Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Έτος: 2017
Καθαρισμός πεδίων
63 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/05/2017
ΜΕΡΟΣ Ε΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 83
Στο[ ν. 4172/2013] (Α΄ 167) μετά το άρθρο 39 προστίθε- ται νέο άρθρο 39Α ως εξής: «Άρθρο 39A Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού 1. Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται στο[ άρθρο 111 του ν. 4446/2016] (Α΄167), όπως ισχύει, είναι εισόδημα από ακίνητη
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 12
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Η [παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013] (Α΄167) αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επίχ. Δραστηριότητα) Εισόδημα Εισόδημα Φορολογικός από (ευρώ) έως (ευρώ) Συντελεστής 0 20.000 20% 20.000,01 30.000 29% 30.000,01 40.000 37
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι- νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται: (α) τα περιουσιακά/εισοδημα- τικά κριτήρια και οι κατηγορίες των δικαιούχων, (β) τα κριτήρια διαμονής, (γ) τα αρμόδια για την αναγνώριση και την καταβολή του επιδόματος όργανα, (δ
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία θα συνοδεύονται από την απαραίτητη πιστοποίηση των αποκτούμενων δεξιοτήτων. δ) Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας με έμφαση στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, προσανατολισμένα στην επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στοχεύο- ντας ιδίως τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήμα- τος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τα πρόσωπα με φορολογητέο εισόδημα έως και χίλια διακόσια (1.200) ευρώ που δικαιούνται αποζημίωση της φαρμακευτικής τους δαπάνης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στα οποία δεν εφαρμόζονται άλλες διατάξεις περί μηδενικής συμμε- τοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, συμπεριλαμβανομέ- νου του άρθρου τριακοστού πρώτου του[ ν. 4411/2016] (Α΄142), του[ άρθρου 38 του ν. 4025/2011
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η [παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013] (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσί- ων πενήντα (1.250) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρε- σίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000
ΜΕΡΟΣ Δ΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
που δίδεται στους δικαιούχους χρηματοδότησης εκ- πίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη, σύμφωνα με τους όρους του[ άρθρου 19 του ν. 4172/2013] (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄ 167).».
ΜΕΡΟΣ Ε΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 118/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου ως μέλη κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, οι οικονο- μικές καταστάσεις των χρήσεων των τριών τελευταίων ετών, οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πριν την υποβολή αίτησης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα- τος, οι ειδικές καταστάσεις τιμολογίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τα τιμολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα δικαιολογητικά
ΜΕΡΟΣ Ε΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 84
του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο. 3.α. Το εισόδημα που αποκτάται στο πλαίσιο των δια- τάξεων του[ άρθρου 39Α του ν. 4172/2013] (Α΄167) απαλ- λάσσεται του ΦΠΑ. β. Ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ειδικό Σήμα
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/04/2017
Θέμα: Έννοια του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης.


Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της

Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/04/2017
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/08/2017
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 35/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της [παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015] προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δή- λωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του υπαίτιου προσώπου, δ) η οικονομική ισχύς του υπαίτιου προσώπου, όπως προκύπτει ιδιαίτερα από τον συνολικό ετήσιο κύκλο ερ- γασιών του υπαίτιου νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα του υπαίτιου φυσικού προσώπου, ε) το μέγεθος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο πρόσωπο, στο βαθμό που μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν, στ) ο βαθμός συνεργασίας του υπαίτιου προσώπου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 4
. Παρά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει καμία απαγόρευση ως προς τη χρησιμοποίηση των ως άνω πληροφοριών ως βάση για την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών όσον αφορά στις ρυθμίσεις του Ομίλου ΠΕ για τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών ή όσον αφορά σε άλλα φορολογικά θέματα στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου και, ως εκ τού- του, ενδέχεται να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις στο φορολογητέο εισόδημα μιας Συνιστώσας Οντότητας.».
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/04/2017
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της [παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3808/2009] (Α΄ 227) και της [παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010] (Α΄ 65), ως καθα- ρό εισόδημα για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες νοείται αυτό που προ- κύπτει κατά την [παρ. 8 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994] (Α΄ 151).
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
πιστωτικού κινδύνου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, καθώς και επί των προσωρινών διαφο- ρών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27, σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Δημοσίου, το δικαιούχο νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του, το ποσό των προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω κά- λυψης πιστωτικού κινδύνου, που αφορούν στο ποσό
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/07/2017
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 65/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η [παρ. 3 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010] αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Οι δήμοι μπορούν να ζητούν από τις αρμόδιες υπη- ρεσίες, συμπεριλαμβανόμενης της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εται- ρεία» («ΕΚΧΑ Α.Ε.») και των αρμοδίων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, στοιχεία που αφορούν στην ακίνητη περιουσία και στο εισόδημα των υπόχρεων, εντός των ορίων της διοικητικής
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 64
Στο[ άρθρο 47 του ν. 4172/2013] (Α΄167) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού απαλλάσσεται του φόρου, εφό- σον πρόκειται για: α) ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ο.Τ.Α., καθώς και κοινής χρήσεως πράγματα που ανή- κουν σε δήμο ή β) ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/05/2017
Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21
Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαι- ρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή επειδή αυτοί είναι φυ- σικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχει- ρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το[ ν. 4172/2013], αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [(ν. 4172/2013], Α΄167) και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον: α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 23/11/2017
Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εισοδημα- τικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι: (α) Η ανάλυση και ο σχεδιασμός μιας δίκαιης και δη- μοσιονομικά βιώσιμης μισθολογικής πολιτικής για τους εργαζόμενους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κυ- βερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της. (β) Η σύνταξη απλής και σαφούς
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/01/2017
ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 22/02/2017
/>του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι για την
υπαγωγή εισοδήματος σε φόρο απαιτείται να συντρέχουν για το εισόδημα αυτό
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/03/2017
στον πίνακα 8 και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ τους.. Επισημαίνουμε ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017/2017 - Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’) Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τη υποπερίπτωση α/αε της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’), που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 μια από τις βασικές προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελματίας αγρότης είναι να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/01/2017
, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.
3. Με την
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 35/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
του είδους και του ύψους των κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη, ιδίως: α) η βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης, β) ο βαθμός ευθύνης του υπαίτιου προσώπου, γ) η οικονομική δύναμη του υπαίτιου προσώπου, για παράδειγμα όπως φαίνεται από τον συνολικό κύκλο ερ- γασιών της υπαίτιας επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα του υπαίτιου προσώπου, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο είναι φυσικό πρόσωπο, δ) το ύψος των κερδών
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/04/2017
Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
. και της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.. Σε περίπτωση εκχώρησης φορολογι- κών απαιτήσεων, το ύψος αυτών έναντι έκαστης εκ των Δ.Ε.Η. Α.Ε. και Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. δεν δύναται να υπερβαίνει το φόρο εισοδήματος που θα αντιστοιχούσε σε έκαστη εκ των Δ.Ε.Η. Α.Ε. και Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. αν το φορολογητέο εισόδημά της περιοριζόταν στο εισόδημα από την εκτέ- λεση του Σχεδίου Διαχωρισμού. Το Ελληνικό Δημόσιο, για την άσκηση των μετοχικών
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/06/2017
από την κατάργησή τους με τον ν. 4172/2013 και εφαρμόζονταν για φορολογικά έτη που άρχισαν πριν από την 1-1-2014, ορίζετο ότι εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει, μεταξύ άλλων, από μερίσματα και τόκους ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών.
Σελίδα 1 από 4