135 Α' 2007

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2007

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Άρθρο 20 - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης (Άρθρα 23, 24, 25 και 26 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)
21 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 135
21 Ιουνίου 2007

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 106
Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ − 34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν.1440/1984 (Α΄ − 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν.1775/1988 (Α΄ − 101), 31 του ν.2076/1992 (Α΄ − 130), 19 του ν.2367/1995 (Α΄ − 261), 22 του ν.2789/2000 (Α΄ − 21) και 48 του ν.3427/2005 (Α΄−312).
2. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου παρ. 2 του ν.2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη» (Α΄ − 136).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 της παρ. 3 του ν.2362/ 1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ − 247).
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1432/14.10.2005) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 7, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β΄− 204).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα [π.δ.63/2005 (Α΄ − 98)].
6. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 158 της 30.4.2004) σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, όπως τροποποιήθηκε με το Διορθωτικό της 29.6.2004 (EE L 229).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:
Α. Επί του κρατικού προϋπολογισμού:
1. Δαπάνη από την καθιέρωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που διαμένουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη αυτή, που εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός δικαιούχων, είδος επιδοτήσεων, παροχών, κ.λπ.) και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων Υπουργείων.
2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την παροχή του ευεργετήματος της πενίας σε όσους εκ των ανωτέρω ασκούν ένδικο μέσο κατά της απόφασης απέλασής τους, εφόσον δε διαθέτουν επαρκείς πόρους για το σκοπό αυτό. Η δαπάνη αυτή, η οποία όμως εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να εξακριβωθεί επακριβώς, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Β. Επί του προϋπολογισμού των δημόσιων νοσοκομείων (ν.π.δ.δ. επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό): Ενδεχόμενη δαπάνη από τη διενέργεια δωρεάν ιατρικών εξετάσεων στους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄ Ενωσης και στα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πάσχουν από ασθένεια που δικαιολογεί τη λήψη περιοριστικού μέτρου της ελευθερίας της κυκλοφορίας τους. Η δαπάνη αυτή, η οποία ομοίως εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων δημοσίων νοσοκομείων.
8. Τις υπ΄ αριθμ. 67/2007, 69/2007 και 95/2007 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 20Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης (Άρθρα 23, 24, 25 και 26 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία έχουν το δικαίωμα διαμονής ή το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, δικαιούνται να εργάζονται ως μισθωτοί ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται ρητώς στη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο παράγωγο δίκαιο, όλοι οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα βάσει του παρόντος προεδρικού διατάγματος, απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς εντός του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το ευεργέτημα αυτό απονέμεται στα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν το δικαίωμα διαμονής ή μόνιμης διαμονής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Ελλάδα δεν υποχρεούται να παρέχει κοινωνικές παροχές κατά τους πρώτους τρεις μήνες της διαμονής, ή, κατά περίπτωση, κατά το μακρότερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πολίτης της Ένωσης παρέχει αποδείξεις ότι αναζητά εργασία στην Ελλάδα και ότι έχει πραγματικές πιθανότητες να προσληφθεί, ούτε να δίνει, πριν από την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, σπουδαστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, αποτελούμενη από σπουδαστικές υποτροφίες ή σπουδαστικά δάνεια σε άλλα πρόσωπα εκτός από μισθωτούς, ασκούντες ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σε πρόσωπα που διατηρούν αυτή την ιδιότητα και στα μέλη των οικογενειών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η κατοχή της προβλεπόμενης στο άρθρο 8 βεβαίωσης εγγραφής, του εγγράφου που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή, της βεβαίωσης που πιστοποιεί την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δελτίου διαμονής μέλους της οικογένειας, του δελτίου διαμονής ή του δελτίου μόνιμης διαμονής, δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να επιβάλλεται ως προϋπόθεση για την άσκηση δικαιώματος ή την διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας, εφόσον η απόκτηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα ανωτέρω έγγραφα μπορεί να βεβαιώνεται με άλλο αποδεικτικό μέσο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο χορηγούνται ατελώς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όποιος, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αρμόδια αρχή ή υπάλληλο, αρνείται την επίδειξη ή προσκόμιση του δελτίου διαμονής ή μόνιμης διαμονής ή τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση των δελτίων αυτών ή δηλώνει ψευδή στοιχεία σχετικά με αυτά, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι υπήκοοι τρίτης χώρας, κάτοχοι δελτίου διαμονής και μόνιμης διαμονής έχουν και τα γενικά δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3386/ 2005, το δικαίωμα επανεισόδου των μελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ