245 Α' 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 155/2013

Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) − Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Άρθρο 2 - Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων
07 Νοεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245
7 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 155
Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) − Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 29 παρ. 7β και 26 παρ. 7 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν, αντίστοιχα, από το άρθρο 28 παρ. 1β του ν. 4151/2013 (Α΄ 103) και το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 (A΄ 141).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών» Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
3. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β΄ 2574).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους 120.000 ευρώ, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους (Ειδ.Φ. 23−140, ΚΑΕ: 0873).
5. Την αριθ. 2/87925/30.9.2013 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, περί δεσμεύσεως σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης.
6. Την αριθ. 305/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 2Εξόφληση Χρηματικών ΕνταλμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Μετά τη θεώρηση των Χ.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου αυτό προβλέπεται ή την έκδοσή τους στις λοιπές περιπτώσεις, δίνεται από το Λογιστικό Τμήμα ή το Γραφείο Λογιστικού της οικείας Υ.Δ.Ε., κατά περίπτωση ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση του οικείου Χ.Ε., με πίστωση του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και χρέωση του τηρούμενου στην ΤτΕ λογαριασμού του Δημοσίου «Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων − Πληρωμών». β. Σε περίπτωση οφειλών του δικαιούχου προς το Δημόσιο ή/και προς το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς (έκδοση χρεωστικού πιστοποιητικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας) διενεργείται προηγούμενα αυτοδικαίως από την οικεία Δ.Ο.Υ., μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής, όσον αφορά στις οφειλές προς το Δημόσιο, συμψηφισμός απαίτησης − οφειλών και δίνεται εντολή μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού, προς την ΤτΕ, τυχόν υπολοίπου της απαίτησης. Μετά τον προαναφερόμενο συμψηφισμό δεν ακυρώνονται τα χρηματικά εντάλματα. γ. Σε περίπτωση μη χορήγησης αποδεικτικού (φορολογικής) ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134−11/0016/ΠΟΛ. 1223/24.11.1999 (Β΄ 2134), όπως ισχύουν, δεν εξοφλούνται τα χρηματικά εντάλματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Επί κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, καθώς και επί εκχωρήσεως απαίτησης κατά του Δημοσίου, η πληρωμή του οικείου χρηματικού εντάλματος διενεργείται κατά τον ανωτέρω τρόπο με πίστωση ομοίως του τραπεζικού λογαριασμού του κατάσχοντος ή του υπέρ ου η εκχώρηση (εκδοχέα) κατά περίπτωση, τηρούμενης της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει. β. Κατασχέσεις και εκχωρήσεις δεν εκτελούνται μετά την αποστολή των στοιχείων του εντάλματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. για τυχόν συμψηφισμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η απόδοση των κρατήσεων στους δικαιούχους [ελληνικό δημόσιο (παρακράτηση φόρων), ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς τρίτους για θεσμοθετημένους πόρους κ.λπ.] διενεργείται επίσης, ανά χρηματικό ένταλμα και κατά τον προαναφερόμενο τρόπο με την ίδια εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ΤτΕ για την πιστοποίηση της εκτέλεσης της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού, αποστέλλει ηλεκτρονικά αρχεία επιβεβαίωσης στο ΟΠΣΔΠ μέσω του οποίου εκτυπώνεται σχετικό αποδεικτικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δικαιούχοι των χρηματικών ενταλμάτων και οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων ενημερώνονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, για την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού τους και την εξόφληση των οικείων Χ.Ε., αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα πρωτότυπα των χρηματικών ενταλμάτων μετά την εξόφληση τους αποστέλλονται, με συνημμένα το αποδεικτικό εκτέλεσης της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού και τα δικαιολογητικά εξόφλησης, στην αρμόδια για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ