34 Α' 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28/2015

Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Άρθρο πρώτο - Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
23 Μαρτίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 34
23 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28
Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση γεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 57),
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
2. Το αρ. πρωτ. 2038/29−7−2009 έγγραφο της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.
3. Το αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ. 596/10−1−2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.
4. Το αρ. πρωτ. 108/16−1−2015 έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.
5. Την αριθμ. Y95/20.02.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο» (Β΄ 299).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

των άρθρων 2 έως και 5, 7 και 11 έως και 13 του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50) όπως: α) η περ. β΄ του άρθρου 2, η οποία είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3471/2006 (Α΄ 133), εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου όγδοου του Ν. 3625/2007 (Α΄ 290) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του Ν. 4139/2013 (Α΄ 74), β) τα δύο τελευταία εδάφια της περ. β΄ του άρθρου 2 προστέθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 4205/2013 (Α΄ 242), γ) η περ. ε΄ του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 3471/2006, δ) η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Ν. 3625/2007, ε) η περ. γ΄ του άρθρου 3 παρ. 2 που προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3783/2009 (Α΄ 136) καταργήθηκε με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 παρ. 6 του Ν. 3917/2011 (Α΄ 22), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 3994/2011 (Α΄ 165), στ) η περ. β΄ του άρθρου 3 παρ. 3 καταργήθηκε και η περ. γ΄ αναριθμήθηκε σε β΄ με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3471/2006 και το πρώτο εδάφιο στη νέα περ. β΄ αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3471/2006, ζ) το τελευταίο εδάφιο της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 4 καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3471/2006, η) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3471/2006, θ) η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 3471/2006, ι) η περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 7 που είχε αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 (Α΄ 84), αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 2915/2001 (Α΄ 109), ια) η περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2915/2001, ιβ) η υποπερ. γγ της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε και προστέθηκε υποπερ. δδ με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 3156/2003 (Α΄ 157), ιγ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3471/2006, ιδ) η παρ. 4 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 2915/2001, ιε) η παρ. 6 του άρθρου 11 προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 39 το Ν. 4024/2011 (Α΄ 226), ιστ) οι περ. ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 12 προστέθηκαν με το άρθρο 26 του Ν. 3471/2006,

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ