94 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4336/2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 3 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο- δότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμβαση χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης (F.A.F.A.) με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), τη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρ- θρωτικών Μεταρρυθμίσεων (MoU) και τα παραρτήματά τους, τα σχέδια των οποίων κυρώνονται με τη διάταξη και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τις συμβάσεις αυτές. β) Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Α- ναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρημα- τοπιστωτικής Σταθερότητας, η εξουσιοδότηση να εκπρο- σωπήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψουν τη Σύμβαση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, μαζί με τα Παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί του Σχεδίου που εγκρίνεται με το προηγούμενο άρθρο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχε- τικό με την ως άνω Σύμβαση. γ) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά- δος, η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, τη Σύμβαση και τη Συμφωνία (MoU) που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου με τα Παραρτήματά τους, τα σχέδια των ο- ποίων κυρώνονται με το παρόν άρθρο, καθώς και τις τυ- χόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συμπλη- ρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με την ως άνω Σύμβαση και Συμφωνία. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β΄: ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ελλάδα Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
14 Αυγούστου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94
14 Αυγούστου 2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επίτευξη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών που στη- ρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση Για τη διόρθωση των ακραίων ανισορροπιών στα δημό- σια οικονομικά κατά τα τελευταία χρόνια απαιτήθηκε μια άνευ προηγουμένου προσαρμογή και θυσίες από την Ελ- λάδα και τους πολίτες της. Τα δημόσια ελλείμματα έ- χουν μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την προ κρίσης περίοδο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντι- μέτωπη με πρωτογενές έλλειμμα ανερχόμενο σε περί- που 1,5% του ΑΕΠ το 2015, χωρίς πρόσθετα μέτρα. Η ε- ξυγίανση βασίστηκε επίσης στη δραματική αποκλιμάκω- ση των δημόσιων επενδύσεων και υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να εξομαλυνθεί και να τεθεί σε μεγαλύτερη προ- τεραιότητα σταδιακά, προκειμένου να διατηρηθεί το α- ναπτυξιακό δυναμικό. 2.1 Δημοσιονομική πολιτική Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να διασφαλίζουν τον βιώσιμο χαρακτήρα των δημόσιων οικονομικών και να ε- πιτυγχάνουν σημαντικά και βιώσιμα πρωτογενή πλεονά- σματα μεσοπρόθεσμα, τα οποία θα μειώνουν σταθερά το λόγο δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Οι αρχές θα συνε- χίσουν, αντίστοιχα, να ακολουθούν μια νέα δημοσιονομι- κή πορεία, βασισμένη στην επίτευξη στόχων πρωτογε- νούς πλεονάσματος ύψους -1/4�, 0,5, 1 3/4� και 3,5% του ΑΕΠ το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018 και μετέ- πειτα, αντιστοίχως. Η πορεία των δημοσιονομικών στό- χων είναι σύμφωνη με τους αναμενόμενους ρυθμούς α- νάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς αυτή ανακά- μπτει από τη βαθύτερη ύφεσή της στα χρονικά. Η κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα μία μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ και μία πρώτη φάση της μεταρρύθ- μισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, αύξησε τον φο- ρολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, επέκτεινε την εφαρμογή του φόρου πολυτελείας, έλαβε μέτρα για την αύξηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων το 2015 και για την απαίτηση προκαταβο- λής του 100% του φόρου εισοδήματος για τις προσωπι- κές εταιρείες κ.λπ. και για τις ατομικές επιχειρήσεις, σταδιακά, έως το 2017, ενώ αύξησε και την εισφορά αλ- ληλεγγύης. Επιπλέον, ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση θα εγκρί- νει νομοθεσία για: • την αύξηση των εσόδων: α) σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέ- λαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες σε δύο ίσα στάδια τον Οκτώβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2016· β) αύξηση του φόρου επί της χωρητικότητας. Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ για το 2015, ώστε να εκδοθούν εκκαθαριστι- κά σημειώματα τον Οκτώβριο του 2015, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2016. Θα διορθώσουν επίσης τα ζητήματα που ανέκυψαν με τα προσφάτως εφαρμοσθέντα μέτρα για τα έσοδα. • τη στοχοθέτηση και τον περιορισμό των δαπανών: α) με άμεση ισχύ, i) αποκατάσταση της πλήρους συνταγο- γράφησης φαρμάκων κατά διεθνή κοινόχρηστη ονομα- σία (ΔΚΟ)· ii) μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων με- τά τη λήξη ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας· β) εκ- κίνηση του συνολικού προγράμματος επανεξέτασης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας (βλ. ενότητα 2.5.3.). • Η δέσμη μέτρων θα περιλαμβάνει περαιτέρω μέτρα με δημοσιονομική επίπτωση, όπως μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπι- ση των ελλείψεων σε θέματα είσπραξης και επιβολής φόρων, καθώς και άλλα παραμετρικά μέτρα, για τα οποία γίνεται λόγος σε άλλα σημεία του παρόντος εγγράφου. Προκειμένου να αποδείξει τη δέσμευσή της για την ε- φαρμογή αξιόπιστων δημοσιονομικών πολιτικών, η κυ- βέρνηση θα εγκρίνει (Βασικό παραδοτέο), τον Οκτώβριο του 2015, συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2015 εφόσον κριθεί αναγκαίο, το προσχέδιο του προϋπολογι- σμού του 2016 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρα- τηγική για την περίοδο 2016-19, η οποία θα υποστηρίζε- ται από μεγάλη και αξιόπιστη δέσμη παραμετρικών μέ- τρων και διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσε- ων, συμπεριλαμβανομένων: α) δεύτερης φάσης μεταρ- ρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος, βλ. ενότη- τα 2.5.1· β) μεταρρύθμισης του κώδικα φορολογίας εισο- δήματος, βλ. ενότητα 2.2.2· γ) σταδιακής κατάργησης της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγρο- τών στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έ- τος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017. Στο μεταξύ χαράσσεται στρατηγική για τη γεωργία· δ) φό- ρου επί τηλεοπτικών διαφημίσεων· ε) αναγγελίας προκή- ρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού υποβολής προ- σφορών για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και την καταβολή τελών που αφορούν τη χρήση των αντίστοι- χων συχνοτήτων· στ) επέκτασης της φορολόγησης των μεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια (GGR), ύψους 30%, στα παιχνίδια VLT που αναμένεται ότι θα εγκατα- σταθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016· ζ) αύξησης του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσι- ου εισοδήματος από ενοίκια, για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) και για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%)· η) σταδιακής κα- τάργησης της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου· θ) επέκτασης της προσωρινής εθε- λοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας έως το 2018· ι) μόνιμης μείωσης του ανωτάτου ορίου εξόδων για τις αμυντικές δαπάνες κατά 100 εκατομμύρια ευρώ το 2015 και θα ανέλθει σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ κατά τον υπολογισμό του ΝΑΤΟ το 2016, με σειρά στοχευμέ- νων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης στους αριθμούς των απασχολούμενων και στις συμβάσεις του δημοσίου· ια) καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας ώ- στε να μειωθούν κατά το ήμισυ οι δαπάνες για τις επιδο- τήσεις πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του 2016. Επιπλέον των ανωτέρω μέτρων, οι αρχές δεσμεύονται να θεσπίσουν, τον Οκτώβριο του 2015, αξιόπιστα διαρ- θρωτικά μέτρα που θα αποφέρουν τουλάχιστον το �3/4% του ΑΕΠ με ισχύ από το 2017 και το 1/4�% του ΑΕΠ με ι- σχύ από το 2018 για να στηρίξουν την επίτευξη του με- σοπρόθεσμου στόχου για πρωτογενές ισοζύγιο ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν περαι- τέρω διαρθρωτικά μέτρα τον Οκτώβριο του 2016, αν κρι- θούν αναγκαία για να διασφαλιστούν οι στόχοι του 2017 και του 2018. Τα εν λόγω μέτρα θα περιλαμβάνουν τις α- μυντικές δαπάνες, την προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και το πά- γωμα των υποχρεωτικών δαπανών. Τα φορολογικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα θα ε- νισχυθούν από ευρύ φάσμα διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε θέματα είσπραξης και επιβολής φόρων: τα μέτρα αυτά θα χρειαστεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να αποδώσουν καρπούς, αλλά θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων στην πορεία εφαρμογής των μέτρων. Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημο- σιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δι- καστικών αποφάσεων, και θα λάβει αντισταθμιστικά μέ- τρα, στο βαθμό που αυτό απαιτείται, για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων. Οι αρχές προτίθενται να μεταφέρουν τουλάχιστον το 30% του πλεονάσματος που θα επιτευχθεί λόγω επιδόσεων υψηλότερων από τις αναμενόμενες στον χωριστό λογαριασμό που προορίζε- ται για τη μείωση του χρέους. Επιπλέον, ένα άλλο 30% του εν λόγω πλεονάσματος θα χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση μη καταβληθεισών κυβερνητικών υποχρεώ- σεων του παρελθόντος. 2.2 Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής Η κυβέρνηση δεσμεύεται να θεσπίσει μεταρρυθμίσεις, τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση φορολογία, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της εισπραξιμότητας και την τόνωση της προσφοράς εργασίας. Ήδη, τον Ιούλιο του 2015, η κυβέρνηση θέσπισε σημα- ντική μεταρρύθμιση στον τομέα του ΦΠΑ, με στόχο την απλοποίηση της δομής του συστήματος ΦΠΑ, τη διεύ- ρυνση της φορολογικής βάσης, καθώς και την εξάλειψη και τον εξορθολογισμό των εξαιρέσεων, δημιουργώντας ετήσια έσοδα ύψους περίπου 1% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση δεσμεύεται για περαιτέρω μεταρρυθμί- σεις, ως ακολούθως: i. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα καταργήσουν τη διασυνοριακή παρακράτηση φόρου που θεσπίστηκε με τη νομοθεσία περί δόσεων (νόμος 4321/2015) και θα α- ντιστρέψουν τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΦΕ που θεσπίστηκαν με τους νόμους 4328/2015 και 4331/2015· β) θα διευκρινίσουν ότι οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ για τα νησιά θα καταργηθούν πλήρως έως το τέλος του 2016 και θα καθορίσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις. ii. Κώδικες φορολογίας. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015 θα εγκρίνουν εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις σχετικά με τους κώδικες φορολογικής διαδικασίας: α) θα θεσπίσουν νέες ποινικές νομικές διατάξεις για την φοροδιαφυγή και την απάτη, προκειμένου να τροποποιηθεί ο ειδικός ποινικός νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη συναφής νομο- θεσία, καθώς και για να αντικατασταθεί το άρθρο 55 πα- ράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορο- λογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους· θα καταργήσουν όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και εκεί- νων που επιβάλλονται βάσει του ν. 2523/1997· β) θα εκ- δώσουν εγκύκλιο σχετικά με τα πρόστιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική και συνεκτική εφαρμογή του ΚΦΔ· γ) θα μεριμνήσουν για κατάλληλες ποινές για τις απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων· η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή πα- ράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ (βασικό παραδο- τέο). Έως τον Φεβρουάριο του 2016, οι αρχές θα πραγ- ματοποιήσουν συνολική επανεξέταση της υπόλοιπης φορολογικής νομοθεσίας που συγκρούεται με τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ, ενσωματώνοντας τις εν λόγω νομικές πρά- ξεις, κατά περίπτωση, ενώ έως τον Μάρτιο του 2016 θα εκδώσουν το σύνολο της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή του ΚΦΕ και του ΚΦΔ. iii. Φόρος εισοδήματος. Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση: α) θα απλοποιήσει το χρονοδιάγραμμα σχε- τικά με την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήμα- τος· β) θα αναμορφώσει και θα ενσωματώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης επί του εισοδήματος, από το 2016, ώστε να επιτυγχάνεται με αποτελεσματικότερο τρόπο η προοδευτικότητα του συστήματος φορολογίας εισοδήματος· γ) θα εντοπίσει όλα τα κίνητρα που αφο- ρούν τη φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων και θα ενσωματώσει τις εξαιρέσεις από τη φορολόγηση στον ΚΦΕ, καταργώντας εκείνες που κρίνονται αναποτε- λεσματικές ή άδικες· δ) θα αναλάβει να επανεξετάσει και να μεταρρυθμίσει τον ΚΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης για την α- ναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δημό- σιους πλειστηριασμούς· ε) θα εξασφαλίσει την επαρκή πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστά- σεις των φορολογουμένων για τη διεξαγωγή ελέγχων ε- γκαίρως και για σκοπούς επιβολής του νόμου· στ) θα ε- πανεξετάσει το πλαίσιο της φορολογίας κεφαλαίου και θα επεξεργαστεί το φορολογικό πλαίσιο για τους φορείς συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σε αυ- τούς, σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ· ζ) θα επανεξετάσει την παρακράτηση φόρου ε- πί των τεχνικών υπηρεσιών· η) ενόψει τυχόν αναθεώρη- σης των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα, θα προσαρμόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακίνητης περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περι- ουσίας το 2016 θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα προσαρμόσει την ε- ναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων· θ) θα επανεξετάσει τη λειτουργία της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας (συμπεριλαμ- βανομένης της διόρθωσης τυχόν υπαναχωρήσεων)· ι) θα εκμηδενίσει τις δυνατότητες αποφυγής της φορολογίας εισοδήματος· ια) θα καταστήσει αυστηρότερο τον ορι- σμό των αγροτών. (βασικό παραδοτέο) iv. ΦΠΑ. Έως τον Μάρτιο του 2016, οι αρχές: α) θα κω- δικοποιήσουν και θα απλουστεύσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, εναρμονίζοντάς την με τον κώδικα φορολογι- κής διαδικασίας, εξαλείφοντας τα νομικά κενά που απο- μένουν και συντομεύοντας το χρονικό διάστημα για την καταβολή του ΦΠΑ· β) θα απλουστεύσουν το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος και θα διασφαλίσουν τη συνο- χή της φορολογητέας βάσης του εισοδήματος για τη φο- ρολογία εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής α- σφάλισης μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω α- πό το κατώτατο όριο εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ· γ) θα εκσυγχρονίσουν τις φορολογικές διατάξεις για τις επι- χειρήσεις στον ΚΦΕ που καλύπτουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, καθώς και τους λογαριασμούς αποθε- ματικού των επιχειρήσεων, και θα εφαρμόσουν τις διατά- ξεις του ΚΦΕ που αφορούν τις διασυνοριακές συναλλα- γές και τις ενδοομιλικές συναλλαγές. (βασικό παραδο- τέο) v. Φόρος ακίνητης περιουσίας. Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμε- νικές αξίες ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, με ισχύ α- πό τον Ιανουάριο του 2017. Μέχρι εκείνη την ημερομη- νία, θα διασταυρώσουν το σύνολο των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με τα στοιχεία για το σύνολο των ατομι- κών ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο. (βασικό παραδοτέο) 2.3. Μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης Μια μακρά ιστορία περίπλοκης νομοθεσίας, κακοδιοί- κησης, πολιτικών παρεμβάσεων και γενναιόδωρων φο- ρολογικών αμνηστιών, με χρόνια ελλιπή επιβολή του νό- μου, έχει παρεμποδίσει την ικανότητα είσπραξης φόρων. Για να δοθεί τέλος σε αυτήν την πρακτική και να ενισχυ- θεί η κουλτούρα καταβολής του φόρου και των εισφο- ρών κοινωνικής ασφάλισης, η κυβέρνηση δεσμεύεται α- ταλάντευτα να λάβει ισχυρά μέτρα για τη βελτίωση της είσπραξης και να μη θεσπίσει νέες ρυθμίσεις δόσεων ή διακανονισμού ή αμνηστίας ούτε να επεκτείνει τις ισχύ- ουσες ρυθμίσεις. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία για: α) όσον αφορά τις κατασχέσεις, την κατάργηση του ανώτατου ορίου ύψους 25% επί των μισθών και συντάξε- ων και τη μείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους 1.500 ευρώ, με την ταυτόχρονη διασφάλιση, σε κάθε πε- ρίπτωση, ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης· β) την τροποποίηση των ρυθμίσεων του 2014 και του 2015 για την σε δόσεις καταβολή οφειλών από φόρους και εισφο- ρές κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να αποκλείονται όσοι δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τη θέσπι- ση απαίτησης για τη φορολογική διοίκηση και τη διοίκη- ση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τη συντό- μευση της διάρκειας της ρύθμισης για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα, και την καθιέρωση επιτοκίων βάσει της ελεύθερης αγοράς, με παράλληλη παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες (με ο- φειλές κάτω των 5.000 ευρώ)· γ) την τροποποίηση της βασικής ρύθμισης δόσεων / του ΚΦΔ ώστε να προσαρμο- στούν τα επιτόκια βάσει της ελεύθερης αγοράς, καθώς και την αναστολή, έως το τέλος του 2017, των απαιτήσε- ων επαλήθευσης από τρίτους και τραπεζικών εγγυήσε- ων· δ) την επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβα- σης για την απόκτηση λογισμικού για την ανάλυση του δικτύου ΦΠΑ και για περαιτέρω αυτοματοποίηση της εί- σπραξης οφειλών, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση πλή- ρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατάσχεσης· ε) την άμεση θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταβίβαση, έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, του συνόλου των αρμοδιο- τήτων και καθηκόντων, καθώς και του συνόλου του προ- σωπικού, του ΣΔΟΕ και λοιπών υπηρεσιών που σχετίζε- ται με τη φορολογία και τα τελωνεία στη φορολογική δι- οίκηση· όλες οι μη αξιολογηθείσες εκθέσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από το ΣΔΟΕ έπειτα από τον ν. 4321/2015 θα θεωρούνται λεπτομερή ενημερωτικά ση- μειώματα για τη φορολογική διοίκηση. • Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν άμεσα μέτρα επιβο- λής όσον αφορά τους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εγκαίρως τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Οι αρχές δεν θα θεσπίσουν νέες ρυθμίσεις δόσεων ή άλλες ρυθμίσεις αμνηστίας ή διακανονισμού, ούτε θα τροποποιήσουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις, π.χ. παρατείνο- ντας προθεσμίες. Επιπλέον, οι αρχές, χρησιμοποιώντας τεχνική βοήθεια: i. θα ενισχύσουν τη συμμόρφωση. Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση: α) θα εγκρίνει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης· β) θα επεξεργαστεί, με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ιδιωτικό τομέα, κοστολογημένο σχέδιο για την προώθη- ση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρω- μών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με εφαρμογή που θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016· γ) θα δημοσιο- ποιήσει τον κατάλογο των οφειλετών για οφειλές από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που εκκρε- μούν για περισσότερο από τρεις μήνες. ii. θα καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Έως τον Νο- έμβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτίσουν συνολικό σχέ- διο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με βάση την αποτελεσματική διυπηρεσιακή συνεργασία, το οποίο θα περιλαμβάνει: α) εντοπισμό των μη δηλωμένων κατα- θέσεων μέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό· β) θέσπιση προγράμματος εθελοντικής γνωστοποίησης με κατάλληλες κυρώσεις, κατάλληλα κίνητρα και διαδικα- σίες επαλήθευσης, σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρα- κτική και χωρίς καμία αμνηστευτική διάταξη· γ) αίτημα προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ για την παροχή δεδομένων περί ιδιοκτησίας και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες πολίτες, καθώς και τον τρόπο χρησιμοποί- ησης των δεδομένων αυτών· δ) ανανέωση του αιτήματος για τεχνική βοήθεια στον τομέα της φορολογικής διοίκη- σης και πλήρης αξιοποίηση του πόρου για την ανάπτυξη ικανοτήτων· ε) καθιέρωση περιουσιολόγιου για τη βελ- τίωση της παρακολούθησης· στ) θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών), για την καταπολέμηση του λαθρε- μπορίου καυσίμων· ζ) δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυ- γατρικών επιχειρήσεων, για τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές· iii. θα θέσουν σε μεγαλύτερη προτεραιότητα τα μέτρα για εισπράξιμους φόρους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα υπογράψουν την Υπουργική Απόφαση που θα προβλέπει την επέκταση του έμμεσου μητρώου τραπεζικών συναλλαγών ώστε να παρέχεται το ιστορικό συναλλαγών σε βάθος 10 ετών. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα μειώσουν - λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική βοήθεια - τους περιορισμούς στη διεξαγωγή ε- λέγχων των φορολογικών δηλώσεων, με την επιφύλαξη του συστήματος εξωτερικού φορολογικού πιστοποιητι- κού. Έως τον Νοέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν μέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων με βάση την ανάλυση κινδύνου και όχι, όπως συμβαίνει σή- μερα, την αρχαιότητα (δηλαδή το έτος διαγραφής). iv. θα βελτιώσουν τα εργαλεία είσπραξης φορολογι- κών οφειλών. Για τη βελτίωση της είσπραξης των φορο- λογικών οφειλών, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές (βασικό παραδοτέο): α) θα βελτιώσουν τους κανόνες πε- ρί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων· β) θα αφαιρέσουν την προσωπική αστική ευθύνη των φορολογικών υπαλ- λήλων για τη μη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφει- λών, και γ) θα προτείνουν, και θα εφαρμόσουν εντός του 2016, εθνική στρατηγική είσπραξης, συμπεριλαμβανομέ- νης της περαιτέρω αυτοματοποίησης της είσπραξης ο- φειλών, και, έως τον Νοέμβριο δ) θα λάβουν όλα τα κα- τάλληλα μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα ή για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων, καθώς και των εισφο- ρών για τη χρήση συχνοτήτων χωρίς άδεια· ε) θα θεσπί- σουν νομοθεσία για να απομονώσουν τις μη εισπράξιμες οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης· και στ) θα βελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξι- μων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και ζ) θα επιβάλλουν, εφόσον είναι νομίμως δυνατόν, την προκαταβολική είσπραξη σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών. v. για τη βελτίωση της είσπραξης των οφειλών από ει- σφορές κοινωνικής ασφάλισης, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές: α) θα παράσχουν στο ΚΕΑΟ πρόσβαση στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης· β) θα δημιουργή- σουν ενιαία βάση δεδομένων για τις οφειλές από εισφο- ρές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα καλύπτει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Έως τα τέλη του Δεκεμ- βρίου 2016, οι αρχές θα υλοποιήσουν ένα κεντρικό μη- τρώο ασφαλισμένων, σε συντονισμό με την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων, και θα ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφά- λισης στην φορολογική διοίκηση έως τα τέλη του 2017. vi. θα ενισχύσουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Οι αρχές θα ενισχύσουν την επιβολή και είσπραξη του ΦΠΑ, μεταξύ άλλων με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και με μέ- τρα για την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Έως τον Οκτώβριο του 2015, θα θεσπίσουν νομοθεσία για: α) την επιτάχυν- ση των διαδικασιών διαγραφής και τον περιορισμό της ε- πανεγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ για την προστασία των εσόδων από τον ΦΠΑ· β) τη θέσπιση της δευτερογενούς νομοθεσίας που απαιτείται για τη σημαντική ενίσχυση της αναδιοργάνωσης του τμήματος επιβολής του ΦΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή του ΦΠΑ και να κα- ταπολεμηθεί η αλυσιδωτή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Οι αρχές θα υποβάλουν αίτημα στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκπονήσουν αξιολό- γηση των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτα- του ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ. vii. θα ενισχύσουν την ικανότητα της διοίκησης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εξασφαλίσουν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΑΟ, θα ισχυροποιήσουν την ε- λεγκτική ικανότητα του ΙΚΑ και θα ενισχύσουν τη Μονά- δα Μεγάλων Οφειλετών, για να βελτιώσουν την ικανότη- τά του επί θεμάτων που αφορούν την εκκαθάριση και την είσπραξη φόρων, καθώς και - με ιδιαίτερα ικανούς νομι- κούς συμβούλους, υποστηριζόμενους από διεθνή ανε- ξάρτητη εταιρεία εμπειρογνωμόνων - για την εκτίμηση της βιωσιμότητας των οφειλετών. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, η ΜΜΟ θα κατηγοριοποιήσει τους εμπορικούς οφειλέτες με μεγάλη οφειλή προς το δημόσιο ανάλογα με τη βιωσιμότητά τους. viii. θα ενισχύσουν την ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θε- σπίσουν νομοθεσία (βασικό παραδοτέο) για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων, με την οποία θα προσδιορίζο- νται: α) η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα· β) οι εξου- σίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου· γ) η σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς· δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πό- ρους του φορέα και η σχέση του με τη δημόσια διοίκηση· ε) η αυτονομία του προϋπολογισμού του, με τη δική του Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και νέο τρόπο χρηματοδότησης για την εναρμόνιση των κι- νήτρων με την είσπραξη των εσόδων και για τη διασφά- λιση της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας του προϋ- πολογισμού· στ) η υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, (βασι- κό παραδοτέο) οι αρχές θα διορίσουν το Διοικητικό Συμ- βούλιο και θα θεσπίσουν κατά προτεραιότητα δευτερο- γενή νομοθεσία δυνάμει του νόμου (βασικοί ανθρώπινοι πόροι, προϋπολογισμός) περί του αυτόνομου φορέα δια- χείρισης των εσόδων, ώστε να καταστεί πλήρως λει- τουργικός έως τον Ιούνιο του 2016. Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουρ- γίες, όπως μετρώνται με βασικούς δείκτες επιδόσεων. Μεσοπρόθεσμα, οι αρχές θα συνεχίσουν με μεταρρυθμί- σεις για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, οι ο- ποίες πρέπει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς, λαμβα- νομένων υπόψη συστάσεων από τις εκθέσεις τεχνικής βοήθειας που εκπονούνται από την Επιτροπή / το ΔΝΤ. 2.4 Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών και Δημό- σιες Συμβάσεις 2.4.1. Διαχείριση των δημοσίων οικονομικών Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμί- σεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και των ελέγχων των δαπανών, στην εκκαθάριση καθυστερημένων οφειλών και στην ενίσχυ- ση της υποβολής εκθέσεων για τον προϋπολογισμό και της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων. Οι αρχές θα εκδώσουν νομοθεσία έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό με σκοπό: α) να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για τους ανεξάρτητους φορείς, β) να καταργηθούν σταδιακά οι εκ των προτέρων έλεγ- χοι από το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους υπολό- γους, γ) να δοθούν στις ΓΔΟΥ αποκλειστικές αρμοδιότη- τες οικονομικής υπηρεσίας και στο ΓΛΚ εξουσίες για την εποπτεία των οικονομικών του δημόσιου τομέα, και δ) να καταργηθούν σταδιακά οι υπηρεσίες δημοσιονομικού ε- λέγχου, έως τον Ιανουάριο του 2007. Οι αρχές θα εκδώ- σουν δευτερογενή νομοθεσία για τον προσδιορισμό των μεταβατικών διατάξεων της μεταρρύθμισης του οργανι- κού νόμου για τον προϋπολογισμό έως τα τέλη Δεκεμ- βρίου 2015, και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να καταστήσει λει- τουργικό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πριν την οριστι- κοποίηση του Μνημονίου. Προς τούτο, η κυβέρνηση εξέ- δωσε Υπουργική Απόφαση για την έναρξη ανοικτής δια- δικασίας επιλογής των μελών του. Μετά την ολοκλήρω- ση της διαδικασίας διορισμού των μελών του Δημοσιο- νομικού Συμβουλίου, η κυβέρνηση θα εκδώσει έως τον Σεπτέμβριο του 2015, την απαιτούμενη δευτερογενή νο- μοθεσία για να καταστεί πλήρως λειτουργικό το Συμβού- λιο (περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του προσωπικού του) έως τον Νοέμβριο του 2015. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν την επανεξέταση των εργασιών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου με τεχνική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον Δεκέμβριο του 2016 και θα εκδώσουν την απαιτούμενη νομοθεσία (Μάρτιος του 2017). Βάσει του Δημοσιονομικού Συμφώνου, η ελληνική κυ- βέρνηση υποβάλλει τα βασικά χαρακτηριστικά των μεσο- πρόθεσμων χρηματοδοτικών της σχεδίων στην Ευρω- παϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο ECOFIΝ την άνοιξη ε- κάστου έτους και επικαιροποιεί την μεσοπρόθεσμη δη- μοσιονομική στρατηγική της πριν από τα τέλη Μαΐου ε- κάστου έτους σύμφωνα με τους στόχους του προγράμ- ματος. Εκτός αυτού, ως μέρος του κοινού δημοσιονομι- κού χρονοδιαγράμματος, η Ελλάδα υποβάλλει στην Ευ- ρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο προϋπολογισμού για το ε- πόμενο έτος έως τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους μαζί με τις ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις στις οποίες βασίστηκε. Η κυβέρνηση θα καταρτίσει νέα κρατι- κή διάρθρωση της ονοματολογίας του προϋπολογισμού, καθώς και λογιστικό σχέδιο (Σεπτέμβριος 2016) ήτοι ε- γκαίρως για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2018. Οι αρχές θα παρουσιάσουν έως τον Σεπτέμβριο του 2015 σχέδιο για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών, καθώς και των αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης, το οποίο θα θέσουν αμέσως σε εφαρ- μογή. Στη συνέχεια οι αρχές θα προβούν σε εκκαθάριση του υπολοίπου των καθυστερήσεων στις δαπάνες ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016 α- φού ολοκληρωθεί λεπτομερής έλεγχος έως τα τέλη Ια- νουαρίου 2016, και θα προβούν σε εκκαθάριση των καθυ- στερημένων αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιο- δότησης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει τη μεταφορά των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης προς τα ταμεία προνοίας και τα νοσοκομεία, ώστε να εκκαθαριστεί το σύνολο των σχετικών με την υγεία καθυστερούμενων οφειλών. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει έως τον Νοέμβριο του 2015 μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πλη- ρωμών, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και εξασφαλίσεων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μεταβίβα- ση υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταφορές μετρητών και δα- πάνες) στον ΕΟΠΠΥ εντός της αντίστοιχης περιόδου. Έ- ως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα ολοκληρώσουν εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών πληρωτέων του Ε- ΟΠΠΥ και θα εξορθολογίσουν τη διαδικασία πληρωμών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα συνε- χίσουν να βελτιώνουν την επιχειρησιακή λειτουργία χρη- σιμοποιώντας βασικούς δείκτες επιδόσεων. Για να βελτιωθεί το κατακερματισμένο σύστημα δια- χείρισης μετρητών, η κυβέρνηση θα συμπεριλάβει όλες τις οντότητες της κεντρικής κυβέρνησης στον ενιαίο λο- γαριασμό του δημόσιου ταμείου έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2015. Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δια- χείρισης μετρητών οι αρχές θα κλείσουν τους αντίστοι- χους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης σε εμπορι- κές τράπεζες και θα τους ενοποιήσουν στον ενιαίο λογα- ριασμό του δημόσιου ταμείου. Ως προαπαιτούμενο το Υ- πουργείο Οικονομικών θα οριοθετήσει τον λογαριασμό για τη διαχείριση των μέσων που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και των εθνικών εισφορών της Ελλάδας. 2.4.2 Δημόσιες συμβάσεις Η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της α- ποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, την πρόληψη ανάρ- μοστων συμπεριφορών και την εξασφάλιση μεγαλύτε- ρης λογοδοσίας και έλεγχου. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επι- τροπή, η οποία θα συνδράμει στην εφαρμογή, ένα σχέ- διο δράσης που θα αναφέρει αναλυτικά τις λεπτομέρειες των παρακάτω ενεργειών (βασικό παραδοτέο). • Έως τον Ιανουάριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει έ- να ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νο- μοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομο- θεσία) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις πα- ραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25). • Έως τον Δεκέμβριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει η μεταρρύθμιση του συστήματος των μη ένδικων / διοικητι- κών μέσων. Οι αρχές θα υποβάλουν λεπτομερή πρόταση για τη μεταρρύθμιση αυτή στην Επιτροπή μέχρι τον Ο- κτώβριο του 2015. • Έως τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχές θα εγκρί- νουν μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος ένδικων μέ- σων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενερ- γήσουν, έως τον Σεπτέμβριο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσμα- τικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδι- κων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστε- ρήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα). • Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (e- procurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή. • Έως τον Μάιο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών, που θα θεσπιστεί σε συ- νεργασία με την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα τε- θεί σε εφαρμογή για τις ανάγκες του 2017. Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα· η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελλη- νικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, μια εθνική στρατηγική, να προσ- διορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύ- σεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχε- δίου δράσης. 2.5 Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας 2.5.1 Συντάξεις Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις του 2010 και του 2012, εάν εφαρμοστούν πλήρως, θα βελτιώσουν σημα- ντικά τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα του συνολι- κού συνταξιοδοτικού συστήματος. Ωστόσο, το συνταξιο- δοτικό σύστημα παραμένει κατακερματισμένο και δαπα- νηρό και απαιτεί σημαντικές ετήσιες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, απαιτούνται πολύ πιο φιλόδοξα μέτρα για την αντιμετώπιση των υφι- στάμενων διαρθρωτικών προκλήσεων, καθώς και των πρόσθετων πιέσεων στο σύστημα λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι εισφορές έχουν μειωθεί λόγω των υψηλών ε- πιπέδων ανεργίας καθ’ ην στιγμήν οι πιέσεις στις δαπά- νες κορυφώθηκαν, καθώς πολλοί επέλεξαν να συνταξιο- δοτηθούν πρόωρα. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν πλήρως τις υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις και επίσης θα προβούν με περαιτέρω με- ταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης της τάξης του 1/4 του ΑΕΠ το 2015 και της τάξης του 1% του ΑΕΠ έως το 2016. Μεταξύ άλλων, η δέσμη αποσκοπεί στη δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για πρόωρη συ- νταξιοδότηση αυξάνοντας τις κυρώσεις για την πρόωρη συνταξιοδότηση και καταργώντας σταδιακά τα κεκτημέ- να δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλι- κία συνταξιοδότησης. Οι αρχές έχουν ήδη αυξήσει τις εισφορές υγείας των συνταξιούχων στο 6% για τις κύριες συντάξεις τους και εφάρμοσαν επίσης εισφορές υγείας ύψους 6% για τις ε- πικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουλίου 2015· θα υπα- γάγουν στην ETEA από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 όλα τα ταμεία επικουρικών συντάξεων και θα διασφαλίσουν ότι όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα χρηματοδο- τούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές από την 1η Ια- νουαρίου 2015· θα παγώσουν τα μηνιαία εγγυημένα α- νταποδοτικά όρια συντάξεων σε ονομαστικούς όρους μέχρι το 2021· και εξασφάλισαν ότι όσοι συνταξιοδοτού- νται μετά τις 30 Ιουνίου 2015 θα έχουν πρόσβαση σε βα- σικές, εγγυημένες συντάξεις με βάση τις εισφορές και με εισοδηματικά κριτήρια μόνον όταν θα έχουν συμπλη- ρώσει την νόμιμη κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, που είναι σήμερα τα 67 έτη. i. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα αποσαφηνίσουν τους κανόνες επιλεξιμότητας για τις ελάχιστες εγγυη- μένες συντάξεις μετά το 67ο έτος, β) θα εκδώσουν όλες τις εγκυκλίους για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του νόμου του 2010· γ) θα διορθώσουν τον ν. 4334/2015 με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εφαρμόσουν ορθά το πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων παροχών (αντί των εισφορών με κρατική επιχορήγηση) και να το επεκτείνουν στον δη- μόσιο τομέα· δ) θα καταργήσουν βαθμιαία τα κεκτημένα δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και τις δυνατότητες πρόωρης συντα- ξιοδότησης, προσαρμόζοντας σταδιακά το όριο της νόμι- μης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, το αργότερο έ- ως το 2022, ή στην ηλικία των 62 ετών και σε 40 έτη ει- σφορών, που θα ισχύει για όλους όσοι συνταξιοδοτού- νται (εκτός από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και τις μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρία), με άμεση εφαρμογή. ii. Έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθετικά περαιτέρω μεταρρυθμί- σεις που θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016: α) το συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις παραμετρι- κές βελτιώσεις για την καθιέρωση στενότερης σύνδεσης μεταξύ εισφορών και παροχών· β) τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, μεταξύ άλλων με μετάβαση από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα, υπό τον όρο της τήρησης των κανόνων για τις ελάχιστες απαιτούμενες εισφορές· γ) την αναθεώρηση και τον ε- ξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων των βασικών συνιστωσών των συντάξεων που είναι εγγυημέ- νες με βάση τις εισφορές και βάσει ελέγχου των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για εργασία και για κα- ταβολή εισφορών· δ) τα βασικά στοιχεία της καθολικής ενοποίησης των ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων, μετα- ξύ άλλων μέσω της εναπομένουσας εναρμόνισης των διαδικασιών για την καταβολή των εισφορών και των πα- ροχών σε όλο το φάσμα των ταμείων· την κατάργηση ε- ντός τριών ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδο- τούνται με κρατικούς πόρους και την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις εισφορές σε όλα τα ταμεία συ- ντάξεων προς τη δομή των εισφορών στο κύριο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων υπαλλήλων (ΙΚΑ)· στ) την κα- τάργηση, από την 31η Οκτωβρίου 2015, όλων των περιτ- τών επιβαρύνσεων κατά τη χρηματοδότηση των συντά- ξεων και την αντιστάθμισή τους με μείωση των παροχών ή αύξηση των εισφορών υπέρ των συγκεκριμένων ταμεί- ων ζ) τη σταδιακή εναρμόνιση των κανόνων για τις συ- νταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς το υπόλοιπο συντα- ξιοδοτικό σύστημα κατ’ αναλογία («pro rata»)· η) οι πρό- ωρες συνταξιοδοτήσεις θα επιβαρύνονται με ποινή για όσους θίγονται από την παράταση της ηλικίας συνταξιο- δότησης, που ισοδυναμεί με 10% επιπλέον της τρέχου- σας ετήσιας ποινής του 6%· θ) τη βελτίωση της στόχευ- σης των κοινωνικών συντάξεων αυξάνοντας τις συντά- ξεις του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους ι) τη σταδιακή κα- τάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (EKAΣ) για ό- λους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων το Μάρτιο του 2016· ια) αποκατάσταση του παράγοντα δια- τηρησιμότητας της μεταρρύθμισης του 2012 ή εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών εναλλακτικών μέτρων στο συντα- ξιοδοτικό σύστημα· ιβ) η ελληνική κυβέρνηση θα προσ- διορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφα- σης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 και θα καταργήσει τις τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύ- στημα που εισήγαγαν οι νόμοι 4325/2015 και 4331/2015, σε συμφωνία με τους θεσμούς. iii. Έως το Δεκέμβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία κοινωνικής α- σφάλισης σε μια ενιαία οντότητα, θα προβεί σε κατάργη- ση όλων των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τη διακυβέρ- νηση και τη διαχείριση, θα συγκροτήσει νέο διοικητικό συμβούλιο και ομάδα διαχείρισης χρησιμοποιώντας την υποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ, θα εφαρμόσει κεντρικό μητρώο συνεισφερόντων και θα δημιουργήσει κοινές υ- πηρεσίες. Θα εγκρίνει επίσης πρόγραμμα για τη δημι- ουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων που θα τεθεί σε πλή- ρη λειτουργία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Οι αρχές θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της δήλωσης, της πληρωμής και της είσπραξης των εισφο- ρών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση πριν από τα τέλη του 2017. Οι θεσμοί είναι έτοιμοι να λάβουν υπόψη τους τα άλλα διαρθρωτικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα ισοδύνα- μου αποτελέσματος στο πλαίσιο του συστήματος συντα- ξιοδότησης, σε αντικατάσταση ορισμένων μέτρων από αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, έχοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους για την ανάπτυξη και υπό την προϋ- πόθεση ότι τα μέτρα αυτά θα παρουσιαστούν στους θε- σμούς κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού και ότι θα είναι συγκεκριμένα και ποσοτικά μετρήσιμα σε ε- παρκή βαθμό και ότι, ελλείψει αυτών, η βασική επιλογή είναι εκείνη που προσδιορίζεται παραπάνω. 2.5.2 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρ- ρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημο- σίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτι- κών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσο- κομείων, να αυξήσουν τις νοσοκομειακές προμήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροφαρμακευτι- κής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων η- λεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε ανα- θέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρμακευτικής πε- ρίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρο- νίσουν τα συστήματα μηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για την πρω- τοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα επιτρέ- πει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους ασθενείς. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές δεσμεύτηκαν να επανα- φέρουν προηγούμενα βασικά στοιχεία των μεταρρυθμί- σεων στο σύστημα υγείας. Ειδικότερα, α) θα τροποποιή- σουν το ν. 4332/2015 για την κατάργηση μέρους του ν. 4052/2012 (αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του το- μέα της υγείας στο πλαίσιο του ΜΣ) για τον διορισμό α- νώτατων διευθυντικών στελεχών στα νοσοκομεία· β) θα καταργήσουν την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1117/2015, με σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων και ποινών κα- τόπιν αξιολόγησης και καταγγελίας για ανάρμοστη συ- μπεριφορά και σύγκρουση συμφερόντων κατά τη συντα- γογράφηση και για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΕΟΦ περί συνταγογράφησης (επαναφορά προηγούμε- νης δέσμευσης στο πλαίσιο του ΜΣ)· γ) θα επαναφέρουν την πλήρη συνταγογράφηση φαρμάκων κατά διεθνή κοι- νόχρηστη ονομασία (ΔΚΟ), μεταξύ άλλων με την κατάρ- γηση της εγκυκλίου 26225/08.04.2015, με τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στα άρθρα 6.4 έως 6.6 της υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 3057/2012· δ) θα μειώσουν κατά 50% τις τιμές όλων των φαρμάκων μετά τη λήξη ισχύος του δι- πλώματος ευρεσιτεχνίας και κατά 32,5% όλων των γε- νόσημων φαρμάκων, με την κατάργηση της ρήτρας κε- κτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονταν ήδη στην αγορά το 2012· ε) θα εφαρμόσουν την είσπρα- ξη των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές ε- ξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές και θα αποσυνδέσουν τις εισπράξεις επιστροφών του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές από τις εισπράξεις επιστροφών του 2013. Έως το Σεπτέμβριο του 2015, θα επεκτείνουν τα ανώ- τατα όρια είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις δια- γνωστικές εξετάσεις, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρ- μακευτικά προϊόντα στα επόμενα τρία χρόνια και, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα εφαρμόσουν εκ- κρεμείς εισπράξεις επιστροφών μέχρι το H1-2015 για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές· β) θα δημοσιεύουν ανά εξάμηνο ε- νημερωτικό δελτίο τιμών προκειμένου να μειωθούν οι τι- μές των φαρμακευτικών προϊόντων· και γ) θα επανεξε- τάσουν και θα περιορίσουν τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι διαρθρωτικές δαπάνες με τους στόχους για τις εισπράξεις επιστρο- φών (βασικά παραδοτέα). Θα εκτελούν τις εισπράξεις ε- πιστροφών ανά εξάμηνο. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλος των 5 ευρώ βάσει ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις στα νοσοκομεία ή αν θα λάβουν ισοδύναμα δημοσιονομι- κά μέτρα και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης. Έως το Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα λάβουν πε- ραιτέρω μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα (βασικό παρα- δοτέο), όπως απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι οι δα- πάνες για το 2016 είναι σύμφωνες με τα ανώτατα όρια εισπράξεων επιστροφών, μεταξύ άλλων μέσω της κα- τάρτισης νέων πρωτοκόλλων για τις πιο ακριβές φαρμα- κευτικές δραστικές ουσίες και διαγνωστικές διαδικασίες. Οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των γενόση- μων, μεταξύ άλλων, με τη μεγαλύτερη χρήση συμφωνιών συσχέτισης τιμής και ποσότητας, όπου κριθεί αναγκαίο. Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, θα εκπονήσουν πρόσθετες οδηγίες συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα στα φαρμακευτικά προϊόντα με το μεγαλύτερο κόστος και στη θεραπευτική δράση τους. Φιλόδοξα αλλά εφικτά χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να καθοριστούν από τις αρχές. Έως το Δεκέμβριο του 2015 (και έως τον Δεκέμβριο του 2016 αντιστοίχως), οι αρχές θα λάβουν συγκεκριμέ- να μέτρα για την αύξηση του ποσοστού των προμηθειών που διενεργούνται συγκεντρωτικά στο 60% (και στο 80 τοις εκατό), του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων για εξωτερικούς ασθενείς κατά όγκο στο 40% (και στο 60%), των γενόσημων φαρμάκων για ενδονοσοκομειακούς α- σθενείς στο 50% (και στο 60%) και του μεριδίου των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνό- λου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Η δι- είσδυση των γενόσημων θα πρέπει να υποστηριχθεί με περαιτέρω δράσεις για τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων όσον αφο- ρά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Αύγουστο του 2016. Οι αρχές θα εντάξουν νέα φάρμακα στο θετικό κατά- λογο βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην υ- πουργική απόφαση 2912/B/30.10.2012 και στις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις, υπό την αίρεση των οδηγιών συ- νταγογράφησης, και με τιμές που καθορίζονται στο επί- πεδο των χαμηλότερων τριών στην ΕΕ ή χαμηλότερα ε- άν οι αρχές δυνηθούν να διαπραγματευτούν έκπτωση. Έως τον Δεκέμβριο του 2017, οι αρχές θα συγκροτήσουν κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ) που θα συμβάλλει στην ένταξη των φαρμάκων σε θετικό κα- τάλογο. Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 (βασικό πα- ραδοτέο) οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο για να εφαρ- μόσουν στα νοσοκομεία το σύστημα κλειστών ενοποιη- μένων νοσηλίων (ΚΕΝ-DRG) ή άλλης διεθνούς τυποποι- ημένης μεθοδολογίας κοστολόγησης με βάση τις δρα- στηριότητες μέσα στα επόμενα τρία χρόνια έως τον Δε- κέμβριο του 2017, θα εφαρμόσουν το νέο ΚΕΝ ή το ε- ναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτή- των· έως τον Ιούνιο του 2016, θα καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων. Το σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2017, με κάλυψη όλων των νοσοκομείων έως το 2018. Για το σκοπό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας. Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων ια- τροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγει και να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία σε μηνιαία/τριμη- νιαία βάση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα εκπο- νήσουν εκτίμηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα α- νά περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποι- ήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια· θα αναπτύξουν επίσης ένα νέο ηλεκτρονικό μητρώο για τους ασθενείς. Έως τον Αύγουστο του 2016, θα αναπτύξουν νέο σύστη- μα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια πε- ρίθαλψη με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο θα παρέχει τη δυνατό- τητα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής. Έως τον Ι- ούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προ-έ- γκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλε- κτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ι- κανοτήτων του δημόσιου τομέα. Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, οι αρχές θα αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολ- λα για τις οδούς εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (πρωτο- βάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) για τις οδούς πε- ρίθαλψης που έχουν τις μεγαλύτερες συνέπειες ως προς τη θεραπεία και το κόστος. Τα εν λόγω πρωτόκολ- λα θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσω του συστήματος η- λεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα ε- φαρμόσουν πλήρως την καθολική κάλυψη του συστήμα- τος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, και θα προχωρήσουν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την έκδοση υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται στον ν. 4238/2014 μέχρι τον Δεκέμβριο τον 2015. Για το σκο- πό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας. 2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας Η οικονομική κρίση είχε άνευ προηγουμένου επιπτώ- σεις για την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραι- ότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άμεσης στήρι- ξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συμβάλει στην άμ- βλυνση των επιπτώσεων της ανανεωμένης ύφεσης. Ή- δη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσμη μέτρων σχετικά με τα τρόφιμα, τη στέγαση και την πρόσβαση στην ια- τροφαρμακευτική περίθαλψη. Για να επιστρέψουν οι άν- θρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν μέτρα για την αύξη- ση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρό- θεσμης απασχόλησης σε 50.000 άτομα, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Έως το Μάρτιο του 2016, η κυβέρνηση θα εγκρίνει νέα σειρά καθεστώτων εγγυημένης στήριξης της απασχόλη- σης που θα καλύπτουν 150 000 άτομα, όπως των μακρο- χρόνια ανέργων (29+), των νέων (16-29) και μειονεκτου- σών ομάδων (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιούχων ΚΕΝ) με εξατομικευμένα ενεργητικά μέ- τρα στον τομέα της αγοράς εργασίας για τους συμμετέ- χοντες, με χρήση τοπικών συμπράξεων, με συμμετοχή του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας και με διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων. Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει μια πιο δίκαιη κοινωνία, είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασμό του συστήματος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το ο- ποίο θα διοχετεύει με στοχοθετημένο τρόπο τους πενι- χρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη α- νάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέ- σιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς για την επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την ε- φαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. i. Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμφωνήσει σχετικά με τους όρους ανα- φοράς και να δρομολογήσει συνολική επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομέ- νων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος, των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοι- νωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης, με την υ- ποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, με τα πρώτα επι- χειρησιακά αποτελέσματα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, με στόχο να προκύπτει εξοικο- νόμηση ύψους ½ τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, η οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο για τον επανασχεδια- σμό ενός στοχοθετημένου συστήματος πρόνοιας, συ- μπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικά ουδέτερης εθνι- κής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα- τος. Ο συνολικός σχεδιασμός του ελάχιστου εγγυημέ- νου εισοδήματος θα πρέπει να συμφωνηθεί με τα θεσμι- κά όργανα. ii. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα προσδιο- ρίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμι- αία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή- ματος (ΕΕΕ) από 1ης Απριλίου 2016, μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτι- ση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευά- λωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημι- ουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρε- σίες απασχόλησης. iii. Έως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα υποβά- λουν προτάσεις και θα νομοθετήσουν μεταρρυθμίσεις στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και θα λάβουν απο- φάσεις σχετικά με τους συντελεστές παροχών της αρχι- κής εφαρμογής του ΕΕΕ σε συμφωνία με τους θεσμούς. Ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις παραμέτρους των πιλοτικών σχεδίων μετά την αξιο- λόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, με ενδεχόμενη πρό- σθετη στόχευση των αναγκών προτεραιότητας σε βρα- χυπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να τηρηθούν οι δη- μοσιονομικοί περιορισμοί. iv. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτί- σουν ένα θεσμικό πλαίσιο παροχών για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΕΕΕ και άλλων παροχών. Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των επιδόσε- ων του συστήματος ΕΕΕ, με στόχο την πλήρη εθνική ε- φαρμογή του (βασικό παραδοτέο) μέχρι τα τέλη του 2016.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ