221 Α' 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 189/2009

Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων

Άρθρο 4
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
05 Νοεμβρίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 221
5 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 189
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
β) Των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», (Α΄ 213), 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄ 213).
γ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», (Β΄ 2234).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 282/2009 γνωμοδότηση του ΣτΕ, με
πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο οποίο ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: α) Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (άρθρο 52 π.δ. 63/2005) β) Οι Ειδικές Γραμματείες: αα) Συμπράξεων Δημόσιου−Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 4 παρ. 1 ν. 3389/2005, Α΄ 232) ββ) Ψηφιακού Σχεδιασμού (υπ’ αριθμ. 41637/ΔΙΟ 769 Β΄ 1502/8.12.2000 κοινή υπουργική απόφαση) γ) Η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής [π.δ. 18/2006 Α΄ 15/7.2.2006, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 (β) του άρθρου αυτού], δ) Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000, Α΄ 165). Ως τη συγκρότηση αντίστοιχης υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών η Γενική διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης εξυπηρετεί και τα δύο Υπουργεία, ε) Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας − Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000). στ) Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000). Ως τη συγκρότηση αντίστοιχου γραφείου στο Υπουργείο Οικονομικών το γραφείο αυτό εξυπηρετεί και τα δύο Υπουργεία. ζ) Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 2 π.δ. 178/2000). η) Το Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 2 π.δ. 178/2000). θ) Το Αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000). ι) Το γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη (άρθρο 2 π.δ. 178/2000). κ) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανήκει επίσης η εποπτεία: του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (άρθρο 2 II β π.δ. 178/2000), του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (Invest in Greece Agency) (άρθρο πρώτο παρ. 2 ν. 2372/1996 Α΄ 29), του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) ΑΕ (άρθρο 2 II γ π.δ. 178/2000), του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 717/1977 Α΄ 297), του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε) (άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2579/1998 Α΄ 31), της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ (Μ.Ο.Α.Ε) (άρθρο 33 ν. 3614/2007 Α΄ 267), του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π) (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 1796/1988, Α΄ 152, Ει/6581/20.11.1990 Β 758) του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 1 παρ. 1 ν.3059/2002 Α΄ 241, άρθρο 32 παρ. 3 ν. 3614/2007 Α΄ 267), του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑ.ΝΕ.Ο) ΑΕ (άρθρο 28 ν. 2843/2000, άρθρο 8 ν. 2992/2002, άρθρο 26 (4) ν. 3091/2002, άρθρο 84 (3) ν. 3606/2007), της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), της HELEXPO ΑΕ, των: Ψηφιακές ενισχύσεις (ΨΗΦΕΝ ΑΕ), (139/ΥΟΟΔΔ/2.4.2008 του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3513/2006 Α΄ 265), του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) (άρθρο 5 ν. 3752/2009 Α΄ 40) και του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΝ) (ν. 3752/2009 Α΄ 40). λ) Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ασκεί αποκλειστικά ως μόνο αρμόδιο Υπουργείο την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3489/2006 (Α΄ 205) αρμοδιότητα αναφορικά με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ