66 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3943/2011

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2362/1995
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
31 Μαρτίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66
31 Μαρτίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το άρθρο 47 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 47 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: α. Τμήμα Α΄− Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). β. Τμήμα Β΄− Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού Λιμενικού Σώματος και Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας. γ. Τμήμα Γ΄− Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισμού Λοιπών Υπηρεσιών. δ. Τμήμα Δ΄− Εκκαθάρισης: Δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και Λογιστικό. 2. Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανήκουν τα πιο κάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως: α. Τμήμα Α΄ Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του παρόντος με στοιχεία γ΄, ε΄, στ΄, θ΄και ιγ΄, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρο 23 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας που πληρώνονται μέσω πάγιας προκαταβολής. β. Τμήμα Β΄ Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες με το Α΄ Τμήμα, όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού του Λιμενικού Σώματος και όλων των Υπηρεσιών του, της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας [άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 96/2010 ( ΦΕΚ 170 Α΄)], καθώς και των λοιπών Υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας [άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 127/2010 (ΦΕΚ 214 Α΄)]. γ. Τμήμα Γ΄ Οι ίδιες αρμοδιότητες με το Α΄Τμήμα, όσον αφορά στις λοιπές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στις δαπάνες των υπόλοιπων Υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. δ. Τμήμα Δ΄ Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του παρόντος με στοιχεία γ΄και ε΄, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2362/1995, όσον αφορά στις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου με στοιχεία α΄, β΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιδ΄, σε συνδυασμό ομοίως με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2362/1995. Τήρηση του Μητρώου Προσωπικού και των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.»

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Χ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ