80 Α' 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 43/2013

Κανονισμός Oικovoμικής Διαχείρισης Evιαίας Ανεξάρτητης Aρχής Δημοσίων Συμβάσεων [Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.].

Άρθρο 9 - Χρηματικά εντάλματα
05 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80
5 Απριλίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 43
Κανονισμός Oικovoμικής Διαχείρισης Evιαίας Ανεξάρτητης Aρχής Δημοσίων Συμβάσεων [Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.].
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ. 3 εδάφιο β΄ του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 238 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 4072/2012 (Α΄ 86). β. Του π.δ/τος 205/1998 (Α΄ 163). γ. Της υπ’ αριθμ. Υ 48/9−07−2012 (Β΄ 2105) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το υπ’ αριθμ. 121/14.1.2013 έγγραφο του Προέδρου της της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων [Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.], από το οποίο προκύπτει ότι το παρόν σχέδιο καταρτίστηκε, σύμφωνα με την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη, από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προβλεφθεί, διότι πρόκειται για δαπάνη η οποία σχετίζεται με πραγματικά γεγονότα τα οποία δεν είναι στην παρούσα χρονική περίσταση καθορισμένα.
4. Την υπ’ αριθμ. 15/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 9Χρηματικά εντάλματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εκκαθαριζόμενες από την αρμόδια υπηρεσία δαπάνες πληρώνονται, βάσει χρηματικών ενταλμάτων (Χ.Ε.) σε βάρος της οικείας πίστωσης του προϋπολογισμού και πάντοτε εντός των προβλέψεων αυτού και των εκάστοτε υπολοίπων του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στα εν λόγω Χ.Ε. αναγράφονται: α) ο τίτλος της Αρχής, β) το οικονομικό έτος, γ) ο κωδικός αριθμός του εξόδου στον οποίο καταλογίζεται η δαπάνη, δ) ο αύξων αριθμός του εντάλματος και ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου του συνοδεύοντος τα δικαιολογητικά εγγράφου, ε) ο αριθμός και η χρονολογία της απόφασης για την εκτέλεση της δαπάνης, στ) το πληρωτέο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς, ζ) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και κάθε άλλο στοιχείο προσδιοριστικό της ταυτότητάς του, προκειμένου δε περί νομικού προσώπου, ο ακριβής τίτλος και η έδρα του, η) η τράπεζα που θα ενεργήσει την πληρωμή, θ) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης, και ι) οι υπογραφές των αρμόδιων κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού προσώπων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα ανωτέρω Χ.Ε. παρατίθεται ανάλυση στην οποία αναγράφεται το πληρωτέο στο δικαιούχο ποσό και οι τυχόν υπέρ του δημοσίου και τρίτων κρατήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία, αναγράφεται και η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στα τιμολόγια ή αποδείξεις των πιστωτών της Αρχής επί των οποίων στηρίζεται η έκδοση του Χ.Ε., σημειώνεται με ειδική σφραγίδα ο αριθμός αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα Χ.Ε. συντάσσονται σε τρία αντίτυπα. Από αυτά το πρώτο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», το δεύτερο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και το τρίτο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Στο αντίγραφο και το στέλεχος του Χ.Ε. υπό την ένδειξη «συνημμένο» σημειώνονται περιληπτικά τα δικαιολογητικά που στηρίζουν την έκδοσή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα Χ.Ε. δεν επιτρέπεται να φέρουν ξέσματα, προσθήκες, αλλοιώσεις, διαγραφές και παρεγγραφές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Επί κοινών και ομοειδών απαιτήσεων περισσότερων δικαιούχων επιτρέπεται η έκδοση ενός μόνο Χ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή στο πρωτότυπο του εντάλματος και στο αντίγραφό του επισυνάπτεται ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων, που περιλαμβάνει σε ιδιαίτερες στήλες όλα τα προσδιοριστικά της ταυτότητας καθενός δικαιούχου στοιχεία, την αιτία της πληρωμής, το ποσό της απαίτησης καθενός, τις τυχόν αναλογούσες σ’ αυτούς κρατήσεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων, το μετά την αφαίρεση των κρατήσεων απομένον ποσό και τα αθροίσματα των ποσών κάθε στήλης. Στην κατάσταση αυτή συντάσσεται η πράξη εκκαθάρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε. βάσει δικαιολογητικών συνημμένων σε άλλο Χ.Ε. Στην περίπτωση αυτή, επί του αντιγράφου και του στελέχους αυτού γίνεται σημείωση παραπομπής στο Χ.Ε. στο οποίο έχουν επισυναφθεί τα δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Τα χρηματικά εντάλματα μονογράφονται και υπογράφονται από τα αρμόδια όργανα. Έπειτα αριθμούνται κατά σειρά καταχώρησης στο ημερολόγιο χρηματικών ενταλμάτων και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ