80 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4474/2017

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/2376 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 2 - (άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
07 Ιουνίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80
7 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4474
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4378/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «9. «αυτόματη ανταλλαγή»: α) για τους σκοπούς της περίπτωσης α' της παραγρά- φου 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 9Α, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος-μέλος, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του άρθρου 9, ως δια- θέσιμες νοούνται οι πληροφορίες των φορολογικών αρ- χείων του κράτους-μέλους που κοινοποιεί τις πληροφο- ρίες και οι οποίες μπορεί να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες του συγκεκριμένου κράτους-μέλους για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, β) για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 9, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολο- γικούς κατοίκους άλλων κρατών-μελών στο ενδιαφε- ρόμενο κράτος-μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα και ανά τακτά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9, της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 9, της παραγράφου 2 του άρθρου 21 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 24, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία γράμματα έχει τη σημασία που αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι΄. γ) για τους σκοπούς του παρόντος, πλην των διατάξε- ων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 9Α, η συστηματική κοινοποί- ηση προκαθορισμένων πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας πα- ραγράφου.».

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Διοικητικής Πολιτισμού και
Οικονομικών Ανασυγκρότησης Αθλητισμού
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Υφυπουργός Υποδομών Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Μεταφορών Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων Τουρισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.