221 Α' 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 189/2009

Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων

Άρθρο 4
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
05 Νοεμβρίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 221
5 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 189
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
β) Των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», (Α΄ 213), 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄ 213).
γ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», (Β΄ 2234).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 282/2009 γνωμοδότηση του ΣτΕ, με
πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου των Οικονομικών οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: α) Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής (άρθρο 6 π.δ. 178/2000 Α΄ 165) β) Προσωρινά και έως τη συγκρότηση δικών του υπηρεσιών: αα) το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής (άρθρο 4 παρ. 2 του π.δ. 18/2006, Α΄ 15) κατά το μέρος που παρακολουθεί τη δραστηριότητα − του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) − του FATF ως προς τη δραστηριότητα καταπολέμησης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και την παρακολούθηση πολιτικών σε θέματα ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομικών. ββ) Το Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών κατά το μέρος που παρακολουθεί τη δραστηριότητα: − Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IFM) και − Του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC). γ) Η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων (άρθρο 3 παρ. 4 ν. 3049/2002, Α΄ 212) δ) Η Ειδική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (άρθρο 11 ν. 3429/2005, Α΄ 314). ε) Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (άρθρο 1 π.δ. 224/1986, Α΄ 107). στ) Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (άρθρο 5 του ν. 1682/1987 Α΄ 14). ζ) Στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών υπάγονται: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 76 ν. 1969/1991, Α΄ 167), η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) (ν. 3148/2003, Α΄ 136), το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (άρθρο 15 παρ. 9 ν. 820/1978 Α΄ 174), το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3746/2009, Α΄ 27, άρθρο 2 π.δ. 178/2000), το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (άρθρο πρώτο ν. 3624/2007, Α΄ 289, άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ από 29.8.2007, Α΄ 205), η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 2,II, ιγ, π.δ. 178/2000, άρθρα 3 παρ. 9 ν. 2232/1994, Α΄ 140) και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (άρθρα 2 παρ. 2 ν. 2324/1995 Α΄ 146, άρθρο 2, II. ι. π.δ. 178/2000).

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ