214 Α' 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 127/2010

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Άρθρο 2 - Οι αρμοδιότητες των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανακατανέμονται ως εξής:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
20 Δεκεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 214
20 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 127
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
β) Των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 123), 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), 24/2010
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 56), 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 64), 50/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων − Τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 89) και 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄ 170).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την 242/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού , αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανήκουν επίσης, μεταφερόμενες σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, α) Η Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής (άρθρο 5 του π.δ. 398/1990, που μεταφέρεται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας. β) Οι ακόλουθες ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε επίπεδο Τμήματος (άρθρο 8 παρ. 1 και 2 π.δ. 398/1990) − Οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί, − Το Πειραματικό Κυπρινοτροφείο − Χελωνοτροφείο Άρτας, − Το Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών. γ) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας» (αρθρ. 5 περίπτ. β ν. 3614/ 2007. δ) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας» (αρθρ. 5 παρ. 7 περίπτ. ε΄ ν. 3614/2007). ε) Η εποπτεία της Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Αναπτύξεως Αλιείας Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.)» (αρθρ. 1 της 73647/6374/23−11−1968 απόφασης Υπουργού Εμπορίου, ΦΕΚ 1135/ΑΕ−ΕΠΕ) και του φορέα διοίκησης και διαχείρισης Ιχθυοσκαλών και Ιχθυαγορών (αρθρ. 26 ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με παρ. 5 άρθρου 3 ν. 1740/1987, 221 Α΄). στ) Ο Σταθμός Λίμνης Αγίου Βασιλείου (αρθρ. 14 παρ. 4 π.δ. 915/1981). ζ) Το Συμβούλιο Αλιείας (αρθρ. 5 β.δ. 152/1969, 43 Α΄). η) Το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (αρθρ. 12 παρ. 1 και 2 ν.3889/2010, Α΄ 182), η εποπτεία του οποίου παραμένει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξακολουθεί, έως τη συγκρότηση αντίστοιχου φορέα στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, να καλύπτει τις δαπάνες και να εξυπηρετεί λειτουργικά τις ανάγκες της μεταφερθείσας στο τελευταίο αυτό Υπουργείο Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας. Κατά το μέρος αυτό το Ταμείο εποπτεύεται από τον Υπουργό Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ