34 Α' 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28/2015

Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Άρθρο πρώτο - Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις:
23 Μαρτίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 34
23 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28
Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση γεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 57),
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
2. Το αρ. πρωτ. 2038/29−7−2009 έγγραφο της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.
3. Το αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ. 596/10−1−2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.
4. Το αρ. πρωτ. 108/16−1−2015 έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.
5. Την αριθμ. Y95/20.02.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο» (Β΄ 299).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτοΚωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις:ΜΕΡΟΣ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΜΕΡΟΣ Β΄ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

των άρθρων 42 έως και 45 του Ν. 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις (Α΄ 69),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

των άρθρων 2 έως και 5, 7 και 11 έως και 13 του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50) όπως: α) η περ. β΄ του άρθρου 2, η οποία είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3471/2006 (Α΄ 133), εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου όγδοου του Ν. 3625/2007 (Α΄ 290) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του Ν. 4139/2013 (Α΄ 74), β) τα δύο τελευταία εδάφια της περ. β΄ του άρθρου 2 προστέθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 4205/2013 (Α΄ 242), γ) η περ. ε΄ του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 3471/2006, δ) η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Ν. 3625/2007, ε) η περ. γ΄ του άρθρου 3 παρ. 2 που προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3783/2009 (Α΄ 136) καταργήθηκε με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 παρ. 6 του Ν. 3917/2011 (Α΄ 22), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 3994/2011 (Α΄ 165), στ) η περ. β΄ του άρθρου 3 παρ. 3 καταργήθηκε και η περ. γ΄ αναριθμήθηκε σε β΄ με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3471/2006 και το πρώτο εδάφιο στη νέα περ. β΄ αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3471/2006, ζ) το τελευταίο εδάφιο της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 4 καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3471/2006, η) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3471/2006, θ) η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 3471/2006, ι) η περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 7 που είχε αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 (Α΄ 84), αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 2915/2001 (Α΄ 109), ια) η περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2915/2001, ιβ) η υποπερ. γγ της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε και προστέθηκε υποπερ. δδ με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 3156/2003 (Α΄ 157), ιγ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3471/2006, ιδ) η παρ. 4 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 2915/2001, ιε) η παρ. 6 του άρθρου 11 προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 39 το Ν. 4024/2011 (Α΄ 226), ιστ) οι περ. ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 12 προστέθηκαν με το άρθρο 26 του Ν. 3471/2006,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. πρώτο και παρ. 2 και 3, του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α΄ εδ. πρώτο, όγδοο, εντέκατο, δωδέκατο και περ. β, παρ. 2 και 3, των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275), όπως το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3127/2003 (Α΄ 67), η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4164/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 4164/2013 (Α΄ 156),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως η παρ. 3 συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2880/2001 (Α΄ 9) και η παρ. 6 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (Α΄ 44),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

των άρθρων 1 έως και 5 του Ν. 2846/2000 «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου» (Α΄ 229) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 και 3 του Ν. 1946/1991 όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3391/2005 (Α΄ 240) και η παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3391/2005,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

του άρθρου 11 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3583/2007 (Α΄ 142),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

των άρθρων 1 και 14 του Ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

του άρθρου 23 παρ. 7 και του άρθρου 23Α παρ. 4 του Ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 312), όπως: α) η παρ. 7 του άρθρου 23 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 3842/2010 (Α΄ 58) και προστέθηκε σε αυτή περίπτωση στ΄ με την παρ. 8γ του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και β) το άρθρο 23Α προστέθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 3842/2010,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

των άρθρων 1 έως και 13 του Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 57), όπως: α) το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237), β) το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4305/2014, γ) το πρώτο εδάφιο και η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 4305/2014, δ) η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3613/2007 (Α΄ 263), ε) οι υποπερ. αα΄ και ββ΄ της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4305/2014, στ) οι περ. γα΄ έως γγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4305/2014, ζ) η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4305/2014, η) η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4305/2014, θ) η περ. 1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4305/2014, ι) η περ. 3 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4305/2014, ια) οι περ. 5 έως και 8 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4305/2014, ιβ) οι παρ. 3 έως και 5 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4305/2014, ιγ) ο τίτλος και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 4305/2014, ιδ) οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 του Ν. 4305/2014, ιε) το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4305/2014, ιστ) το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4305/2014, ιζ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3613/2007, ιη) το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4305/2014, ιθ) η παρ. 2α του άρθρου 12 προστέθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4305/2014, κ) η παρ. 4 του άρθρου 12 προστέθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4305/2014, κα) τα άρθρα 12Α, 12Β, 12Γ προστέθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 4305/2014, κβ) το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4305/2014,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

του άρθρου 97 παρ. 5 έως και 8 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

του άρθρου 15 παρ. 5 έως και 8 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως η παρ. 7 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

του άρθρου 1 παρ. 1 έως και 4, του άρθρου 2 παρ. 2, του άρθρου 5 παρ. 1 έως και 3, του άρθρου 7, του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. πρώτο έως και τρίτο και παρ. 2 έως και 6 του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α΄ 38) όπως: α) τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 2 τα οποία είχαν προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν. 4182/2013 (Α΄ 185) καταργήθηκαν με την παρ. 2 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α΄ 85), β) το άρθρο 4 αναριθμήθηκε σε 5 με την παρ. 2 του άρθρου 323 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και η παρ. 1 του νέου άρθρου 5 αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 323 του Ν. 4072/2012, γ) το άρθρο 6 αναριθμήθηκε σε 7 με την παρ. 2 του άρθρου 323 του Ν. 4072/2012, δ) το άρθρο 7 αναριθμήθηκε σε 8 με την παρ. 2 του άρθρου 323 του Ν. 4072/2012, η παρ. 3 του νέου άρθρου 8 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3899/2010 (Α΄ 212) και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 το οποίο είχε προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 93 του Ν. 4182/2013 καταργήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 4258/2014 (Α΄ 94),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

του άρθρου 170 παρ. 5 έως και 8 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

των άρθρων 1 έως και 16, 21, 23 έως και 26, 28 και 32 του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α΄ 141), όπως η παρ. 2 του άρθρου 10 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 4049/2012 (Α΄ 35), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 4164/2013,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

των άρθρων 9 και 25 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 4164/2013 (Α΄ 156),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) όπως: α) η περ. α΄ της παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), β) οι περ. β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 1, η οποία είχε τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013, τροποποιήθηκαν με την περ. 3 της υποπαρ. Δ.2 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α΄ 85), γ) η περ. στ΄ της παρ. 1 η οποία είχε τροποποιηθεί με την περ. 3 της υποπαρ. Δ.2 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 τροποποιήθηκε με την παρ. 5β του άρθρου 33 του Ν. 4258/2014 (Α΄ 94), δ) οι περ. ζ΄ και η προστέθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013, ε) οι περ. θ΄ και Γ προστέθηκαν με την περ. 3 της υποπαρ. Δ.2 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, στ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 διαγράφηκε με την παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

του άρθρου 139 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

των άρθρων 12 και 13 του Ν.δ. 1013/1971 « Περί ανασυγκροτήσεως της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού» (Α΄ 204), όπως το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3257/2004 (Α΄ 143),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

των άρθρων 1 έως και 4 του π.δ. 138/2014 «Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (EMΥ)» (Α΄ 229),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

του άρθρου 1 της Φ. 460/330/9.01.1991 απόφασης του Υπουργού Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός Παραβόλου για τη χορήγηση Μετεωρολογικών Πληροφοριών και Παροχή Υπηρεσιών, Γενικά από την ΕΜΥ»(Β΄ 42),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

των άρθρων 1 έως και 8 της Η.Π. 11764/653/16.03.2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δικαιοσύνης «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ ΕΚ «για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ ΕΟΚ» του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 77921/1440/1995 υπουργικής απόφασης (Β΄ 795)» (Β΄ 327) σε συνδυασμό με το άρθρο 25 του Ν. 4210/2013 (Α΄ 254),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

του άρθρου 7 της ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23.04.2012 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (Β΄ 1317),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

της 122/1957/9−10−2001 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Ορισμός του ύψους του χρηματικού ποσού για την άσκηση από το υποκείμενο των δεδομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης» (Β΄ 1345),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

των άρθρων 13 και 14 της ΓΠ−400/27.08.2012 απόφασης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (Β΄ 2390), ως εξής: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ