Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΤΑΚ, ΕΕΤΑ, ΕΕΤΗΔΕ,ΦΑΠ,ΦΜΑΠ
ΔΟΥ: Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Καθαρισμός πεδίων
26 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 700/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πράξη που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ. και επομένως δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή - δε συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της ατομικής διοικητικής πράξης και συνεπώς στερείται εκτελεστότητας- απαράδεκτη -Οι εκδοθείσες το έτος 2016 Πράξεις, ουδέποτε αμφισβητήθηκαν από τους προσφεύγοντες με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός της νόμιμης προθεσμίας, με αποτέλεσμα αυτές να έχουν καταστεί αμετάκλητες για τη φορολογική αρχή_1112 _7861995_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 06/04/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/05/2019
Σελίδα 1 από 2