181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

Άρθρο 5Μονάδ α Εσωτερικού ΕλέγχουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) είναι οργανι- κή μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας είναι οι ακόλουθοι: (α) Η συστηματική παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, με σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται. (β) Ο εντοπισμός και η αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Οι- κονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκο- πούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. (γ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση απόφασης συγκρότησης ειδικού συνεργείου των παρα- γράφων 1 και 2 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178). (δ) Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και συμβα- τότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουρ- γείου Οικονομικών και η ευθυγράμμιση τους με την εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. (ε) Η αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών και των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Εσωτερικού Ελέγχου β) Τμήμα Β΄- Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων γ) Τμήμα Γ΄- Εσωτερικών Υποθέσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Εσωτερικού Ελέγχου (αα) Η διαμόρφωση μεθοδολογικού και κανονιστικού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο (internal auditing) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και η κα- θοδήγησή τους για την ανάπτυξη συστημάτων διαχεί- ρισης κινδύνων. (ββ) Η κατάρτιση προγράμματος και η διενέργεια τα- κτικών, εσωτερικών ελέγχων σε λειτουργίες ή και δρα- στηριότητες των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ- γείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και λαμβάνο- ντας υπόψη τις στρατηγικές και επιχειρησιακές προτε- ραιότητες του Υπουργείου, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. (γγ) Η διενέργεια έκτακτων εσωτερικών ελέγχων στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες των υπη- ρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευ- ομένων από αυτό φορέων. (δδ) Η υποβολή της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και τη λει- τουργία του συστήματος που ελέγχθηκε και η περιοδι- κή παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγμα- τοποιούνται από τις υπηρεσίες, σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους. (εε) Η σύνταξη ενδιάμεσης και ετήσιας έκθεσης, στις οποίες καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτε- λέσματα του εσωτερικού ελέγχου. (στστ) Η άσκηση ελεγκτικών-συμβουλευτικών αρμο- διοτήτων, όπως: ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ.52), όπως και του εσωτερικού κανονι- στικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομι- κών και η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότη- τας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. (ζζ) Η σύνταξη και επικαιροποίηση, μετά από έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, του Εγχειριδίου Εσωτε- ρικού Ελέγχου με το οποίο ορίζεται και περιγράφεται η μεθοδολογία διενέργειας εσωτερικών ελέγχων. (ηη) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προ- καταβολών του Υπουργείου. (θθ) Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγ- χου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο. (ιι) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και των επο- πτευόμενων από αυτό φορέων, σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής. (ιαια) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυνα- μίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. (ιβιβ) Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπιστούν μεμονωμένες ή συστη- μικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου, και η πα- ρακολούθηση της εκτέλεσής τους. (ιγιγ) Η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη σε δημόσιες διαχειρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών και των επο- πτευόμενων από αυτό φορέων, σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, του ποσού που αναγράφεται σε αυτά, η διαπίστωση της μη εξόφλησης σε περίπτωση απώλειας γραμματίων, χρημα- τικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν την εξόφλησή τους, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφλη- ση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (ιδιδ) Η διενέργεια καταλογισμών, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96, της παραγράφου 3 του άρθρου 152 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του άρ- θρου 12 του ν.δ. 1264/1942 (Α΄ 188) ως ισχύουν, εφόσον προκύπτουν από ελέγχους αρμοδιότητας της Μ.Ε.Ε. . (β) Τμήμα Β’ - Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (αα) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των εσω- τερικών ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η καταγραφή και η αξιολόγη- ση των ευρημάτων και η εισήγηση στον Υπουργό Οικο- νομικών για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. (ββ) Ο έλεγχος και η διασφάλιση της επάρκειας, ολο- κλήρωσης και ευθυγράμμισης των εφαρμογών των πλη- ροφοριακών συστημάτων και των σχεδίων ανάπτυξης με τους στόχους και τη στρατηγική του Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Η καθοδήγηση των υπηρεσιών για την ορθή εφαρ- μογή των διαδικασιών λειτουργίας. (δδ) Ο καθορισμός των προτύπων, των σχεδίων που υιοθετούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουρ- γείου Οικονομικών και η μέριμνα για την πιστή τήρησή τους από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομι- κών που τα χρησιμοποιούν. (εε) Η διασφάλιση και ο έλεγχος της ορθής υλοποίησης και της συμβατότητας των διαδικασιών και των προτύ- πων του Υπουργείου Οικονομικών με τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές. (στστ) Η επιθεώρηση και ο έλεγχος ορθής χρήσης των συστημάτων παροχής οικονομικών και διοικητικών πλη- ροφοριών. (γ) Τμήμα Γ’ - Εσωτερικών Υποθέσεων (αα) Ο εντοπισμός και η διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλή- λων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποί- ων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, και ειδικότερα η εξιχνίαση των ποινικών αδικημάτων και των πειθαρχικών παραπτωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), όπως ισχύει. (ββ) Η διενέργεια ελέγχων της περιουσιακής κατάστα- σης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευομένων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα:στοχευμένων ή δειγματοληπτικών που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται οποια- δήποτε πληροφορία που προκαλεί βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης περιου- σιακής κατάστασής τους και, σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης. (γγ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών των κρι- τηρίων για τον προσδιορισμό του δείγματος που θα επιλεγεί προς έλεγχο. (δδ) Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, Ε.Δ.Ε. ή προανάκρισης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και αυτεπαγγέλτως, για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, καθώς και η παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο. (εε) Η υποβολή ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων του Τμήματος και η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων. (στστ) Η επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων. (ζζ) Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Μονά- δας για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που κρίνο- νται ασαφείς ή ασήμαντες, καθώς και η επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα. (ηη) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τον καθορισμό της διαδικασίας διενέργειας των ελέγχων πε- ριουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευομένων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκο- πούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου

Άρθρο 6Α υτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Οι αρ- μοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόλουθες: (α) Η προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, της δραστη- ριότητας του Υπουργείου Οικονομικών σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς του. (β) Η ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου για τα δημοσιευόμενα σχόλια, προτάσεις, παράπονα, απόψεις σε θέματα αρμοδιότητας τους και η μέριμνα απάντησης σε αυτά. (γ) Η μέριμνα για την προμήθεια και διανομή στις υπη- ρεσίες του Υπουργείου, εφημερίδων, περιοδικών και δια- φόρων εντύπων ελληνικής και ξένης προέλευσης, για την οργάνωση συνεντεύξεων, φιλοξενιών, εθνικών εορτών και πολιτιστικών, γενικά, εκδηλώσεων στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου και η συμμετοχή στις εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των άλλων Υπουργείων. (δ) Η μέριμνα για την παραγωγή οπτικό-ακουστικού υλικού, σε θέματα ενημερωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονο- μικών. (ε) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών και ο συ- ντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου για όλα τα θέματα παρουσίασης, μορφοποίησης, ανανέωσης και επικαιροποίησης των ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια- κών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Άρθρο 7Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, με κύριο σκοπό την τεχνοκρατική υποστήριξη του έργου του αρμόδιου, κατ’ ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτή- των, Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά το σχεδιασμό και την άσκηση της οικονομικής πολιτικής και λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες γι’ αυτό διατάξεις (άρθρο 47, ν. 4484/2017 - Α΄110). Κεφάλαιο Β΄ Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 8Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου

Οικονομικών Η Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών αποτε- λείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: (α) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) (β) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας (δ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ε) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 9Αυτο τελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου

Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) Αρμοδιότητες του Τμήματος Π.Σ.Ε.Α. είναι ο σχεδια- σμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης, των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 10Αυτοτελές Τμ ήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι οι ακόλουθες: (α) Η μέριμνα για την παραλαβή και η επεξεργασία των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου που απευθύνονται στον Υπουργό ή που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. (β) Ο συντονισμός των ενεργειών των καθ΄ύλην αρμό- διων υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή επιμέρους απαντήσεων και στοιχείων επί των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου. (γ) Η μέριμνα για τη σύνταξη και διεκπεραίωση με ηλεκτρονικά μέσα των έγγραφων απαντήσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων. (δ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες για τον κοινοβουλευ- τικό έλεγχο Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και των άλλων Υπουργείων.

Άρθρο 11Αυτοτελές Τμ ήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθε- τικής Πρωτοβουλίας είναι οι ακόλουθες: (α) Ο ετήσιος προγραμματισμός του νομοθετικού έρ- γου του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και η ενημέρωση των αρμό- διων αρχών. (β) Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την τή- ρηση των αρχών καλής νομοθέτησης στις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων. (γ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλό- γου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινω- νικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, η ευθύνη σύνταξης της Έκθεσης επί της δημόσιας διαβούλευσης επί νομοσχεδίων και η μέριμνα για την αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια. (δ) Η σύνταξη και η βελτίωση της ποιότητας, σε συνερ- γασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, των Αναλύσε- ων Συνεπειών Ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις. (ε) Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Οικονομικών που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επι- καιροποίησης, και η μέριμνα για την τήρηση των αρχών και της διαδικασίας καλής νομοθέτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (στ) Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κε- ντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμμα- τείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 (Α’ 85) των κω- δικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης. (ζ) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής, καθώς και η αποστολή καταλόγου στις αρ- μόδιες υπηρεσίες, των ρυθμίσεων, οι οποίες αξιολογού- νται κατά το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένου και του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησής τους. (η) Η υποχρεωτική συμμετοχή στις νομοπαρασκευ- αστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλε- κτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών. (θ) Η μέριμνα για την εφαρμογή των αρχών καλής νομοθέτησης, κατά την ενσωμάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως κατά τη σύνταξη της Ανά- λυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων. (ι) Η συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και η κατάρτιση νομοσχεδίων που ανατίθενται από τον Υπουργό, καθώς και η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, για την καλή ποιότητά τους.

Άρθρο 12Αυτοτελής Διεύθυν ση Ανθρώπινου Δυναμικού και ΟργάνωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Γραμμα- τέα του Υπουργείου Οικονομικών και οι επιχειρησιακοί στόχοι της είναι οι ακόλουθοι: (α) Η διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυν- σης, μέσω της διαχείρισης και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών. (β) Η ορθολογική και αποδοτική κατανομή του προσω- πικού μεταξύ των υπηρεσιών, μέσω της παρακολούθη- σης και αξιολόγησης των αναγκών τους σε προσωπικό. (γ) Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των υπηρεσιών του. (δ) Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των διοικη- τικών διαδικασιών και της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκ- παίδευσης β) Τμήμα Β΄- Υπηρεσιακών Μεταβολών γ) Τμήμα Γ΄- Βαθμολογικής και Μισθολογικής Εξέλιξης, Μητρώου και Οικονομικών Παροχών δ) Τμήμα Δ’ - Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δικαστικών Ενεργειών ε) Τμήμα Ε’ - Οργάνωσης και Ποιότητας στ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες και το προσωπικό του Υπουργείου Οικο- νομικών και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκ- παίδευσης (αα) Η εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό και η ορθολογική και αποδοτική κατανομή του προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. (ββ) Ο προγραμματισμός των προσλήψεων, η συγκέ- ντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση, τις μεταβολές και την κινητικότητα του προ- σωπικού. (γγ) Ο διορισμός ή πρόσληψη, η μονιμοποίηση και αποχώρηση ή απόλυση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, μόνιμου ή με πάσης φύσεως σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού. (δδ) Οι διαδικαστικές ενέργειες για τη σύναψη και πα- ρακολούθηση συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄206) και του ν. 2190/1994 (Α΄28),όπως εκάστοτε ισχύουν, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων. (εε) Η τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επαναφορά στην Υπηρεσία και αποκατάσταση υπαλ- λήλων. (στστ) Η εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης και απόδοσης προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ζζ) Η εισήγηση στο Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας για την ορθολογικότερη κατανομή των οργανικών θέσε- ων του προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατά υπηρεσία. (ηη) Η συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Ποιό- τητας για την κατάρτιση, αξιολόγηση και τον ανασχεδια- σμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας. (θθ) Ο έλεγχος νομιμότητας πράξεων εποπτευόμενων φορέων, που αφορούν αρμοδιότητες του Τμήματος, στους οποίους δεν υφίσταται οργανική μονάδα Ανθρώ- πινου Δυναμικού. (ιι) Οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και το- ποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων. (ιαια) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης σε συνερ- γασία με φορείς παροχής πιστοποιημένης επιμόρφωσης. (ιβιβ) Ο σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης γενικού ή ειδικού ενδιαφέ- ροντος, καθώς και επαγγελματικής εξειδίκευσης. (ιγιγ) Η μέριμνα για τη μετεκπαίδευση και τη μεταπτυ- χιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπου- δών, συναφούς με το αντικείμενο της υπηρεσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. (ιδιδ) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξε- ων και ημερίδων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύμα- τα και φορείς εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές δράσεις της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών φορέων. (ιειε) Η κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου Δημοσιο- νομικών Ελεγκτών και Εμπειρογνωμόνων. (ιστστ) Η τήρηση καταστάσεων με τα στοιχεία προ- σωπικού που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και η ενημέρωση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) σε περίπτωση συνδρομής λόγων διαγραφής μέλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ιζιζ) Η πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ),Τεχνολογικών Εκπαι- δευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και Ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ),καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων ενεργειών για την απασχόληση ωφελουμένων στο πλαί- σιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Οργα- νισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). (ιηιη) Η στελέχωση των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και των Γραφείων του Διοικητικού Γραμμα- τέα, των Τομεακών Γραμματέων και του Ειδικού Τομεα- κού Γραμματέα του Υπουργείου. (ιθιθ) Η επιμέλεια οργάνωσης και λειτουργίας των βι- βλιοθηκών του Υπουργείου Οικονομικών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η μέριμνα για τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες εκδόσεις, καθώς και την ενημέρωση του προσωπικού για τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αξιοποίησή της. (κκ) Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυνα- μικού Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας. (κακα) Η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε ηλεκτρονική μορφή κατά λόγο αρμοδιό- τητας. (κβκβ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω. (β) Τμήμα Β΄ - Υπηρεσιακών Μεταβολών (αα) Η εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών των υπη- ρεσιών του Υπουργείου σε ανθρώπινο δυναμικό και η ορθολογική στελέχωσή τους, στο πλαίσιο των αρμοδιο- τήτων του Τμήματος. (ββ) Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυνα- μικού Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας. (γγ) Η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε ηλεκτρονική μορφή κατά λόγο αρμοδι- ότητας. (δδ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω. (γ) Τμήμα Γ΄- Βαθμολογικής και Μισθολογικής Εξέλιξης, Μητρώου και Οικονομικών Παροχών (αα) Η κατάρτιση και ενημέρωση καταστάσεων προ- σωπικού του άρθρου 88 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) και η τήρηση και ενημέρωση Δυναμολογίου Προσωπικού. (ββ) Η κατάρτιση και τήρηση των προσωπικών μητρώ- ων των υπαλλήλων σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. (γγ) Η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων υπη- ρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. (δδ) Η ηλεκτρονική συμπλήρωση Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.), ο προ- έλεγχος και η διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων. (εε) Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας άσκη- σης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. (στστ) Η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και η έκδο- ση σχετικών αποφάσεων εκτός αυτών για τις οποίες η αρμοδιότητα χορήγησης ανήκει σε άλλα όργανα. (ζζ) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ενημέρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις πρόσθετες αποδοχές των υπαλλήλων. (ηη) Η μέριμνα για την έκδοση των βιβλιαρίων νοση- λείας του προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καθώς και ενημέρωση του αρμόδιου φορέα σε κάθε μεταβολή. (θθ) Οι ενέργειες για τη μετακίνηση προσώπων με οποιαδήποτε ιδιότητα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, για υπηρεσία ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσω- τερικό ή στο εξωτερικό, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα. (ιι) Η έκδοση υπηρεσιακών ταυτοτήτων, όπου απαι- τείται. (ιαια) Η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών με τα αντικείμενα της Υπηρεσίας. (ιβιβ) Ο χειρισμός θεμάτων μισθολογικής και βαθμολο- γικής εξέλιξης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ιγιγ) Η μέριμνα για την περικοπή αποδοχών υπαλλή- λων, όπου απαιτείται, καθώς και η εισήγηση στο αρμόδιο όργανο για την εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων περικοπής αποδοχών υπαλλήλων που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο. (ιδιδ) Η αναγνώριση προϋπηρεσίας του προσωπικού για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. (ιειε) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων αναφορικά με τον καθορισμό προσωπικού ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (ιστιστ) Η μέριμνα για την έγκριση υπερωριακής απα- σχόλησης και λοιπών αποζημιώσεων του προσωπικού. (ιζιζ) Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυνα- μικού του Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας. (ιηιη) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω. (δ) Τμήμα Δ΄- Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δικαστικών Ενεργειών (αα) Η εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και άλλων ειδικών διατάξεων, που αναφέρονται στην πειθαρχική δίωξη των δημοσίων υπαλλήλων, στο προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. (ββ) Η επεξεργασία και αξιολόγηση πορισμάτων προ- καταρκτικής έρευνας - Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, με την συνακόλου- θη τήρηση της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας. (γγ) Η παροχή στοιχείων και απόψεων στα διοικητικά δικαστήρια για προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. (δδ) Η ενημέρωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων. (εε) Η ανταλλαγή πληροφοριών με υπηρεσίες και αρ- χές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. (στστ) Η τήρηση και ενημέρωση του Πληροφορια- κού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού με στοιχεία αρμοδιότητας του Τμήματος, τηρουμένης της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας αυτών, καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. (ζζ) Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμι- κού του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις εκτέλεσης της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, αυτοδί- καιης έκπτωσης, αργίας και επαναφοράς υπαλλήλων. (ηη) Η μέριμνα για την επιβολή και άρση των διοικητι- κών μέτρων της θέσης του προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης σε αυτοδίκαιη, δυνητική και υποχρεω- τική αργία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (θθ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω. (ε) Τμήμα Ε΄- Οργάνωσης και Ποιότητας (αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης, σύ- στασης νέων ή κατάργησης υφισταμένων υπηρεσιών του Υπουργείου. (ββ) Η κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής. (γγ) Ο διορισμός των Διοικήσεων των εποπτευομέ- νων από το Υπουργείο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. (δδ) Ο διορισμός των διοικήσεων των φορέων των οποίων οι διοικήσεις διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και δε διαθέτουν οργανική μο- νάδα ανθρώπινου δυναμικού, πλην εκείνων που ανή- κουν στην αρμοδιότητα άλλων οργανικών μονάδων του Υπουργείου. (εε) Η κατάρτιση σχεδίων κατανομής θέσεων προσω- πικού ανά κατηγορία και βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου. (στστ) Η σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας του Υπουργείου, πλην των εκείνων που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρό- πο με θέματα προμηθειών, υλικών (ειδών) και παροχής υπηρεσιών. (ζζ) Η υπόδειξη εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλ- λογικά όργανα άλλων φορέων. (ηη) Οι διαδικαστικές ενέργειες για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου. (θθ) Ενέργειες για την υλοποίηση της διαδικασίας στο- χοθεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ιι) Η κατάρτιση, αξιολόγηση και ο ανασχεδιασμός πε- ριγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας. (ιαια) Η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε ηλεκτρονική μορφή κατά λόγω αρμο- διότητας. (ιβιβ) Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυνα- μικού του Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας. (ιγιγ) Ο ανασχεδιασμός, εισήγηση και υλοποίηση δρά- σεων και ενεργειών απλούστευσης διαδικασιών, καθώς και η καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας. (ιδιδ) Η μελέτη και ανάλυση βέλτιστων διεθνών πρα- κτικών σε ζητήματα ποιότητας υπηρεσιών και απλού- στευσης διαδικασιών. (ιειε) Η ανάπτυξη και εφαρμογή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύγχρονων μεθόδων και εργαλεί- ων (όπως, ενδεικτικά, μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους - ωφέλειας, εργονομία) για την αύξηση της απόδοσης. (ιστιστ) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρ- μογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και της ανα- βάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. (ιζιζ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω. (στ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου (αα) Η παραλαβή και πρωτοκόλληση κοινής και εμπι- στευτικής αλληλογραφίας, υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η παραβολή και αποστολή εγγράφων. (ββ) Ο διαχωρισμός εγγράφων, καταχώριση και διανο- μή αυτών αρμοδίως, συσχέτιση και ταξιθέτηση αυτών, τήρηση αρχείου εγγράφων, καθώς και φακέλων, κατά Διεύθυνση, καθώς και ειδικών αρχείων. (γγ) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογρα- φικών ή φωτοτυπιών, οποιονδήποτε εγγράφων και γε- νικά δικαιολογητικών, αντιπαραβάλλοντας τα με το επι- δεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. (δδ) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προ- σωπικού του Υπουργείου και των πολιτών. (εε) Η παρακολούθηση της ορθής διακίνησης των ηλε- κτρονικών εγγράφων μέσω του συστήματος ηλεκτρονι- κής διαχείρισης εγγράφων. (στστ) Ο χειρισμός θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού σε συνεργασία με την αρμόδια οικο- νομική υπηρεσία.

Άρθρο 13Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οι- κονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής: α) Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί- ρισης του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευό- μενων από αυτό φορέων Γενικής Κυβέρνησης. β) Η εποπτεία των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου και των εποπτευόμε- νων φορέων του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδη- γίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. γ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός των ειδικών φο- ρέων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από υπηρεσίες ενταγμένες στον προϋπο- λογισμό του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρ- θρώνεται σε πέντε (5) Διευθύνσεις ως εξής: (α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (β) Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων (γ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (δ) Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων (ε) Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

Άρθρο 14Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών ΑναφορώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπο- λογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι οι εξής: α) Ο συντονισμός των ειδικών φορέων του Υπουργεί- ου Οικονομικών, καθώς και των ειδικών φορέων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και αφορούν στην κατάρτιση, αναθεώρη- ση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. β) Η καθοδήγηση των προαναφερόμενων φορέων τόσο για την ορθή λειτουργία και χρηστή διαχείριση όσο και για την ομοιογενή αποτύπωση των δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών, με στόχο την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομι- κών Αναφορών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρό- θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής β) Τμήμα Β΄- Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημο- σίων Επενδύσεων και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο- σιονομικής Στρατηγικής γ) Τμήμα Γ΄ - Δημοσιονομικών Αναφορών Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών κατανέμονται στα Τμή- ματά της, ως ακολούθως: (α) Τμήμα Α’ - Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρό- θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄- Τα- κτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, είναι οι ακόλουθες: (αα) Κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη- μοσιονομικής Στρατηγικής των υπηρεσιών του Υπουρ- γείου Οικονομικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (ββ) Συντονισμός και καθοδήγηση των λοιπών ενταγ- μένων στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών ειδικών φορέων, αναφορικά με την ομοι- ογενή κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, βάσει της κείμενης νο- μοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (γγ) Συλλογή, συγκέντρωση, έλεγχος, επεξεργασία, και αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των προ- τάσεων του συνόλου των ειδικών φορέων που εντάσσο- νται στον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό και το Μεσο- πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών. (δδ) Παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και εισήγηση κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. (εε) Παρακολούθηση, επεξεργασία, έγκριση των ανα- κατανομών πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου και διατύπωση σχετικών προτάσεων και αιτημάτων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναφορικά με τη διαχείριση και ενίσχυσή τους. (στστ) Κατάρτιση μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλε- σης του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθορισμός τριμηνιαίων ανώτατων ορίων στόχων δαπανών, παρακολούθηση της εκτέλεσης των στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατά- ξεις, εισήγηση διορθωτικών προτάσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων και διαβίβασή τους στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης. (ζζ) Παρακολούθηση της εκτέλεσης και του βαθμού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού όλων των υπαγομένων στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών ειδικών φορέων και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. (ηη) Έκδοση αποφάσεων κατανομής σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των πιστώσεων του τακτικού προϋ- πολογισμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου, ανάρτηση αυτών στη Διαύγεια και καταχώρησή τους στη διαδικτυ- ακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (θθ) Συλλογή των αποφάσεων κατανομής σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των πιστώσεων όλων των ειδικών φο- ρέων που εντάσσονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και έλεγχος αυτών. (ιι) Έλεγχος της ορθής ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους των εν λόγω αποφάσεων και αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα στοιχεία του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής. (ιαια) Διατύπωση εισήγησης σε συνεργασία με τις συ- ναρμόδιες υπηρεσίες, για σχέδια νόμου, προεδρικά δια- τάγματα, υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικο- νομικών, εφόσον έχουν δημοσιονομική επίπτωση στον ετήσιο Τακτικό Προϋπολογισμό ή στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής των Υπηρεσιών του Υπουργείου. (ιβιβ) Υποβολή αιτημάτων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατόπιν συνεργασίας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για την εγγραφή προβλέψεων θέσεων και μεταφοράς πιστώσεων για αντιμετώπιση δαπανών που προκαλούνται από διορισμούς και μετατάξεις προσωπι- κού στο Υπουργείο Οικονομικών. (ιγιγ) Έγκριση των νέων μισθώσεων κτιρίων και με- ταστεγάσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο- μικών. (ιδιδ) Επεξεργασία, έγκριση, διατύπωση αιτημάτων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και παρακολού- θηση των πολυετών υποχρεώσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ιειε) Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές με την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (β) Τμήμα Β’ - Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημο- σίων Επενδύσεων και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο- σιονομικής Στρατηγικής Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄- Προϋ- πολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεωνκαι Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι- κής, είναι οι ακόλουθες: (αα) Κατάρτιση και παρακολούθηση του Προϋπολο- γισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο- μικής Στρατηγικής του Προγράμματος Δημοσίων Επεν- δύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. (ββ) Συγκέντρωση, επεξεργασία και ενοποίηση των υποβαλλόμενων προτάσεων του ετήσιου και μεσοπρό- θεσμου προγραμματισμού των έργων των φορέων υλοποίησης και συντονισμός των ενεργειών για την κα- τάρτιση και υποβολή της συνολικής πρότασης χρημα- τοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέ- ων στην υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουρ- γείου Οικονομικών, σε θέματα ένταξης, χρηματοδότησης και ομαλής απορρόφησης των διαθέσιμων πιστώσεων. (γγ) Έλεγχος και εισήγηση, ως προς τη δυνατότητα χρηματοδότησης και έγκρισης, επί των υποβαλλόμε- νων προτάσεων των φορέων υλοποίησης για την ένταξη νέων έργων στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δη- μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και συνεργασία με τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρι- σης για την ένταξη νέων έργων στο Συγχρηματοδοτού- μενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. (δδ) Επεξεργασία και διαβίβαση αιτημάτων προέγκρι- σης ένταξης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ- σεων του Υπουργείου Οικονομικών. (εε) Παρακολούθηση των κατανομών και των απορ- ροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προ- γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οι- κονομικών, συγκέντρωση, επεξεργασία και ενοποίηση οικονομικών στοιχείων για τις κινήσεις των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος των έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και έλεγχος και επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων. (στστ) Παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργεί- ου Οικονομικών σε ετήσιο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο, καθώς και των εγκεκριμένων ορίων δαπανών. (ζζ) Κατάρτιση της ετήσιας στοχοθεσίας του Προγράμ- ματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομι- κών, του βαθμού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, κα- θώς επίσης και εισήγηση διορθωτικών προτάσεων σε πε- ριπτώσεις αποκλίσεων και διαβίβασή τους στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης. (ηη) Συγκέντρωση, επεξεργασία, ενοποίηση και διαβί- βαση μηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών προς το αρμόδιο Τμήμα, καθώς και ανάρτησή τους σε μηνιαία βάση στη διαδικτυ- ακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (θθ) Έκδοση αποφάσεων καθορισμού ορίων πιστώ- σεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανά ειδικό φορέα του Υπουργείου Οικονομικών. (ιι) Έκδοση αποφάσεων κατανομής πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των πιστώσεων του Προ- ϋπολογισμού των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύ- σεων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης και αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων εντός της ίδιας Συλλογικής Απόφασης, επεξεργασία και διαβίβαση αιτη- μάτων ανακατανομής πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών Συλλογικών Αποφάσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. (ιαια) Έκδοση εντολών κατανομής πιστώσεων στους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπε- ζα της Ελλάδος και χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. (ιβιβ) Διατύπωση εισήγησης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για σχέδια νόμων, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον έχουν δημοσιονομική επίπτωση στον ετήσιο Προϋπολογισμό Προγραμμάτων Δημοσί- ων Επενδύσεων ή στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. (ιγιγ) Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. (γ) Τμήμα Γ’ - Δημοσιονομικών Αναφορών Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Γ΄- Δη- μοσιονομικών Αναφορών Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επεν- δύσεων, είναι οι ακόλουθες: (αα) Καθοδήγηση και έκδοση οδηγιών προς όλους τους υπαγόμενους στον προϋπολογισμό του Υπουρ- γείου Οικονομικών φορέων για την ομοιογενή τήρηση, κατάρτιση και αποστολή δημοσιονομικών αναφορών, εκθέσεων και συνοπτικών στοιχείων του μητρώου δε- σμεύσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυ- κλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (ββ) Συντονισμός όλων των ενταγμένων στον προϋ- πολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων, ανα- φορικά με την κατάρτιση και παρακολούθηση του βαθ- μού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, τη σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης πεπραγμένων και αιτιολόγησης αποκλίσεων, καθώς και των προβλεπομένων στο π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) άρθρο 8 παρ. 3 δημοσιονομικών αναφορών και εκθέσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (γγ) Έλεγχος των αναρτημένων στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αποφάσεων κα- τανομής σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των πιστώσε- ων όλων των ειδικών φορέων που εντάσσονται στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών με τα αντίστοιχα στοιχεία του εκάστοτε ισχύοντος πλη- ροφοριακού συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής. (δδ) Συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχος και ενοποίη- ση των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολο- γισμού όλων των ενταγμένων στον κρατικό προϋπολο- γισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων. Σύνταξη και υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου, βάσει των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία διατάξεων. (εε) Παρακολούθηση της εκτέλεσης και του βαθμού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προ- ϋπολογισμού όλων των ενταγμένων στον κρατικό προ- ϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων και ενημέρωση αυτών όταν κρίνεται απαραίτητο. (στστ) Συγκέντρωση, ενοποίηση και διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των εκθέσεων τεκμηρί- ωσης πεπραγμένων και αιτιολόγησης αποκλίσεων των ενταγμένων στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργεί- ου Οικονομικών φορέων, καθώς και των προτεινόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες διορθωτικών προτάσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων. (ζζ) Συγκέντρωση συνοπτικών δημοσιονομικών στοι- χείων και αναφορών από τις αρμόδιες σε κεντρικό επίπε- δο υπηρεσίες τήρησης των μητρώων δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και έλεγχος αυ- τών ως προς την ανάρτησή τους στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ως προς τις πληρωτέες υποχρεώσεις και εισπρακτέες απαιτήσεις. (ηη) Επιμέλεια ενοποίησης των προβλεπόμενων στο π.δ. 80/2016 άρθρο 8 παρ. 3 δημοσιονομικών αναφορών και εκθέσεων όλων των ενταγμένων στον κρατικό προϋ- πολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων, καθώς επίσης και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (θθ) Έλεγχος και γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρε- σίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του βαθμού ανταπόκρισης των ενταγμένων στον κρατικό προϋπο- λογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων στην ανάρτηση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών στοι- χείων στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (ιι) Σύνταξη της προβλεπόμενης περί πληρωτέων υποχρεώσεων και εισπρακτέων απαιτήσεων των ενταγ- μένων στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων, έκθεσης προς την Ελληνική Στα- τιστική Αρχή. (ιαια) Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές με δεδομένα που τηρούνται στο μητρώο δεσμεύσεων και αφορούν συγκέντρωση, επεξεργασία και ενοποίηση δημοσιονομικών στοιχείων, προερχο- μένων από τις αρμόδιες σε κεντρικό επίπεδο υπηρε- σίες τήρησης των μητρώων δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και υποβολής αυτών στο Γενικό Λο- γιστήριο του Κράτους.

Άρθρο 15Διεύθυνση Εποπτευόμενων ΦορέωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτευ- όμενων Φορέων είναι οι εξής: α) Συντονισμός των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από υπηρεσίες ενταγμένες στον προϋπο- λογισμό του Υπουργείου, και αφορούν στην κατάρτιση, αναθεώρηση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. β) Καθοδήγηση των προαναφερόμενων φορέων τόσο για την ορθή λειτουργία και χρηστή διαχείριση όσο και για την ομοιογενή αποτύπωση των δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών με στόχο την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών. γ) Καθοδήγηση των κληροδοτημάτων σε θέματα κα- τάρτισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού με στόχο την ορθή λειτουργία και χρηστή διαχείριση. δ) Συνδρομή του έργου της Κεντρικής Μονάδας Κρα- τικών Ενισχύσεων μέσω του συντονισμού, της υποστή- ριξης και του ελέγχου των χορηγούμενων κρατικών ενι- σχύσεων σε φορείς ενταγμένους στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, καθώς και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων διαρθρώνε- ται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α’ - Παρακολούθησης Κατάρτισης και Εκτέλε- σης Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων β) Τμήμα Β’ - Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευό- μενων Φορέων γ) Τμήμα Γ’ - Κρατικών Ενισχύσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων κατανέμονται στα τμήματα ως ακολούθως: (α) Τμήμα Α’ - Παρακολούθησης Κατάρτισης και Εκτέ- λεσης Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄- Πα- ρακολούθησης Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογι- σμού Εποπτευόμενων Φορέων, είναι οι ακόλουθες: (αα) Συντονισμός και καθοδήγηση των εποπτευόμε- νων φορέων σε θέματα κατάρτισης και παρακολούθη- σης της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού τους, προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο- νομικής Στρατηγικής, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που ζητείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. (ββ) Επεξεργασία των σχεδίων προϋπολογισμού τους και μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων αυτού με τους στόχους δημοσιονομικής πολιτικής. (γγ) Έλεγχος και έγκριση του προϋπολογισμού, των τροποποιήσεων αυτού και του απολογισμού των επο- πτευομένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου - Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιδρυτικό τους νόμο. (δδ) Έλεγχος και έγκριση του προϋπολογισμού και των αναθεωρήσεων αυτού, των εποπτευομένων Νο- μικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314). (εε) Διατύπωση απόψεων επί σχεδίων νόμων, προε- δρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων που έχουν οικονομική επίπτωση στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ή στον προϋπο- λογισμό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, σε συνεργασία με τους φορείς. (στστ) Αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επιχειρησι- ακών σχεδίων των εποπτευόμενων φορέων του Κεφ. Α του ν.3429/2005, έλεγχος της συμβατότητάς τους με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και σχετική εισήγηση για την έγκρισή τους από τον Υπουργό Οικονομικών. (ζζ) Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολο- γισμού των εποπτευόμενων φορέων, μέσω της αξιολό- γησης των τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών απο- τελεσμάτων τους (ηη) Μέριμνα για τη σύνταξη συγκεντρωτικών εκθέσε- ων αξιολόγησης - αιτιολόγησης για τις τυχόν αποκλίσεις και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που προτείνονται ή / και υλοποιούνται από τους εποπτευόμενους φορείς και διαβίβασή τους στο Β΄ Τμήμα. (θθ) Ανάλυση και επεξεργασία των αποστελλόμενων οικονομικών και δημοσιονομικών στοιχείων των επο- πτευόμενων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και τις εκ- θέσεις των εσωτερικών ελεγκτών και τις αναφορές των συναρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών και διαβίβασή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. (ιι) Έκδοση αποφάσεων κρατικής επιχορήγησης - χρη- ματοδότησης των φορέων που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Οικονομικών. (ιαια) Παρακολούθηση των δανείων, των ελλειμμάτων και των χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς σε τακτική (τριμηνιαία/ μηνιαία) βάση, μέσω των υπο- βαλλόμενων απολογιστικών στοιχείων τους. (ιβιβ) Συντονισμός και καθοδήγηση των κληροδο- τημάτων σε θέματα κατάρτισης, παρακολούθησης της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού τους και απολο- γισμού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που ζητείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμ- ματείας Δημόσιας Περιουσίας. (β) Τμήμα Β΄ - Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευ- όμενων Φορέων Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄- Δημο- σιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων, είναι οι ακόλουθες: (αα) Καθοδήγηση και έκδοση οδηγιών προς όλους τους εποπτευόμενους φορείς για την ομοιογενή τήρη- ση, κατάρτιση και αποστολή δημοσιονομικών αναφο- ρών, εκθέσεων και συνοπτικών στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (ββ) Σύνταξη Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. (γγ) Συντονισμός, συγκέντρωση, ενοποίηση και δια- βίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκθέσεων αξιολόγησης - αιτιολόγησης για τις τυχόν αποκλίσεις και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που προτείνονται ή / και υλοποιούνται από τους εποπτευόμενους φορείς. (δδ) Έλεγχος της πληρότητας και της ορθότητας των συγκεντρωτικών στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων των εποπτευόμενων φορέων, καταχώριση των ανωτέρω στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά- τους, παροχή σχετικών οδηγιών για την ορθή τήρηση από τους φορείς, καθώς και διαβίβαση των σχετικών στοιχείων και αναφορών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (εε) Επιμέλεια ενοποίησης των προβλεπόμενων στο π.δ. 80/2016 άρθρο 8 παρ. 3 δημοσιονομικών αναφο- ρών και εκθέσεων των εποπτευόμενων φορέων, καθώς επίσης και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (στστ) Συντονισμός, συγκέντρωση, ενοποίηση και δια- βίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που ζητείται σχετικά με την προετοιμασία και την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολο- γισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο- μικής Στρατηγικής των εποπτευόμενων φορέων. (ζζ) Επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των κληροδοτημάτων Γενικής Κυβέρνησης και παραγωγή προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών. (ηη) Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων. (γ) Τμήμα Γ΄ - Κρατικών Ενισχύσεων Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Γ΄- Κρα- τικών Ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες: (αα) Προετοιμασία και προώθηση σχεδίων, συμπε- ριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης κατά την έν- νοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για γνωμοδότηση ή / και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσε- ων του Υπουργείου Οικονομικών. (ββ) Υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στη Κε.Μ.Κ.Ε. (γγ) Εποπτεία και υποστήριξη των φορέων αρμοδιότη- τάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. (δδ) Έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. (εε) Παροχή στην Κε.Μ.Κ.Ε. κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κε.Μ.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περί- πτωση αιτήματος της Ε.Ε. για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. Απευθεί- ας επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται, για θέματα που αφορούν ενισχύσεις αρ- μοδιότητάς της, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Κε.Μ.Κ.Ε. (στστ) Μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI. (ζζ) Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI. (ηη) Μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρα- κολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013(Α΄107), ως προς τα μέτρα αρμο- διότητάς τους, καθώς και μέριμνα για την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας προς τον σκοπό αυτό. (θθ) Εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανά- κτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χο- ρηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φο- ρείς αρμοδιότητάς του, με βάση τις οδηγίες της Κε.Μ.Κ.Ε. και παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην Κε.Μ.Κ.Ε. για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: (α) Υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύ- σεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν και (β) Μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 16Διεύθυνση Οικονομικής ΔιαχείρισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομι- κής Διαχείρισης είναι οι ακόλουθοι: α) Η διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του προϋπο- λογισμού του Υπουργείου με την εφαρμογή των κατάλ- ληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας, σχετικά με τις δαπάνες και τις προμήθειες του Υπουργείου. β) Η ορθή εφαρμογή των κατευθυντηρίων αρχών του προϋπολογισμού των φορέων του Υπουργείου. γ) Η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών. δ) Η διασφάλιση της τήρησης και της ορθής εφαρμο- γής των δημοσιολογιστικών κανόνων. ε) Η έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων των φορέων του Υπουργείου, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διαρθρώνε- ται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών υπηρεσιών Υπουρ- γείου Οικονομικών β) Τμήμα Β΄ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και λοιπών αποδοχών, αμοιβών και αποζημιώσεων προ- σωπικού Υπουργείου Οικονομικών γ) Τμήμα Γ΄- Ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών λοι- πών Ειδικών φορέων που εντάσσονται στον προϋπολο- γισμό του Υπουργείου Οικονομικών δ) Τμήμα Δ΄ - Εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). ε) Τμήμα Ε΄- Πληρωμής Δαπανών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών Το Τμήμα Α΄ ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες για δα- πάνες κάθε κατηγορίας πλην αυτών που αφορούν στην αρμοδιότητα του Β΄ Τμήματος, ως ακολούθως: (αα) Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανομένων δε- σμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων. (ββ) Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώ- σεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδί- ων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτού- μενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης. (γγ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιο- νομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύμ- φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν.4270/2014,όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγ- ματος (π.δ. 80/2016). (δδ) Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβί- βαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες. (εε) Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατά- σταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη. (στστ) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέ- πονται από τις ισχύουσες διατάξεις. (ζζ) H τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού και η υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. (ηη) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών. (θθ) Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. (ιι) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικό- τητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετι- κού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμ- φωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014. (ιαια) Η έκδοση και τακτοποίηση των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ). (ιβιβ) Η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών. (ιγιγ) Η παρακολούθηση του βιβλίου των υπολόγων και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν- σης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) για την έκδοση εντολών προς τον οικείο εκκαθαριστή αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ιδιδ) Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψη- φιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται. (ιειε) Η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του μητρώου αυτών. (ιστιστ) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, η εκτέλε- ση δικαστικών αποφάσεων και η κοινοποίηση στην αρ- μόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα. (ιζιζ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμε- νες διατάξεις διαδικασία επιτόπιου ελέγχου. (ιηιη) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών. (ιθιθ) Η άσκηση πάσης φύσης αρμοδιοτήτων, που απορρέουν από τον ορισμό της Γ.Δ.Ο.Υ. ως κύριας κε- ντρικής. (κκ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. (β) Τμήμα Β΄ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και λοιπών αποδοχών, αμοιβών και αποζημιώσεων προ- σωπικού Υπουργείου Οικονομικών Το Τμήμα Β΄ ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες για δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία κατα- βαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιου- δήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώ- σεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου, ως ακολούθως: (αα) Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανομένων δε- σμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων. (ββ) Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώ- σεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδί- ων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτού- μενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης. (γγ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. Σύμ- φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν.4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγ- ματος (π.δ. 80/2016). (δδ) Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μετα- βίβαση πιστώσεων αρμοδιότητας του Τμήματος, στους δευτερεύοντες διατάκτες. (εε) H τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού. (στστ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, κα- θώς και η εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών. (ζζ) Η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνι- κό κανονιστικό πλαίσιο. (ηη) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικό- τητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων με σχετική κοι- νοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγ- χων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014. (θθ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμε- νες διατάξεις διαδικασία επιτόπιου ελέγχου. (ιι) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος και η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπη- ρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα. (ιαια) Η τήρηση μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου. (ιβιβ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία των πράξεων μετα- βολών της υπηρεσιακής και οικογενειακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. (ιγιγ) Η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορι- σμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγω- γών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολο- γισμό του. (ιδιδ) Η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώ- σεις, κρατήσεις και λοιπά σχετικά θέματα, για το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου. (ιειε) Η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). (ιστιστ) Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Υπουρ- γείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για αποδοχές που ελήφθη- σαν αχρεωστήτως. (ιστιστ) Η πιστοποίηση εκκαθαριστών μισθοδοσίας. (ιζιζ) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφει- λών. (ιηιη) Η χρήση και επικαιροποίηση στοιχείων του εκά- στοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος ενιαίας μισθοδοσίας. (ιθιθ) Η άσκηση πάσης φύσης αρμοδιοτήτων, που απορρέουν από τον ορισμό της Γ.Δ.Ο.Υ. ως κύριας κε- ντρικής. (γ) Τμήμα Γ΄ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών λοι- πών Ειδικών φορέων που εντάσσονται στον προϋπολο- γισμό του Υπουργείου Οικονομικών Οι αρμοδιότητες Ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών- για τους Λοιπούς Ειδικούς φορείς ασκούνται από το Τμήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (δ) Τμήμα Δ΄ - Εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (αα) Ο έλεγχος και η εκκαθάριση δαπανών που αφο- ρούν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ- σεων. (ββ) Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών που αφορούν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επεν- δύσεων. (ε) Τμήμα Ε΄ - Πληρωμής Δαπανών (αα) Η παραγωγή στο εκάστοτε ισχύον πληροφορια- κό σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδι- δόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προ- πληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς. (ββ) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά τα- μεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστι- κών οφειλών. (γγ) Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων. (δδ) Η καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα. (εε) Η καταχώρηση στο εκάστοτε ισχύον πληροφορια- κό σύστημα δημοσιονομικής πολιτικής των αποφάσεων μεταβολών εκτελούμενου προϋπολογισμού που αφο- ρούν ανακατανομές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του ιδίου ειδικού φορέα ή μεταξύ διαφορε- τικών ειδικών φορέων. (στστ) Η πληρωμή, με ηλεκτρονική εντολή, δαπανών που αφορούν σε έργα του Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων. (ζζ) Η καταχώρηση του ορίου πληρωμών στο εκά- στοτε ισχύον πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικής πολιτικής και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τους ειδικούς φορείς αρμοδιότητας της Γ.Δ.Ο.Υ. .

Άρθρο 17Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών ΘεμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκκαθα- ρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων, είναι οι ακό- λουθοι: α) Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώ- ματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4173/2013 (Α΄186) και η διασφά- λιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από αυτή, καθώς και παρόμοιων λοιπών Συμβάσεων Παραχώρησης αποκλειστικού δικαιώματος, στις οποίες δεν ορίζεται με σαφήνεια η εποπτεύουσα αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η διαχείριση όλων των εκκρεμοτήτων που απορρέ- ουν από την κατάργηση, συγχώνευση, ειδική διαχείριση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση φορέων του Δημοσίου. γ) Ο καθορισμός της διαδικασίας της εκκαθάρισης - ειδικής εκκαθάρισης και ο έλεγχος των εκκαθαριστών. δ) Η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων (κυα) για τον ορισμό εκκαθαριστών και αρμοδιοτήτων αυτών, για τους φορείς που τίθενται υπό εκκαθάριση. ε) Η ορθή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στο Υπουργείο Οικονομικών από τους φορείς που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση. στ) Η διασφάλιση των εσόδων που προκύπτουν από την διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων κατά την εκκα- θάριση, συγχώνευση ή κατάργηση των φορέων και την διαχείριση - εκποίηση της περιουσίας αυτών. ζ) Η διασφάλιση της νομιμότητας στον προσδιορισμό της διαδικασίας των εκκαθαρίσεων και εγκρίσεων απο- τελεσμάτων απογραφών, εκκαθαρίσεων. η) Η διεκπεραίωση των εκκρεμών θεμάτων και υπο- θέσεων των κρατικών λαχείων και λοιπών φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομι- κών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργού- μενων Φορέων β) Τμήμα Β΄- Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων γ) Τμήμα Γ΄- Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργού- μενων Φορέων Το Α΄ Τμήμα ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες, σε όλα τα θέματαδιαχείρισης, υλοποίησης και διεκπεραίωσης πάσης φύσεως διαδικασιών και ζητημάτων των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση,κατά το μέρος που εμπίπτουν στις αρμοδιό- τητες του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εξής: (αα) Διεκπεραίωση όλων των εκκρεμοτήτων που απορρέουν από την κατάργηση, συγχώνευση, ειδική διαχείριση ή εκκαθάριση φορέων του Δημοσίου. ββ) Συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και με λοι- πούς εμπλεκόμενους φορείς για την επίλυση προβλημά- των που ανακύπτουν κατά την διεκπεραίωση όλων των παραπάνω θεμάτων. (γγ) Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, όπου αυτό απαιτείται, για τη διευκόλυνση ολοκλήρωσης των δια- δικασιών εκκαθάρισης (δδ) Έκδοση κυα ή υπουργικών αποφάσεων (υα) για τον ορισμό εκκαθαριστών και προσδιορισμού των αρμο- διοτήτων αυτών, καθώς και της διαδικασίας εκκαθάρισης για τους φορείς που τίθενται υπό εκκαθάριση. (εε) Εποπτεία και υποστήριξη των εκκαθαριστών και ειδικών εκκαθαριστών για την επίλυση διαφόρων προ- βλημάτων που ανακύπτουν. (στστ) Τήρηση της νομιμότητας των διαδικασιών των εκκαθαρίσεων και εγκρίσεων αυτών. (ζζ) Έκδοση υα ορισμού εκπροσώπου του Υπουργού Οικονομικών στις Γενικές Συνελεύσεις Εταιρειών μη κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, με συμμετοχές του Ελλη- νικού Δημοσίου εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. (ηη) Έκδοση υα ή κυα για την έγκριση αποτελεσμάτων απογραφών, εκκαθαρίσεων. (θθ) Προσδιορισμός του τρόπου εξόφλησης των δα- πανών των εκκαθαρίσεων, όπου αυτό απαιτείται. (ιι) Εξεύρεση πιστώσεων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. (ιαια) Συγκέντρωση, έλεγχος και διαβίβαση των δι- καιολογητικών των δαπανών που προκύπτουν από την διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων των φορέων που τε- λούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση, εκκαθά- ριση ή ειδική εκκαθάριση και βαρύνουν τον προϋπο- λογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Δημόσιο), στην αρμόδια υπηρεσία για την πληρωμή τους. (ιβιβ) Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων που προκύ- πτουν από διαχείριση των εκκρεμοτήτων και λοιπών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκκαθάριση, συγ- χώνευση ή κατάργηση των φορέων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Τμήματος. (ιγιγ) Σύνταξη απολογιστικών στοιχείων - εκθέσεων των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης κάθε φορέα. (β) Τμήμα Β΄ - Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων Το Β΄ Τμήμα ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες, που αφορούν στη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, προς όφε- λος του Δημόσιου, ως εξής (αα) Διαχείριση και περαιτέρω αξιοποίηση της κινη- τής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση. (ββ) Προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στο Υπουργείο Οικονομικών από τους φορείς που τελούν υπό κατάργηση, συγχώ- νευση ή εκκαθάριση, με συναρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου, όπου απαιτείται. (γγ) Μεταβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ- γείου Οικονομικών, μέρους της κινητής περιουσίας των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώ- νευση ή εκκαθάριση, προς διάθεσή της όπου απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (δδ) Διάθεση της λοιπής κινητής περιουσίας των φορέ- ων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, στις λοιπές υπηρεσίες του στενού και ευ- ρύτερου Δημόσιου Τομέα για την περαιτέρω αξιοποίησή της και κάλυψη των αναγκών τους. (εε) Διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών για την είσπραξη εσόδων υπέρ του Δημοσίου, όταν η κινητή περιουσία δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με τη διάθεσή της ή με διαφορετικό τρόπο. (στστ) Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων που προκύ- πτουν από τη διαχείριση της περιουσίας των φορέων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Τμήματος. (ζζ) Τήρηση μητρώου των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στο Υπουργείο Οικονομικών από τους φορείς που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώ- νευση ή εκκαθάριση και χρήση πληροφοριακού συστή- ματος καταχώρησης και παρακολούθησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, για τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης και αξιοποίησής της. (ηη) Διαχείριση των τηρούμενων αρχείων των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, αξιοποίηση αυτών και παροχή στοιχείων όπου απαιτείται. (θθ) Σύνταξη απολογιστικών στοιχείων - εκθέσεων των αποτελεσμάτων της διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας κάθε φορέα. (ιι) Κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται ρητά παρα- πάνω και είναι συναφές με τη διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάρ- γηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση και εντάσσεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος. (γ) Τμήμα Γ΄ - Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων Το Γ΄ Τμήμα ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες, ως εξής: α) Για τη διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των εκκρε- μών θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν στα Κρατικά Λαχεία: (αα) Παρακολούθηση των οφειλόμενων δόσεων των πρακτόρων των Κρατικών Λαχείων και διασφάλιση των πληρωμών τους, με ανανεώσεις, επιστροφές, καταπτώ- σεις και έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, όπου αυτό χρειάζεται, παρακολούθηση υποθηκών. (ββ) Είσπραξη εσόδων και τήρηση του λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος στον οποίο κατατίθενται τα εμβάσματα των πρακτόρων. (γγ) Τήρηση και ενημέρωση του λογιστηρίου, πληρω- μές υποχρεώσεων. (δδ) Χρήση πληροφοριακού συστήματος για την πα- ρακολούθηση των απαιτήσεων της Διεύθυνσης έναντι των πρώην πρακτόρων κρατικών λαχείων, καθώς και της ενημέρωσης του λογιστηρίου των κρατικών λαχείων, των λογαριασμών. (εε) Έκδοση αποφάσεων σχετικών με την είσπραξη και τήρηση των διαδικασιών εκκαθάρισης εκκρεμοτήτων. (στστ) Έκδοση διοικητικών πράξεων σχετικά με τη βεβαίωση για είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και σύνταξη μηνυτήριων αναφορών για απάτες κατά του Δημοσίου, όπου αυτό απαιτείται. (ζζ) Τήρηση υλικών, αρχείων και λοιπών στοιχείων ιστορικού περιεχομένου για την δημιουργία και επιμέ- λεια σχετικής έκθεσης περί λειτουργίας των Κρατικών Λαχείων. (ηη) Ενέργειες για την επίλυση άλλων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την προσπάθεια εκκαθάρισης και τα- κτοποίησης των εκκρεμοτήτων της πρώην Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων. β) Για την παρακολούθηση της Σύμβασης Παραχώ- ρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λει- τουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4173/2013 (Α΄186): (αα) Παραλαβή αλληλογραφίας από την εταιρεία «ΕΛ- ΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.», ως αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (ββ) Συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, Επι- τροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων -ΕΕΕΠ),για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Δημόσιο. (γγ) Έλεγχος της καταβολής από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙ- ΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.», των προβλεπομένων από την σύμβαση ποσών στον κρατικό προϋπολογισμό. (δδ) Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανομή και διάθεση του καταβληθέντος ποσού σε Κοινωνικές Πολιτικές. (εε) Έλεγχος και έγκριση ή μη συμβάσεων υπεργολα- βιών. (στστ) Παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. (ζζ) Επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση εκτροπής από τους όρους της σύμβασης. γ) Αντίστοιχη παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης παρόμοιων Συμβάσεων Παραχώρησης, του αποκλειστι- κού δικαιώματος διοργάνωσης, διεξαγωγής, παραγωγής, λειτουργίας, διαχείρισης με την ευρεία έννοια «τυχερών παιγνίων», σύμφωνα με τις οποίες ο παραχωρησιούχος εγγυάται στο Ελληνικό Δημόσιο τη διατήρηση και από- δοση επαρκών οικονομικών πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, εφόσον δεν ορίζεται με σαφήνεια η εποπτεύουσα αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οι- κονομικών. δ) Παρακολούθηση λοιπών θεμάτων φορέων υπό ει- δικό καθεστώς ως εξής: (αα) Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων των φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση, ειδική διαχείριση ή εκκαθάριση. (ββ) Η διατύπωση εισήγησης σε θέματα που άπτονται των συμβάσεων που συνάπτονται και υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών και δεν εμπίπτουν στις αρ- μοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών. (γγ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση λοιπών συμβά- σεων που ανατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. (δδ) Η παρακολούθηση της κίνησης των ειδικών λογα- ριασμών σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την Τράπεζα της Ελ- λάδος και η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίησή τους. (εε) Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά, εί- ναι συναφές με την παρακολούθηση της κίνησης των ειδικών λογαριασμών, τη διαχείριση και υλοποίηση ευ- ρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και την αντιμετώπιση ειδικών και λοιπών θεμάτων και δεν υπάγεται στις αρ- μοδιότητες των υπολοίπων τμημάτων της Διεύθυνσης.

Άρθρο 18Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και ΥποδομώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθει- ών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Υπουργείου με την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό τρόπο (κόστους - οφέλους), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κα- τωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμμα- τος Προμηθειών β) Τμήμα Β΄ - Σύνταξης Προδιαγραφών και Κοστολό- γησης γ) Τμήμα Γ΄ - Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση έχει αρμοδιότητες που κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμμα- τος Προμηθειών (αα) Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτη- μάτων προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου, η κωδικο- ποίηση ειδών, η αποστολή συγκεντρωτικών στοιχείων προμηθειών και στατιστικών όπου απαιτείται. (ββ) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των τακτι- κών και έκτακτων προμηθειών και η παροχή στοιχείων τόσο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για το μητρώο δεσμεύσεων. (γγ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προ- μήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου που χρηματοδοτούνται είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, είτε από το πρό- γραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από οποιοδήποτε άλλο οικονομικό φορέα. (δδ) Οι διαδικαστικές ενέργειες για τη σύναψη και πα- ρακολούθηση συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα για την καθαριότητα, συντήρηση, ασφάλεια και φύλαξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Υπουρ- γείου Οικονομικών, που συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν. (εε) Η συγκρότηση και τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή φακέλου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζό- μενα στις κείμενες διατάξεις. (στστ) Η στατιστική επεξεργασία των τεχνικοοικονο- μικών στοιχείων. (ζζ) Η διαχείριση δωρεών κινητής περιουσίας που πε- ριέρχεται στο δημόσιο και η αποτελεσματική αξιοποίησή της. (ηη) Η άσκηση πάσης φύσης αρμοδιοτήτων, που απορ- ρέουν από τον ορισμό της Γ.Δ.Ο.Υ. ως κύριας κεντρικής. (θθ) Η υποστήριξη φορέων που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, όπου απαιτείται. (ιι) Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος, αρμοδι- ότητας του τμήματος, προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία. (ιαια) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και η μέριμνα σχετικών θεμάτων της Διεύθυνσης. (ιβιβ) Η σύνταξη πράξεων συγκρότησης συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Τμή- ματος. (β) Τμήμα Β’ - Σύνταξης Προδιαγραφών και Κοστολό- γησης (αα) Η μέριμνα για τη σύνταξη προδιαγραφών πράξε- ων/έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Υπουργείου σε συνεργασία με τις ενδιαφε- ρόμενες υπηρεσίες. (ββ) Η μέριμνα για κοστολόγηση των προς προμήθεια ειδών και υπηρεσιών ύστερα από έρευνα αγοράς και η συλλογή στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονομικής αποτίμησης αυτών. (γγ) Η νομική παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των θεμάτων που ανακύπτουν στη Διεύθυνση. (δδ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος κάθε είδους δημόσιας σύμβασης, έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και Συμπράξεων Δη- μόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. (εε) O χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος αρμοδιό- τητας του Τμήματος, προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία. (γ) Τμήμα Γ’ - Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών (αα) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των λειτουργικών δαπανών αναφορικά με τις εγκαταστά- σεις των υπηρεσιών του Υπουργείου. Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι δαπάνες για ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ και κοινό- χρηστα. (ββ) Η παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόμηση και διακί- νηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, καθώς και η καταστροφή και εκποίηση των, εφόσον κριθούν άχρηστα. (γγ) Η παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώ- σεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης. (δδ) Η τήρηση Μητρώου Παγίων και ηλεκτρονικού αρχείου αποθήκης. (εε) Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσια- κών στοιχείων του Υπουργείου. (στστ) Η χρηστή αξιοποίηση των υποδομών του Υπουργείου και η διευθέτηση σχετικών θεμάτων. (ζζ) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των αναγκών του Υπουργείου για την καθαριότητα, τη συ- ντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και εγκα- ταστάσεων αυτού, τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας, την παρακολούθηση λειτουργίας μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης, σε συνερ- γασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου. (ηη) Η μέριμνα για τη θέση σε κυκλοφορία, κατανομή και διάθεση των κρατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων στις επιμέρους υπηρεσίες του Υπουργείου. (θθ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της κίνησης και φύλαξης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων του Υπουργείου, καθώς και η μέριμνα για την επισκευή και συντήρησή τους. (ιι) Η υποβολή εκθέσεων και προτάσεων προς τον Προ- ϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης αναφορικά με τη δια- χείριση των παγίων και λοιπών υλικών του Υπουργείου. (ιαια) Η εξαγωγή παντός είδους στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα πάγια και αναλώσιμα των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ιβιβ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα τεχνικής φύσης, όπου απαιτείται. (ιγιγ) H διαχείριση πάσης φύσης υποδομών και υλικών που ανατίθενται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων και κάθε είδους διατά- ξεων. (ιδιδ) H καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλι- κού έπειτα από σχετική διαπίστωση όλων των φορέων που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. (ιειε) Η διαχείριση πάγιων προκαταβολών. (ιστιστ) Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος αρμοδιότητας του τμήματος, προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία. Κεφάλαιο Γ΄ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Άρθρο 19Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνο- λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Δημό- σιας Διοίκησης. Η ΓΓΠΣ διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο- νομικών και φιλοξενεί τα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε εφαρμογή του άρθρου 37 του ν.4389/2016 (Α’ 94), καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με αυτούς. Επιπλέ- ον, μεριμνά για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση μέσω των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογι- στικών υποδομών και εφαρμογών της και της εφαρμο- γής των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας, προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες: (α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα (αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων (ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας (β) Γενικές Διευθύνσεις (αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

Άρθρο 20Αυτοτελέ ς Τμήμα Στρατηγικής,

Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων Οι αρμοδ ιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατη- γικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων είναι οι εξής: (α) Η εισήγηση για τον προσδιορισμό της στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και ο σχεδιασμός συγχρηματοδοτούμενων και μη πρά- ξεων /έργων και προγραμμάτων. (β) Ο συντονισμός της αναπτυξιακής δράσης της Γε- νικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο κα- θορισμός των τακτικών στόχων και η παρακολούθηση της επίτευξης αυτών, για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων αυτής. (γ) Η σύναψη και η παρακολούθηση των συμφωνιών συνεργασίας με άλλες οργανικές μονάδες του Υπουρ- γείου Οικονομικών, Ανεξαρτήτων Αρχών, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή διεθνών φορέων και οργανισμών και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αμοιβαίων υπο- χρεώσεων. (δ) Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των πράξεων/έργων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον προ- γραμματισμό και ειδικότερα των συγχρηματοδοτούμε- νων πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουρ- γείου, συνεργαζόμενο με τους αρμόδιους εγκριτικούς φορείς, με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, Υπηρεσίες και Ανεξάρτητες Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμε- τώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακο- λουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών που συμβάλλουν στους στόχους του Υπουργεί- ου και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλει στον καθ’ ύλην αρμόδιο Τομεακό Γραμματέα στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. (ε) Η υποστήριξη των Υπηρεσιών και των εποπτευόμε- νων φορέων του Υπουργείου κατά το σχεδιασμό πράξε- ων/δράσεων/έργων που εναρμονίζονται με το Επιχειρη- σιακό Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαι- τούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των πράξεων/ δράσεων/έργων που προωθούνται προς υλοποίηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. (στ) Η εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Πράξεων/Δράσεων/Έργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. (ζ) Η διεκπεραίωση διαδικασιών με τις Διαχειριστικές Αρχές συγχρηματοδοτούμενων πράξεων/έργων και η τήρηση των φακέλων αυτών, καθώς και η μέριμνα για τις κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις από τους εκά- στοτε αρμόδιους φορείς για την έναρξη των διαδικασιών προμηθειών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις. (η) Η εκπόνηση μελετών για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά- των προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, Ανεξάρτητων Αρχών ή διεθνών φορέων και οργανισμών, καθώς και η παρα- κολούθηση εκπλήρωσης των αμοιβαίων υποχρεώσεων. (θ) Ο χρονικός, οικονομικός και λειτουργικός προγραμ- ματισμός όλων των δράσεων και των πράξεων/έργων πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και ενσωμάτωσή τους σε λειτουργία καθώς και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των νέων πράξεων/ έργων με τους στρατηγικούς σκοπούς αυτής. (ι) Η διερεύνηση των αναγκών, η συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη- σης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της υλο- ποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και των πράξεων/έργων Πληροφορικής και Επικοινωνι- ών του Υπουργείου. (ια) Η μέριμνα για εισήγηση σύστασης, συγκρότησης και ορισμός μελών Ομάδων Διοίκησης Έργων, όπου απαιτούνται, των πράξεων/έργων, στην αρμόδια Αυτο- τελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης. (ιβ) Η παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών διαβούλευσης, δημοσίευσης, αξιολόγησης των διαγω- νισμών και η εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών για την ομαλή ολοκλήρωσή τους, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. (ιγ) Η καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού και του εξοπλισμού και η παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης αυτών. (ιδ) Η υποστήριξη και τήρηση αρχείων/φακέλων των Επιτροπών των πράξεων/έργων.

Άρθρο 21Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας είναι οι εξής: (α) Η μέριμνα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των πληροφορια- κών συστημάτων άλλων φορέων που φιλοξενούνται στις κεντρικές υπολογιστικές υποδομές του Υπουργείου Οικονομικών με τους οποίους υπάρχει συμφωνία συ- νεργασίας/επιπέδου εξυπηρέτησης ή άλλο κείμενο στο οποίο προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, συ- μπεριλαμβανομένης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, το πλαίσιο ασφάλειας και ο τρόπος εφαρμογής του συν- διαμορφώνονται σε συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφάλειας πληροφορικής των φορέων αυτών. (β) Η καθοδήγηση και υποστήριξη των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Ομάδων και Επιτροπών για την ορθή εφαρμογή του πλαισίου ασφαλείας. Εφόσον προβλέπεται από θεσμικό/ κανονιστικό πλαίσιο ή σχετική συμφωνία συνεργασίας, παρέχεται καθοδήγηση και υποστήριξη αρμοδίων ορ- γανικών μονάδων ασφαλείας φορέων των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα φιλοξενούνται και υποστη- ρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμ- βανομένης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (γ) Η διαχείριση περιστατικών ασφαλείας που κατα- γράφονται και γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Οικο- νομικών. Για περιστατικά ασφαλείας τα οποία άπτονται αρμοδιότητας φορέων που φιλοξενούνται και υποστη- ρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών (συμπεριλαμ- βανομένης της Α.Α.Δ.Ε.), η έρευνα και διαχείριση των περιστατικών διενεργείται από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφαλείας αυτών, ενώ η τελική αναφορά περι- στατικού συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ασφά- λειας. (δ) Η σχεδίαση και έγκριση διαδικασιών και λοιπών μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών και μέτρων φυσικής ασφάλειας, που απαι- τούνται από το εφαρμοζόμενο πλαίσιο ασφάλειας, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του Υπουργείου ή με τις οργανικές μονάδες ασφάλειας άλλων φορέων στην περίπτωση φιλοξενούμενων πλη- ροφοριακών συστημάτων. (ε) Η αποκλειστική παροχή πληροφοριών που προκύ- πτουν από τα αρχεία καταγραφής των πληροφοριακών συστημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομι- κών σε αρμόδια άτομα ή Αρχές στα οποία επιτρέπεται βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών στο πλαίσιο υπηρεσιακών τους υποθέσεων. Ομοίως, η αποκλειστική συνδρομή σε θέ- ματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δε- δομένων σε αρμόδιες οργανικές μονάδες φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών ασφαλείας ή διενέργειας εσωτερικών ελέγχων. (στ) Η μέριμνα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαι- δευτικών προγραμμάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών. Για την εφαρ- μογή των ως άνω προγραμμάτων στο προσωπικό του Υπουργείου, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες εκπαίδευσης του Υπουργείου. Για εξειδικευμένα προγράμματα εκπαιδεύσεων ασφα- λείας τα οποία άπτονται αρμοδιότητας φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, (συμπεριλαμβανομένης της Α.Α.Δ.Ε.), οι δράσεις αυτές συντονίζονται σε συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφαλείας ή και με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες εκπαίδευσης των φορέων αυτών. (ζ) Η μέριμνα για την τήρηση του πλαισίου ασφάλειας στο πλαίσιο διενέργειας αλλαγών στα συστήματα αρ- μοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η συμμόρφωση των σχετικών σχεδιαζόμενων τεχνικών λύσεων που προτείνονται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εφαρμοζόμενο πλαίσιο ασφάλειας. (η) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός δράσεων ανάλυσης επικινδυνότητας και αξιολόγησης ασφάλειας συστημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομι- κών, που εκτελούνται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. (θ) Ο κεντρικός συντονισμός δράσεων του Υπουργείου Οικονομικών με αρμόδιες ελεγκτικές και εποπτικές Αρ- χές ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Προ- στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε οριζόντιες δράσεις ασφαλείας με άλλους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς. (ι) Ο κεντρικός συντονισμός έργων μεγάλης κρισιμό- τητας ως προς την ασφάλεια πληροφοριακών συστημά- των, πρωτίστως έργων αναβάθμισης της ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών συμπεριλαμβανομένου του έργου προετοιμασίας της Γ.Γ.Π.Σ. για λήψη πιστοποίησης ISO 27001, καθώς και έργων που διενεργούνται στο πλαί- σιο υλοποίησης διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών του Υπουργείου με υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας συμπε- ριλαμβανόμενων των FATCA, EU DAC/DAC2, ΟΟΣΑ CRS.

Άρθρο 22Γενική Δι εύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Υποδο- μών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Γ.Δ.Υ.Π.Ε.) είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η επο- πτεία των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με την ορθή και ενιαία λειτουργία τους, και η διασφάλιση της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις, ως εξής: (α) Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστή- ριξης Χρηστών. (β) Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους.

Άρθρο 23Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης ΧρηστώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουρ- γίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουρ- γικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, είναι οι ακόλουθοι: (α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών. (β) Ο σχεδιασμός, η επιτύπωση, η εκτύπωση, η εμ- φακέλωση, η διακίνηση και η εν γένει διαχείριση των εντύπων και των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των αξιών του Ελληνικού Δημοσίου. (γ) Η υποστήριξη εν γένει της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης. (δ) Η ψηφιοποίηση δεδομένων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ., μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων. (ε) Η παροχή υποστήριξης στους συναλλασσομένους με τη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, σε θέματα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. (στ) Η παροχή υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Υπουρ- γείου Οικονομικών, ή σε άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας, μέσω σύγχρονων με- θόδων επικοινωνίας, σε τεχνικά θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήρι- ξης Χρηστών διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών β) Τμήμα Β΄- Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών γ) Τμήμα Γ’ - Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδια- σμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης δ) Τμήμα Δ’ - Υποστήριξης Χρηστών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζό- ντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστή- ριξης και Υποστήριξης Χρηστών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως: (α) Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄- Λειτουργίας Ορι- ζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών ηλεκτρονικού πρωτο- κόλλου, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, ψηφια- κών υπογραφών, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, διαχείρισης αποθηκών, παγίων, μητρώου δεσμεύσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και όλων των εσωτε- ρικών και οριζόντιων εφαρμογών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και είναι οι εξής: (αα) Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμο- γών και των τροποποιήσεων αυτών. (ββ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών. (γγ) Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουρ- γίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’, όπου απαιτείται. (δδ) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυ- τών των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις. (εε) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις. (στστ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρ- μογών/πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε οριζόντια συστήματα. (ζζ) Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων - εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσε- ων και εκτυπώσεων προς την διοίκηση και την πολιτική ηγεσία. (ηη) Η τηλεφωνική και εξ’ αποστάσεως τεχνική υπο- στήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’. (β) Τμήμα Β’ - Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Β’ - Λειτουργικής Μέ- ριμνας και Διαχείρισης Υλικών είναι οι εξής: (αα) Η διαχείριση, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων υποδομών της Γενι- κής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινω- νιών και της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Παραγω- γικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (όπως, ενδεικτικά υποδομές Data Center, G-cloud, disaster site). (ββ) Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των κτηρίων που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Γενικής Δι- εύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Αυτο- τελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφά- λειας, όπως, ενδεικτικά για την ασφάλεια κτηρίων, την καθαριότητα, την υποδοχή, το τηλεφωνικό κέντρο. (γγ) Η ενεργειακή διαχείριση και διασφάλιση βάσει προτύπων των εγκαταστάσεων πληροφορικής (ΙΤ) και των κτηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πλη- ροφορικής και Επικοινωνιών, της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφορι- ακών Συστημάτων, του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατη- γικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας. (δδ) Η λειτουργία του γραφείου κίνησης. (εε) Η διαχείριση (προμήθεια - αποθήκευση - διανομή) των υλικών της αποθήκης και του πάγιου εξοπλισμού του Υπουργείου Οικονομικών. (στστ) Η οργάνωση των αποθηκών και η ενημέρωση του σχετικού πληροφοριακού συστήματος αποθηκών με τα απαιτούμενα στοιχεία/δεδομένα για το Υπουργείο Οικονομικών. (ζζ) Η χρεοπίστωση του υλικού που διαχειρίζεται σε υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληρο- φορικής και Επικοινωνιών, της Γενικής Διεύθυνσης Σχε- διασμού και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και του Αυ- τοτελούς Τμήματος Ασφάλειας. (ηη) Η διαχείριση αξιών και εντύπων. (θθ) Η διαχείριση συστήματος access control για την έκδοση ή την ακύρωση κάρτας εισόδου του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ. καθώς και των επισκεπτών ή λοιπών συστε- γαζόμενων στο κτίριο της έδρας της Γ.Γ.Π.Σ. (γ) Τμήμα Γ’ - Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδια- σμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γ’ - Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμ- φακέλωσης, είναι οι εξής: (αα) Ο προγραμματισμός εργασιών εκτυπώσεων. (ββ) Η σχεδίαση, το μοντάζ, η εκτύπωση και η βιβλιο- δεσία εντύπων και βιβλίων του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομέ- νων των Ανεξάρτητων Αρχών. (γγ) Η παραγωγή δοκιμίων. (δδ) Η παραγωγή φίλμς. (εε) Οι ηλιοτυπίες όταν πρόκειται για βιβλία. (στστ) Οι τελικές διορθώσεις στο μοντάζ. (ζζ) Η φωτομεταφορά της εργασίας σε τσίγκους. (ηη) Η προετοιμασία μηχανών. (θθ) Η εκτύπωση εντύπων σε προτυπωμένο χαρτί. (ιι) Η διαχείριση εκτυπώσεων σε προτυπωμένα έντυπα. (ιαια) Η κοπή και η εμφακέλωση εντύπων. (ιβιβ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση του λογισμικού κατασκευής φορμών εκτύπωσης. (δ) Τμήμα Δ΄ - Υποστήριξης Χρηστών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δ’ - Υποστήριξης Χρη- στών είναι οι εξής: (αα) Η άμεση και συνεχής εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. (ββ) Η ενημέρωση χρηστών σε σχέση με τεχνικά θέ- ματα κατά τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Η υποδοχή παραπόνων των χρηστών σε θέματα προσβάσεων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και οι ενέρ- γειες για την αντιμετώπισή τους. (δδ) Η παρακολούθηση του χρόνου απόκρισης στα ερωτήματα των χρηστών των πληροφοριακών συστη- μάτων που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ. και λοιπών στατιστικών στοιχείων - δεδομένων καλής λειτουργίας και εξυπηρέ- τησης, καθώς και οι εισηγήσεις για τη βελτίωσή τους. (εε) Η οργάνωση τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτη- σης, η εκπόνηση εισηγήσεων και η εύρεση λύσεων για την ομαλή λειτουργία αυτού και την εξυπηρέτηση των χρηστών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. (στστ) Η τηλεφωνική και εξ’ αποστάσεως τεχνική υπο- στήριξη του πρώτου επιπέδου των χρηστών κατά την παραγωγική λειτουργία εφαρμογών και συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ή/και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας. (ζζ) Η ψηφιοποίηση δεδομένων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ., μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων. (ηη) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστή- ριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (θθ) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστή- ριξη πρώτου επιπέδου στις εφαρμογές των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ιι) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστή- ριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (ιαια) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υπο- στήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδο- μές υπηρεσιών ή/και εφαρμογών άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας.

Άρθρο 24Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδο- μών - Κυβερνητικού ΝέφουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρι- σης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο γενικός σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνολογι- ών και της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών περιβαλ- λόντων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Ανεξάρτητων Αρχών που φιλοξενούνται στις υποδομές που διαχειρίζεται η Διεύ- θυνση. (β) Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση απαιτήσεων και τε- χνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, την παρα- κολούθηση/εποπτεία, τη συντήρηση και τη διατήρηση της εύρυθμης και αδιάλειπτης λειτουργίας των κεντρι- κών, των περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών συστημάτων (υλικού και λογισμικού συστήματος), των συστημάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, του Λογι- σμικού Διάχυσης Εφαρμογών, των συστημάτων περιμε- τρικής ασφάλειας, καθώς και των Δικτυακών και Τηλεπι- κοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον υπάρχει σχε- τική συμφωνία συνεργασίας. (γ) Η ορθή εφαρμογή μέτρων προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων, από επίβουλες και κακόβου- λες επεμβάσεις. (δ) Η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης των κεντρικών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο Υπουργείο Οικονομικών, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Ανεξαρτήτων Αρχών εφό- σον έχουν εγκατεστημένες εφαρμογές ή/και πληροφο- ριακά συστήματα στις εν λόγω κεντρικές υποδομές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδο- μών - Κυβερνητικού Νέφους διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών, Λει- τουργικών Συστημάτων, Δικτύων και Επικοινωνιών β) Τμήμα Β΄- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων γ) Τμήμα Γ΄- Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, εντός του οποίου λειτουργεί Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερματι- κού Εξοπλισμού και Λογισμικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπο- λογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους κατανέ- μονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως: (α) Τμήμα Α’- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών, Λει- τουργικών Συστημάτων, Δικτύων και Επικοινωνιών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α’- Διαχείρισης Κεντρι- κών Υποδομών, Λειτουργικών Συστημάτων, Δικτύων και Επικοινωνιών έχουν ως εξής: (αα) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η συντήρηση και η παραμετροποίηση του κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού, καθώς και περιφερειακών servers, του κε- ντρικού εξοπλισμού αποθήκευσης (SAN, NAS), και του εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας, τόσο για τα κύρια κεντρικά υπολογιστικά του Υπουργείου Οικονομικών όσο και του αντίστοιχου εξοπλισμού των υπολογιστι- κών κέντρων ανάκαμψης από καταστροφές (disaster recovery sites). (ββ) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η συντήρηση και η παραμετροποίηση του λογισμικού κεντρικής διαχεί- ρισης των συστημάτων, του λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, του λογισμικού της εικονικοποίησης των συστημάτων, του λογισμικού της διαχείρισης των κε- ντρικών αποθηκευτικών διατάξεων και αντιγράφων ασφαλείας, της τήρησης σύμφωνα με τις εκάστοτε πο- λιτικές αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο αρχείων, και ολόκληρων υπολογιστικών μηχανών (file systems και full system backup). (γγ) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η συντήρηση και η παραμετροποίηση του κεντρικού και περιφερειακού δικτυακού εξοπλισμού και του δικτυακού εξοπλισμού ασφάλειας. (δδ) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η συντήρηση και η παραμετροποίηση του λογισμικού κεντρικής διαχείρι- σης των δικτυακών συσκευών και συσκευών ασφάλειας (NMS), των λογισμικών των δικτυακών συσκευών καθώς και της διαχείρισης δικτυακών συσκευών ασφαλείας, διαχείρισης συστημάτων και δικτύων, των δικτυακών υπηρεσιών. (εε) Η σύνταξη προδιαγραφών δομημένης καλωδί- ωσης ασθενών και ισχυρών ρευμάτων (παθητικά στοι- χεία εξοπλισμού) όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. (στστ) Η διαχείριση και συντήρηση του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού τηλεφωνίας του κτιρίου της έδρας της Γ.Γ.Π.Σ. (ζζ) Η παρακολούθηση και διαχείριση των τηλεπικοι- νωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το σύνολο του Υπουργείου Οικονομικών. (ηη) Η παρακολούθηση και τεχνική διαχείριση των τη- λεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το ΣΥ- ΖΕΥΞΙΣ για το σύνολο των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον προβλέπεται από σχετικό θεσμικό/ κανονιστικό πλαίσιο ή σχετική συμφωνία συνεργασίας. (β) Τμήμα Β’- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Β’- Διαχείρισης Διαδι- κτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομέ- νων,είναι οι εξής: (αα) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η δι- αχείριση, η παραμετροποίηση και η παρακολούθηση του λογισμικού διάχυσης εφαρμογών (Middleware) που αφορά στον WEB και στον Application server, στο λογι- σμικό LDAP, στο λογισμικό Διαδικτυακής Πύλης (Portal), στο Λογισμικό Software Distribution αλλά και κάθε άλλο middleware λογισμικό. (ββ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η δια- χείριση, η παραμετροποίηση και η παρακολούθηση των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS), του λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Βά- σεων Δεδομένων και του λογισμικού διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. (γ) Τμήμα Γ’ - Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού 1. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γ’ - Διαχείρισης Πε- ριφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, είναι οι εξής: (αα) Η κατανομή, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και διαχείριση περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού (ενδεικτικά, Προσωπικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών) τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο Υπη- ρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ββ) Η εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού (ενδεικτικά, Προ- σωπικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών) τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη μέσω του θεσμικού/κανο- νιστικού πλαισίου ή σχετικής συμφωνίας συνεργασίας. (γγ) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση υποδομής Active Directory. (δδ) Η διαχείριση συστήματος παρακολούθησης πα- γίων εξοπλισμού (asset Management) του Υπουργείου Οικονομικών και των συνεργαζόμενων φορέων της Δη- μόσιας Διοίκησης και των Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη μέσω του θεσμικού/κανο- νιστικού πλαισίου ή σχετικής συμφωνίας συνεργασίας. (εε) Η εγκατάσταση υποστηρικτικών εφαρμογών θέ- σεων εργασίας. (στστ) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υπο- στήριξη δευτέρου επιπέδου στις περιφερειακές υποδο- μές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ζζ) Η τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη τρίτου επιπέ- δου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ηη) Η επίλυση προβλημάτων και η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρε- σιών του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Στο Τμήμα Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού υπάγεται το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και υπο- στηρίζει το Τμήμα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομι- κών, μετά από εντολή του Προϊσταμένου του Τμήματος.

Άρθρο 25Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανά- πτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Δ.Α.ΠΑ.Λ.Π.Σ.) είναι οαποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με τον ενι- αίο σχεδιασμό και την αποτελεσματική λειτουργία τους με τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων διαρθρώνε- ται σε Διευθύνσεις, ως εξής: (α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών (β) Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφορια- κών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα (γ) Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημά- των Οικονομικών Λειτουργιών.

Άρθρο 26Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξη ς ΕφαρμογώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδια- σμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών είναι οι παρακάτω: (α) Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοι- πών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομι- κών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. (β) Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος νέων πληροφοριακών συ- στημάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. (γ) Η συνεχής αναβάθμιση και η βελτίωση των εφαρ- μογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Οικο- νομικών, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, ώστε να είναι φιλικοί προς το χρήστη και άρτιοι ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν. (δ) Η ανάρτηση περιεχομένου στους ιστότοπους αρ- μοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. (ε) Η συντήρηση και η διαχείριση ηλεκτρονικού γενι- κού Μητρώου συναλλασσομένων. (στ) Η εποπτεία, η δημιουργία προτύπων και η κατα- γραφή των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών του Υπουργείου Οικονομικών. (ζ) Ο συντονισμός των δράσεων και η έκδοση προτύ- πων διαλειτουργικότητας δεδομένων, που ανταλλάσ- σονται μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. (η) Η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμη- ρίωσης και ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών. (θ) Η διαχείριση σχεδίου ποιότητας για όλες τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστη- μάτων, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμο- γών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Ανάπτυξης Εφαρμογών β) Τμήμα Β΄- Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών γ) Τμήμα Γ΄- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών κατανέμονται μεταξύ των Τμη- μάτων της, ως ακολούθως: (α) Τμήμα Α’ - Ανάπτυξης Εφαρμογώ ν Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α’- Ανάπτυξης Εφαρ- μογών είναι οι εξής: (αα) Η ανάλυση απαιτήσεων, ο σχεδιασμός και η εσω- τερική ανάπτυξη νέων εφαρμογών. (ββ) Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών. (γγ) Η ανάπτυξη των νέων εφαρμογών με την υιοθέ- τηση βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων υλοποίησης. (δδ) Ο έλεγχος των εφαρμογών, σύμφωνα με τις λει- τουργικές απαιτήσεις και σε συνεργασία με τους χρήστες αυτών. (εε) Ο καθαρισμός των αναγκών για την προμήθεια έτοιμων εφαρμογών για τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με τις ανάγκες. (στστ) Η τεκμηρίωση των εφαρμογών και των εκδόσε- ών τους και η επιτόπια εκπαίδευση των τελικών χρηστών. (ζζ) Η τήρηση βιβλιοθήκης για την επαναχρησιμοποί- ηση εργαλείων και εφαρμογών. (ηη) Η αναβάθμιση και βελτίωση των υπαρχόντων εφαρμογών/ πληροφοριακών συστημάτων σε συνερ- γασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ., εφόσον αυτά έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από το Τμήμα. (β) Τμήμα Β’ - Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών υπηρεσιών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Β’- Διαλειτουργικότη- τας και Ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είναι οι εξής: (αα) Η εφαρμογή πλαισίων, εργαλείων γενικής εφαρ- μογής και οριζόντιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προ- κειμένου να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών. (ββ) Ο σχεδιασμός και η παραγωγική λειτουργία όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο- μικών. (γγ) Η τεχνική, επιχειρησιακή και θεσμική υποστήριξη του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας - ΚΕ.Δ.» του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (δδ) Η τήρηση μητρώου διαλειτουργικότητας για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες του «Κέντρου Διαλειτουργι- κότητας - ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Οικονομικών. (εε) Η συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο εξωτερικό φορέα που επιθυμεί να του παρασχεθεί πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομι- κών, όπως επίσης και με φορείς στα πληροφοριακά συ- στήματα των οποίων επιθυμεί να έχει πρόσβαση το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών (στστ) Η προώθηση της διαλειτουργικότητας και της διασυνδεσιμότητας εντός του Υπουργείου Οικονομικών και στο σύνολο των φορέων του Δημοσίου. (ζζ) Ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου και των τε- χνικών προδιαγραφών για τη συνεργασία και τη διαλει- τουργικότητα με άλλους φορείς του Δημοσίου. (ηη) Ο καθορισμός των προδιαγραφών, των μεθοδολο- γιών και των κατευθυντήριων γραμμών της διαλειτουρ- γικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαχει- ρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, είτε αυτή αφορά σε διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων, είτε σε αλληλεπίδραση των συστημάτων του Υπουργείου. (θθ) Ο σχεδιασμός νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ιι) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση των ιστοτόπων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανα- νέωση και επικαιροποίησή τους. (ιαια) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση οριζόντιων λύ- σεων για την υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωμών στο Υπουργείο Οικονομικών και σε άλλους φορείς του Δημο- σίου, καθώς και η διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας της εφαρμογής του e-παραβόλου. (ιβιβ) Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και η συμ- μετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για θέματα δια- λειτουργικότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ιγιγ) Ο σχεδιασμός και εφαρμογή οριζόντιων λύσεων για την υποστήριξη πιστοποίησης χρηστών/συστημά- των στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και όλης της Δημόσιας Διοίκησης. (ιδιδ) Η διαχείριση και ανάρτηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου των ανοιχτών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών. (ιειε) Η διαχείριση πιστοποίησης χρηστών ηλεκτρονι- κών υπηρεσιών. (ιστιστ) Η μέριμνα για την ουσιαστική και απόλυτη ταυτοποίηση του μητρώου χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το γενικό μητρώο. (ιζιζ) Η διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και η διαχείριση του περιεχομένου, η γενική εποπτεία, η φροντίδα και η έγκαιρη ενημέρωση των διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου Οικονομικών. (ιηιη) Η χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων, για την αποτελεσματικότερη καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. (γ) Τμήμα Γ’ - Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρι- σης Ποιότητας Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γ’- Προτύπων, Μεθο- δολογιών και Διαχείριση Ποιότητας είναι οι εξής: (αα) Ο καθορισμός των προτύπων και της κοινής με- θοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και κοστολόγησης λογισμικού που υιοθετεί το Υπουργείο Οικονομικών (ββ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες εσωτερικές μονά- δες, με σκοπό την ενσωμάτωση των προτύπων στις πε- ριπτώσεις εκτέλεσης έργων από Αναδόχους. (γγ) Ο καθορισμός των προτύπων υλοποίησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτι- κότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (δδ) Η εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκο- πό τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. (εε) Η υιοθέτηση και διαχείριση νέων διαδικασιών ποι- ότητας για μείωση λειτουργικού κόστους, αποτελεσματι- κότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. (στστ) Ο έλεγχος και μέτρηση συμμόρφωσης διαδι- κασιών και λογισμικού, βάσει των προτύπων ποιότητας και μεθοδολογιών. (ζζ) Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και η συμ- μετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για την υιοθέτηση κοινών πρακτικών, προτύπων και στρατηγικών στα πλαί- σια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ηη) Η καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού. (θθ) Η εκτέλεση σε συνεργασία με τις άλλες Διευ- θύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ., ελέγχων αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των Εγκε- κριμένων Οικονομικών Φορέων (Authorised Economic Operator - ΑΕΟ).

Άρθρο 27Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού ΤομέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήρι- ξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιο- νομικού Τομέα είναι οι ακόλουθοι: (α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Προϋπολο- γισμού, Δαπανών, Θησαυροφυλακίου, Δημοσιονομικών Ελέγχων, και στις υπόλοιπες εφαρμογές της Γενικής Γραμ- ματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους). (β) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και χρησιμοποιούνται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφορι- ακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέαδιαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογι- σμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών β) Τμήμα Β΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομι- κών Ελέγχων γ) Τμήμα Γ΄- Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογι- σμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου, Δα- πανών και Δημοσιονομικής Πολιτικής, καθώς και όλων των σχετικών εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δη- μοσιονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα αυτής, ως εξής: (αα) Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμο- γών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροπο- ποιήσεων αυτών. (ββ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. (γγ) Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέ- ρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Ορι- ζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υπο- στήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται. (δδ) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυ- τών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις. (εε) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις. (στστ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρμο- γών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (ζζ) Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμά- των-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστά- σεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία. (ηη) Η τηλεφωνική και εξ΄ αποστάσεως τεχνική υπο- στήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυν- σης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. (β) Τμήμα Β΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονο- μικών Ελέγχων Το Τμήμα Β΄ ασκεί τις αρμοδιότητες αα) έως ηη) του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης αναφορικά με τις εφαρμο- γές των λειτουργιών Δημοσιονομικών Ελέγχων, Διαχείρι- σης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, καθώς και όλων των σχετικών εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την αρμό- δια οργανική μονάδα αυτής. (γ) Τμήμα Γ΄-Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Το Τμήμα Γ΄ ασκεί τις αρμοδιότητες αα) έως ηη) του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης αναφορικά με τις εφαρμο- γές των λειτουργιών Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακί- ου, Δαπανών και Δημοσιονομικής Πολιτικής, καθώς και όλων των σχετικών εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την αρμό- δια οργανική μονάδα αυτής, που χρησιμοποιούνται από τους λοιπούς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ββ) Η διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.), όπως αυτό λειτουργεί παραγωγικά. (γγ) Η διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του πλη- ροφοριακού συστήματος των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) (ΟΠΣ-ΔΕΚΟ), όπως αυτό λει- τουργεί παραγωγικά.

Άρθρο 28Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών ΛειτουργιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λ ειτουργί- ας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουρ- γιών, είναι οι ακόλουθοι: (α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Οικο- νομικής Πολιτικής. (β) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές της Ειδικής Γραμματείας Σώμα- τος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε.). (γ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Δη- μόσιας Περιουσίας. (δ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές λοιπών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξαρτήτων Αρχών, με την προϋπό- θεση της ύπαρξης θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου ή σχετικής συμφωνίας συνεργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστη- μάτων Οικονομικών Λειτουργιών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημά- των Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων β) Τμήμα Β΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημά- των Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων γ) Τμήμα Γ΄-Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημά- των Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Διοικητικής Πληροφόρησης, μισθοδοσίας, ηλεκτρονικών πληρωμών, Οικονομικού Εγκλήματος, κα- θώς και όλων των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και της Ειδικής Γραμματείας Σώ- ματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες αυτών, ως εξής: (αα) Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμο- γών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροπο- ποιήσεων αυτών. (ββ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. (γγ) Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέ- ρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Ορι- ζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υπο- στήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται. (δδ) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυ- τών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις. (εε) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις. (στστ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρμο- γών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (ζζ) Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμά- των-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστά- σεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία. (ηη) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υπο- στήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυν- σης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. (β) Τμήμα Β΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημά- των Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Γεωχωρικών Δεδομένων, Δημόσιας Περι- ουσίας, καθώς και όλων των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα αυτής, ως εξής: (αα) Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμο- γών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροπο- ποιήσεων αυτών. (ββ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. (γγ) Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενη- μέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαι- τείται. (δδ) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυ- τών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις. (εε) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις. (στστ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρμο- γών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (ζζ) Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμά- των-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστά- σεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία. (ηη) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υπο- στήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυν- σης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. (γ) Τμήμα Γ΄-Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Συντάξεων, Πόθεν Έσχες, Διαχείρισης Ιδιω- τικού Χρέους, καθώς και όλων των εφαρμογών σχετικών ή άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρ- τητων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες αυτών, με την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικού θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου ή συμφωνίας συνερ- γασίας, ως εξής: (αα) Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμο- γών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροπο- ποιήσεων αυτών. (ββ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. (γγ) Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέ- ρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Ορι- ζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υπο- στήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται. (δδ) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυ- τών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις. (εε) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις. (στστ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρμο- γών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (ζζ) Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων- εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία. (ηη) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υπο- στήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυν- σης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. Κεφάλαιο Δ΄ Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

Άρθρο 29Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας

Οικονομικής Πολιτικής Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής αποτελεί- ται από τις παρακάτω υπηρεσίες: (α) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (β) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινη- τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Άρθρο 30Κεντρική Μονάδα Κρατικών ΕνισχύσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων είναι ορ- γανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και οι επιχει- ρησιακοί στόχοι της είναι οι ακόλουθοι: (α) Η διασφάλιση και ο έλεγχος σε πρώιμο στάδιο της ορθής και οργανωμένης χρήσης των κρατικών και ευρω- παϊκών πόρων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ενωσια- κό και στο εθνικό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων και υπηρετούν τους σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά από την κυβερνητική πολιτική. (β) Η μεσο-μακροπρόθεσμη συμβολή στη δημοσιο- νομική σταθεροποίηση, μέσα από την ενθάρρυνση της αποδοτικής χρήσης των ενισχύσεων σε καινοτόμους και παραγωγικούς τομείς και η εναρμόνιση των σκοπών της με εκείνους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε., όπως αυτοί διατυπώνονται κάθε φορά στο επιχει- ρησιακό σχέδιο της τελευταίας. (γ) Η αναθεώρηση και ο εξορθολογισμός της πολιτικής των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και ο συντονισμός, η υποστήριξη και ο έλεγχος των φορέων που διαχειρίζο- νται κρατικούς πόρους και χορηγούν κρατικές ενισχύ- σεις. (δ) Η συνεργασία με την Ε.Ε., τα Κράτη Μέλη και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα κρατικών ενισχύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες: (α) Ο συντονισμός, σε εθνικό επίπεδο, για θέματα κρα- τικών ενισχύσεων, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, τους λοιπούς Φορείς και τις Αρχές, μέσω του δικτύου Αποκε- ντρωμένωνΜονάδων Κρατικών Ενισχύσεων. (β) Η εξέταση των προτεινόμενων σχεδίων, τα οποία προωθούνται σε αυτήν από τα Υπουργεία και τους επο- πτευόμενους φορείς μέσω των Αποκεντρωμένων Μο- νάδων Κρατικών Ενισχύσεων, ως προς την συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και η παροχή έγγραφης γνώμης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η οποία προσαρτάται σε κάθε σχέδιο, πριν από την τελική υιοθέτησή του. (γ) Η ευθύνη για την κοινοποίηση των σχεδίων, εκ μέ- ρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, για τις συνομιλίες με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την διαδικασία των κοινοποιήσεων και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποιήσεων SANI (State Aid Notification System: Διαδραστική Αναφορά Κρατι- κών Ενισχύσεων). (δ) Η διενέργεια και ο συντονισμός των επίσημων και τεχνικών επαφών και διαβουλεύσεων για θέματα κρα- τικών ενισχύσεων, τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και με άλλους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και η συμμετοχή στα συμβουλευτικά όργανα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό των νέων κανόνων, ανακοινώσεων και διαδικασιών στα θέματα κρατικών ενισχύσεων. (ε) Η επίβλεψη και παρακολούθηση της πορείας και της προόδου των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, περιλαμβανομένων και εκείνων που είναι στο στάδιο της εξέτασης από την Επιτροπή ή της ανάκτησης, και η υποστήριξη προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τη διαμόρφωση απαντήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επι- τροπή. (στ) Ο έλεγχος των απαντήσεων των ελληνικών αρχών πριν από την υποβολή τους στην Επιτροπή και η μέριμνα για την τήρηση προθεσμιών και καταληκτικών ημερο- μηνιών, που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (ζ) Η γνωμοδότηση ως προς την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων, σε όλα τα σχέδια τα οποία μπορεί να πε- ριέχουν μεταφορά και διάθεση κρατικών πόρων προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσε- ων, χορηγήσεων, εκχωρήσεων, φορολογικών και άλλων απαλλαγών, αποκρατικοποιήσεων, επενδύσεων. (η) Η συμμετοχή στην διαμόρφωση της πολιτικής των κρατικών ενισχύσεων και στον έλεγχο της συμβατότητας των χορηγούμενων από δημόσιους φορείς και αρχές σχεδίων Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ. (θ) Η συμμετοχή στην διαμόρφωση και στον έλεγχο της συμβατότητας της πολιτικής των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, καθώς και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη της περιοδικής έκθεσης για τις υπηρεσίες αυτές. (ι) Η παρακολούθηση και σύνταξη του ετήσιου πί- νακα Κρατικών Ενισχύσεων SARI (State Aid Reporting Interactive: Διαδραστική Αναφορά Κρατικών Ενισχύσε- ων). (ια) Η παροχή υποστηρικτικού υλικού, εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας στις αποκεντρωμένες μονάδες σε συ- νεργασία με αρμόδιους φορείς σε θέματα πολιτικής και διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων. (ιβ) Η τήρηση του κεντρικού πληροφοριακού συστή- ματος μητρώου όλων των υφιστάμενων κρατικών ενι- σχύσεων. (ιγ) Η εισήγηση και παροχή γραμματειακής υποστήρι- ξης στην Διϋπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων. (ιδ) Ο συντονισμός των ενεργειών της Ελληνικής Δη- μοκρατίας και η καθοδήγηση και συνεργασία με τους φορείς και τις Αποκεντρωμένες Μονάδες για την εφαρ- μογή των αποφάσεων που αφορούν σε ανάκτηση παρά- νομων κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η λειτουργία ως μοναδικό σημείο επαφής με την Ε.Ε. αναφορικά με την εφαρμογή των ανακτήσεων, η ενημέρωση της Επιτροπής σε περίπτωση δυσκολιών, και η εισήγηση απαραίτητων ρυθμίσεων για την εφαρμογή της απόφασης.

Άρθρο 31Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κ ινητών Αξιών και Επιχειρησιακού ΣχεδιασμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας Αποκρατικο- ποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι οι κάτωθι: (α) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής των Δημοσιονομικών και Δι- αρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Οικονομικών. (β) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουρ- γείου Οικονομικών αλλά και γενικότερα της χώρας με την παροχή στοιχείων, πληροφοριών και στατιστικών στο πλαίσιο της εφαρμογής των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων. (γ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των αρ- μόδιων φορέων για την εφαρμογή των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων. δ) Η παρακολούθηση των αποκρατικοποιήσεων που υλοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις. ε) Η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων αποκρατικοποίησης του ν.3049/2002. στ) Η συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και η μέριμνα για την πιστή εφαρμογή από αυτές του σχετικού θεσμικού και ρυθμι- στικού πλαισίου ζ) Η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο προς το σκοπό της επίτευξης του μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινη- τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως ακολού- θως: α) Τμήμα Α΄- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού β) Τμήμα Β΄- Αποκρατικοποιήσεων γ) Τμήμα Γ΄- Διαχείρισης Κινητών Αξιών δ) Τμήμα Δ΄- Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατικο- ποιήσεων ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα και το Γραφείο ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (αα) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας σε ό,τι αφο- ρά στο σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιο- λόγηση και επικαιροποίηση των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, καθώς και του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και των προτεινόμενων σε αυτά μέτρων και δράσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. (ββ) Ο εντοπισμός καθυστερήσεων, δυσκολιών και προβλημάτων στην υλοποίηση των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, η εισήγηση τρόπων αντιμετώπισής τους και η επισήμανση παρεμ- βάσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. (γγ) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τη σύνταξη, κατάρτιση και έγκαιρη υπο- βολή του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και η παρακο- λούθηση της εφαρμογής του μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων. (δδ) Η συμβολή στην κατάρτιση των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των Εθνικών Προγραμ- μάτων Μεταρρυθμίσεων μέσω της παροχής πληροφό- ρησης προς τις επισπεύδουσες υπηρεσίες. (εε) Η διασύνδεση και συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. (β) Τμήμα Β΄- Αποκρατικοποιήσεων (αα) Η υποστήριξη και εισήγηση στον Υπουργό Οι- κονομικών για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του, που προκύπτουν από την εφαρμογή των κείμενων διατάξε- ων περί αποκρατικοποιήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (ν.3049/2002, Α΄212), εκτός από αυτά που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο- νομικών. (ββ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) και η τήρηση σχετικού αρχείου. (γγ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τα θέματα που αυτός εισάγει προς συζήτηση στη Δ.Ε.Α.Α. (δδ) Η διεκπεραίωση όλων των ενεργειών για τη σύναψη συμβάσεων Συμβούλων Αποκρατικοποιήσε- ων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν.3049/2002. (εε) Η τήρηση αρχείου και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων των Συμβούλων Αποκρατι- κοποιήσεων του ν.3049/2002, καθώς και η τήρηση κάθε σχετικού εγγράφου. (στστ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβά- σεων αποκρατικοποιήσεων του Ελληνικού Δημοσίου του ν.3049/2002 σε συνεργασία με το συναρμόδιο, κατά περίπτωση, Υπουργείο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και η τήρηση σχετικού αρχείου. (ζζ) Η επεξεργασία προτάσεων και εισήγηση θεσμι- κών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την τροποποίηση του νομικού πλαισίου των αποκρατικοποιήσεων του ν.3049/2002. (γ) Τμήμα Γ΄- Διαχείρισης Κινητών Αξιών (αα) Η παρακολούθηση της εφαρμογής από τις Δ.Ε.Κ.Ο. του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του ν. 3429/2005 (Α’ 314), η επεξεργασία προτάσεων και ει- σήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την τροποποίηση του νομικού πλαισίου ελέγχου και λειτουρ- γίας των δημοσίων επιχειρήσεων (ββ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α’ ν. 3429/2005 όλων των στοιχείων του άρθρου 7 του ν. 3429/2005 εκτός προϋπολογισμών, τριμηνιαίων στο- χοθεσιών και εκτέλεσης τους, καθώς και στοιχείων απα- σχόλησης, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων τμημάτων του Υπουργείου. (γγ) Η σύνταξη και έκδοση ετήσιου δελτίου ενημέρω- σης για θέματα που αφορούν στις δημόσιες επιχειρήσεις. (δδ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για το διορισμό και την παύση των μελών των Διοικητικών Συμ- βουλίων των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005. (εε) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών επί όλων των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 για τις Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 και για την υιοθέτηση ειδικών ρυθμίσε- ων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005. (στστ) Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών σε θέματα αρμοδιότητας της Μονάδας. (ζζ) Η παρακολούθηση και χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με τις Γενικές Συνελεύσεις των ανωνύμων εται- ρειών με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και γενικότερα τη συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών. (ηη) Η διαχείριση των κάθε είδους τίτλων (όπως μετο- χών, κοινών και προνομιούχων, ομολογιών) που περιέρ- χονται στο Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία και η παρακολούθηση των εσόδων τους. (δ) Τμήμα Δ΄- Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατι- κοποιήσεων (αα) Η παρακολούθηση εσόδων από αποκρατικοποι- ήσεις εταιρειών, ακινήτων, και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους. (ββ) Ο έλεγχος και εκκαθάριση των συναλλαγών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, ταξινόμηση και καταγραφή προϊόντος εκκα- θαρίσεων ανά κωδικό αριθμό εσόδου και εξόδου του κρατικού προϋπολογισμού του ν.3986/2011 (Α΄152) και ν.4389/2016 (Α΄94). (γγ) Η παροχή στοιχείων σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και σε άλλους φορείς, για την απεικόνιση των εσόδων αποκρατικοποι- ήσεων. (δδ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος μερισμάτων που καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του αρ. 199 του ν.4389/2016. (εε) Η έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν τις εκκαθαρίσεις των συναλλαγών των εταιρειών του ν.4389/2016. (στστ) Η παρακολούθηση εσόδων από συμβάσεις απο- κρατικοποιήσεων όπου το Υπουργείο Οικονομικών είναι δικαιούχος και συμβάλλεται σε αυτές. (ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης (αα) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας και η μέριμνα επί σχετικών θεμάτων της Υπη- ρεσίας. (ββ) Η συγκέντρωση εγγράφων που αφορούν διάφορα Τμήματα και η από κοινού διεκπεραίωσή τους.

Άρθρο 32Γενική Διεύθυνση Οικονομικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι στρατηγι κοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οικο- νομικής Πολιτικής (Γ.Δ.Ο.Π.) είναι οι ακόλουθοι: (α) Η συμβολή στη χάραξη και η παρακολούθηση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας μέσα από τη χρήση μακροοικονομικών και άλλων ερ- γαλείων ανάλυσης και πρόβλεψης των πραγματικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. (β) Η συμβολή στη σταθερότητα του ελληνικού χρη- ματοπιστωτικού συστήματος μέσα από την εποπτεία και παρακολούθησή του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. (γ) Η εκπροσώπηση και διασφάλιση των συμφερόντων της χώρας στα όργανα της Ε.Ε., καθώς και σε ευρωπαϊ- κούς και διεθνείς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουρ- γείου Οικονομικών και ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου. (δ) Η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρ- μογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιο- νομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. (ε) Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου αναφορικά με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής διαρ- θρώνεται ως εξής: (α) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, υπαγόμε- νο στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης (β) Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προ- βλέψεων (γ) Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής (δ) Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέ- σεων (ε) Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής

Άρθρο 33Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης είναι αρμό- διο για θέματα συμβάσεων εργασίας, νομοθετικών ρυθ- μίσεων και γνωμοδοτήσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής (Γ.Δ.Ο.Π.) και κάθε άλλης μονάδας της Γενικής Γραμματείας Οικο- νομικής Πολιτικής. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήμα- τος Νομικής Υποστήριξης είναι οι εξής: (α) Η παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομι- κής φύσεως σε όλες τις οργανικές μονάδες της Γ.Δ.Ο.Π. για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων. (β) Η συλλογή, η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση αρχείου με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, που αφορά θέματα αρμοδιότητας της ΓΔΟΠ, καθώς και η τήρηση αρχείου διοικητικής και ποινικής νομολογίας στα θέματα αυτά. (γ) Η μελέτη και η αξιοποίηση των δικαστικών απο- φάσεων που εκδίδονται για την καλύτερη δράση των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης. (δ) Η εισήγηση, αρμοδίως, με βάση την ενημέρωση που παρέχεται από τα οικεία Τμήματα της Γ.Δ.Ο.Π., σχε- τικά με την πορεία των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων. (ε) Η μέριμνα για την αποτελεσματική στήριξη των θέσεων του Δημοσίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκδίκασης υποθέσεων της Γ.Δ.Ο.Π., σε συνεργασία με το γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. (στ) Η συνεργασία με τους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. για την παροχή νομικών συμβουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Δ.Ο.Π. (ζ) η συνεργασία με τα νομικά γραφεία των εποπτευό- μενων από τη Γ.Δ.Ο.Π. φορέων, καθώς και με τις αντίστοι- χες νομικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών και διεθνών οργανι- σμών και η παροχή νομικής υποστήριξης στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 34Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και ΠροβλέψεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μακροοι- κονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο προγραμματισμός και εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο (β) Η παραγωγή επίσημων εθνικών προβλέψεων μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομί- ας μέσω της ανάλυσης και μελέτης του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και των διεθνών οικονομικών εξελίξεων και η συνεργασία με τους αρμό- διους θεσμικούς φορείς που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις για την αξιολόγηση τους. (γ) Η υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυ- τές καθορίζονται στις προγραμματικές δηλώσεις, για τη διαμόρφωση οικονομικής στρατηγικής που θα απο- βλέπει ταυτόχρονα στην εξασφάλιση και διατήρηση συνθηκών οικονομικής σταθερότητας, στην προώθη- ση των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου (δ) Η έγκαιρη ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής και της διεθνούς οικονομί- ας μέσω της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Μακροοικονομικής Ανάλυσης της Ελλη- νικής Οικονομίας β) Τμήμα Β’ - Μακροοικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) Τμήμα Γ΄- Εξωτερικών Οικονομικών Συναλλαγών και Διεθνών Εξελίξεων δ) Τμήμα Δ’ - Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Μακροοικονομικής Ανάλυσης της Ελ- ληνικής Οικονομίας (αα) Η συμμετοχή στη σύνθεση ετησίων και τριμηνιαί- ων εθνικών προβλέψεων (βραχυχρόνιων και μεσοπρόθε- σμων), η εκτίμηση, ανάλυση και πρόβλεψη μακροοικο- νομικών δεικτών και μεγεθών του πραγματικού τομέα, η αποτίμηση δημοσιευμένων προβλέψεων και η σύγκριση τους με προβλέψεις διεθνών οργανισμών. (ββ) Η συγκέντρωση και ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών πληροφοριών σχετικών με την εξέλιξη του Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα της οικονομίας, η παρακολούθηση των τάσεων / εξελί- ξεων των τομέων αυτών και ο καθορισμός του πλαισίου βασικών στόχων οικονομικής πολιτικής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. (γγ) Η ανάλυση των οικονομικών μέτρων που λαμβά- νονται και η ποσοτική εκτίμηση των μακροοικονομικών τους επιπτώσεων. (δδ) Η παρακολούθηση της εισοδηματικής πολιτικής στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και η μελέτη των συνεπειών στα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας. (εε) Η συμμετοχή στη διαμόρφωση της εισοδηματικής πολιτικής στη Γενική Κυβέρνηση και στον ευρύτερο δη- μόσιο τομέα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρε- σίες, με τη διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, καθώς και η εκτίμηση των επιπτώσεων, από τα εναλλακτικά σενάρια μεταβολών στα εισοδήματα στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας. (στστ) Η αξιολόγηση προτάσεων Υπουργείων και η διατύπωση απόψεων για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων σε θέματα τιμών και εισοδημάτων, όσον αφορά στην συμβατότητα με την πρόβλεψη του πλη- θωρισμού, της εισοδηματικής πολιτικής στο δημόσιο και της εν γένει οικονομικής πολιτικής. (ζζ) Η διαμόρφωση μακροοικονομικών υποθέσεων που σχετίζονται με τη φορολογική πολιτική σε συνερ- γασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οι- κονομικών. (ηη) Η μελέτη και ανάλυση δημοσιονομικών θεμάτων και η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων τους στην εθνική οικονομία. (θθ) Η σύνταξη κειμένων πολιτικής -αρμοδιότητας του Τμήματος- στο πλαίσιο κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσε- ων και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. (ιι) Η εκτίμηση κυκλικού και διαρθρωτικού ελλείμμα- τος, καθώς και η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την ανάλυση της βιωσιμότητας του δη- μοσίου χρέους. (β) Τμήμα Β΄- Μακροοικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αα) Η παρακολούθηση και η ανάλυση των εξελίξεων στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρω- παϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων. (ββ) Ο προγραμματισμός των υποχρεώσεων της χώ- ρας στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος του Ευρωπα- ϊκού Εξαμήνου. (γγ) Η συγκέντρωση, ανάλυση και συσχέτιση των δια- θέσιμων στατιστικών πληροφοριών για την πορεία των δεικτών της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορ- ροπιών. (δδ) Η γνωμοδότηση αναφορικά με τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους οικονομικής πολιτικής, η επισήμανση και η αξιολόγηση των αποκλίσεων από τους στόχους και η διερεύνηση των εναλλακτικών δυ- νατοτήτων σχετικά με την επιλογή μέτρων οικονομικής πολιτικής. (εε) Η αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών υιο- θετούμενων μέτρων οικονομικής πολιτικής της Ευρω- παϊκής Ένωσης σε επιμέρους τομείς της ελληνικής οι- κονομίας. (στστ) Η πρόβλεψη των μακροχρόνιων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας κυρίως σε σχέση με την γήρανση του πληθυσμού και την εξυπηρέτηση και αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. (γ) Τμήμα Γ’ - Εξωτερικών Οικονομικών Συναλλαγών και Διεθνών Εξελίξεων (αα) Η συγκέντρωση, ανάλυση, μελέτη και συσχέτιση όλων των διαθέσιμων στατιστικών πληροφοριών και επεξεργασία τους για την πραγματοποίηση βραχυχρό- νιων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τις βασικές συνιστώσες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, της καθαρής επενδυτικής θέσης και του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους, καθώς και των βασικών προσδιοριστικών τους παραγόντων. (ββ) Η παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων στη διάθρωση του εξωτερικού εμπορίου και στην εξα- γωγική επίδοση της ελληνικής οικονομίας καθώς και η μελέτη και ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με τη μα- κροχρόνια βιωσιμότητα του εξωτερικού χρέους. (γγ) Η παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων στις βασικές συνιστώσες του ισοζυγίου χρηματοοικο- νομικών συναλλαγών, καθώς και αξιολόγηση και εκτί- μηση των επιπτώσεων για τον εξωτερικό τομέα και την ελληνική οικονομία. (δδ) Η ανάλυση και μελέτη του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και των διεθνών οικονομικών εξελίξεων. (εε) Η παρακολούθηση, ανάλυση και επεξεργασία των διεθνών τιμών εμπορευμάτων, της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, των κεντρικών επιτοκίων και των συναλ- λαγματικών ισοτιμιών. (στστ) Η παρακολούθηση και ανάλυση θεμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων για τον εξωτερικό τομέα και την ελληνική οικονομία. (ζζ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση του Κρατικού Προϋ- πολογισμού, του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανά- πτυξης, του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής κατά το μέρος που αφορά στις αρμοδιό- τητες του Τμήματος. (δ) Τμήμα Δ’ - Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (αα) Ο συντονισμός, η προώθηση και η εποπτεία των απαιτούμενων ενεργειών, για το σχεδιασμό και την υλο- ποίηση θεσμικών οικονομικών πολιτικών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, όσον αφορά σε διαρθρω- τικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις, σε συγκεκριμέ- νους τομείς της ελληνικής οικονομίας καθώς και η παρα- κολούθηση και η καταγραφή των αποτελεσμάτων τους. (ββ) Η εισήγηση για σχέδια νόμων και διαταγμάτων και η προώθηση λοιπών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, που αφορούν σε θεσμικές οικονομικές πολι- τικές διαρθρωτικού και μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητας του Τμήματος. (γγ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του Εθνικού Προγράμ- ματος Μεταρρυθμίσεων, κατά το μέρος που αφορά στις αρμοδιότητες του Τμήματος. (δδ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρω- παϊκή Ένωση που αφορούν σε θέματα διαρθρωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος και η υποβολή σχε- τικών προτάσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή τους στη χώρα μας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. (εε) Ο συντονισμός, η εποπτεία και η υποβοήθηση της ανάπτυξης των αστικών συνεταιρισμών, όλων των μορ- φών, η υποβολή προτάσεων σε σχετικά θέματα οργάνω- σης, λειτουργίας και δράσης τους, η τήρηση μητρώου αστικών συνεταιρισμών, η επεξεργασία και κατάρτιση προτύπων καταστατικών, η προώθηση της συνεταιριστι- κής εκπαίδευσης και συνεργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η προώθηση της ενδοσυνεταιρι- στικής και διασυνεταιριστικής συνεργασίας και αλλη- λεγγύης και η υποβοήθηση των εποπτικών συμβουλίων των συνεταιρισμών όλων των μορφών και βαθμών στην άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1667/1986 (Α΄196), όπως κάθε φορά ισχύουν. (στστ) Η εποπτεία του επαγγέλματος του πιστοποιη- μένου εκτιμητή, η τήρηση μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών, καθώς και η μέριμνα για την ενημέρωση και επικαιροποίηση των σχετικών βάσεων δεδομένων και λοιπών αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/2013 (Α΄107), όπως κάθε φορά ισχύουν. (ζζ) Η εποπτεία του επαγγέλματος του αναλογιστή, η τήρηση μητρώου αναλογιστών, καθώς και η μέριμνα για την ενημέρωση και επικαιροποίηση των σχετικών βάσεων δεδομένων και λοιπών αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 53/2013 (Α΄96), όπως κάθε φορά ισχύουν. (ηη) Ο έλεγχος της εναρμόνισης της πολιτικής που ασκείται στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιεί- ας, βιομηχανίας -βιοτεχνίας, ενέργειας, φυσικών πόρων, έρευνας και τεχνολογίας, μεταφορών, υποδομών, επι- κοινωνιών, εμπορίου, ναυτιλίας, και τουρισμού με τους γενικότερους στόχους της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής μέσω της συλλογής πρωτογενών στοιχείων και της παρακολούθησης των προπαρασκευαστικών ενερ- γειών ή πράξεων των Υπουργείων που υλοποιούν τις Κυβερνητικές αποφάσεις και τα σχετικά μέτρα στα πλαί- σια της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής στους ανωτέρω τομείς αγαθών και υπηρεσιών. (θθ)Η επεξεργασία αναπτυξιακών μέτρων σε εναρ- μόνιση με τους γενικούς στόχους της οικονομικής πο- λιτικής. (ιι) Ο εντοπισμός αποκλίσεων από τους στόχους της οικονομικής πολιτικής και η επεξεργασία και εισήγηση διορθωτικών μέτρων. (ιαια) Η μέριμνα για την ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών, μέσα από διαρθρωτικές παρεμβάσεις και μέτρα πολιτικής που αφορούν την πολιτική στο χώρο του εμπορίου (ανταγωνισμός, κρατικές προμήθειες, νέοι ασφαλιστικοί θεσμοί), την εσωτερική αγορά, τη θεσμι- κή αντιμετώπιση των διαφόρων επαγγελμάτων και των Επιμελητηρίων. (ιβιβ) Η συμμετοχή, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, για την εξειδίκευση των στόχων της πολιτικής, την κατάρτιση μέτρων ανάπτυξης των τομέων και την επεξεργασία θεσμικών και λοιπών μέτρων πολιτικής, με σκοπό την εναρμόνισή τους στην γενικότερη οικονομική πολιτική.

Άρθρο 35Διεύθυν ση Φορολογικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Φορολο- γικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι: (α) Η ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που αφο- ρούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διε- θνών εξελίξεων στον τομέα αυτό, και ιδίως η αξιολόγη- ση των εξελίξεων σε επίπεδο Ο.Ο.Σ.Α. και Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διενέργεια προβλέψεων για τα έσοδα από την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής. (β) Η υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές, με τις δεσμεύσεις μας ως μελών της Ευρωπαϊκής Ένω- σης και των διεθνών οργανισμών και με το υφιστάμενο γενικότερο πλαίσιο φορολογικής πολιτικής, οι οποίες συνοδεύονται, εφόσον απαιτείται, με εκτίμηση για την προσδοκώμενη ωφέλεια ως προς τα έσοδα αλλά και τη δυνατότητα συμμόρφωσης των φορολογουμένων. (γ) Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των νομοθε- τικών διατάξεων που εισηγείται η Ανεξάρτητη Αρχή Δη- μοσίων Εσόδων καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδει για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής. (δ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομι- κών και ιδίως με τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τη Γενική Γραμματεία Πληροφο- ριακών Συστημάτων για την επίτευξη των στόχων των προηγούμενων εδαφίων καθώς και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, των οποίων οι πολιτικές σχετίζονται με τη φορολογική πολιτική. (ε) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε θέματα φορολογικής πολιτικής που συνοδεύεται και από εισηγήσεις για την υιοθέτηση του κατάλληλου νομοθετικού και κανονιστι- κού πλαισίου. (στ) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της φορολογικής νομοθεσίας στη δημοσιονομική πολιτική της χώρας, και των επιπτώσεων κοινωνικών, οικονομικών, διοικητικών και δημοσιονομικών παραγόντων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας β) Τμήμα Β΄- Ανάλυσης Οικονομικών και Δημοσιονο- μικών Επιπτώσεων Φορολογικής Πολιτικής γ) Τμήμα Γ΄- Διεθνών Πρακτικών και Σχέσεων Φορο- λογικής Πολιτικής δ) Τμήμα Δ’ - Διαχείρισης Φορολογικών και Οικονομι- κών δεδομένων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας (αα) Ο συντονισμός όλων των αρμοδίων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής για τη φορολογία και ο προγραμματισμός του νομοθε- τικού έργου. (ββ) Η επεξεργασία και η εισήγηση νομοθετικών ρυθ- μίσεων σε θέματα φορολογικής πολιτικής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές. (γγ) Η προώθηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων των σχεδιαζόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων για ζητήματα Φορολογικής και Τελωνειακής Πολιτικής για τη διατύπωση των απόψεων ή των εισηγήσεων της, η επεξεργασία και αξιολόγηση επί των προτάσεων ή επί των εισηγήσεων που διατύπωσε η Αρχή και η προώθη- ση αυτών για την τελική έγκρισή τους από την πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών. (δδ) Η εισήγηση προτάσεων για την παρουσίαση των νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων, ώστε αυτά να καταστούν φιλικά προς τους φορολογούμενους και να βελτιωθεί η συμμόρφωση τους με αυτά. (εε) Η αξιολόγηση των προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις νομοθετικών ρυθμίσεων της φορολογικής πολιτικής σύμφωνα με το Σύνταγμα και το ευρύτερο ενωσιακό και διεθνές νομικό πλαίσιο. (στστ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και ο έγκαιρος εντοπισμός τυχόν προβλημάτων στην εφαρμογή της. (ζζ) Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας της Ένωσης στο εθνικό δίκαιο σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπη- ρεσίες ή αρχές. (ηη) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εισαγωγή νέων νομοθετι- κών ρυθμίσεων ή για την τροποποίηση υφιστάμενων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές και η υποβολή προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (θθ) Η παρακολούθηση, η ανάλυση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των ληφθέντων μέτρων φορολογικής πολιτικής στην πράξη, η υποβολή προτάσεων φορολο- γικής πολιτικής στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής και η γνωμοδότηση σε κάθε άλλο συναφές θέμα εφαρμοσμένης φορολογικής πολι- τικής, που παραπέμπεται στο Τμήμα από τον Υπουργό Οικονομικών. (ιι) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για κάθε θέμα που αφορά στη στοχοθεσία της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Διοικητή αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνεργασία με το Τμήμα Β΄ και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομι- κών. (β) Τμήμα Β’ - Ανάλυσης Οικονομικών και Δημοσιονο- μικών Επιπτώσεων Φορολογικής Πολιτικής (αα) Η συμμετοχή στη διενέργεια των ποσοτικοποιή- σεων ή προβλέψεων των εσόδων του προϋπολογισμού από την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας σε συ- νεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. . (ββ) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μοντέλων προσο- μοίωσης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των υφι- στάμενων και προτεινόμενων διατάξεων της φορολο- γικής νομοθεσίας. (γγ) Η ανάλυση της επίδοσης και τάσης των εσόδων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργεί- ου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (δδ) Η καταγραφή και ποσοτικοποίηση των επιπτώ- σεων από προτάσεις τροποποίησης της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και η εκπόνηση μελετών και αναφο- ρών για θέματα φορολογικής πολιτικής. (εε) Η αξιολόγηση, τεκμηρίωση και εισήγηση στην πο- λιτική ηγεσία σχετικά με ενδεχόμενες αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ των προβλέψεων εσόδων του προϋπολογισμού, των στόχων που έχουν τεθεί και της εκτέλεσης των τάσεων που διαμορφώνονται καθώς και των συγκεκριμένων μέτρων προς αποκατάσταση των αποκλίσεων. (στστ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για κάθε θέμα που αφορά στη στοχοθεσία της Ανεξάρτη- της Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Διοικητή αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνεργασία με το Τμήμα Α΄ και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. (γ) Τμήμα Γ’ - Διεθνών Πρακτικών και Σχέσεων Φορο- λογικής Πολιτικής (αα) Ο σχεδιασμός, μελέτη και ανάπτυξη της φορο- λογικής πολιτικής, της φορολογικής νομοθεσίας, του ρυθμιστικού πλαισίου και άλλων συναφών θεμάτων που αφορούν σε ζητήματα της διεθνούς και ευρωπαϊκής φορολογικής νομοθεσίας και η εισήγηση στην πολιτική ηγεσία για τη σύσταση σχετικών προγραμμάτων και την οργάνωση γενικά των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε φορολογικά θέματα. (ββ) Η συστηματική αξιολόγηση των εργασιών των Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σχέση ιδίως με απαιτούμενες μεταβολές του νομοθετικού και κανο- νιστικού πλαισίου της φορολογίας. (γγ) Η συστηματική αξιολόγηση για τον προγραμμα- τισμό και τις προτεραιότητες σχετικά με τη διαπραγ- μάτευση της σύναψης, της αναθεώρησης, και της πα- ρακολούθησης εκτέλεσης των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου με άλλες χώρες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρε- σίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (δδ) Ο συντονισμός σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές για την επεξεργασία διατάξεων φο- ρολογικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται σε δι- μερείς συμφωνίες άλλων φορέων του Δημόσιου τομέα. (εε) Η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για τη σύ- ναψη και αναθεώρηση των ανωτέρω διμερών ή πολυ- μερών συμφωνιών ή συμβάσεων και η εισήγηση για τη νομοθετική τους κύρωση ή τη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο σε συνεργασία με τις συ- ναρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές. (στστ) Ο συντονισμός των ενεργειών των επιμέρους συναρμόδιων κάθε φορά Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπουργείου ή και άλλων Υπουργείων ή αρχών σε φορολογικά θέματα διεθνών οικονομικών σχέσεων. (ζζ) Η αξιολόγηση των ενωσιακών και διεθνών εξελίξε- ων στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και η σχετική εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία. (ηη) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και αυτών που μελε- τώνται ή λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ο.Ο.Σ.Α. και σε Διεθνείς Οργανισμούς. (δ) Τμήμα Δ’ Διαχείρισης Φορολογικών και Οικονομι- κών δεδομένων (αα) Παρακολούθηση, αναγνώριση, διαμόρφωση, ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών των μηχα- νογραφημένων εφαρμογών που αφορούν τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. (ββ) Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, μικροδεδο- μένων, διαχείρισης βάσεων δεδομένων και γενικότερα κάθε απαραίτητηςπληροφορίας για τις ανάγκες της φο- ρολογικής πολιτικής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπη- ρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., της Γ.Γ.Π.Σ., της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων φορέων. (γγ) Συγκέντρωση των επιχειρησιακών αναγκών και καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων των προς υλοποίηση εφαρμογών καθώς και των απαραίτητων μεταβολών/τροποποιήσεών τους. (δδ) Συμμετοχή ως χρήστες στις τελικές δοκιμές των υπό υλοποίηση εφαρμογών ή προσαρμογών τους και υποστήριξη αυτών κατά την πιλοτική και τη δοκιμαστική παραγωγική τους λειτουργία. (εε) Επιχειρησιακή διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων πιστοποιήσεων της ορθής λειτουρ- γίας τους. (στστ) Επιχειρησιακή υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών και οργάνωση της εκπαίδευσης των εσω- τερικών χρηστών. (ζζ) Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. στα ανωτέρω σχετικά θέματα. (ηη) Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. για την επέκταση, τη βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων και την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων πληροφο- ρικής και νέων συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής. (θθ) Υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και υποβο- λή εκθέσεων και αναφορών προς το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών.

Άρθρο 36Διε ύθυνση Ευ ρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών ΣχέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων είναι οι ακόλουθοι: (α) Η πληρέστερη και αποτελεσματικότερη διαμόρ- φωση των ελληνικών θέσεων αρμοδιότητας του Υπουρ- γείου Οικονομικών στο πλαίσιο της προετοιμασίας των φακέλων για όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα στα οποία το Υπουργείο συμμετέχει. (β) Η ενεργή εκπροσώπηση και συμμετοχή σε ευρω- παϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όργανα και επιτροπές που το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει και η πα- ρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. (γ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός σε εθνικό επίπεδο των εθνικών δικτύων και μηχανισμών διακυβέρνησης της Ε.Ε. για ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικο- νομικών και η ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση και εφαρμογή νέων κοινοτικών δράσεων και δικτύων διευ- ρωπαϊκής συνεργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέ- σεων διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατω- τέρω: α) Τμήμα Α΄ - Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υπο- θέσεων της Ε.Ε. β) Τμήμα Β΄- Προϋπολογισμού Ε.Ε. γ) Τμήμα Γ΄- Οριζόντιων Πολιτικών Ε.Ε. δ) Τμήμα Δ’ - Διεθνών Σχέσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υπο- θέσεων της Ε.Ε. (αα) Η παρακολούθηση των θεμάτων των Συμβουλίων ECOFIN και EUROGROUP και η τακτική ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών (ββ) Η μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία των θεμά- των της Ημερήσιας Διάταξης των Συμβουλίων Οικονο- μικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) και EUROGROUP, η διαμόρφωση του φακέλου των εκπροσώ- πων του Υπουργείου Οικονομικών στα Συμβούλια αυτά και η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και άλλων Υπουργείων στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (δδ) Η υποστήριξη του Γραφείου Τύπου και των Οικο- νομικών και Εμπορικών Ακολούθων των Πρεσβειών των Κρατών Μελών της Ε.Ε. στην Αθήνα. (εε) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, η διαμόρφωση και υποστήριξη ελληνικών θέσεων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. (στστ) Η ενημέρωση των αρμοδίων Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων, των Βουλευτών, των Ελλήνων Ευ- ρωβουλευτών, των Διακοινοβουλευτικών Επιτροπών Οι- κονομικών Υποθέσεων και των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. (ζζ) Η παρακολούθηση και διαμόρφωση εθνικών θέ- σεων επί θεμάτων Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χώρες εκτός ευρωζώνης και τρίτες χώρες. (β) Τμήμα Β’ - Προϋπολογισμού Ε.Ε. (αα) Η επεξεργασία, διαμόρφωση και αποστολή θέσε- ων και απόψεων κατά τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρι- σης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού Ε.Ε. (ββ) Η προετοιμασία φακέλου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για το Συμβούλιο ECOFIN - Προϋπολογισμός και η τακτική ενημέρωση της. (γγ) Η διενέργεια προβλέψεων των αποδόσεων και των απολήψεων προς και από την ΕΕ για την κατάρτιση του Πίνακα Χρηματορροών με την Ε.Ε. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και σύνταξη του σχετικού κεφαλαίου της Εισηγητικής Έκθεσης κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού. (δδ) Η κατάρτιση προβλέψεων εθνικών συνεισφορών στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. σε συνεργασία με τις συ- ναρμόδιες Υπηρεσίες και συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδίων Πόρων (Σ.Ε.Ι.Π.) - Υποομάδα «Εκτιμή- σεις»,με κύριο αντικείμενο τη διαμόρφωση των προ- βλέψεων των Ιδίων Πόρων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (εε) Η παρακολούθηση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρω- παϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της διαδικασίας απαλ- λαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. - αποστολή σχετικών θέσεων και απόψεων προς τη Μ.Ε.Α.-Ε.Ε. (στστ) Η επεξεργασία και διατύπωση θέσεων κατά τη διαδικασία εξέτασης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και ειδικότερα του Συστήματος Ιδίων Πόρων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της «Ομάδας Εργασίας Ίδιοι Πόροι», καθώς και η εισήγηση για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τις αναγκαίες προσαρμογές της ελληνικής νομοθεσίας. (ζζ) Η διαμόρφωση και διατύπωση θέσεων κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του Δημοσιονομικού Κανο- νισμού. (ηη) Η ενημέρωση και παρακολούθηση επί δημοσιο- νομικών θεμάτων που εξετάζονται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (θθ) Η προετοιμασία θέσεων και απόψεων και συμμε- τοχή στην Ομάδα «Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστα- σης Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Group Statut) του Συμ- βουλίου καθώς και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων. (γ) Τμήμα Γ’ - Οριζόντιων Πολιτικών Ε.Ε. (αα) Η διαμόρφωση και εισήγηση εθνικών θέσεων για οριζόντια θέματα Ενιαίας Αγοράς Συμβουλίου Υπουργών Ε.Ε. και η συμμετοχή στη διαμόρφωση θέσεων για τη χάραξη πολιτικών Ενιαίας Αγοράς και οριζόντιων πο- λιτικών Ε.Ε. (ββ) Ο συντονισμός αρμοδίων φορέων για την εκτίμη- ση επιπτώσεων στην εθνική οικονομία από την εφαρμο- γή Οδηγιών ΕΕ οριζόντιου χαρακτήρα Ενιαίας Αγοράς, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών (γγ) Ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο Δικτύων Διευ- ρωπαϊκής Συνεργασίας και η εκπαίδευση και υποστή- ριξη των χειριστών τους καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα ευρωπαϊκών δικτύ- ων, στα οποία συμμετέχει το Υπουργείο. (δδ) Η εκπροσώπηση σε Ομάδες Υψηλού Επιπέδου της Ε.Ε. για την Ενιαία Αγορά, τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Περιβάλλοντος, τα διευρωπαικά δίκτυα καθώς και σε σχετικές Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. (εε) Σύνδεσμος με τη Βουλή των Ελλήνων για τον έλεγχο της τήρησης των αρχών επικουρικότητας και αναλογικότητας, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής. (στστ) Η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης καθώς και της διαδικασίας παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και ενημέ- ρωση της ιεραρχίας. (ζζ) Ο ορισμός εθνικών εκπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η διενέργεια της διαδικασίας επιλογής, η εισήγηση στον Υπουργό Οικο- νομικών καθώς και η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για ορισμό εκπροσώπων. (ηη) Η παρακολούθηση της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενσωμάτωσης της νομοθε- σίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό τους δίκαιο. (θθ) Ο συντονισμός του εθνικού δικτύου αρμόδιων υπηρεσιών και η εκπροσώπηση της χώρας στην Ε.Ε. για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2679/1998. (δ) Τμήμα Δ’ - Διεθνών Σχέσεων (αα) Η προετοιμασία του φακέλου για τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών στην σύνοδο του Συμβου- λίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) και πλήρης υποστήριξή του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως διοικητής της Ε.Τ.Επ. (ββ) Η συμμετοχή στην επεξεργασία προτάσεων της Ε.Τ.Επ. που εκπονούνται σε συνεργασία με την Ευρω- παϊκή Επιτροπή και η διαμόρφωση προτάσεων για τις ελληνικές θέσεις, σε συνεργασία με κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία. (γγ) Η παρακολούθηση και διαμόρφωση των ελληνι- κών θέσεων για θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και η προετοιμασία του φακέλου του Υπουργού Οικονομικών για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις των οργάνων των Οργανισμών αυτών. (δδ) Η συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για θέματα Δημοσιονομικά και Προϋπολογισμού στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών Εύξεινου Πόντου. (εε) Η μέριμνα για την κύρωση και εφαρμογή διε- θνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών αρμοδιότητας του Τμήματος και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα. (στστ) Η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρε- ώσεων που ανακύπτουν από δανειακές συμβάσεις που υπογράφει η χώρα με Διεθνείς Οργανισμούς. (ζζ) Η παρακολούθηση και συμμετοχή σε προπαρα- σκευαστικές συναντήσεις και συνέδρια με αντικείμενο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EFSI), με φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Υπουργεία και Ορ- γανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η σύνταξη σημειωμάτων προς ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. (ηη) Η παρακολούθηση και συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για την διαχείριση του Προσφυγι- κού/Μεταναστευτικού Ζητήματος σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ε.Ε, επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (θθ) Η παρακολούθηση πρωτοβουλιών και κατευθυ- ντήριων γραμμών της Ε.Ε. και λοιπών Διεθνών Οργανι- σμών σχετικά με την οικονομική διάσταση των άλλων πολιτικών.

Άρθρο 37Διεύθυνση Χρηματοοι κονομικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Χρηματο- οικονομικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι: (α) Η συμβολή στην επίτευξη της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της χώρας (β) Ο σχεδιασμός των κατάλληλων πιστωτικών μέ- τρων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη αντι- μετώπιση προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας που απορρέουν από έκτακτα γεγονότα ή οικονομικές διαταραχές σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής διαρ- θρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Πολιτικής Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Ιδιωτικής Ασφάλισης β) Τμήμα Β’ - Πολιτικής Κεφαλαιαγοράς, Λογιστικής και Ελεγκτικής γ) Τμήμα Γ’ - Ειδικών Χρηματοδοτήσεων δ) Τμήμα Δ’ - Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριό- τητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Πολιτικής Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Ιδιωτικής Ασφάλισης (αα) Η παρακολούθηση της λειτουργίας του τομέα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και της Ιδιωτικής Ασφάλισης. (ββ) Η μελέτη, εισήγηση και υποβολή προτάσεων, συ- μπεριλαμβανομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας, για τη λήψη μέτρων κυβερνητικής πολιτικής προς βελτίωση της λειτουργίας του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα στην Ελλάδα και την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου στην οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη και τις ευ- ρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. (γγ) Η παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των φορέων του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονομικών. (δδ) Η συμμετοχή-εκπροσώπηση της Ελληνικής Δη- μοκρατίας σε αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα συμπεριλαμβανομένων των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ για τη διαμόρφωση του ρυθμι- στικού πλαισίου του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα. (εε) Ο συντονισμός των κατά περίπτωση εμπλεκομέ- νων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άλλων Υπουργείων και φορέων προκειμένου να διαμορφωθούν σχέδια νόμων για την ενσωμάτωση και εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο των σχετικών νομοθετικών και κανονι- στικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προώθηση και υποστήριξή τους ενώπιον των αρμοδίων Οργάνων της Βουλής των Ελλήνων. (στστ) Η σύσταση, συγκρότηση, ανασυγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νομο- παρασκευαστικών επιτροπών για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στην εθνική νομοθεσία. (ζζ) H παρακολούθηση της υλοποίησης της ανακεφα- λαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των σχεδίων αναδιάρθρωσης αυτών, σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές και φορείς. (ηη) Η παρακολούθηση, υλοποίηση και ανανέωση των πλαισίων κρατικής ενίσχυσης του τραπεζικού συστήμα- τος ανάλογα με τις ανάγκες των πιστωτικών ιδρυμάτων και η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για κάθε σχετικό θέμα. (θθ) Η εισήγηση για την έκδοση υα και κανονιστικών πράξεων που αφορούν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η εισήγηση για την έκδοση Προεδρι- κού Διατάγματος για τον διορισμό του Διοικητή, Υπο- διοικητών και μελών της Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος. (ιαια) Η εισήγηση για την έκδοση υα και κανονιστικών πράξεων σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των τα- κτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), καθώς και με το διορισμό μελών του ΔΣ του ΤΕΚΕ. (ιβιβ) Η διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ασφα- λισμένων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα με το ν. 4141/2013 (Α΄81). (ιγιγ) Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (ECOFIN). (ιδιδ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων κα της ιδιωτικής ασφάλισης και η εισήγηση μέτρων πο- λιτικής για την ομαλή λειτουργία, την εποπτεία και την ανάπτυξή τους. (ιειε) Επεξεργασία προτάσεων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμί- σεων για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος και πα- ρακολούθηση της εφαρμογής τους από τους αρμόδιους φορείς. (β) Τμήμα Β΄- Πολιτικής Κεφαλαιαγοράς, Λογιστικής και Ελεγκτικής (αα) Η παρακολούθηση της τήρησης της νομιμότητας και γενικά της εύρυθμης λειτουργίας των φορέων της Κεφαλαιαγοράς. (ββ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές καθώς και σε εθνικό επίπεδο στις οργανωμένες αγορές, στα ηλεκτρονικά πολυμερή συστήματα διενέρ- γειας χρηματιστηριακών συναλλαγών και εισήγηση μέ- τρων πολιτικής για την ομαλή λειτουργία, την εποπτεία και την ανάπτυξή τους. (γγ) Η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τον διορι- σμό των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαια- γοράς καθώς και για τον διορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, και έκδοση αναγκαίων κανονιστικών πράξεων. (δδ) Η συμμετοχή-εκπροσώπηση της Ελληνικής Δη- μοκρατίας σε αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα συμπεριλαμβανομένου των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένω- σης και τον ΟΟΣΑ για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Κεφαλαιαγορών και του ελεγκτικο-λογι- στικού επαγγέλματος. (εε) Ο συντονισμός των κατά περίπτωση εμπλεκομέ- νων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άλλων Υπουργείων και φορέων προκειμένου να διαμορφωθούν σχέδια νόμων για την ενσωμάτωση και εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο των σχετικών νομοθετικών και κανονι- στικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προώθηση και υποστήριξή τους ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της Βουλής των Ελλήνων. (στστ) Η σύσταση, συγκρότηση, ανασυγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νομο- παρασκευαστικών επιτροπών για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στην εθνική νομοθεσία. (ζζ) Υποβολή ενημερωτικών σημειωμάτων στα πλαί- σια του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (ηη) Παρακολούθηση των εξελίξεων του νομικού πλαισίου που αφορά στο ελεγκτικό επάγγελμα (νόμιμοι ελεγκτές). (θθ) Επεξεργασία προτάσεων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμί- σεων για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος και πα- ρακολούθηση της εφαρμογής τους από τους αρμόδιους φορείς. (γ) Τμήμα Γ’ - Ειδικών Χρηματοδοτήσεων (αα) Η κατάρτιση και προώθηση νομοθετικών διατάξε- ων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο του ν. 128/1975 (Α΄178), η παρακολούθηση και η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του και η παρακολούθηση της κίνησης του λογαριασμού του. (ββ) Η διαμόρφωση και σύνταξη εγγράφων αναφορικά με το ν.128/75 καθώς και η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς. (γγ) Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και κανονιστι- κών πράξεων για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2459/1997 (Α΄17), κατόπιν επεξεργασίας και ελέγχου σχετικών στοιχείων από τις περιφέρειες, επικοινωνία και αλληλογραφία με συναρμόδιους φορείς. (δδ) Ο έλεγχος, η εισήγηση και η προώθηση Υπουρ- γικών Αποφάσεων οριοθετήσεων πληγεισών περιοχών από θεομηνίες κατ’ εφαρμογή του ν.2576/1998 (εε) Ο έλεγχος, η εισήγηση και η προώθηση υπουργι- κών αποφάσεων για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια επεισοδίων με βάση τους ν. 3746/2009 (Α’27) και 3775/2009 (Α’ 122). (στστ) Η συμμετοχή-εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας σε αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργα- να συμπεριλαμβανομένου των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΟΟΣΑ για τη διαμόρφωση του ρυθμιστι- κού πλαισίου για θέματα ενυπόθηκης πίστης λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και συναφών θεμάτων. (ζζ) Ο συντονισμός των κατά περίπτωση εμπλεκομέ- νων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άλλων Υπουργείων και φορέων προκειμένου να διαμορφωθούν σχέδια νόμων για την ενσωμάτωση και εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο των σχετικών νομοθετικών και κανονι- στικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προώθηση και υποστήριξή τους ενώπιον των αρμοδίων Οργάνων της Βουλής των Ελλήνων. (ηη) Η σύσταση, συγκρότηση, ανασυγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νομο- παρασκευαστικών επιτροπών για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στην εθνική νομοθεσία. (θθ) Η κατάρτιση κανονιστικών πράξεων και η μέριμνα αξιοποίησης ταμειακών διαθεσίμων κάθε είδους ειδικής χρηματοδότησης κοινωνικού ενδιαφέροντος. (ιι) Επεξεργασία προτάσεων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσε- ων για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. (δ) Τμήμα Δ’ - Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριό- τητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (αα) Ο κεντρικός συντονισμός όλων των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. (ββ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμο- γής της ισχύουσας νομοθεσίας από τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, αρμόδιες αρχές). (γγ) Η επικαιροποίηση, επεξεργασία και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, είτε για λόγους που αφορούν στη λειτουργικότητά του σε εσωτερικό επίπεδο, είτε για εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεών μας, κυρίως από Οδηγίες και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συστάσεις Διεθνών Οργανισμών. (δδ) Ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από διεθνείς οργανισμούς. (εε) Η εκπροσώπηση της Χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ομάδες εργασίας κάθε επιπέδου, σε διεθνείς επιτροπές και fora [(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργα- σίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) - Financial Action Task Force (FATF), Συμβούλιο της Ευρώπης]. (στστ) Η παροχή πλήρους ενημέρωσης στον Πρό- εδρο της Επιτροπής Στρατηγικής του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 (Α΄166), συμβάλλοντας στην προώθηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των φορέων. Κεφάλαιο Ε΄ Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

Άρθρο 38Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας

Δημοσιονομικής Πολιτικής Η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής απο- τελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: (α) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης (β) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού (γ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιο- νομικών Κανόνων (δ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ε) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε- νων Προγραμμάτων (στ) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο- σίου Τομέα.

Άρθρο 39Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και

Υποστήριξης Το Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης, υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Γραμ- ματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι: (αα) Συγκέντρωση των επιχειρησιακών αναγκών και καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων των προς υλοποίηση εφαρμογών καθώς και των απαραίτητων μεταβολών/τροποποιήσεών τους. (ββ) Συμμετοχή στις τελικές δοκιμές (UAT) ως χρήστες των υπό υλοποίηση εφαρμογών ή προσαρμογών τους και υποστήριξη κατά την πιλοτική και τη δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία τους. (γγ) Επιχειρησιακή διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων πιστοποιήσεων της ορθής λειτουρ- γίας τους. (δδ) Επιχειρησιακή υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών και οργάνωση της εκπαίδευσης των εσω- τερικών χρηστών. (εε) Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στα ανωτέρω σχετικά θέματα. (στστ) Υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και των ανα- φορών προς τον Διοικητικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών. (ζζ) Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. για την επέκταση, τη βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων και την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων πληροφο- ρικής και νέων συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Άρθρο 40Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και ΠροϋπολογισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δη- μοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο σχεδιασμός της δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας μέσα από την αξιόπιστη αποτύπωση των δημο- σιονομικών στοιχείων και μεγεθών κατά την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα- τηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και ο αποτελεσματικός συντονισμός και καθοδήγηση όλων των δημοσίων υπηρεσιών για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού. (β) Η διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μέσω της αυστηρής παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. (γ) Η αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον Προϋπολογισμό και στο Μ.Π.Δ.Σ. από κάθε νομο- θετική ή κανονιστική πρωτοβουλία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. (δ) Η κατάρτιση μεθοδολογίας για τη μετατροπή των ταμειακών στοιχείων των φορέων της Γενικής Κυβέρ- νησης σε δεδουλευμένη βάση κατά την κατηγοριοποί- ηση των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων, βάσει των οποίων υπολογίζονται οι στόχοι του Προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ. (ε) Η αξιολόγηση των δράσεων της Γενικής Κυβέρνη- σης με στόχο την βέλτιστη σχέση πόρων και αποτελέ- σματος που παράγουν. (στ) Ο σχεδιασμός της εισοδηματικής πολιτικής ανα- φορικά με τους μισθούς και τις συντάξεις του δημο- σίου, με γνώμονα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευημερία, καθώς και η αποτελεσματική υλοποίηση της, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε δημοσιονομικών συνθηκών. (ζ) Ο αποτελεσματικός χρηματοδοτικός προγραμματι- σμός για τη διασφάλιση επαρκών χρηματικών διαθεσί- μων, ικανών να καλύψουν τις υποχρεώσεις του Κράτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού διαρθρώνεται ως εξής: (α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (β) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων (γ) Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής (δ) Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρ- νησης (ε) Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων.

Άρθρο 41Διεύθυνση Προϋπολογισ μού Γενικής ΚυβέρνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπο- λογισμού Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι: (α) Η ρεαλιστική κατάρτιση και ορθή υλοποίηση του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και η έγκαιρη δη- μοσίευση των αναγκαίων στοιχείων. (β) Η αποτελεσματική εξειδίκευση παραμέτρων δημο- σιονομικής προσαρμογής και η υποστήριξη της εφαρ- μογής τους. (γ) Η συστηματική παρακολούθηση της χρηστής δη- μοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυ- βέρνησης. (δ) Η αποτελεσματική και έγκαιρη υποστήριξη της διαδικασίας παρακολούθησης και αποπληρωμής ληξι- πρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους, με σκοπό την τόνωση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση και εννέα (9) Τμή- ματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήματα υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης: (αα) Τμήμα A’ - Στοιχείων (ββ) Τμήμα Β΄- Προϋπολογισμού Εσόδων (γγ) Τμήμα Γ’ - Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (δδ) Τμήμα Δ’ - Σχεδιασμού και Υποστήριξης (β) Υποδιεύθυνση (αα) Τμήμα Ε΄- Προϋπολογισμού (ββ) Τμήμα ΣΤ΄ - Προϋπολογισμού (γγ) Τμήμα Ζ΄ - Προϋπολογισμού (δδ) Τμήμα Η΄ - Προϋπολογισμού (εε) Τμήμα Θ΄- Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων της  Γενικής Κυβέρνησης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Στοιχείων (αα) Ο συντονισμός των εργασιών κατάρτισης του προσχεδίου και του σχεδίου του Κρατικού Προϋπολο- γισμού (Κ.Π.), καθώς και της εισηγητικής έκθεσης που συνοδεύει το προσχέδιο και το σχέδιο του Κ.Π. (ββ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του μητρώου δεσμεύσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κα- θώς και η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για τις απλήρωτες και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και την πορεία εξόφλησής τους. (γγ) Η παρακολούθηση επίτευξης μηνιαίων και τριμηνι- αίων ποσοτικών στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η παρακολούθηση της υλοποίησής τους, η υποβολή προτάσεων για διόρθω- ση τυχόν αποκλίσεων, καθώς και η σύνταξη αναφορών και η δημοσίευση των αναγκαίων στοιχείων. (δδ) Η παροχή στοιχείων, σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση, στη Βουλή, σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων από το αποθεματικό και τις αυξομειώσεις πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (εε) Ο καθορισμός μηνιαίου ορίου πληρωμών των δα- πανών του Δημοσίου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησής τους και η έκδοση σχετικής μηνιαίας απόφασης. (στστ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και καταχώρηση των πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες για όλες τις εισροές και εκροές που επηρεάζουν τη ρευστότητα, η παρακολούθηση, σε καθημερινή βάση, της ταμειακής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η κατάρτιση σχετικών πινάκων προβλέψεων. (ζζ) Η κατάρτιση και επικαιροποίηση του χρηματοδοτι- κού προγράμματος σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, και η παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας. (ηη) Η παροχή απολογιστικών πληροφοριών για το ταμειακό ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση. (θθ) Η συλλογή και παροχή στοιχείων για τη διαμόρ- φωση του ισοζυγίου του Κρατικού Προϋπολογισμού (working balance). (ιι) Η επικοινωνία, συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων προς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, καθώς και η προετοιμασία αναφορών για Διεθνείς Οργανισμούς και Διεθνείς Οίκους Πιστοληπτι- κής Αξιολόγησης. (ιαια) Η συγκέντρωση στοιχείων, η επεξεργασία και κατάρτιση του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τις Γενικές Κρατι- κές Δαπάνες και του τμήματος της εισηγητικής έκθεσης που αναφέρεται σε αυτόν, η συγκέντρωση στοιχείων και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, καθώς και η διαχείριση των σχετικών πιστώσεων. (ιβιβ) Η αξιολόγηση των ενδεχόμενων συνεπειών στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα του Υπουργείου Οι- κονομικών που αφορά τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες από σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κα- νονιστικών πράξεων, καθώς και η σύμπραξη στην έκδο- ση υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων που άπτονται θεμάτων προϋπολογισμού του ειδικού φορέα του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες. (ιγιγ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων προ- σωπικού. (ιδιδ) Ο καθορισμός του δημοσιονομικού πλαισίου για την τήρηση του εκάστοτε ισχύοντος πλαισίου κα- νόνα προσλήψεων στο κράτος για τα έτη του εκάστοτε Μ.Π.Δ.Σ. και η αντίστοιχη παρακολούθηση εκτέλεσης του προγραμματισμού προσλήψεων σε δημοσιονομική βάση. (β) Τμήμα Β’ - Προϋπολογισμού Εσόδων (αα) Η συγκέντρωση στοιχείων, η επεξεργασία τους και η κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων. (ββ) Ο συντονισμός των εργασιών κατάρτισης του τόμου των φορολογικών δαπανών έκαστου έτους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, που συνοδεύει τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τα προ- βλεπόμενα στο αρ. 59 του ν. 2214/1994 (A΄ 75). (γγ) Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού (σκέλος εσόδων), σε μηνιαία βάση και η κατάρτιση των σχετικών αναφορών. (δδ) Ο καθορισμός μηνιαίων και ετήσιων στόχων εί- σπραξης εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και η επανεκτίμηση ή επικαιροποίηση αυτών, με βάση τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία. (εε) Η συνεργασία με τις φορολογικές αρχές σχετικά με την εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων που λαμβάνονται και επηρεάζουν τα έσο- δα του Κρατικού Προϋπολογισμού. (στστ) Η παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων που λαμβάνονται κάθε φορά και επηρεάζουν τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο των συνο- λικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων που προωθούνται για την επίτευξη των στόχων του Μ.Π.Δ.Σ. (ζζ) Η παροχή στοιχείων που αφορούν στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. (ηη) Η προετοιμασία και σύνταξη αναφορών σχετικά με την πορεία των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογι- σμού. (θθ) Η εκτίμηση των ενδεχόμενων συνεπειών στα έσο- δα του Τακτικού Προϋπολογισμού από σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών διοι- κητικών πράξεων, η σύμπραξη ή εισήγηση στην έκδοση υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων που άπτονται θεμάτων εσόδων, καθώς και η παροχή σχετι- κών πληροφοριών, όπου απαιτείται. (ιι) Η παρακολούθηση των προερχόμενων από τα τα- μεία της Ε.Ε. εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό. (γ) Τμήμα Γ’ - Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (αα) Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του αντίστοιχου τμήματος της Εισηγη- τικής Έκθεσης του Υπουργού των Οικονομικών προς τη Βουλή. (ββ) Η επεξεργασία αποφάσεων για τις μεταβολές των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν- δύσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Η αξιολόγηση των ενδεχόμενων συνεπειών στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων από σχέδια νό- μων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών διοικητικών πράξεων και η παροχή απόψεων για την έκ- δοση υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων. (δδ) Η επεξεργασία και η εισήγηση προς τον Υπουρ- γό Οικονομικών για την υπογραφή ή μη κανονιστικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες άπτονται θεμάτων Προ- ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. (εε) Η παρακολούθηση των προερχόμενων από τα ταμεία της Ε.Ε. εσόδων και των δαπανών που αφορούν στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. (στστ) Η συγκέντρωση στοιχείων αιτήσεων πληρωμής προς τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο συγ- χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. (ζζ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων ταμει- ακών ροών μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. (ηη) Η παρακολούθηση των μηνιαίων και τριμηνιαίων ποσοτικών στόχων της υλοποίησης του Προϋπολογι- σμού Δημοσίων Επενδύσεων και η υποβολή προτάσεων για τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων. (θθ) Η παρακολούθηση των μητρώων δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. (ιι) Η έκδοση εντολών μεταφοράς ποσών σε λογαρια- σμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. (ιαια) Η παρακολούθηση επενδυτικών δαπανών που πραγματοποιούνται μέσω του Τακτικού Προϋπολογι- σμού. (ιβιβ) Η παρακολούθηση λοιπών οριζόντιων θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύ- σεων. (ιγιγ) Η παρακολούθηση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στα ίδια έσοδα του Προϋπολογισμού Δη- μοσίων Επενδύσεων. (ιδιδ) Η παρακολούθηση των αδιαθέτων υπολοίπων χρηματοδοτήσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. (δ) Τμήμα Δ΄- Σχεδιασμού και Υποστήριξης (αα) Η καθοδήγηση και υποστήριξη των Γενικών Διευ- θύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) των Υπουρ- γείων καθώς και των εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσιών, κατά τις κείμενες διατάξεις, σε θέματα κατάρτισης, εκτέ- λεσης και παρακολούθησης των προϋπολογισμών και των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρ- νησης. (ββ) Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικασιών για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση των Προϋπο- λογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. (γγ) Η σύνταξη και επικαιροποίηση κωδικών κατάτα- ξης εσόδων και εξόδων των Προϋπολογισμών των φο- ρέων της Γενικής Κυβέρνησης, σε συμφωνία με το ενιαίο σχέδιο λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης. (δδ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν οριζόντια θέματα προϋπολογισμού, η κα- τάρτιση εγκυκλίων, η σύνταξη αποφάσεων για θέματα προϋπολογισμού, οριζόντιου χαρακτήρα, η σύνταξη αναφορών και η έκδοση γενικών οδηγιών για θέματα Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης. (εε) Η καταχώρηση γενικών ποσοστών διάθεσης για εκτέλεση Προϋπολογισμού στο πληροφοριακό σύστη- μα, οι έλεγχοι των ποσών διάθεσης και η καταχώρηση αποφάσεων αναμόρφωσης πιστώσεων. (στστ) Η έκδοση των γενικών αποφάσεων του Υπουρ- γού Οικονομικών για τον ορισμό ποσοστών διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (ζζ) Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών για θέματα προϋπολογισμού οριζόντιου χαρακτήρα. (ηη) Η γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης. (ε) Τμήμα Ε΄ - Προϋπολογισμού (αα) Η συγκέντρωση στοιχείων, η επεξεργασία και κα- τάρτιση των προϋπολογισμών εξόδων των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών, Περιβάλλο- ντος και Ενέργειας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στο πρώην Υπουργείο Μακε- δονίας - Θράκης, καθώς και των Αποκεντρωμένων Δι- οικήσεων της χώρας. (ββ) Η συγκέντρωση στοιχείων, η επεξεργασία και κατάρτιση των συνοπτικών προϋπολογισμών εσόδων και εξόδων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από τα ανωτέρω Υπουργεία, καθώς και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. (γγ) Η συγκέντρωση στοιχείων και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ανωτέρω φο- ρέων και Υπουργείων. (δδ) Η συγκέντρωση μηνιαίων και τριμηνιαίων ποσο- τικών στόχων, η παρακολούθηση της υλοποίησής τους και η υποβολή προτάσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο. (εε) Η παροχή στοιχείων για την κατάρτιση του τμή- ματος της εισηγητικής έκθεσης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, το οποίο αναφέρεται στους προϋπο- λογισμούς των ανωτέρω φορέων. (στστ) Η αξιολόγηση των ενδεχόμενων συνεπειών στους προϋπολογισμούς των ανωτέρω φορέων από σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών διοικητικών πράξεων, η παροχή απόψε- ων για την έκδοση υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων που άπτονται θεμάτων προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αρμοδιότητας του τμήματος, καθώς και η παροχή σχετικών πληροφοριών σε κάθε δημόσια υπηρεσία. (ζζ) Η επεξεργασία και η εισήγηση προς τον Υπουρ- γό Οικονομικών για την υπογραφή ή μη κανονιστικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες άπτονται θεμάτων προ- ϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αρ- μοδιότητας του τμήματος. (στ) Τμήμα ΣΤ΄ - Προϋπολογισμού Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υπο- περιπτώσεων (αα) έως (ζζ) τουΤμήματος Ε΄ - Προϋπο- λογισμού όσον αφορά στους προϋπολογισμούς εξόδων των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των φορέων που εποπτεύονται από αυτά, καθώς και της Βουλής των Ελ- λήνων. (ζ) Τμήμα Ζ΄ - Προϋπολογισμού (αα) Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων (αα) έως (ζζ) του Τμήματος Ε΄- Προϋ- πολογισμού όσον αφορά στους προϋπολογισμούς εξό- δων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Οικονομικών, πλην των Γενικών Κρατικών Δαπανών, Μεταναστευτικής Πολιτικής,  μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στο πρώην Υπουργείο Δημο- σίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από αυτά. (ββ) Η παρακολούθηση των προερχόμενων από γεωρ- γικά ταμεία της Ε.Ε. πόρων που αφορούν στον Ειδικό Λο- γαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π). (η) Τμήμα Η΄ - Προϋπολογισμού (αα) Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων (αα) ως (ζζ) του Τμήματος Ε΄ - Προϋπο- λογισμού όσον αφορά στους προϋπολογισμούς εξόδων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από αυτά. (ββ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση του ετήσιου Ενοποιημένου Κοινωνικού Προϋπολογισμού της Γενι- κής Κυβέρνησης. (θ) Τμήμα Θ’ - Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (αα) Η άσκηση του κρατικού ελέγχου και της οικονο- μικής εποπτείας των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφα- λαίου Α΄ του ν.3429/2005 (Α΄ 314), υπό την έννοια της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και παρακολούθησης των ετήσιων προϋπολογισμών, για τις βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων, και η αξιολόγησή τους σε σχέση με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως τροπο- ποιείται και ισχύει κάθε φορά, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έγκριση των ως άνω προϋπολογισμών. (ββ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση των μηνιαί- ων και τριμηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης των εγκε- κριμένων προϋπολογισμών των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, και η σύνταξη τριμη- νιαίων αναφορών για την εκτέλεσή τους σε σύγκριση με τους δημοσιονομικούς στόχους. (γγ) Η συγκέντρωση των εισηγήσεων των οικείων Γε- νικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των επο- πτευόντων Υπουργείων, για την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων, σε περιπτώσεις αρνητικών αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους των εγκεκριμένων προϋπολογισμών όλων των φορέων αρμοδιότητας του τμήματος και η υποβολή προτάσεων σχετικά με τη συμ- μόρφωση των φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο, κάθε φορά, θεσμικό πλαίσιο. (δδ) Η συγκέντρωση στοιχείων για την κατάρτιση και τη σύνταξη του τμήματος της εισηγητικής έκθεσης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, το οποίο αναφέρε- ται στους προϋπολογισμούς των φορέων αρμοδιότητάς του. (εε) Η εξέταση των υποβαλλόμενων αιτημάτων ανα- θεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φο- ρέων του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 και η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έγκρισή τους ή μη. (στστ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση αποφάσεων επί θεμάτων κατάρτισης επι- χειρησιακών σχεδίων του άρθρου 6 του ν.3429/2005, των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 και η συγκέντρωση μέσω των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, των εγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων. (ζζ) Η παροχή απόψεων από την αξιολόγηση των ενδεχόμενων συνεπειών στους προϋπολογισμούς των φορέων αρμοδιότητας του τμήματος από σχέδια νό- μων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών διοικητικών πράξεων.

Άρθρο 42Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών ΣτοιχείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμ- ματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων είναι οι ακό- λουθοι: (α) Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του κυλιόμενου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο- μικής Στρατηγικής, σε τετραετή ορίζοντα. (β) Η συγκέντρωση και δημοσίευση δημοσιονομικών στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. (γ) Η κατάρτιση μεθοδολογίας τήρησης στοιχείων για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομι- κών Στοιχείων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο- μικής Στρατηγικής β) Τμήμα Β’ - Δημοσιονομικών Στοιχείων γ) Τμήμα Γ’ - Μεθοδολογίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο- μικής Στρατηγικής (αα) Η κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μεσοπρόθε- σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.). (ββ) Η παρακολούθηση των προγραμμάτων οικονομι- κής προσαρμογής, η παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου Μ.Π.Δ.Σ. και η έγκαιρη γνωστοποίηση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους του Μ.Π.Δ.Σ., τόσο σε επίπεδο υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης όσο και του συνόλου αυτής. (γγ) Η παρακολούθηση σε συγκεκριμένους χρόνους και με συγκεκριμένη μεθοδολογία, συγκεντρωτικών στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για την επανεκτίμηση των προβλέψεων ως προς την υλοποίηση του Μ.Π.Δ.Σ. σε όλη τη χρονική περίοδο που καλύπτει. (δδ) Η ανάλυση, ποσοτικοποίηση και παρακολούθηση σε τακτική βάση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων εσόδων και δαπανών που προωθούνται για την επίτευξη των στόχων του Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων σε σχέση με τις αρχικές ποσοτικοποιήσεις και η εκπόνηση σχετικών εκθέσεων. (εε) Η ανάλυση και εκτίμηση των δημοσιονομικών κιν- δύνων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Μ.Π.Δ.Σ. και του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης μέσω της διενέργειας προβλέψεων για εναλλακτικά δημοσιονομι- κά σενάρια, με τη χρήση οικονομετρικών μοντέλων και άλλων εργαλείων. (στστ) Η εκτίμηση των ενδεχόμενων συνεπειών στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ετών του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. για τους φορείς της Γενικής Κυβέρ- νησης από σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών διοικητικών πράξεων, στα οποία συμπράττει ο Υπουργός Οικονομικών, και η παροχή σχε- τικών απόψεων. (ζζ) Η επεξεργασία και κατάρτιση των προϋπολογιστι- κών και απολογιστικών δημοσιονομικών αναφορών της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση. (ηη) Η επεξεργασία και παροχή δημοσιονομικών στοι- χείων Γενικής Κυβέρνησης στο Δημοσιονομικό Συμβού- λιο και σε Διεθνείς Οργανισμούς. (θθ) Ο προσδιορισμός και η αιτιολόγηση των αποκλί- σεων του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης μεταξύ Δ.Υ.Ε.Ε. και τρεχουσών εκτιμήσεων Γ.Λ.Κ. (β) Τμήμα Β΄- Δημοσιονομικών Στοιχείων (αα) Η συγκέντρωση, ανάλυση και σύνθεση στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (κατά φορέα και υποτομέα) σε ταμειακή βάση και σε μεθοδο- λογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικονομικών Λογα- ριασμών σε περιοδική βάση. (ββ) Η συγκέντρωση, συμφωνία και παροχή στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης. (γγ) Η δημοσίευση στοιχείων της τρέχουσας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιη- μένη βάση, σε τακτές ημερομηνίες. (δδ) Η τήρηση αναλυτικών ιστορικών στοιχείων και χρονολογικών σειρών για όλα τα δημοσιονομικά δεδο- μένα σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση και η παροχή αυτών προς την πολιτική ηγεσία, τους Διεθνείς Οργανι- σμούς και αναλυτές, κ.λπ. (εε) Η παρακολούθηση των περιοδικών ποσοτικών δημοσιονομικών στόχων (QPCs) των κριτηρίων που τί- θενται από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. (γ) Τμήμα Γ΄- Μεθοδολογίας (αα) Η δημιουργία, επικαιροποίηση και εποπτεία εφαρ- μογής κώδικα λεπτομερών μεθοδολογικών κανόνων για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τον τρό- πο κατάρτισης, συγκέντρωσης και πιστοποίησης των δημοσιονομικών στοιχείων: i) της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού όλων των υπο- τομέων της Γενικής Κυβέρνησης σε μηνιαία βάση ii) του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονο- μικής Στρατηγικής iii) των ετήσιων αναφορών στο πλαίσιο της Διαδικασί- ας Υπερβολικού Ελλείμματος και των σχετικών τριμηνιαί- ων στοιχείων προς την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία iv)  των αναφορών κατά το σύστημα λογαριασμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (κατηγοριοποίηση Government Finance Statistics - GFS). (ββ) Η παρακολούθηση των μεθοδολογικών θεμά- των του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, των οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας πάνω σε δημοσιονομικά θέματα. (γγ) Η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων για την πρακτική εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα δημοσιονομικής οργάνωσης, διαφάνειας ή συλλογής στοιχείων. (δδ) Η περιοδική συγκέντρωση, συμφωνία και παροχή στοιχείων αρμοδιότητας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.). (εε) Η δημιουργία και συνεχής ενημέρωση βάσης δε- δομένων με όλες τις παρεμβάσεις με δημοσιονομική επί- πτωση που περιέχονται στα ψηφισθέντα νομοσχέδια και η καταγραφή της εξέλιξης των ποσοτικοποιήσεών τους. (στστ) Η παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων σε δη- μοσιονομικά θέματα. (ζζ) Η συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στην Ελλά- δα και το εξωτερικό για δημοσιονομικά θέματα. (ηη) Η γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Άρθρο 43Διεύθυνση Εισοδηματικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εισοδημα- τικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι: (α) Η ανάλυση και ο σχεδιασμός μιας δίκαιης και δη- μοσιονομικά βιώσιμης μισθολογικής πολιτικής για τους εργαζόμενους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κυ- βερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της. (β) Η σύνταξη απλής και σαφούς μισθολογικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, η παρακολούθηση και η παροχή υποστήριξης στους φορείς της Γενικής Κυ- βέρνησης, για την ορθή εφαρμογή των μισθολογικών διατάξεων. (γ) Η συνεργασία και διαβούλευση με τα συναρμόδια Υπουργεία, φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα μισθών και συντάξεων, με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή και ενημέρωση των εμπλεκομένων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής διαρθρώνε- ται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α’ - Μισθολογικής Πολιτικής Δημοσίου Το- μέα (β) Τμήμα Β’ - Συνταξιοδοτικής Πολιτικής (γ) Τμήμα Γ’ - Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου (δ) Τμήμα Δ’ - Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων (ε) Τμήμα Ε’ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Ει- δικών Συντάξεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Μισθολογικής Πολιτικής Δημοσίου Το- μέα (αα) Ο σχεδιασμός της μισθολογικής πολιτικής των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., κα- θώς και των Ν.Π.Ι.Δ. κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 12 της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), βάσει αναλύσεων και μελετών στο πλαίσιο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής, η ενσω- μάτωση πορισμάτων κάθε είδους αξιολόγησης και ελέγ- χου της εφαρμογής της νομοθεσίας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η σχετική ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας. (ββ) Η ανάλυση των επιπτώσεων της μισθολογικής πο- λιτικής του Δημόσιου Τομέα σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, ο υπολογισμός του δημοσιονομικού κόστους των προτεινόμενων ρυθμίσεων, η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων και η αξιολόγησή τους σε σχέση με τις λοιπές πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα. (γγ) Η ανάλυση και πρόβλεψη της μισθολογικής δα- πάνης του Δημόσιου Τομέα, καθώς και ο εντοπισμός και η ποσοτικοποίηση των συντελεστών, οι οποίοι επη- ρεάζουν τη μισθολογική πολιτική στο πλαίσιο του δη- μοσιονομικού προγραμματισμού και της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. (δδ) Η σύνταξη νομοθετικών διατάξεων και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις αποδοχές και λοιπές απολα- βές των μισθοδοτούμενων των φορέων του Δημόσιου Τομέα, καθώς και ο έλεγχος κάθε προωθούμενης διάτα- ξης που ρυθμίζει συναφή θέματα. (εε) Η συνεργασία και διαβούλευση με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της μισθολογικής πολιτικής και η παρακολούθηση των συμφωνιών του ιδιωτικού τομέα. (στστ) Η παρακολούθηση -σε συνεργασία με συναρ- μόδιες υπηρεσίες- της συμμόρφωσης των φορέων στις μισθολογικές ρυθμίσεις. (ζζ) Η μελέτη και ανάλυση των διεθνών πρακτικών στη μισθολογική πολιτική του Δημόσιου Τομέα και η υποβολή προτάσεων στην πολιτική ηγεσία. (ηη) Η εισήγηση για τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου της κάθε δημό- σιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου. (β) Τμήμα Β’ - Συνταξιοδοτικής Πολιτικής (αα) Ο σχεδιασμός της συνταξιοδοτικής πολιτικής βάσει αναλύσεων και μελετών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. (ββ) Η ανάλυση των δημοσιονομικών επιπτώσεων, η αναγνώριση και ποσοτικοποίηση συντελεστών, οι οποίοι επηρεάζουν τη συνταξιοδοτική πολιτική στο πλαίσιο του δημοσιονομικού προγραμματισμού και της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. (γγ) Η κατάρτιση και επεξεργασία νομοσχεδίων συ- νταξιοδοτικού περιεχομένου που αφορούν τις συντάξεις του Δημοσίου και τις συντάξεις των Ν.Π.Δ.Δ., η μελέτη και εισήγηση προτάσεων τροποποίησης των σχετικών διατάξεων. (δδ) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας. (εε) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των πάσης φύ- σεως οικονομικών και στατιστικών στοιχείων και πληρο- φοριών που αναφέρονται στις συντάξεις για την υποβο- ήθηση της χάραξης της συνταξιοδοτικής πολιτικής και η έκδοση σχετικού στατιστικού δελτίου. (στστ) Η λειτουργία ως Οργανισμός Σύνδεσης για τις συνταξιοδοτικές σχέσεις των υπαλλήλων του Δημοσί- ου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. με την Ευρωπαϊκή Ένω- ση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως κατά την εφαρμογή από το Δημόσιο Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρ- μόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ε.Ε. (Statut), κατά το μέρος που αφορά ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά θέματα. (ζζ) Η παρακολούθηση και η υλοποίηση της Ευρω- παϊκής Νομοθεσίας για την ασφάλιση των εργασιακά μετακινούμενων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ηη) Η εξέταση της δυνατότητας σύναψης διμερών ασφαλιστικών συμβάσεων, η συνεργασία με αλλοδα- πούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και η μέριμνα για την υλοποίηση των όσων έχουν συμφωνηθεί. (θθ) Οι απαντήσεις στη Βουλή και σε Δημόσιες Αρχές για οριζόντια συνταξιοδοτικά θέματα. (ιι) Οι απαντήσεις σε ασφαλιστικούς φορείς της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης, σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ασφαλιστικούς φορείς Διεθνών Οργανισμών και σε μεμονωμένους πολίτες επί ζητημάτων που αφο- ρούν στις συνταξιοδοτικές παραμέτρους των Ευρω- παϊκών Κανονισμών για την ασφάλιση των εργασιακά μετακινούμενων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (γ) Τμήμα Γ΄ - Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου (αα) Η υλοποίηση, η ερμηνεία, η επίβλεψη εφαρμο- γής της μισθολογικής νομοθεσίας και η παροχή οδηγιών προς τους οικείους φορείς. (ββ) Η επεξεργασία (έλεγχος, εισήγηση) κοινών υπουρ- γικών αποφάσεων που εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό των εν γένει αποδοχών, αποζημίωσης συλλογικών οργάνων, οδοι- πορικών εξόδων και άλλων ειδικών αποζημιώσεων ή παροχών για όλους τους φορείς, για τους οποίους ισχύει το ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου τομέα. (γγ) Η συλλογή στοιχείων μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται στο προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων, η επεξεργασία των στοιχείων αυτών και η διατύπωση προτάσεων. (δδ) Η εκπροσώπηση του Δημοσίου σε όργανα επίλυ- σης συλλογικών διαφορών. (εε) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της εφαρ- μογής της μισθολογικής πολιτικής στο πλαίσιο των αρ- μοδιοτήτων του Τμήματος. (στστ) Η παροχή απόψεων που συνοδεύουν ερω- τήματα μισθολογικού περιεχομένου προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), καθώς και απόψεων της διοίκησης επί δικαστικών υποθέσεων μισθολογικού αντικειμένου. (δ) Τμήμα Δ΄- Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων (αα) Η υλοποίηση, ερμηνεία, επίβλεψη εφαρμογής της μισθολογικής νομοθεσίας για τα ειδικά μισθολόγια και η παροχή οδηγιών προς τους οικείους φορείς. (ββ) Η επεξεργασία (έλεγχος, εισήγηση) κοινών υπουρ- γικών αποφάσεων που εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό εν γένει αποδοχών, αποζημίωσης συλλογικών οργάνων, οδοι- πορικών εξόδων και άλλων ειδικών αποζημιώσεων ή παροχών για όλους τους φορείς για τους οποίους ισχύ- ουν ειδικά μισθολόγια. (γγ) Η συλλογή στοιχείων μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται στο προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων, η επεξεργασία των στοιχείων αυτών και η διατύπωση προτάσεων. (δδ) Η εκπροσώπηση του Δημοσίου σε όργανα επίλυ- σης συλλογικών διαφορών. (εε) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της εφαρ- μογής της μισθολογικής πολιτικής στο πλαίσιο των αρ- μοδιοτήτων του Τμήματος. (στστ) Η παροχή απόψεων που συνοδεύουν ερωτή- ματα μισθολογικού περιεχομένου προς το Ν.Σ.Κ., καθώς και απόψεων της διοίκησης επί δικαστικών υποθέσεων μισθολογικού αντικειμένου. (ε) Τμήμα Ε΄ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Ει- δικών Συντάξεων (αα) Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής συντάξε- ων των αναφερομένων στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) Ειδικών Κατηγοριών. (ββ) Η αναπροσαρμογή των συντάξεων Ειδικών Κατη- γοριών σύμφωνα με τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας. (γγ) Η έκδοση ανακλητικών και τροποποιητικών πρά- ξεων. (δδ) Η εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρί- ου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη κατα- βαλλόμενη σύνταξη. (εε) Η παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα φορέων σχετικά με τις Ειδικές Συντάξεις.

Άρθρο 44Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής ΚυβέρνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αξιολόγη- σης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι: (α) Η διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης της απόδο- σης και του αποτελέσματος των προγραμμάτων και των δράσεων της Γενικής Κυβέρνησης. (β) Ο σχεδιασμός και η εισαγωγή νέων συστημάτων προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης. (γ) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση γενικών και θεματικών επισκοπήσεων δα- πανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρ- νησης διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄ - Αξιολόγησης (β) Τμήμα Β΄- Επισκόπησης Δαπανών (γ) Τμήμα Γ΄- Σχεδιασμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Αξιολόγησης (αα) Η διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης της απόδο- σης και του αποτελέσματος των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης. (ββ) Η δημιουργία δεικτών αποδοτικότητας. (γγ) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η εναρμόνιση των διαδικασιών αξιολόγησης των προ- γραμμάτων και δραστηριοτήτων της Γενικής Κυβέρνη- σης με τα διεθνή πρότυπα. (δδ) Η δημιουργία βάσης δεδομένων και η διαμόρφω- ση προτύπων σε όρους προγραμμάτων για τη διευκό- λυνση διεξαγωγής επισκοπήσεων δαπανών. (β) Τμήμα Β΄- Επισκόπησης Δαπανών (αα) Ο ετήσιος προγραμματισμός επισκοπήσεων δα- πανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. (ββ) Η επεξεργασία στοιχείων δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς εντοπισμό περιοχών προς επισκόπηση. (γγ) Η μελέτη των μεθόδων με τις οποίες γίνονται διε- θνώς οι επισκοπήσεις δαπανών. (δδ) Η οργάνωση των επισκοπήσεων και ο συντονι- σμός των φορέων για την ομαλή υλοποίηση του προ- γράμματος επισκοπήσεων. (εε) Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και Προγραμματισμού και Δημοσιο- νομικών Στοιχείων για την αξιοποίηση των συμπερασμά- των των επισκοπήσεων. (γ) Τμήμα Γ΄ - Σχεδιασμού (αα) Ο σχεδιασμός προϋπολογισμού δομής προγραμ- μάτων στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. (ββ) Η διαμόρφωση, παρακολούθηση και επικαιροποί- ηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής προϋπολογισμού προγραμμάτων. (γγ) Ο συντονισμός των εργασιών εφαρμογής προϋ- πολογισμού προγραμμάτων. (δδ) Η προώθηση προτάσεων προσαρμογής στη νέα δομή του προϋπολογισμού των διαδικασιών και των υποστηρικτικών συστημάτων κατάρτισης και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. (εε) Ο σχεδιασμός και η εισαγωγή νέων συστημάτων προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης.

Άρθρο 45Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών ΠράξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επεξεργα- σίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητι- κών Πράξεων είναι οι ακόλουθοι: (α) Η επεξεργασία σχεδίων νόμων, τροπολογιών και προτάσεων νόμων και η σύνταξη της Έκθεσης του Γενι- κού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τις παραγρά- φους 1 και 2 του άρθρου 75 του Συντάγματος. (β) Η επεξεργασία σχεδίων κανονιστικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθο- λογικής και ομαλής δημοσιονομικής διαχείρισης, της τήρησης των αρχών δημοσιονομικής πρόβλεψης και πει- θαρχίας και της αποφυγής αιφνιδιασμού του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το αντικείμενο των οποίων δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων β) Τμήμα Β΄ - Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων γ) Τμήμα Γ΄ - Επεξεργασίας Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων (αα) Η επεξεργασία των σχεδίων νόμων, των προτά- σεων νόμων και των τροπολογιών αρμοδιότητας των Υπουργείων: Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί- μων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στο πρώην Υπουρ- γείο Μακεδονίας Θράκης και μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που αφορά στη Γ.Γ. Ενημέρωσης. (ββ) Η σύνταξη της Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (γγ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών επί των προτάσεων των αρμοδίων Υπουργών για τον τρόπο κάλυψης της προκαλούμενης από τα νομοσχέδια και τις τροπολογίες δαπάνης ή της ελάττωσης εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και του Προ- ϋπολογισμού φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. (δδ) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για τροποποίηση ή απάλειψη των προτεινόμενων ρυθμίσε- ων ιδίως όταν προκαλείται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων. (εε) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών επί των νομοσχεδίων και τροπολογιών των παραπάνω Υπουργείων, με τα οποία ρυθμίζονται και θέματα συ- ναρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. (β) Τμήμα Β΄ - Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων (αα) Η επεξεργασία των σχεδίων νόμων, των προτά- σεων νόμων και των τροπολογιών αρμοδιότητας των Υπουργείων: Εσωτερικών (εκτός από το μέρος που αφορά στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης), Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυ- νας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβάλλο- ντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Μετα- ναστευτικής Πολιτικής, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης (πλην της Γ.Γ. Ενημέρωσης) και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. (ββ) Η σύνταξη της Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (γγ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών επί των προτάσεων των αρμοδίων Υπουργών για τον τρόπο κάλυψης της προκαλούμενης από τα νομοσχέδια και τις τροπολογίες δαπάνης ή της ελάττωσης εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και του Προϋ- πολογισμού φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης που επι- χορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. (δδ) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για τροποποίηση ή απάλειψη των προτεινόμενων ρυθμίσε- ων ιδίως όταν προκαλείται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων. (εε) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών επί των νομοσχεδίων και τροπολογιών των παραπάνω Υπουργείων, με τα οποία ρυθμίζονται και θέματα συ- ναρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. (γ) Τμήμα Γ΄ - Επεξεργασίας Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων (αα) Ο έλεγχος νομιμότητας των κανονιστικών διοι- κητικών πράξεων που εκδίδονται με την σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών, το αντικείμενο των οποίων δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών. (ββ) Η επεξεργασία και ο έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων που προκαλούν οι ανωτέρω κανονιστι- κές πράξεις, καθώς και ο προσδιορισμός των άμεσων και έμμεσων οικονομικών επιβαρύνσεων αυτών. (γγ) Ο έλεγχος της δυνατότητας και του τρόπου κά- λυψης των προκαλούμενων δαπανών από τις ανωτέρω κανονιστικές πράξεις. (δδ) Η εισήγηση ή ενημέρωση προς τον Υπουργό Οι- κονομικών, ως προς τις ανωτέρω κανονιστικές πράξεις.

Άρθρο 46Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών ΚανόνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Θη- σαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων είναι οι ακόλουθοι: (α) Η έγκαιρη και ενιαία ερμηνεία των δημοσιολογι- στικών διατάξεων προς υποστήριξη των υπηρεσιών του Ελληνικού Δημόσιου για την εφαρμογή τους. (β) Η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής του Ελληνικού Δημοσίου. (γ) Ο καθορισμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση του ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. (δ) Ο καθορισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής των ενιαίων διαχειριστικών κανόνων για όλους τους φο- ρείς της Γενικής Κυβέρνησης. (ε) Η διασφάλιση της ορθής διαχείρισης της κρατικής εγγύησης κατά τη λειτουργία της ως εργαλείο άσκησης οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. (στ) Η αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας και των εκκρεμοτήτων του τ. Ο.Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιο- νομικών Κανόνων διαρθρώνεται ως εξής: (α) Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης (β) Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κε- φαλαίων (γ) Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμο- γής Δημοσιονομικών Κανόνων (δ) Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Άρθρο 47Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής ΚυβέρνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι: (α) Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. (β) Η διαχείριση λογιστικού συστήματος και η κατάρ- τιση χρηματοοικονομικών αναφορών για την Κεντρική Διοίκηση. (γ) Η διεξαγωγή και η παρακολούθηση όλων των χρη- ματικών δοσοληψιών του ελληνικού κράτους με την Ευ- ρωπαϊκή Ένωση. (δ) H διαχείριση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και ο καθορισμός ενιαίων λογιστικών προτύπων για τη Γενική Κυβέρνηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης διαρ- θρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄- Λογαριασμών (β) Τμήμα Β΄- Απολογισμού - Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης (γ) Τμήμα Γ΄- Υπολόγου Συμψηφισμών (δ) Τμήμα Δ΄- Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ε.Ε. (ε) Τμήμα Ε΄- Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Λογαριασμών (αα) Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος είτε ειδικών ή μη λογαριασμών του ελληνικού δημοσίου, εντός ή εκτός προϋπολογισμού, είτε ενδιάμεσων ειδι- κών λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε λοιπές εμπορικές τράπεζες, εκτός αυτών που έχουν ανατεθεί σε άλλες οργανικές μονάδες εντός ή εκτός του Υπουργείου Οικονομικών. (ββ) Η διαχείριση δαπανών, η παρακολούθηση σχε- τικών λογαριασμών, η ορθή λογιστική απεικόνιση και τακτοποίησή τους στη δημόσια ληψοδοσία. (γγ) Η μέριμνα για την εμφάνιση εισπραττομένων εσό- δων - ποσών στη δημόσια ληψοδοσία. (δδ) Οι επιστροφές - αποδόσεις ποσών σε δικαιούχους, η εμφάνισή τους στη δημόσια ληψοδοσία και η μέριμνα για τη λογιστική τακτοποίηση αυτών. (εε) Η χορήγηση προκαταβολών σύμφωνα με το άρ- θρο 114 του ν. 4270/2014, εκτός αυτών που έχουν ανα- τεθεί σε άλλες οργανικές μονάδες, καθώς και η έκδοση, σε μηνιαία βάση, των εντολών πληρωμής της αντισταθ- μιστικής καταβολής στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινω- νιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.). (στστ) Η διαχείριση και παρακολούθηση του Ειδικού Λογαριασμού No 234339/0 «ΕΔ- Λογαριασμός Εσόδων από Αποκρατικοποιήσεις». (β) Τμήμα Β΄- Απολογισμού -Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης (αα) Η μέριμνα για την εφαρμογή των οδηγιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης. (ββ) Η επίβλεψη σε συνεργασία με το Τμήμα Γ΄ - Υπο- λόγου Συμψηφισμών όλων των λογιστικών εργασιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και η μέριμνα για τη διευθέτηση λογιστικών ζητημάτων που ανακύπτουν. (γγ) Ο έλεγχος και η λογιστική συμφωνία, σε μηνιαία και ετήσια βάση, όλων των εισαγομένων στο πληροφορι- ακό σύστημα στοιχείων προϋπολογισμού (έσοδα-έξοδα) και στοιχείων λογιστικής των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων. (δδ) Η συμφωνία σε μηνιαία βάση των τραπεζικών υπο-λογαριασμών των Δημοσίων Οικονομικών Υπη- ρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της λογιστικής. (εε) Ο έλεγχος και η λογιστική παρακολούθηση, σε μηνιαία και ετήσια βάση, του συνολικού ισοζυγίου. (στστ) Η κατάρτιση και η δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του Απολογι- σμού των εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης. (ζζ) Η αποστολή των ετήσιων Οικονομικών Καταστά- σεων και του Απολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για έλεγχο και κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση. (ηη) Η εκκαθάριση και η απόδοση σε τρίτους των εσό- δων που εισπράττονται υπέρ αυτών μέσω του προϋ- πολογισμού. (θθ) Η κατάρτιση αποφάσεων έκδοσης αντιγράφων χρηματικών ενταλμάτων, σε περίπτωσή απώλειάς τους. (ιι) Το κλείσιμο των βιβλίων και ο προσδιορισμός του οικονομικού αποτελέσματος. (γ) Τμήμα Γ΄- Υπολόγου Συμψηφισμών (αα) Ο έλεγχος και η συμφωνία όλων των λογιστικών εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης, σε μηνιαία και ετή- σια βάση, εκτός των λογιστικών εγγραφών των Δημο- σίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατι- ωτικών Ταμείων. (ββ) Η συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης, εκτός των υπο-λογαριασμών των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων, με τους αντίστοιχους λογαρια- σμούς της λογιστικής. (γγ) ) Η καταχώριση λογιστικών εγγραφών της Κεντρι- κής Διοίκησης, εκτός αυτών που εμφανίζονται από άλλες Υπηρεσίες, καθώς και η καταχώριση διορθωτικών λογι- στικών εγγραφών. (δδ) Η συγκέντρωση και συσχέτιση των εντολών των αρμοδίων Υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοί- κησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος με τα αντίστοιχα δελτία αναγγελίας της κίνησης των λογαριασμών του Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και η συγκέντρωση και συσχέτιση όλων των Συμ- ψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων. (εε) Η τήρηση αρχείου δικαιολογητικών όλων των λο- γιστικών εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης. (στστ) Η υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων λογαρια- σμών της Κεντρικής Διοίκησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. (δ) Τμήμα Δ΄- Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ε.Ε. (αα) Η διεκπεραίωση όλων των εργασιών που συναρ- τώνται με τη διεξαγωγή χρηματικών δοσοληψιών με την ΕΕ όσον αφορά στις (i) απολήψεις από την Ε.Ε. για την εκτέλεση όλων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμ- μάτων, καθώς και στις (ii) αποδόσεις στην Ε.Ε. των μη- νιαίων συνεισφορών των Ιδίων Πόρων, των προστίμων και των επιστροφών των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε λογαριασμούς της Ε.Ε. σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. (ββ) Η νομοθετική πρωτοβουλία για το άνοιγμα και την τήρηση όλων των λογαριασμών αναφορικά με τη διεξαγωγή των χρηματικών δοσοληψιών με την Ε.Ε. (γγ) Η λογιστική παρακολούθηση όλων των χρημα- τικών δοσοληψιών που διεξάγονται με την Ε.Ε. μέσω του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος δημοσιονομικής πολιτικής. (δδ) Η αποστολή απολογιστικών στοιχείων στη Διεύ- θυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης αναφορικά με τις προβλέψεις των απολήψεων και των αποδόσεων προς την Ε.Ε. στο πλαίσιο παρακολούθησης του Κρατι- κού Προϋπολογισμού. (εε) Η μέριμνα για την έκδοση των συμψηφιστικών ενταλμάτων των δαπανών από την απόδοση των υπο- χρεώσεων της χώρας στην Ε.Ε. (στστ) Η λειτουργία ως αρμόδια Εθνική Αρχή για τη συ- γκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο απόδοσης από την Ε.Ε. των οδοιπορικών εξόδων όλων των προσώπων που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η παροχή εγκυκλίων οδηγιών προς τους εμπλεκόμενους φορείς για την ομαλή διεξαγωγή της εν λόγω διαδικασίας. (ζζ) Η παροχή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων αλλά και διευκρινίσεων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την παρακολούθηση των εσόδων του Π.Δ.Ε. που προέρχονται από τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. (ηη) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτι- κής Επιτροπής των Ιδίων Πόρων (Σ.Ε.Ι.Π.) για τον έλεγχο είσπραξης και απόδοσης. (θθ) Η διαχείριση και παρακολούθηση του λογαρια- σμού 242174/1 «Επιτροπή Ε.Κ - ΓΛΚ», κατόπιν εντολών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του διεθνούς διατρα- πεζικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών χρημα- τοπιστωτικού χαρακτήρα (SWIFT), με σχετική ενημέρω- ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (ιι) Η διαχείριση όλων των εκκρεμοτήτων που συναρ- τώνται με τη λειτουργία του λογαριασμού της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος «Αλλη- λεγγύη και διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2007-2013». (ιαια) Η διευθέτηση όλων των ζητημάτων που απορρέ- ουν από την λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης των Τα- μείων του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχεί- ριση των Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2007-2013». (ε) Τμήμα Ε΄- Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης (αα) Η διαμόρφωση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το σύνολο του Δημοσίου Τομέα. (ββ) Η παροχή οδηγιών σε όλους τους φορείς του Δη- μόσιου Τομέα για την εφαρμογή του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου. (γγ) Η προώθηση αλλαγών του πληροφοριακού συ- στήματος για την υποστήριξη του προσαρμοσμένου λογιστικού σχεδίου. (δδ) Η σταθερή διασύνδεση του λογιστικού συστήμα- τος με το σύστημα ταξινόμησης του προϋπολογισμού. (εε) Η παροχή γνώμης σχετικά με την τροποποίηση των Κωδικών Κατάταξης Εσόδων και Δαπανών. (στστ) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η εναρμόνιση των λογαριασμών του Δημοσίου με τα διεθνή πρότυπα.

Άρθρο 48Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης ΚεφαλαίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων είναι οι ακόλουθοι: (α) Η επεξεργασία, εκτέλεση και παρακολούθηση του Ετήσιου Νομισματικού Προγράμματος της χώρας. (β) Η αποτελεσματική διαχείριση παροχής εγγυήσεων και καταπτώσεων του Ελληνικού Δημοσίου. (γ) Η συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κρά- τους για την αποτελεσματική δικαστική εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. (δ) Η αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας και των εκκρεμοτήτων του τ. Ο.Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κε- φαλαίων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατω- τέρω: (α) Τμήμα Α΄ - Παροχής Εγγυήσεων (β) Τμήμα Β΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Φορέων του Δημοσίου και Φυσικών Προσώπων (γ) Τμήμα Γ΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Ιδιωτικών Επι- χειρήσεων και Συνεταιριστικών Οργανώσεων (δ) Τμήμα Δ΄- Ειδικών Θεμάτων και Δικαστικών Υπο- θέσεων (ε) Τμήμα Ε΄- Κίνησης Κεφαλαίων και Νομισματικών Εκδόσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Παροχής Εγγυήσεων (αα) Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. (ββ) Η έκδοση υπουργικής απόφασης καθορισμού ανώτατου ορίου παρεχόμενων εγγυήσεων του Ελληνι- κού Δημοσίου κατ’ έτος. (γγ) Η αξιολόγηση αιτημάτων παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ φορέων του Δημοσίου, πι- στωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, συνεταιριστικών οργανώσεων και φυσικών προσώπων και η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα. (δδ) Η επεξεργασία και αξιολόγηση αιτημάτων των ενδιαφερομένων για την υπαγωγή σε εγκεκριμένο υφι- στάμενο καθεστώς εγγύησης και η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα. (εε) Η εξέταση αιτημάτων υποβαλλόμενων από τα πι- στωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες, αναφορικά με την τροποποίηση όρων παρασχεθεισών εγγυήσεων και η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα. (στστ) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σε αιτή- ματα τραπεζών και οι απαντήσεις σε αιτήματα και ανα- φορές πολιτών αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. (ζζ) Η διαχείριση θεμάτων σχετικά με την παροχή εγ- γυήσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πι- στώσεων (Ο.Α.Ε.Π.). (ηη) Ο χειρισμός των θεμάτων αναφορικά με χρέη τρί- των χωρών προς το Ελληνικό Δημόσιο και η παρακο- λούθηση της διαδικασίας εξόφλησης των χρεών αυτών. (θθ) Η λογιστική παρακολούθηση της εξυπηρέτησης των εγγυημένων δανείων και η παροχή σχετικών οικονο- μικών στοιχείων στους φορείς που ορίζει η νομοθεσία. (ιι) Η υποστήριξη του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου. (β) Τμήμα Β΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Φορέων του Δημοσίου και Φυσικών Προσώπων (αα) Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων, από τα πιστω- τικά ιδρύματα, αιτημάτων κατάπτωσης, σχετικά με την τήρηση των όρων παροχής εγγύησης και πλήρωσης των προϋποθέσεων κατάπτωσης και η βεβαίωση εν ευρεία έννοια των εγγυημένων οφειλών, καθώς και της μη κα- ταβληθείσας οφειλόμενης προμήθειας ασφαλείας. (ββ) Η έκδοση εντολών προς την Τράπεζα της Ελλάδος για εξόφληση των υποχρεώσεων που απορρέουν από καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων του Δημοσίου, Πιστω- τικών Ιδρυμάτων και φυσικών προσώπων. (γγ) Η διαβίβαση δικαιολογητικών προς την αρμόδια υπηρεσία πληρωμής, για την έκδοση συμψηφιστικού χρη- ματικού εντάλματος προς τακτοποίηση προκαταβολών για εξόφληση υποχρεώσεων από κατάπτωση εγγυήσεων. (δδ) Η συγκέντρωση και διαβίβαση δικαιολογητικών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου για την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλ- ματος πληρωμής. (γ) Τμήμα Γ΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Ιδιωτικών Επι- χειρήσεων και Συνεταιριστικών Οργανώσεων Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες του Τμήμα- τος Β΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Φορέων του Δημοσίου και Φυσικών Προσώπων για τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και συνε- ταιριστικές οργανώσεις. (δ) Τμήμα Δ΄- Ειδικών Θεμάτων και Δικαστικών Υπο- θέσεων (αα) Η παροχή απόψεων και στοιχείων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) επί ασκούμενων ενδί- κων βοηθημάτων/μέσων κατά του Ελληνικού Δημοσίου. (ββ) Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων αναθεώ- ρησης του νομικού πλαισίου που διέπει την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου που συναρτώνται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. (γγ) Οι πληρωμές εξόδων θεματοφυλακής ομολόγων που περιήλθαν στην κυριότητα του Δημοσίου λόγω του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων ιδιωτών κατόχων (P.S.I.). (δδ) Η διαχείριση και παρακολούθηση του Ειδικού Λο- γαριασμού No 2341034478 «Λογαριασμός εσόδων από εκκαθάριση εταιρειών αρμοδιότητας τ. Ο.Α.Ε.». (εε) Η διαχείριση της περιουσίας και παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων του τέως Οργανισμού Ανασυγκρό- τησης Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της ειδικής διαδοχής του από το Ελληνικό Δημόσιο (ν.2741/1999 και αριθμ. 2/46886/0025/27.8.2002 απόφαση Υπουργείου Οικο- νομικών). (στστ) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων που απορρέουν από την εκχώρηση στο Ελληνικό Δημό- σιο των επισφαλών απαιτήσεων της παλαιάς Τράπεζας Κρήτης, στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησής της στην Τράπεζα Eurobank Ergasias A. E. (ζζ) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου (Πωλητή) στην Marfin Investment Group Α.Ε (MIG) (Αγοράστρια) εγγυητικών δηλώσεων για τη σύνα- ψη και υλοποίηση της σύμβασης πώλησης του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ν. 3759/2009). (ηη) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών απο- κλειστικά για θέματα κίνησης κεφαλαίων κατά την έκδο- ση των διοικητικών πράξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317). (θθ) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών απο- κλειστικά για θέματα κίνησης κεφαλαίων επί των ερωτη- μάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 159/1975 (Α΄ 192). (ε) Τμήμα Ε΄- Κίνησης Κεφαλαίων και Νομισματικών Εκδόσεων (αα) Η έκδοση και διάθεση μεταλλικών κερμάτων του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) για την κάλυψη συναλλακτι- κών αναγκών και η λειτουργία ως Επιτροπή Παραλαβής Παράδοσης μεταλλικών κερμάτων. (ββ) Ο έλεγχος και η διαβίβαση δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία πληρωμής, για την έκδοση χρηματι- κών ενταλμάτων για δαπάνες κοπής και τύπωσης μεταλ- λικών κερμάτων. (γγ) Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του Νομισματικού Προγράμματος της χώρας, καθώς και η έκδοση και διά- θεση μεταλλικών αναμνηστικών κερμάτων οποιασδή- ποτε ονομαστικής αξίας. (δδ) Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθε- σίας που σχετίζεται με την προστασία του ευρώ, η πα- ρακολούθηση θεμάτων που άπτονται της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα κέρματα, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής Κερμά- των ευρώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (εε) Η μέριμνα για την έκδοση προεδρικού διατάγμα- τος σχετικά με τον ορισμό Επιτρόπου του Κράτους στην Τράπεζα της Ελλάδος και η εκπροσώπηση του Ελληνι- κού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. (στστ) Ο χειρισμός θεμάτων από κοινού με την Τρά- πεζα της Ελλάδος σχετικά με χρεόγραφα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου που της έχουν κατατεθεί για φύλαξη. (ζζ) Η έκδοση ανώτατου ορίου των Εγγυητικών Επιστο- λών που επιτρέπεται να χορηγούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα υπέρ του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η αναπροσαρμογή των ορίων. (ηη) Η παροχή στοιχείων σχετικά με καταβληθείσες αποζημιώσεις, σύμφωνα με το β.δ. της 14/25ης Απριλίου 1959. (θθ) Η ερμηνεία, εκτέλεση και εφαρμογή των διατάξε- ων του α.ν. 2636/1940 «Περί δικαιοπραξιών εχθρών και μεσεγγυήσεως εχθρικών περιουσιών», η παρακολού- θηση οικονομικών στοιχείων, η επίλυση ανακυπτόντων ζητημάτων και η παροχή οδηγιών στις κατά τόπους αρ- μόδιες Υπηρεσίες. (ιι) Ο χειρισμός θεμάτων που σχετίζονται με ζητήματα πολεμικών αποζημιώσεων. (ιαια) Ο έλεγχος των συναλλαγματικού περιεχομένου όρων εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων, στις πε- ριπτώσεις που αυτοί παρεκκλίνουν από το εγκεκριμένο υπόδειγμα (άρθρο 13 ν. 2687/1953). (ιβιβ) Η απόδοση, σε ξένα Δημόσια, ποσών που ει- σπράττονται εκ του Ελληνικού Δημοσίου για λογαριασμό τους, ως φορολογικές οφειλές προσώπων που διαθέτουν ελληνικό Α.Φ.Μ. (ιγιγ) Η διαχείριση γραμματίων σύστασης παρακατα- θήκης από την εκποίηση αντικειμένων των κολάσιμων πράξεων που δημεύονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. (ιδιδ) Οι εντολές στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον τρόπο της χρησιμοποίησης των ποσών που τίθενται στη διάθεση της από τα Χρηματικά Εντάλματα που εκδίδονται στο όνομα αυτής για τις ανάγκες του Δημόσιου Τομέα. (ιειε) Η έκδοση εντολών εγκρίσεων για τη χορήγηση συναλλάγματος στο Πεδίο Βολής Κρήτης, καθώς και στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων για την πλη- ρωμή αποδοχών του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στην αλλοδαπή. (ιστιστ) Η παρακολούθηση του λογαριασμού «Συναλ- λαγματική Διαφορά Ελληνικού Δημοσίου» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. (ιζιζ) Η εμφάνιση και απόδοση στον Κρατικό Προϋ- πολογισμό εσόδων που απορρέουν από την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος. (ιηι η) Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Άρθρο 49Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών ΚανόνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων είναι οι παρακάτω: (α) Η κατάρτιση και ενιαία ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου που αφορά στους δημοσιονομικούς κανόνες. (β) Η αποτελεσματική καθοδήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών φορέων του Δημόσιου Τομέα για την ορθή εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων. 2.Η Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμο- γής Δημοσιονομικών Κανόνων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄ - Δημοσιονομικών Κανόνων (β) Τμήμα Β΄ - Διαδικασιών Ελέγχου και Παρακολού- θησης (γ) Τμήμα Γ΄- Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης (δ) Τμήμα Δ΄- Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων αυτών (ε) Τμήμα Ε΄ - Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) πλην Ο.Τ.Α., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. Γενικής Κυβέρνησης 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Δημοσιονομικών Κανόνων (αα) Η σύνταξη των δημοσιονομικών κανόνων, η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε αυτούς, καθώς και ο έλεγχος κάθε προωθούμενης διάταξης που ρυθμίζει συναφή θέματα. (ββ) Η εισήγηση των δημοσιονομικών κανόνων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, βάσει αναλύσεων και μελετών, η ενσωμάτωση πορισμάτων κάθε είδους αξιολό- γησης και ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας, σε συ- νεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. (γγ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της νομο- λογίας, σε θέματα πραγματοποίησης και δικαιολόγησης των δαπανών και η παροχή σχετικών οδηγιών. (δδ) Η παρακολούθηση -σε συνεργασία με συναρμό- διες υπηρεσίες- της συμμόρφωσης των φορέων στους δημοσιονομικούς κανόνες, η παροχή οδηγιών και η έκ- δοση σχετικών εγκυκλίων. (εε) Η τυποποίηση και η απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων. (στστ) Η εισήγηση για λήψη μέτρων για τη βελτίωση των διαδικασιών εκτέλεσης των δαπανών. (β) Τμήμα Β΄ - Διαδικασιών Ελέγχου και Παρακολού- θησης (αα) Η παρακολούθηση των πληρωμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του σχετικού δείκτη (ΚΡΙ) και η εισήγηση για λήψη των αναγκαίων μέτρων σε πε- ρίπτωση καθυστερήσεων στις πληρωμές. (ββ) Η μελέτη και εισήγηση, σε συνεργασία με τις συ- ναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου, μεθόδων βελ- τίωσης των διαδικασιών για την πληρωμή των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης. (γγ) Η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληρο- φοριακών Συστημάτων για θέματα πληρωμών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος και άλλων σχετικών εφαρμογών. (δδ) Η παροχή οδηγιών για τον έλεγχο και την τήρη- ση του Μητρώου Δεσμεύσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. (εε) Η παροχή οδηγιών και η επεξεργασία των εκθέ- σεων- πορισμάτων επιτόπου ελέγχων σε περίπτωση αμ- φιβολιών των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με το κατά περίπτωση, αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης. (στστ) Η παρακολούθηση των διαδικασιών και η πα- ροχή οδηγιών για τον έλεγχο των αναλήψεων από τις Δ.Υ.Ε.Ε. και λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες. ζζ) Η μέριμνα για τη σύνταξη του ιδιαίτερου τεύχους με τις απαντήσεις των Διατακτών -Υπουργών επί των παρατηρήσεων της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (ηη) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. (γ) Τμήμα Γ΄- Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης (αα) Η κατεύθυνση και παρακολούθηση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής των δημοσιολογιστικών διατάξεων για την Κεντρική Διοίκηση. (ββ) Η παροχή οδηγιών στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, σχετικά με ζητήματα που προ- κύπτουν κατά την εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των δαπανών τους. (γγ) Η μέριμνα για την επίλυση κάθε ειδικότερου θέ- ματος που ανακύπτει κατά την εκτέλεση των δημοσίων δαπανών. (δδ) Η παροχή απόψεων επί εκθέσεων που αποστέλλο- νται από τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων αρμοδιότητάς του, είτε κατά τη διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, είτε ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα της εκκαθαριζό- μενης δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού. (εε) Η παροχή οδηγιών στις Δ.Υ.Ε.Ε. στους νομούς και τις νομαρχίες στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014. (στστ) Η εισήγηση και έκδοση υπουργικών αποφάσε- ων για την παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογα- ριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. (δ) Τμήμα Δ΄- Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων αυτών Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υποπε- ριπτώσεων (αα) έως (δδ) του Τμήματος Γ΄- Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης, για θέμα- τα Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων αυτών. (ε) Τμήμα Ε΄ - Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) πλην Ο.Τ.Α., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. Γενικής Κυβέρνησης (αα) Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων (αα) έως (δδ) του Τμήματος Γ΄- Συντο- νισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης για θέματα Ν.Π.Δ.Δ. (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) πλην Ο.Τ.Α., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. της Γενικής Κυβέρνησης. (ββ) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σε περιπτώσεις σύμπραξής του σε θέματα εκποίησης ακι- νήτων που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ., κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 715/1979 (Α’ 212).

Άρθρο 50Ενιαία Αρχή ΠληρωμήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής αποτελεί οργανική μο- νάδα επιπέδου Διεύθυνσης. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.) είναι οι ακόλουθοι: (α) Η διενέργεια της πληρωμής των πάσης φύσεως αμοιβών του προσωπικού του Δημόσιου Τομέα κεντρικά, από έναν ενιαίο φορέα. (β) Η διασφάλιση της ορθής διενέργειας πληρωμών των αμοιβών για όλο το προσωπικό του Δημόσιου Το- μέα, μέσω της αξιοποίησης και διασταύρωσης των δε- δομένων του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και του αντίστοιχου Μητρώου Ολοκληρωμέ- νου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS. (γ) Η διαχείριση και αξιοποίηση στοιχείων μισθοδοσίας - πρόσθετων αμοιβών για την υποστήριξη της δημοσιο- νομικής και μισθολογικής πολιτικής. (δ) Η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός των υπόχρε- ων φορέων για την έγκαιρη και έγκυρη εκτέλεση των διαδικασιών που άπτονται των πληρωμών που πραγ- ματοποιεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄- Επεξεργασίας Στοιχείων Πληρωμής και Συντονισμού (β) Τμήμα Β΄- Διασταυρώσεων και Παροχής Στοιχείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Ε.Α.Π. κατανέμονται στα Τμή- ματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Επεξεργασίας Στοιχείων Πληρωμής και Συντονισμού (αα) Η πληρωμή των πάσης φύσεως αποδοχών ή πρό- σθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβών του προσωπικού που υπάγεται στο πεδίο αρμοδιότητας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ββ) Η πληρωμή της προκαταβολής της σύνταξης στους συνταξιούχους - λειτουργούς του Δημοσίου. (γγ) Η πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την ένταξη των υπόχρεων φορέων στο σύστημα πλη- ρωμών της Ε.Α.Π. (δδ) Η επαλήθευση και διασταύρωση στοιχείων των υποβαλλόμενων αρχείων μέσω του εκάστοτε λειτουρ- γούντος συστήματος μισθοδοσίας, σύμφωνα με τα δεδομένα του Μητρώου Mισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και του αντίστοιχου Μητρώου Ολοκληρωμέ- νου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS. (εε) Η παροχή οδηγιών και υποστήριξη των ενταγμέ- νων στο σύστημα της Ε.Α.Π. φορέων. (β) Τμήμα Β΄- Διασταυρώσεων και Παροχής Στοιχείων (αα) Η παροχή στοιχείων για την άσκηση δημοσιονο- μικής πολιτικής και ελέγχων μισθοδοσίας. (ββ) Η παροχή αιτούμενων στοιχείων προς φορείς που διαθέτουν σχετική νομιμοποίηση λήψης αυτών. (γγ) Η διενέργεια διασταυρώσεων και παροχή στοιχεί- ων σε φορείς για την αποτροπή μη νόμιμων πληρωμών.

Άρθρο 51Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών ΕλέγχωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δη- μοσιονομικών Ελέγχων είναι οι ακόλουθοι: (α) Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής δια- χείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋ- πολογισμού των φορέων όπως αυτοί καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3492/2006 (Α’ 210), στο πλαίσιο και των οριζομένων στην περίπτωση ιδ του άρθρου 21 του ν.4270/2014, καθώς και στο ν.4182/2013. (β) Η παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή η διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή μέρους του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του Κρά- τους προς τον Υπουργό Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διαρθρώνεται ως εξής: (α) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης (β) Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβο- λής Κυρώσεων (γ) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων (δ) Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου

Άρθρο 52Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης  υπάγεται απευθείας στον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικών Ελέγ- χων και οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι: (αα) Η παροχή υποστήριξης στις Διευθύνσεις της παρ. 2 του άρθρου 52 και τις Δ.Υ.Ε.Ε. για νομικά θέματα που προκύπτουν σε όλα τα στάδια των ελέγχων (προετοιμα- σία, διενέργεια ελέγχου, παρακολούθηση). (ββ) Η εκπόνηση και η έκδοση του Κώδικα Δεοντο- λογίας Δημοσιονομικών Ελεγκτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3492/2006. (γγ) Η σύνταξη προτάσεων συμπλήρωσης ή/και τροπο- ποίησης των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, σε συνερ- γασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Γ.Λ.Κ. και η μέριμνα για την προώθηση και δημοσίευσή τους. (δδ) Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, η ενημέρωση των υπηρεσιών της επί νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που δημοσιεύονται και αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, καθώς και επί νομολογίας δικαστηρίων για σχετικά θέματα. (εε) Η τήρηση αρχείου δικαστικών και γενικότερα νο- μικών υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονο- μικών Ελέγχων και των Διευθύνσεών της. (στστ) Η εισήγηση, προς το αρμόδιο όργανο, για υπο- βολή ερωτημάτων στο Ν.Σ.Κ. και η συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. και τα επί μέρους Γραφεία του.

Άρθρο 53Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής ΚυρώσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδια- σμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο στρατηγικός σχεδιασμός των ελέγχων που διε- νεργούν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιο- νομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.). (β) Η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για τη διε- νέργεια των ελέγχων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γ.Δ.Δ.Ε. και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους. (γ) Ο σχεδιασμός των ανωτέρω ελέγχων μέσω της δημιουργίας μεθοδολογιών, προτύπων και εργαλείων ελεγκτικών εργασιών καθώς και κατάλληλων πληροφο- ρικών συστημάτων. (δ) Η επιβολή κυρώσεων μετά την οριστικοποίηση των εκθέσεων ελέγχου από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.). (ε) Η διαμόρφωση γνώμης αναφορικά με την ικανό- τητα των φορέων να επιτύχουν ορθή δημοσιονομική διαχείριση των εθνικών πόρων μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων της Ε.Σ.ΕΛ. του άρθρου 10 του ν.3492/2006. (στ) Ο συντονισμός και η συστηματική συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για όλα τα ανωτέρω θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επι- βολής Κυρώσεων διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄- Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιβολής Κυ- ρώσεων (β) Τμήμα Β΄-Στρατηγικής, Μεθοδολογίας και Σύνταξης Ελεγκτικών Προτύπων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιβολής Κυ- ρώσεων (αα) Η εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας για την επιλογή προς έλεγχο υποθέσεων. (ββ) Η σύνταξη των αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών που εντοπίζονται στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται αμιγώς από την Γ.Δ.Δ.Ε., καθώς και η έκδοση των καταλογιστικών πράξεων, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που ορίζουν διαφο- ρετικά. (γγ) Η εισήγηση προς την Ε.Σ.ΕΛ. για λήψη πρόσθετων μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων στις συστάσεις των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμάτων. (δδ) Η συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε. και η υποβολή σχετικής ετήσιας έκθεσης στην Ε.Σ.ΕΛ. (εε) Η σύνταξη των ετησίων εκθέσεων ελέγχου: i) για την παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή την δια- τύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή μέρους του συ- στήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του Κράτους. ii) για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ελέγ- χων της Γ.Δ.Δ.Ε. και την παροχή στοιχείων σε άλλους ελε- γκτικούς φορείς για την σύνταξη των εκθέσεών τους. (β) Τμήμα Β΄ - Στρατηγικής, Μεθοδολογίας και Σύντα- ξης Ελεγκτικών Προτύπων (αα) Η εκπόνηση και έκδοση των κανονισμών λειτουρ- γίας και διενέργειας ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε. (ββ) Η διαμόρφωση προτύπων και μεθοδολογικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και η ανάπτυξη με- θοδολογικών εργαλείων για τη διενέργεια των ελέγχων. (γγ) Η υποβολή προτάσεων στην Ε.Σ.ΕΛ. για την ποιο- τική αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ελέγχων. (δδ) Η εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης κινδύνου για την επιλογή φορέων για τον έλεγχο και τον προσδιορισμό περιοχών κινδύνου. (εε) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των πληροφορια- κών συστημάτων που υποστηρίζουν τους ελέγχους της Γ.Δ.Δ.Ε. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. (στστ) Η παροχή οδηγιών και η έκδοση εγκυκλίων προς τις Διευθύνσεις Ελέγχων για την ορθή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και του Κανονισμού Ελέγχων. (ζζ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Άρθρο 54Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού ΕλέγχωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμ- ματισμού και Συντονισμού Ελέγχων είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο προγραμματισμός των τακτικών και έκτακτων κατασταλτικών διαχειριστικών/οικονομικών ελέγχων στους φορείς του άρθρου 3 του ν. 3492/2006, για την επαλήθευση i) της διαχείρισης του προϋπολογισμού τους εντός του πλαισίου της ασκούμενης δημοσιονομι- κής πολιτικής και ii) της επάρκειας της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου αυτών. (β) Ο εντοπισμός τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς. (γ) Ο προγραμματισμός έκτακτων ελέγχων κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Επιθε- ωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή κατόπιν αιτήματος λοιπών διοικητικών φορέων, ύστερα από καταγγελίες ή αναφο- ρές για βάσιμες υπόνοιες για ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες σε: (i) Δημόσιους φορείς, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με σκοπό τη διαπίστωση της ορθής, εκ μέ- ρους τους, διαχείρισης του προϋπολογισμού τους, υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν.3492/2006 και σε συνδυασμό με την παράγραφο ιδ του άρθρου 21 του ν.4270/2014, ή γενικότερα σε φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τακτικού ελέγχου της Γ.Δ.Δ.Ε. (ii) κοινωφελείς περιουσίες/εθνικά κληροδοτήματα και σχολάζουσες κληρονομιές που εμπίπτουν στο πε- δίο εφαρμογής του ν.4182/2013 (κώδικας κοινωφελών περιουσιών), προκειμένου να διαπιστωθεί η χρηστή διαχείριση αυτών. (iii) Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται από τον κρατικό προ- ϋπολογισμό ή από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με την ιδιότητα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.). (δ) Ο προγραμματισμός ειδικών τακτικών ελέγχων στις κοινωφελείς περιουσίες/εθνικά κληροδοτήματα και σχολάζουσες κληρονομίες, όπως αυτά προσδιορίζονται στον κώδικα κοινωφελών περιουσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας νομο- θεσίας από τις εποπτεύουσες υπηρεσίες, καθώς και η ορθή διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών, είτε τε- λούν σε στάδιο εκκαθάρισης είτε βρίσκονται σε στάδιο εποπτείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων διαρθρώνεται σε ( 5) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Προγραμματισμού Τακτικών Ελέγχων β) Τμήμα Β΄- Προγραμματισμού Τακτικών Ελέγχων γ)Τμήμα Γ’  -  Προγραμματισμού Εκτάκτων Ελέγχων δ) Τμήμα Δ΄- Προγραμματισμού Ειδικών Ελέγχων ε) Τμήμα Ε - Αξιολόγησης του Ελεγκτικού Έργου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α`- Προγραμματισμού Ελέγχων Οι αρμοδιότητες του Τμήματος που αναφέρονται κα- τωτέρω αναλυτικά αφορούν τις Δ.Υ.Ε.Ε. που ελέγχουν τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υγείας, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Πο- λιτισμού και Αθλητισμού,τις Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Μαγνησί- ας, Καρδίτσας,Τρικάλων, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τις Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τις Π.Ε. Εύβοιας, Βοιωτί- ας,Φωκίδας, Ευρυτανίας, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαί- ου, τις Π.Ε. Χίου, Σάμου, την Περιφέρεια Κρήτης,τις Π.Ε. Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου. (αα) Η κατάρτιση και εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετή- σιου προγραμματισμού των τακτικών ελέγχων βάσει δείγματος ελεγχόμενων φορέων. (ββ) Η κατανομή του ετήσιου προγραμματισμού των τακτικών ελέγχων στις Δ.Υ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις καθ΄ύλην ή κατά τόπον αρμοδιότητές τους. (γγ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ελεγκτικού προγράμματος και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης για τυχόν τροποποιήσεις. (δδ) Η παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας στις Δ.Υ.Ε.Ε. για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και η επίλυση ελεγκτικών θεμάτων που ανακύπτουν. (εε) Η έκδοση εγκυκλίων προς τις Δ.Υ.Ε.Ε. για το χει- ρισμό ειδικών ή συστημικών θεμάτων ή θεμάτων που αφορούν το νομικό ή θεσμικό πλαίσιο των φορέων με σκοπό τη διάχυση της ελεγκτικής εμπειρίας και την ομοιόμορφη εφαρμογή των ελεγκτικών κανόνων. (στστ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης, σε συνεργασία με την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε., αναφορι- κά με τη συμμετοχή ελεγκτών σε μικτά κλιμάκια ελέγχων άλλων ελεγκτικών Σωμάτων ή και ελέγχων του Γ.Ε.Δ.Δ. (ζζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε ελέγχους αρμοδιότητας της Γ.Δ.Δ.Ε. καθώς και σε ελέγ- χους της Ε.Δ.ΕΛ. (ηη) Η συνεργασία με άλλους ελεγκτικούς φορείς, κα- θώς και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. (θθ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του ελεγκτικού προσωπικού σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης, καθώς και με την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης. (ιι) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίες, σε εργασίες Τε- χνικής Βοήθειας διεθνών Οργανισμών και σε συνέδρια σχετικά με το έργο της Διεύθυνσης. (β) Τμήμα Β΄- Προγραμματισμού Ελέγχων  Οι ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Α΄ αναφορικά με τις Δ.Υ.Ε.Ε. που ελέγχουν την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νη- σιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, Διοικητικής Ανασυγκρότη- σης, Οικονομικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εργασί- ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τουρισμού, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περι- φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τις Π.Ε. Σερρών, Πέλλας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας, την Περιφέρεια Πε- λοποννήσου, τις Π.Ε. Κορινθίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις Π.Ε Έβρου, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τις ΠΕ Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβε- νών, την Περιφέρεια Ηπείρου, τις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Π.Ε. Ρόδου. (γ) Τμήμα Γ’ - Έκτακτων Ελέγχων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε Ο.Τ.Α., Μ.Κ.Ο. και λοιπούς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (αα) Η αξιολόγηση των εισερχομένων καταγγελιών, η επεξεργασία λοιπών αιτημάτων και η σύνταξη εισήγη- σης στην Ε.Σ.ΕΛ. για την διενέργεια ή μη του ελέγχου. Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των καταγγελιών/ λοιπών αιτημάτων, καθώς και προτεραιοποίησης των ελέγχων, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οι- κονομικών. (ββ) Η κατάρτιση και εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετή- σιου προγραμματισμού των ελέγχων. (γγ) Η κατανομή του προγραμματισμού των ελέγχων στις Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με την καθ΄ύλην ή κατά τόπον αρμοδιότητά τους. (δδ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ελεγκτι- κού έργου και η εισήγηση για τυχόν τροποποιήσεις. (εε) Η παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας στις Δ.Υ.Ε.Ε. σε συνεχή βάση για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και η επίλυση ελεγκτικών θεμάτων που ανακύπτουν. (στστ) Η έκδοση εγκυκλίων για το χειρισμό ειδικών θεμάτων ή θεμάτων που αφορούν το νομικό ή θεσμικό πλαίσιο των φορέων, με σκοπό τη διάχυση της ελεγκτι- κής εμπειρίας και την ομοιόμορφη εφαρμογή των ελε- γκτικών κανόνων. (ζζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Δ.Υ.Ε.Ε., αναφορικά με τη συμμετοχή ελεγκτών σε μικτά κλιμάκια ελέγχων άλλων ελεγκτικών Σωμάτων ή και ελέγχων του Γ.Ε.Δ.Δ. (ηη) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε ελέγχους αρμοδιότητας της Γ.Δ.Δ.Ε., καθώς και σε ελέγ- χους της Ε.Δ.ΕΛ. (θθ) Η συνεργασία με άλλους ελεγκτικούς φορείς κα- θώς και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. (ιι) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, σε εργασίες Τε- χνικής Βοήθειας Διεθνών Οργανισμών και σε συνέδρια σχετικά με το ελεγκτικό έργο. (δ) Τμήμα Δ’ - Ειδικών Ελέγχων (Τακτικών και Έκτακτων Ελέγχων Κληροδοτημάτων και Σχολαζουσών Κληρονο- μιών) (αα) Η αξιολόγηση των εισερχομένων καταγγελιών, η επεξεργασία λοιπών αιτημάτων και η σύνταξη εισήγησης στην ΕΣΕΛ για την διενέργεια ή μη του ελέγχου. Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των καταγγελιών/λοιπών αιτημάτων καθώς και προτεραιοποίησης των ελέγχων, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. (ββ) Η κατάρτιση και η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετή- σιου προγραμματισμού των εγκεκριμένων, ως άνω, από την Ε.Σ.ΕΛ. έκτακτων ελέγχων. (γγ) Η κατάρτιση και η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετή- σιου προγραμματισμού τακτικών ελέγχων σε φορείς ή πρόσωπα του ν.4182/2013, βάσει δείγματος ελεγχόμε- νων φορέων, το οποίο εξάγεται από τη Διεύθυνση Σχε- διασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων. (δδ) Η κατανομή του ετήσιου προγραμματισμού των ελέγχων στις Δ.Υ.Ε.Ε., σύμφωνα με την καθ΄ύλην ή κατά τόπον αρμοδιότητά τους. (εε) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ελεγκτικού προγράμματος και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης για τυχόν τροποποιήσεις. (στστ) Η παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας στις Δ.Υ.Ε.Ε., σε συνεχή βάση για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και η επίλυση ελεγκτικών θεμάτων που ανακύ- πτουν, σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες τα κληροδο- τήματα Υπηρεσίες. (ζζ) Η έκδοση εγκυκλίων για το χειρισμό ειδικών θε- μάτων ή θεμάτων που αφορούν το νομικό ή θεσμικό πλαίσιο των φορέων, με σκοπό τη διάχυση της ελεγκτι- κής εμπειρίας και της ομοιόμορφης εφαρμογής των ελεγκτικών κανόνων. (ηη) Η εισήγηση στον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομι- κών Ελέγχων, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Δ.Υ.Ε.Ε., αναφορικά με τη συμμετοχή ελεγκτών σε μικτά κλιμάκια ελέγχων άλλων ελεγκτικών Σωμάτων ή και ελέγχων του Γ.Ε.Δ.Δ. (θθ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε ελέγχους αρμοδιότητας της Γ.Δ.Δ.Ε., καθώς και σε ελέγ- χους της Ε.Δ.ΕΛ. (ιι) Η συνεργασία με άλλους ελεγκτικούς φορείς καθώς και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ζητήματα σχετικά με την άσκη- ση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. (ιαια) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. (ιβιβ) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, σε εργασίες Τεχνικής Βοήθειας Διεθνών Οργανισμών και σε συνέδρια σχετικά με το ελεγκτικό έργο. (ε) Τμήμα Ε’ - Αξιολόγησης του Ελεγκτικού Έργου (αα) Η αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου των Δ.Υ.Ε.Ε. μέσω: i) δειγματοληπτικής αξιολόγησης, ανά τρίμηνο, των οριστικών πορισματικών εκθέσεων και ii) επιτόπιων ελεγκτικών αποστολών. (ββ) Η υποβολή εκθέσεων στον Προϊστάμενο της Γενι- κής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων σχετικά με: i) το αποτέλεσμα της δειγματοληπτικής αξιολόγησης ανά τρίμηνο και ii) το αποτέλεσμα των επιτόπιων ελεγκτικών αποστολών. (γγ) Η παροχή στοιχείων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων, όσον αφορά στην παρουσίαση των αποτε- λεσμάτων των ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης ελέγχου. (δδ) Η υποβολή προτάσεων για αναμόρφωση του νο- μικού και θεσμικού ελεγκτικού πλαισίου σε συνέχεια της αξιολόγησης του ελεγκτικού έργου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Γ.Λ.Κ.

Άρθρο 55Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) Α΄έως Η΄ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Δημοσιονομικών Υπη- ρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)είναι οι ακόλουθοι: (α) Η διενέργεια τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγ- χων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να διαπιστωθεί: (αα) η τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και η ορθή διαχείριση των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους, (ββ) η επάρκεια λειτουργίας των συστημάτων διαχεί- ρισης και ελέγχου αυτών και (γγ) ο εντοπισμός τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς. (β) Η συμμετοχή σε ελέγχους της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγ- χου (Δ.Υ.Ε.Ε.) είναι οι ακόλουθες: (α) Α΄Δ.Υ.Ε.Ε. με αρμοδιότητα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (β) Β΄Δ.Υ.Ε.Ε. με αρμοδιότητα στο Υπουργείο Εσωτε- ρικών (γ) Γ΄Δ.Υ.Ε.Ε. με αρμοδιότητα στο Υπουργείο Υγείας (δ) Δ΄Δ.Υ.Ε.Ε. με αρμοδιότητα στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού (ε) Ε΄Δ.Υ.Ε.Ε. με αρμοδιότητα στην Προεδρία της Δη- μοκρατίας και τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά- πτυξης και Τροφίμων (στ) ΣΤ΄Δ.Υ.Ε.Ε. με αρμοδιότητα στα Υπουργεία Υπο- δομών και Μεταφορών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής (ζ) Ζ΄Δ.Υ.Ε.Ε. με αρμοδιότητα στα Υπουργεία Εργασί- ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τουρισμού και Μεταναστευτικής Πολιτικής (η) Η΄Δ.Υ.Ε.Ε. με αρμοδιότητα στα Υπουργεία Δικαι- οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγ- χου Α΄έως Η΄λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνονται σε τρία (3) Τμήματα, ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ Ελέγχων (β) Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης Ελέγχων (γ) Τμήμα Γ΄ Εποπτείας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Δ.Υ.Ε.Ε. ασκούνται επί Υπηρεσιών του Υπουργείου, φορείς που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και σε όλα τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως μορφής, και προς Λογαρια- σμούς που συνδέονται με φορείς αρμοδιότητας τους. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα Τμήματα έχει ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ Ελέγχων (αα) Ο έλεγχος των συστημάτων διαχείρισης και ελέγ- χου των φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του αντίστοιχου Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, ως προς την οικονομική διαχείριση των φορέων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την ταύτιση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων, την ορθή είσπραξη και εμφάνιση των εσόδων των φορέ- ων, τη διαχείριση της περιουσίας και την εξακρίβωση της τήρησης των οικείων διαχειριστικών κανόνων και διαδικασιών, καθώς και την ορθή λογιστική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης του φορέα. (ββ) Η διενέργεια τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγ- χων σε φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του αντίστοιχου Υπουργείου, βάσει του προγραμματισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων. (γγ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελε- σμάτων των διενεργούμενων ελέγχων και η κοινοποίησή τους προς στους εμπλεκόμενους φορείς, με συνημμένα τα σχετικά αποσπάσματα για τυχόν απαιτούμενες κοινο- ποιήσεις από το φορέα σε πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πει- θαρχική ή ποινική ευθύνη. (δδ) Η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. επί του περιεχομένου της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου και επί των τυχόν υποβαλλόμενων αντιρρήσεων ή και πα- ρατηρήσεων των εμπλεκόμενων στους οποίους έχει κοινοποιηθεί η προσωρινή έκθεση. (εε) Η σύνταξη οριστικής έκθεσης και η γνωστοποίηση των οριστικών αποτελεσμάτων των ελέγχων του Τμήμα- τος, σύμφωνα με αποφάσεις της Ε.Σ.ΕΛ. (στστ) Η διαβίβαση αντιγράφου οριστικής έκθεσης: i) στη Διεύθυνση, Προγραμματισμού και Συντονισμού και ii) στη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβο- λής Κυρώσεων προκειμένου η τελευταία να προβεί στην έκδοση των αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων και καταλογισμών. (ζζ) Η συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Υ.Ε.Ε. σε κλιμά- κια ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ανεξαρτήτως αρμοδιότητας του Υπουργείου ή χωρικής αρμοδιότητας, κατόπιν εισήγησης της αρμό- διας Διεύθυνσης ανάλογα με το είδος του ελέγχου και με εντολή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. (β) Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης Ελέγχων (αα) Η παρακολούθησησυμμόρφωσης των φορέων προς συστάσεις των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμά- των. (ββ) Η χορήγηση εύλογης παράτασης, κατόπιν έγγρα- φου σχετικού αιτήματος του φορέα, για τη συμμόρφωση επί σύστασης των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμάτων. (γγ) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Με- θοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων προς συστάσεις των εκθέ- σεων οριστικών αποτελεσμάτων, προκειμένου η Ε.Σ.ΕΛ. να προβεί στη λήψη πρόσθετων μέτρων. (δδ) Η διαβίβαση, κατόπιν απόφασης της Ε.Σ.ΕΛ., των σχετικών στοιχείων προς αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί πράξεις που μπορούν να επισύ- ρουν ποινική ή πειθαρχική ευθύνη ή κρίνεται ότι απαι- τείται διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε) ή περαιτέρω ειδική έρευνα. (εε) Η διαβίβαση αντιγράφων των αναγκαίων στοιχεί- ων και εκθέσεων του φακέλου της υπόθεσης στην αρμό- δια Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων. (γ) Τμήμα Γ΄ Εποπτείας (αα) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου αρμοδιότητάς της και στους εποπτευόμε- νους από αυτό φορείς Γενικής Κυβέρνησης, αναφορικά με την κατάρτιση του συνοπτικού και του αναλυτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους δεσμευτικούς στό- χους του Μ.Π.Δ.Σ. και του Προϋπολογισμού καθώς και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του προϋπο- λογισμού των ανωτέρω φορέων βάσει των προαναφερ- θέντων. (ββ) Η εισήγηση στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυν- ση του Υπουργείου Οικονομικών επί σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, πολιτικών ή προγραμμάτων που επισπεύδουν φορείς αρμοδιότητάς τους, εφόσον έχουν οικονομική επίπτωση ιδίως στο Μ.Π.Δ.Σ. ή στον προϋπολογισμό των φορέων. (γγ) Ο έλεγχος και η συνυπογραφή των αναλήψεων υποχρέωσης - δεσμεύσεων που αφορούν πρόσθετες αμοιβές προσωπικού, προμήθειες και παροχή υπηρεσι- ών, σε περίπτωση συνεχιζόμενων αποκλίσεων από τους στόχους ή σε περίπτωση μη τήρησης των δημοσιονομι- κών διατάξεων από φορείς αρμοδιότητάς τους. (δδ) Η υποστήριξη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών, αναφορικά με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών χρηστής οικονομικής δια- χείρισης. (εε) Ο δειγματοληπτικός έλεγχος της τήρησης του Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων αρμοδιότητάς τους και η σχετική ενημέρωση της Ενιαί- ας Αρχής Πληρωμής και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (στστ) Η άσκηση εποπτείας σε φορείς της Γενικής Κυ- βέρνησης, η υποβολή προτάσεων και η παρακολούθηση της εφαρμογής των κυρώσεων, σύμφωνα με τα οριζό- μενα στο Μέρος Ζ΄ του ν. 4270/2014. (ζζ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ορθής εκτέ- λεσης των οικονομικών μεγεθών του προϋπολογισμού για την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων (μηνιαίων -τριμηνιαίων- ετήσιων), της υλοποίησης των διορθωτι- κών ενεργειών σε περίπτωση εμφάνισης αρνητικών απο- κλίσεων από τους στόχους, της εξακρίβωσης των τυχόν δημοσιονομικών αιτιών απόκλισης από τους στόχους και η πρόταση σχετικών παρεμβάσεων. (ηη) Η συμμετοχή σε τακτικές επισκοπήσεις δαπανών των φορέων από μηδενική βάση (spending reviews). (θθ) Η υποβολή προτάσεων αναθεώρησης των δημο- σιολογιστικών διατάξεων προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 56Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στις Νομαρχίες και στους νομούς

Οι Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) που εδρεύουν στις έδρες των Περιφερειών, στις Νομαρχίες και στους λοιπούς νομούς, είναι οι ακόλουθες: α) Στο νομό Αττικής λειτουργούν οι παρακάτω Δ.Υ.Ε.Ε. που διαρθρώνονται, ως εξής: (αα) Δ.Υ.Ε.Ε.στη Νομαρχία Αθηνών, σε επίπεδο Διεύ- θυνσης με τέσσερα Τμήματα (ββ) Δ.Υ.Ε.Ε.στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, σε επί- πεδο Τμήματος (γγ) Δ.Υ.Ε.Ε.στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής, σε επίπεδο Τμήματος (δδ) Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Πειραιά, σε επίπεδο Διεύ- θυνσης με δύο Τμήματα β) Οι Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύουν στις έδρες των Περιφερει- ών λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνο- νται ως εξής: (αα) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), με χωρική αρμο- διότητα στο Ν. Θεσσαλονίκης, με τρία Τμήματα (ββ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Τρίπολη), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Αρκαδίας, με δύο Τμήματα (γγ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ- λάδας (Πάτρα), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Αχαΐας, με δύο Τμήματα (δδ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Κομοτηνή), με χωρική αρμοδιότητα στο N. Ροδόπης, με δύο Τμήματα (εε) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Κοζάνης, με δύο Τμήματα (στστ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρει- ας Ηπείρου (Ιωάννινα), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Ιωαννίνων, με δύο Τμήματα (ζζ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισα), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Λα- ρίσης, με δύο Τμήματα (ηη) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Κέρκυρας, με δύο Τμήματα (θθ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Φθιώτιδας, με δύο Τμήματα (ιι) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Λέσβου, με δύο Τμήματα (ιαια) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Κυκλάδων, με δύο Τμήματα (ιβιβ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Ηρα- κλείου, με δύο Τμήματα. γ) Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Δ.Υ.Ε.Ε. είναι οι εξής: (αα) Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται με κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 3γ του ν. 4270/2014. (ββ) Οι αρμοδιότητες του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014, όπως εξειδικεύονται με την 2/99990/0004/30.12.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄4480). (γγ) Η διενέργεια ελέγχων σε φορείς που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητά τους, σύμφωνα με τον προ- γραμματισμό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων. Σε περίπτωση διενέργειας του ελέγχου, ισχύουν οι ίδιες αρμοδιότητες που αναφέρονται στα Α΄και Β΄Τμήματα των Δ.Υ.Ε.Ε. Α΄έως Η΄του άρθρου 56. (δδ) Η συμμετοχή σε προγραμματισμένους ελέγχους της Ε.Δ.ΕΛ. (εε) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ορθής εκτέ- λεσης των οικονομικών μεγεθών του προϋπολογισμού για την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων (μηνιαίων - τριμηνιαίων- ετήσιων), της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση εμφάνισης αρνητικών αποκλί- σεων από τους στόχους και της εξακρίβωσης των τυχόν δημοσιονομικών αιτιών απόκλισης από τους στόχους καθώς και η πρόταση σχετικών παρεμβάσεων. (στστ) Ο σχεδιασμός και η διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. δ) Οι Δ.Υ.Ε.Ε. στους λοιπούς νομούς λειτουργούν σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος και είναι οι εξής: Δ.Υ.Ε.Ε. στους νομούς Σερρών, Πέλλας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Αργολί- δας, Λακωνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Καβά- λας, Δράμας, Ξάνθης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Κεφαλληνίας - Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνου. ε) Οι αρμοδιότητες των Δ.Υ.Ε.Ε. στους νομούς είναι οι εξής: (αα) Οι αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρ- μογή του άρθρου 24 παρ. 3γ του ν. 4270/2014. (ββ) Οι αρμοδιότητες του άρθρου 69Δ του ν. 4270/ 2014. (γγ) Η διενέργεια ή η συμμετοχή στη διενέργεια ελέγ- χων σε φορείς που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητά τους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων. Σε περί- πτωση διενέργειας του ελέγχου, ισχύουν οι ίδιες αρμο- διότητες που αναφέρονται στα Α΄και Β΄Τμήματα των Α΄ έως Η΄Δ.Υ.Ε.Ε. του άρθρου 55. (δδ) Η συμμετοχή σε προγραμματισμένους ελέγχους της Ε.Δ.ΕΛ. (εε) Ο σχεδιασμός και η διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Άρθρο 57Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδο- τούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγ- χων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων είναι η παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης για τη διασφάλιση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης των εθνικών και ενω- σιακών πόρων μέσω της διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε- νων Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε τρία (3) Αυτοτελή Τμήματα και τέσσερις (4) Διευθύνσεις, ως εξής: (α) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (β) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης (γ) Αυτοτελές Τμήμα Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματο- δοτούμενων Προγραμμάτων (δ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων (ε) Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδο- τούμενων Προγραμμάτων (στ) Διεύθυνση Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματο- δοτούμενων Προγραμμάτων (ζ) Διεύθυνση Γ΄Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Άρθρο 58Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες: (αα) Η μέριμνα για την κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Υποστήρι- ξης, για όλες τις οργανικές μονάδες της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. (ββ) Η σύνταξη των σχεδίων των αποφάσεων συγκρό- τησης των ελεγκτικών ομάδων. (γγ) Η μέριμνα για την καταβολή των αποζημιώσεων και των εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων και ελεγκτι- κών ομάδων, καθώς και των τυχών πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, για όλες τις οργανικές μονάδες της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. (δδ) Η γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. (εε) Η αποστολή, αρμοδίως, των Εκθέσεων Αποτελε- σμάτων Ελέγχων στους εμπλεκόμενους φορείς. (ζζ) Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των Υπο- λογιστικών Συστημάτων του Τοπικού Δικτύου που ανή- κουν στην περιοχή ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.

Άρθρο 59Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες: (αα) Η υποστήριξη των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης για νομικά θέματα που προκύπτουν σε όλα τα στάδια των ελέγχων (προετοιμασία, διενέργεια ελέγχου, παρακολούθηση) και η νομική υποστήριξη για θέματα που συναρτώνται με την άσκηση των αρμοδιο- τήτων τους. (ββ) Η σύνταξη προτάσεων συμπλήρωσης ή/και τρο- ποποίησης των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ΄ ύλην Διευθύνσεις της και η μέριμνα για την προώθηση και δημοσίευσή τους. (γγ) Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας της Γ.Δ.Ε.Σ.Π., η ενημέρωση των υπηρεσιών της επί νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που δημοσιεύ- ονται και αφορούν τη Γενική Διεύθυνση καθώς και επί νομολογίας δικαστηρίων για σχετικά θέματα. (δδ) Η τήρηση αρχείου δικαστικών και γενικότερα νο- μικών υποθέσεων της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. και των Διευθύνσεών της. (εε) Η εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο για υποβολή ερωτημάτων στο Ν.Σ.Κ. και τη συνεργασία με την Κεντρι- κή Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. και τα επί μέρους Γραφεία του.

Άρθρο 60Αυτοτελές Τμήμα Έκτακτων Ελέγχων

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες: α) Η διενέργεια εκτάκτων, μη προγραμματισμένων ελέγχων, κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Επιθε- ωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή κατόπιν αιτήματος λοιπών διοικητικών φορέων, ύστερα από καταγγελίες ή αναφο- ρές για βάσιμες υπόνοιες για ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. (β) Η διενέργεια ελέγχων, κατόπιν εισαγγελικών παραγ- γελιών, που αφορούν σε πράξεις που συγχρηματοδοτού- νται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κατάλληλη προεργασία και η διάθεση προσωπικού στην αρμόδια Υπηρεσία υποδοχής των Εισαγγελικών Πα- ραγγελιών για την οργάνωση μικτών κλιμακίων, προκει- μένου να διενεργούνται οι ως άνω εισαγγελικοί έλεγχοι. (γ) Η διενέργεια ελέγχων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κατόπιν καταγγελιών, δημοσιευμάτων, πληροφοριών και βάσιμων υπονοιών για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανω- μαλίες, ή εντολής του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενι- κού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την επιφύλαξη των διατάξεων κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής.

Άρθρο 61Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης ΕλέγχωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδια- σμού και Αξιολόγησης Ελέγχων είναι οι ακόλουθοι: (α) Η εκπόνηση μεθοδολογικών εργαλείων για τη διε- νέργεια των ελέγχων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυν- σης και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους. (β) Ο σχεδιασμός των ανωτέρω ελέγχων μέσω της δημιουργίας μεθοδολογιών και εργαλείων ελεγκτικών εργασιών, καθώς και κατάλληλων πληροφοριακών συ- στημάτων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. (γ) Η διαμόρφωση γνώμης αναφορικά με την ικανό- τητα των φορέων για ορθή δημοσιονομική διαχείριση και η συστηματική συνεργασία και ο συντονισμός με την ευρωπαϊκή διοίκηση για όλα τα ανωτέρω θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α’ Στρατηγικής και Υπολογισμού Σφαλμάτων (β) Τμήμα Β΄ Μεθοδολογιών και Εγχειριδίων (γ) Τμήμα Γ΄ Παρακολούθησης Ελέγχων (δ) Τμήμα Δ΄ Παρακολούθησης Ελέγχων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ Στρατηγικής και Υπολογισμού Σφαλμάτων (αα) Η εκπόνηση και επικαιροποίηση στρατηγικών. (ββ) Η εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας για την επιλογή δειγμάτων για ελέγχους συστημάτων και πρά- ξεων και η στατιστική συμπερασματολογία με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων. (γγ) Η εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης κινδύνου για την επιλογή φορέων για έλεγχο και τον προσδιορισμό περι- οχών κινδύνου. (β) Τμήμα Β΄ Μεθοδολογιών και Εγχειριδίων (αα) Η εκπόνηση και επικαιροποίηση Εγχειριδίων και Κωδικών. (ββ) Η εφαρμογή μεθόδων υπο-δειγματοληψίας για την επιλογή δειγμάτων στους μεμονωμένους ελέγχους συστημάτων και πράξεων και η συμπερασματολογία με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων. (γγ) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των πληροφορια- κών συστημάτων που υποστηρίζουν τους ελέγχους της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ). δδ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης σε θέματα εγχειριδίου και πληροφοριακού συστήματος. (γ) Τμήμα Γ΄ Παρακολούθησης Ελέγχων Οι κατωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται αναφορικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται για τα Επιχειρη- σιακά Προγράμματατου Στόχου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμ- μάτων καθώς και το Αυτοτελές Τμήμα Εκτάκτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων: (αα) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρ- φωσης των ελεγχόμενων φορέων και λοιπών φορέων, που εμπλέκονται στη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των ελεγχόμενων από την Ε.Δ.ΕΛ. προγραμ- μάτων, προς τις συστάσεις και τα διορθωτικά μέτρα που τους απευθύνονται με τις εκθέσεις των οριστικών απο- τελεσμάτων ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. (ββ) Η σύνταξη των Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων και Ανάκτησης των αχρεωστήτως ή πα- ρανόμως καταβληθέντων ποσών που εντοπίζονται στο πλαίσιο των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. και η σχετική ενημέρω- ση της αρμόδιας Αρχής Πιστοποίησης προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία υποβολής αιτημά- των πληρωμής δαπανών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (γγ) Η εκπόνηση εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων ανα- φορικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. (δδ) Η συμβολή στη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων και αναφορών που εκπονούνται από άλλους εθνικούς ή ευ- ρωπαϊκούς φορείς/υπηρεσίες μέσω της αποστολής σε αυτούς στοιχείων που αφορούν τα αποτελέσματα των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. (εε) Η εκπόνηση των Δηλώσεων Περάτωσης/Εγκυρό- τητας και των Τελικών/Συνοδευτικών Εκθέσεων Ελέγχου και η υποβολή αυτών στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. (στστ) Η διενέργεια ελέγχων διαδικασιών περάτωσης στην Αρχή Πιστοποίησης και τους φορείς διαχείρισης και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων ελέγχου. (ζζ) Η παρακολούθηση των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων. (ηη) Η σύνταξη Εκθέσεων Ετήσιου Ελέγχου, η γνωμο- δότηση λογιστικού ελέγχου και η υποβολή αυτών στην Ε.Ε. (θθ) Η καταχώρηση των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. και των ευρωπαϊκών οργάνων στο οικείο Ολοκληρωμένο Πλη- ροφοριακό Σύστημα. (ιι) H ηλεκτρονική καταχώριση και διαβίβαση στην Ευ- ρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) των παρατυπιών που προκύπτουν από ελέγχους της Ε.Δ.ΕΛ. (ιαια) Η ηλεκτρονική διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Υπη- ρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) των παρατυ- πιών που προκύπτουν από ελέγχους των Διαχειριστικών Αρχών, της Αρχής Πιστοποίησης και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, μετά από σχετικό έλεγχο αυτών. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Προγραμματική Πε- ρίοδο 2007-2013. (δ) Τμήμα Δ΄ Παρακολούθησης Ελέγχων Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υποπε- ριπτώσεων (αα) ως (ιαια) του Τμήματος Γ΄ Παρακολού- θησης Ελέγχων, που ασκούνται αναφορικά με τους ελέγ- χους που διενεργούν οι Διευθύνσεις Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων καθώς και το Αυτοτελές Τμήμα Εκτάκτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτού- μενων Προγραμμάτων και αφορούν όλα τα υπόλοιπα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Προγραμματική Πε- ρίοδο 2007-2013.

Άρθρο 62Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων ΠρογραμμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων είναι η πραγματοποίηση ελέγχων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α. «Υποδομές Μεταφο- ρών - Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη», «Connecting Europe Facility (CEF)», «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα- τικότητα και Καινοτομία», «Τεχνική Βοήθεια», καθώς και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α. που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρω- παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και το Μηχανισμό «Διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη» (C.E.F.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματο- δοτούμενων Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα,ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄ Προγραμματισμού και Ελέγχων (β) Τμήμα Β΄ Προγραμματισμού και Ελέγχων (γ) Τμήμα Γ΄ Προγραμματισμού και Ελέγχων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ Προγραμματισμού και Ελέγχων Οι κατωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται αναφορικά με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α. «Υπο- δομές Μεταφορών - Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Connecting Europe Facility (CEF)»: (αα) Η κατάρτιση του προγράμματος των ελέγχων, οι οποίοι αφορούν στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου και τις Πράξεις των Ε.Π. αρμοδιότητας του Τμήματος. (ββ) Η προετοιμασία και διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων. (γγ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελε- σμάτων των ανωτέρω Ελέγχων και ο έλεγχος της πλη- ρότητας αυτών, ως προς την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων: Ι. Εάν η σύνταξη της έκθεσης τηρεί τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου από την Ε.Δ.ΕΛ. εγχειριδίου και των οδηγιών της Διεύθυνσης. ΙΙ. Εάν το περιεχόμενό της είναι σαφές και κατανοητό. ΙΙΙ. Εάν οι διαπιστώσεις και συστάσεις είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, χωρίς όμως ο έλεγχος πληρότητας να υπεισέρχεται σ’ αυτά. (δδ) Η εισήγηση προς την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), επί του περιεχομένου της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου και επί των τυχόν υποβαλλομένων αντιρρήσεων ή και παρατηρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση και υλοποίηση των ελεγχθέντων συστημάτων-έργων. (εε) Η σύνταξη της έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Δ.ΕΛ. και η διαβίβασή της στον Πρόεδρο της Ε.Δ.ΕΛ. για υπογραφή. Για την υπογραφή των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμά- των ελέγχου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. (στστ) Η διαβίβαση της έκθεσης οριστικών αποτε- λεσμάτων ελέγχου στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. (ζζ) Η κοινοποίηση των εκθέσεων οριστικών αποτελε- σμάτων ελέγχου συστημάτων στην Ε.Ε. μέσω του Ηλε- κτρονικού Συστήματος Επικοινωνίας με την Ε.Ε. (System for Fund Management in the European Community - SFC 2007). (ηη) Η υποστήριξη, η προετοιμασία και η συμμετοχή σε ελέγχους ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων. (β) Τμήμα Β΄ Προγραμματισμού και Ελέγχων Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υπο- περιπτώσεων (αα) έως (ηη) του Τμήματος Α΄ Προγραμ- ματισμού και Ελέγχων όσον αφορά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α. «Ανταγωνιστικότητα Επι- χειρηματικότητα και Καινοτομία» και «Τεχνική Βοήθεια». (γ) Τμήμα Γ΄ Προγραμματισμού και Ελέγχων Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υπο- περιπτώσεων (αα) έως (ηη) του Τμήματος Α΄ Προγραμ- ματισμού και Ελέγχων όσον αφορά στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α., που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι- φερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.).

Άρθρο 63Διεύθυνση Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων ΠρογραμμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων είναι οι ακόλουθοι: (α) Η πραγματοποίηση ελέγχων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α. «Ανάπτυξη Ανθρώπι- νου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», που συγχρηματο- δοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο Πρόγραμμα Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EASI), στις Δράσεις του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), στo Tα- μείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΙSF), στο Ε.Π. που συγχρη- ματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ) και στα Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. (β) Η πραγματοποίηση ελέγχων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α., που εντάσσονται στο Ταμείο Αλιείας (ΕΤΘΑ), στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» καθώς και στις Δράσεις που χρηματοδο- τούνται από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματο- δοτούμενων Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄ Προγραμματισμού και Ελέγχων (β) Τμήμα Β΄ Προγραμματισμού και Ελέγχων (γ) Τμήμα Γ΄ Προγραμματισμού και Ελέγχων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ Προγραμματισμού και Ελέγχων Οι κατωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται αναφορικά με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση», που συγ- χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) καθώς και των Δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) και του Προγράμ- ματος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EASI): (αα) Η κατάρτιση του προγράμματος των ελέγχων, οι οποίοι αφορούν στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου και στις Πράξεις των Ε.Π. αρμοδιότητας του Τμήματος. (ββ) Η προετοιμασία και διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων. (γγ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελε- σμάτων των ανωτέρω ελέγχων και ο έλεγχος της πλη- ρότητας αυτής, ως προς την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων: i) εάν η σύνταξη της έκθεσης τηρεί τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου από την Ε.Δ.ΕΛ. εγχειριδίου και των οδηγιών της Διεύθυνσης. ii) εάν το περιεχόμενό της είναι σαφές και κατανοητό. iii) εάν οι διαπιστώσεις και συστάσεις είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, χωρίς όμως ο έλεγχος πληρότητας να υπεισέρχεται σ’ αυτά. (δδ) Η εισήγηση προς την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), επί του περιεχομένου της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου και επί των τυχόν υποβαλλομένων αντιρρήσεων ή και παρατηρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση και υλοποίηση των ελεγχθέντων συστημάτων-έργων. (εε) Η σύνταξη της έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Δ.ΕΛ. και η διαβίβασή της στον Πρόεδρο της Ε.Δ.ΕΛ. για υπογραφή. Για την υπογραφή των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμά- των ελέγχου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. (στστ) Η διαβίβαση της έκθεσης οριστικών αποτε- λεσμάτων ελέγχου στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. (ζζ) Η κοινοποίηση των εκθέσεων οριστικών αποτελε- σμάτων ελέγχου συστημάτων στην Ε.Ε. μέσω του Ηλε- κτρονικού Συστήματος Επικοινωνίας με την Ε.Ε. (System for Fund Management in the European Community - SFC 2007). (ηη) Η υποστήριξη, η προετοιμασία και η συμμετοχή σε ελέγχους ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων. (β) Τμήμα Β΄ Προγραμματισμού και Ελέγχων Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υποπε- ριπτώσεων (αα) ως (ηη) του Τμήματος Α΄ Προγραμμα- τισμού και Ελέγχων όσον αφορά στον έλεγχο του Ε.Π. που συγχρηματοδοτείται από το Χ.Μ. του Ε.Ο.Χ., των Δράσεων και Σχεδίων του Γενικού Προγράμματος Αλ- ληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών καθώς και των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. (γ) Τμήμα Γ΄ Προγραμματισμού και Ελέγχων (αα) Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων (αα) ως (ηη) του Τμήματος Α΄ Προ- γραμματισμού και Ελέγχων όσον αφορά στα Επιχειρη- σιακά Προγράμματα (Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α., που εντάσσονται στο Ταμείο Αλιείας (ΕΤΘΑ), στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδα- φική Συνεργασία» καθώς και στις Δράσεις που χρημα- τοδοτούνται από το Ταμείο Αλληλεγγύης. (ββ) Η επεξεργασία και σύνταξη των συνθετικών εκθέ- σεων των πράξεων των διασυνοριακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που εντάσσονται στο στόχο «Ευρωπαϊ- κή Εδαφική Συνεργασία». (γγ) Η εισήγηση προς την Ε.Δ.ΕΛ. για τον ορισμό των υπαλλήλων που πρόκειται να εκπροσωπήσουν την Αρχή Ελέγχου στις συναντήσεις ομάδων ελεγκτών για τα δια- συνοριακά και διαπεριφερειακά προγράμματα ή άλλων συλλογικών οργάνων. (δδ) Η διεκπεραίωση της απαιτούμενης αλληλογρα- φίας με τους εταίρους των Ε.Π. του στόχου «Ευρωπαϊ- κή Εδαφική Συνεργασία», την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λοιπούς φορείς.

Άρθρο 64Διεύθυνση Γ΄Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: (α) Η εκπόνηση μεθοδολογικών εργαλείων για τη διε- νέργεια των ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους. (β) Ο προγραμματισμός και η διενέργεια του ελεγκτι- κού έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6 και 7 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (γ) Η παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με τα προβλε- πόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (δ) Η παροχή έκθεσης των πορισμάτων του ελεγκτικού έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (ε) Η συστηματική συνεργασία και ο συντονισμός με τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. για τα ανωτέρω θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α: Μεθοδολογίας, Στρατηγικής, Ελέγχου και Γνωμοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) (β) Τμήμα Β: Μεθοδολογίας, Στρατηγικής, Ελέγχου και Γνωμοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄: Μεθοδολογίας, Στρατηγικής, Ελέγχου και Γνωμοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) (αα) Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση στρατηγικής, εγχειριδίου ελέγχου και ερωτηματολογίων ελέγχου, τα οποία θα καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιά- γραμμα και την κατεύθυνση του ελέγχου πιστοποίησης, τις μεθόδους ελέγχου και τη μεθοδολογία δειγματολη- ψίας για τη διενέργεια των ελέγχων του Οργανισμού Πιστοποίησης. (ββ) Η εκπόνηση και εφαρμογή μεθόδων δειγματολη- ψίας για την επιλογή δειγμάτων ελέγχου των δαπανών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ε.Γ.Τ.Ε. (γγ) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση του πληροφορι- ακού συστήματος που υποστηρίζει τους ελέγχους της Διεύθυνσης και η κατάρτιση των κατάλληλων αναφορών. (δδ) Η κατάρτιση του προγράμματος των ελέγχων. (εε) Η προετοιμασία και η διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014, οι οποίοι περιλαμβάνουν: (1) Αξιολόγηση του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), (2) Έλεγχο νομιμότητας - κανονικότητας δαπανών και (3) έλεγχο των ετησίων λογαριασμών των δαπανών που πραγμα- τοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, τα οποία έχουν ανατεθεί στον διαπιστευμένο Οργανισμό Πληρωμών, (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). (στστ) Η σύνταξη των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων και ο έλεγχος της πληρότητας αυτών, ως προς την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων: (α) εάν η σύνταξη της έκθεσης τηρεί τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου από την Ε.Δ.ΕΛ. εγχειριδίου, (β) εάν το περιεχόμενό της είναι σαφές και κατανοητό και (γ) εάν οι διαπιστώσεις και συστάσεις είναι επαρκώς τεκμηριωμέ- νες, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, χωρίς όμως ο έλεγχος πληρότητας να υπεισέρχεται σ’ αυτά. (ζζ) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της συμμόρ- φωσης επί των συστάσεων που απευθύνονται στους ελεγχόμενους φορείς. (ηη) Η σύνταξη και η υποβολή για έγκριση στην Ε.Δ.ΕΛ., η οποία αποτελεί τον Οργανισμό Πιστοποίησης του άρ- θρου 9 του Κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013, έκθεσης των πορισμάτων του ελεγκτικού έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονι- σμού (ΕΕ) 908/2014, που θα αναφέρει κατά πόσο: α) ο οργανισμός πληρωμών συμμορφώθηκε με τα κριτήρια διαπίστευσης, β) οι διαδικασίες του οργανισμού πλη- ρωμών παρείχαν εύλογη διαβεβαίωση ότι οι δαπάνες που καταλογίζονται στα Ταμεία πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, και ότι εφαρμόστηκαν οι τυχόν συστάσεις για βελτιώσεις, γ) οι ετήσιοι λογαριασμοί που συντάσσει ο Οργανισμός Πληρωμών ήταν σύμφωνοι με τα βιβλία και τα στοιχεία του, δ) οι δηλώσεις δαπανών και παρεμβάσε- ων συνιστούν στην πραγματικότητα αληθή, πλήρη και ακριβή καταγραφή των ενεργειών που καταλογίζονται στα Ταμεία και ε) τα οικονομικά συμφέροντα της Ένω- σης όσον αφορά τις καταβληθείσες προκαταβολές, τις κατατεθείσες εγγυήσεις, τα αποθέματα παρέμβασης και τα προς είσπραξη ποσά προστατεύονται καταλλήλως. (θθ) Η σύνταξη και η υποβολή για έγκριση στην Ε.Δ.ΕΛ., γνωμοδότησης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, σχετικά με: i) την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού Πληρωμών, ii) την ορθή λειτουργία του εσωτερικού συστήματος ελέγχου του Οργανισμού Πληρωμών και iii) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή. (ιι) Η παρακολούθηση των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των άλλων ευρωπαϊκών οργάνων. (ιαια) Η υποστήριξη, η προετοιμασία και η συμμετοχή σε ελέγχους ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων. (β) Τμήμα Β΄Μεθοδολογίας, Στρατηγικής, Ελέγχου και Γνωμοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Οι αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων (αα) έως (ιαια) του Τμήματος Α’, όσον αφορά στις δαπάνες που συγχρη- ματοδοτούνται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Άρθρο 65Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου ΤομέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Χο- ρήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο σχεδιασμός της εισοδηματικής πολιτικής αναφο- ρικά με τους μισθούς και τις συντάξεις, με γνώμονα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευημερία καθώς και η αποτελεσματική υλοποίησή της, λαμβάνο- ντας υπόψη τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες. (β) Η συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης, με στόχο την απο- τελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων που υποβάλλο- νται από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την αποφυγή συσσώρευσης εκκρεμοτήτων. (γ) Η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και της αποφυγής σφαλμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο- σίου Τομέα διαρθρώνεται ως εξής: α) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων β) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δημο- σίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών γ) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λεμικών και Στρατιωτικών Συντάξεων δ) Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματο- ληπτικών Ελέγχων ε) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών και Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 66Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών ΣυντάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κανονι- σμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων είναι οι ακόλουθοι: (α) H συντόμευση του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση πράξεων πολιτικών συντάξεων, η εκτέλεση και η εντολή πληρωμής αυτών. (β) H αποτελεσματική διαχείριση συνταξιοδοτικών θεμάτων που προκύπτουν κατόπιν αιτημάτων ενδιαφε- ρόμενων, ασφαλιστικών φορέων και υπηρεσιών. (γ) Η επιχειρησιακή και λειτουργική υποστήριξη της διαδικτυακής εφαρμογής του Δελτίου Ατομικής Υπηρε- σιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), η παροχή στοιχείων προς φορείς που έχουν έννομο συμφέρον και ο έλεγχος των στοιχείων που απαιτούνται για την καταβολή της προ- καταβολής της σύνταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμή- ματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων β) Τμήμα Β΄- Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων γ) Τμήμα Γ΄- Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων δ) Τμήμα Δ’ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων ε) Τμήμα Ε’ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι κάτωθι: (α) Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής πολιτικών συντάξεων. (β) Η έκδοση πράξεων αναγνώρισης ή περιορισμού συντάξιμης υπηρεσίας. (γ) Η έκδοση ανακλητικών και τροποποιητικών πράξεων. (δ) Η έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης. (ε) Η έκδοση πράξεων μεταφοράς ασφαλιστικών δι- καιωμάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων της Ε.Ε. ή άλλο αναγνωρισμένο ασφαλιστικό σύστημα (αναλογιστικό ισοδύναμο). (στ) Ο καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και η διαπί- στωση του συντάξιμου της υπηρεσίας - προϋπηρεσίας εν ενεργεία υπαλλήλου. (ζ) Η αναπροσαρμογή των συντάξεων υπαλλήλων - λειτουργών, σύμφωνα με τις αρχές της κείμενης νομο- θεσίας. (η) Η εκτέλεση και η εντολή πληρωμής των ανωτέρω πράξεων. (θ) Η εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη καταβαλ- λόμενη σύνταξη. (ι) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. (ια) Η παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα φορέων σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφα- λισμένων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για κύρια σύ- νταξη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματά της, ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: (αα) υπαλλήλους των Υπουργείων: i) Εξωτερικών, ii) Οικονομίας και Ανάπτυξης, iii) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, iv) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, v) Πολιτισμού και Αθλητισμού, vi) Τουρι- σμού, vii) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και viii) Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, (ββ) υπαλλήλους της Βουλής των Ελλήνων, του Νομι- κού Συμβουλίου του Κράτους, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της τ. Ε.Ρ.Τ., (γγ) υπαλλήλους και ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος», του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). (β) Τμήμα Β’ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: (αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς: i) της Δευτε- ροβάθμιας Εκπαίδευσης, ii) όλων των κατηγοριών και βαθμίδων των Α.Ε.Ι. και (ββ) υπαλλήλους του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρι- σης Πανεπιστημιακών Δασών (Ν.Π.Δ.Δ.). (γ) Τμήμα Γ’ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: (αα) υπαλλήλους των Υπουργείων: i) Οικονομικών, ii) Εθνικής Άμυνας, iii) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ββ) υπαλλήλους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.), του Μετοχικού Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και (γγ) πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών και βαθμίδων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.). (δ) Τμήμα Δ’ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: (αα) υπαλλήλους των Υπουργείων: i) Εσωτερικών, ii) Διοικητικής Ανασυγκρότησης, iii) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, iv) Υποδομών και Μεταφορών, v) Υγείας, vi) Μεταναστευτικής Πολιτικής, (ββ) υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, του Ορ- γανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.)/Ν.Π.Δ.Δ., της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πο- λίτη, του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του Οργανι- σμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) και (γγ) υπαλλήλους και εκπαιδευτικό προσωπικό της Εθνι- κής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.). (ε) Τμήμα Ε’ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: (αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς: i) της Πρωτοβάθ- μιας Εκπαίδευσης, ii) όλων των κατηγοριών και βαθμί- δων των Τ.Ε.Ι., iii) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.), iv) της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας, v) των Εκκλησιαστικών Σχο- λών, (ββ) υπαλλήλους και συμβούλους του Ιδρύματος Τε- χνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), (γγ) υπαλλήλους και ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών, (δδ) υπαλλήλους και μέλη του τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, (εε) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ- γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ιδρύμα- τος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), της Εθνικής Βιβλιοθή- κης και των λοιπών δημοσίων βιβλιοθηκών και (στστ) εκπαιδευτικούς αναγνωρισμένων σχολείων της αλλοδαπής.

Άρθρο 67Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ειδικών ΚατηγοριώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κανονι- σμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ειδι- κών Κατηγοριών είναι οι ακόλουθοι: (α) H συντόμευση του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών, η εκτέλεση και εντολή πληρω- μής αυτών. (β) Η αποτελεσματική διαχείριση συνταξιοδοτικών θεμάτων που προκύπτουν κατόπιν αιτημάτων ενδιαφε- ρόμενων, ασφαλιστικών φορέων και υπηρεσιών. (γ) Η επιχειρησιακή και λειτουργική υποστήριξη της διαδικτυακής εφαρμογής του Δελτίου Ατομικής Υπηρε- σιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), η παροχή στοιχείων προς φορείς που έχουν έννομο συμφέρον και ο έλεγχος των στοιχείων που απαιτούνται για την καταβολή της προ- καταβολής της σύνταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δη- μοσίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δημο- σίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών β) Τμήμα Β΄- Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δημο- σίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών γ) Τμήμα Γ΄- Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δημο- σίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι κάτωθι: (α) Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής συντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί- ου και Ειδικών Κατηγοριών. (β) Η έκδοση πράξεων αναγνώρισης ή περιορισμού συντάξιμης υπηρεσίας. (γ) Η έκδοση ανακλητικών και τροποποιητικών πρά- ξεων. (δ) Η έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης. (ε) Η έκδοση πράξεων μεταφοράς ασφαλιστικών δι- καιωμάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων της Ε.Ε. ή άλλο αναγνωρισμένο ασφαλιστικό σύστημα (αναλογιστικό ισοδύναμο). (στ) Ο καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η διαπί- στωση του συντάξιμου της υπηρεσίας - προϋπηρεσίας εν ενεργεία υπαλλήλου. (ζ) Η αναπροσαρμογή των συντάξεων υπαλλήλων - λειτουργών, σύμφωνα με τις αρχές της κείμενης νομο- θεσίας. (η) Η εκτέλεση και εντολή πληρωμής των ανωτέρω πράξεων. (θ) Η εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη καταβαλ- λόμενη σύνταξη. (ι) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. (ια) Η παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα φορέων σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφα- λισμένων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για κύρια σύ- νταξη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄-Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δημο- σίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 3 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν υπαλλή- λους νοσηλευτικών ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων των Ιατρών. (β) Τμήμα Β΄- Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δημο- σίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρά- γραφο 3 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Δημοτικούς υπαλλήλους, Βουλευτές, Περιφερειάρχες και Δημάρχους. (γ) Τμήμα Γ΄- Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δημο- σίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 3 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν υπαλ- λήλους: i) των Παιδικών Σταθμών, ii) των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1 του ν. 541/1977 (Α΄ 42), iii) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, iv) του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελ- λάδος (Ο.Σ.Ε.), v) των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), vi) του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), vii) των Ν.Π.Δ.Δ. που η καταβολή των συντάξεών τους δεν βαρύνει το Δημόσιο, viii) ασφαλισμένους πρώην Τ.Α.Κ.Ε., ix) αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, x) ανασφάλι- στους Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και xi) Λογοτέχνες, Καλλιτέχνες.

Άρθρο 68Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών ΣυντάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κανονι- σμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμι- κών Συντάξεων είναι οι ακόλουθοι: (α) H συντόμευση του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση πράξεων στρατιωτικών και πολεμικών συντάξε- ων, η εκτέλεση και εντολή πληρωμής αυτών. (β) Η αποτελεσματική διαχείριση συνταξιοδοτικών θεμάτων που προκύπτουν κατόπιν αιτημάτων ενδιαφε- ρόμενων, ασφαλιστικών φορέων και υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄- Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων (β) Τμήμα Β΄- Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων (γ) Τμήμα Γ΄- Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρα- τιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι κάτωθι: (α) Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής στρατιωτι- κών και πολεμικών συντάξεων. (β) Η έκδοση πράξεων αναγνώρισης ή περιορισμού συντάξιμης υπηρεσίας. (γ) Η έκδοση ανακλητικών και τροποποιητικών πρά- ξεων. (δ)Η έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης. (ε) Η έκδοση πράξεων μεταφοράς ασφαλιστικών δι- καιωμάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων της Ε.Ε. ή άλλο αναγνωρισμένο ασφαλιστικό σύστημα (αναλογιστικό ισοδύναμο). (στ) Ο καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η διαπί- στωση του συντάξιμου της υπηρεσίας - προϋπηρεσίας εν ενεργεία υπαλλήλου. (ζ) Η αναπροσαρμογή των συντάξεων υπαλλήλων - λειτουργών, σύμφωνα με τις αρχές της κείμενης νομο- θεσίας. (η) Η εκτέλεση και εντολή πληρωμής των ανωτέρω πράξεων. (θ) Η εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη καταβαλ- λόμενη σύνταξη. (ι) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. (ια) Η παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα φορέων σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφαλι- σμένων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για κύρια σύνταξη σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 3 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Αξιω- ματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία). (β) Τμήμα Β΄- Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 3 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Αξιω- ματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα), αναπήρους πολέμου και άμαχου πληθυσμού. (γ) Τμήμα Γ΄- Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρα- τιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 3 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Υπα- ξιωματικούς, Αξιωματικούς και Οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Άρθρο 69Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών ΕλέγχωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διενέρ- γειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων είναι η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της ορθής διενέργειας μεταβολών στις συντάξεις και του αποτελεσματικού ελέγχου της συνταξιοδότησης των δη- μοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και των μεταβολών των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγμα- τοληπτικών Ελέγχων διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμή- ματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Διενέργειας Μεταβολών επί των Πολιτι- κών Συντάξεων β) Τμήμα Β΄- Διενέργειας Μεταβολών επί των Συντάξε- ων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών κατηγοριών και συντάξεων Λογοτεχνών, Καλλιτεχνών γ) Τμήμα Γ΄- Διενέργειας Μεταβολών επί των Στρατιω- τικών και Πολεμικών Συντάξεων δ) Τμήμα Δ’ - Δειγματοληπτικών Ελέγχων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Διενέργειας Μεταβολών επί των Πολιτι- κών Συντάξεων (αα) Η διαγραφή αποβιωσάντων πολιτικών συνταξιού- χων, η χορήγηση τριμήνου σύνταξης και η αναζήτηση με σχετική καταχώρηση στο οικείο πληροφοριακό σύστημα των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω θανάτου του συνταξιούχου, στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν μεταβιβάζεται. (ββ) Η χορήγηση ή η διακοπή επιδομάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (γγ) Η εκκαθάριση και η διενέργεια μεταβολών στις καταβαλλόμενες συντάξεις του δημοσίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (δδ) Η αναστολή, ο περιορισμός, η επαναχορήγηση, ο χωρισμός καθώς και η εκκαθάριση της σύνταξης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (εε) Οι έλεγχοι των μεταβολών συντάξεων ή επιδομάτων και η απογραφή των δικαιούχων πολιτικών συντάξεων. (στστ) Οι καταλογισμοί των αχρεωστήτως καταβληθέ- ντων ποσών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνο- νται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. (ζζ) Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δα- νείων καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύμ- φωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ηη) Η έγγραφη παραπομπή στη δικαιοσύνη συνδικαι- ούχων ή/και κληρονόμων, θανόντων πολιτικών συνταξι- ούχων, στις περιπτώσεις μη δήλωσης θανάτου συνταξι- ούχου και ανάληψης των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων από το λογαριασμό του θανόντος επί μακρόν. (θθ) Η διαβίβαση ενστάσεων των δικαιούχων για θέμα- τα αρμοδιότητας του Τμήματος, η διατύπωση σχετικών απόψεων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και η εκτέλεση πράξεών του. (β) Τμήμα Β’ - Διενέργειας Μεταβολών επί των Συντά- ξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών κατηγοριών και Συντάξεων Λογοτεχνών, Καλλιτεχνών Το Τμήμα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Α’ αναφορικά με τις εξής κατηγορίες συντάξεων: υπαλλή- λων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών κατηγοριών και συντάξεων Λογοτεχνών, Καλλιτεχνών. (γ) Τμήμα Γ’ - Διενέργειας Μεταβολών επί των Στρατι- ωτικών και Πολεμικών Συντάξεων Το Τμήμα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητας με το Τμήμα Α’ αναφορικά με τις στρατιωτικές και πολεμικές συντάξεις. (δ) Τμήμα Δ’ - Δειγματοληπτικών Ελέγχων (αα) Ο έλεγχος, βάσει δείγματος, συνταξιοδοτικών πράξεων, καταβαλλόμενων συντάξεων και διενεργη- θεισών μεταβολών επί των καταβαλλόμενων συντάξε- ων ως προς την ορθή εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων, η επεξεργασία διασταυρώσεων, καθώς και η διατύπωση συστάσεων για την λήψη κατάλληλων δι- ορθωτικών μέτρων. (ββ) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεθόδων για τον έλεγχο των συντάξεων του δημοσίου (γγ) Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τα αποτελέ- σματα των ελέγχων και η υποβολή αυτής στον Προϊ- στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα. (δδ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης για την προ- σαρμογή των εφαρμογών της πληροφορικής στις νέες νομοθετικές διατάξεις, την επίλυση προβλημάτων και την απλοποίηση διαδικασιών καθώς και τη διενέργεια διασταυρώσεων με άλλα ηλεκτρονικά αρχεία με στόχο τον έλεγχο των καταβαλλόμενων συντάξεων. (εε) Η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών απαιτήσεων - υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέ- ουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 70Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών και

Διοικητικής Υποστήριξης Το Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών και Διοι- κητικής Υποστήριξης υπάγεται απευθείας στο Προϊστά- μενο της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων του Δημοσίου Τομέα. Οι αρμοδιότητές του εκτείνονται επί του συνόλου των καταβαλλόμενων συντάξεων της Γενι- κής Διεύθυνσης και είναι οι ακόλουθες: (α) Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του τηλεφω- νικού Κέντρου Ενημέρωσης Πολιτών και της αίθουσας Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης. (β) Η διεκπεραίωση κάθε διοικητικής διαδικασίας προς τους πολίτες και ειδικά αναφορικά με τις συνταξιοδοτικές πράξεις, τις μεταβολές της συνταξιοδοτικής κατάστασης των δικαιούχων και τη χορήγηση κάθε είδους βεβαίω- σης, πιστοποιητικών και αντιγράφων. (γ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση και αποτελεσματική πληροφόρηση των ενδια- φερομένων σχετικά με την έκβαση της υπόθεσής τους στα διάφορα στάδια επεξεργασίας της. (δ) Η έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων και οδηγιών σχετικά με θέματα των Διευθύν- σεων Συντάξεων. (ε) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης. (στ) Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που σχε- τίζονται με την τήρηση, ταξινόμηση και φύλαξη του αρ- χείου των Διευθύνσεων Συντάξεων. (ζ) Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων στις Διευ- θύνσεις Συντάξεων, εγγράφων και συνταξιοδοτικών υπο- θέσεων και η καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων εξερχομένων εγγράφων. Κεφάλαιο ΣΤ΄ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Άρθρο 71Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας

Περιουσίας Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώ- νεται ως εξής: (α) Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα (αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού (ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας (β) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινω- φελών Περιουσιών

Άρθρο 72Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού είναι οι κάτωθι: (α) Παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Ανά- πτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κο- σμά και των πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού. (β) Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη διαδικα- σία αδειοδότησης των έργων, δραστηριοτήτων, εγκατα- στάσεων και κτιρίων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. (γ) Παραλαβή αιτήσεων, έλεγχος και μέριμνα για την πληρότητα των φακέλων και διαβίβασή τους στις αρ- μόδιες υπηρεσίες. (δ) Έκδοση αδειών δόμησης και κατεδάφισης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ε) Χορήγηση κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης που εί- ναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, καθώς και για την ανέγερση των πάσης φύσης κτιρίων και εγκαταστάσεων, λειτουργώντας ως υπηρεσία μιας στάσης. (στ) Γραμματειακή υποστήριξη του Κεντρικού Συμβου- λίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

Άρθρο 73Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας είναι οι κάτωθι: (α) Σύνταξη και επικαιροποίηση αμελητί του Μητρώ- ου Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου και των φορέων του Δημοσίου Τομέα (Μ.Α.Π.) (ειδικότερα Υπουργείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο του μετοχικού τους κεφαλαίου, των Δημοσίων Οργανισμών, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. του ν. 4389.2016). (β) Ενημέρωση, έκδοση αναφορών και στατιστικών στοιχείων από το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.) προς τον ΥπουργόΟικονομικών, τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου. (γ) Παρακολούθηση της κανονικής, διαρκούς και ασφαλούς λειτουργίας του Μ.Α.Π. και της ορθής κατα- χώρησης στοιχείων σε αυτό. (δ) Συνδρομή στον Υπουργό Οικονομικών σε όλα τα θέματα, τεχνικής φύσης, που αφορούν την παρακολού- θηση των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν ή πρόκειται να μεταβιβαστούν στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (άρθρο 184 ν. 4389/2016). (ε) Συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων Υπηρε- σιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) σε θέματα αξιοποίησης - ωρίμανσης ακινήτων.

Άρθρο 74Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περι ουσίας και Κοι- νωφελών ΠεριουσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, οι οποίοι υλοποιούνται δια των υπαγόμενων σε αυτή Υπη- ρεσιών, είναι οι ακόλουθοι: (α) Η αποκάλυψη, η συστηματική καταγραφή και η διαρκής και αποτελεσματική προστασία της Δημόσιας Περιουσίας. (β) Η αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιό- τητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (γ) Η ενδυνάμωση του εποπτικού ρόλου των Κοινω- φελών Περιουσιών, με γνώμονα τη διασφάλιση της υλο- ποίησης της συνταγματικά κατοχυρωμένης βούλησης των διαθετών. (δ) Η αύξηση των εσόδων, μέσω της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας. (ε) Η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Δημοσίου και η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, δια της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος, με στόχο την κάλυψη των αναγκών στέγα- σης των Υπηρεσιών του Δημοσίου. (στ) Η δημιουργία της οικονομικής ταυτότητας τόσο των Δημοσίων όσο και των Ιδιωτικών ακινήτων της χώ- ρας σε ενιαία βάση δεδομένων, τόσο για την ορθολογι- κότερη διαχείριση - αξιοποίηση της Δημόσιας Περιου- σίας, όσο και για την άσκηση της εκάστοτε πολιτικής διά των τιμών των ακινήτων, δημοσίων και ιδιωτικών. (ζ) Η συμβολή στον καθορισμό της πολιτικής της χώ- ρας, σχετικά με τις τιμές των ακινήτων και του συστη- ματικού και αυτόματου τρόπου προσδιορισμού τους με συνολική και αντικειμενική αντίληψη. (η) Η συμμόρφωση της χώρας με τα διεθνή πρότυπα και η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεών της. θ) Η αξιοποίηση του εκάστοτε πληροφοριακού συ- στήματος και των χαρτογραφικών δεδομένων των Δη- μοσίων φορέων για την επίτευξή των πιο πάνω σκοπών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι- νωφελών Περιουσιών διαρθρώνεται ως εξής: α) Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας β) Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών γ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δ) τρεις (3) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυν- σης ε) πενήντα μία (51) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος.

Άρθρο 75Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

1 . Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: α) Η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων δημόσιας περιουσίας και απαλλοτριώσεων. β) Η καθοδήγηση και υποστήριξη Κτηματικών Υπη- ρεσιών. γ) Ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση του νομοθε- τικού πλαισίου Δημόσιας Περιουσίας. 2. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α’ - Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων β) Τμήμα Β’ - Αιγιαλού και Παραλίας γ) Τμήμα Γ΄ - Απαλλοτριώσεων δ) Τμήμα Δ΄ - Συντονισμού και παρακολούθησης οι- κονομικών στοιχείων ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 3. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, δια των ως άνω Τμημάτων, έχει τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες: α) Την παροχή κατευθύνσεων και την έκδοση εγκυκλί- ων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, που αναφέ- ρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς της. β) Τη μέριμνα για την υποβολή ερωτημάτων στο Νο- μικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). γ) Την τήρηση στο εκάστοτε ισχύον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Δημό- σιας Περιουσίας όλων των δεδομένων στα αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καταμεριζόμενη ανά Τμήμα κατά λόγο αρμοδιότητας αυτών. δ) Τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων. ε) Τη διατύπωση απόψεων επί αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.). στ) Την ευθύνη για τη σύνταξη του ετήσιου στρατηγι- κού σχεδιασμού της Διεύθυνσης και τη συνδρομή των υπηρεσιών της για την επίτευξη των οικονομικών, ελε- γκτικών και λοιπών στόχων τους. 4. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατα- νέμονται στα ως άνω Τμήματα ως ακολούθως: (α) Τμήμα Α΄- Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων (αα) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας από τις Κτη- ματικές Υπηρεσίες, που αναφέρεται στα Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτήματα. Η μέριμνα για τη λήψη νομοθετι- κών και διοικητικών μέτρων στα θέματα αυτά. Η μέριμνα για κάθε θέμα, που αναφέρεται στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία των δημοσίων και ανταλλάξιμων κτη- μάτων, μεταξύ των οποίων και κάθε ενέργεια σχετική με τις υποθέσεις που εξετάζονται από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περι- ουσίας, καθώς και για την έκδοση των προβλεπομένων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. (ββ) Μέριμνα και έλεγχος των προϋποθέσεων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων παραχώρησης δημο- σίων κτημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Η επικαιροποίηση, τροποποίηση και κωδικοποί- ηση της νομοθεσίας που αφορούν στο αντικείμενο αρ- μοδιότητάς του. (δδ) Η καταγραφή, η διοίκηση και η διαχείριση ακι- νήτων, που περιήλθαν στο Δημόσιο από εγκληματικές δραστηριότητες. (εε) Η αποστολή στοιχείων για την επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας. (στστ) Προτάσεις για την επικαιροποίηση και τροπο- ποίηση της νομοθεσίας που αφορά στα αντικείμενα αρ- μοδιότητας του Τμήματος. (ζζ) Κάθε ενέργεια σχετική με την εισαγωγή υποθέσε- ων στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, καθώς και για την έκδοση των προβλεπομένων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. (ηη) Γραμματειακή υποστήριξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης πε- ριουσίας. (θθ) Μέριμνα για τη σύνταξη απόψεων επί σχεδίων νόμων και παροχή απαντήσεων στο πλαίσιο του κοινο- βουλευτικού ελέγχου. (β) Τμήμα Β΄ - Αιγιαλού και Παραλίας (αα) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας, που ανα- φέρεται σε αιγιαλό, παραλία, θαλάσσιο χώρο, πυθμένα, όχθη και παρόχθια ζώνη πλεύσιμων ποταμών και λιμνώ- ναπό τις Κτηματικές Υπηρεσίες. Η μέριμνα για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων στα θέματα αυτά. Η μέριμνα για κάθε θέμα, που αναφέρεται στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία τους. (ββ) Η επικαιροποίηση, τροποποίηση και κωδικοποί- ηση της νομοθεσίας που αφορά στο αντικείμενο αρμο- διότητάς του. (γγ) Η μέριμνα για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσε- ων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θαλασ- σίου χώρου και πυθμένα, όχθης και παρόχθιας ζώνης πλευσίμων ποταμών και λιμνών. (δδ) Η μέριμνα για την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με θέμα την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, σύμφω- να με την ισχύουσα νομοθεσία. (εε) Η παροχή σύμφωνης γνώμης για καθορισμό Ζώ- νης Λιμένα και εξομοιούμενου προς αυτόν χώρου, καθώς και ο έλεγχος των συμβατικών όρων μεταξύ Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένα για παραχώρηση σε ζώνη λιμέ- να, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία. (στστ) Η τήρηση κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου μισθωτικών αξιών κοινόχρηστων χώρων, αιγιαλού, πα- ραλίας, θαλάσσιου χώρου και χώρων αμμοληψίας, με ενημέρωσή του από όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες. (ζζ) Η αποστολή στοιχείων για την επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας. (ηη) Προτάσεις για την επικαιροποίηση και τροποποί- ηση της νομοθεσίας που αφορά στα αντικείμενα αρμο- διότητας του Τμήματος. (θθ) Η μέριμνα για τη σύνταξη απόψεων επί σχεδίων νόμων και παροχή απαντήσεων στο πλαίσιο του κοινο- βουλευτικού ελέγχου. (γ) Τμήμα Γ΄- Απαλλοτριώσεων (αα) Η μέριμνα για την έκδοση Υπουργικών Αποφά- σεων, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί απαλλοτριώσεων, ήτοι κήρυξης απαλλοτρίωσης, ανά- κλησης απαλλοτρίωσης καθώς και επιστρεπτέας απο- ζημίωσης. (ββ) Σύνταξη προϋπολογισμού και εκτέλεσή του για τις πληρωμές αποζημιώσεων της Πολεμικής Αεροπορίας και των Σωμάτων Ασφαλείας. (γγ) Η τήρηση και επιμέλεια του φυσικού αρχείου απαλλοτριώσεων και η συστηματική ενημέρωση του αντίστοιχου ψηφιακού αρχείου. (δδ) Προτάσεις για την επικαιροποίηση και τροποποί- ηση της νομοθεσίας που αφορά στα αντικείμενα αρμο- διότητας του Τμήματος. (εε) Παροχή απόψεων επί αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης των υπουργικών αποφάσεων αρμοδιότητας Τμήματος στο Σ.τ.Ε., καθώς και η παροχή απόψεων για δικαστικές υποθέσεις όλων των βαθμίδων. (στστ) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων προς φορείς του δημο- σίου και φυσικά πρόσωπα. (ζζ) Μέριμνα για τη σύνταξη απόψεων επί σχεδίων νόμων και παροχή απαντήσεων στο πλαίσιο του κοινο- βουλευτικού ελέγχου. (δ) Τμήμα Δ΄- Συντονισμού και παρακολούθησης οι- κονομικών στοιχείων (αα) Προγραμματισμός δράσεων και εξέταση της ορ- θότητας των ενεργειών των Κτηματικών Υπηρεσιών, με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομο- θεσίας καθώς και το συντονισμό του έργου τους. (ββ) Συνδρομή για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Κτηματικών Υπηρεσιών. (γγ) Μέριμνα για τη διαβίβαση στοιχείων προς τη Μο- νάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου για τη διενέρ- γεια ελέγχων αρμοδιότητάς της. (δδ) Μέριμνα για την παρακολούθηση της πορείας των βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων των Κτηματι- κών Υπηρεσιών, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης, με σκοπό την αύξηση των εσόδων της. Παρακολούθηση και εξέταση των προϋπολογισμών και απολογισμών των Τμη- μάτων της Διεύθυνσης και των Κτηματικών Υπηρεσιών. Παραγωγή στατιστικών στοιχείων με βάση τα αποτελέ- σματα (οικονομικά, ελεγκτικά και άλλα) των Τμημάτων της Διεύθυνσης και των Κτηματικών Υπηρεσιών. (εε) Εισήγηση για την τροποποίηση της νομοθεσίας για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των Κτηματικών Υπηρεσιών, την βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, καθως και την εξυπηρέτηση των πολιτών, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα. (ε)Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης αα)Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας και η μέριμνα επί σχετικών θεμάτων της Υπηρεσίας. ββ) Η τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων του προ- σωπικού της Υπηρεσίας και η διεκπεραίωση θεμάτων των υπαλλήλων. γγ) Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων διαγραμ- μάτων που τηρούνται στον φάκελο της κάθε υπόθεσης.

Άρθρο 76Διεύθυνση Κοινωφελών ΠεριουσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κοινωφε- λών Περιουσιών είναι οι παρακάτω: (α) Η καταγραφή, η εκκαθάριση και η συνεχής εποπτεία του διαχειριστικού έργου των οργάνων διοίκησης των Κοι- νωφελών Περιουσιών (Εκκαθαριστές/ Εκτελεστές/ Κηδε- μόνες/ Όργανα διοίκησης Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων) για την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας τους με στόχο την υλοποίηση της βούλησης των διαθετών. (β) Η ταχεία εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονο- μιών και η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. (γ) Η διαχείριση των Κοινωφελών Περιουσιών που ανήκουν στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικο- νομικών και η συνεχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της βούλησης των συγκεκριμένων διαθετών. (δ) Η μέριμνα για την περιέλευση στο Ελληνικό Δημό- σιο των παραγραφέντων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξιών και απαιτήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών διαρθρώνε- ται σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α’ - Εκκαθάρισης (β) Τμήμα Β’ - Εποπτείας (γ) Τμήμα Γ’- Σχολαζουσών Κληρονομιών (δ) Γραφείο Μητρώου - Γραμματεία

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, δια των ως άνω Τμημάτων έχει τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες: (α) Την έκδοση εγκυκλίων και εγγράφων παροχής οδη- γιών για την ορθή εφαρμογή του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών. (β) Τη μέριμνα - προεργασία για την υποβολή ερωτη- μάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε σχέση πάντοτε με το αντικείμενό της. (γ) Την υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση, τρο- ποποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στο αντικείμενό της. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέ- μονται στα ως άνω Τμήματα και γραφείο ως εξής: (α)Τμήμα Α’ - Εκκαθάρισης (αα) Η αποδοχή και εκκαθάριση των υπέρ του Δημο- σίου κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και η εκκαθάριση των υπέρ κοινωφελών γενικά σκοπών, καταλειπόμενων ή δωρούμενων περιουσιών που υπά- γονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών. (ββ) Η εκκαθάριση Κοινωφελών Περιουσιών που έχουν περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή ή που ο σκοπός τους εκτελείται στην αλλοδαπή. (γγ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση π.δ. σύστασης Κοινωφελών Ιδρυμάτων. (δδ) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν σε περιουσίες Ελληνικών Κοινοτήτων του εξωτερικού που καταργού- νται και κοινωφελών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό. (εε) Η άσκηση καθηκόντων προσωρινής διαχείρισης Κοινωφελών Περιουσιών μέχρι τον ορισμό εκτελεστή διαθήκης. (στστ) Ο διορισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος Εκκαθα- ριστών, Εκτελεστών διαθηκών και η επιβολή ενδεχόμε- νων πειθαρχικών κυρώσεων. (ζζ) Η τήρηση φυσικού αρχείου και η συστηματική ενη- μέρωση του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου, για φακέλους/υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και η διασφάλιση της ορθότητας και της πληρό- τητας των δεδομένων αυτών. (ηη) Η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος των ανακοινώ- σεων που αφορούν αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμή- ματος πλην των ρητά αναφερόμενων στις αρμοδιότητες του Γραφείου Μητρώου - Γραμματείας. (β) Τμήμα Β’ - Εποπτείας (αα) Η εποπτεία της διοίκησης και διαχείρισης όλων των ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και της πι- στής εκτέλεσης του κοινωφελούς σκοπού, όπως ορίζεται στη συστατική πράξη τους. (ββ) Η εκτέλεση του σκοπού και η διαχείριση περιου- σιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (γγ) Η κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και δαπα- νών των κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και αποστολή των σχετικών στοιχείων στη Διεύθυνση Προϋπολογι- σμού Γενικής Κυβέρνησης. (δδ) Ο διορισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδρυμά- των και η επιβολή ενδεχόμενων πειθαρχικών κυρώσεων. (εε) Η εποπτεία Κοινωφελών Περιουσιών που έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην αλλοδαπή ή ο σκοπός τους εκτελείται στην αλλοδαπή. (στστ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση π.δ. που αφορούν στην τροποποίηση των οργανισμών Κοινωφελών Ιδρυμάτων καθώς και στην διάλυση αυτών. (ζζ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την υπαγωγή Κοινωφελών Περιουσιών στην άμεση διαχεί- ριση του Υπουργείου Οικονομικών. (ηη) Η έκδοση εφαρμοστικών αποφάσεων που προ- βλέπονται από το νόμο που διέπει τις Κοινωφελείς Πε- ριουσίες (ν.4182/2013, Α΄185). (θθ) Η τήρηση φυσικού αρχείου και η συστηματική ενημέρωση του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώ- ου, για φακέλους/υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήμα- τος πλην των ρητά αναφερόμενων στις αρμοδιότητες του Γραφείου Μητρώου - Γραμματείας καθώς και η δια- σφάλιση της ορθότητας και της πληρότητας των δεδο- μένων αυτών. (ιι) Η καταγραφή των ακινήτων της άμεσης διαχείρισης του Υπουργού Οικονομικών στα πλαίσια κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου καθώς και ως προς την διερεύ- νηση εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησής τους. (γ) Τμήμα Γ’ - Σχολαζουσών Κληρονομιών (αα) Η μέριμνα για την κήρυξη μιας κληρονομιάς ως σχολάζουσας καθώς και η αναζήτηση του ενεργητικού και του παθητικού της. (ββ) Ο διορισμός και η άσκηση διοικητικής εποπτείας των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών κατά την διαχείριση και εκκαθάρισή τους. (γγ) Η επιμέλεια για την εισήγηση ενώπιον του Κεντρι- κού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών και η μέριμνα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητι- κών για την κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης του εξ΄αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. (δδ) Η επιμέλεια για την ανάρτηση πρόσκλησης για τυχόν αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί σχολά- ζουσας κληρονομιάς. (εε) Η επιμέλεια για την αποστολή στο Ν.Σ.Κ. των απα- ραίτητων δικαιολογητικών για να ζητηθεί η βεβαίωση κατά το άρθρο 1868 Α.Κ. του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου επι σχολαζουσών κληρονομιών. (στστ) Η μέριμνα για την αποστολή στις αρμόδιες Υπη- ρεσίες των απαραίτητων στοιχείων προς βεβαίωση και καταγραφή των περιουσιών στις οποίες αναγνωρίζεται το Δημόσιο μοναδικός κληρονόμος. (ζζ) Η τήρηση φυσικού αρχείου και η ενημέρωση του ψηφιακού μητρώου για τις υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος και η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου των ανα- κοινώσεων που αφορούν υποθέσεις του Τμήματος. Η διασφάλιση της ορθότητας και της πληρότητας των δε- δομένων αυτών. (ηη) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσί- ου καταθέσεων παρά τράπεζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων» αναφορικά με τα παραγραφόμενα οι- κονομικά αγαθά. (δ)Γραφείο Μητρώου - Γραμματείας (αα) Η παρακολούθηση της έγκαιρης και ορθής κα- ταχώρησης στοιχείων από τα Τμήματα της Διεύθυνσης. (ββ) Η οργάνωση και η εποπτεία της βάσης ή των βά- σεων δεδομένων που συνθέτουν το Μητρώο, καθώς και τον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου. (γγ) Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων ή πιστο- ποιητικών των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο της κάθε περιουσίας καθώς και στη μερίδα της. (δδ) Η αποστολή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ειδο- ποιήσεων στους υπόχρεους για την προσκόμιση στοιχεί- ων ενημέρωσης του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών. (εε) Η έκδοση αναφορών και στατιστικών στοιχείων από το Κεντρικό Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας. (στστ) Η παρακολούθηση της κανονικής, διαρκούς και ασφαλούς λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων. (ζζ) Η μέριμνα για την τήρηση του Μητρώου Εκτελε- στών Διαθηκών, Εκκαθαριστών, Διαχειριστών Κοινωφε- λών Περιουσιών ή Ιδρυμάτων και Κηδεμόνων Σχολαζου- σών Κληρονομιών. (ηη) Η διαπίστευση των νομιμοποιούμενων προς κα- ταχώρηση προσώπων και η παρακολούθηση της προ- σβασιμότητας στη βάση δεδομένων μόνο από νομιμο- ποιημένα πρόσωπα. (θθ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Άρθρο 77Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι κάτωθι: (α) Η υλοποίηση του τεχνικού έργου τόσο της Διεύ- θυνσης Δημόσιας Περιουσίας όσο και της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών. (β) Η καθοδήγηση και υποστήριξη των Κτηματικών Υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα που αφορούν τη Δημόσια Περιουσία. (γ) Η μέριμνα για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε θέματα καταγραφής και προστασίας της Δημόσιας Περιουσίας. (δ) Η εξοικονόμηση πόρων μέσω του εξορθολογισμού της στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου από οικο- νομικής και υλικοτεχνικής άποψης. (ε) Η βελτίωση της διαδικασίας εκτέλεσης και επίβλε- ψης έργων με γνώμονα τις αρχές της αποτελεσματικό- τητας και της αποδοτικότητας. (στ) Η δημιουργία σε κεντρικό επίπεδο ηλεκτρονικού Μητρώου (βάσης δεδομένων) Αξιών Ακινήτων επί κα- ταλλήλων γεωχωρικών δεδομένων, με συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων των φορέων που τα διαθέτουν, για τη διαρκή παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων. (ζ) Η μετάβαση του συστήματος Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων, σε σύστημα Μεσοσταθμικών Εμπορικών Αξιών Ακινήτων, με τη χρήση και την επεξεργασία του ηλεκτρονικού Μητρώου Αξιών Ακινήτων και εισηγήσεις προς την πολιτική ηγεσία για τις απαραίτητες νομοθε- τικές ρυθμίσεις. (η) Η διαρκής εξέλιξη-αναβάθμιση του συστήματος Μεσοσταθμικών Εμπορικών Αξιών Ακινήτων, ώστε να αποτελέσει αξιόπιστο εργαλείο για την εμπέδωση δια- φάνειας στη συναλλαγή Κράτους-πολίτη που αφορά τα ακίνητα καθώς και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας. (θ) Η αναπροσαρμογή του συστήματος Μεσοσταθ- μικών Εμπορικών Αξιών Ακινήτων, όποτε απαιτείται, με βάση το ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιών Ακινήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τέσσερα (4) Τμήματα και δύο (2) Γραφεία: α) Τμήμα Α’ - Τεχνικών Θεμάτων β) Τμήμα Β’ - Μελετών Έργων και Στέγασης γ) Τμήμα Γ’ - Κατασκευής και Συντήρησης Έργων δ) Τμήμα Δ’ - Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων ε) Γραφείο Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης στ) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, δια των ως άνω τμημάτων, ασκεί τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες: (α) Οτιδήποτε αφορά τεχνικό έργο τόσο της Δημόσιας Περιουσίας όσο και των Κοινωφελών Περιουσιών, αρμο- διότητας του Υπουργείου Οικονομικών. (β) Την παροχή οδηγιών στις Κτηματικές Υπηρεσίες για τεχνικά ζητήματα και την έκδοση εγκυκλίων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία αφορά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (γ)Τη μέριμνα-προεργασία για την υποβολή ερωτη- μάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε σχέση πάντοτε με το αντικείμενό της. (δ)Την υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση, τρο- ποποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στο αντικείμενό της. (ε) Διατύπωση απόψεων επί αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης στο Σ.τ.Ε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατα- νέμονται στα ως άνω Τμήματα ως ακολούθως: (α)Τμήμα Α’ - Τεχνικών Θεμάτων (αα) Η παροχή οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, της νομοθεσίας επί τεχνικών θεμάτων για τον καθορισμό αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρό- χθιας ζώνη και παλαιάς όχθης πλευσίμων ποταμών και μεγάλων λιμνών. (ββ) Η παροχή οδηγιών έργου επί τεχνικών θεμάτων Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας του Τμήματος, στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και στη Διεύθυνση Κοι- νωφελών Περιουσιών. (γγ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών των εκτε- λούμενων από τις Κτηματικές Υπηρεσίες εργασιών που αφορούν στην παραγωγή, ψηφιακή καταχώρηση - επε- ξεργασία - διαχείριση Γεωχωρικών Δεδομένων Δημόσιας Περιουσίας από τις Κτηματικές Υπηρεσίες. (δδ) Η μέριμνα για την ανάθεση κτηματογραφήσεων, μελετών φωτοερμηνείας, γεωλογικών μελετών για έρευ- να δικαιωμάτων του Δημοσίου. (εε) Η μελέτη και η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρ- μογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων (χρήση δορυφορι- κών εικόνων) σε τομείς ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομικών. (στστ) Η μελέτη, η εισήγηση και η διοργάνωση εκπαί- δευσης προσωπικού σε θέματα διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Δημόσιας Περιουσίας, ανάλυσης εφαρμο- γών και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων το- πογραφικού ενδιαφέροντος. (β) Τμήμα Β’ - Μελετών Έργων και Στέγασης (αα) Η κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των Υπη- ρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ββ) Η επιλογή ιδιόκτητων ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (γγ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας στέγασης των Δημοσίων Υπηρεσιών. (δδ) Η σύνταξη κτιριολογικών μελετών και μελετών εκτέλεσης έργων για την στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (εε) Η ανάθεση μελετών εκτέλεσης έργων για δημόσια ακίνητα που στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. (στστ) Η σύνταξη ή η ανάθεση μελετών έργων για ακί- νητα Κοινωφελών Περιουσιών της άμεσης διαχείρισης και των σχολαζουσών κληρονομιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ζζ) Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβά- σεων με υπηρεσίες της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνη- σης στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες προκει- μένου να συνταχθούν ή να ανατεθούν μελέτες έργων για ακίνητα κοινωφελών περιουσιών της άμεσης διαχείρισης και των σχολαζουσών κληρονομιών του Υπουργείου Οι- κονομικών. (ηη) Η εισήγηση επί θεμάτων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας των Κοινωφελών Περιουσιών στο Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών. (θθ) Η κεντρική παρακολούθηση του μητρώου Δημό- σιων και μισθωμένων κτιρίων, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, μέσω του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος. (ιι) Η εκκαθάριση αμοιβών μηχανικών για παρασχε- θείσες υπηρεσίες σε σχολάζουσες κληρονομιές και Κοι- νωφελείς Περιουσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών (ιαια) Η αντιμετώπιση όλων των τεχνικών ζητημάτων που αφορούν σε ακίνητα Κοινωφελών Περιουσιών, σχο- λαζουσών κληρονομιών αρμοδιότητας Υπουργείου Οι- κονομικών. (ιβιβ) Η τήρηση μητρώου για όλα τα θέματα Κοινωφε- λών Περιουσιών αρμοδιότητας του Τμήματος. (γ) Τμήμα Γ΄ - Κατασκευής και Συντήρησης Έργων (αα) Η σύνταξη μελετών εργασιών μικρής κλίμακας για επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο- νομικών και η επίβλεψη αυτών εντός της Περιφέρειας Αττικής. (ββ) Η ανάθεση και η επίβλεψη έργων που αφορούν δημόσια ακίνητα, Κοινωφελείς Περιουσίες της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, εντός της Πε- ριφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων. (γγ) Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων σε κτί- ρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές δια- τάξεις, καθώς και σε κτίρια της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών. (δδ) Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμ- βάσεων με υπηρεσίες της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρ- νησης στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες προ- κειμένου να ανατεθούν και να εκτελεστούν έργα που αφορούν ακίνητα κοινωφελών περιουσιών της άμεσης διαχείρισης και των σχολαζουσών κληρονομιών του Υπουργείου Οικονομικών. (εε) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμή- θειες ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο- μικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. (στστ) Η συνδρομή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέματα συντήρησης και επισκευών κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κατά τις κείμενες διατάξεις. (ζζ) Η μέριμνα και παρακολούθηση της έκδοσης Πι- στοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του Υπουργείου Οικο- νομικών, για την εξοικονόμηση πόρων και την επίτευξη των νομοθετημένων εθνικών στόχων. (ηη) Η τήρηση μητρώου διαγραμμάτων και εργασιών σχετικών με το αντικείμενο του Τμήματος. (δ)Τμήμα Δ΄ - Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (αα) Η άντληση στοιχείων Αξιών Ακινήτων από διάφο- ρους φορείς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ιδιωτι- κού τομέα και η απεικόνισή τους σε ενιαίο γεωχωρικό υπόβαθρο. (ββ) Η μέριμνα για τη θέσπιση του Νομοθετικού πλαι- σίου για τη συνεχή τροφοδοσία και λειτουργία του Μη- τρώου Τιμών Ακινήτων. (γγ) Η ανάλυση, αξιολόγηση και στατιστική επεξερ- γασία των εισερχομένων στοιχείων και η γεωχωρική απεικόνιση των αποτελεσμάτων τους. (δδ) Η υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτίμηση ή την αξιο- ποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και των Κοινωφελών Περιουσιών, με παροχή κατευθύνσεων και στοιχείων αξιών από το Μητρώο Αξιών Ακινήτων. (εε) Η συνδρομή σε άλλους δημόσιους φορείς με πα- ροχή στοιχείων από το Μητρώο Αξιών Ακινήτων. (στστ) Η σύνταξη Πινάκων Τιμών Ακινήτων και η γε- ωχωρική απεικόνισή τους, με συστηματική συνεργασία με το Μητρώο Τιμών Ακινήτων και με το Α’ Τμήμα της Διεύθυνσης. (ζζ) Η εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών και των λοιπών παραμέτρων του συστήματος. (ηη) Η απεικόνιση ζωνών τιμών σε κατάλληλο χαρτο- γραφικό υπόβαθρο, όπου αυτό απαιτείται, και η σχεδίαση των κατάλληλων εντύπων. (θθ) Η παρακολούθηση και παροχή κατευθύνσεων για ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του συστήματος προσ- διορισμού Μεσοσταθμικών Εμπορικών Αξιών Ακινήτων. (ιι) Η μέριμνα για βελτίωση (εξέλιξη-αναβάθμιση-επέ- κταση) του συστήματος προσδιορισμού Μεσοσταθμι- κών Εμπορικών Αξιών Ακινήτων. (ιαια) Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και τη δημοσίευσή τους, κατά τις κείμενες διατάξεις. (ιβιβ) Η εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, μέχρι την ολο- κλήρωση και πλήρη εφαρμογή του Μητρώου Τιμών Ακινήτων. (ιγιγ) Η παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού και η παρο- χή στοιχείων σε σχετικά αιτήματα δημοσίων φορέων και ιδιωτών μέχρι την ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή του Μητρώου Τιμών Ακινήτων. (ιδιδ) Η μέριμνα για τη σύνταξη και ο έλεγχος μελετών εκτίμησης αξίας δημοσίων ακινήτων και εθνικών κληρο- δοτημάτων μέχρι την ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή του Μητρώου Τιμών Ακινήτων. (ε)Γραφείο Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόλουθες: (αα) Συγκέντρωση των επιχειρησιακών αναγκών και καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων των προς υλοποίηση εφαρμογών καθώς και των απαραίτητων μεταβολών/τροποποιήσεών τους. (ββ) Συμμετοχή ως χρήστες στις τελικές δοκιμές (UAT) των υπό υλοποίηση εφαρμογών ή προσαρμογών τους και υποστήριξη κατά την πιλοτική και τη δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία τους. (γγ) Επιχειρησιακή διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων πιστοποιήσεων της ορθής λειτουρ- γίας τους. (δδ) Επιχειρησιακή υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών και οργάνωση της εκπαίδευσης των εσω- τερικών χρηστών. (εε) Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στα ανωτέρω σχετικά θέματα. (στστ) Υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και των ανα- φορών προς το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας και τον Υπουργό Οικονομικών. (ζζ) Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. για την επέκταση, τη βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων και την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων πληροφο- ρικής και νέων συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. (ηη) Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. για τη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστή- ματα που λειτουργούν στο Υπουργείο Οικονομικών ή σε άλλους φορείς. (στ)Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης (αα) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και η μέριμνα επί σχετικών θεμάτων της Υπηρεσίας. (ββ) Η συγκέντρωση εγγράφων που αφορούν διάφορα Τμήματα και η από κοινού διεκπεραίωσή τους.

Άρθρο 78Κτηματικές ΥπηρεσίεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Κτηματικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι: (α) Η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων δημόσι- ας περιουσίας και η διευθέτησή τους σε τοπικό επίπεδο (β) Η αποτελεσματικότερη καταγραφή και προστασία της Δημόσιας Περιουσίας (γ) Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δη- μόσιας Περιουσίας. (δ) Η εξοικονόμηση πόρων από τη στέγαση των Δη- μόσιων Υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε: α) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και β) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Αυτοτελούς Τμή- ματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης είναι τρεις (3): (α) Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών - Ανατολικής Αττικής, με έδρα την Αθήνα και με χωρική αρμοδιότητα στις Πε- ριφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής. (β) Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά-νήσων και Δυτικής Αττικής, με έδρα τον Πειραιά και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτι- κού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων και Δυτικής Αττικής. (γ) Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφε- ρειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου αυτοτελούς Τμή- ματος είναι οι ακόλουθες πενήντα μία (51): 4.1 Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφε- ρειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 4.2 Κτηματική Υπηρεσία Αργολίδας, με έδρα το Ναύ- πλιο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 4.3. Κτηματική Υπηρεσία Αρκαδίας, με έδρα την Τρί- πολη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 4.4. Κτηματική Υπηρεσία Άρτας, με έδρα την Άρτα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 4.5 Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 4.6 Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 4.7 Κτηματική Υπηρεσία Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 4.8 Κτηματική Υπηρεσία Δράμας, με έδρα τη Δράμα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 4.9 Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α΄, με έδρα τη Ρόδο και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καρπάθου. 4.10 Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Β’, με έδρα την Κω και με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Καλύμνου 4.11 Κτηματική Υπηρεσία Έβρου, με έδρα την Αλεξαν- δρούπολη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 4.12 Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας, με έδρα τη Χαλκίδα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας 4.13 Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας, με έδρα το Καρ- πενήσι και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 4.14 Κτηματική υπηρεσία Ζακύνθου, με έδρα τη Ζά- κυνθο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 4.15 Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας, με έδρα τον Πύργο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 4.16 Κτηματική Υπηρεσία Ημαθίας, με έδρα τη Βέροια και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 4.17 Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου, με έδρα το Ηρά- κλειο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 4.18 Κτηματική Υπηρεσία Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφε- ρειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 4.19 Κτηματική Υπηρεσία Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιω- άννινα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 4.20 Κτηματική Υπηρεσία Καβάλας, με έδρα την Κα- βάλα και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου 4.21 Κτηματική Υπηρεσία Καρδίτσας, με έδρα την Καρ- δίτσα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 4.22 Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς, με έδρα την Κα- στοριά και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 4.23 Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας, με έδρα την Κέρ- κυρα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας 4.24 Κτηματική Υπηρεσία Κεφαλληνίας, με έδρα την Κε- φαλληνιά και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης 4.25 Κτηματική Υπηρεσία Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 4.26 Κτηματική Υπηρεσία Κοζάνης, με έδρα την Κο- ζάνη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 4.27 Κτηματική Υπηρεσία Κορίνθου, με έδρα την Κό- ρινθο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορίνθου 4.28 Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Α΄ με έδρα τη Σύρο και με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Μήλου, Κέας - Κύθνου 4.29 Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Β΄ με έδρα τη Νάξο και με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Νάξου, Πάρου και Θήρας. 4.30 Κτηματική Υπηρεσία Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρ- τη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενό- τητα Λακωνίας 4.31 Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή ενότητα Λάρισας 4.32 Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 4.33 Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου, με έδρα τη Μυτι- λήνη και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου 4.34 Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας, με έδρα τη Λευ- κάδα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 4.35 Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων 4.36 Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας, με έδρα την Κα- λαμάτα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 4.37 Κτηματική Υπηρεσία Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 4.38 Κτηματική Υπηρεσία Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 4.39 Κτηματική Υπηρεσία Πιερίας, με έδρα την Κα- τερίνη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 4.40 Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας, με έδρα την Πρέ- βεζα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 4.41 Κτηματική Υπηρεσία Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέ- θυμνο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 4.42 Κτηματική Υπηρεσία Ροδόπης, με έδρα την Κο- μοτηνή και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 4.43 Κτηματική Υπηρεσία Σάμου, με έδρα τη Σάμο και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας 4.44 Κτηματική Υπηρεσία Σερρών, με έδρα τις Σέρρες και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 4.45 Κτηματική Υπηρεσία Τρικάλων, με έδρα τα Τρί- καλα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 4.46 Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 4.47 Κτηματική Υπηρεσία Φλώρινας, με έδρα τη Φλώ- ρινα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενό- τητα Φλώρινας 4.48 Κτηματική Υπηρεσία Φωκίδας, με έδρα την Άμ- φισσα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 4.49 Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, με έδρα τον Πο- λύγυρο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 4.50 Κτηματική Υπηρεσία Χανίων, με έδρα τα Χανιά και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 4.51 Κτηματική Υπηρεσία Χίου, με έδρα την Χίο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης διαρθρώνονται σε τρία (3) Τμήματα και δύο (2) Γραφεία, ως εξής: α) Τμήμα Α’ - Δημόσιων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων, Απαλλοτριώσεων και Κοινωφελών Περιουσιών εντός του οποίου λειτουργεί Γραφείο Εθνικού Κτηματολογίου. β) Τμήμα Β’ - Αιγιαλού και Παραλίας γ) Τμήμα Γ’ - Τεχνικό δ) Γραφείο Δικαστικών Ενεργειών ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρι- σης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης/ Τμήματος, έχουν τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες: α) Συστηματική ενημέρωση των χωρικών, περιγραφι- κών και λοιπών πληροφοριών του ψηφιακού μητρώου. β) Αποστολή απόψεων ενώπιον των αρμοδίων Δικα- στηρίων ή του Νομικού Συμβουλίου επί υποθέσεων που χειρίζεται η Υπηρεσία, καθώς και η κατάθεση μαρτύρων ενώπιον των ανακριτικών και διοικητικών αρχών. γ) Σχεδιασμός και διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Κτηματικών Υπη- ρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματά τους ως ακολούθως: (α)Τμήμα Α’ - Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων, Απαλλοτριώσεων και Κοινωφελών Περιουσιών (αα) Κάθε ενέργεια για τη διερεύνηση, αποκάλυψη, καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, αρμοδιότητας του Υπουρ- γείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων. (ββ) Κάθε ενέργεια για την προστασία, διαχείριση και ρευστοποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας, αρμοδιό- τητας Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Η διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων για την προ- στασία ακινήτων αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή φορέων, εκτός του Υπουργείου Οικονομικών, και η λήψη μέτρων προστασίας, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους και εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. (δδ) Η διενέργεια κάθε απαιτούμενης διαδικασίας για τη σύγκληση των προβλεπόμενων από την κείμενη νο- μοθεσία περί δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων και περί απαλλοτριώσεων, Επιτροπών, καθώς και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων. (εε) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και η εισήγηση στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση αποφάσεων παραχώρησης δημόσιων κτημάτων, καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των τιθέμενων με αυτές τις αποφάσεις όρων. (στστ) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και η εισήγηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων παραχώρη- σης δημόσιων κτημάτων, καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των τιθέμενων με αυτές τις αποφάσεις όρων. (ζζ) Η τήρηση της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίας και η παροχή των απαιτούμε- νων στοιχείων προς το καθ΄υλην αρμόδιο όργανο για την έκδοση άδειας ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού, καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των τιθέμενων με την άδεια όρων. (ηη) Η έκδοση τίτλων κυριότητας (παραχωρητήρια). (θθ) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων στη Διεύ- θυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σχετιζόμενων με απαλλοτριώσεις. (ιι) Κάθε ενέργεια, που προβλέπεται από τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. (ιαια) Η παροχή απόψεων επί δικαστικών θεμάτων, καθώς και οι μαρτυρικές καταθέσεις. (ιβιβ) Η εκμίσθωση των ακινήτων κοινωφελών περιου- σιών, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (ιγιγ) Η διενέργεια αυτοψιών, η συντήρηση και η λήψη μέτρων προστασίας και διασφάλισης των ακινήτων Κοινωφελών Περιουσιών της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης Κοινωφελών Περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, που υπά- γονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και στερούνται διοίκησης - εκπροσώπησης. (ιδιδ) Η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων, που αφορούν σε ακίνητα Κοινωφελών Περιουσιών αρμο- διότητας του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, πλην αυτών, που ευρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής, για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. (ιειε) Η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων που αφορούν σε ακίνητα Κοινωφελών Περιουσιών της άμε- σης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών και σε ακίνητα σχολαζουσών κληρονομιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. (ιστιστ) Η τήρηση αρχείου και η συστηματική ενημέ- ρωση των χωρικών, περιγραφικών και λοιπών πληρο- φοριών του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου που αφορούν στα Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτήματα, καθώς και στις απαλλοτριώσεις. Στο Τμήμα Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων λει- τουργεί Γραφείο Εθνικού Κτηματολογίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες: α) Η μέριμνα για τη δήλωση και εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο διοικητικών καθορισμών αιγιαλού, απαλ- λοτριώσεων, καθώς επίσης δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η τήρηση κτηματολογικών στοιχείων Δημόσιων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων. γ) Η υποβολή ενστάσεων, κατά την κείμενη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου, για Δημόσια και Ανταλλά- ξιμα Κτήματα. (δ) Η υποβολή πρότασης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για έγερση αγωγών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κτηματολογίου στα Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτή- ματα, καθώς και η σύσταση και αποστολή του σχετικού φακέλου. (ε) Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης, που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου, για τη διασφάλιση της κτηματολογικής εγγραφής Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων. (β) Τμήμα Β’ - Αιγιαλού και Παραλίας (αα) Κάθε ενέργεια για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση της κοινόχρηστης περιουσίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων. (ββ) Κάθε ενέργεια για την υλοποίηση της καθοριζόμε- νης, από την κείμενη νομοθεσία, διαδικασίας διοικητικού καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, κα- θώς επίσης όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης πλευσίμων ποταμών και μεγάλων λιμνών. (γγ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων, η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και η εισήγηση προς την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση αποφάσεων παραχώρησης αιγιαλού κ.λπ., καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των όρων των εκδιδομένων αποφάσεων. (δδ) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων, η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων παραχώρησης αι- γιαλού παραλίας, θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, όχθης, παρόχθιας όχθης και η παρακολούθηση τήρησης των όρων των εκδιδομένων αποφάσεων. (εε) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για τη συγκρότηση και σύγκληση των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία, επιτροπών. (στστ) Κάθε ενέργεια για την παραχώρηση των χώ- ρων αμμοληψίας σε τρίτους, καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας σε μη νόμιμες αμμοληψίες, εφόσον αυτές γί- νονται εντός δημόσιων εκτάσεων, αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Οικονομικών. (ζζ) Η διάθεση αμμοχάλικου, αδρανών και φερτών υλικών, με ή χωρίς δημοπρασία και με τίμημα, το οποίο θα καθορίζεται από την Επιτροπή Δημόσιων Κτημάτων, κατόπιν υποβολής από τους ενδιαφερόμενους των απαι- τούμενων δικαιολογητικών. (ηη) Η παροχή απόψεων επί δικαστικών υποθέσεων, καθώς και οι μαρτυρικές καταθέσεις. (θθ) Η τήρηση φυσικού αρχείου και η συστηματική ενημέρωση των χωρικών, περιγραφικών και λοιπών πλη- ροφοριών του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου αρμοδιότητας του Τμήματος. (γ)Τμήμα Γ’ - Τεχνικό (αα) Κάθε ενέργεια, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί μισθώσεων ακινήτων, για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών. (ββ) Η σύγκληση Επιτροπής Στεγάσεων. (γγ) Η υλοποίηση έργων, επιπέδου μέχρι και του ορίου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σε ακίνητα, αρμο- διότητας του Υπουργείου Οικονομικών, για τη στέγαση υπηρεσιών του ή για την εν γένει προστασία, συντήρηση και επισκευή Δημόσιων ακινήτων, συμπεριλαμβανομέ- νων αυτών του Υπουργείου Οικονομικών. (δδ) Η τεχνική υποστήριξη της Υπηρεσίας. (εε) Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών (Μ.Ε.Π.). (στστ) Η μέριμνα για κάθε είδους κτηματογράφηση, καθώς και η σύνταξη τεχνικών μελετών, που αφορούν στα αντικείμενα της υπηρεσίας. (ζζ) Η παροχή απόψεων επί δικαστικών υποθέσεων, καθώς και οι μαρτυρικές καταθέσεις. (ηη) Η τήρηση αρχείου και η συστηματική ενημέρωση των χωρικών, περιγραφικών και λοιπών πληροφοριών του Ψηφιακού Μητρώου, που αφορούν στο Τμήμα. (δ) Γραφείο Δικαστικών Ενεργειών (αα) Η νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας. (ββ) Η μέριμνα για υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. (γγ) Η υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση ή τρο- ποποίηση της νομοθεσίας. (ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης (αα) Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εξασφάλισης κονδυλίων για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας (μισθώματα, μετακινήσεις, αναλώσιμα). (ββ) Η παρακολούθηση του προϋπολογισμού των εσό- δων και των δαπανών της Υπηρεσίας, καθώς και η σχε- τική ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας. (γγ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Κτηματικής Υπη- ρεσίας επιπέδου διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες, επιπέδου αυτοτελούς Τμή- ματος, ασκούν την αρμοδιότητα της περίπτωσης γ της παραγράφου 6,καθώς καιτο σύνολο των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Κεφάλαιο Ζ΄ Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 79Αποστο λή και δι άρθρωση Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού ΕγκλήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δί- ωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρ- μογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, η αποκάλυ- ψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης, καθώς επίσης και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσί- ας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οι- κονομίας, του κοινωνικού συνόλου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονο- μικού Εγκλήματος διαρθρώνεται ως εξής: (α) Κεντρική Υπηρεσία (αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ- γραμματισμού Ερευνών (ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής (γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας.

Άρθρο 80Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ- γραμματισμού ΕρευνώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Στρατηγι- κού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο συντονισμός και η εποπτεία των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και η ανάθεση στοχευμένων ελέγχων σε αυτές. (β) Η ανάλυση - αξιολόγηση των εισερχομένων καταγ- γελιών και πληροφοριών. (γ) Η ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας και αμοι- βαίας διοικητικής συνδρομής της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με διεθνείς οργανισμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ- γραμματισμού Ερευνών διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Στρατηγικού Σχεδιασμού β) Τμήμα Β΄- Συλλογής, Επεξεργασίας - Ανάλυσης Πλη- ροφοριών γ) Τμήμα Γ΄- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστή- ριξης δ) Τμήμα Δ΄ - Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρο- μής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Στρατηγικού Σχεδιασμού (αα) Η εισήγηση της στρατηγικής, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της υλοποίησης του στρατηγικού σχε- δίου, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ββ) Η ανάλυση και η αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος για τον καθορισμό των επι- μέρους στρατηγικών, καθώς και του χρονοδιαγράμματος και του απαιτούμενου προϋπολογισμού για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. (γγ)  Η  συλλογή, η ανάλυση και η αξιολόγηση στοι- χείων και πληροφοριών για τις μεθόδους και τους τρό- πους διάπραξης απάτης και παρατυπιών σε βάρος των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., καθώς και για τις μεθόδους και τους τρόπους διάπραξης παραβάσεων σε βάρος των Εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων επί υποθέσεων προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, επί υποθέσεων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποίησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων, επί υποθέσε- ων περί παροχής επενδυτικών κινήτρων ή επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και δανείων για επενδύσεις, καθώς και η παροχή οδηγι- ών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για την αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων. (δδ) Η καταγραφή της φύσεως, του τόπου, της εδαφι- κής έκτασης, των διαστάσεων, των επιπλοκών και των επακόλουθων των εγκληματολογικών φαινομένων που ερευνούν οι υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (εε) Η καταγραφή των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης του οικονομικού εγκλήματος ανά θεματικό πεδίο, η παρακολούθηση των επικρατουσών τάσεων παραβατικότητας, καθώς και η υποβολή προτά- σεων για την αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές, (στστ) Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των ελέγχων που διε- νεργούνται από τα Επιχειρησιακά Τμήματα των υπηρεσι- ών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η εισήγηση στον Ειδικό Γραμματέα για την υποβολή αιτήματος ελέγχου προς την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. (ζζ) Η ανάλυση στατιστικών στοιχείων παραβάσεων της νομοθεσίας αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η κω- δικοποίηση των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης του οικονομικού εγκλήματος. (ηη) Η διενέργεια προγνώσεων αναφορικά με την εξέ- λιξη ή την μελλοντική ανάπτυξη εγκληματικών συμπε- ριφορών σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συνάρτηση με άλλα εγκληματικά φαινόμενα που εμπίπτουν στο πεδίο έρευνας των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (θθ) Η εκπόνηση των επιχειρησιακών σχεδίων, ανά θε- ματική κατηγορία, για τη διενέργεια ερευνών και ελέγ- χων αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., προς επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου, καθώς  και η μέριμνα για την επικαιροποίηση αυτών. (ιι) Η επεξεργασία σχεδίων, κατά είδος υποθέσεων ή κλάδο επιχειρήσεων, με την χρήση κριτηρίων και μέσων προγραμματισμού, όπως διαθέσιμα στοιχεία από βά- σεις δεδομένων, μεθόδους ανάλυσης, διασταυρώσεις, στατιστική ανάλυση, ως και τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ιαια) Η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων και ο καθο- ρισμός των  κριτηρίων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο, βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, ώστε να γίνεται η στόχευση και η επιλογή ερευνών και ελέγχων, η έκδοση δελτίων επικινδυνότητας και ο προσδιορισμός του πεδίου δράσης της υπηρεσίας. (ιβιβ) Η επιλογή και η ανάπτυξη μεθοδολογικών ερ- γαλείων για τη διενέργεια  ελέγχων αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η αποτίμηση των αποτε- λεσμάτων τους. (ιγιγ) Η εκπόνηση και η επικαιροποίηση Εγχειριδίων Βέλτιστων Πρακτικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και των Κανονι- σμών Λειτουργίας και Διενέργειας των Ελέγχων και του Κώδικα Δεοντολογίας Ελεγκτών. (ιδιδ) Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργεί- ου και υπηρεσίες ή αρχές άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων της Ελλάδας, της Ε.Ε. και άλλων κρατών, καθώς και με Διεθνείς Ενώσεις ή Οργανισμούς για την κοινή επιχειρησιακή δράση, την εκπόνηση μελετών, ανταλλα- γή πληροφοριών, οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής με σκοπό τη συλλογή, επε- ξεργασία, ανάλυση και διαβίβαση πληροφοριών. (ιειε) Η μέριμνα για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε ομάδες, επιτροπές, και όργανα της Ε.Ε. (ιστιστ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυν- σης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την επίλυση των παρουσιαζόμενων, κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, προβλημάτων, για την καλύτερη λειτουργία και την αποτελεσματικότε- ρη δράση της υπηρεσίας. (ιζιζ) Η αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμά- των, σε συνάρτηση με το κόστος- όφελος και την ποιό- τητα αυτών, και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύ- θυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών για την αναθεώρηση ή την προσαρμογή των παραπάνω σχεδίων με τις αναγκαίες μεταβολές. (ιθιθ) Η αξιολόγηση αιτημάτων και πληροφοριών που αφορούν περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η διαβίβαση - όταν απαιτείται - των σχετικών αιτημάτων στις αρμόδιες υπη- ρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., προκειμένου να διενεργήσουν σχετικές έρευνες και ελέγχους. (β) Τμήμα Β΄- Συλλογής, Επεξεργασίας - Ανάλυσης Πληροφοριών (αα) Η συλλογή,  η ανάλυση και η αξιολόγηση στοιχεί- ων και πληροφοριών, από οποιαδήποτε πηγή, αναφορι- κά με τη διάπραξη οικονομικού εγκλήματος αρμοδιότη- τας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ββ) Η σύνταξη ενημερωτικών δελτίων αναφορικά με ιδιαίτερους τρόπους διάπραξης εγκλημάτων και ειδι- κότερα θέματα. (γγ) Η ανάπτυξη και η διαχείριση συστήματος ανάλυ- σης πληροφοριών και δεδομένων διάπραξης οικονομι- κού εγκλήματος. (δδ) Η συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυν- σης για την εκτίμηση και την ανάλυση των κινδύνων. (εε) Η εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των πληροφοριών. (στστ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των καταγ- γελιών, παραπόνων και υποδείξεων και η υποβολή προ- τάσεων και αιτημάτων για την αξιολόγησή τους από το Τμήμα ή και από Επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν. (ζζ) Η αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων και δε- δομένων κάθε πληροφορίας και καταγγελίας, αρμοδιό- τητας των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., τόσο μεμονωμένα, όσο και σωρευτικά για κάθε υπόθεση. (ηη) Η διαχείριση και η προώθηση των παραπάνω καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων, μετά την αξιολόγηση τους, στις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες. (θθ) Η ευθύνη για τη διαβίβαση πληροφοριών και κα- ταγγελιών από άλλους φορείς, αρχές ή υπηρεσίες, για τις οποίες έχει λάβει γνώση πρωτογενώς, προς τις αρμόδιες επιχειρησιακές Διευθύνσεις της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για τη διενέρ- γεια των σχετικών ελέγχων ή προς το Τμήμα Γ΄ Επιχειρη- σιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης της Διεύθυνσης. (ιι) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των εισερχό- μενων πληροφοριών και καταγγελιών, σε συνεργασία με άλλα Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., με δυνατότητα πολλαπλής ασφαλούς μορφοποίησης, καθώς και η τήρηση φυσικού αρχείου, σε ιδιαίτερες πε- ριπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης δε- δομένων, ή ύπαρξης πρωτότυπου αποδεικτικού υλικού. (ιαια) Η διερεύνηση των εισερχόμενων πληροφοριών και η αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων στο διαδίκτυο και στις βάσεις δεδομένων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.  ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, υπηρεσίας ή αρχής. (ιβιβ) Η εξέταση με ασφαλείς και αξιόπιστες μεθόδους, στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο από τις υπηρε- σίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. ή άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων φορέων και αρχών, ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών, χρησιμοποιώντας προς τούτο τα κατάλληλα μέσα, με σκοπό την ανάγνωση, αποκωδικο- ποίηση και ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων. (ιγιγ) Η συλλογή, η μελέτη, η ανάλυση και η επεξερ- γασία των πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, για την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, κατά λόγο αρ- μοδιότητας. (ιδιδ) Η μέριμνα για τη λήψη και καταγραφή των τη- λεφωνικών καταγγελιών πολιτών σε 24ωρη βάση μέσω του κέντρου τηλεπικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (γ) Τμήμα Γ΄- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστή- ριξης (αα) Ο συντονισμός, η διαχείριση και η εποπτεία των επιχειρησιακών δράσεων των Διευθύνσεων και των τμη- μάτων της υπηρεσίας. (ββ) Η κατάρτιση ετήσιου επιχειρησιακού προγραμμα- τισμού δράσης των διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για το επόμενο έτος, με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες που τίθενται από την πολιτική ηγεσία, τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων και τα αποτελέσματα της δράσης των προηγουμένων ετών. (γγ) Η παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της υλοποίη- σης του ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού δρά- σης, καθώς και των αποτελεσμάτων του, με τη χρήση συστήματος δεικτών μέτρησης και η άμεση ενημέρωση ώστε να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. (δδ) Η τήρηση αρχείου για την παρακολούθηση των μέσων διάπραξης αδικημάτων και παραβάσεων και η εισήγηση στο αρμόδιο Τμήμα για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με σύγχρονα μέσα εντοπι- σμού και δίωξης, καθώς και για την κατανομή και διά- θεσή τους στις Υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (εε) Η ενημέρωση, η καθοδήγηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος υλοποίησης των προγραμματισμών δράσης των Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η μέριμνα για την τυχόν προσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και στόχων. (στστ) Ο σχεδιασμός της υλοποίησης των μεθόδων διενέργειας των ερευνών και ελέγχων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και ο καθορισμός των κανόνων, των μεθόδων και των διαδικασιών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ομοιόμορφη εκτέλεσή τους. (ζζ) Η μέριμνα για τον σχεδιασμό των σχετικών εντύ- πων για τη διενέργεια των ελεγκτικών διαδικασιών. (ηη) Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πεδίο αρμοδιότητας του και η εισήγηση στο Τμήμα Διοι- κητικής Μέριμνας για την πραγματοποίησή τους. (θθ) Η εποπτεία εκτέλεσης του ελεγκτικού και του δι- ωκτικού έργου των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων της Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε. ανά θεματικό πεδίο και η εισήγηση λήψης των αναγκαίων μέτρων για την καλύτερη λειτουργία και την αποτελεσματικότερη δράση αυτών. (ιι) Η παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού και του διωκτικού έργου των Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, η εισήγη- ση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετι- κών μέτρων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και δράση των Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και ο έλεγχος για την πιστή εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και νομολογίας. (ιαια) Η υποστήριξη των ερευνών που διενεργούνται από ελεγκτικά κλιμάκια ή Τμήματα της Υπηρεσίας, με ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών, οι οποίες έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί ως προς την αξιοπιστία τους. (ιβιβ) Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών των στό- χων ελέγχου, με σκοπό τον καθορισμό των απαραίτη- των πόρων και του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής του ελέγχου. (ιγιγ) Η αξιοποίηση του διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού, με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων στόχων ελέγχου. (ιδιδ) Η καταγραφή των τρόπων δράσης, της εδαφικής εμβέλειας, των διαδρομών, των εσωτερικών και εξω- τερικών διασυνδέσεων, των μεθόδων επικοινωνίας και λειτουργίας των παραβατών και η παροχή υποστήριξης στους ερευνητές, ώστε να καθορίζουν σωστά την κατεύ- θυνση και το στόχο των ερευνών τους. (ιειε) Ο προσδιορισμός τομέων των υπό έρευνα υπο- θέσεων, για τους οποίους απαιτείται εμπλουτισμός του διαθέσιμου πληροφοριακού ή αποδεικτικού υλικού. (ιστιστ) Η διασύνδεση εν εξελίξει ερευνών, που διεξά- γονται από διάφορα κλιμάκια της υπηρεσίας και ο συντο- νισμός των ερευνών που διεξάγονται από την υπηρεσία με έρευνες άλλων διωκτικών αρχών της χώρας ή του εξωτερικού. (ιζιζ) Η αξιολόγηση των μεθόδων και της ποιότητας των ελέγχων και των ερευνών που ασκούνται από τα Επιχειρησιακά Τμήματα, η παροχή οδηγιών προς αυτά για το ομοιόμορφο των διαδικασιών ελέγχου και την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων και των ερευνών, καθώς και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματι- σμού Ερευνών μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας αυτών. (ιηιη) Η σύνταξη και η υποβολή στον Ειδικό Γραμματέα της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για έγκριση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ιθιθ) Η υποστήριξη του ελέγχου, ιδίως στις περιπτώ- σεις που χρησιμοποιούνται συστήματα πληροφορικής. (κκ) Η συγκέντρωση, σε μηνιαία βάση, για επεξεργα- σία και αξιολόγηση, των αποτελεσμάτων δράσης των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα της παραπάνω αξιολόγησης, για τη βελ- τίωση της αποδοτικότητάς τους. (κακα) Η ενημέρωση, κατά λόγο αρμοδιότητας, των αρμόδιων εθνικών αρχών, των υπηρεσιών και των οργά- νων της Ε.Ε. για τα αποτελέσματα των ερευνών και των ελέγχων, καθώς και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. (κβκβ) Η δημιουργία κανόνων στόχευσης και ο καθο- ρισμός των κριτηρίων προτεραιοποίησης των ελέγχων και των ερευνών των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (κγκγ) Η συγκέντρωση των επιχειρησιακών αναγκών και η καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων των προς υλοποίηση εφαρμογών, καθώς και των απαραί- τητων μεταβολών/τροποποιήσεών τους σε συστήματα που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. είτε είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών είτε άλλων φορέων ή/και ανεξαρτήτων αρχών. (κδκδ) Η συμμετοχή ως χρήστες στις τελικές δοκιμές (UAT) των υπό υλοποίηση εφαρμογών ή προσαρμογών τους και η υποστήριξη κατά την πιλοτική και τη δοκιμα- στική παραγωγική λειτουργία τους. (κεκε) Η επιχειρησιακή διαχείριση και η παρακολού- θηση της λειτουργίας των εφαρμογών, συμπεριλαμβα- νομένων των απαιτούμενων πιστοποιήσεων της ορθής λειτουργίας τους. (κστκστ) Η επιχειρησιακή υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών και η οργάνωση της εκπαίδευσης των εσωτερικών χρηστών. (κζκζ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στα ανωτέρω σχετικά θέματα. (κηκη) Η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και των αναφορών προς τον Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. και τον Υπουργό Οικονομικών. (κθκθ) Η εισήγηση στο αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Π.Σ. για επέκταση της διαλειτουργικότητας των Ο.Π.Σ. με άλλα συστήματα και βάσεις δεδομένων, εσωτερικών και εξω- τερικών φορέων, με σύναψη μνημονίων συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες σε επίπεδο πρόσβασης και διαμοιρα- σμού της πληροφορίας. (λλ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώ- ρας και αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών, καθώς και με την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (Α’ 166), τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την Ευρωπαϊκή Υπη- ρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για την απο- τελεσματικότερη δράση στα ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (λαλα) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος για κοινή δράση και αποτελεσματικότερη υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (λβλβ) Η υποβολή αιτήματος στην Γ.Γ.Π.Σ. για την εγκα- τάσταση και διαχείριση λογισμικού (Software) και η μέ- ριμνα για τη συντήρηση, την ανανέωση και τον εμπλου- τισμό της ιστοσελίδας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στο διαδίκτυο. (λγλγ) Η υποβολή αιτήματος στη Γ.Γ.Π.Σ. για θέματα που αφορούν προμήθειες νέων ή/και συντήρηση, υφι- στάμενων υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (δ) Τμήμα Δ΄- Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής (αα) Η άσκηση αρμοδιοτήτων υπό την ιδιότητα του Εθνικού Γραφείου Ανάκτησης κεφαλαίων και περιου- σιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες (ARO Greece), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με τη διευκόλυνση της αμοιβαίας διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μέσω του δικτύου των Εθνικών Γραφείων Ανάκτησης, του δικτύου CARIN και άλλων δικτύων. (ββ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών- μελών της Ε.Ε. για την ανίχνευση και τον εντοπι- σμό στη χώρα μας προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που προέρχονται από διασυνοριακές εγκλη- ματικές δραστηριότητες και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής συνδρομής για δέσμευση ή για κατάσχεση ή για δήμευση σε ποινικές υποθέσεις. (γγ) Η συνεργασία και η εισήγηση για σύναψη ευρω- παϊκών και διεθνών συμβάσεων με τις αντίστοιχες υπη- ρεσίες των κρατών - μελών της Ε.Ε. και/ή τρίτων χωρών, για την ανίχνευση και τον εντοπισμό στη χώρα μας, προϊ- όντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που προέρχο- νται από διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής συνδρομής για δέσμευση ή κατάσχεση ή δήμευση σε ποινικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Ε.Ε. ή διεθνών οργανισμών. (δδ) Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση αιτημάτων Αμοι- βαίας Διοικητικής Συνδρομής από και προς τις ομόλογες υπηρεσίες των Κρατών Μελών της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και τρίτες χώρες. (εε) Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση αιτημάτων Αμοι- βαίας Συνδρομής από και προς τις διωκτικές αρχές των Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τρίτων χωρών, που διαβιβάζονται μέσω EUROPOL και INTERPOL και άλλων φορέων. (στστ) Η εισήγηση για τη σύνταξη συμφωνιών συνερ- γασίας προς τις ομόλογες υπηρεσίες των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης, καθώς και των τρίτων χωρών. (ζζ) Η ευθύνη συντονισμού για την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος Antifraud Information System (AFIS). (ηη) Η εισήγηση στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδια- σμού και Πληροφορικής Υποστήριξης ως προς τον τρό- πο επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, διαμέσου ειδικών κριτηρίων επιλογής, βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, ώστε να γίνεται η στόχευ- ση και η επιλογή των ερευνών και των ελέγχων. (θθ) Η ευθύνη για τη διαβίβαση πληροφοριών και κα- ταγγελιών, για τις οποίες έχει λάβει γνώση πρωτογενώς, προς τις αρμόδιες Επιχειρησιακές Διευθύνσεις, για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων με ταυτόχρονη ενημέ- ρωση του Τμήματος Συλλογής, Επεξεργασίας - Ανάλυσης Πληροφοριών. (ιι) Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και δράση, και ο έλεγχος για την πιστή εφαρ- μογή της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και νομολογίας. (ιαια) Η εισήγηση προς το αρμόδιο τμήμα για την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (ιβιβ) Η συλλογή στοιχείων για όλες τις δεσμεύσεις, κατασχέσεις και δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης, οι οποίες πραγματοποιού- νται από τις δικαστικές και διωκτικές αρχές της χώρας και η τήρηση στατιστικών στοιχείων στον τομέα αυτό. (ιγιγ) Η μελέτη και η επεξεργασία προτάσεων, εκθέ- σεων και πορισμάτων διεθνών οργανισμών ή άλλων φορέων για θέματα αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. (ιδιδ) Η συγκέντρωση και η διαβίβαση των Δελτίων Παρατυπιών και καταστάσεων παρατυπιών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που κρίνεται απαραίτητο, σύμ- φωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την καταπολέμηση της απάτης.

Άρθρο 81Διεύθυνση Επιχειρησιακής ΥποστήριξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επιχειρη- σιακής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθοι: α) Η υποστήριξη και η αναβάθμιση των μέσων, των πόρων και του προσωπικού όλων των Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (β) Η μέριμνα για τη νομική υποστήριξη των υπηρε- σιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (γ) Η γραμματειακή υποστήριξη των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης διαρθρώ- νεται σε τρία (3) Τμήματα ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής Μέριμνας β) Τμήμα Β΄- Νομικής Υποστήριξης γ) Τμήμα Γ΄- Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα ακόλουθα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής Μέριμνας (αα) Η εισήγηση για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με το απαραίτητο σε αριθμό και σύνθεση προσωπικό, σε συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου, με σκοπό την ορθολογική διοίκηση και διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς  και η δυνατότητα εισή- γησης για την σύσταση νέων οργανικών δομών ή την τροποποίηση και βελτίωση των υφισταμένων. (ββ) Η τήρηση βοηθητικού μητρώου των υπηρετού- ντων υπαλλήλων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και των μεταβολών της υπηρεσιακής τους κατάστασης. (γγ) Η συγκέντρωση των προτάσεων των υπηρεσι- ών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού αυτών, η αξιολόγηση τους και η εισήγηση αρμοδίως για τη διοργάνωση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αναγκαία εκπαίδευση του προ- σωπικού αυτών. (δδ) Η τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων των Διευθύνσεων της Κε- ντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η διεκπεραίωση της κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας αυτών. (εε) Η τήρηση του γενικού αρχείου των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., η μέριμνα και η παροχή οδηγιών για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, καθώς και η παραλαβή, αναπαραγωγή και διανομή στους υπαλλή- λους, των διαφόρων εγγράφων και εγκυκλίων. (στστ) Η μέριμνα για την έκδοση αρμοδίως των ανα- γκαίων αποφάσεων επέκτασης ή περιορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητας των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και σε άλλες περιοχές (παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, Α΄253), ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αποτελεσματικότερη δίωξη του οικονο- μικού εγκλήματος, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης. (ζζ) Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Διεύθυνσης, πλην των αδειών χωρίς αποδοχές, και η εποπτεία για την κατά νόμο προσέλευση και αποχώρησή του και ο χειρισμός θεμάτων του ν.1264/1982 (A΄ 79) για το προσωπικό των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ηη) Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού των Υπηρε- σιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες εξου- σιοδοτικές διατάξεις. (θθ) Η μέριμνα για την εφαρμογή όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών. (ιι) Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων όλων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών και το Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα για την εγγραφή στον κρατικό προϋπολογι- σμό των αναγκαίων πιστώσεων για τις δαπάνες στέγασης και λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., της προμήθειας κάθε είδους υλικού και μέσων δίωξης και συντήρησης του μηχανολογικού, τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που αφορά τις υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (β) Τμήμα Β΄- Νομικής Υποστήριξης (αα) Η συλλογή, η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση του αρχείου της υπηρεσίας σχετικά με την εθνική, ευ- ρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία που αφορά στην πρόλη- ψη, αποκάλυψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, καθώς και η τήρηση αρχείου διοικητικής και ποινικής νομολογίας στα θέματα αυτά. (ββ) Η παροχή οδηγιών, συμβουλών και κατευθύνσεων νομικής φύσεως στις υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων, γνωμοδότηση επί συγκεκριμένων θεμάτων και διασφάλιση του νομότυπου των ενεργειών. (γγ) Η εισήγηση αρμοδίως για ζητήματα σχετικά με τροποποιήσεις και βελτιώσεις της κείμενης νομοθεσίας. (δδ) Η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων που εκδί- δονται και η αξιοποίησή τους για την καλύτερη δράση των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (εε) Η μέριμνα για την έγκαιρη ανάθεση στους εκπρο- σώπους του Δημοσίου των υποθέσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των θέσεων του Δημοσίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. (στστ) Η εισήγηση αρμοδίως και ιδίως στην Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης ή/και στη Διεύθυνση Στρα- τηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, με βάση την ενημέρωση που παρέχεται από τις Επιχει- ρησιακές Διευθύνσεις σχετικά με την πορεία των υπο- θέσεων που άγονται στα δικαστήρια, για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων θεραπείας και την επίσπευση της εκδίκασής τους, σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται προσκόμματα ή καθυστερήσεις. (ζζ) Η συνεργασία με το Γραφείο του Νομικού Συμ- βούλου του Υπουργείου και τους Νομικούς Συμβούλους και Παρέδρους του Ν.Σ.Κ. για την παροχή νομικών συμ- βουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ηη) Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και υπηρεσίες άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της Ελλάδας, της Ε.Ε. και άλλων κρατών, καθώς και με διεθνείς οργανώσεις ή οργανισμούς για νομικά ζητήματα σε θέματα αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (θθ) Η μέριμνα για την υπεράσπιση ενώπιον των ποι- νικών δικαστηρίων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995, υπαλλήλων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., που διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας. (γ) Τμήμα Γ΄- Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης (αα) Η μέριμνα και η συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για την ενημέρωση και την εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. μέσω του Εθνικού Κέ- ντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλων πιστοποιημένων φορέων επιμόρφωσης, αναφορικά με τη χρήση των μέσων δίωξης, εξοπλισμού, οπλισμού και πυρομαχικών. (ββ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της λειτουρ- γίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και του ψηφιακού συστήματος επικοινωνιών. (γγ) Η διαχείριση και η εφαρμογή της μετάδοσης ψη- φιοποιημένων πληροφοριών δεδομένων (DATA) και η καταγραφή των θέσεων όλων των μέσων δίωξης της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (δδ) Η διαχείριση και ο προγραμματισμός της σωστής κατανομής των μέσων ελέγχου και του εξοπλισμού μετα- ξύ των οργανικών μονάδων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και η μέριμνα για τη φύλαξη, τη συντήρηση και την επισκευή τους και η εποπτεία για την πλήρη αξιοποίηση τους. (εε) Η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή, τη στέ- γαση και τη φύλαξη των χερσαίων και λοιπών μέσων δίωξης και τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα εφόδια και η παρακολούθηση της κίνησης τους. (στστ) Η εκπόνηση οδηγιών για την αποτελεσματικό- τερη χρήση όλων των μέσων δίωξης και του εξοπλισμού εν γένει. (ζζ) Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία όλων των τηλεπικοινωνιακών συσκευών, δικτύων, μέσων, κινητών και δορυφορικών τηλεφώνων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ηη) Η συγκέντρωση, η καταγραφή και  η αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., σχετικά με τις ανάγκες τους σε μέσα ελέγχου και δίωξης, εξοπλι- σμού, οπλισμού και πυρομαχικών και η εισήγηση για την προμήθειά τους. (θθ) Η ενημέρωση του Προϊσταμένου της Διεύθυν- σης για τα κατάλληλα μέσα δίωξης για την υποστήριξη του ελέγχου και η εισήγηση για τον εφοδιασμό της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με τα πλέον σύγχρονα εξ’ αυτών. (ιι) Η μέριμνα για την ενίσχυση των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με μέσα δίωξης και τηλε- πικοινωνιακό υλικό, πέραν αυτών που διαθέτουν, όταν ζητηθεί από τους Προϊσταμένους τους, για τις ανάγκες αντιμετώπισης εκτάκτων και ειδικών περιπτώσεων δί- ωξης. (ιαια) Η μέριμνα για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εντύπων για τις λειτουργικές ανάγκες των Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και για την υπη- ρεσιακή ενδυμασία και τις ταυτότητες των υπαλλήλων της και η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών τους. (ιβιβ) Η εισήγηση και η επιμέλεια της σύνταξης τεχνι- κών προδιαγραφών και της έγκαιρης διενέργειας των διαγωνισμών προμήθειας, επισκευής και συντήρησης των αναγκαίων μέσων δίωξης, εξοπλισμού, οπλισμού και πυρομαχικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύν- σεις του Υπουργείου Οικονομικών ή με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. (ιγιγ) Η συνεχής παρακολούθηση και η καταγραφή όλων των εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών, ειδικών και πάσης φύσεως προγραμμάτων χρηματοδότησης, χο- ρηγίας, δωρεάς για προμήθεια πάσης φύσεως μέσων ελέγχου και δίωξης, πάσης φύσεως εξοπλισμού και τη- λεπικοινωνιακού υλικού, οπλισμού και πυρομαχικών, και η προετοιμασία των σχετικών φακέλων συμμετοχής της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. σε τέτοια προγράμματα, σε συνεργασία με τα ανάλογα τμήματα. (ιδιδ) Η τήρηση Μητρώου Παγίων, Μητρώου Μέσων Δίωξης και Εξοπλισμού της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. μετά τη διενέρ- γεια σχετικής τακτικής απογραφής. (ιειε) Η επιμέλεια της έκδοσης και τακτοποίησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (Χ.Ε.Π.), προπληρω- μής και ορισμού δημοσίων υπολόγων και διαχειριστών. (ιστιστ) Η τήρηση αρχείου τηλεματικής, συμβάσεων προμηθειών, σχετικών με τις τηλεπικοινωνιακές υποδο- μές της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε και αρχείου συμβάσεων σχετικών με την μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων. (ιζιζ) Η τήρηση αποθήκης προμηθευμένων ειδών και υλικών και η μέριμνα για την εκποίηση ακατάλληλων και άχρηστων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (ιηιη) Η υποβολή αιτημάτων και η συνεργασία με την Γ.Γ.Π.Σ. σχετικά με την κάλυψη των μηχανογραφικών ανα- γκών όλων των Υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. σε εφαρμογές διαδικτύου, (Intranet, Internet) από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποί- ησης των εφαρμογών και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών σκοπιμότητας. (ιθιθ) Η διατύπωση προτάσεων στη Διεύθυνση Επιχει- ρησιακής Υποστήριξης για την αναγκαία επιμόρφωση - εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. σε θέματα χρήσης των συστημάτων.

Άρθρο 82Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. ΑττικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Επιχειρησιακής Διεύ- θυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής είναι οι ακόλουθοι: (α) Η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήμα- τος μέσω της διενέργειας ελέγχων δημοσίων δαπανών. (β) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν μορφών διαφθοράς και απάτης δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα, καθώς και ελέγχους περιουσιακής κατάστασης. (γ) Η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δη- μοσίου και της Ε.Ε. με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης σε βάρος τους. (δ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλε- κτρονικού οικονομικού εγκλήματος και διανοητικής ιδιοκτησίας. (ε) Ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων και του επιχει- ρούμενου εμπορίου με παράνομες πράξεις με σκοπό την εξαπάτηση των αρχών. (στ) Ο έλεγχος της κατοχής και της διακίνησης απα- γορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών. (ζ) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. (η) Η έρευνα και η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθο- ράς και απάτης. (θ) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περι- ουσίας, με σκοπό την πρόληψη ή τον εντοπισμό των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών σε συνεργασία με τις συναρμό- διες υπηρεσίες. (ι) Ο έλεγχος κανόνων διακίνησης, αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. (ια) Η προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφε- ρόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομί- ας, της δημόσιας περιουσίας, της επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού και της ασφάλειας των συναλλαγών των πολιτών και καταναλωτών, του κοινωνικού συνόλου, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και των συμφε- ρόντων της Ε.Ε., προβαίνοντας προς τούτο στη διενέρ- γεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύσεων για τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Όταν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προκύπτουν διαπιστώσεις που εντάσσονται στις αρμοδιότητες άλλων αρχών ή φορέων, συνεργάζεται και ενημερώνει τις εν λόγω αρχές και φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής διαρ- θρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις (Α΄ και Β΄) και συ- νολικά εννέα (9) Τμήματα, ως εξής: α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης και Προγραμ- ματισμού και β) Τμήμα Β΄- Δικαστικού, υπαγόμενα στον Προϊστάμε- νο της Διεύθυνσης, γ) Α΄ Υποδιεύθυνση: αα) Τμήμα Γ΄ - Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπα- νών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς ββ) Τμήμα Δ΄ - Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπα- νών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς γγ) Τμήμα Ε΄- Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων δδ) Τμήμα ΣΤ’ - Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών δ) Β΄ Υποδιεύθυνση: αα) Τμήμα Ζ΄- Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού εγκλήματος ββ) Τμήμα Η΄- Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών γγ) Τμήμα Θ΄ - Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται σε όλη την επικράτεια και ως έδρα της ορίζεται ο Νομός Αττικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης και Προγραμ- ματισμού (αα) Η προετοιμασία και έκδοση των εντολών ελέγχου κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης. (ββ) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των ελεγκτών με τα κατάλληλα έντυπα των ελέγχων. (γγ) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε- διασμού και Προγραμματισμού Ερευνών για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου των επιχειρησιακών διευθύνσεων και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων. (δδ) Η διαχείριση πληροφοριακών δελτίων και εισαγ- γελικών παραγγελιών καθώς και αποστολή απαντήσεων σε αιτήματα υπηρεσιών σχετικά με υποθέσεις που δια- χειρίζεται η Επιχειρησιακή Διεύθυνση. (εε) Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Διεύθυνσης πλην των αδειών χωρίς αποδοχές και εποπτεία για την κατά νόμο προσέλευση και αποχώρη- σή του. (στστ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου Φ.Ε.Κ., καθώς και άλλων αρχείων και βιβλίων σχετικών με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ζζ) Η επιμέλεια έκδοσης των αποφάσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού της Διεύθυνσης. (ηη) Η εισήγηση στο Τμήμα Α΄- Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης για τη στε- λέχωση των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με το απαραίτητο σε αριθμό και σύνθεση προσωπικό, σε συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου. (θθ) Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσε- ων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού καθώς και εισήγηση αρμοδίως για τη διοργάνωση σχετικών εκπαι- δευτικών προγραμμάτων για την αναγκαία εκπαίδευση του προσωπικού. (ιι) Η τήρηση γενικού αρχείου εγγράφων και εγκυκλί- ων της Διεύθυνσης και μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, καθώς και μέριμνα για την παραλαβή και διανομή των διαφόρων εγγράφων και εγκυκλίων στους υπαλλήλους. (ιαια) Η παρακολούθηση των δαπανών της Διεύθυνσης και εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για την κατάρτιση και εγγραφή στον Κρατικό Προϋπο- λογισμό των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού. (ιβιβ) Η οργάνωση και λειτουργία της αποθήκης υλικού της Διεύθυνσης, διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων, διενέργεια απογραφών, τήρηση των αναγκαίων διατυ- πώσεων παρακολούθησης της διαχείρισης αυτών, καθώς και διάθεσή τους. (ιγιγ) Η στέγαση, φύλαξη, συντήρηση και επισκευή των μέσων δίωξης, εφοδιασμός τους με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, καύσιμα και άλλα απαραίτητα εφόδια, έκδοση διαταγών πορείας και παρακολούθηση της κίνησης τους. (ιδιδ) Η μέριμνα για τη φύλαξη και συντήρηση του οπλισμού και των πυρομαχικών και υποβολή, στο αρ- μόδιο τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας, των αιτημάτων για προμήθεια και συντήρηση αυτών καθώς και εκπαί- δευσης του προσωπικού της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης στη χρήση του. (ιειε) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων καθώς και καταγραφή και κατηγοριοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων. (ιστιστ) Η τήρηση βοηθητικού μητρώου των υπηρε- τούντων υπαλλήλων καθώς και των μεταβολών της υπη- ρεσιακής τους κατάστασης. (ιζιζ) Η παραλαβή των υποθέσεων με παραβάσεις από τα αρμόδια Τμήματα της Επιχειρησιακής Διεύθυν- σης και μέριμνα για τη διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή στο Τμήμα Δικαστικού της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης για περαιτέρω ενέργειες. (β) Τμήμα Β΄- Δικαστικού (αα) Η παροχή οδηγιών νομικής φύσεως στα Τμήματα της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων. (ββ) Η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια. (γγ) Η μελέτη και αξιοποίηση των δικαστικών απο- φάσεων που εκδίδονται για την καλύτερη δράση της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης. (δδ) Η συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήρι- ξης της Κεντρικής Υπηρεσίας, το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου και τους Νομικούς Συμβού- λους και Παρέδρους του Ν.Σ.Κ. για την παροχή νομικών συμβουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (εε) Η μέριμνα για την έγκαιρη ανάθεση στους εκπροσώ- πους του Δημοσίου των υποθέσεων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των θέσεων του Δημοσίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. (στστ) Η διατύπωση προτάσεων στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση για την αναγκαία επιμόρφωση του προσωπι- κού της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. σε θέματα νομικής φύσης. (ζζ) Η μέριμνα για την υπεράσπιση ενώπιον των ποι- νικών δικαστηρίων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α΄211), των υπαλλή- λων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης που διώκονται στο πλαίσιο εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. (ηη) Η επιμέλεια για συλλογή του αποδεικτικού υλικού, λήψη καταθέσεων και απολογιών και έλεγχος αρτιότητας των σχετικών φακέλων. (θθ) Η υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον αρ- μόδιο Εισαγγελέα και παρακολούθηση της εξέλιξης της εκδίκασης αυτών, με αντίστοιχη ενημέρωση του Τμήμα- τος Β΄ Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επιχειρη- σιακής Υποστήριξης. (ιι) Η μέριμνα της διαδικασίας για την παράδοση στις αρμόδιες αρχές των κατασχεθέντων υλικών, εμπορευ- μάτων, αξιών, βιβλίων και στοιχείων. (ιαια) Η προετοιμασία και σύνταξη καταλογιστικών πράξεων και υποβολή των μηνυτήριων αναφορών των παραβάσεων των διατάξεων του ν. 2121/1993 και ενη- μέρωση των δικαιούχων μέσω του Οργανισμού Πνευ- ματικής Ιδιοκτησίας. γ) Α΄ Υποδιεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα πα- ρακάτω Τμήματα: (αα) Τμήμα Γ΄ - Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπα- νών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς (i) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, στατιστικές ανα- λύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών προς εντο- πισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. (ii) Η πρόληψη και καταστολή παραβάσεων που τε- λούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμ- φερόντων, παραβάσεων επί θεμάτων προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επί θεμάτων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποίησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων και παραβάσεων της νομοθεσίας παροχής επεν- δυτικών κινήτρων, καθώς και παραβάσεων επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων ή δανείων για επενδύσεις, συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προ- γράμματα. (iii) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σχετικών με την παράνο- μη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων, που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων που αποκομίζουν οφέ- λη από τα αδικήματα της δωροδοκίας ή δωροληψίας, της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, καθώς και της προ- σφοράς για άσκηση επιρροής, τις απάτες και παρατυπί- ες κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, άλλων περιπτώσεων παράνομων δραστηριοτήτων, παραλεί- ψεων και παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος των συμφερόντων της χώρας. (iv) Η έρευνα υποθέσεων υπερτιμολόγησης και υποτι- μολόγησης αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύονται ή λαμβάνουν φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου Δη- μοσίου και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς. (v) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος. (vii) Η διαβίβαση στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδια- σμού και Προγραμματισμού Ερευνών στοιχείων και πλη- ροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης οικονομικού εγκλήματος για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση. (viii) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. (ββ) Τμήμα Δ’ Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπα- νών και καταπολέμησης απάτης και διαφθοράς Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Γ’ Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς. (γγ) Τμήμα Ε΄- Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων (i) Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων που διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και της εθνικής οικονομίας, καθώς και σε βάρος του κοινω- νικού συνόλου. (ii) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχεί- ων και διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων. (iii) Η διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής νο- μοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, τα ομόλογα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, έντοκα γραμ- μάτια ελληνικού δημοσίου και μετοχές, τις χρηματιστη- ριακές συναλλαγές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές συναλλαγές ή συμβάσεις, απάτες σχετικά με την ασφαλιστική νομοθεσία, απάτη υποθηκών, πα- ράνομα δάνεια και τοκογλυφία, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλους φορείς. (iv) Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή εγκλημάτων που αποσκοπούν σε νομιμοποίηση εσόδων από παρά- νομες δραστηριότητες και αφορούν απάτες (περιλαμ- βανομένης της απάτης των επενδυτών) και καταχρή- σεις, δόλια προστασία από τις τρέχουσες ή μελλοντικές απαιτήσεις πιστωτών, αθέμιτη συμμετοχή σε πλειστη- ριασμούς, μισθώσεις και δημοπρασίες σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου. (v) Η διαβίβαση στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδια- σμού και Προγραμματισμού Ερευνών πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά, όπως νέες μέ- θοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση. (vi) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (vii) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοι- νού με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών, για την αποτελεσματι- κότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμή- ματος. (δδ) Τμήμα ΣΤ΄- Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών (i) Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων που διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και της εθνικής οικονομίας, καθώς και σε βάρος του κοινω- νικού συνόλου. (ii) Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος). (iii) Η πρόληψη, έρευνα, εντοπισμός, δίωξη και κα- ταστολή οικονομικών εγκλημάτων - αδικημάτων που σχετίζονται με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας και ειδικώς την προστασία του αιγιαλού και της παραλί- ας, της όχθης και παρόχθιας ζώνης, με τα ανταλλάξιμα και δημόσια κτήματα, τις ιδιωτικές ή δημόσιες δασικές εκτάσεις και την προστασία κοινοχρήστων χώρων, τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ’ αυτών, μέσω της συνεργασίας με τις συναρμόδιες, κατά τις κεί- μενες διατάξεις Υπηρεσίες. (iv) Η διενέργεια ελέγχων για δωροδοκίες, δωρολη- ψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες. (v) Η άσκηση ελέγχου για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, επί των φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση Εθνι- κών Κληροδοτημάτων, σχολαζουσών κληρονομιών και παραγραφόμενων υπέρ του Δημοσίου τραπεζικών κα- ταθέσεων και άλλων αξιών και απαιτήσεων. (vi) Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, εξακριβώσεων, ανακρίσεων και ερευνών, σε υποθέσεις που αφορούν στην εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, παραγραφό- μενων υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και άλλες αξίες και απαιτήσεις ή στην εκτέλεση κοινωφελών σκοπών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς, σωματεία και λοιπά νομικά πρόσωπα, εκκαθαριστές, εκτελεστές διαθηκών, δωρεών, διοικητές ή διαχειριστές ή υπαλλήλους κοινω- φελών ιδρυμάτων ή κοινωφελών περιουσιών γενικά, δια- χειριστές χρημάτων ενταλμάτων προπληρωμής ή παγίας προκαταβολής, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών ή άλλα πρόσωπα που διαχειρίζονται χωρίς εντολή οποια- δήποτε περιουσία των παραπάνω περιπτώσεων). (viii) Ο έλεγχος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.). (ix) Ο εντοπισμός φαινομένων κατάχρησης, απάτης ή διαφθοράς μέσω της αποτελεσματικής άσκησης ελέγ- χων στις επιχειρήσεις με τις οποίες το δημόσιο συνδέε- ται με σύμβαση για το μέρος που αφορά εκτέλεση των συμβάσεων αυτών και στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδίως τα ιδρύματα, σχολές, συλλόγους και σωματεία που επιδιώκουν την εκπλήρωση αγαθο- εργών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών σκοπών και επιχορηγούνται ή ενισχύονται με οποιοδήποτε τρόπο από το Κράτος, από Ν.Π.Δ.Δ. και από την Ε.Ε. ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. (x) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών, για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος. (δ) Β΄ Υποδιεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: (αα) Τμήμα Ζ΄- Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (i) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για καταστολή εγκλημάτων που σχετίζονται με παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως πνευματι- κής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, άδειας, σήματος, ευρεσιτεχνίας, και λοιπών συναφών εμπορικών δικαιωμάτων. (ii) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για καταστολή εγκλημάτων σε βάρος των εθνικών δημοσιο- νομικών συμφερόντων και σε βάρος των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου από παράνομες δραστηριότη- τες και συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ειδών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό, οι οποίες διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του δια- δικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών. (iii) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και κατα- στολή εγκλημάτων που σχετίζονται με τη διακίνηση στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων με οποιονδήποτε τρό- πο και τα οποία είτε είναι πειρατικά είτε συνιστούν πα- ράνομη παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων είτε αυτά είναι υπαίθριου εμπορίου, είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων, είτε χώρων στεγασμένου εμπορίου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. (iv) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και κα- ταστολή παράνομων συναλλαγών που σχετίζονται με τυχερά παίγνια, στοιχήματα και καζίνο. (v) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για καταστολή εγκλημάτων που σχετίζονται με την παρα- χάραξη του εθνικού νομίσματος και άλλων νομισμάτων, κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων, κατάχρηση ενσήμων ή τίτλων και αξιών του δημοσίου και διάπραξης παραβά- σεων γενικά της νομοθεσίας περί εθνικού νομίσματος. (vi) Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών για τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέ- μηση των οικονομικών εγκλημάτων και λοιπών παρα- βάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος. (vii) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοι- νού με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών για την αποτελεσματι- κότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμή- ματος. (viii) Η τήρηση αρχείου στατιστικών δεδομένων επί των παραβάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων και ενη- μέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. (ix) Η διαβίβαση στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδια- σμού και Προγραμματισμού Ερευνών στοιχείων και πλη- ροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση. (x) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφω- να με την κείμενη νομοθεσία. (xi) Η προετοιμασία και σύνταξη διαπιστωτικών πρά- ξεων των παραβάσεων των διατάξεων του ν. 2121/1993 (Α΄25) και ενημέρωση των δικαιούχων μέσω του Οργα- νισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. (ββ) Τμήμα Η΄- Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (i) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών, διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για κατα- στολή αδικημάτων και παραβάσεων που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση, διάθεση, παροχή και εμπορία προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών στην ελληνική αγορά από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, υπαίθριο (πλανόδιο και στάσιμο) και από απόσταση εμπόριο, τήρηση της ορθής εφαρμογής της σχετικής εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας. (ii) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και κατα- στολή παραβάσεων-αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη παραγωγή, κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων προϊόντων με έμφαση στα πετρελαιοειδή, οινοπνευματώδη. (iii) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και κα- ταστολή παραβάσεων-αδικημάτων που σχετίζονται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή εντοπισμό ιχνών καταδολίευσης ή αλλοίωσης στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων ή στο λογι- σμικό αυτών ή στο λογισμικό κάθε συσχετιζόμενου με τους διανεμητές συστήματος ή με την αλλοίωση των ενδείξεων τους ή την αλλοίωση των δεδομένων που δέ- χονται ή παράγουν ή με τη μη εγκεκριμένη τροποποίηση εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομέ- να των πετρελαιοειδών προϊόντων ή βιοκαυσίμων, με την εμπορία, παραχώρηση ή κατασκευή συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων τα οποία δεν συμμορφώνονται ως προς τα μετρολογικά τους χαρα- κτηριστικά με το ισχύον εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο. (iv) Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών για τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπο- λέμηση των οικονομικών εγκλημάτων σχετικών με την παράνομη διακίνηση, διάθεση, παροχή και εμπορία προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών στην ελληνική αγορά και λοιπών παραβάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος. (v) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών, για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος. (vi) Η διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση παρα- βάσεων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240). (vii) Η τήρηση αρχείου στατιστικών δεδομένων επί των παραβάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων και ενημέρω- ση των αρμόδιων υπηρεσιών. (viii) Η εισήγηση προς το αρμόδιο Τμήμα της Κεντρι- κής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για τη λήψη αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων βάσει των αποτε- λεσμάτων και συμπερασμάτων από την δραστηριότητα του Τμήματος στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του. (ix) Η εισήγηση στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδια- σμού και Προγραμματισμού Ερευνών για τον καθορισμό εκπροσώπων της Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε που συμμετέχουν σε όργανα, σεμινάρια, και συναντήσεις που πραγματοποιούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο στα θέματα αρμοδιότητας του. (x) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμ- φωνα με την κείμενη νομοθεσία. (γγ) Τμήμα Θ΄ - Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων (i) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και κατα- στολή παραβάσεων - αδικημάτων, που σχετίζονται με παράνομη παραγωγή, παρασκευή, κατοχή μεταφορά, αποθήκευση προμήθεια, επεξεργασία, κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο μεσολάβηση και συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, αναβο- λικών ουσιών, ιδιαιτέρως όταν συνδέονται με παράνο- μες δράσεις του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. διαφθοράς, εκβίασης και τρομοκρατίας, καθώς και για την εκτροπή προδρόμων ουσιών, παράνομη διακίνηση όπλων και εκρηκτικών, παράνομη διακίνηση τοξικών, αποβλήτων και επικίνδυνων ουσιών. (ii) Η διενέργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύσεων, οι οποίες αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην υποβοήθηση του έργου του Τμήματος, με τη συνδρομή, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, της αρμόδιας φορολογικής, τελωνειακής ή άλλης υπηρεσίας, αρχής ή φορέα. (iii) Η ανάπτυξη δικτύων συλλογής πληροφοριών σχετικά με μεθόδους, τόπους, τρόπους, μέσα και πρό- σωπα που χρησιμοποιούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται στην εισαγωγή - εξαγωγή, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση, διακίνηση, προώθηση, διάθεση και χρήση ναρκωτικών και προδρόμων ουσιών, όπλων και λοιπών ελεγχόμενων προϊόντων. (iv) Η δυνατότητα πρόσβασης σε οποιοδήποτε πλη- ροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) ή βάσεις δεδομένων άλλων υπηρεσιών, φορέων ή αρχών για την αποτελεσματικότε- ρη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος. (v) Η διενέργεια ελέγχων σε παντός είδους μεταφορικά μέσα (χερσαία, θαλάσσια και εναέρια), άτομα, επιχειρή- σεις, εμπορεύματα και μέσα διακίνησης αυτών. (vi) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, εμπορευμά- των, καθώς και μέσων διακίνησης που βρίσκονται σε υποκείμενο τελωνειακό χώρο, ο έλεγχος πραγματοποι- είται κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τελωνειακή αρχή και με την παρουσία τελωνειακών υπαλλήλων. (vii) Η διενέργεια ελέγχων σε εμπορεύματα που προ- έρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία είναι αποθηκευμένα ή έχουν εναποτεθεί σε υποκείμενο τελωνειακό χώρο, κατόπιν άδειας της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και με την παρουσία τελωνειακών υπαλλήλων. (viii) Η συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών και διενέργεια ελέγχων και ερευνών σε άτομα και επιχει- ρήσεις που εμπλέκονται με εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση ή μεταποίηση προδρόμων ουσιών. (ix) Η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και των συ- στάσεων των διεθνών οργανισμών στον τομέα πρόλη- ψης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής. (x) Η παρακολούθηση υποθέσεων παράδοσης ναρ- κωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.O.Δ.N.). (xi) Η διαχείριση του προγράμματος ελέγχου «Σύστημα Παρακολούθησης των θαλασσίων διακινουμένων εμπο- ρευματοκιβωτίων» (MARINFO) κατά λόγο αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (xii) Ο έλεγχος και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων που διαπιστώνονται και διαπράττονται στο θαλάσσιο χώρο, όπως παράνομη διακίνηση και κατοχή ναρκωτι- κών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρο- μαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, αρχαιοτήτων και άλλων ειδών ή θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. (xiii) Ο έλεγχος της σωστής τήρησης των διατάξεων που είναι σχετικές με τις τοξικές και επικίνδυνες ουσίες (όπως ραδιενεργά υλικά, τοξικά απόβλητα, πυρηνικά), τα υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες, τη ρύπανση του περιβάλλοντος και των πηγών, καθώς και των διατάξεων που αφορούν στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων μνημείων, κειμηλίων, έργων τέχνης, χρυσού και πολύτιμων λίθων καθώς και των διατάξεων που αφορούν ειδικές περιπτώσεις. (xiv) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών, για τη διερεύνηση και εξάρθρωση εγκληματικών οργα- νώσεων διακίνησης ναρκωτικών και όπλων σε διεθνές επίπεδο. (xv) Η συνεργασία και επιχειρησιακή συνδρομή των λοιπών Τμημάτων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. σε υποθέσεις αρμοδιότητάς τους και ειδικότερα με το Τμή- μα Η΄- Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Β` Υποδιεύθυνσης, σε περι- πτώσεις βαριάς παραβατικότητας. (xvi) Η συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές υπη- ρεσίες, όταν είναι αναγκαίο, για την από κοινού αποτε- λεσματικότερη δίωξη του λαθρεμπορίου. (xvii) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμ- φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 83Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. ΜακεδονίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Επιχειρησιακής Διεύ- θυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας είναι οι ακόλουθοι: (α) η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήμα- τος μέσω της διενέργειας ελέγχων δημοσίων δαπανών. (β) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν μορφών διαφθοράς δημο- σίων λειτουργών και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα. (γ) η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δη- μοσίου και της Ε.Ε. με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης σε βάρος τους. (δ) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλε- κτρονικού οικονομικού εγκλήματος και διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και ελέγχους περιουσιακής κατάστασης. (ε) ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων και του επιχει- ρούμενου εμπορίου με παράνομες πράξεις με σκοπό την εξαπάτηση των Αρχών. (στ) ο έλεγχος της κατοχής και διακίνησης απαγορευ- μένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών. (ζ) ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. (η) η έρευνα και η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθο- ράς και απάτης. (θ) ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, με σκοπό την πρόληψη ή τον εντοπισμό των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών. (ι) ο έλεγχος κανόνων διακίνησης, αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. (ια) Η προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφε- ρόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομί- ας, της δημόσιας περιουσίας, της επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού και της ασφάλειας των συναλλαγών των πολιτών και καταναλωτών, του κοινωνικού συνόλου, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και των συμφε- ρόντων της Ε.Ε., προβαίνοντας προς τούτο στη διενέρ- γεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύσεων για τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Όταν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προκύπτουν διαπιστώσεις που εντάσσονται στις αρμοδιότητες άλλων αρχών ή φορέων, συνεργάζεται και ενημερώνει τις εν λόγω αρχές και φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις (Α΄ και Β΄) και συνολικά επτά (7) Τμήματα, ως εξής: α)Τμήμα Α΄ - Διοικητικής Υποστήριξης, Προγραμμα- τισμού και Δικαστικού, υπαγόμενο στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης β) Α’ Υποδιεύθυνση: (αα) Τμήμα Β΄ - Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπα- νών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς (ββ) Τμήμα Γ΄ - Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων (γγ) Τμήμα Δ΄ - Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών γ) Β’ Υποδιεύθυνση: (αα) Τμήμα Ε΄ - Δίωξης Ναρκωτικών Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων (ββ) Τμήμα ΣΤ΄- Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού εγκλήματος (γγ) Τμήμα Ζ΄ - Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κε- ντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας, όπως αυτές προσδιορίζονται κατά περίπτω- ση σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄87/2010) και στην νήσο Κέρκυρα, με συναρμοδιότητα, σε εξαι- ρετικές περιπτώσεις, σε όλη την επικράτεια κατόπιν σχεδιασμού δράσης από την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, και ως έδρα της ορίζεται ο Νομός Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημά- των της, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄ - Διοικητικής Υποστήριξης, Προγραμμα- τισμού και Δικαστικού (αα) Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμη- μάτων Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης και Προγραμματι- σμού και Β΄- Δικαστικού της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. (ββ) Είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και τη διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων καθώς και για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. (β) Α΄ Υποδιεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: (αα) Τμήμα Β΄- Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπα- νών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των Τμημάτων Γ΄ και Δ΄- Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς της Επιχειρησι- ακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. (ββ) Τμήμα Γ΄ - Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Ε΄-Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. (γγ) Τμήμα Δ΄ - Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος ΣΤ΄- Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. (γ) Β΄ Υποδιεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα κα- τωτέρω Τμήματα: (αα) Τμήμα Ε΄ - Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Θ΄- Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμε- νων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. (ββ) Τμήμα ΣΤ΄ - Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Ζ΄- Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονι- κού Εγκλήματος της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. (γγ) Τμήμα Ζ΄ - Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Η΄- Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. Μέρος Β’ Προσ ωπικό του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 84Θέσε ις Προσωπικού

Οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ορίζονται στις τρεις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (3.455).

Άρθρο 85Προσωπικό Ειδικών ΘέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού Ειδικών Θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατανέμονται ως εξής: (α) Διοικητικός Γραμματέας: μία (1) θέση με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4369/2016, Α΄33). (β) Τομεακοί γραμματείς: τέσσερις (4) θέσεις με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4369/2016) (γ) Ειδικός Τομεακός Γραμματέας: μία (1) θέση, με βαθ- μό 1ο της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4369/2016). (δ) Μία (1) θέση με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνε- ται για μία μόνο φορά (άρθρο 6 του ν. 4062/2012, Α΄70).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μία (1) θέση Προϊσταμένου με βαθμό Διευθυντή της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (περ. 1 της υποπαραγράφου Β3 του ν. 4152/2013).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τέσσερις (4) προσωρινές θέσεις με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (Ε.Θ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μία (1) προσωρινή θέση με βαθμό 2ο της κατηγο- ρίας Ειδικών θέσεων (Ε.Θ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προσωρινές θέσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν.

Άρθρο 86Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέ- μονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) α/α Κλάδος  Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμός) 1 Εφοριακών Τετρακόσιες σαράντα εννέα 449 2 Τελωνειακών Πενήντα τρείς 53 3 Δημοσιονομικών Επτακόσιες ενενήντα πέντε 795 4 Διοικητικού Οικονομικού Εκατόν είκοσι πέντε 125 5 Οικονομικών Επιθεωρητών Εκατόν επτά 107 6 Πληροφορικής Εκατόν πενήντα οκτώ 158 7 Μηχανικών Διακόσια σαράντα δύο 242 8 Μεταφραστών Διερμηνέων Δύο 2 9 Ιατρών Μία 1 10 Γεωτεχνικών Τρείς 3   ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ Χίλιες εννιακόσιες τριάντα πέντε 1.935 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)   α/α Κλάδος Θέσεις (ολογράφως) 1 Εφοριακών  Εκατόν είκοσι τέσσερις 124 2 Τελωνειακών  Είκοσι τέσσερις 24 3 Δημοσιονομικών  Εκατόν εβδομήντα τρείς 173 4 Διοικητικού-Λογιστικού  Επτά 7 5 Πληροφορικής  Πενήντα εννέα 59 6 Μηχανικών  Ενενήντα τέσσερις 94 7 Εργοδηγών  Πέντε 5 8 Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνι- κών Σπουδών  Μία   ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ  Τετρακόσιες ογδόντα επτά 487 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)   α/α Κλάδος Θέσεις (ολογράφως) 1 Εφοριακών  Εκατόν ογδόντα πέντε 185 2 Τελωνειακών  Δέκα έξι 16 3 Δημοσιονομικών  Διακόσιες εβδομήντα οκτώ 278 4 Διοικητικού  Τριάντα οκτώ 38 5 Προσωπικού Η/Υ  Ογδόντα πέντε 85 6 Τεχνικών  Είκοσι 20 7 Οδηγών  Είκοσι τέσσερις 24 8 Τυπογράφων  Τριάντα έξι 36   ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ Εξακόσιες ογδόντα δύο 682 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)   α/α Κλάδος Θέσεις (ολογράφως) 1 Επιμελητών Πενήντα 50 2 Εργατών Τρείς 3 3 Προσωπικού Καθαριότητας Οκτώ 8 4 Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων Επτά 7   ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ  Εξήντα οκτώ 68   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Τρείς χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο 3.172 2. Στην ανωτέρω κατανομή εμπεριέχονται και οι προσωρινές θέσεις προσωπικού όλων των κλάδων, μεταξύ των οποίων και πέντε (5) προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που συστάθηκαν με την αριθ. 2/14761/004/18.2.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Γ΄148). 3. Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού ανέρχεται σε τρείς χιλιάδες διακόσιες εξήντα τρεις (3.263) και προκύπτει από το άθροισμα των οργανικών θέσεων του πίνακα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και των δεσμευμένων οργανικών θέσεων του Πίνακα της περίπτωσης (α) της παρ. 2 του άρθρου 87.

Άρθρο 87Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

1.Οι οργανικές θέσεις που πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ’ επιταγή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 103 του Συντάγματος και της κείμενης νομο- θεσίας, κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης α/α Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμός)  1 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό διαφόρων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη  Σαράντα δύο   ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ  Σαράντα δύο 42 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) α/α Κλάδος Θέσεις (ολογράφως)   1 Τεχνικών  Επτά 7 2 Εργοδηγών (Δομικών Έργων)  Μία 1 3 Ξυλουργών-Επιπλοποιών  Δύο 2   ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ  Δέκα 10 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)  α/α Κλάδος Θέσεις (ολογράφως)   1 Επιμελητών  Τέσσερις 4   ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ  Τέσσερις 4   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  Πενήντα έξι 56 2.(α) Οι προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίες δεσμεύουν οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)   α/α Κλάδος Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμός) 1 Εφοριακών  Τέσσερις 4 2 Δημοσιονομικών  Δέκα τρείς 13 3 Διοικητικού Οικονομικού  Δέκα τέσσερις 14 4 Πληροφορικής  Πέντε 5 5 Μηχανικών  Έντεκα 11 6 Γεωτεχνικών Μία 1   ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ Σαράντα οκτώ 48 Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)   α/α Κλάδος Θέσεις (ολογράφως)   1 Δημοσιονομικών  Μία 1 2 Πληροφορικής  Τρείς 3 3 Μηχανικών  Τέσσερις 4   ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ  Οκτώ 8 Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)   α/α Κλάδος Θέσεις (ολογράφως)   1 Εφοριακών Δύο 2 2 Τελωνειακών Μία 1 3 Δημοσιονομικών  Δέκα τέσσερις 14 4 Προσωπικού Η/Υ  Δέκα πέντε 15 5 Οδηγών  Τρείς 3   ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ  Τριάντα πέντε 35   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  Ενενήντα μία 91 (β) Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε θέσης της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου, αυτή καταργείται και κενώνεται η οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, η οποία έχει δεσμευθεί. Για την εφαρμογή των κατά τα ανωτέρω οριζομένων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών ή του αρμόδιου προς τούτο οργάνου. 3.(α) Οι προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)   α/α Κλάδος  Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμός) 1 Εφοριακών  Μία 1 5 Μηχανικών  Τρείς 3   ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ  Τέσσερις 4 Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)  α/α Κλάδος Θέσεις (ολογράφως)   1 Δημοσιονομικών  Δύο 2 2 Διοικητικού-Λογιστικού  Τρείς 3 3 Πληροφορικής  Μία 1   ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ  Έξι 6 Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)  α/α Κλάδος Θέσεις (ολογράφως)   1 Εφοριακών  Πέντε 5 3 Δημοσιονομικών Έξι 6 4 Προσωπικού Η/Υ  Τριάντα πέντε 35 5 Οδηγών  Τέσσερις 4   ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ  Πενήντα 50 Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)  α/α Κλάδος Θέσεις (ολογράφως)   1 Οδηγών  Μία 1 2 Καθαριστριών Πενήντα τρείς 53 3 Επιμελητών Τέσσερις 4   ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ  Πενήντα οκτώ 58   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  Εκατόν δέκα οκτώ 118 (β) Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε θέσης της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου, αυτή με- τατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται. Για την εφαρμογή των κατά τα ανωτέρω οριζομένων εκδίδεται πράξη του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 88Θέσεις Δικηγόρων Στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν πέντε (5) θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Ά ρθρο 89 Π ροσόντα διορισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τους παρακάτω κλάδους του Υπουργείου Οικονομικών προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορί- ζονται τα παρακάτω: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, Εφοριακών, Τελωνειακών (α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής: • Νομικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής • Οικονομικών, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι- κών Σπουδών, Δημοσίων Οικονομικών, Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσο- τικής Ανάλυσης • Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. • Μαθηματικών ή Φυσικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ανεξαρτήτως βασικού τίτλου σπουδών. (β) Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας Τα απαραίτητα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται με την εκάστoτε πρό- σκληση-προκήρυξη. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, Εφοριακών, Τελωνειακών (α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΤΕΙ των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ή Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης και σχολής με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης (β) Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας Τα απαραίτητα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται με την εκάστoτε πρό- σκληση-προκήρυξη. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών Εφοριακών, Τελωνειακών Ότι προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις για τα προσόντα του ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Άρθρο 90Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύν- σεων είναι τα παρακάτω: (α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου. (β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. (γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλ- λακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα. (δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. (ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρί- σεων. (στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. (ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων. (η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακο- λούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. (θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. (ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρ- μοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές δια- τάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 91Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και ΥποδιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων είναι τα παρακάτω: (α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύ- θυνσης στην οποία υπάγεται. (β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων. (γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης/Υποδι- εύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. (δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης. (ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσω- πικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. (στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων. (ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνερ- γασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων. (η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. (θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επι- χειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης. (ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρ- μοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές δια- τάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 92Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων ΤμημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: (α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμο- διοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκεί- μενης Διεύθυνσης. (β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρου- σίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. (γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος. (δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος. (ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δη- μοσίας Διοίκησης. (στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προ- σωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού. (ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέ- σεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος. (η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμέ- νης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. (θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. (ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λει- τουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμε- νων προθεσμιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρ- μοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές δια- τάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 93Κλάδοι Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Στις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

Άρθρο 94Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευ- θύνσεων Κεντρικής Υπηρεσίας Α. Κλάδοι Προϊσταμένων ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επι