94 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4336/2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 3 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο- δότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμβαση χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης (F.A.F.A.) με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), τη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρ- θρωτικών Μεταρρυθμίσεων (MoU) και τα παραρτήματά τους, τα σχέδια των οποίων κυρώνονται με τη διάταξη και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τις συμβάσεις αυτές. β) Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Α- ναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρημα- τοπιστωτικής Σταθερότητας, η εξουσιοδότηση να εκπρο- σωπήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψουν τη Σύμβαση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, μαζί με τα Παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί του Σχεδίου που εγκρίνεται με το προηγούμενο άρθρο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχε- τικό με την ως άνω Σύμβαση. γ) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά- δος, η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, τη Σύμβαση και τη Συμφωνία (MoU) που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου με τα Παραρτήματά τους, τα σχέδια των ο- ποίων κυρώνονται με το παρόν άρθρο, καθώς και τις τυ- χόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συμπλη- ρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με την ως άνω Σύμβαση και Συμφωνία. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β΄: ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ελλάδα Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
14 Αυγούστου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94
14 Αυγούστου 2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της αντα- γωνιστικότητας και της ανάπτυξης 4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο Τα τελευταία έτη έχουν συντελεστεί μείζονες αλλα- γές στους ελληνικούς θεσμούς της αγοράς εργασίας και στα συστήματα διαπραγμάτευσης των μισθών, ώστε να καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη. Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ στους θεσμούς της αγοράς εργασίας και να ενισχύσουν τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η προσέγγιση αυτή πρέπει όχι μόνο να εξισορροπήσει την ευελιξία με τη δικαιοσύνη για εργαζόμενους και εργοδότες, αλλά και να λάβει υπό- ψη το πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας και την ανάγκη επι- δίωξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, κα- θώς και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση έχει δε- σμευτεί να καταργήσει, ως προαπαιτούμενο, τη νομοθε- σία της μεταβατικής περιόδου των συμφωνιών η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4331/2015 της 2ας Ιουλίου 2015. Επανεξέταση των θεσμών της αγοράς εργασίας. Έως τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δρομολογήσει διαδικασία διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανε- ξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύ- σεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω συμβολή στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέ- ρω θα παρασχεθεί από διεθνείς οργανισμούς, συμπερι- λαμβανομένης της ΔΟΕ. Η οργάνωση, οι όροι εντολής και τα χρονοδιαγράμματα θα συμφωνηθούν με τα θεσμι- κά όργανα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επα- νεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν τα πλαίσια για τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλ- λογικές διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν α- πό την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι αλλαγές στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συ- νεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολι- τικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αδήλωτη εργασία. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρ- χές θα έχουν εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δρά- σης (βασικό παραδοτέο) για την καταπολέμηση της αδή- λωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας, προκειμέ- νου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων ε- ταιρειών, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξη- θούν τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική α- σφάλιση. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυ- βέρνησης της Επιθεώρησης Εργασίας και θα παρέχει συ- γκεκριμένη τεχνική βοήθεια. Ως πρώτο βήμα, οι αρχές θα προβούν στη διασύνδεση του συστήματος πληροφο- ριών ΕΡΓΑΝΗ με την Εφορία και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τον εντοπισμό της αδήλωτης ερ- γασίας. Επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016 και προκειμένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματι- κής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παρα- δοτέο): i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία, ii) θα δημιουργήσει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτή- των και μια διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης, iii) θα δρομολογήσει πιλοτικές συ- μπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 και iv) θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο ε- φαρμογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαι- τούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συ- νόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και v) θα δια- σφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και με- γαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το ακα- δημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερεια- κές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Ανάπτυξη ικανοτήτων. Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χά- ραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά του να υλοποιεί με- ταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ε- νεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και να επιτυγχάνει την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίω- ση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με την ολο- κλήρωση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ. Η ισχύουσα εργατική νομοθεσία θα απλουστευθεί και θα εξορθολογι- στεί μέσω της κωδικοποίησής της σε έναν Κώδικα Εργα- τικής Νομοθεσίας έως τα τέλη του 2016 (βασικό παραδο- τέο). Τεχνική βοήθεια. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανο- μένων της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, της Ε- ΕΚ και της ανάπτυξης ικανοτήτων του Υπουργείου Ερ- γασίας, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθει- ας, επωφελούμενες μεταξύ άλλων από την εμπειρογνω- μοσύνη διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ. Εκπαίδευση. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέ- ρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδο- τήσει την προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική ανά- πτυξης. Οι αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανε- ξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκ- παιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011. Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκ- παίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσε- ων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επι- χειρηματικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2). Μεταξύ άλ- λων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο πε- ραιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολείων και πα- νεπιστημίων), τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυ- μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Η επα- νεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτι- στες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ. Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δρά- σης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότε- ρο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό έ- τος 2016-2017. Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευ- θυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολι- κών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολό- γησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλί- σουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ι- δρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα. 4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους ση- μασίας για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με περιορισμό της προσοδοθηρίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράς, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότε- ρο βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους στρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και μεταρ- ρυθμιστικές προτάσεις, καθώς και για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με περαιτέρω φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθε- σία με σκοπό: i. να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ανταγωνισμού Ι του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, τα υλικά οικοδομών και μία διάταξη για τα τρόφιμα· και σημαντικό αριθμό συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου· ii. να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα των συμβολαι- ογράφων, αναλογιστών και κλητήρων και να ελευθερώ- σουν την αγορά τουριστικών καταλυμάτων· iii. να εξαλείψουν τα μη ανταποδοτικά τέλη και να ευ- θυγραμμίσουν τα ανταποδοτικά τέλη με τις παρεχόμε- νες υπηρεσίες· iv. να μειώσουν τη γραφειοκρατία, μεταξύ άλλων για τις οριζόντιες απαιτήσεις αδειοδότησης επενδύσεων και για τις δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με τη σύσταση της Παγκόσμιας Τράπεζας, να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων με βάση τις συστά- σεις του ΟΟΣΑ και να συστήσουν επιτροπή για την εκπό- νηση νομοθεσίας σε διυπουργικό επίπεδο. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συ- στάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου και θα δρομολογή- σουν νέα αξιολόγηση του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες αντα- γωνισμού στους τομείς του χονδρικού εμπορίου, των κα- τασκευών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μέσων ε- νημέρωσης, καθώς και στο υπόλοιπο της μεταποίησης. Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομο- θεσία για την επίλυση όλων των προβλημάτων που θα ε- ντοπιστούν στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης (βασι- κό παραδοτέο). Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για να εφαρμόσουν τη σύσταση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη για τον ανταγωνισμό Ι όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊό- ντα, με ισχύ από τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδο- τέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν πλήρως την εκκρεμή σύσταση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα υλικά οικοδομών. Οι αρχές θα ελευ- θερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβου- λίου της Επικρατείας. Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχί- σουν τις τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών ανταγω- νισμού σε πρόσθετους τομείς την επόμενη τριετία. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθε- σία με σκοπό να τεθεί πλήρως σε ισχύ η ελευθέρωση των τουριστικών καταλυμάτων. Το Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού της ελληνικής Επιτροπής Α- νταγωνισμού θα ενισχυθεί με δώδεκα πρόσθετες θέσεις και θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών εμπειρογνωμόνων για να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού συ- νάδει με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα εγκρίνει χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των ε- πενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προ- τεραιοτήτων. Οι αρχές θα θεσπίσουν δευτερογενή νομο- θεσία σύμφωνα με την εν λόγω ιεράρχηση προτεραιοτή- των έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο) και θα προχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον χάρτη πορείας. Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Νοέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για να ε- φαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με το περιβάλλον και τις άδειες εμπορίας καυσίμων. Επι- πλέον, έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις (βασικό παραδοτέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα ε- φαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθε- σίας. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση ε- πενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο, έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει εκ των υστέ- ρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με επιλεγμένες με- ταρρυθμίσεις και την εφαρμογή τους και, έως τον Ιούνιο του 2016, θα προσδιορίσει τα εναπομένοντα μέτρα που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή τους (βασικό πα- ραδοτέο). Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλ- ματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα υποβάλει, έ- ως τον Οκτώβριο του 2015, το προεδρικό διάταγμα σχε- τικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων (βασικό πα- ραδοτέο) και θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συμ- βούλου έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδο- τέο) και τις συστάσεις της διυπουργικής επιτροπής, με βάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις έως τον Φεβρουάριο του 2016. Όσον αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου, η κυβέρ- νηση θα απλουστεύσει τις προτελωνειακές διαδικασίες έως τον Δεκέμβριο του 2015. Επιπλέον, με τη συμμετο- χή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερομένων, οι αρχές θα επικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου ως προς την εθνική ενιαία θυρίδα, θα ε- γκρίνουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγω- γών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην εφαρμογή τους. Η κυβέρνηση θα προβεί σε θεσμικές αλλαγές για τους ελέγχους μετά τη διασάφηση και θα αναδιαρθρώσει το τμήμα ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΤ έως τον Μάρτιο του 2016, και θα ολοκληρώσει την αναδιοργάνω- ση των τελωνείων έως τον Σεπτέμβριο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρε- μπορίου, οι αρχές θα δημιουργήσουν τρεις κινητές ομά- δες επιβολής του νόμου έως τον Σεπτέμβριο του 2015, θα εγκρίνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την α- ντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων βάσει αποτελεσματικής διυπηρεσιακής συνεργασίας έ- ως τον Δεκέμβριο του 2015, θα εφαρμόσει πλήρως σύ- στημα εισροών-εκροών στις δεξαμενές των φορολογι- κών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμί- ευσης έως τον Ιούνιο του 2016 και θα εξοπλίσει πλήρως με σαρωτές τους τρεις κύριους διεθνείς λιμένες έως τον Δεκέμβριο του 2016 (βασικό παραδοτέο), διασφαλίζο- ντας ότι καθένας από τους εν λόγω λιμένες θα διαθέτει τουλάχιστον έναν σαρωτή έως τον Μάρτιο του 2016. Όσον αφορά τη χρήση γης, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα συγκαλέσει εκ νέου τη διυπουργι- κή επιτροπή χωροταξικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Με βάση τις συμβουλές της και σε συμφωνία με τους θεσμούς, η κυβέρνηση θα προτείνει, τον Οκτώβριο του 2015, χρονικά προσδιορι- σμένο χάρτη πορείας για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανο- μένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρή- σεων γης, και για την πλήρη θέσπιση δευτερογενούς νο- μοθεσίας έως τον Ιούνιο του 2016, ώστε να εξασφαλι- στεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαί- ες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις ανα- γκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα εγκρίνουν το προεδρικό διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας έως τον Δεκέμ- βριο του 2015 και θα εφαρμόσει πλήρως το νόμο περί δασοκομίας έως τον Ιούλιο του 2016. Επιπλέον, έως τον Φεβρουάριο του 2016 οι αρχές θα εγκρίνουν το νομικό πλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύο πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συμβουλές και θα διασφαλίσει την επαρκή οικονομι- κή ανεξαρτησία και διοικητική ικανότητα της υπηρεσίας κτηματολογίου (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έ- ρευνα και ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευ- τεί να δρομολογήσουν ολοκληρωμένη διαδικασία δια- βούλευσης μετά την επανεξέταση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης και Ε&Α (βλ. ενότητα 4.1 «Εκπαίδευση») με σκοπό την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Η οργά- νωση και το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης θα κα- θοριστούν έως τον Οκτώβριο του 2015. Όσον αφορά τη γεωργία, οι αρχές θα θεσπίσουν στρα- τηγική για την ανταγωνιστικότητα έως τον Δεκέμβριο του 2015. Αυτή θα περιλαμβάνει: α) βελτιώσεις στην α- πορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, β) μέτρα που απο- σκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊό- ντων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης μεταρρύθμισης των αδειών εμπορίας με στόχο τη βελτίωση της πρόσβα- σης των καταναλωτών σε γεωργικά προϊόντα, στην κα- θιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, στην προώθηση και διαχείριση των εξαγωγι- κών δικτύων διανομής και γ) διαρθρωτικές μεταρρυθμί- σεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρ- ρυθμίσεων που ευνοούν τους νέους και δραστήριους α- γρότες, μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκμε- τάλλευσης και πρόγραμμα για τη βελτίωση της αποδοτι- κότητας των πόρων κατά τη χρήση ενέργειας και τη δια- χείριση των υδάτων, και ορθές γεωργικές πρακτικές χρη- ματοδοτούμενες με κονδύλια της ΕΕ. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, έως τον Οκτώ- βριο του 2015 οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως τον ν. 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυ- τικά Ταμεία, θα εγκρίνουν όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που απαιτούνται για την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και θα εφαρμόσουν όλες τις προ- ϋποθέσεις. Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές προτίθε- νται να υποβάλουν αμέσως αίτημα για παροχή στήριξης σε τρεις κρίσιμους τομείς: αξιολόγηση των συνθηκών α- νταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπό- λοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ· μεταρ- ρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· και νέος γύρος μείωσης του διοικητικού φόρτου. Ως επόμενο βήμα, με τη λήψη τεχνι- κής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του αντα- γωνισμού, του διοικητικού φόρτου και της αδειοδότησης επενδύσεων. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρ- χές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλ- λους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρα- τών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμ- βούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η διευκόλυνση του εμπο- ρίου, η προώθηση των εξαγωγών, η χρήση γης, η εκπαί- δευση και η Ε&A, οι τουριστικές υποδομές, η γεωργία και τα διαρθρωτικά ταμεία. 4.3. Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό) Ενέργεια Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ευθυγραμμι- στούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να κατα- στούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειωθούν οι μονοπωλιακές πρόσοδοι και οι ανεπάρκειες, να προω- θηθεί η καινοτομία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθή- κες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πη- γών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλι- στεί η μετακύλιση στους καταναλωτές των οφελών που θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές. Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές θα εγκρίνουν τη μεταρ- ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου και του σχετικού ει- δικού χάρτη πορείας, που θα έχουν ως αποτέλεσμα, με- ταξύ άλλων, την πλήρη δυνατότητα αλλαγής προμηθευ- τή για όλους τους καταναλωτές έως το 2018, και θα κοι- νοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μεταρρυθμι- σμένο σύστημα πληρωμών δυναμικότητας (συμπεριλαμ- βανομένου ενός προσωρινού και ενός μόνιμου μηχανι- σμού) και τα προϊόντα ΝΟΜΕ. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα εφαρμό- σουν ένα καθεστώς για το προσωρινό και μόνιμο σύστη- μα πληρωμών δυναμικότητας· θα τροποποιήσουν τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να απο- φευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθμών κάτω από το μεταβλητό κόστος τους και θα θεσπίσουν κανόνες σύμ- φωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επι- κρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μετα- ξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· θα αρχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερί- ου με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, με παράλ- ληλη ιεράρχηση των τιμολογίων διανομής· θα εφαρμό- σουν διακοπτόμενες συμβάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· θα αναθεωρήσουν τα τι- μολόγια της ΔΕΗ βάσει του κόστους, μεταξύ άλλων α- ντικαθιστώντας την έκπτωση 20% για τους χρήστες υ- ψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χα- ρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος (βασικό παραδοτέο). Τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήμα- τος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020, ενώ οι ο- ριακές τιμές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέτρα τα ο- ποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στα ίδια α- ποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω όσον αφορά τα μερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράμματα (βασικό παρα- δοτέο). Σε κάθε περίπτωση, έως το 2020 καμία επιχείρη- ση δεν θα μπορεί να παράγει ή να εισάγει, άμεσα ή έμ- μεσα, πάνω από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέρ- γειας που παράγεται και εισάγεται στην Ελλάδα (νομο- θεσία που θα θεσπιστεί ως προαπαιτούμενο). Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανα- κοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτι- κών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρη- σης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός ε- άν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτε- λέσματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις προοπτι- κές επενδύσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και σε συμφωνία με τους θεσμούς για την επί- τευξη πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ (βασικό παραδοτέο). Για τον σκοπό αυτόν, οι αρχές απέ- στειλαν την πρώτη πρόταση στους θεσμούς τον Αύγου- στο του 2015, β) θα επανεξετάσουν τη φορολόγηση της ενέργειας, γ) θα ενισχύσουν την οικονομική και επιχει- ρησιακή ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας· δ) θα μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζοντας τη νομοθεσία που έχει ήδη υποβληθεί στο κοινοβούλιο. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα εγκρίνουν νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ε- νέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιω- σιμότητα, και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο- σης, αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια της ΕΕ, την επίσημη διεθνή χρηματοδότηση και ιδιωτική χρη- ματοδότηση. Επιπλέον, θα θεσπίσουν νέο σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκει- μένου να βελτιωθεί η απόδοση, να ενισχυθεί η διαλει- τουργικότητα και να μειωθεί το κόστος για τους κατανα- λωτές. Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει να ολο- κληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδο- τέο), στο πλαίσιο αυτό, η αγορά εξισορρόπησης θα ολο- κληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας για τον σχεδιασμό του νέου πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Άλλοι ση- μαντικοί τομείς όπου θα γίνει χρήση της βοήθειας, τόσο για τη νομοθεσία όσο και για τη ρύθμιση, είναι η εφαρμο- γή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου και η μετάβαση στο υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την ηλεκτρι- κή ενέργεια. Εταιρείες ύδρευσης Ένα σταθερό κανονιστικό καθεστώς είναι βασικής ση- μασίας για να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύ- σεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οι καταναλωτές όσον αφορά τις πολιτικές τιμολόγησης. Η κυβέρνηση, με την τεχνική βοήθεια της ΕΕ, θα δρομολο- γήσει, έως τον Δεκέμβριο του 2015, τις αναγκαίες δρά- σεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014, λαμβά- νοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο· επίσης θα έχει ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της ρυθ- μιστικής αρχής υδάτων, προκειμένου αυτή να μπορέσει να λάβει τις αναγκαίες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αποφά- σεις (Ιούνιος 2016, βασικό παραδοτέο). Μεταφορές και εφοδιαστική Όσον αφορά τις μεταφορές και την εφοδιαστική, έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές και την εφοδιαστική στην Ελ- λάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς), καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τη στρατηγική εφοδιαστικής, και θα εφαρμόσουν τον νόμο περί εφοδιαστικής (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τις απαιτήσεις επάνδρω- σης για τις εγχώριες υπηρεσίες με εκείνες για τις διε- θνείς γραμμές, τηρώντας παράλληλα τις αρχές ασφα- λούς επάνδρωσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, και θα θεσπίσει νομοθετικές αλλαγές. Η ρυθμιστική αρχή λιμένων θα καταστεί πλήρως επι- χειρησιακή έως τον Ιούνιο του 2016. Η κυβέρνηση θα ε- γκρίνει το προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των ε- πιχειρησιακών δομών της ρυθμιστικής αρχής έως τον Ο- κτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο). Η κυβέρνηση θα ζητήσει τεχνική βοήθεια για να καθορίσει τα καθήκοντα της ρυθμιστικής αρχής λιμένων και τον ρόλο των λιμενι- κών αρχών, καθώς και για να εκπονήσει τον εσωτερικό κανονισμό της και τους απαιτούμενους νόμους που πρέ- πει να εγκριθούν έως τον Μάρτιο του 2016 για να δια- σφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά της. Προς στήριξη αυτού του προγράμματος μεταρρυθμί- σεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών και για την εφοδιαστική. 4.4 Ιδιωτικοποίηση Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να συμβάλει στο να καταστεί αποδοτικότερη η οικονομία και να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης έχει σταματή- σει από τις αρχές του έτους, η κυβέρνηση είναι πλέον α- ποφασισμένη να προχωρήσει με ένα φιλόδοξο πρόγραμ- μα ιδιωτικοποιήσεων και να διερευνήσει όλες τις δυνα- τότητες μείωσης της συνολικής χρηματοδότησης μέσω μιας εναλλακτικής δημοσιονομικής πορείας ή μέσω με- γαλύτερων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Για να διαφυλαχθεί η υπό εξέλιξη διαδικασία ιδιωτικο- ποίησης και να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των επενδυ- τών σε βασικούς διαγωνισμούς υποβολής προσφορών, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να προχωρήσει με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το Σχέδιο αξιο- ποίησης των περιουσιακών στοιχείων (Asset Development Plan - ADP) που προβλέπει την ιδιωτικοποί- ηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στο ΤΑΙΠΕΔ από τις 31.12.2014. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού αποβλέπει σε ετήσια έσοδα (εξαιρουμένων των τραπεζικών μετοχών) ύψους 1,4 δισ. ευρώ, 3,7 δισ. ευρώ και 1,3 δισ. ευρώ α- ντιστοίχως τα έτη 2015, 2016 και 2017. Ως προαπαιτούμενο και για να κινηθεί εκ νέου το πρό- γραμμα ιδιωτικοποιήσεων η κυβέρνηση θα λάβει τα εξής μέτρα: i. Οι αρχές θα εγκρίνουν το Σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων (ADP) που ενέκρινε το ΤΑΙΠΕΔ στις 30.7.2015. Το ADP επισυνάπτεται στο παρόν Μνη- μόνιο ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Το ADP θα επικαιροποιείται σε εξαμηνι- αία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ· και το Υ- πουργικό Συμβούλιο ή το ΚΥΣΟΙΠ θα εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο. ii. Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα εξαγγείλουν δε- σμευτικές ημερομηνίες υποβολής προσφοράς για τους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015 και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές στους όρους του διαγωνι- σμού. iii. Οι αρχές θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα για την πώληση των περιφερειακών αερολιμένων υπό τους ι- σχύοντες όρους προς τους ήδη επιλεγέντες προσφέρο- ντες. iv. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν περίπου 20 επιλεγείσες δράσεις του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμε- νες κρατικές δράσεις που θα επιτρέπουν την επιτυχή ο- λοκλήρωση των διαγωνισμών υποβολής προσφορών. Ως προς αυτό, θα ολοκληρώσει όλες τις δράσεις που απαι- τούνται βάσει των συμφωνηθέντων σε τριμηνιαία βάση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, των θεσμών και της κυβέρνησης. Ο κατάλογος κρατικών δράσεων σε εκκρεμότητα έχει ε- γκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και επι- συνάπτεται στο παρόν Μνημόνιο ως παράρτημα και απο- τελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Σύμφωνα με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώ- νης του Ευρώ, της 12ης Ιουλίου 2015, θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») το οποίο θα κατέ- χει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλά- δας. Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειρί- ζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλει να μεγι- στοποιεί την αξία τους την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιω- τικοποιήσεις και άλλα μέσα. Το ταμείο αυτό θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα τελεί υπό τη διαχείριση των ελληνικών αρχών και την επο- πτεία των οικείων ευρωπαϊκών θεσμών. Τα Ταμείο ανα- μένεται να επιτύχει τον στόχο του ακολουθώντας διε- θνείς βέλτιστες πρακτικές από άποψη διακυβέρνησης, ε- ποπτείας και διαφάνειας των προτύπων αναφοράς, και συμμόρφωσης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα διορίσουν α- νεξάρτητη Ομάδα Δράσης η οποία θα εντοπίζει εναλλα- κτικές δυνατότητες και θα καταρτίζει συστάσεις όσον α- φορά τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τη δια- κυβέρνηση του Ταμείου που πρόκειται να συσταθεί. Η Ο- μάδα Δράσης θα υποβάλει αναφορά έως τον Δεκέμβριο του 2015 και η κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους θε- σμούς, θα λάβει μέτρα για την εφαρμογή των συστάσε- ων έως τον Μάρτιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Η ε- ντολή και η σύνθεση της Ομάδας Δράσης θα καταρτι- σθούν από τις αρχές σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και σε διαβούλευση με την Ευρωομάδα. Οι αρ- χές δύνανται να ζητήσουν τεχνική βοήθεια επί του θέμα- τος. Η εντολή της Ομάδας Δράσης θα περιλαμβάνει: 1. Τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταμείο και των καλύ- τερων λύσεων ρευστοποίησής τους: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόμιση αξίας από α- κίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρα- τίας, περιλαμβανομένων εκείνων στην κατοχή της Ε- ΤΑΔ. 2. Τον εντοπισμό των κατάλληλων ρυθμίσεων διακυ- βέρνησης του νέου Ταμείου, περιλαμβανομένου του εάν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες επί μέρους οντό- τητες για τα διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων ε- ντός του Ταμείου, με βάση, κατά περίπτωση, την πείρα φορέων όπως το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου- σίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η ΕΤΑΔ· κατά πόσον τέ- τοιες υφιστάμενες οντότητες θα μπορούσαν να μεταρ- ρυθμιστούν και να διατηρηθούν χωριστά από το Ταμείο, να παύσουν να λειτουργούν μετά τη λήξη της εντολής τους ή να απορροφηθούν από το νέο Ταμείο. 3. Την υποβολή πρότασης για τη μετάβαση στο νέο Τα- μείο με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχεια με τις προη- γούμενες ρυθμίσεις, περιλαμβανομένης της ενδεχόμε- νης μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων εντός του Προ- γράμματος αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων. 4. Σύμφωνα με τη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μία από τις πηγές για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησης του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο συνολικό ποσό 50 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ θα χρησιμο- ποιηθούν για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% κάθε εναπομένοντος ευρώ (τουτέστιν, 50% των 25 δισ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της αναλο- γίας χρέους/ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιη- θεί για επενδύσεις. Η Ομάδα Δράσης θα εντοπίζει εναλ- λακτικές δυνατότητες και θα διατυπώνει συστάσεις ως προς τον τρόπο επιχειρησιακής εφαρμογής.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ