέτρο που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος, το οποίο ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις τραπεζικές συναλλαγές, τη φερεγγυότη- τα, τη ρευστότητα, την ποιότητα των περιουσιακών στοι- χείων κ.λπ., θα πρέπει να λαμβάνεται σε στενή διαβού- λευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ και, κατά περίπτω- ση, τον ΕΜΣ. Μέχρι τα τέλη του Αυγούστου του 2015, οι αρχές θα ολοκληρώσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τα τέλη του 2014. Η κύρια εστίαση της στρατηγικής θα είναι στην αποκατάσταση της χρηματο- πιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση της βιωσιμό- τητας των τραπεζών με τα ακόλουθα μέτρα: i) εξομάλυν- ση της ρευστότητας και των όρων πληρωμής και ενίσχυ- ση των τραπεζικών κεφαλαίων· ii) ενίσχυση της διακυ- βέρνησης· και iii) αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η στρατηγική αυτή, η οποία θα βασιστεί στο έγγραφο στρατηγικής του 2013, λαμβά- νοντας παράλληλα υπόψη το διαφορετικό πλαίσιο και τις συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα περι- λαμβάνει σχέδια σχετικά με τις ξένες θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με τα προγράμματα ανα- διάρθρωσής τους που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή, και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση διε- θνών στρατηγικών επενδύσεων στις τράπεζες και την ε- πιστροφή τους σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς μεσο- πρόθεσμα. Η αποκατάσταση της ρευστότητας και των κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα Οι αρχές έχουν δεσμευτεί υπέρ, αφενός, της διατήρη- σης επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα σύμ- φωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος και, αφετέ- ρου, της επίτευξης διατηρήσιμου μοντέλου τραπεζικής χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες θα κληθούν να υποβάλλουν τριμηνιαία σχέδια χρηματοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ώ- στε να εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση και α- ξιολόγηση των αναγκών ρευστότητας. Οι αρχές θα πα- ρακολουθούν και θα διαχειρίζονται τη διαδικασία για τη χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, λαμβά- νοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, έχοντας συγχρόνως στόχο την ελαχιστοποίη- ση των μακροοικονομικών επιπτώσεων των ελέγχων. Αποθεματικό ασφαλείας ύψους έως 25 δισεκατομμυ- ρίων ευρώ προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναγκών για την α- νακεφαλαιοποίηση των βιώσιμων τραπεζών και το κό- στος εξυγίανσης των μη βιώσιμων τραπεζών, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνι- σμό και τις κρατικές ενισχύσεις. Μετά από μια αξιολόγη- ση των προβλεπόμενων κεφαλαιακών αναγκών των τεσ- σάρων βασικών τραπεζών από την ΕΚΤ και την υποβολή των σχεδίων κεφαλαιοποίησης από τις τράπεζες, τυχόν εναπομένουσες ελλείψεις κεφαλαίων που εντοπίζονται θα αντιμετωπιστούν πλήρως μέχρι τα τέλη του 2015 το αργότερο. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των λοιπών τραπεζών στις περι- πτώσεις που δεν το έπραξε πρόσφατα. Το πλαίσιο ανα- κεφαλαιοποίησης θα αναπτυχθεί με σκοπό τη διατήρηση της ιδιωτικής διαχείρισης των τραπεζών που ανακεφα- λαιοποιήθηκαν και τη διευκόλυνση ιδιωτικών στρατηγι- κών επενδύσεων. Ο νόμος σχετικά με τις κρατικές εγ- γυήσεις στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα τροποποιηθεί ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδό- τηση από το πρόγραμμα και να περιοριστεί η σύνδεση μεταξύ τραπεζών και κράτους. Τακτοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) Βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση του προ- βλήματος των υψηλών και αυξανόμενων ποσοστών των ΜΕΔ θα προσδιοριστούν παρακάτω στο παρόν έγγραφο, ωστόσο ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα και δράσεις στο μέλλον για την τακτοποίηση των ΜΕΔ του τραπεζικού τομέα. Έως τα τέλη Αυγούστου 2015, η Τρά- πεζα της Ελλάδος θα εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατά- ξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, κατό- πιν βελτιώσεων σε συμφωνία με τους θεσμούς. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα καταρτίσουν αξιό- πιστη στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήμα- τος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία αφενός θα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίη- σης και της χρήσης κεφαλαιακών πόρων, και αφενός θα αντλεί από την εμπειρογνωσία εξωτερικού συμβούλου (ή συμβούλων) τόσο κατά τη χάραξη όσο και κατά την ε- φαρμογή της στρατηγικής· β) θα εγκρίνουν τις ακόλου- θες βραχυπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις: i) τροποποιήσεις στο δίκαιο περί αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων, ώ- στε να καλύπτονται όλοι οι εμπορικοί οφειλέτες, να ευ- θυγραμμιστεί η νομοθεσία με τις διεθνείς βέλτιστες πρα- κτικές, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών για την προώθη- ση της αποτελεσματικής αποκατάστασης των βιώσιμων οφειλετών και μιας πιο αποτελεσματικής διαδικασίας εκ- καθάρισης για τους μη βιώσιμους οφειλέτες και μείωσης της περιόδου χορήγησης απαλλαγής σε τρία (3) έτη για τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τη σύσταση που απηύ- θυνε η Επιτροπή το 2014· ii) τροποποιήσεις του νόμου περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών, ώστε να θεσπι- στεί ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αναστολής της ε- κτέλεσης σύμφωνα με τη διεθνή πείρα· θέσπιση αυστη- ρότερης διαδικασίας ελέγχου ώστε να αποτρέπονται οι οφειλέτες που αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρα- τηγικούς λόγους από την κήρυξη πτώχευσης, συμπερί- ληψη των απαιτήσεων των δημόσιων πιστωτών στο πε- δίο εφαρμογής του νόμου που παρέχει στους οφειλέτες δυνατότητα για νέο ξεκίνημα, αυστηροποίηση των κριτη- ρίων επιλεξιμότητας για προστασία της κύριας κατοι- κίας, και θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση των εκ- κρεμών υποθέσεων (π.χ. αύξηση του αριθμού των δικα- στών και των δικαστικών υπαλλήλων, προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν σημαντικά ποσά, καθώς και συνοπτικές διαδικασίες για οφειλέτες που δεν διαθέ- τουν περιουσιακά στοιχεία και εισόδημα), iii) νομοθετική θέσπιση του κατοχυρωμένου επαγγέλματος των συνδί- κων πτώχευσης, που δεν θα περιορίζεται σε κάποιο συ- γκεκριμένο επάγγελμα και θα λαμβάνει υπόψη τη διεθνή πείρα· iv) θέσπιση διατάξεων για την επανενεργοποίηση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Ιδιωτικού Χρέους και τη σύσταση γραμματείας που θα το επικουρεί. Έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, (βασικό παραδο- τέο), με βάση την εμπειρογνωμοσύνη εξωτερικού συμ- βούλου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και αξιολόγη- ση της ικανότητας των τραπεζών να αντιμετωπίζουν κά- θε κατηγορία μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σε συ- νεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), θα παρά- σχει ανάλυση με σκοπό τον προσδιορισμό των μη κανο- νιστικών περιορισμών και εμποδίων (π.χ. διοικητικά, οι- κονομικά, νομικά κ.λπ.), για την ανάπτυξη μιας δυναμι- κής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έως την ίδια ημερομηνία, μια ομάδα εργασίας, με βάση την ανεξάρτη- τη πραγματογνωμοσύνη και τη διεθνή πείρα, θα εξετάσει και θα προτείνει ειδικές δράσεις για να επιταχυνθεί η τα- κτοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων με την εξάλειψη περιττών νομικών ή άλλων εμπο- δίων για την εξυπηρέτηση και τη διάθεση των μη εξυπη- ρετούμενων δανείων, με παράλληλη προστασία για τα ευάλωτα νοικοκυριά, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντο- λογίας που έχει καταρτίσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα θεσπίσουν με νόμο Δίκτυο Ενημέρωσης Οφει- λετών και Κέντρο Ενημέρωσης Οφειλετών, που θα παρέ- χουν νομικές και οικονομικές συμβουλές σχετικά με ο- φειλές. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2015 (βασικό παραδο- τέο), η κυβέρνηση θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των μη εξυπηρετού- μενων δανείων, μεταξύ άλλων με i) τη βελτίωση του νο- μικού πλαισίου για θέματα αφερεγγυότητας εταιρειών και νοικοκυριών με την υιοθέτηση κατάλληλων νομικών μέσων για τη συγκρότηση εξειδικευμένων τμημάτων για υποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοι- κοκυριών και τον διορισμό και την κατάρτιση επαρκούς αριθμού πρόσθετων δικαστών (βάσει στοχευμένου φόρ- του εργασίας) και δικαστικών υπαλλήλων για υποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοικοκυριών· ii) τη δημιουργία Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου ως ανε- ξάρτητης αρχής που θα προσδιορίζει τις δυνατότητες πληρωμής των δανειοδοτών για τη διευκόλυνση των τραπεζικών ιδρυμάτων· iii) τροποποίηση του Νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ώστε να ενθαρρυνθούν οι οφειλέτες να συμμετάσχουν, διασφαλίζοντας συγχρό- νως ίση μεταχείριση μεταξύ των ιδιωτικών και των δημό- σιων πιστωτών· iv) πλήρης ενεργοποίηση των εξειδικευ- μένων τμημάτων για την εκδίκαση υποθέσεων εταιρικής πτώχευσης. Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα μόνιμο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβάνοντας μέ- τρα στήριξης υπέρ των πλέον ευάλωτων οφειλετών και κάνοντας διάκριση μεταξύ των οφειλετών που αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους, αφε- νός, και των καλή τη πίστει οφειλετών, αφετέρου. Το ελ- ληνικό ΤΧΣ, σε συνεννόηση με την ΤτΕ, θα προσδιορίσει μηχανισμούς και διαδικασίες για την επιτάχυνση της τα- κτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ΤΧΣ θα διορίσει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου και μια εσωτερική ομάδα που θα επιφορτιστούν με τον νέο στόχο της διευκόλυνσης της τακτοποίησης των μη εξυ- πηρετούμενων δανείων των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναθέσει σε έναν μόνο ειδικό εκκαθαριστή να μεριμνήσει για την αποτελεσματική επίτευξη των επι- χειρησιακών στόχων από τους μεμονωμένους εκκαθαρι- στές. Θα θεσπιστεί καθεστώς αμοιβών βάσει επιδόσεων για όλους τους ειδικούς εκκαθαριστές, σε διαβούλευση με το ΤΧΣ ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ανακτήσεις. Έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές i) θα διαμορφώσουν συντονιστικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση οφειλετών με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη, πρώτον, με την κατηγοριοποίηση των ε- μπορικών οφειλετών που φέρουν μεγάλα δημόσια χρέη ανάλογα με την βιωσιμότητά τους και, δεύτερον, με την θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της ταχείας εκ- καθάρισης μη βιώσιμων οντοτήτων έως τα τέλη Μαρτίου 2016, και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίη- σης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016· ii) θα υιοθετήσουν τα αναγκαία νομικά μέσα για τον καθορισμό του εφαρμο- στέου πλαισίου και των κανόνων για το επάγγελμα του συνδίκου πτώχευσης (μεταξύ άλλων, τρόπος επαγγελ- ματικής οργάνωσης, απαιτήσεις προσόντων, διαδικασίες που επιτρέπουν την ουσιαστική διαπίστευση, εξουσίες και αρμοδιότητες, τρόπος διορισμού και απόλυσης, επο- πτεία και έλεγχος, διατάξεις για τις κυρώσεις και την ευ- θύνη, καθώς και διάρθρωση των τελών). Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 (βασικό παραδοτέο) και μετά την λήψη των προτάσεων των τραπεζών, η Τρά- πεζα της Ελλάδος θα καταλήξει σε συμφωνία με τις τρά- πεζες όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους τα- κτοποίησης ΜΕΔ, περιλαμβανομένης π.χ. της αναδιάρ- θρωσης χρεών και της σύστασης κοινών επιχειρήσεων. Οι τράπεζες θα υποβάλουν αναφορά ανά τρίμηνο από τον Ιούνιο του 2016 στην ΤτΕ αντιπαραβάλλοντας τις ε- πιδόσεις τους έναντι βασικών δεικτών. Το ελληνικό ΤΧΣ θα εφαρμόζει κριτήρια επιδόσεων για την τακτοποίηση ΜΕΔ και στις διοικήσεις των τραπεζών έναντι επιχειρη- σιακών στόχων που συμφωνούνται μεταξύ των τραπε- ζών και της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ελληνικό ΤΧΣ θα παρουσιάσει και θα εφαρμόσει σχέδιο δράσης για την τακτοποίηση των ΜΕΔ με σκοπό την βελτίωση του συ- ντονισμού μεταξύ τραπεζών και την ταχύτερη αναδιάρ- θρωση μεγάλων εταιρειών και, σε περίπτωση που απαι- τείται, την από κοινού αντιμετώπιση ολόκληρων τομέων της οικονομίας. Έως τα τέλη Μαρτίου του 2016, η Τράπεζα της Ελλά- δος θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας με κα- τευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης χρεών για ομά- δες δανειοληπτών (π.χ. ΜΜΕ) με βάση σαφή κριτήρια κατηγοριοποίησης λιανικών χαρτοφυλακίων, και την ει- σαγωγή σε συντονισμό με το ΤΧΣ μηχανισμών ταχείας διεκπεραίωσης περιλαμβανομένων τυποποιημένων εγ- γράφων αξιολόγησης, συμβάσεων αναδιάρθρωσης και λύσεων τακτοποίησης Έως τα τέλη Ιουνίου 2016, οι αρχές δεσμεύονται να α- ξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αφερεγγυότητας και να προ- βούν στις απαιτούμενες τροποποιήσεις. Διακυβέρνηση του ελληνικού ΤΧΣ Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή ενώ θα ενισχυθεί η δομή της διακυβέρνησής του, με σκοπό την πρόληψη πολιτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση ή τις δραστηριότητές του. Έως τα μέσα Οκτωβρίου 2015 (βασικό παραδοτέο), ο νόμος περί ΤΧΣ θα τροποποιηθεί ούτως ώστε: (i) να ευ- θυγραμμιστεί με την μεταφορά της οδηγίας BRRD και με το νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης που θα δημιουργη- θεί (ii) να ενισχυθούν οι ρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση του ΤΧΣ σύμφωνα με την δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, ιδίως με την αλλαγή της διαδικα- σίας επιλογής και διορισμού, και ιδίως: α) θα σχεδιαστεί νέα διαδικασία επιλογής και διορισμού μελών της εκτε- λεστικής επιτροπής και του γενικού συμβουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2015 πράγμα το οποίο συνεπάγεται μεγαλύτερο ρόλο για τους θεσμούς σε σχέση με το πα- ρελθόν, β) θα συσταθεί επιτροπή επιλογής, αποτελούμε- νη από έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εκ των ο- ποίων τρεις θα διοριστούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ —συμπεριλαμβανομένου του προέδρου η ψήφος του οποίου θα υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας— και τρεις θα διοριστούν από τις αρχές (δύο από το Υπουρ- γείο Οικονομικών και ένας από την Τράπεζα της Ελλά- δος). Το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλά- δος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και ο ΕΜΣ θα διαθέ- τουν από έναν παρατηρητή στην επιτροπή επιλογής. Η επιτροπή επιλογής θα επικουρείται από διεθνή σύμβου- λο σε θέματα προσλήψεων τον οποίο θα επιλέξει η επι- τροπή αυτή, γ) ο Υπουργός Οικονομικών θα προβεί σε διορισμούς από τους υποψηφίους που θα επιλέγει η επι- τροπή επιλογής, δ) η επιτροπή επιλογής θα καθορίσει ε- πίσης τις αμοιβές και άλλους όρους απασχόλησης, περι- λαμβανομένης της διαδικασίας αξιολόγησης και απόλυ- σης. Ο νόμος θα διασφαλίσει επίσης ότι: (i) η αμοιβή και οι λοιποί όροι απασχόλησης είναι ανταγωνιστικοί ούτως ώστε να προσελκύουν υψηλής ποιότητας διεθνείς υπο- ψηφίους για τις διευθυντικές θέσεις του ελληνικού ΤΧΣ, (ii) θα καλύπτονται οι εξουσίες, τα κριτήρια και οι διαδι- κασίες με βάση τις οποίες το ΤΧΣ θα εξετάζει και θα αλ- λάζει - εφόσον κρίνεται σκόπιμο - τα διοικητικά συμβού- λια και τις επιτροπές των τραπεζών που τελούν υπό τον έλεγχό του, (iii) θα αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία του ελληνικού ΤΧΣ μέσω της ετήσιας δημοσίευσης των στρατηγικών τους και την εξαμηνιαία αναφορά επιδόσε- ων έναντι καθορισθέντων στόχων, και (iv) μεταξύ των στόχων του ελληνικού ΤΧΣ θα περιλαμβάνεται η διευκό- λυνση της διαχείρισης των ΜΕΔ των τραπεζών. Έως τα τέλη Μαρτίου 2016, για να αυξηθεί η διαφά- νεια και η λογοδοσία του ελληνικού ΤΧΣ, το ΤΧΣ θα δη- μοσιεύσει επιχειρησιακή στρατηγική σε ετήσια βάση και, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016, έκθεση επί των επι- δόσεων έναντι της στρατηγικής αυτής, σε εξαμηνιαία βάση. Διακυβέρνηση των τραπεζών Η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τις εμπορικές πράξεις των τραπε- ζών που θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά βάσει των αρχών της αγοράς. Τα μέλη των διοικητικών συμ- βουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των τραπε- ζών θα διορίζονται χωρίς κρατική παρέμβαση. Οι διορι- σμοί αυτοί θα γίνονται με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς κανόνες που περιλαμβάνονται στον νόμο για το ελληνικό ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώματα των ι- διωτών μετόχων που συμμετείχαν στην αύξηση του με- τοχικού κεφαλαίου των τραπεζών βάσει του υφιστάμε- νου πλαισίου. Το ελληνικό ΤΧΣ εξασφαλίζει μέσω των τροποποιημένων συμφωνιών πλαισίου σχέσεων ότι από το οικονομικό έτος 2016 οι συμβάσεις των εξωτερικών ελεγκτών με τις τράπεζες θα καλύπτουν το πολύ πέντε συναπτά έτη. Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 (βασικό παραδοτέο), το ελληνικό ΤΧΣ, με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου θα καθιερώσει πρόγραμμα επισκόπησης των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών για τις οποίες ι- σχύουν οι συμφωνίες πλαισίου σχέσεων. Η επισκόπηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές προληπτικής εποπτείας εφαρμόζοντας κριτήρια που βαί- νουν πέραν των εποπτικών απαιτήσεων περί ικανότητας και ήθους. Έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, μετά την επι- σκόπηση των μελών των διοικητικών συμβουλίων από το ελληνικό ΤΧΣ με βάση την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη μπορεί να αντικαθίστανται με τρόπο με τον οποίο εξα- σφαλίζεται ότι τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους διε- θνείς εμπειρογνώμονες με κατάλληλες γνώσεις και μα- κρόχρονη πείρα στη σχετική τραπεζική, χωρίς προηγού- μενη σχέση την τελευταία δεκαετία με ελληνικά χρημα- τοπιστωτικά ιδρύματα. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα προεδρεύουν επίσης σε όλες τις επιτροπές των συμβου- λίων. Έως τον Οκτώβριο του 2015, θα εξεταστεί η αναγκαιό- τητα νέων μέτρων, πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέ- ρω, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διακυβέρνηση των τραπεζών θα ενισχυθεί επαρκώς ώστε να είναι πλή- ρως ανεξάρτητη και σύμφωνη με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της αντα- γωνιστικότητας και της ανάπτυξης 4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο Τα τελευταία έτη έχουν συντελεστεί μείζονες αλλα- γές στους ελληνικούς θεσμούς της αγοράς εργασίας και στα συστήματα διαπραγμάτευσης των μισθών, ώστε να καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη. Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ στους θεσμούς της αγοράς εργασίας και να ενισχύσουν τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η προσέγγιση αυτή πρέπει όχι μόνο να εξισορροπήσει την ευελιξία με τη δικαιοσύνη για εργαζόμενους και εργοδότες, αλλά και να λάβει υπό- ψη το πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας και την ανάγκη επι- δίωξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, κα- θώς και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση έχει δε- σμευτεί να καταργήσει, ως προαπαιτούμενο, τη νομοθε- σία της μεταβατικής περιόδου των συμφωνιών η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4331/2015 της 2ας Ιουλίου 2015. Επανεξέταση των θεσμών της αγοράς εργασίας. Έως τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δρομολογήσει διαδικασία διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανε- ξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύ- σεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω συμβολή στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέ- ρω θα παρασχεθεί από διεθνείς οργανισμούς, συμπερι- λαμβανομένης της ΔΟΕ. Η οργάνωση, οι όροι εντολής και τα χρονοδιαγράμματα θα συμφωνηθούν με τα θεσμι- κά όργανα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επα- νεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν τα πλαίσια για τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλ- λογικές διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν α- πό την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι αλλαγές στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συ- νεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολι- τικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αδήλωτη εργασία. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρ- χές θα έχουν εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δρά- σης (βασικό παραδοτέο) για την καταπολέμηση της αδή- λωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας, προκειμέ- νου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων ε- ταιρειών, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξη- θούν τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική α- σφάλιση. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυ- βέρνησης της Επιθεώρησης Εργασίας και θα παρέχει συ- γκεκριμένη τεχνική βοήθεια. Ως πρώτο βήμα, οι αρχές θα προβούν στη διασύνδεση του συστήματος πληροφο- ριών ΕΡΓΑΝΗ με την Εφορία και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τον εντοπισμό της αδήλωτης ερ- γασίας. Επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016 και προκειμένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματι- κής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παρα- δοτέο): i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία, ii) θα δημιουργήσει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτή- των και μια διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης, iii) θα δρομολογήσει πιλοτικές συ- μπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 και iv) θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο ε- φαρμογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαι- τούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συ- νόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και v) θα δια- σφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και με- γαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το ακα- δημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερεια- κές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Ανάπτυξη ικανοτήτων. Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χά- ραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά του να υλοποιεί με- ταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ε- νεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και να επιτυγχάνει την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίω- ση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με την ολο- κλήρωση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ. Η ισχύουσα εργατική νομοθεσία θα απλουστευθεί και θα εξορθολογι- στεί μέσω της κωδικοποίησής της σε έναν Κώδικα Εργα- τικής Νομοθεσίας έως τα τέλη του 2016 (βασικό παραδο- τέο). Τεχνική βοήθεια. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανο- μένων της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, της Ε- ΕΚ και της ανάπτυξης ικανοτήτων του Υπουργείου Ερ- γασίας, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθει- ας, επωφελούμενες μεταξύ άλλων από την εμπειρογνω- μοσύνη διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ. Εκπαίδευση. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέ- ρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδο- τήσει την προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική ανά- πτυξης. Οι αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανε- ξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκ- παιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011. Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκ- παίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσε- ων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επι- χειρηματικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2). Μεταξύ άλ- λων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο πε- ραιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολείων και πα- νεπιστημίων), τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυ- μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Η επα- νεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτι- στες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ. Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δρά- σης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότε- ρο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό έ- τος 2016-2017. Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευ- θυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολι- κών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολό- γησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλί- σουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ι- δρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα. 4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους ση- μασίας για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με περιορισμό της προσοδοθηρίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράς, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότε- ρο βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους στρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και μεταρ- ρυθμιστικές προτάσεις, καθώς και για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με περαιτέρω φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθε- σία με σκοπό: i. να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ανταγωνισμού Ι του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, τα υλικά οικοδομών και μία διάταξη για τα τρόφιμα· και σημαντικό αριθμό συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου· ii. να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα των συμβολαι- ογράφων, αναλογιστών και κλητήρων και να ελευθερώ- σουν την αγορά τουριστικών καταλυμάτων· iii. να εξαλείψουν τα μη ανταποδοτικά τέλη και να ευ- θυγραμμίσουν τα ανταποδοτικά τέλη με τις παρεχόμε- νες υπηρεσίες· iv. να μειώσουν τη γραφειοκρατία, μεταξύ άλλων για τις οριζόντιες απαιτήσεις αδειοδότησης επενδύσεων και για τις δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με τη σύσταση της Παγκόσμιας Τράπεζας, να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων με βάση τις συστά- σεις του ΟΟΣΑ και να συστήσουν επιτροπή για την εκπό- νηση νομοθεσίας σε διυπουργικό επίπεδο. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συ- στάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου και θα δρομολογή- σουν νέα αξιολόγηση του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες αντα- γωνισμού στους τομείς του χονδρικού εμπορίου, των κα- τασκευών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μέσων ε- νημέρωσης, καθώς και στο υπόλοιπο της μεταποίησης. Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομο- θεσία για την επίλυση όλων των προβλημάτων που θα ε- ντοπιστούν στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης (βασι- κό παραδοτέο). Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για να εφαρμόσουν τη σύσταση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη για τον ανταγωνισμό Ι όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊό- ντα, με ισχύ από τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδο- τέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν πλήρως την εκκρεμή σύσταση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα υλικά οικοδομών. Οι αρχές θα ελευ- θερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβου- λίου της Επικρατείας. Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχί- σουν τις τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών ανταγω- νισμού σε πρόσθετους τομείς την επόμενη τριετία. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθε- σία με σκοπό να τεθεί πλήρως σε ισχύ η ελευθέρωση των τουριστικών καταλυμάτων. Το Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού της ελληνικής Επιτροπής Α- νταγωνισμού θα ενισχυθεί με δώδεκα πρόσθετες θέσεις και θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών εμπειρογνωμόνων για να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού συ- νάδει με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα εγκρίνει χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των ε- πενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προ- τεραιοτήτων. Οι αρχές θα θεσπίσουν δευτερογενή νομο- θεσία σύμφωνα με την εν λόγω ιεράρχηση προτεραιοτή- των έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο) και θα προχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον χάρτη πορείας. Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Νοέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για να ε- φαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με το περιβάλλον και τις άδειες εμπορίας καυσίμων. Επι- πλέον, έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις (βασικό παραδοτέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα ε- φαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθε- σίας. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση ε- πενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο, έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει εκ των υστέ- ρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με επιλεγμένες με- ταρρυθμίσεις και την εφαρμογή τους και, έως τον Ιούνιο του 2016, θα προσδιορίσει τα εναπομένοντα μέτρα που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή τους (βασικό πα- ραδοτέο). Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλ- ματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα υποβάλει, έ- ως τον Οκτώβριο του 2015, το προεδρικό διάταγμα σχε- τικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων (βασικό πα- ραδοτέο) και θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συμ- βούλου έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδο- τέο) και τις συστάσεις της διυπουργικής επιτροπής, με βάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις έως τον Φεβρουάριο του 2016. Όσον αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου, η κυβέρ- νηση θα απλουστεύσει τις προτελωνειακές διαδικασίες έως τον Δεκέμβριο του 2015. Επιπλέον, με τη συμμετο- χή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερομένων, οι αρχές θα επικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου ως προς την εθνική ενιαία θυρίδα, θα ε- γκρίνουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγω- γών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην εφαρμογή τους. Η κυβέρνηση θα προβεί σε θεσμικές αλλαγές για τους ελέγχους μετά τη διασάφηση και θα αναδιαρθρώσει το τμήμα ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΤ έως τον Μάρτιο του 2016, και θα ολοκληρώσει την αναδιοργάνω- ση των τελωνείων έως τον Σεπτέμβριο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρε- μπορίου, οι αρχές θα δημιουργήσουν τρεις κινητές ομά- δες επιβολής του νόμου έως τον Σεπτέμβριο του 2015, θα εγκρίνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την α- ντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων βάσει αποτελεσματικής διυπηρεσιακής συνεργασίας έ- ως τον Δεκέμβριο του 2015, θα εφαρμόσει πλήρως σύ- στημα εισροών-εκροών στις δεξαμενές των φορολογι- κών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμί- ευσης έως τον Ιούνιο του 2016 και θα εξοπλίσει πλήρως με σαρωτές τους τρεις κύριους διεθνείς λιμένες έως τον Δεκέμβριο του 2016 (βασικό παραδοτέο), διασφαλίζο- ντας ότι καθένας από τους εν λόγω λιμένες θα διαθέτει τουλάχιστον έναν σαρωτή έως τον Μάρτιο του 2016. Όσον αφορά τη χρήση γης, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα συγκαλέσει εκ νέου τη διυπουργι- κή επιτροπή χωροταξικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Με βάση τις συμβουλές της και σε συμφωνία με τους θεσμούς, η κυβέρνηση θα προτείνει, τον Οκτώβριο του 2015, χρονικά προσδιορι- σμένο χάρτη πορείας για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανο- μένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρή- σεων γης, και για την πλήρη θέσπιση δευτερογενούς νο- μοθεσίας έως τον Ιούνιο του 2016, ώστε να εξασφαλι- στεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαί- ες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις ανα- γκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα εγκρίνουν το προεδρικό διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας έως τον Δεκέμ- βριο του 2015 και θα εφαρμόσει πλήρως το νόμο περί δασοκομίας έως τον Ιούλιο του 2016. Επιπλέον, έως τον Φεβρουάριο του 2016 οι αρχές θα εγκρίνουν το νομικό πλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύο πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συμβουλές και θα διασφαλίσει την επαρκή οικονομι- κή ανεξαρτησία και διοικητική ικανότητα της υπηρεσίας κτηματολογίου (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έ- ρευνα και ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευ- τεί να δρομολογήσουν ολοκληρωμένη διαδικασία δια- βούλευσης μετά την επανεξέταση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης και Ε&Α (βλ. ενότητα 4.1 «Εκπαίδευση») με σκοπό την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Η οργά- νωση και το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης θα κα- θοριστούν έως τον Οκτώβριο του 2015. Όσον αφορά τη γεωργία, οι αρχές θα θεσπίσουν στρα- τηγική για την ανταγωνιστικότητα έως τον Δεκέμβριο του 2015. Αυτή θα περιλαμβάνει: α) βελτιώσεις στην α- πορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, β) μέτρα που απο- σκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊό- ντων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης μεταρρύθμισης των αδειών εμπορίας με στόχο τη βελτίωση της πρόσβα- σης των καταναλωτών σε γεωργικά προϊόντα, στην κα- θιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, στην προώθηση και διαχείριση των εξαγωγι- κών δικτύων διανομής και γ) διαρθρωτικές μεταρρυθμί- σεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρ- ρυθμίσεων που ευνοούν τους νέους και δραστήριους α- γρότες, μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκμε- τάλλευσης και πρόγραμμα για τη βελτίωση της αποδοτι- κότητας των πόρων κατά τη χρήση ενέργειας και τη δια- χείριση των υδάτων, και ορθές γεωργικές πρακτικές χρη- ματοδοτούμενες με κονδύλια της ΕΕ. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, έως τον Οκτώ- βριο του 2015 οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως τον ν. 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυ- τικά Ταμεία, θα εγκρίνουν όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που απαιτούνται για την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και θα εφαρμόσουν όλες τις προ- ϋποθέσεις. Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές προτίθε- νται να υποβάλουν αμέσως αίτημα για παροχή στήριξης σε τρεις κρίσιμους τομείς: αξιολόγηση των συνθηκών α- νταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπό- λοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ· μεταρ- ρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· και νέος γύρος μείωσης του διοικητικού φόρτου. Ως επόμενο βήμα, με τη λήψη τεχνι- κής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του αντα- γωνισμού, του διοικητικού φόρτου και της αδειοδότησης επενδύσεων. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρ- χές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλ- λους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρα- τών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμ- βούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η διευκόλυνση του εμπο- ρίου, η προώθηση των εξαγωγών, η χρήση γης, η εκπαί- δευση και η Ε&A, οι τουριστικές υποδομές, η γεωργία και τα διαρθρωτικά ταμεία. 4.3. Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό) Ενέργεια Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ευθυγραμμι- στούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να κατα- στούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειωθούν οι μονοπωλιακές πρόσοδοι και οι ανεπάρκειες, να προω- θηθεί η καινοτομία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθή- κες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πη- γών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλι- στεί η μετακύλιση στους καταναλωτές των οφελών που θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές. Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές θα εγκρίνουν τη μεταρ- ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου και του σχετικού ει- δικού χάρτη πορείας, που θα έχουν ως αποτέλεσμα, με- ταξύ άλλων, την πλήρη δυνατότητα αλλαγής προμηθευ- τή για όλους τους καταναλωτές έως το 2018, και θα κοι- νοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μεταρρυθμι- σμένο σύστημα πληρωμών δυναμικότητας (συμπεριλαμ- βανομένου ενός προσωρινού και ενός μόνιμου μηχανι- σμού) και τα προϊόντα ΝΟΜΕ. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα εφαρμό- σουν ένα καθεστώς για το προσωρινό και μόνιμο σύστη- μα πληρωμών δυναμικότητας· θα τροποποιήσουν τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να απο- φευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθμών κάτω από το μεταβλητό κόστος τους και θα θεσπίσουν κανόνες σύμ- φωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επι- κρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μετα- ξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· θα αρχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερί- ου με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, με παράλ- ληλη ιεράρχηση των τιμολογίων διανομής· θα εφαρμό- σουν διακοπτόμενες συμβάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· θα αναθεωρήσουν τα τι- μολόγια της ΔΕΗ βάσει του κόστους, μεταξύ άλλων α- ντικαθιστώντας την έκπτωση 20% για τους χρήστες υ- ψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χα- ρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος (βασικό παραδοτέο). Τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήμα- τος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020, ενώ οι ο- ριακές τιμές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέτρα τα ο- ποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στα ίδια α- ποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω όσον αφορά τα μερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράμματα (βασικό παρα- δοτέο). Σε κάθε περίπτωση, έως το 2020 καμία επιχείρη- ση δεν θα μπορεί να παράγει ή να εισάγει, άμεσα ή έμ- μεσα, πάνω από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέρ- γειας που παράγεται και εισάγεται στην Ελλάδα (νομο- θεσία που θα θεσπιστεί ως προαπαιτούμενο). Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανα- κοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτι- κών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρη- σης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός ε- άν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτε- λέσματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις προοπτι- κές επενδύσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και σε συμφωνία με τους θεσμούς για την επί- τευξη πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ (βασικό παραδοτέο). Για τον σκοπό αυτόν, οι αρχές απέ- στειλαν την πρώτη πρόταση στους θεσμούς τον Αύγου- στο του 2015, β) θα επανεξετάσουν τη φορολόγηση της ενέργειας, γ) θα ενισχύσουν την οικονομική και επιχει- ρησιακή ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας· δ) θα μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζοντας τη νομοθεσία που έχει ήδη υποβληθεί στο κοινοβούλιο. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα εγκρίνουν νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ε- νέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιω- σιμότητα, και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο- σης, αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια της ΕΕ, την επίσημη διεθνή χρηματοδότηση και ιδιωτική χρη- ματοδότηση. Επιπλέον, θα θεσπίσουν νέο σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκει- μένου να βελτιωθεί η απόδοση, να ενισχυθεί η διαλει- τουργικότητα και να μειωθεί το κόστος για τους κατανα- λωτές. Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει να ολο- κληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδο- τέο), στο πλαίσιο αυτό, η αγορά εξισορρόπησης θα ολο- κληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας για τον σχεδιασμό του νέου πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Άλλοι ση- μαντικοί τομείς όπου θα γίνει χρήση της βοήθειας, τόσο για τη νομοθεσία όσο και για τη ρύθμιση, είναι η εφαρμο- γή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου και η μετάβαση στο υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την ηλεκτρι- κή ενέργεια. Εταιρείες ύδρευσης Ένα σταθερό κανονιστικό καθεστώς είναι βασικής ση- μασίας για να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύ- σεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οι καταναλωτές όσον αφορά τις πολιτικές τιμολόγησης. Η κυβέρνηση, με την τεχνική βοήθεια της ΕΕ, θα δρομολο- γήσει, έως τον Δεκέμβριο του 2015, τις αναγκαίες δρά- σεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014, λαμβά- νοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο· επίσης θα έχει ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της ρυθ- μιστικής αρχής υδάτων, προκειμένου αυτή να μπορέσει να λάβει τις αναγκαίες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αποφά- σεις (Ιούνιος 2016, βασικό παραδοτέο). Μεταφορές και εφοδιαστική Όσον αφορά τις μεταφορές και την εφοδιαστική, έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές και την εφοδιαστική στην Ελ- λάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς), καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τη στρατηγική εφοδιαστικής, και θα εφαρμόσουν τον νόμο περί εφοδιαστικής (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τις απαιτήσεις επάνδρω- σης για τις εγχώριες υπηρεσίες με εκείνες για τις διε- θνείς γραμμές, τηρώντας παράλληλα τις αρχές ασφα- λούς επάνδρωσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, και θα θεσπίσει νομοθετικές αλλαγές. Η ρυθμιστική αρχή λιμένων θα καταστεί πλήρως επι- χειρησιακή έως τον Ιούνιο του 2016. Η κυβέρνηση θα ε- γκρίνει το προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των ε- πιχειρησιακών δομών της ρυθμιστικής αρχής έως τον Ο- κτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο). Η κυβέρνηση θα ζητήσει τεχνική βοήθεια για να καθορίσει τα καθήκοντα της ρυθμιστικής αρχής λιμένων και τον ρόλο των λιμενι- κών αρχών, καθώς και για να εκπονήσει τον εσωτερικό κανονισμό της και τους απαιτούμενους νόμους που πρέ- πει να εγκριθούν έως τον Μάρτιο του 2016 για να δια- σφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά της. Προς στήριξη αυτού του προγράμματος μεταρρυθμί- σεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών και για την εφοδιαστική. 4.4 Ιδιωτικοποίηση Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να συμβάλει στο να καταστεί αποδοτικότερη η οικονομία και να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης έχει σταματή- σει από τις αρχές του έτους, η κυβέρνηση είναι πλέον α- ποφασισμένη να προχωρήσει με ένα φιλόδοξο πρόγραμ- μα ιδιωτικοποιήσεων και να διερευνήσει όλες τις δυνα- τότητες μείωσης της συνολικής χρηματοδότησης μέσω μιας εναλλακτικής δημοσιονομικής πορείας ή μέσω με- γαλύτερων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Για να διαφυλαχθεί η υπό εξέλιξη διαδικασία ιδιωτικο- ποίησης και να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των επενδυ- τών σε βασικούς διαγωνισμούς υποβολής προσφορών, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να προχωρήσει με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το Σχέδιο αξιο- ποίησης των περιουσιακών στοιχείων (Asset Development Plan - ADP) που προβλέπει την ιδιωτικοποί- ηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στο ΤΑΙΠΕΔ από τις 31.12.2014. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού αποβλέπει σε ετήσια έσοδα (εξαιρουμένων των τραπεζικών μετοχών) ύψους 1,4 δισ. ευρώ, 3,7 δισ. ευρώ και 1,3 δισ. ευρώ α- ντιστοίχως τα έτη 2015, 2016 και 2017. Ως προαπαιτούμενο και για να κινηθεί εκ νέου το πρό- γραμμα ιδιωτικοποιήσεων η κυβέρνηση θα λάβει τα εξής μέτρα: i. Οι αρχές θα εγκρίνουν το Σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων (ADP) που ενέκρινε το ΤΑΙΠΕΔ στις 30.7.2015. Το ADP επισυνάπτεται στο παρόν Μνη- μόνιο ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Το ADP θα επικαιροποιείται σε εξαμηνι- αία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ· και το Υ- πουργικό Συμβούλιο ή το ΚΥΣΟΙΠ θα εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο. ii. Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα εξαγγείλουν δε- σμευτικές ημερομηνίες υποβολής προσφοράς για τους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015 και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές στους όρους του διαγωνι- σμού. iii. Οι αρχές θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα για την πώληση των περιφερειακών αερολιμένων υπό τους ι- σχύοντες όρους προς τους ήδη επιλεγέντες προσφέρο- ντες. iv. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν περίπου 20 επιλεγείσες δράσεις του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμε- νες κρατικές δράσεις που θα επιτρέπουν την επιτυχή ο- λοκλήρωση των διαγωνισμών υποβολής προσφορών. Ως προς αυτό, θα ολοκληρώσει όλες τις δράσεις που απαι- τούνται βάσει των συμφωνηθέντων σε τριμηνιαία βάση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, των θεσμών και της κυβέρνησης. Ο κατάλογος κρατικών δράσεων σε εκκρεμότητα έχει ε- γκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και επι- συνάπτεται στο παρόν Μνημόνιο ως παράρτημα και απο- τελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Σύμφωνα με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώ- νης του Ευρώ, της 12ης Ιουλίου 2015, θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») το οποίο θα κατέ- χει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλά- δας. Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειρί- ζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλει να μεγι- στοποιεί την αξία τους την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιω- τικοποιήσεις και άλλα μέσα. Το ταμείο αυτό θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα τελεί υπό τη διαχείριση των ελληνικών αρχών και την επο- πτεία των οικείων ευρωπαϊκών θεσμών. Τα Ταμείο ανα- μένεται να επιτύχει τον στόχο του ακολουθώντας διε- θνείς βέλτιστες πρακτικές από άποψη διακυβέρνησης, ε- ποπτείας και διαφάνειας των προτύπων αναφοράς, και συμμόρφωσης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα διορίσουν α- νεξάρτητη Ομάδα Δράσης η οποία θα εντοπίζει εναλλα- κτικές δυνατότητες και θα καταρτίζει συστάσεις όσον α- φορά τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τη δια- κυβέρνηση του Ταμείου που πρόκειται να συσταθεί. Η Ο- μάδα Δράσης θα υποβάλει αναφορά έως τον Δεκέμβριο του 2015 και η κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους θε- σμούς, θα λάβει μέτρα για την εφαρμογή των συστάσε- ων έως τον Μάρτιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Η ε- ντολή και η σύνθεση της Ομάδας Δράσης θα καταρτι- σθούν από τις αρχές σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και σε διαβούλευση με την Ευρωομάδα. Οι αρ- χές δύνανται να ζητήσουν τεχνική βοήθεια επί του θέμα- τος. Η εντολή της Ομάδας Δράσης θα περιλαμβάνει: 1. Τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταμείο και των καλύ- τερων λύσεων ρευστοποίησής τους: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόμιση αξίας από α- κίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρα- τίας, περιλαμβανομένων εκείνων στην κατοχή της Ε- ΤΑΔ. 2. Τον εντοπισμό των κατάλληλων ρυθμίσεων διακυ- βέρνησης του νέου Ταμείου, περιλαμβανομένου του εάν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες επί μέρους οντό- τητες για τα διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων ε- ντός του Ταμείου, με βάση, κατά περίπτωση, την πείρα φορέων όπως το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου- σίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η ΕΤΑΔ· κατά πόσον τέ- τοιες υφιστάμενες οντότητες θα μπορούσαν να μεταρ- ρυθμιστούν και να διατηρηθούν χωριστά από το Ταμείο, να παύσουν να λειτουργούν μετά τη λήξη της εντολής τους ή να απορροφηθούν από το νέο Ταμείο. 3. Την υποβολή πρότασης για τη μετάβαση στο νέο Τα- μείο με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχεια με τις προη- γούμενες ρυθμίσεις, περιλαμβανομένης της ενδεχόμε- νης μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων εντός του Προ- γράμματος αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων. 4. Σύμφωνα με τη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μία από τις πηγές για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησης του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο συνολικό ποσό 50 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ θα χρησιμο- ποιηθούν για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% κάθε εναπομένοντος ευρώ (τουτέστιν, 50% των 25 δισ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της αναλο- γίας χρέους/ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιη- θεί για επενδύσεις. Η Ομάδα Δράσης θα εντοπίζει εναλ- λακτικές δυνατότητες και θα διατυπώνει συστάσεις ως προς τον τρόπο επιχειρησιακής εφαρμογής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τον εντοπισμό εναλλακτικών δυνατοτήτων για τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου με σκοπό να διασφαλι- στούν διαφανείς διαδικασίες και κατάλληλος καθορι- σμός τιμών εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ για τη διαχείριση κρατικών επιχειρήσεων και βέλτιστες διε- θνείς πρακτικές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη μεγιστοποίηση της δημιουργίας αξίας από τα περι- ουσιακά στοιχεία του Ταμείου και στο να αποφευχθούν περιπτώσεις εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σε τιμή κατώτερη της εύλογης αξίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με βάση διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, την αξιολό- γηση δυνατών στρατηγικών που θα πρέπει να σχεδια- στούν και να εκτελεστούν για τη ρευστοποίηση των πε- ριουσιακών στοιχείων με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέ- σα· και την εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων για την με επαγγελματικό τρόπο διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Την εξέταση της στατιστικής ταξινόμησης της νέας οντότητας από την άποψη της ταξινόμησης της γενικής κυβέρνησης και ιδίως των συνεπειών όσον αφορά την έκδοση χρέους ή εγγυήσεων ούτως ώστε να διασφαλι- στεί ότι αυτά δεν θα επιβαρύνουν το ακαθάριστο ελληνι- κό χρέος ούτε θα δημιουργήσουν ενδεχόμενες υποχρε- ώσεις για τους έλληνες φορολογουμένους. 5. Ένα σύγχρονο κράτος και μια σύγχρονη δημόσια δι- οίκηση 5.1. Δημόσια διοίκηση Οι αρχές προτίθενται να εκσυγχρονίσουν και να ενι- σχύσουν σημαντικά την ελληνική διοίκηση και να εφαρ- μόσουν, σε στενή συνεργασία με την της Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή, ένα πρόγραμμα οικοδόμησης ικανοτήτων και α- ποπολιτικοποίησης της ελληνικής διοίκησης. Προς τούτο, σε συνέχεια της επιστολής της 20ής Ιου- λίου που εστάλη από τις αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επι- τροπή, θα καθοριστεί διεξοδική τριετής στρατηγική για μεταρρυθμίσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης τεχνικής συν- δρομής. Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής θα είναι η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, ο εξορ- θολογισμός των διοικητικών διαδικασιών, η βελτιστοποί- ηση των ανθρώπινων πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση (e- government), και μια επικοινωνιακή στρατηγική. Τα βασι- κά παραδοτέα θα είναι ο ενισχυμένος συντονισμός των πολιτικών, καλύτερες διαδικασίες προσλήψεων για διευ- θυντικά στελέχη, προγραμματισμός των ανθρώπινων πό- ρων για την έγκαιρη αξιολόγηση και κάλυψη των ανα- γκών σε προσλήψεις, μια δημοσιονομικά ουδέτερη με- ταρρύθμιση του μισθολογίου, ένα σύγχρονο σύστημα α- ξιολόγησης των επιδόσεων, η ενίσχυση των μονάδων ά- σκησης πολιτικής σε βασικούς τομείς, μια σημαντική α- ναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αμ- φότερα τα επίπεδα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διοικητικών δια- δικασιών των τοπικών αρχών· ο εξορθολογισμός των κρατικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τοπικής ι- διοκτησίας· και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προ- σλήψεων, η βελτίωση της κινητικότητας στον δημόσιο τομέα με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν τις μη μισθολογικές παροχές όπως οι ημερήσιες αποζημιώ- σεις, οι δαπάνες ταξιδίου και άλλα ευεργετήματα, με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ, με ισχύ α- πό 1ης Ιανουαρίου 2016. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθετικά το πρόγραμμα ανα- διάρθρωσης του «ΟΑΣΑ - Συγκοινωνίες Αθηνών» το ο- ποίο έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς (βασικό παραδο- τέο). Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα προβούν σε μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016, καθορίζοντας τις βασικές παραμέ- τρους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους για τα μισθολογικά κονδύλια και με συστηματική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένης της αποσυμπίεσης της μισθο- λογικής κατανομής σε ολόκληρο το μισθολογικό φάσμα σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρ- μοδιότητες και την θέση του προσωπικού (βασικό παρα- δοτέο) και σε ευθυγράμμιση των αδειών με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ. Έως το 2018 το τρέ- χον «κλαδικό» σύστημα θα υποστεί μεταρρύθμιση με σκοπό μια βελτιωμένη δομή με περιγραφές καθηκόντων η οποία και θα αντανακλάται στο μισθολόγιο. Οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία έως τον Νοέμβριο του 2015 για την έκδοση όλης της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου και έως τον Ιούνιο του 2016 για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων με ισχύ το 2017. Στηριζόμενες στις συμβουλές διεθνών εμπειρογνωμό- νων υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αρχές: i) έως τον (Οκτώβριο του 2015), θα επανεξετά- σουν και θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την επιλογή διευθυντικών στελεχών (βασικό παραδο- τέο). Η επιλογή διευθυντικών στελεχών θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016, με επιλογή Γενικών Διευθυντών έ- ως τον Δεκέμβριο του 2015 και Διευθυντών έως τον Μάιο του 2016. Η μεταρρύθμιση θα βασίσει την πρόσλη- ψη διευθυντικών στελεχών στην αξία και τις ικανότητές τους, με αποσύνδεση της τεχνικής εφαρμογής από τις πολιτικές αποφάσεις, ενώ θα τροποποιήσει επίσης το καθεστώς των Γενικών Γραμματειών και άλλων ανώτα- των κλιμακίων διοίκησης στους δημόσιους οργανισμούς, περιλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων, με σκο- πό την αποπολιτικοποίηση και την βελτίωση της θεσμι- κής μνήμης και, παράλληλα, την εξασφάλιση της αποτε- λεσματικότητας και της ορθής εκχώρησης εξουσιών, ii) έως τον Νοέμβριο του 2015, θα νομοθετήσουν το νέο πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπι- κού, με σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύματος επίτευ- ξης αποτελεσμάτων. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα καθορίσουν, εντός της νέας Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρα- τηγικής (ΜΔΣτρ), ανώτατα όρια για τις μισθολογικές δα- πάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο που να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δημό- σιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-2019 (βασικό παραδοτέο). Προς τούτο, οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τον κανόνα των αποχωρή- σεων το 2016, ενώ ο συντελεστής για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί στην ΜΔΣτρ που θα εγκριθεί τον Οκτώ- βριο του 2015. Για τις επόμενες φορές, ο κανόνας των α- ποχωρήσεων θα αναθεωρείται ετησίως στο πλαίσιο της ΜΔΣτρ για τα έτη που έπονται του επομένου (t+2). Έως τον Νοέμβριο του 2015, η υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Συντονισμού θα ενισχυθεί ώστε να εξασφα- λιστεί ο αποτελεσματικός προγραμματισμός και συντονι- σμός του κυβερνητικού έργου, των νομοθετικών πρωτο- βουλιών, της παρακολούθησης της εφαρμογής των με- ταρρυθμίσεων και των λειτουργιών αρμπιτράζ σε όλες τις πολιτικές. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν ένα νέο σύστημα μόνιμης κινητικότητας. Το σύστημα θα προωθήσει την χρήση της περιγραφής καθηκόντων και θα συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις. Την τελική από- φαση για την κινητικότητα του προσωπικού θα λαμβάνει η εκάστοτε υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν θα εξορθολο- γιστεί η κατανομή πόρων καθώς και η στελέχωση σε ο- λόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Οι αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν παράνομες προσλήψεις, ασφαλιστικά μέτρα, καθώς και πειθαρχικές υποθέσεις και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Οι αρχές, με τη συνδρομή τεχνικής βοήθειας, θα θέ- σουν σε εφαρμογή πρόγραμμα βελτίωσης της πρόσβα- σης των πολιτών στη δικαιοσύνη. Αυτό περιλαμβάνει μα- κροπρόθεσμο σχέδιο κωδικοποίησης των κυριότερων νο- μοθεσιών που θα προταθεί έως τον Μάρτιο του 2016 και θα έχει εφαρμοστεί πλήρως έως τον Ιούνιο του 2018. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία η- λεκτρονικής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στη νομο- θεσία, τόσο στη δημοσιευμένη μορφή της (ΦΕΚ) όσο και στην ενοποιημένη εκδοχή των διαφόρων διατάξεων, έως τον Δεκέμβριο του 2016. 5.2 Δικαιοσύνη Στις 22 Ιουλίου 2015, οι αρχές εξέδωσαν τον νέο Κώ- δικα Πολιτικής Δικονομίας που θα τεθεί σε ισχύ από 1 Ια- νουαρίου 2016. Οι αρχές θα εφαρμόσουν τον αναθεωρη- μένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σύμφωνα με τις απαι- τήσεις που αναφέρονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 1 (ένατου άρθρου) του ν. 4335/2015 και του χάρ- τη πορείας για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κώδι- κα Πολιτικής Δικονομίας που θα ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2015. Οι αρχές θα προβούν σε εξορθολογισμό και στην ε- φαρμογή επιλεκτικών αυξήσεων στα δικαστικά τέλη, κα- θώς και σε αύξηση της διαφάνειας ως προς το θέμα αυτό (Οκτώβριος του 2015). Οι αρχές θα προτείνουν μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης ευπαθών ατόμων στη δικαιοσύνη (Οκτώβριος του 2015). Οι αρχές θα προτείνουν μέτρα για τη μείωση των κα- θυστερημένων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια έ- ως τον Σεπτέμβριο του 2015 και στα αστικά δικαστήρια έως τον Οκτώβριο του 2015. Θα συμφωνήσουν επί ενός σχεδίου δράσης με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, περι- λαμβανομένης της τεχνικής συνδρομής στο θέμα της η- λεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice), της διαμεσολάβη- σης και των δικαστικών στατιστικών (Οκτώβριος 2015). Οι αρχές θα προτείνουν έως τον Νοέμβριο του 2015 και εν συνεχεία θα εφαρμόσουν τριετές στρατηγικό σχέ- διο βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος απονο- μής δικαιοσύνης. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει βασικές δράσεις που θα αποβλέπουν στην αύξηση της δικαστικής αποτελεσματικότητας, στην ταχύτερη εκδί- καση υποθέσεων και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στη λειτουργία των δικαστηρίων, όπως π.χ. η συγκέ- ντρωση πληροφοριών για την κατάσταση των δικαστη- ρίων, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ανάπτυξη ε- ναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών, όπως η διαμε- σολάβηση, με σκοπό τον εξορθολογισμό του κόστους της προσφυγής στη δικαιοσύνη και τη βελτίωση της λει- τουργίας και της διαχείρισης των δικαστηρίων. 5.3 Καταπολέμηση της διαφθοράς Ως προαπαιτούμενο οι αρχές θα επικαιροποιήσουν και θα δημοσιεύσουν αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα το θέσουν σε ε- φαρμογή σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμ- μα. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εκδώσουν νομοθεσία για την στεγανοποίηση της διεξαγωγής ερευ- νών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από πολιτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ιδίως με την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4320/2015 και με την δημιουργία συστήματος που θα εξασφαλίζει τον ορθό συντονισμό, την ιεράρχηση των ε- ρευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ερευ- νητικών σωμάτων μέσω ενός Συντονιστικού Σώματος στο οποίο θα προεδρεύουν εισαγγελείς οικονομικού ε- γκλήματος και εγκλημάτων διαφθοράς. Οι αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρμόσουν το νο- μικό πλαίσιο για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων (Οκτώβριος 2015) και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων για την αντιμετώπιση βασικών ελλείψεων, ό- πως η σύνθεση της επιτροπής, σε σχέση με την νομοθε- σία, τις ανώνυμες δωρεές, τον περιορισμό των κατασχέ- σεων και την μεταβιβασιμότητα δημόσιων χρηματοδοτή- σεων, καθώς και την έλλειψη προσδιορισμού συντελε- στών φορολογικής έκπτωσης (Νοέμβριος 2015). Οι αρ- χές θα διενεργήσουν αξιολόγηση της μείωσης των ποι- νών για οικονομικά εγκλήματα που προβλέπει ο ν. 4312/2014 τον οποίο θα τροποποιήσουν εφόσον κριθεί αναγκαίο (Νοέμβριος 2015), ενώ θα καταρτίσουν σχέδιο κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές (Μάρτιος 2016). Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εφαρμόσει στο ακέραιο και εγκαίρως τις συστάσεις της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO). Οι αρχές θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την παροχή τε- χνικής βοήθειας από την ΥΣΔΜ της Ευρωπαϊκής Επιτρο- πής στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς στους οποίους αυτή ήδη παρασχέθηκε. 5.4 Στατιστικές Η κυβέρνηση θα τηρήσει στο ακέραιο τη δέσμευση για την αξιοπιστία των στατιστικών που υπεγράφη τον Μάρ- τιο του 2012, μέσω της εφαρμογής όλων των προβλεπό- μενων δράσεων, περιλαμβανομένης της τήρησης των διεθνών στατιστικών προτύπων της εγγύησης, της προά- σπισης και της δημόσιας προβολής της επαγγελματικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και της υποστήριξης της ΕΛ- ΣΤΑΤ όσον αφορά την εμπιστοσύνη έναντι των ελληνι- κών στατιστικών και της προάσπισής της έναντι οποιασ- δήποτε προσπάθειας υπονόμευσης της αξιοπιστίας της, καθώς και μέσω της ετήσιας υποβολής αναφοράς στην Ελληνική Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την κατάρτιση στατιστικών υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, σέβεται την οικονομική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους εγκαίρως, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον ετήσιο προϋπο- λογισμό της ΕΛΣΤΑΤ, ούτως ώστε η υπηρεσία αυτή να φέρει σε πέρας απρόσκοπτα τα καθήκοντά της. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, η ΕΛΣΤΑΤ θα αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές διοικητικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4254/2014 και 4258/2014 και το Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφη στις 17/4/2014 μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.), του Γενικού Γραμμα- τέα Δημοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ. Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τη διαδικασία διορισμού Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τον ν. 4334/2015 και 3832/2010. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 – ΤΑΙΠΕΔ – Σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων – 30 Ιουλίου 2015. 2 – ΤΑΙΠΕΔ – Κρατικές δράσεις σε εκκρεμότητα – 30 Ι- ουλίου 2015.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ