245 Α' 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 155/2013

Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) − Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Άρθρο 3 - Αρμόδια Όργανα και ευθύνες αυτών.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
07 Νοεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245
7 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 155
Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) − Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 29 παρ. 7β και 26 παρ. 7 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν, αντίστοιχα, από το άρθρο 28 παρ. 1β του ν. 4151/2013 (Α΄ 103) και το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 (A΄ 141).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών» Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
3. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β΄ 2574).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους 120.000 ευρώ, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους (Ειδ.Φ. 23−140, ΚΑΕ: 0873).
5. Την αριθ. 2/87925/30.9.2013 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, περί δεσμεύσεως σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης.
6. Την αριθ. 305/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αρμόδια όργανα για την εξόφληση και συμψηφισμό των Χ.Ε. είναι: α. Ο Προϊστάμενος της Υ.Δ.Ε. β. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος / Γραφείου Εκκαθάρισης δαπανών της οικείας Υ.Δ.Ε. όσον αφορά στην πιστή και ακριβή τήρηση των στοιχείων των πιστωτών του Δημοσίου, των κατασχέσεων και εκχωρήσεων. γ. Ο Προϊστάμενος της οικείας Δ.Ο.Υ. και του Τμήματος εσόδων αυτής, όσον αφορά στον έλεγχο φορολογικής ενημερότητας και στη διαδικασία συμψηφισμού της απαιτήσεως του δικαιούχου με οφειλές αυτού προς το ελληνικό δημόσιο, που λαμβάνει χώρα στη Δ.Ο.Υ. δ. Ο Προϊστάμενος του Λογιστικού Τμήματος / Γραφείου της οικείας Υ.Δ.Ε. για τη διενέργεια κατασχέσεων, εκχωρήσεων και συμψηφισμών (αποστολή στοιχείων Χ.Ε. στη Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια του συμψηφισμού) και για την ορθή έκδοση των εντολών μεταφοράς προς την ΤτΕ καθώς και για την τήρηση του Ημερολογίου Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού. ε. Οι υπάλληλοι των Υ.Δ.Ε. και των Δ.Ο.Υ. που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία εξόφλησης και συμψηφισμού του Χ.Ε. κατά λόγο αρμοδιότητας. στ. Η ΤτΕ για την εκτέλεση των Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού και για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ