80 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4474/2017

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.

07 Ιουνίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80
7 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4474
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/2376 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 1

Με τα άρθρα 1 έως και 6 εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ L 332 της 18ης. 12.2015) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/ 16/ΕΕ (ΕΕ L64 της 11ης.3.2011), όπως αυτή τροποποιή- θηκε με την Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 (ΕΕ L 359 της 16ης.12.2014), όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληρο- φοριών στον τομέα της φορολογίας. Η Οδηγία 2011/16/ ΕΕ και η τροποποιητική της Οδηγίας 2014/107/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τα άρθρα 1 έως 25 και τα Παραρτήματα Ι και II του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και με τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 4378/2016 (Α΄ 55).

Άρθρο 2(άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4378/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «9. «αυτόματη ανταλλαγή»: α) για τους σκοπούς της περίπτωσης α' της παραγρά- φου 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 9Α, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος-μέλος, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του άρθρου 9, ως δια- θέσιμες νοούνται οι πληροφορίες των φορολογικών αρ- χείων του κράτους-μέλους που κοινοποιεί τις πληροφο- ρίες και οι οποίες μπορεί να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες του συγκεκριμένου κράτους-μέλους για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, β) για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 9, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολο- γικούς κατοίκους άλλων κρατών-μελών στο ενδιαφε- ρόμενο κράτος-μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα και ανά τακτά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9, της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 9, της παραγράφου 2 του άρθρου 21 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 24, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία γράμματα έχει τη σημασία που αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι΄. γ) για τους σκοπούς του παρόντος, πλην των διατάξε- ων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 9Α, η συστηματική κοινοποί- ηση προκαθορισμένων πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας πα- ραγράφου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 4 του ν. 4170/2013 προστίθενται παρά- γραφοι 14, 15, 16 και 17, ως εξής: «14. «εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση»: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκεί- νων που εκδίδονται, τροποποιούνται ή ανανεώνονται στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, που πληροί τους ακόλουθους όρους: α) εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής κράτους-μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαι- ρέσεών του, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ασχέτως αν χρησιμοποιείται πράγματι, β) εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται για συγκε- κριμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, και την οποία το εν λόγω πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων έχει δικαίωμα να επικαλεστεί, γ) αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή νομοθετικής ή διοικητικής διάταξης σχετικά με τη διαχείριση ή επιβολή των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τους φόρους του κράτους-μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαι- ρέσεών του, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, δ) αφορά διασυνοριακή συναλλαγή ή το ερώτημα εάν οι δραστηριότητες που ασκούνται από πρόσωπο σε άλλη δικαιοδοσία δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση, και ε) εκδίδεται πριν από τις συναλλαγές ή τις δραστη- ριότητες σε άλλη δικαιοδοσία οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση ή πριν από την υπο- βολή της φορολογικής δήλωσης για την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν η συναλλαγή ή η σειρά συναλλαγών ή οι δραστηριότητες. Η διασυνοριακή συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την παροχή αγαθών, υπηρεσιών, τη χρημα- τοδότηση ή τη χρησιμοποίηση υλικών ή άυλων περιου- σιακών στοιχείων και δεν εμπλέκει κατ' ανάγκην άμεσα το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση. 15. «εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολό- γησης»: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανο- μένων και εκείνων που εκδίδονται, τροποποιούνται ή ανανεώνονται στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, που πληροί τους ακόλουθους όρους: α) εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών, συμπεριλαμβανο- μένων τυχόν εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, καθώς και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ασχέ- τως αν χρησιμοποιείται πράγματι, β) εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται για συγκε- κριμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, και την οποία το εν λόγω πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων έχει δικαίωμα να επικαλεστεί, και γ) καθορίζει πριν από τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ένα σύνολο κατάλ- ληλων κριτηρίων για τον καθορισμό της ενδοομιλικής τιμολόγησης των εν λόγω συναλλαγών ή καθορίζει την κατανομή των κερδών σε μια μόνιμη εγκατάσταση. Οι επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες, όταν μια από αυτές συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο της άλλης ή όταν τα ίδια πρό- σωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο των επιχειρήσεων. Οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών είναι εκείνες με τις οποίες μια επιχείρηση μεταβιβάζει υλικά αγαθά και άυλα περιουσιακά στοιχεία ή παρέχει υπηρεσίες σε συν- δεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Ο όρος «ενδοομιλική τιμολόγηση» πρέπει να ερμηνεύεται με βάση τα ανω- τέρω. 16.α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 14, ως «δια- συνοριακή συναλλαγή» νοείται μια συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών όταν: αα) τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών δεν έχουν όλα τη φορολογική κατοικία τους στο κράτος- μέλος που εκδίδει, τροποποιεί ή ανανεώνει την εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση, ββ) ένα από τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συ- ναλλαγών έχει τη φορολογική κατοικία του ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες, ή γγ) ένα από τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συ- ναλλαγών ασκεί τις δραστηριότητές του σε άλλη δικαιο- δοσία μέσω μόνιμης εγκατάστασης και η συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών αποτελεί μέρος ή το σύνολο της δρα- στηριότητας της μόνιμης εγκατάστασης. Μια διασυνο- ριακή συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών περιλαμβάνει, επίσης, μέτρα που λαμβάνονται από ένα πρόσωπο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλη δι- καιοδοσία τις οποίες το πρόσωπο αυτό ασκεί μέσω μόνι- μης εγκατάστασης, ή δδ) έχει διασυνοριακές επιπτώσεις. β. Για τους σκοπούς της παραγράφου 15, ως «διασυ- νοριακή συναλλαγή» νοείται μια συναλλαγή ή σειρά συ- ναλλαγών στην οποία συμμετέχουν συνδεδεμένες επι- χειρήσεις που δεν έχουν όλες τη φορολογική κατοικία τους στο έδαφος μιας μοναδικής δικαιοδοσίας ή όταν η συναλλαγή ή η σειρά συναλλαγών έχει διασυνοριακές επιπτώσεις. 17. Για τους σκοπούς των παραγράφων 15 και 16, ως «επιχείρηση» νοείται κάθε μορφή άσκησης επιχειρηματι- κών δραστηριοτήτων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση α' της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/ 2013 καταργείται.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Διοικητικής Πολιτισμού και
Οικονομικών Ανασυγκρότησης Αθλητισμού
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Υφυπουργός Υποδομών Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Μεταφορών Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων Τουρισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.