96 Α' 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/2013

Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Άρθρο 6 - Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται:
26 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96
26 Απριλίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 53
Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν.δ. 400/1970 (Α΄ 10) «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως».
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρο 71 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27) και ισχύει.
3. Το π.δ. 56/1985 «Απαιτούμενα προσόντα για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (Α΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του πδ. 185/2009 (Α΄ 213) και του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221).
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010.
6. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».
7. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 14/ VI/2012.
8. Τις Δ 200/2012 και Δ 49/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
9. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, μετά από πρόταση του
Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 6Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής της συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ο φορέας διεξαγωγής των εξετάσεων, η διάρκεια θητείας του οποίου, δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη, με δικαίωμα ανανέωσης αυτής με νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

τυχόν αμοιβή των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

η αντιστοίχηση των εξεταζόμενων μαθημάτων του παρόντος π.δ. με το π.δ. 56/1985, όπως τροποποιήθηκε.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ