221 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 125/2012

Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ.

Άρθρο 8 - Εμπιστευτικότητα (άρθρο 8 της Οδηγίας)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Νοεμβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 221
8 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 125
Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), και του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και 48 του Ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και άρθρο 91 του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ48 απόφαση του Πρωθυπουργού Αντωνίου Κ. Σαμαρά «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄/2012)
7. Την υπ’ αριθμ 05513 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού Αντωνίου Κ. Σαμαρά και του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Αθ. Στουρνάρα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2105 Β΄/2012)
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (A΄ 98).
9. Το υπ’ αριθμ 343.9/22/3.9.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
10. Την υπ’ αριθμ. 42930/ΔΕ−4997/8.10.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5.000.000€ για την ανάπτυξη και λειτουργία του αναγκαίου συστήματος εθνικής ενιαίας θυρίδας η οποία θα επιμεριστεί στα έτη 2013, 2014 και 2015, ενώ για το έτος 2012 δεν θα προκύψει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω δαπάνη του έργου θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τη ΣΑΕ 150/2, ενάριθμο ΠΔΕ 2012ΣΕ15020004 με τίτλο έργου «Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας» και στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με το Ν. 3985/2011 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Α΄ 151). Το κόστος για την συντήρηση του συστήματος εθνικής ενιαίας θυρίδας θα ανέρχεται ετησίως στο ύψος των 300.000€ και θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ΚΑΕ 0869 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου από το έτος 2017 και μετέπειτα.
12. Τις υπ’ αριθμ. 158/2012 και 177/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού
Οικονομικών αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται σύμφωνα με το παρόν, έχει εφαρμογή ο Ν. 2472/1997 ΦΕΚ (Α΄ 50), όπως ισχύει.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ