Επιλογές
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Καθαρισμός πεδίων
47 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΑΔ Ε 1083415 ΕΞ 2018/2018 - «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β΄4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του Ν.4389/2016 (Α΄94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας».
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 30/05/2018
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 08/12/2017
Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/2017 - «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ2016/08.09.2016 (Β΄2922) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ2016/08.09.2016 (Β΄2922) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει.
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 27/04/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/01.12.2016/2016 - «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ2016/08.09.2016 (Β΄2922) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής». ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ2016/08.09.2016 (Β΄2922) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής».
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 01/12/2016
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 06/11/2014
Σελίδα 1 από 3