141 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 85/2012

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

Άρθρο 7 - Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
21 Ιουνίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141
21 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 85
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 24 παρ. 4 του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
β) 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 102/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού , αποφα−
σίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επανιδρύεται το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης με το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που έχει η υφιστάμενη κατά την έκδοση του παρόντος Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των φορέων που αυτή επόπτευε, η οποία και καταργείται. Η Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του πρώην Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (π.δ. 189/2009, άρθρο 2 περίπτ. δ΄, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 28/2010, Α΄ 28) καταργείται. Το Τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης της πρώην Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης, το οποίο είχε ενσωματωθεί στην καταργούμενη κατά το προηγούμενο εδάφιο Ειδική Υπηρεσία επαναφέρεται στην ανωτέρω Διεύθυνση μαζί με το προσωπικό που είχε μεταφερθεί με το Τμήμα αυτό.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ