74 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

19 Μαΐου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74
19 Μαΐου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο- ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με- ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι- πές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ΔημοσίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄85) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η οι- κογενειακή παροχή εξακολουθεί, έως 31.12.2018, να συ- γκαταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις οικείες δι- ατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2019 και εφεξής καταβάλλεται σύμφω- να με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1. Η περίπτω- ση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/ 2016 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προ- κύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που πε- ρικόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του δικαιούχου. Αν, μετά την εφαρμογή της ρύθμισης του ανωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόμενο ποσό των συντά- ξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμο- γή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 προ- στίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής: «γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών. δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφα- λισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4387/ 2016 τροποποιείται ως εξής: «α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλε- ται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται, από την 1.1.2022 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια με- ταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 2Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύ- ος του νόμου αυτού, το επίδομα συζύγου εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη σύμφωνα με τις κατα- στατικές διατάξεις έως 31.12.2018. Από την 1.1.2019 και εντεύθεν καταβάλλεται παροχή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 96 του ν. 4387/2016 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, παράγραφος 7 ως εξής: «7. Από 1.1.2019 και εντεύθεν, η καταβαλλόμενη κατά την ημερομηνία αυτή επικουρική σύνταξη, εφόσον υπερ- βαίνει το ποσό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 και της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του παρόντος, αναπροσαρμόζεται στο ύψος της επανυπολογισθείσας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετά την ως άνω αναπροσαρμογή το ποσό της επικουρικής σύνταξης να μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαοκτώ τοις εκα- τό (18%) του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ποσού επικουρικής σύνταξης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 προ- στίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω προσωπικές διαφορές καταβάλλονται έως 31.12.2018.».

Άρθρο 3Επίδομα ΣτέγασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζει Επίδομα Στέγασης για έως και εξακόσιες χιλιάδες (600.000) νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. Για τον καθορισμό των νοικοκυριών εφαρμό- ζονται οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης και Εσωτερικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωση β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται: α) το ατομικό εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση του επιδόματος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τα εννιά χιλιάδες εξα- κόσια (9.600) ευρώ, τα περιουσιακά κριτήρια και κάθε άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, β) το ακριβές ποσό του επιδόματος και το ανώτατο ύψος αυτού, γ) άλλες προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογη- τικά και το αρμόδιο όργανο που απονέμει το επίδομα, δ) η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησης του επιδόματος και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δαπάνες για τη χορήγηση του επιδόματος καλύ- πτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού ύψους έως και εξα- κοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) ευρώ κατ’ έτος.

Άρθρο 4Πρόγραμμα «Βρεφονηπιακή Φροντίδα»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει, εποπτεύει και επεκτείνει πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, υπό τον τίτλο «Βρεφονηπιακή Φροντίδα» (Πρόγραμμα). β. Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επιδότηση της ίδρυσης, της εξεύρεσης και διαμόρφωσης εγκατα- στάσεων και της προμήθειας εξοπλισμού νέων μονάδων βρεφικών, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών ή της επέκτασης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μο- νάδων από δημοτικές επιχειρήσεις, διαδημοτικές επι- χειρήσεις, ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων και φορείς κοινωνικής οικονομίας (ΚΟΙΣΠΕ-Κοινωνικοί Συνεταιρι- σμοί Περιορισμένης Ευθύνης και ΚΟΙΝΣΕΠ-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) συνολικής δυναμικότητας έως και σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) θέσεων. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 15, καθορίζονται: (α) Τα κριτήρια επιδότησης των υπαγομένων δομών και η επιλεξιμότητα αυτών. (β) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής και κρίσης των σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων. (γ) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καταβολής της επιδό- τησης και η ανάθεση αυτών σε τυχόν ενδιάμεσο φορέα. (δ) Οι διαδικασίες ελέγχου, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των όρων καταβολής της επιδότησης, καθώς και οι διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και (ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του Προγράμ- ματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Για τις δαπάνες του Προγράμματος, καθώς και για την επιδότηση της φιλοξενίας και φροντίδας στις μονά- δες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, διατίθενται πιστώσεις ύψους έως και εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) ευρώ κατ’ έτος από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι- κονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι- σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περί- πτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, καθορίζο- νται: (α) τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των ωφελουμένων, (β) το ακριβές ποσό επιδό- τησης ανά παιδί, (γ) οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και ο φορέας απονομής της επιδότησης, (δ) η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της επιδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης α΄.

Άρθρο 5Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει, εποπτεύει και επε- κτείνει διατροφικό πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας υπό τον τίτλο «Σχολικά Γεύματα» (Πρόγραμμα) στην υποχρε- ωτική Δημόσια εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εξυπηρέτη- ση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης με την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 107-110 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εφαρμογή του Προγράμματος τελεί υπό την επο- πτεία και τον έλεγχο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουρ- γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συμβάσεις με αντικείμενο τη δωρεάν παροχή σχολικών γευμάτων του Προγράμματος προκηρύσσο- νται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι προδια- γραφές, οι γενικοί κανόνες, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια υλοποί- ησης του Προγράμματος ορίζονται στην προκήρυξη της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, καθορίζεται η επι- λογή των γεωγραφικών περιοχών εφαρμογής του προ- γράμματος με βάση τα ποσοστά ανεργίας, πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι δαπάνες για τις δράσεις του Προγράμματος κα- λύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού ύψους έως και εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων (190.000.000) ευρώ κατ’ έτος.

Άρθρο 6Επίδομα παιδιούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Oι διαθέσιμες πιστώσεις του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων, όπως αυτό προβλέπεται στην υποπα- ράγραφο ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄222), αυξάνονται έως και διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) ευρώ. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι- νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται: (α) τα περιουσιακά/εισοδημα- τικά κριτήρια και οι κατηγορίες των δικαιούχων, (β) τα κριτήρια διαμονής, (γ) τα αρμόδια για την αναγνώριση και την καταβολή του επιδόματος όργανα, (δ) η διαδι- κασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, (ε) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δικαιούχων, (στ) το ύψος του καταβλητέου επιδόμα- τος ανά κατηγορία δικαιούχων, όπως αυτό διαμορφώνε- ται κατόπιν της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 αύ- ξησης των σχετικών πιστώσεων, καθώς και (ζ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7Μέτρα ενίσχυσης της εργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με σκοπό την ενίσχυση και την τόνωση της αγοράς εργασίας, πλέον των συντρεχόντων προγραμμάτων απα- σχόλησης, τίθενται σε ισχύ προγράμματα εργασίας στο- χευμένων ομάδων ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), τα οποία καταρτίζονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. με κοινές αποφά- σεις των Υπουργών που ορίζονται από την κείμενη νο- μοθεσία ως συναρμόδιοι για κάθε πρόγραμμα, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περί- πτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα ως άνω προγράμματα μπορούν να έχουν ως αντι- κείμενο μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω δράσεις: α) Προγράμματα εύρεσης εργασίας, συμβουλευτικής και καθοδήγησης. β) Επέκταση του προγράμματος «Εγγύηση για τη νε- ολαία» με έμφαση στους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. γ) Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία θα συνοδεύονται από την απαραίτητη πιστοποίηση των αποκτούμενων δεξιοτήτων. δ) Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας με έμφαση στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, προσανατολισμένα στην επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στοχεύο- ντας ιδίως τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήμα- τος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τα παραπάνω προγράμματα εργασίας ο Ο.Α.Ε.Δ. επιχορηγείται από πόρους του τακτικού προϋπολογι- σμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά πίστωσης συ- νολικού ύψους έως και διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (260.000.000) ευρώ κατ’ έτος.

Άρθρο 8Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων διατίθε- ται συνολικό ποσό έως και τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) ευρώ κατ’ έτος, με ισόποσο επιπρόσθετο όριο στο εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. για τη χρηματοδότηση δράσεων των καθεστώτων ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄117), έργων υποδομής στον τομέα της αγροτικής πα- ραγωγής και έργων ενεργειακής εξοικονόμησης και ανα- βάθμισης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της Βιομηχανίας.

Άρθρο 9Μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τα πρόσωπα με φορολογητέο εισόδημα έως και χίλια διακόσια (1.200) ευρώ που δικαιούνται αποζημίωση της φαρμακευτικής τους δαπάνης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στα οποία δεν εφαρμόζονται άλλες διατάξεις περί μηδενικής συμμε- τοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, συμπεριλαμβανομέ- νου του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4411/2016 (Α΄142), του άρθρου 38 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) και του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), καθώς και των κανο- νιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότη- ση αυτών, καθορίζεται, με βάση εισοδηματικά κριτήρια, πλήρης απαλλαγή ή έκπτωση στο ποσοστό συμμετοχής τους στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιπλέον δαπάνη έως και διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000) ευρώ, που προκύπτει για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την εφαρμογή του παρόντος, βαρύ- νει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης, το οποίο και υποχρεούται να την αποδίδει προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασί- ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι ακριβείς εκπτώσεις στο ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση των ηλε- κτρονικών μητρώων, η διαδικασία απόδοσης της δαπά- νης που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 10Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας ΕισοδήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσί- ων πενήντα (1.250) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρε- σίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμε- να τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότε- ρο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για ει- σοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής.

Άρθρο 11Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο

Ιδιοκτησίας Ακινήτων α. Στο άρθρο 7 του ν. 4223/2013 (Α΄287) μετά την πα- ράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Όταν το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως προσ- διορίζεται με βάση τα άρθρα 4 και 5, δεν υπερβαίνει τα επτακόσια (700) ευρώ, χορηγείται μείωση αυτού κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα εβδομήντα (70) ευρώ. Στις περιπτώσεις των δικαιούχων της έκπτωσης της παραγράφου 1, το όριο των επτακοσίων (700) ευρώ διπλασιάζεται.». β. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 αναριθ- μείται σε 5.

Άρθρο 12Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας

Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επίχ. Δραστηριότητα) Εισόδημα Εισόδημα Φορολογικός από (ευρώ) έως (ευρώ) Συντελεστής 0 20.000 20% 20.000,01 30.000 29% 30.000,01 40.000 37% ≥40.000,01 45% Άρθρο 13 Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ει- σοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς.». 2. Η παρ. 3 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπο- λογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα: Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Εισόδημα Εισόδημα Συντελεστής από (ευρώ) από (ευρώ) 0 30.000 0% 30.000,01 40.000 2,00% 40.000,01 65.000 5,00% 65.000,01 220.000 9,00% > 220.000 10,00% Άρθρο 14 Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντι- καθίσταται ως εξής: «1.α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντό- τητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά φορολογούνται με συντελεστή εί- κοσι έξι τοις εκατό (26%), εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων της περίπτωσης β΄. Τα κέρδη από επιχειρη- ματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντε- λεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%). β) Τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 φορολογούνται με συ- ντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).».

Άρθρο 15ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α Οι διατάξεις των άρθρων 3-9 τίθενται σε εφαρμο- γή από 1.1.2019 και των άρθρων 11-13 από 1.1.2020, ενώ οι διατάξεις του άρθρου 14 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται κατά το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2019 και εφεξής και θα δηλώνονται το επόμενο φορολογικό έτος υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που, σύμφωνα με εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, δεν προκαλείται απόκλι- ση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στό- χους, όπως αυτοί καθορίζονται στο ως άνω Πρόγραμμα. Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω εκτίμησης. β. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων 3 έως 9 αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφα- ση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, στον επιτρεπόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περίπτωση α΄. γ. Οι διατάξεις των άρθρων 11 έως 14 εφαρμόζονται αναπροσαρμοζόμενες στον επιτρεπόμενο βαθμό, σύμ- φωνα με την περίπτωση α΄. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διαπιστώνεται η ακριβής αντιστοιχία προς το δημοσιονομικό στόχο και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των άρθρων 11 έως 14.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, διαπι- στώσει ότι, στη βάση μίας προοπτικής εκτίμησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2, η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του άρθρου 10 είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος πρωτογενούς ισοζυγίου της Γε- νικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% για το οικονομικό έτος 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι διατά- ξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2019 και εφεξής. Προκειμένου να διασφαλιστεί, ως αποτέλεσμα της ως άνω εμπροσθο- βαρούς εφαρμογής, η επίτευξη του ανωτέρω δημοσιο- νομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν να εφαρμόζουν τις ανα- γκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοί- νωση, στην οποία περιέχονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω εκτίμησης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 16Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990 (Α΄27) η φράση «Όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα- τηγικής» αντικαθίσταται με τη φράση Έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011(Α΄ 226) η φράση «όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.» αντικαθίσταται με τη φράση «έως το τέλος του Προγράμματος Οικονο- μικής Προσαρμογής».

Άρθρο 17Έλεγχος ομαδικών απολύσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 3 του ν. 1387/1983 (Α΄ 110) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώ- πους των εργαζομένων, ο εργοδότης μπορεί να θέσει υπ’ όψιν των εργαζομένων κοινωνικό πλάνο για τους υπό απόλυση εργαζόμενους, δηλαδή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων της απόλυσης, όπως ποσά για κάλυψη αυ- τασφάλισης, διαθέσιμα ποσά μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για κατάρτιση και συμβουλευτική για επανέντα- ξη στην αγορά εργασίας, ενέργειες για την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων από τον Ο.Α.Ε.Δ. αντιμετώπισης της επαπειλούμενης ανεργίας των υπό απόλυση εργαζο- μένων, καθώς και δυνατότητες, μεθόδους και κριτήρια για την κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψή τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1387/1983 αντικαθί- σταται ως εξής: «3. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών υποβάλλονται από τον εργοδότη στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 5 του ν. 1387/1983 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η προθεσμία των διαβουλεύσεων μεταξύ των ερ- γαζομένων και του εργοδότη είναι τριάντα (30) ημέρες και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη για δια- βουλεύσεις στους κατά το προηγούμενο άρθρο εκπρο- σώπους των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα των διαβου- λεύσεων διατυπώνεται σε πρακτικό που υποβάλλεται από τον εργοδότη στο Α.Σ.Ε.. Οι εκπρόσωποι των εργα- ζομένων μπορούν να καταθέτουν στο Α.Σ.Ε. υπόμνημα επί των διαβουλεύσεων. 2. Αν υπάρξει συμφωνία των μερών, οι ομαδικές απο- λύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας και ισχύουν δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο Α.Σ.Ε.. 3. Αν δεν υπάρξει συμφωνία των μερών, το Α.Σ.Ε., με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδει εντός αποκλειστι- κής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης, διαπιστώνει αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέ- ρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των ερ- γαζομένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 3. Για το σκο- πό αυτόν, το Α.Σ.Ε. μπορεί να καλεί και να ακούει τόσο τους κατά το άρθρο 4 εκπροσώπους των εργαζομένων και τον ενδιαφερόμενο εργοδότη όσο και πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις πάνω σε επιμέρους τεχνικά θέματα. Αν το Α.Σ.Ε. κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το Α.Σ.Ε. παρατείνει τις διαβουλεύσεις των μερών ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το Α.Σ.Ε., με νέα από- φαση, διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι απο- λύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης της παραγράφου 1. 4. Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμε- τάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρ- μόζονται οι παράγραφοι 2 και 3.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου II.Δ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989 (Α΄163) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ) Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 προστίθεται νέα παράγραφος 7Β ως εξής: «7Β. Το Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων απαρ- τίζεται από: α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Γε- νικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχό- ληση. β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω- νικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του. γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω- νικής Αλληλεγγύης. δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. στ) Πέντε (5) εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε. με τους ανα- πληρωτές τους. ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β. με τον αναπληρωτή του. η) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Σ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του. θ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. με τον αναπλη- ρωτή του. ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Τ.Ε. με τον αναπληρωτή του. ια) Έναν (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από κοινού από τον Σ.Ε.Β., την Ε.Σ.Ε.Ε., τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και τον Σ.Ε.Τ.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 προστίθεται νέα παράγραφος 17 ως εξής: «17. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ελέγχου Ομαδι- κών Απολύσεων ανήκει ο έλεγχος σχεδιαζόμενων ομα- δικών απολύσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 1387/1983 (Α΄ 110).».

Άρθρο 18

Στην παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής: «ε) Όταν ο εργαζόμενος τέλεσε κλοπή ή υπεξαίρεση σε βάρος του εργοδότη ή του εκπροσώπου του. στ) Όταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολό- γητα στην εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών.».

Άρθρο 19Συνδικαλιστικές άδειεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 17 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Ελεγκτικές Επιτρο- πές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Ελεγκτικές Επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων. 2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει άδεια απουσίας: α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο αντι- προσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνω- σης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, β) στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα των Εργα- τικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά οργανώσεις έχουν πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτο- βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 μέχρι 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του, δ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομο- σπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1.500 ψηφίσα- ντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα, ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπρο- σωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα, στ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώ- σεων εννέα (9) ημέρες το μήνα, ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμμα- τέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και πάνω, η) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμ- ματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσε- ων τρεις (3) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι λιγότερα από 500, θ) στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τρι- τοβάθμιες οργανώσεις, για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν, ι) στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμ- ματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. 3. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 άδειες απου- σίας περιορίζονται σε τριάντα (30) μέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή αλλιώς του Προ- εδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων ορ- γανώσεων, καθώς και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθμια οργάνωση, εφό- σον αυτή έχει τόσα ψηφίσαντα μέλη όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄, και στο 1/3 του αναφερόμενου στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ στ΄, ζ΄ και η΄ χρόνου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, οργάνωση για τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά στελέχη. 4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις δι- ατάξεις των προηγούμενων παραγράφων θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση. Οι ημέρες απουσίας των εργαζομένων που ανα- φέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγρά- φου 2 είναι με αποδοχές, που καταβάλλονται από τον εργοδότη τους. Οι ημέρες απουσίας των εργαζομένων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 2, καθώς και των εργαζομένων της παραγράφου 3 είναι χωρίς αποδοχές. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές των συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους. 5. Για κάθε διαφωνία σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου αποφασίζει, ύστερα από αίτηση της μιας ή της άλλης πλευράς, η Επιτροπή του άρθρου 15. 6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ- μόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30. Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε εργατικά κέντρα καταλαμβάνουν και τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 18 του ν. 1264/1982 προστίθεται παρά- γραφος 3 ως εξής: «3. Το άρθρο αυτό ισχύει τόσο για υπαλλήλους των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είχε οριο- θετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όσο και για μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112) καταργούνται.

Άρθρο 20

Στο άρθρο 22 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 και τηρου- μένων των ίδιων ως άνω προθεσμιών εκδικάζονται οι διαφορές που απορρέουν από την εφαρμογή του άρ- θρου 656 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση κήρυξης απεργίας στην επιχείρηση.».

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗ- ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 21Σύσταση – ΕπωνυμίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (στο εξής Ε.Κ.Α.Π.Υ.) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει έδρα την Αθήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), καταρτίζεται o Οργανισμός του Ν.Π.Δ.Δ, μετά από εισήγηση του Δι- οικητικού του Συμβουλίου.

Άρθρο 22Σκοπός - ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός στρατηγι- κός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρα- κολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν ιδίως: 2.1. η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, και των σχετικών με αυτή δεδομένων, στην οποία περιλαμ- βάνονται τα μητρώα: α) Μητρώο Προϊόντων Υπηρεσιών και Προμηθευτών. β) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών. γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και δ) Μητρώο Τεχνι- κών Προδιαγραφών, όπως περιγράφονται και λειτουρ- γούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, 2.2. ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23, σύμφωνα με την Στρατηγική Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΣΚΠ) Προϊόντων και Υπηρεσιών και των επιμέρους, Επιχειρη- σιακών Σχεδίων Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), τις οποίες καταρτίζει για το σκοπό αυτόν η Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31, 2.3. η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους αυτή διεξάγει, η παρακο- λούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4412/2016 (Α΄147), η παρακολού- θηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 23, 2.4. η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στο χώρο της υγείας, μέσω των Ηλεκτρονικών συστημάτων «Κε- ντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβά- σεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)» και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπου οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος θα εισάγουν όλες τις απαραί- τητες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, 2.5. η δημιουργία μηχανισμού Εσωτερικής Διακίνησης Αδρανών Αποθεμάτων προϊόντων, μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, στον οποίο θα προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής διακίνησης πέραν της ποσότητας του ορίου ασφαλείας που προβλέπεται από τα πρότυπα αναλώσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 παράγραφος 7 και όσον αφορά στα φάρμακα στο άρθρο 29 του ν. 1316/1983 (Α΄3), 2.6. η δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής διακίνησης προϊόντων μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, για την υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και μη προβλέψιμα γεγονό- τα, και ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής αυτής διακίνησης, 2.7. η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικών Προμηθειών για την αποπληρωμή όλων των υποχρεώ- σεων των φορέων του άρθρου 23.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. πα- ραδίδονται σε αυτήν: 3.1. ο Κατάλογος Ενιαίας Ονοματολογίας και Κωδικο- ποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ο.Κ.Ε.Ε.) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας και o αντίστοιχος κατάλογος του Εθνικού Οργα- νισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καθώς και όλες οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) και της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, 3.2. το Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Προμηθευτών, καθώς και το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. το οποίο αποτελεί εφεξής περιουσία της, 3.3. όλα τα αρχεία ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που έχουν καταρτίσει οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος, 3.4 το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμη- θειών Υγείας.

Άρθρο 23Πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε προ- ϊόντα και υπηρεσίες: 1.1. όλων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.» της χώρας και των εκάστοτε αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων, 1.2. όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και των αποκεντρωμένων μονάδων αυ- τών, των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων, του Γ.ν. Θή- ρας, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α., Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις οικείες Υγειονομι- κές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, 1.3. όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 1.4. όλων των νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονά- δων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται παράλληλα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως Αιγινήτειο, Αρεταί- ειο, Ευγενίδιο Θεραπευτήριο) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (όπως Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), 1.5. των νοσοκομείων που διέπονται από ειδικές δια- τάξεις και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας (όπως Γενικό Νοσοκομείο Παπαγε- ωργίου, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο), 1.6. όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως αυτή κάθε φορά διαρρυθμίζεται, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτι- κή δομή των Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυ- τόνομες, 1.7. όλων των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας όπως: Οργανι- σμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ελ- ληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Εθνι- κός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (εποπτεύεται από την Ακα- δημία Αθηνών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατό- μων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), Ινστιτούτο Φαρμακευτικής έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) κ.λ.π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συ- ναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να εντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ως και να απεντάσσονται ήδη υφιστάμενοι.

Άρθρο 24Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγεί- ας, με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και ό,τι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147) η φράση «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)» αντικαθίστανται με τη φράση «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)».

Άρθρο 25Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δημιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας που αποτελείται από τέσσερα (4) Μητρώα, τα οποία απο- τελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής και λειτουργούν σε αλληλεπίδραση και διασυνδεσιμότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα που ακολουθούν. Ειδικότερα: 1.1. Το Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευ- τών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής τρία (3) αρχεία: 1.1.1 Το Αρχείο Κωδικοποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών στο οποίο αναρτώνται: 1.1.1.1. όλοι οι Προμηθευτές των προϊόντων και Υπη- ρεσιών που συναλλάσσονται με το δίκτυο της Δημόσιας Υγείας υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδι- κοποίηση, 1.1.1.2. όλα τα προϊόντα και οι Υπηρεσίες, που οι συ- ναλλασσόμενοι με το Δίκτυο της Δημόσιας Υγείας Προ- μηθευτές πωλούν, υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση. 1.1.2. Το Αρχείο Εύρους Αποδεκτών τιμών, στο οποίο καταχωρούνται τα περιθώρια των τιμών, προϊόντων και υπηρεσιών, που γίνονται αποδεκτά από την έρευνα αγοράς και τη συνακόλουθη επεξεργασία των αποτελε- σμάτων της. Τα εν λόγω περιθώρια χρησιμοποιούνται ως συμβουλευτική εργαλειοθήκη για την Ε.Κ.Α.Π.Υ., τόσο στο πλαίσιο σχεδιασμού των διαγωνιστικών διαδικασι- ών όσο και στις εργασίες της Επιτροπής Παρατηρητηρί- ου. H Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει την υποχρέωση να συλλέγει και να καταχωρεί τιμές για όλα τα φάρμακα για τα οποία έχει δικαίωμα να κάνει διαγωνισμό, σε τακτική βάση και από την έναρξη λειτουργίας του Αρχείου. 1.1.3. Το Αρχείο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδε- κτών Τιμών, που αντικαθιστά το υφιστάμενο Παρατη- ρητήριο Τιμών, στο οποίο αναρτώνται οι χαμηλότερες τιμές που επιτυγχάνονται με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες του άρ- θρου 24, με εξαίρεση την τιμολόγηση των φαρμάκων, εντός των ορίων όσων ορίζονται στα επόμενα εδάφια και οι οποίες δεσμεύουν όλα τα είδη διαγωνιστικής διαδικα- σίας, καθώς και τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων από τους φορείς του άρθρου 23. Για τη λειτουργία και τον έλεγχο του ως άνω Αρχείου συγκροτείται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. πενταμελής Επιτροπή Πα- ρατηρητηρίου, η οποία εξετάζει την ανάρτηση των τιμών στο Αρχείο εφαρμόζοντας συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε οι επιτευχθείσες χαμηλότερες τιμές να ορίζονται ως οι αποδεκτές. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τους τέσσερις (4) Διευθυντές των Διευθύνσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και από ένα μέλος του ΔΣ το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αρχική βάση δεδομένων τιμών του ως άνω αρχείου αποτελούν οι τιμές του υφιστάμενου Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών και τα κριτήρια ανάρτησης των τιμών στο Αρχείο. 1.2. Το Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών στο οποίο αναρτώνται οι δηλωθείσες ανάγκες από τους φορείς του άρθρου 23, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος, 1.3. Το Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι Αρχεία: 1.3.1. Το Αρχείο Αναλώσεων Δικτύου, στο οποίο αναρ- τάται ο ρυθμός ανάλωσης προϊόντων από τους φορείς του άρθρου 23, εκφρασμένος ποσοτικά και αξιακά σε καθορισμένη ημερολογιακή βάση, 1.3.2. το Αρχείο Προτύπων Αναλώσεων, στο οποίο αναρτώνται οι στατιστικώς επεξεργασμένοι δείκτες πο- σοτικής και χρονικής ανάλωσης προϊόντων, προκειμένου να συγκρίνονται με αντίστοιχους Διεθνώς καθιερωμέ- νους, με στόχο την επικαιροποιημένη απεικόνιση του προφίλ των απαιτούμενων αναγκών, για την απρόσκο- πτη λειτουργία των φορέων του άρθρου 23 και το συνα- κόλουθο έλεγχο στη διαχείριση, τόσο των αποθεμάτων τους όσο και των ρυθμών ανάλωσης. 1.4. Το Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι Αρχεία, και από το οποίο εξαιρούνται οι Προδιαγραφές των Φαρμάκων: 1.4.1. Το Αρχείο Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγρα- φών, στο οποίο αναρτώνται και παρακολουθούνται οι αξιολογήσεις τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ανα- πτυχθεί και αιτηθεί από τους φορείς του άρθρου 23 για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, 1.4.2. το Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγρα- φών για τα υπό κεντρικοποίηση προϊόντα και υπηρεσίες. Οι εν λόγω Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές είναι η απόληξη των διαδικασιών της αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Άρθρο 26Προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις απαιτούμενες προμήθειες προϊόντων και υπη- ρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, που θα γίνονται κεντρι- κά, συντάσσεται και ανανεώνεται όταν κρίνεται σκόπιμο, από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31, Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.), η οποία αφορά στη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση που θα ακο- λουθήσει η κεντρικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την κεντρικοποίηση προμηθει- ών προϊόντων ή υπηρεσιών οφείλει προηγουμένως να καταρτίζει Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), στο οποίο θα ορίζονται ρητά τα προϊόντα ή και οι υπηρεσίες για τα οποία θα πραγμα- τοποιείται κεντρική προμήθεια. Για τη συγκρότηση του εκάστοτε Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθει- ών (Ε.Σ.Κ.Π.) ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την κατάρτιση του Ε.Σ.Κ.Π. η Ε.Κ.Α.Π.Υ. λαμβάνει ιδίως υπόψη της: ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία προϊ- όντων και υπηρεσιών των τελευταίων ετών (ενδεικτικά, δείγμα τριών έως πέντε ετών), τις ήδη καταγραφείσες τάσεις ζήτησης, παραμέτρους που ενδέχεται να επηρε- άσουν τα επόμενα έτη, τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, τα αποθέματα και τους ρυθμούς απορρόφησής τους εκ μέρους των φορέων του άρθρου 23, τις απαιτούμενες οργανωτικές αναπροσαρμογές, καθώς και το ύψος της προεκτιμού- μενης δαπάνης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου θα συνεκτιμάται τυχόν πρόβλεψη δυνατότητας ομαδοποίησης των προς προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, υπό την έννοια ότι η συγκεντρωτική αγορά αυτών θα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει αθροιστικά ή κατά περίπτωση σε μείωση του κόστους απόκτησής τους, σε μείωση του χρόνου ολο- κλήρωσης των διαδικασιών και γενικότερα στην εμφά- νιση οικονομιών κλίμακας, λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μετά την έγκριση του Ε.Σ.Κ.Π. από τον Υπουργό Υγείας, τα απαραίτητα μέρη του εν λόγω σχεδίου, που απαιτούνται για την προετοιμασία των διαδικασιών των φορέων του άρθρου 23, που περιγράφονται ακολούθως, κοινοποιούνται στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την υλοποίηση του Ε.Σ.Κ.Π. απαιτείται, όλοι οι Φορείς του άρθρου 23 μετά την κοινοποίηση να προσδι- ορίζουν και αναρτούν στο Μητρώο τις ανάγκες τους για τα υπό κεντρικοποίηση προϊόντα και υπηρεσίες, εντός τριάντα (30) ημερών, στη βάση δωδεκάμηνης χρήσης. Ο προσδιορισμός των αναγκών γίνεται μέσω των κατα- χωρημένων ειδών στο Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνι- κών Προδιαγραφών και στο πλαίσιο των αποδεκτών ορίων των προτύπων αναλώσεων του Αρχείου Προτύ- πων Αναλώσεων. Ειδικά για τους φορείς του άρθρου 23 που εποπτεύονται από Υ.ΠΕ. ανατίθεται στις τελευταίες μέσω προστατευμένης πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ο έλεγχος, η αξιολόγηση, η επεξεργασία, η οριστικοποίηση των αναγκών, η ομογενοποίηση ανά μοναδικό κωδικό των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών και η καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Κεντρικοποίησης Προμηθειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για την υλοποίηση του ως άνω σχεδίου οι φορείς του άρθρου 23 οφείλουν, εντός του ίδιου χρονικού δι- αστήματος, να καταθέτουν ηλεκτρονικά σε αυτήν πο- σοτική απογραφή όλων των προϊόντων για τα οποία θα τους ζητηθεί και τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες τους, καθώς και τα αδρανή αποθέματά τους. Ως αδρα- νή αποθέματα ορίζονται οι απογραφόμενες ποσότητες προϊόντων πέραν των ορίων ασφαλείας που προσδιο- ρίζονται βάσει του Αρχείου Πρότυπων Αναλώσεων και που δεν διακινήθηκαν (αναλώθηκαν) κατά την προ της απογραφής περίοδο. Τα αδρανή αποθέματα κάθε Υ.ΠΕ. και κάθε φορέα του άρθρου 23 αναρτώνται στο Αρχείο Αναλώσεων Δικτύου και αποτελούν το Αρχείο «Αδρανή Αποθέματα». Τα συνολικά αδρανή αποθέματα ομογενο- ποιούνται ανά μοναδικό κωδικό από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το ομογενοποιημένο πλέον «Αρχείο Αδρανών Αποθεμά- των» χρησιμοποιείται για τις αναγκαίες «ανταλλαγές» σε προϊόντα μεταξύ των φορέων του άρθρου 23.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. μετά την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση του Ε.Σ.Κ.Π. προς τους φορείς του άρθρου 23, το αναρτά ολοκληρωμένο στο Μητρώο Κεντρικο-ποίησης Προμηθειών. Εντός αποκλει- στικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησης του ως άνω σχεδίου, οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος υποβάλλουν τυχόν αιτήματα για τρο- ποποίησή του επί τη βάσει των αναγκών τους, εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εξετάζει τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί και αναπροσαρμόζει αντίστοιχα το σχέδιο για τα προϊ- όντα ή υπηρεσίες που κάθε φορά έχει αποφασίσει. Για τους φορείς του άρθρου 23 που υπάγονται στον έλεγχο των Υ.ΠΕ., τα αιτήματα υποβάλλονται συγκεντρωτικά από τους Διοικητές τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. μέσω του «Αρχείου Αδρανών Αποθεμά- των» πραγματοποιεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τις διαθέσιμες χρεοπιστώσεις σε προϊόντα, παράγει τις ανα- μορφωμένες κεντρικοποιημένες ανάγκες και κοστολογεί αυτές για κάθε Υ.ΠΕ. και για κάθε φορέα του άρθρου 23, επί τη βάσει του Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι ανάγκες των φορέων του άρθρου 23, όπως προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία, αποτελούν το οριστικό σχέδιο κεντρικοποιημένων Προμηθειών για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο Ε.Σ.Κ.Π., το οποίο δημοσιεύεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναρτάται στο Μητρώο Κεντρικοποίησης προμηθειών.

Άρθρο 27Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι αρμόδια για τη διενέργεια των δι- αγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων ΕΚΑΑ για την κε- ντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος στα συγκεκρι- μένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για: α) την επιλογή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κατόπιν εκτίμη- σης παραγόντων, όπως ειδικές συνθήκες αγοράς, αριθ- μός των δυνάμενων να συμμετάσχουν σε διαδικασία συγκεντρωτικών αγορών κ.λπ., β) τους όρους των διακηρύξεων, γ) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, δ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού, ε) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπη- ρεσιών, στ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβά- σεων και την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ’ εξαίρεση προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., η προϋπολογισθείσα δαπά- νη των οποίων δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147), δύναται να διενεργούνται από τους φορείς του άρθρου 23 του πα- ρόντος και σε περίπτωση που πρόκειται για φορείς που εποπτεύονται και ελέγχονται από Δ.Υ.Π.Ε. διενεργούνται από τις οικείες Δ.Υ.Π.Ε., μετά από σχετικό αίτημά τους και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Για τις ως άνω προμήθειες οι φορείς δεσμεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Ε.Κ.Α.Π.Υ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 26 οι προμήθειες των φορέων του άρ- θρου 23, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, και όσα συγχρηματο- δοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτι- κά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον «Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» ή άλλα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λπ.). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η σκο- πιμότητα των ως άνω προμηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια από- φαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προμήθειας, το αντικείμενο της προμήθειας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Επίσης, οι Αποφάσεις Εγκρίσεων Σκοπιμό- τητας έργων που είχαν εκδοθεί για την Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν εν μέρει, παραμένουν σε ισχύ, προκειμέ- νου να επισπευστούν οι διαδικασίες ένταξης των προ- τάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω Προμήθειες πρέπει να ακο- λουθούν το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.

Άρθρο 28Διοικητικό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντι- πρόεδρο και επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγού- μενης παραγράφου διορίζονται σύμφωνα με τα οριζό- μενα στους νόμους 4369/2016 (Α΄33) και 4440/2016 (Α΄224). Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προ- σλήψεων του ν. 4369/2016 (Α΄33), τα μέλη του Διοικη- τικού Συμβουλίου διορίζονται προσωρινά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους για χρονι- κό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017. Το προσωπικό που κατείχε τις ανωτέρω θέσεις, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο της παρ. 1 του ν. 4369/2016 (Α΄33), εφόσον πληροί τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτόν. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης για ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Υ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3580/2007.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόε- δρος, ο οποίος είναι και ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται ως εξής: τρία (3) μέλη διορίζονται με απόφα- ση του Υπουργού Υγείας, εκ των οποίων το ένα (1) είναι υπάλληλος της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουρ- γείου Υγείας, ένα (1) μέλος υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ορίζεται με απόφαση του Πρόεδρου του Οργανισμού, ένα (1) μέλος ορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγει- ονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) και είναι Διοικητής μιας εκ των Υγειονομικών Περιφερειών, ένα (1) μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και ένα (1) μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και να διαθέτει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Τα λοιπά μέλη που ορίζονται από τους Υπουργούς και δεν έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, περιλαμβανομένου του Αντι- προέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ημεδαπής ή αλλοδαπής, με αντικείμενο συναφές με τη λειτουργία και τους σκοπούς της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και πρέπει να έχουν εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους και καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Από τα μέλη που ορίζονται από τους Υπουργούς το ένα πρέπει να είναι δικηγόρος και το άλλο οικονομολόγος, με πτυχίο ημεδαπής ή αλλο- δαπής, όπως ορίζεται στο ανωτέρω εδάφιο. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμ- βουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.: α) γενικός ή ειδικός γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας ή βουλευτής, β) διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέ- λος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά κα- θήκοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία των εννέα (9) μελών είναι τριετής και μπο- ρεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Τα μέλη του ΔΣ εκπί- πτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκο- ντα του μέλους, καθώς και για σπουδαίο λόγο, βάσει του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26). Τα έξι (6) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τους Υπουργούς, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρου και Αντιπροέδρου, είναι πλήρους και απο- κλειστικής απασχόλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών μέχρι α΄ βαθμού απαγο- ρεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηρι- ότητα στον τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας. Όσον αφορά στα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν δύνανται αυτά, μετά το πέρας της θητείας τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, να εργασθούν με οποιαδήπο- τε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε ανταγωνιστικό, στους σκοπούς της Ε.Κ.Α.Π.Υ., φορέα του ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τα μέλη που υπηρετούν ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και της ανά συνεδρίασης, αποζη- μίωσης των λοιπών, πλην πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εντός δύο (2) μηνών από την πρώτη του συνεδρί- αση, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με τον κανονισμό λειτουργίας ρυθ- μίζονται ιδίως: α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων του Διοικητι- κού Συμβουλίου, β) η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδρι- άσεων αυτού, γ) η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και η μορφή των εισηγήσεων, δ) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτό, ε) κάθε αναγκαίο θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία του, στ) τα ειδικότερα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας του.

Άρθρο 29Αρμοδιότητες Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις κά- τωθι αποφασιστικές αρμοδιότητες: 1.1. καθορίζει τη δράση της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 1.2. εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λει- τουργίας της, 1.3. εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισο- λογισμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογι- σμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του, 1.4. διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 1.5. αποφασίζει την αναγκαιότητα για την ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, 1.6. αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή υπεράσπιση των συμφερό- ντων αυτής, 1.7. εισηγείται τον Οργανισμό της, 1.8. μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών της. 1.9 εγκρίνει το περιεχόμενο και τη λειτουργία της Ηλε- κτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, 1.10 εγκρίνει την Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμη- θειών (ΣΚΠ), καθώς και τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρι- κοποίησης Προμηθειών για το σχετικό χρονικό διάστημα όπως περιγράφονται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31 του παρόντος, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, 1.11. εγκρίνει τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδι- κασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τους διαγωνισμούς που η Ε.Κ.Α.Π.Υ. αναλαμβάνει κεντρικά, τη διεξαγωγή και την κατακύ- ρωση όλων των διαδικασιών ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να εξει- δικεύονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της και να τροποποιούνται ή αφαιρούνται οι ανωτέρω προβλεπόμενες.

Άρθρο 30Αρμοδιότητες Προέδρου Α. Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις εξής αρμοδιό- τητες:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., φέρει την ευθύνη για την επίτευξη των σκοπών του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσε- ών του και μεριμνά για τη πρόσκληση των μελών στις συνεδριάσεις,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθε- σίας που διέπει την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τις δημόσιες συμβάσεις,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ζητή- ματα που απαιτούν νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν αυτή,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

εγκρίνει τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Διευ- θύνσεων για: 5.1. τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό προσωπικού, για κάθε είδους υπηρεσια- κές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, 5.2. την σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης από υπαλ- λήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των συμφερόντων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. ή και των συμφερόντων των φορέων του άρθρου 3 του παρόντος από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Πρό- εδρος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδί- κως. Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την αρμοδι- ότητα αυτή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Διεύθυνσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητι- κού Συμβουλίου συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

επικυρώνει τα πρακτικά των κληρώσεων για το διορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της. Β. Ο Πρόεδρος δύναται με αποφάσεις του να μεταβιβά- ζει στον Αντιπρόεδρο και λοιπά μέλη του ΔΣ, που υπηρε- τούν με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., αρμοδιότητες, καθώς και να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων.

Άρθρο 31Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Κ.Π.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. λειτουργεί Επιτροπή Στρατηγικής και Σχεδιασμού Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Π.), η οποία είναι τριμε- λής και αποτελείται από τους δύο Γενικούς Διευθυντές της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσι- ών και της Διεύθυνσης Μητρώου Προμηθειών και ένα μέλος του ΔΣ, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού. Η Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1.1. Σχεδιάζει και επικαιροποιεί τη Στρατηγική Κε- ντρικοποίησης Προμηθειών (Σ.Κ.Π.) υπό την έννοια του καθορισμού των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών της Κεντρικοποίησης, την υιοθέτηση των αναγκαίων στρατηγικών αποφάσεων και αρχών και τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Η Ε.Σ.Σ.Π. εισηγείται τη Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών στο ΔΣ της Ε.Κ.Α.Π.Υ., το οποίο με την σειρά του την κοινοποιεί στον Υπουργό Υγείας. 1.2. Η Επιτροπή καταρτίζει τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικοποίησης Προμηθειών, τα οποία έχουν ορισμένο χρονικό διάστημα εφαρμογής, στοχεύουν στην κεντρι- κοποίηση συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών και εκπληρώνουν μέρος των στόχων που προβλέπονται στην Σ.Κ.Π.. Κάθε Ε.Σ.Κ.Π. μετά την κατάρτισή του υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. προς έγκριση. Στο Ε.Σ.Κ.Π. περιέχονται: i. Συγκεκριμένα προϊόντα κατά προτεραιότητα και ο αντίστοιχος χρονικός προγραμματισμός για την υλοποί- ηση κεντρικής διαδικασίας προμηθειών γι’ αυτά, μέσα στο χρονικό πλαίσιο του Ε.Σ.Κ.Π.. ii. Εκτίμηση κόστους ωφέλειας των αποτελεσμάτων του Ε.Σ.Κ.Π.. iii. Εκτίμηση κινδύνου από την υλοποίηση του Ε.Σ.Κ.Π. iv. Διοικητικές και Οργανωτικές αναπροσαρμογές και άλλες ενέργειες που οφείλει να εμπλακεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του Ε.Σ.Κ.Π.. v. Οι αιτιολογικές εκθέσεις του Ε.Σ.Κ.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την κατάρτιση και εφαρμογή του Ε.Σ.Κ.Π. και ει- δικότερα για την ανάδειξη συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 9.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εισηγείται στον Υπουργό Υγείας το Επι- χειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών, για το οποίο εκδίδεται σχετική απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ε.Σ.Σ.Κ.Π. γνωμοδοτεί για τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147).

Άρθρο 32Διοικητική Οργάνωση Α. Διάρθρωση των υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διεύθυνση Διαγωνισμών και Συμβάσεων, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: 1.1. Τμήμα Ενστάσεων, με αρμοδιότητα την εξέτα- ση των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Για τον σκοπό αυτόν συγκροτείται τριμελές γνωμοδοτικό όργανο. 1.2. Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, το οποίο: i. επιμελείται την κατάρτιση σχεδίων διακηρύξεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ii. επιμελείται τη διενέργεια των δημοπρασιών μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147), iii. επιμελείται την ένταξη των συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147), iv. επιμελείται την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 1.3. Τμήμα Συμβάσεων, το οποίο: i. επιμελείται τη σύνταξη των συμβάσεων με τους ανα- δόχους, ii. παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Π.Υ., iii. επιμελείται για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμ- βάσεων, με χρήση και παρακολούθηση του ηλεκτρονι- κού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπου οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος εισάγουν πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως χρόνος παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών, ποσότητα κ.λπ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 2.1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο: i. εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. τις συμβάσεις χρηματοδότησης, ii. καταστρώνει το Ταμειακό Πρόγραμμα αποπληρω- μής υποχρεώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το εισηγείται στο Δ.Σ. Έχει επίσης την ευθύνη παρακολούθησης και επι- καιροποίησής του. 2.2. Τμήμα Λογιστικού το οποίο είναι αρμόδιο για: i. το Ταμείο, ii. το Λογιστήριο, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καταρτίζει τους προϋπολο- γισμούς και απολογισμούς λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καταρτίζει τους Ισολογισμούς και τις Οικονομικές Κατα- στάσεις, τηρεί το πρόγραμμα Μισθοδοσίας. 2.3. Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο: i. εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. το σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών αυτής σε ανθρώπινο δυναμικό, ii. επιμελείται την οργάνωση και εκτέλεση επιμορφω- τικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων επαγ- γελματικής εξειδίκευσης και προαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού της Ε.Κ.Α.Π.Υ., iii. έχει την ευθύνη της τήρηση μητρώου υπαλλήλων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., iv. διενεργεί τη κλήρωση για τον ορισμό των συλλογι- κών οργάνων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., v. έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των λει- τουργιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών, η οποία συγκρο- τείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: 3.1. Τμήμα Μητρώου Προϊόντων Υπηρεσιών και προ- μηθευτών, το οποίο: 3.1.1. αναπτύσσει ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, που ενσωματώνονται στο σύστημα υγείας και μεριμνά για τη συνεχή επικαιροποίηση αυτών. Για τα είδη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμη- θευτών τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτε- λούν αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρ- μας (α. αρχείο Κωδικοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και Προμηθευτών, β. αρχείο Εύρους Αποδεκτών Τιμών, γ. αρχείο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών και δ. Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών), 3.1.2. συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία τιμών από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά για τα είδη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και του μη- τρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, υλοποιώντας σχετικές έρευνες αγοράς, με στόχο την καταγραφή εύρους τιμών για κάθε είδος, με εξαίρεση τις τιμές των Φαρμάκων, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις. Τα παρα- πάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Για τη συλλογή των ανωτέρω η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να ζητά από τους Προ- μηθευτές προϊόντων υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις (3) χαμηλότερες τιμές στις χώρες που αυτά διακινούνται, 3.1.3. συντηρεί, ελέγχει και εγκρίνει τα δεδομένα προ- ϊόντων, υπηρεσιών και προμηθευτών, που εισάγονται στο Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, τηρώντας συγχρόνως τη σχετική τεκμηρίωση που υπο- βάλλεται από τους προμηθευτές για την εγγραφή στο παραπάνω Μητρώο, 3.1.4. διαχειρίζεται, συντηρεί και ενημερώνει το Μη- τρώο Τεχνικών Προδιαγραφών. 3.2. Τμήμα Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων, το οποίο: 3.2.1. προσδιορίζει δείκτες πρότυπης ανάλωσης ανά προϊόν/υπηρεσία και μονάδα αναφοράς, χρησιμοποιώ- ντας ιστορικά στοιχεία ανάλωσης και εξωτερικά συγκρι- τικά δεδομένα για κάθε μονάδα αναφοράς. Τα παραπά- νω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων, 3.2.2. συγκεντρώνει και κεντρικοποιεί τα δεδομένα αναγκών των φορέων του άρθρου 23, ελέγχει βάσει των κεντρικοποιημένων προτύπων αναλώσεων, κοστολο- γεί τις οριστικοποιημένες ανάγκες και συντάσσει τους σχετικούς προϋπολογισμούς για την υλοποίηση των διαγωνισμών. Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων, 3.3. Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο: 3.3.1. αξιολογεί τις τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που οι φορείς του άρθρου 23 αιτούνται και τις αναρτά, 3.3.2. παράγει τις Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές προδιαγρα- φές προϊόντων και υπηρεσιών που προγραμματίζονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. να κεντρικοποιηθούν. 3.4. Τμήμα Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο: 3.4.1. καταχωρεί μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρατηρητηρίου τις εγκεκριμένες τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες, 3.4.2. παρακολουθεί και συντηρεί την αδιάλειπτη καλή λειτουργία του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διεύθυνση Έρευνας Αγορών, η οποία ασχολείται με την αδιάλειπτη επαγρύπνηση του συστήματος αναφο- ρικά με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή δρώμενα στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας της Υγείας και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 4.1. Τμήμα Διεθνών σχέσεων και Συνεργασιών, το οποίο: α. Συνάπτει διακρατικές συμφωνίες ανταλλαγής πλη- ροφοριών αναφορικά με τα Διεθνώς εγκαθιδρυμένα συ- στήματα υποστήριξης των Προμηθειών της Δημόσιας Υγείας. β. Προγραμματίζει ενημερωτικές συναντήσεις και γνωμοδοτεί προς το ΔΣ περί των διεθνών τάσεων ορ- γάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης των Προμηθειών. γ. Συμμετέχει στους Διεθνείς οργανισμούς όπως ενδει- κτικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 4.2. Τμήμα Έρευνας Αγοράς, το οποίο: α. Κατηγοριοποιεί τα προϊόντα και υπηρεσίες σε κρίσι- μες κατηγορίες αναφορικά με τον όγκο και τη συνολική δαπάνη τους. β. Σχεδιάζει τη στρατηγική έρευνας αγοράς με βάση την προτεραιοποίηση, που αποφασίζει η επιτροπή Στρα- τηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποίησης. γ. Μεθοδεύει την έρευνα σε συνεργασία με τις δομημέ- νες σχέσεις, που συνάπτει η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών. δ. Οργανώνει σε τακτική βάση συνομιλίες με τα συλ- λογικά όργανα της αγοράς. ε. Ενημερώνεται αδιαλείπτως, περί των πρωτοκόλλων ΗΤΑ των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. στ. Εισηγείται προς το ΔΣ επικαιροποιημένες τιμές προϊόντων προκειμένου να ανανεώνεται το Μητρώο Αποδεκτού Εύρους Τιμών. Β. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να συγκροτούνται επιτρο- πές ειδικών με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας για όλες τις διαδικασίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Άρθρο 33Θέματα προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη στελέχωση της Ε.Κ.Α.Π.Υ. συνιστώνται ογδόντα (80) θέσεις μόνιμου προσωπικού και είκοσι (20) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασί- ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις κατηγορίες και ειδικότητες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβά- νονται τέσσερις (4) θέσεις Διευθυντών και δώδεκα (12) θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της ως άνω Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μόνιμο προσωπικό. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους: ΠΕ Διοικητικού: 5 θέσεις ΠΕ Οικονομικού: 8 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής: 5 θέσεις ΠΕ Στατιστικής: 6 θέσεις ΠΕ Μηχανικών: 11 θέσεις ΠΕ Θετικών Επιστημών: 12 θέσεις ΤΕ Λογιστικής: 4 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής: 4 θέσεις ΤΕ Διοικητικού: 4 θέσεις ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 4 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: 10 θέσεις ΥΕ Επιμελητών: 4 θέσεις Δικηγόροι: 3 θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η μετάταξη, απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4440/2016 (Α΄224). Για τους φορείς που εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Δ.Υ.Π.Ε., απαι- τείται η γνώμη από τον διοικητή αυτής. Μεταβατικά και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4440/2016 (Α΄224) οι ως άνω διαδικασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους που ακολουθούν αλλά και στα άρθρα 12 και 18 του ως άνω νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιτρέπεται η απόσπαση, η μετάταξη ή η μεταφο- ρά προσωπικού, που υπηρετεί σε φορείς του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για τη στελέχωση της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Οι ως άνω αποσπάσεις λήγουν στις 15.4.2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται διατηρεί τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στο φορέα από όπου προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να προσλαμβάνεται ειδικευ- μένο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι αμοιβές αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Το προσωπικό που έχει μεταταχθεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για στελέχωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, μεταφέρεται αυτοδικαί- ως στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.. β. Το αποσπασμένο ή έπειτα από τοποθέτηση, στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, προσωπικό από την κε- ντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, δύναται είτε να επιστρέψει στην οργανική του θέση είτε να μεταταχθεί ή αποσπαστεί μετά από αίτησή του, εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων από μόνιμο προ- σωπικό, δίδεται η δυνατότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. να αποσπά προσωπικό, από όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.

Άρθρο 34Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη στο παρόν διάταξη των νόμων 3580/2007, 3918/2011 και 2955/2001, ως και κάθε άλλη διάταξη ισχύουσας νομοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος, με την επιφύλαξη των προβλε- πομένων στις επόμενες παραγράφους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Πρόγραμμα Προμηθειών του 2015 όπως έχει εγκριθεί για υλοποίηση στο έτος 2017, θα ισχύσει και θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες. Διαδικασίες για τη σύναψη δημο- σίων συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων και υπη- ρεσιών του άρθρου 24, που περιλαμβάνονται σε ήδη εγκεκριμένα, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, Προγράμματα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, για τις οποίες δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη, διενεργούνται από τα όργανα και τους φορείς που ορίζονται σε αυτά. Διαδικασίες και εκκρεμείς προκηρύξεις και κεντρικοί δι- αγωνισμοί που διεξάγονται ή θα διεξάγονταν από την Ε.Π.Υ. υπάγονται στις αρμοδιότητες της νέας αρχής και διεξάγονται ή ολοκληρώνονται από αυτήν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια των προϊόντων και υπηρεσιών του άρθρου 24, για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση ή έχει χορηγηθεί σχετική εξου- σιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, εκτελούνται με τους όρους και τις διαδικασίες του μέχρι σήμερα ισχύ- οντος νομοθετικού πλαισίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μεταβατικά και μέχρι τον ορισμό Διευθυντών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται ο Πρόεδρος του ΔΣ να ορίζει, στην Επιτροπή Παρατηρητηρίου της περίπτωσης 1.1.3. της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου κα- θώς και στην Ε.Σ.Σ.Κ.Π., ως μέλη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι διατάξεις νόμου, για το υφιστά- μενο Παρατηρητήριο Τιμών, με την επιφύλαξη αντίθετων ρυθμίσεων του παρόντος.

Άρθρο 35Έναρξη ισχύος Μέρους Γ΄

Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει από τη δημοσί- ευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί- ζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 36Τροποποιήσεις στο άρθρο 1 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση γ΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ- θρο 1 του ν. 4304/2014 (Α΄234), αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Ιδιωτική χρηματοδότηση: η οικονομική ενίσχυση οποιασδήποτε μορφής που παρέχεται σε δικαιούχους χρηματοδότησης από φυσικά πρόσωπα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων: δα) Το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών πριν από την προκήρυξη των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπρο- σώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δύο (2) μηνών μετά τη διενέργεια των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. δβ) Το χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) όπως ισχύει, σε περίπτωση προκήρυξης έκτα- κτων γενικών βουλευτικών εκλογών που δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα έξι (6) μηνών πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και δύο (2) μηνών μετά τη διενέργεια των έκτακτων εκλογών. 3. Μετά την υποπερίπτωση δβ΄της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως αντικατα- στάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4304/2014, προστίθεται υποπερίπτωση δγ΄ ως εξής: «δγ) Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά στην περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών νοείται εφε- ξής ως περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων». 4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ζα΄ της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως αντικα- ταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4304/2014, προστίθεται η φράση: «, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου και της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων.». 5. Η παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως αντι- καταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4304/2014 αντικαθί- σταται ως εξής: «7. Η κρατική χρηματοδότηση δεν υπόκειται σε φόρο. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης, που λαμβάνει κάθε κόμμα και συνα- σπισμός κομμάτων είναι ακατάσχετο έναντι απαιτήσεων που απορρέουν από τραπεζικές συμβάσεις πίστωσης και έχουν χρόνο γέννησης έως την έναρξη ισχύος της πα- ρούσας διάταξης. Το ποσόν της ιδιωτικής χρηματοδότη- σης που δίδεται στους δικαιούχους χρηματοδότησης εκ- πίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄ 167).».

Άρθρο 37Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3023/2002

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4304/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, κάθε πολιτικό κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων δύναται, προς κάλυψη των δαπανών του, να πραγματοποιεί πληρωμές προς τρίτους, χωρίς χρήση των λογαριασμών της παρούσας παραγράφου, εφόσον οι πληρωμές αυτές συνολικά δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ετησίως και συνο- δεύονται από τις αντίστοιχες αποδείξεις, τιμολόγια και συναφή παραστατικά που αποδεικνύουν τη δαπάνη.».

Άρθρο 38Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3023/2002ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6, όπως αντικατα- στάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4304/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση κάθε υποψήφιος ή/και αιρετός αντι- πρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δύναται να πραγματοποιεί, αποκλειστικά προς κάλυψη των δαπανών του, πληρωμές σε τρίτους, χωρίς χρήση του λογαριασμού της παρούσας παραγρά- φου, εφόσον οι πληρωμές αυτές συνολικά δεν υπερβαί- νουν το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, για όλη τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες απο- δείξεις, τιμολόγια και συναφή παραστατικά που αποδει- κνύουν τη δαπάνη.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Τα ελεγχόμενα πρόσωπα του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να ανοίξουν τον ανωτέρω τραπεζικό λο- γαριασμό εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους και τα Πιστωτικά Ιδρύματα οφείλουν να τον γνωστοποιήσουν αυθημερόν στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου.».

Άρθρο 39Τροποποιήσεις του άρθρου 7 του ν. 3023/2002ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, δια- γράφεται η φράση «ή νομικό».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως αντι- καταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Κάθε ιδιωτική χρηματοδότηση σε πολιτικό κόμ- μα και συνασπισμό κομμάτων που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά μόνο μέσω των τραπεζικών λογαριασμών τους οποίους τηρούν τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων με υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων της ταυτότητας του χρηματοδότη.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως αντι- καταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4304/2014 αντικαθί- σταται ως εξής: «4. Η έκδοση κουπονιών, η αγορά των οποίων αποτελεί μέσο χρηματοδότησης, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την Επιτροπή Ελέγ- χου. Σε αυτά είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονομα- τεπωνύμου και του αριθμού φορολογικού μητρώου ή του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αγοραστή χρηματοδότη, εφόσον το ποσό της χρηματοδότησης υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ. Το ανώτατο συνολικό ποσό των κουπονιών αξίας πενήντα (50) ευρώ και κάτω, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από την Επιτροπή Ελέγχου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης του προη- γουμένου έτους ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων ετησίως, ούτε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά κόμμα ή συνασπισμό κομ- μάτων κατ’ έτος. Το ακριβές ποσό των κουπονιών αυτών, που αντιστοιχεί σε κάθε κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εκδίδεται το πρώτο δεκαή- μερο κάθε έτους. Το ποσό αυτό, για τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, που δεν λαμβάνουν τακτική κρατική χρηματοδότηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ετησίως. Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να διασταυρώ- νει αν το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαφορά ανά- μεσα στα θεωρημένα και στα διατεθέντα από το κόμμα ή το συνασπισμό κουπόνια, συμπίπτει με τον αριθμό των αδιάθετων κουπονιών που υποχρεωτικά της επιστρέ- φονται με ευθύνη του κόμματος ή του συνασπισμού. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του παρόντος νόμου, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος και τα όρ- γανα βεβαίωσης της καταστροφής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως αντι- καταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, αντικα- θίσταται ως εξής: «6. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τα κόμματα ή τους συνασπισμούς από: α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθα- γένεια. β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού. δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκ- δότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως τρο- ποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, αντικαθί- σταται ως ακολούθως: «7. Απαγορεύεται στους δικαιούχους της κρατικής χρηματοδότησης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 η εκχώρηση ή ενεχύραση της απαίτησης για κρατική χρηματοδότηση προς το σκοπό της χορήγη- σης νέων ή της αποπληρωμής υφιστάμενων τραπεζικών δανείων, για ποσό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της κρατικής χρηματοδότησης του τρέχοντος οι- κονομικού έτους. Τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμά- των οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την Επιτροπή Ελέγχου και την Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε νέα δα- νειακή σύμβαση ή για κάθε τροποποίηση υφιστάμενης το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της. Η δανειοδότηση και η μεταβολή κάθε υφιστάμενης σύμβασης πίστωσης των πολιτικών κομμάτων ή συνα- σπισμών κομμάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους τραπεζικής δεοντολογίας και πρακτικής, όπως καθορίζονται και ισχύουν από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης πλήρως αιτιολογημένης απόφασης του ΔΣ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η παράλειψη της ανω- τέρω υποχρέωσης ενημέρωσης επισύρει την ποινή της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 3023/2002, όπως αυτή προ- στέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4304/2014. Η Επιτροπή Ελέγχου αναρτά την έγγραφη ενημέρωση στην επίσημη ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο σύμφωνα με την υποπερί- τωση ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, καταργείται.

Άρθρο 40Τροποποίηση του άρθρου 7Β του ν. 3023/2002

Η παρ. 4 του άρθρου 7Β του ν. 3023/2002, όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους κατά τα ανωτέρω υποψηφίους ή/και αιρετούς από: α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθα- γένεια. β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού. δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκ- δότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.».

Άρθρο 41Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 3023/2002ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4304/2014, δι- αγράφεται η λέξη «προϋπολογισμούς,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 16 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστά- θηκε με το άρθρο 12 του ν. 4304/2014, προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής: «5. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων, που λαμβάνουν τακτική κρατική χρηματοδότηση, δημο- σιεύουν κατ’ έτος ισολογισμό εσόδων και δαπανών σύμ- φωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους στην επίσημη ιστοσελίδα που υποχρεούνται να τηρούν στο διαδίκτυο. 6. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμά- των, που λαμβάνουν τακτική κρατική χρηματοδότηση, υποχρεούνται να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών αναφορικά με την περίοδο ελέγχου προε- κλογικών δαπανών και εσόδων, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα που τηρούν στο διαδίκτυο, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 7. Τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων έχουν υποχρέωση να τηρούν τα λογιστικά και φορολογικά τους αρχεία για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.».

Άρθρο 42Τροποποιήσεις του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδα΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ελεγχόμενα πρόσωπα, ισολογισμούς και απολογισμούς, όπως αυτοί προκύ- πτουν από τα λογιστικά βιβλία που τηρούν κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, καθώς και ειδική έκθεση εκλο- γικών εσόδων και δαπανών αναφορικά με την περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων, το αργότε- ρο εντός τριών (3) μηνών από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο τρόπος σύνταξης και τα ειδικότερα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «β) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ελεγχόμενα πρόσωπα, αναλυτικές καταστάσεις, παραστατικά και αποδείξεις εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο απο- δεικτικό της χρηματοδότησής τους και της διαχείρισης των οικονομικών τους στοιχείων για την περίοδο ελέγ- χου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων το αργό- τερο εντός τριών (3) μηνών από την πραγματοποίηση των εκλογών. Τα ανωτέρω παραστατικά καταθέτουν οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγησαν, καθώς και οι αναπληρωματικοί των συνδυασμών των κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων, με τις εξής διακρίσεις: αα) Ο πρώτος αναπληρωματικός για τις εκλογικές πε- ριφέρειες στις οποίες εκλέγονται ένας (1) έως και πέντε (5) βουλευτές. ββ) Οι δύο πρώτοι αναπληρωματικοί σε όσες εκλέγο- νται από έξι (6) έως και δέκα (10) βουλευτές. γγ) Οι τρεις πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική περιφέρεια Α΄ Θεσσαλονίκης. δδ) Οι τέσσερις πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλο- γική περιφέρεια Α΄ Αθηνών και εε) Οι πέντε πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική περιφέρεια Β΄ Αθηνών. Σε περίπτωση ανάδειξης στο βουλευτικό αξίωμα, ανα- πληρωματικού, καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω διακρίσε- ων, ο βουλευτής που αναδείχτηκε υποχρεούται να υπο- βάλει την αναλυτική κατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, στην Επιτροπή του άρθρου 21 του παρόντος νόμου εντός τριάντα (30) ημερών από την ορκωμοσία του.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ελεγχόμενα πρό- σωπα, το πλήρες και αναλυτικό περιεχόμενο, καθώς και την οικονομική αποτίμηση των εκατέρωθεν συναλλαγών που έχουν πραγματοποιήσει με τους δικαιούχους χρημα- τοδότησης για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων, εντός τριών (3) μηνών από την πραγματοποίηση των εκλογών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν.  4304/2014, διαγράφεται η φράση «τους ετήσιους προϋπολογισμούς».

Άρθρο 43Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3023/2002ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4304/2014, δια- γράφεται η υποπερίπτωση ιδδ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην υποπερίπτωση ιδζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4304/2014, διαγράφεται η φράση «ετήσιους προϋπολογισμούς».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η υποπερίπτωση ιδθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «ιδθ) Τις προεκλογικές δαπάνες και τα έσοδα κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων και το συνολικό ποσό που διέθεσαν και εισέπραξαν όλα τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων κατά την περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4304/2014, προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής: «ιζ) Η Επιτροπή Ελέγχου δημοσιοποιεί τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων ιδα΄ έως ιδζ΄ και ιδθ΄ έως ιδι΄ της παρούσας παραγράφου το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την παρα- λαβή τους. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπερί- πτωση ιδη΄ της παρούσας παραγράφου δημοσιεύονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου οφείλει να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την επίσημη ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, καθιστώντας άμεσα προσβάσιμα στους πολίτες τα ανωτέρω στοιχεία. Σε περίπτωση που κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων δεν υποβάλλει τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία, η Επιτροπή Ελέγχου δημοσιεύει την παράλειψη αυτή στην ιστοσελίδα της.».

Άρθρο 45Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 19 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρ- θρου έχουν εφαρμογή και για τις δωρεές που χορηγού- νται σε δικαιούχους χρηματοδότησης, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως ισχύει, δηλαδή σε πολιτικά κόμματα ή συνασπι- σμούς κομμάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπρο- σώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για δα- πάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2017 και εφεξής.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 46Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α΄62)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα το ακριβές ύψος της απαίτησης, ο συντονιστής προ- σμετρά στα ποσοστά της απαρτίας και της πλειοψηφί- ας μέχρι το πέρας της διαδικασίας μόνο το μέρος της απαίτησης που δεν αμφισβητείται, εκτός εάν η απαίτηση προσδιοριστεί σε διαφορετικό ποσό από τον εμπειρο- γνώμονα κατά την επαλήθευση των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Ο πιστωτής που συνεχίζει να αμφισβητεί το ποσό της απαίτησής του στο τέλος της διαδικασίας δεν εμποδίζεται να επιδιώξει τη δικαστική αναγνώριση του ύψους της».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4469/2017 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε) μη συμβαλλόμενοι πιστωτές αμφισβητούν το ποσό της απαίτησής τους, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή τον εμπειρογνώμονα, προκύ- πτει ότι το αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης αντι- στοιχεί σε ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και αποδεικνύεται ενώπιον του δικαστηρίου η βασιμότητα της αξίωσης του πιστωτή, κατά το αμφισβητούμενο μέρος.».

Άρθρο 47Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «8. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜ- ΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄143). Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη ανα- ζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Η έκδοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθε- σης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρ- τησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η ανα- θέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθε- σης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νο- είται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέ- ρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 122 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 122 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26 παράγραφοι 2, 32, 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησι- μοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται, σύμφωνα με τυ- ποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορί- ες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66. 2. Μέχρι την έκδοση των τυποποιημένων εντύπων της παραγράφου 1, οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις διακηρύ- ξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανά- θεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερο- μηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 327 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ο ανα- θέτων φορέας δημοσιεύει διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 296.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 260.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παρ. 2 του άρθρου 330 του ν. 4412/2016 αντι- καθίσταται ως εξής: «Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νο- είται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 331 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέ- ρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το άρθρο 332 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 332 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 263 παρ. 3, 269, 327 και 328, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικα- σίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιού- νται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. 2. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορί- ες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτή- ματος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παρ. 5 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 αντι- καθίσταται ως εξής: «5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύνα- ψης σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 120 και της παρ. 1 του άρθρου 300 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντι- καθίσταται ως εξής: «2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρε- ωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την παράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει: α) Τη 15η Ιουνίου 2017 για: αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβα- σης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρου- σα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενερ- γούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος. ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμ- βασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο- ψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παρ. 6) που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος. β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για: αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δη- μοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνι- κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι αρχές του Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος. ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ- βάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοι- πών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενερ- γούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος. γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσε- ων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η παρ. 3 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντι- καθίσταται ως εξής: «3. Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38, πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4, αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παρα- γράφου 4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1.1.2018. Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 50 του ν. 4446/2016 (Α΄240) και τροποποιήθηκαν με το άρ- θρο 54 παρ. 2 του ν. 4465/2017 (Α΄47), η φράση «31η Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου 2017».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στην παρ. 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2017 (Α΄ 24) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47), η φράση «31η Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου 2017». Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Η κατά την παράγραφο 15 τροποποίηση της ημε- ρομηνίας έναρξης ισχύος, που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, ισχύει αναδρομικά από την 18η Απριλίου 2017.

Άρθρο 48Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί- γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 προστί- θεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως: «ε. Στις εταιρίες της περίπτωσης α΄ της παρούσας πα- ραγράφου επιτρέπεται και η διαχείριση των ακινήτων που αποτελούσαν ασφάλεια για τα δάνεια ή τις πιστώ- σεις που αυτές διαχειρίζονταν και έχουν μεταβιβαστεί στον δικαιούχο της απαίτησης. Στις εταιρίες αυτές δεν επιτρέπεται η απόκτηση, δια μεταβιβάσεως ή εκχωρή- σεως ή από εθελοντική εκποίηση ή από πλειστηριασμό, ακίνητης περιουσίας που συνδέεται με τα δάνεια και τις πιστώσεις που αυτές διαχειρίζονται.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εταιρίες αυτές, μετά τη λήψη άδειας λειτουργίας, καταχωρούνται σε ειδικό Μητρώο του Γενικού Εμπορι- κού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37) για τις ανώνυμες εταιρίες».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «β) την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώ- πων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή στην εταιρία, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107). Προ- κειμένου να προσδιοριστεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδικής συμμετοχής, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4261/2014.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ για την αξιολόγηση των κρι- τηρίων καταλληλότητας και από τα πρόσωπα της περί- πτωσης δ΄ για την ικανότητα και καταλληλότητα, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση που εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 1 του ν. 4354/2015 προστίθεται η φράση: «όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 προστίθεται φράση ως εξής: «, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες, για την αξιολό- γηση των κριτηρίων καταλληλότητας, όπως αυτά ορίζο- νται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται η φράση «κατά το προη- γούμενο εδάφιο γνωστοποίησης πρόθεσης εξαγοράς ή της αύξησης της ειδικής συμμετοχής» με τη φράση «υποβολής πλήρους φακέλου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 25 του άρ- θρου 1 του ν. 4354/2015 διαγράφεται η τελεία και προ- στίθεται φράση ως εξής: «εφόσον έχουν πάρει άδεια σύμφωνα με την παρά- γραφο 20 του παρόντος ή εισπράττουν χρήματα δανει- οληπτών για λογαριασμό των εντολέων τους ή διαχειρί- ζονται δάνεια για λογαριασμό μη εποπτευόμενου από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος που δεν υπόκειται πρωτογενώς στις σχετικές υποχρεώσεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «Επί μεταβιβάσεως απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων ο νέος εκδοχέας συνεχίζει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας από το στάδιο που ήταν πριν τη μεταβίβαση.».

Άρθρο 49Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 1Α ως εξής: «1Α. Επιπλέον, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Αυγούστου, στις εξής περιοχές: α) Στο Δήμο Αθηναίων και β) σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση 3046/51009/1994 (Β΄ 833), και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ- ξης ορίζονται τα συγκεκριμένα όρια των περιοχών της περίπτωσης β΄ λαμβανομένης υπόψη της εμπορικής δραστηριότητας της κάθε περιοχής. Σε περίπτωση που η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου συμπίπτει με επίσημη αργία, η εξαίρεση του πρώτου εδα- φίου μετατίθεται την προηγούμενη Κυριακή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρ- μόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επι- τρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών κατα- στημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονο- μική δραστηριότητα της περιοχής. Η απόφαση του Αντι- περιφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.».

Άρθρο 50Μεταβατική διάταξη για το άρθρο 49

Αποφάσεις Αντιπεριφερειαρχών, οι οποίες έχουν εκδο- θεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζουν τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές, παραμένουν σε ισχύ και καταλαμβάνουν όλα τα εμπορικά καταστήματα.

Άρθρο 51

Στο άρθρο 31 του ν. 4369/2016 (Α΄33) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄265), του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α΄51) και η Κεντρική Υπη- ρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμο- γής των διατάξεων του Μέρους Δ’ του παρόντος νόμου. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 27.2.2016.».

Άρθρο 52

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), η φράση «στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του άρθρου 4 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)» αντι- καθίσταται από τη φράση «στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.».

Άρθρο 53Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄265)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4314/2014 αντικα- θίσταται ως εξής: «4.α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά- πτυξης ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος νόμου, της Κεντρικής Υπηρεσί- ας της ΜΟΔ και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού παύεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν συ- ντρέξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) Αν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα προβλεπό- μενα στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄26) αδικήματα. ββ) Αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δι- καιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. γγ) Αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συμπαρά- σταση (πλήρη ή μερική), σε επικουρική δικαστική συ- μπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή το Δικαστήριο έχει απο- φασίσει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων. δδ) Αν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιο- δήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145. β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ- ξης, κατόπιν εισήγησης του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή Περιφερειάρχη ή Υπουργού, στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία, στην περίπτωση της ΜΟΔ ΑΕ του Προ- έδρου του ΔΣ της και στην περίπτωση του Προϊσταμέ- νου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ο προϊστάμενος απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσια- κό λόγο που αφορά πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Για την έκδοση της ως άνω απόφασης απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία ρυθμίζεται και κάθε σχετικό με τη λειτουργία της θέμα και αποτελείται από τον νομικό σύμβουλο ή τον πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, και δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προ- σωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του. Η γνώμη της Επιτροπής εκδίδεται μετά από κλήση σε ακρόαση του προϊσταμένου. γ) Ο προϊστάμενος μπορεί επίσης να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτησή του κοινοποιούμενη στον Γενι- κό ή Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη ή Υπουργό στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία και στην περίπτωση της ΜΟΔ Α.Ε. στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 58 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρά- γραφος 14 ως εξής: «14. Mε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά- πτυξης συνιστάται για τις δράσεις του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ- ΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ειδικό μητρώο δομών στήριξης επιχειρηματικότητας, το οποίο τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα για τη συγκρότηση και λειτουργία του. Με την ως άνω απόφα- ση δύναται να προβλέπεται η ανάπτυξη και η λειτουρ- γία ειδικού πληροφοριακού συστήματος. Στο μητρώο δύναται να εγγράφονται υφιστάμενες δομές παροχής υπηρεσιών στήριξης και φιλοξενίας στις υπό σύσταση και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Oι δαπάνες παροχής υπηρεσιών από τις εγγεγραμμένες δομές στο μητρώο προς κάθε μορφής επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών, δύναται να είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της εκάστοτε Πρόσκλησης και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Η θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων λήγει αυτο- δικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39. Η επιλογή και τοποθέτηση του συνόλου των προϊσταμέ- νων ολοκληρώνεται μέχρι 28.2.2018. Έως την επιλογή των προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολου- θούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος προϊστάμενοι.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 αντικα- θίσταται ως εξής: «4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ- ξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται η σύσταση, συγκρότηση και η λειτουργία μητρώου αξιολογητών, καθώς και μητρώου παρακολούθησης, πιστοποίησης/ επαλήθευσης πράξεων για το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 72Α του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 9, 33 και 51, καθώς και των παραγράφων 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 27 και των πα- ραγράφων 3, 5 και 9 του άρθρου 48 εφαρμόζονται και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ.».

Άρθρο 54Τροποποίηση της υ.α. 529/2000 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 67) και Σύσταση Μητρώου Ρευματοδοτών ΡευματοληπτώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 529/2000 (Β΄67) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Διάθεση στην αγορά και εγκατάσταση ρευ- ματοδοτών και ρευματοληπτών» αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης ακολουθεί τη δι- άρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, υπό την προϋπόθεση ισχύος, κατά το χρόνο καταχώρησης, των σχετικών ανα- γραφόμενων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του. Σε περίπτωση μη ρητής ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού, η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης ορίζεται στα πέντε (5) έτη. Εφόσον, στις ανωτέρω περι- πτώσεις, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα εν λόγω πρότυπα κατά τη διάρκεια ισχύος της καταχώρησης, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προβεί στην ανανέωσή της, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.». β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της ως άνω απόφασης καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο αριθμός καταχώρησης που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της υ.α. 529/2000 (Β΄67) δύναται να εκδίδεται ηλεκτρονικά με τη χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας – Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών που συνιστά- ται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής κατα- χώρησης, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δημιουργία και διαχείριση του Μητρώου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 55ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πρώτη ένταξη των εφημερίδων στην παραπά- νω απόφαση απαιτείται να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο οι μεν ημερήσιες επί έξι (6) μήνες, οι δε εβδομαδιαίες επί ένα (1) έτος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου Α.2 του άρθρου 3 και οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. Β.2 του άρθρου 3 του ν. 3548/2007.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργεί- ται η περίπτωση ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών ραδιο- φωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών απαιτούνται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και σύναψη σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 4279/2014 (Α΄158).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44), μετά τη λέξη «τρί- των» προστίθεται φράση ως εξής «,εφόσον αυτή εμπίπτει στο σκοπό της υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4279/2014 (Α΄ 158), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ανακοινώσεις που γίνονται από τηλεοπτικό οργανι- σμό για τα δικά του προγράμματα και για δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράμ- ματα αυτά, κοινωνικά μηνύματα, ανακοινώσεις χορηγίας και τοποθέτησης προϊόντος δεν προσμετρώνται στον ως άνω διαφημιστικό χρόνο.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 56ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ββ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α΄244), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκα- λίας (ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σε- πτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει το ΕΩΠΔ στον Δ/ντη Εκπαίδευσης προς ενη- μέρωσή του.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικα- θίσταται ως εξής: «Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος, μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση δδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλι- σης χορηγείται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου που ισχύει για τα δημόσια νηπιαγωγεία, με διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, και οι διδάσκοντες θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες της πρωτοβάθ- μιας εκπαίδευσης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής: «2Α. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχο- λείων με φροντιστήρια και με κέντρα ξένων γλωσσών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4071/2012 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ανωτέρω σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλ- ληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποι- ές και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, πλέον της μίας (1) πρώτης ξένης γλώσσας που προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοσίου σχολείου. Επιπλέ- ον, επιτρέπεται η διδασκαλία πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μαθητές που φοιτούν σε άλλες σχο- λικές μονάδες, κατά προτεραιότητα από εκπαιδευτικούς της οικείας σχολικής μονάδας που απασχολούνται για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους. Επιπλέον, μπορεί να προσλαμβάνονται, εξαιρετικά για κάθε σχολικό έτος, διδάσκοντες με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 30.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση β΄ της παρ.4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και αν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται κατά προτε- ραιότητα από τη Διεύθυνση του σχολείου στους εν λόγω εκπαιδευτικούς άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριό- τητες, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντο- νισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργά- νωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.  682/1977, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «δδ) διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγ- γελματικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) του- λάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθο- ρίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκ των οποίων η πρώτη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος προσθέτει συμπλη- ρωματική έκθεση εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά στην περίπτωση που η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η σύμβαση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτι- κού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και εκδίδεται σχετική πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασί- ας για τους λόγους που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ και στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 κρίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία εξετάζει αν η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε νομίμως και αν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και αποφαίνεται σχετικά. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, και αποτελείται από: α) Έναν (1) Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρω- τή του, υπηρετούντες στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδι- κείου. β) Δύο (2) Πρωτοδίκες υπηρετούντες στο Τμήμα Ερ- γατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου. Ένας (1) εκπρόσωπος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. που υποδεικνύε- ται με απόφαση της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και ένας (1) εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης που υποδεικνύονται με απόφαση της παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμε- τοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αποζημίωση. Η ανωτέρω Επιτροπή λαμβάνει υπ’ όψιν και τις υπηρε- σιακές εκθέσεις, συνεδριάζει δε και αποφαίνεται υποχρε- ωτικά εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την καταγγελία και υποβάλλει την πρότασή της στον αρ- μόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία διατυπώνεται η κρίση της σχετικά με τη νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα ανωτέρω. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει σχε- τική απόφαση περί απόλυσης ή μη του εκπαιδευτικού, σύμφωνη με το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτρο- πής εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή σε αυτόν της πρότασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευ- σης της εν λόγω προθεσμίας τεκμαίρεται η νομιμότητα και μη καταχρηστικότητα της καταγγελίας. Η καταγγελία της σύμβασης του εκπαιδευτικού δεν παράγει έννομα αποτελέσματα πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Ύστερα από την έκδοση της απόφασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύ- γουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης έκδοσης της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής και έως την έκδοσή της, δεν απαιτείται η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας για τη λύση της σύμβασης. Απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που λαμβάνουν χώρα χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι άκυρες.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με σύμβαση εργα- σίας αορίστου χρόνου, των οποίων η σύμβαση καταγγέλ- λεται κατά τα ανωτέρω, καθώς και στους αποχωρούντες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λόγω συμπληρώσεως του συντάξιμου χρόνου ή του 70ού έτους της ηλικίας τους, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Στην αποζημίωση υπολογίζεται και η υπηρεσία τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχό- λησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημό- σιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 και οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 57ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α΄110), β. τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4051/1960 (Α΄ 68), γ. η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄149), δ. το άρθρο 2 του ν. 1545/1985 (Α΄91).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από 1.1.2018 η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργα- σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ- ης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄149), ως προς το σκέλος της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περι- έρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών ασκείται από τις αρμόδι- ες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 58ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, ως εξής: «Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπο- λογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγού- μενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορο- λογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές ει- σφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, ως εξής: «Από 1.1.2018 και εντεύθεν, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφα- λιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.».

Άρθρο 58α

Η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188) αντι- καθίσταται ως εξής: «10. Από τον ΛΑΕΚ επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστι- τούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα- τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθώς και ινστι- τούτα και εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, η επιχορήγηση από τον ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α. για λογαριασμό του ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον Ο.Α.Ε.Δ.. Για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η επιχορήγηση ανέρ- χεται στο οκτώ τοις εκατό (8%) επί του εισπραττόμενου από τους λοιπούς φορείς ποσοστού, κατά τα ανωτέρω. Με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση εκτάκτων ενισχύ- σεων που χορηγήθηκαν κατόπιν υπουργικών αποφά- σεων που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α΄ 295), σε φορείς της παρούσας παραγράφου, από την επιχορήγησή τους παρακρατείται κατ’ έτος ποσό ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης που αυτοί λαμβάνουν κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό της ετήσιας επιχορήγησης του έτους 2016 αφαιρείται από το συνολικό ποσό οφειλής του κάθε φορέα.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 59Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 927 του Κώδικα Πο- λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Αν πρόκειται για κατάσχεση, ορίζει ως υπάλληλο του πλειστηριασμού έναν συμβολαιογράφο της περιφέρειας του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση και αναφέρεται η τυχόν διενέργειά του με ηλεκτρονικά μέσα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 943 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια ορίζει συνάμα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ημέρα και ώρα του πλειστηρια- σμού, καθώς και την τυχόν διενέργεια αυτού με ηλεκτρο- νικά μέσα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 959Α.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η εκτέ- λεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς και την τυχόν διενέργειά του με ηλεκτρονικά μέσα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 2 του άρθρου 955 του Κώδικα Πολιτικής Δι- κονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα της περάτωσης της κατάσχεσης, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση της επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέ- σεις επίδοσής της στον οφειλέτη και τον γραμματέα του ειρηνοδικείου και, στην περίπτωση του άρθρου 956 παρ. 3, και το γραμμάτιο της δημόσιας κατάθεσης, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της κατα- σχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυ- μα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον αριθμό φορο- λογικού τους μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστη- ριασμού και την τυχόν διενέργεια αυτού με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927, το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλει- στηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από τον δικαστικό επιμε- λητή και δημοσιεύεται με επιμέλειά του μέχρι τη δέκατη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύ- σεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημο- σιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Το απόσπασμα αυτό επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον ενεχυ- ρούχο δανειστή, εφόσον το ενέχυρο είναι γραμμένο σε δημόσιο βιβλίο. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 1 του άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δι- κονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται δη- μόσια ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός διενεργείται είτε κατά τις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος άρθρου είτε με ηλεκτρονικά μέσα κατά το άρθρο 959Α. Ο πλειστηρι- ασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μετά το άρθρο 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο- μίας προστίθεται νέο άρθρο 959Α με τίτλο «Πλειστηρι- ασμός με ηλεκτρονικά μέσα, ηλεκτρονικός πλειστηρια- σμός», ως εξής: «Άρθρο 959Α Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα – ηλεκτρονικός πλειστηριασμός. 1. Ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα - ηλεκτρο- νικός πλειστηριασμός - διενεργείται από τον πιστοποιη- μένο, για το σκοπό αυτόν, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συμβολαιογράφο μέσω των ηλεκτρο- νικών συστημάτων πλειστηριασμού. 2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρο- νικών συστημάτων πλειστηριασμού ανήκει, στους κατά τόπους αρμοδίους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους. 3. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού περιέ- χουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία περιλαμ- βάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης. 4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουμένως πιστο- ποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. 5. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετο- χή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την εγγύηση της παρ. 1 του άρθρου 965, το τέλος χρήσης των συστη- μάτων, και έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παρ. 2 του άρθρου 1003, μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλει- στηριασμού. Η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα διατη- ρείται σε Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης διορί- ζει με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντί- κλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης. 6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης πα- ραγράφου ελέγχει τα υποβαλλόμενα αρχεία διαπιστώνει με πράξη του μέχρι ώρα 17.00 της προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παρα- γράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος. 7. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώ- πιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων. Αν τα κα- τασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια πε- ρισσότερων ειρηνοδικείων, ο ηλεκτρονικός πλειστηρια- σμός διενεργείται, κατ’ επιλογή του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου. 8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται ημέ- ρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. Σε περίπτω- ση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφο- ρά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παρά- τασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατά- σεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκλη- ρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προ- ηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοί- κησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτι- κές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά. 9. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλει- οδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχι- κές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρο- νικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές. 10. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται αμέσως από τα συστήμα- τα για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδότης ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά. 11. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέ- ρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για τυχόν αναστολή, ματαί- ωση ή διακοπή του πλειστηριασμού, καθώς και για το λόγο αυτής. 12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειο- δοτικών προσφορών ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηρια- σμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμά του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συ- ντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατα- κυρώνοντας τα πράγματα στον πλειοδότη. 13. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο υπερ- θεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Με την καταβολή του πλειστηριάσματος, το κατακυρωμέ- νο πράγμα παραδίδεται στον υπερθεματιστή. Η παρά- δοση του πράγματος στον υπερθεματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν από την καταβολή του πλειστηριάσματος. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφεί- λει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του πλειστηριάσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύ- σεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Οι ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλή- λων των πλειστηριασμών ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονο- μίας και Ανάπτυξης. Μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος του πλειστη- ριασμού ορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο γίνονται οι καταθέσεις. 14. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ακινήτων ο υπερ- θεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο τη δωδέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλει- στηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 15. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά- νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστη- μάτων πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, ο τρόπος καθο- ρισμού και είσπραξης τέλους χρήσης των συστημάτων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 964 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αν είναι παρών, ορίζει τη σειρά με την οποία θα κατακυρώ- νονται τα κατασχεμένα πράγματα. Όταν ο πλειστηρια- σμός διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση ορίζει εγγράφως, εφόσον το επιθυμεί, προς τον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλει- στηριασμού τη σειρά με την οποία θα κατακυρώνονται τα κατασχεμένα πράγματα το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού δύναται να ορίσει ο ίδιος σε περίπτωση μη έγγραφης ειδοποιή- σεως του καθ’ ου η εκτέλεση την σειρά κατακύρωσης. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενημε- ρώνει τα ηλεκτρονικά συστήματα για τη σειρά κατακύρω- σης των κατασχεμένων πραγμάτων. Από τη στιγμή που το πλειστηρίασμα καλύψει το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα της εκτέλεσης, λήγει ο πλειστηριασμός των κατασχεμένων πραγμάτων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παρ. 1 του άρθρου 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία ο πλειστηριασμός διε- νεργείται με ηλεκτρονικά μέσα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 4 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δι- κονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετή- ρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέ- τη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, καθώς και το πιστοποιητικό βαρών, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώ- ου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθη- κε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και όσα παραρτήματα συγκατάσχονται, καθώς και μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προ- σφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού και την τυχόν διενέρ- γεια του με ηλεκτρονικά μέσα, που τυχόν θέτει ο υπέρ ου η εκτέλεση και που γνωστοποιήθηκαν στο δικαστι- κό επιμελητή με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927 και, το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από τον δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με επιμέλεια αυτού μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστο- σελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δι- καστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Το απόσπασμα επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, διαφορε- τικά είναι άκυρος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Μετά το άρθρο 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο- μίας προστίθεται νέο άρθρο 998A ως εξής: «Κατά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηρια- σμού ακινήτου, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο δεύτερο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 959 και στις διατάξεις του άρθρου 959Α.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το άρθρο 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Όταν σύμφωνα με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ή με συμφωνία των μερών γίνεται εκούσιος πλειστηριασμός ενώπιον συμβολαιογράφου, η διαδικα- σία αρχίζει με έκθεση περιγραφής, η οποία συντάσσεται από δικαστικό επιμελητή και περιέχει όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 955, αν πρόκειται για κινητό, ή του άρθρου 995, αν πρόκειται για ακίνητο. Ο εκούσιος πλειστηριασμός πραγματοποιείται είτε με τη διαδικασία του άρθρου 959 είτε με τη διαδικασία του άρθρου 959Α. Περαιτέρω, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 954 παράγραφος 4, 955 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο β΄, 965, 966, 967, 969 παράγραφος 1, 995 πα- ράγραφος 4 εδάφιο β΄, 1002, 1003 παράγραφοι 1, 2 και 4, 1004, 1005 παράγραφοι 1 και 2 και 1010. Ο εκούσιος πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το πράγμα ή το ακίνητο. Σε περίπτωση διενέργειας εκούσιου πλειστηριασμού με τη διαδικασία του άρθρου 959, με συμφωνία των μερών ή με απόφαση του ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το πράγμα ή το ακίνητο, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί, αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, να οριστεί άλλος τόπος πλειστηριασμού.».

Άρθρο 60Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την έναρξη ισχύος του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη συντελεστεί η προδικασία του πλειστηριασμού και έχει οριστεί ημερομηνία πλειστηριασμού, ο επισπεύδων μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα. Η γνωστοποίηση της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού γίνεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατ’ άρθρο 927, στην οποία γίνεται μνεία της κατασχετήριας έκθεσης. Ο δικαστικός επιμελητής επαναλαμβάνει την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις της επιτα- γής προς εκτέλεση της γνωστοποίησης της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστη- ριασμού. Στην περίπτωση που η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει διενεργηθεί μετά την 1.1.2016, όλες οι επιδόσεις και οι δημοσιεύσεις πρέπει να έχουν γίνει το αργότερο δύο(2) μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Αν έχουν επιβληθεί περισσότερες κατασχέσεις ή έχουν κατατεθεί αναγγελίες, ο επισπεύ- δων δανειστής οφείλει να γνωστοποιήσει ότι επιλέγει τη διενέργεια του πλειστηριασμού κατά το άρθρο 959Α και στους λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγγελθέντες δανειστές. Ο ως άνω πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα είναι άκυρος, αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν έχει ήδη ασκηθεί ανακοπή κατά της εκτέλεσης ή εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ή η αίτηση αναστολής του πλειστηριασμού και η εφαρμογή του άρθρου 1000, δεν είναι δυνατή η μεταβολή του τρόπου διενέργειας του πλειστηριασμού και η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 959Α. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει διενερ- γηθεί μετά την 1.1.2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις του άρθρου 959Α δύναται να εφαρμο- στούν σε περίπτωση υποκατάστασης κατά το άρθρο 973 ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4, μετά την ακύρωση της εκτέλεσης, την ευδοκίμηση της κατά το άρθρο 954 παράγραφος 4 ανακοπής ή της αίτησης αναστολής του άρθρου 1000, καθώς και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παράγραφος 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά και για τους ανα- φερόμενους στο άρθρο 54 του ν.δ. 356 της 27.3/5.4.1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (A’ 90) πλειστηριασμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι παράγραφοι 8 έως και 14 του άρθρου 959Α τίθε- νται σε ισχύ από την 31η Ιουλίου 2017.

Άρθρο 61Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών ΠροσφυγώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 348 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποι- είται ως εξής: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος έχει την ιδιότητα του συνταξιούχου δι- καστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των Διοικητικών Εφετείων από το βαθμό του Προέδρου Εφετών και άνω ή συντα- ξιούχου λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του Κρά- τους, με εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.». β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως μέλη επιλέγονται νομικοί που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ως γνωστικό αντικείμενο κατά το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 λογίζεται το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.». γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την επιλογή του Προέδρου δημοσιεύεται, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) από τους ενδιαφερόμενους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουρ- γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω- μάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή. Η διαδικασία της προκήρυξης επαναλαμβάνεται τρείς (3) μήνες πριν από τη λήξη κάθε θητείας. Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, διορίζεται με πράξη του Υπουργικού Συμβου- λίου. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης ή με άλλο τρόπο αποχώρησης του Προέδρου πριν από τη λήξη της θητείας του, εκδίδεται νέα δημόσια πρόσκλη- ση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ακολουθείται η διαδικασία επιλογής της παρούσας πα- ραγράφου. Στην περίπτωση εφαρμογής του προηγούμε- νου εδαφίου και μέχρι το διορισμό του νέου Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 2 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 προ- στίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί- νων Δικαιωμάτων δύναται να εκδίδει τις απαραίτητες για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό της ΑΕΠΠ πράξεις, καθώς και κάθε άλλη πράξη που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της, μέχρι τη συγκρότησή της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 356 του ν. 4412/2016 καταργείται.

Άρθρο 62Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα άρθρα 162 και 163 του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 162 Προϋποθέσεις υπαγωγής 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται επί φυσικών ή νομικών προσώπων με πτωχευτική ικανό- τητα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, εφό- σον πληρούν δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια: α) σύ- νολο ενεργητικού έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, γ) μέσος όρος απασχολουμένων έως πέντε (5) άτομα. Εάν η αίτηση πτώχευσης υποβάλλε- ται από πιστωτή, τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες από τις τελευταίες πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης νομίμως δημοσι- ευμένες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις ή από τα βιβλία της επιχείρησης. Για τις προσωπικές εταιρίες και τις ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό και τα φυσικά πρόσωπα, τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης ή από κάθε πρόσφορο μέσο. Εάν η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται από τον οφειλέτη, τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να προκύπτουν και από τα έγγραφα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του παρό- ντος και προσκομίζονται από αυτόν. 2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου, το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφα- ση που κηρύσσει την πτώχευση ορίζει ότι ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου. Στην πιο πάνω περίπτωση, εάν μετά την περάτωση της απογραφής διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋπο- θέσεις της πρώτης παραγράφου, το πτωχευτικό δικα- στήριο, ύστερα από αίτηση του συνδίκου, διατάσσει την εφαρμογή της διαδικασίας των λοιπών κεφαλαίων του παρόντος Κώδικα. Αντίγραφο της ως άνω απόφασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 1 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει. 3. Εφόσον, μετά την περάτωση της απογραφής της πτωχευτικής περιουσίας, διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1, ο εισηγητής, μετά την κατά το άρθρο 69 ενημέρωσή του από τον σύνδικο, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυ- γή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, ορίζει ότι ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου. Αντίγραφο της ως άνω διάταξης κοινοποιείται υποχρε- ωτικά στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει. 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται επί της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης οι διατάξεις των άλλων κεφα- λαίων του παρόντος Κώδικα, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο παρόν Κεφάλαιο. Άρθρο 163 Διαδικαστικές παρεκκλίσεις 1. Οι αναγγελίες και επαληθεύσεις γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 89 έως 93, αποκλειομένης της εφαρμογής του άρθρου 92. Ο εισηγητής, αφού ακούσει τους ενδια- φερομένους, αποφαίνεται με αιτιολογημένη διάταξή του για κάθε αμφισβήτηση απαίτησης κατά την επαλήθευση, για κάθε αντίρρηση που θα προβληθεί και για τις αιτήσεις εκπρόθεσμης επαλήθευσης απαιτήσεων, για τις ανακο- πές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, καθώς και για τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης των πιστωτών. Κατά της πράξης αυτής του εισηγητή επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα. 2. Αν ο εισηγητής έκανε δεκτό το πίστωμα, εφόσον ασκήθηκε εμπροθέσμως προσφυγή ή αντιρρήσεις κατά της πράξης του αυτής, μέχρι να αποφανθεί το πτωχευτικό δικαστήριο, ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις συνελεύσεις, για δε το πίστωμά του παρακρατείται ανάλογο ποσό σε κάθε διανομή ενεργητικού. 3. Οι αρμοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 18, στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 78, ασκούνται από τον εισηγητή. 4. Η εκποίηση πραγμάτων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 67 πραγματοποιείται από τον σύνδικο χωρίς την άδεια του εισηγητή. 5. Το άρθρο 75 δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου. Σε περίπτωση που απαιτείται η εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον δικαστηρίου, ο σύνδικος δύναται να αναθέτει τη σχετική εντολή σε δικηγόρο, μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, ο οποίος καθορίζει και την αμοιβή του, κατ’ εύλογη κρίση, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επι- τρέπεται προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο. 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 78 δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Ένατο Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα, μετά το άρθρο 163, προστίθενται νέα άρθρα 163α, 163β και 163γ, ως εξής: «Άρθρο 163α Εκποίηση κινητών 1. Μέχρι την ένωση των πιστωτών, η εκποίηση των κινητών και των εμπορευμάτων της περιουσίας του οφει- λέτη γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 67, 77 και 84 του παρόντος Κώδικα. Στην περίπτωση της εκποίησης κατά τη διάταξη του άρθρου 77, περίληψη της άδειας εκποίησης με το αναφερόμενο περιεχόμενο δημοσιεύ- εται με τον τρόπο και τα μέσα που ορίζει ο εισηγητής. 2. Μετά την ένωση των πιστωτών, εάν δεν έχουν εκποι- ηθεί όλα τα κινητά και τα εμπορεύματα της περιουσίας του οφειλέτη κατά τις προηγούμενες διατάξεις, αυτά που έχουν απομείνει εκποιούνται κατά τη διαδικασία του άρ- θρου 77, χωρίς την τήρηση της διατύπωσης της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Η άδεια του εισηγητή κοινοποιείται στους πιστωτές που τυχόν έχουν εμπράγματη ασφάλεια επί των εκποιούμενων στοιχείων. Άρθρο 163β Εκποίηση ακινήτων 1. Ως προς τα ζητήματα της κίνησης της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, της διαδικασίας της διακή- ρυξης, καθώς και των προσφορών για την εκποίηση των ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 149 αντίστοιχα του παρόντος Κώδικα. 2. Εάν η διαδικασία του πλειστηριασμού αποβεί άκαρ- πη, γιατί δεν εμφανίστηκαν πλειοδότες ή γιατί ο ειση- γητής έκρινε μη συμφέρουσα την τιμή και δεν ενέκρινε την εκποίηση, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία απέχουσα δύο (2) εβδομάδες από τον προ- ηγούμενο. Εάν και η νέα διαδικασία αποβεί άκαρπη, ο εισηγητής, ύστερα από αίτηση του συνδίκου, με αιτιο- λογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπε- ται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, υποχρεούται να μεταρρυθμίσει την κατά το άρθρο 148 διάταξή του και να θέσει όρους για τη διευκόλυνση της εκποίησης του ακινήτου, η οποία θα διεξαχθεί υποχρε- ωτικά χωρίς τις διατυπώσεις του δημοσίου πλειστηρι- ασμού με ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου και με το οριζόμενο ελάχιστο τίμημα. Πριν από την έκδοση της ως άνω διάταξης, όποιος δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί να καταθέσει στον εισηγητή έγγραφο υπόμνημα, να επικαλεστεί και να προσκομίσει σχετικά έγγραφα. 3. Ο εισηγητής αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης του συνδίκου και μεταρρυθμίζει τη διάταξη. Αμέσως μετά την έκδοση της διάταξης, ο εισηγητής συντάσσει νέα έκθεση κατά το άρθρο 148 παρ. 2 και ο σύνδικος συντάσσει νέα διακή- ρυξη, την οποία προσαρμόζει στη νέα διάταξη. Άρθρο163γ Περάτωση της απλοποιημένης διαδικασίας 1. Η απλοποιημένη διαδικασία περατώνεται με τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 164, με εξαίρεση τον τρόπο περάτωσης που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 166. 2. Μετά την παρέλευση τριετίας από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας, ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει στον εισηγητή έκθεση, στην οποία εξηγεί τους λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση κρίνεται από τον εισηγητή αδικαι- ολόγητη, ο εισηγητής τον αντικαθιστά με πράξη του. 3. Μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών, και σε κάθε περίπτωση μετά παρέλευση έξι (6) ετών από την κήρυξη της απλοποιη- μένης διαδικασίας πτώχευσης, επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση τα αποτελέσματα της παρ. 2 του άρθρου 166.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις περί απλοποιημένης διαδικασίας πτω- χεύσεων μικρών επιχειρήσεων εφαρμόζονται σε όλες τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 63Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: «Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό εισαγγελέα εφετών ή αντεισαγγελέα εφετών, από εκεί- νους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικα- θίσταται ως εξής: «3. O Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει ως αρμοδιότητα τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως κάθε είδους φορολογικών και οικονομικών εγκλημά- των και οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ορ- γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία. Η κατά τόπο αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Με την επιφύλαξη της παραγρά- φου 5 του παρόντος άρθρου, για την άσκηση των κα- θηκόντων του, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει την εποπτεία, καθοδήγηση και το συντονισμό των ενεργειών των γενικών κατά το άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του Κ.Π.Δ. και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, εντός των σχετικών αρμοδι- οτήτων τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17Α του ν. 2523/ 1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «προτάσσοντας εκείνες τις υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικα- θίσταται ως εξής: «5.α) Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο αναπληρωτής αυτού και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τον συνεπικουρούν μπορούν να παραγ- γέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προ- ανάκρισης αποκλειστικά από τους κατά την παράγραφο 3 γενικούς ή ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους. Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης παραγγέλλε- ται αποκλειστικά και μόνο στους τελωνειακούς υπαλλή- λους και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και μόνο για υποθέσεις που εμπίπτουν στις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Οι λοιποί υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που έχουν προανακριτικά καθήκοντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγε- λίας που εκδίδεται μόνο μετά από αίτημα της ελεγκτικής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. στην οποία ανήκουν προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που αναφέρονται σε αυτό διενεργούν προκαταρκτική εξέ- ταση ή προανάκριση, για υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί και διαβιβαστεί στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, εισαγγελική παραγ- γελία και έχουν προτεραιοποιηθεί ή πρόκειται να προ- τεραιοποιηθούν έως τις 31.7.2017. β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρού- σας παραγράφου, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλή- ματος και οι λοιποί Εισαγγελείς δεν παραγγέλλουν στις Υπηρεσίες και το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, ούτε δια- βιβάζουν με οποιαδήποτε διαδικασία εντολές ή αιτή- ματα διενέργειας φορολογικών ελέγχων. Η εκτέλεση των ανωτέρω εισαγγελικών παραγγελιών ανατίθεται σε Υπηρεσία εκτός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό- δων με ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους, που επο- πτεύονται από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και με αρμοδιότητα την έρευνα τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής ή λοιπών οικονομικών αδικημάτων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2017.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 7 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικα- θίσταται ως εξής: «7. Με σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Αντεισαγγε- λέα του Αρείου Πάγου, που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και ο αναπληρωτής αυτού μπορούν να παραγγέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, χωρίς να στερούνται τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μετά το πέρας της οποίας ενημερώνονται εγγράφως για την πορεία της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικα- θίσταται ως εξής: «8. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για τις υποθέσεις τις οποίες ερευνούν, μη υποκείμενοι στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου είδους απορρήτου και σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργά- ζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες ιχνηλασιμότητας. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξή τους σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχο- μένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, ακινήτων και κινητών, προς το σκοπό διασφά- λισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος που μπορεί να παρατείνεται είτε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκ- δοθεί από τον Οικονομικό Εισαγγελέα ή τον αναπληρωτή του, είτε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από Εισαγγελικό λει- τουργό που συνεπικουρεί τον Οικονομικό Εισαγγελέα, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενερ- γούμενης, κατά τα ανωτέρω, ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ’ ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπι- στωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης προς τον οργανισμό ή την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας παραγράφου προς τους αρμόδι- ους οργανισμούς και υπηρεσίες λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδί- ως δε τηλεομοιοτυπικά, η διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενημε- ρώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέτρα διασφάλισης. Η διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον καθ’ ου ή στον τρίτο, οι οποίοι δύνανται να προσφύγουν και να ζητήσουν την άρση της με αίτησή τους είτε προς το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από τον Οικονομικό Εισαγγελέα ή τον αναπληρωτή του, είτε προς το Συμ- βούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελικό λειτουργό που συνεπικουρεί τον Οικονομικό Εισαγγελέα, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται ή τροποποιείται αντίστοιχα, εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: i) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα άσκηση ποινικής δίωξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. και ii) στην περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογρα- φίας η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τυχόν διασφαλιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τη φορολογική διοίκηση, ούτε εμποδίζουν την τελευταία να λάβει τέτοια μέτρα. Με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος, κατά την πα- ράγραφο 2, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγ- γελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης του παρόντος άρθρου και προς τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποί- ος εκδίδει τη διάταξη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών εισάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Στην περίπτωση έκδοσης διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδι- κών σύμφωνα με τα δύο προηγούμενα εδάφια, το κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών είναι αρμό- διο και για την έκδοση βουλεύματος, με το οποίο δύναται να παραταθεί η διάρκεια της δέσμευσης, σε περίπτωση δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης.».

Άρθρο 64Γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Ο αρμόδιος Εισαγγελέας δύναται να γνωστοποιεί εγγράφως στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) πιθανολογούμενες παραβάσεις της φορολο- γικής και τελωνειακής νομοθεσίας, διαβιβάζοντας έγ- γραφα και λοιπά αποδεικτικά μέσα που περιέρχονται στη διάθεσή του, τα οποία μπορούν να αξιοποιούνται από την ως άνω Αρχή στο σύστημα ανάλυσης κινδύ- νου της, στο πλαίσιο του φορολογικού ή τελωνειακού ελέγχου, όταν κρίνεται σκόπιμο από αυτήν, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Η γνωστοποίηση του προηγουμένου εδαφίου δεν επέχει θέση εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης σύμφωνα με τον ΚΠΔ, ούτε δεσμεύει την Α.Α.Δ.Ε. για διενέργεια ελέγχου. Επιτρέπεται σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ακόμη και σε περίπτω- ση θέσης της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 ΚΠΔ ή περάτωσής της καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο Εισαγγελέας δεν προβαίνει σε γνωστοποίηση, εάν κρίνει ότι αυτή δυ- σχεραίνει ουσιωδώς την έρευνα για την τέλεση ποινικού αδικήματος.

Άρθρο 65Ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όσοι από το νόμο ή από δικαιοπραξία έχουν την επιμέλεια ή τη με οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση δη- μόσιας περιουσίας ή περιουσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιουσίας νομικού προσώπου δημο- σίου δικαίου (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πρά- ξη) δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, τις οποίες τελούν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής δανείων, οφειλών ή χρεών, κατά τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στο ν. 4469/2017 (Α΄62) ή στους νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με τους προβλεπόμενους στους ανωτέρω νόμους και τις σχετι- κές εγκυκλίους, κανόνες και διαδικασίες, τα οριζόμενα στους εσωτερικούς κανονισμούς και τα καταστατικά των νομικών προσώπων που εκπροσωπούν και συντρέχουν σωρευτικά, όπου προσήκει, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι πράξεις ή παραλείψεις τελούνται με σκοπό είτε τη ρύθμιση των οφειλών για την είσπραξη τουλάχιστον μέρους της απαίτησης είτε, αν πρόκειται για οφειλές επι- χειρήσεων, τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχεί- ρησης με βάση συμφωνία εξυγίανσης ή σχέδιο αναδι- οργάνωσης, με το οποίο αποβλέπουν στην εξασφάλιση είσπραξης τουλάχιστον μέρους της απαίτησης, β) δεν οδηγούν σε χειροτέρευση της πραγματικής οι- κονομικής θέσης του νομικού προσώπου του δανειστή, από αυτή στην οποία θα επερχόταν, αν ο οφειλέτης, η οφειλή του οποίου αναδιαρθρώνεται ή διαγράφεται, ετί- θετο άμεσα σε εκκαθάριση ή ρευστοποίηση του ενερ- γητικού του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για πράξεις ή παραλείψεις της προηγούμενης παρα- γράφου, ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Στην αί- τηση πρέπει να τεκμηριώνεται ειδικά και εμπεριστατω- μένα ότι οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις τελέστηκαν κατά παράβαση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όσοι από το νόμο ή από δικαιοπραξία έχουν την επι- μέλεια ή με τη οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση περιου- σίας πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη) δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες τελούν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή δι- αγραφής δανείων, οφειλών ή χρεών, κατά τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στο ν. 4469/2017 (Α΄ 62) ή στο ν. 3869/2010 (Α΄ 130) ή στο πλαίσιο της ειδικής εκ- καθάρισης των άρθρων 145 επ. του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) ή στα άρθρα 2 και 3 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με τους προβλεπόμενους στους ανωτέρω νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους, κανόνες και διαδικασίες, τα οριζόμενα στους εσωτερικούς κανο- νισμούς και τα καταστατικά των νομικών προσώπων που εκπροσωπούν και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουρ- γία τους και συντρέχουν σωρευτικά, όπου προσήκει, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι πράξεις ή παραλείψεις τελούνται με σκοπό είτε την είσπραξη μέρους τουλάχιστον της απαίτησης είτε, αν πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια, τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης με βάση συμφωνία εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιοργάνωσης και διάσωσης, με το οποίο αποβλέπουν στην εξασφάλιση είσπραξης τουλάχιστον μέρους της απαίτησης, β) κατά την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή δια- γραφής των δανείων, οφειλών ή χρεών δεν παραβιάζο- νται οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση οφειλών σε καθυστέρηση και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, και τηρούνται οι κανόνες που προβλέπονται στην εγκεκριμένη πολιτική αναδιαρθρώ- σεων των ως άνω ιδρυμάτων, γ) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκρι- τικών επιτροπών ή οργάνων του πιστωτικού ή χρηματο- δοτικού ιδρύματος ή της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρί- σεων προκειμένου για ειδικούς εκκαθαριστές, δ) δεν οδηγούν σε χειροτέρευση της πραγματικής οι- κονομικής θέσης του νομικού προσώπου του δανειστή, από αυτή στην οποία θα επερχόταν, αν ο οφειλέτης, η οφειλή του οποίου αναδιαρθρώνεται ή διαγράφεται, ετί- θετο άμεσα σε εκκαθάριση ή ρευστοποίηση του ενερ- γητικού του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την αναδιάρθρωση ή διαγραφή δανείων, οφειλών ή χρεών από διμερείς συμ- φωνίες μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και οφειλέτη, που αποβλέπουν στην εφαρμογή της εσωτερικής εγκεκριμέ- νης πολιτικής διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, είτε επιχειρήσεων είτε ιδιωτών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας (απόφαση 195/1/29.7.2016, Β΄ 2376).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για πράξεις ή παραλείψεις της προηγούμενης παρα- γράφου ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτη- ση τριμελούς Επιτροπής από δικαστές που φέρουν τον βαθμό του Εφέτη και υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, οι οποίοι ορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο αρχαιότερος Εφέτης και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ορίζει τα ανωτέρω πρόσωπα, κα- θώς και τους αναπληρωτές τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Εκ- πρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, που ορίζεται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, συντάσσει ειδική και εμπεριστατωμένη γνώμη, την οποία υποχρεούται να υποβάλλει στην ανωτέρω Επι- τροπή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών σχετικά με την παράβαση ή μη των όρων που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αρχίζει από την επομένη της υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος της ανωτέρω Επιτροπής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Επιτροπή αναζητά, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, συμπλη- ρωματικά στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή τρίτο, ιδίως από ειδικευμένο εμπειρογνώμονα. Στην αίτηση της Επιτροπής προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα πρέπει να τεκ- μηριώνεται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις τελέστηκαν κατά παράβαση των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο προϋ- ποθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτείται η Επιτροπή και τοποθετούνται τα μέλη της και οι αναπλη- ρωτές τους για θητεία ενός (1) έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται άπαξ για ένα (1) έτος. Τα μέλη της Επιτρο- πής ασκούν τα ανωτέρω καθήκοντα παράλληλα με τα κύρια δικαστικά τους καθήκοντα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι- αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγορίας ΠΕ ως Γραμματείς της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και η Επιτροπή της παραγράφου 4 υποχρεούνται, εντός τεσ- σάρων (4) μηνών από την παραλαβή της καταγγελίας, να υποβάλλουν στον αρμόδιο εισαγγελέα την αίτηση των παραγράφων 2 και 4 ή να κοινοποιήσουν την απόφαση περί μη υποβολής της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε πράξεις ή παραλείψεις σχετικές με αναδιαρ- θρώσεις ή διαγραφές δανείων, οφειλών και χρεών που τελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 66Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4270/2014 προστίθεται υποπερίπτωση γγ΄ ως εξής: «γγ) Τα όρια που περιλαμβάνονται στο Δημοσιονομι- κό Σύμφωνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο τρίτο του ν. 4063/2012 (Α΄71) και συγκεκριμένα στον τίτλο ΙΙΙ - άρ- θρο 3 της Κύρωσης της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την οποία επισημαίνει κατά την αξιολόγηση των άρθρων 42 και 58.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4270/2014 προ- στίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Η διαπίστωση από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι η περιληπτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού συμμορφώνεται με τα όρια που προβλέπονται στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο του άρθρου τρίτου του ν. 4063/2012 αποτελεί προϋπό- θεση για την κατάθεση του προσχεδίου, όπως περιγρά- φεται στην παράγραφο 1.».

Άρθρο 67Τροποποίηση των άρθρων 8 και 13 του ν. 4270/2014 (Α΄143) για το Ελληνικό Δημοσιονομικό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 8 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8 Στελέχωση των υπηρεσιών 1. Για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσιο- νομικού Συμβουλίου συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις προσωπικού. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπι- κού γίνεται με: α) διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), β) με μετάταξη ή απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο- ρίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, με την εξαίρεση των φορέων του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). Για τους υπαλλήλους αυτούς εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως ισχύει. Το προσωπικό του Δη- μοσιονομικού Συμβουλίου υπάγεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄176) και του Μέρους Γ΄ του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι αποδοχές των μελών του προσωπικού που προέρχονται από απόσπαση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από εκείνες που θα λάμβαναν στην οργανική τους θέση. 2. Από τις είκοσι (20) συνιστώμενες θέσεις: α) οι εννέα (9) είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προ- σωπικού (ΕΕΠ). Για τις θέσεις αυτές απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε κάποιον ή κάποιους εκ των τομέων της οικονομετρίας, των μα- κροοικονομικών, της δημοσιονομικής πολιτικής, των χρηματαγορών, των θεσμών ή της πολιτικής οικονομίας, β) οι πέντε (5) Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) κατη- γορίας ΠΕ στους προαναφερόμενους γνωστικούς τομείς και γ) οι έξι (6) είναι θέσεις διοικητικού προσωπικού κατη- γοριών ΠΕ ή ΤΕ, ήτοι μέχρι πέντε (5) των κλάδων «Διοι- κητικού» ή «Διοικητικού–Οικονομικού» και τουλάχιστον μία (1) του κλάδου «Πληροφορικής». Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό προσλαμβάνε- ται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994. Τα επιμέρους λειτουργικά, διοικητικά και ερευνητικά κα- θήκοντα του προσωπικού ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. 3. Οι υπηρεσίες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ορ- γανώνονται σε δύο τμήματα ως ακολούθως: α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και β) Τμήμα Μελετών. Ο Πρό- εδρος του Δ.Σ. προΐσταται των υπηρεσιών και δύναται να μεταβιβάζει μέρος των συναφών αρμοδιοτήτων του κατά τα προβλεπόμενα από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων και οι υπεύθυνοι αυ- τοτελούς γραφείου ή γραφείου επιλέγονται από το Υπη- ρεσιακό Συμβούλιο (Υ.Σ.), σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή- λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν 3528/2007 (Α’ 26), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών επιλέγεται μεταξύ των υπηρετούντων σε θέση ΕΕΠ και ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης επιλέγεται μεταξύ όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων ανεξαρτήτως κλάδου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμ- βουλίου είναι δυνατόν να συνιστώνται εντός των επιμέ- ρους τμημάτων και άλλα γραφεία ή αυτοτελή γραφεία. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω επιλογή εκ μέρους του Υ.Σ., το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει καθήκοντα προϊσταμένου ή υπευθύνου αυτοτελούς γραφείου ή γραφείου με βάση το συνολικό χρόνο αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου. Τέτοιες προσωρι- νές αναθέσεις δεν μπορεί να διαρκέσουν πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει καθήκοντα προϊσταμένου ή υπεύθυνου αυτοτελούς γραφείου σε υπαλλήλους που υπηρετούν με απόσπαση, σύμφωνα με τις άνω διαδικασίες. Οι αρμοδιότητες και τα λεπτομερή καθήκοντα των προϊσταμένων των Τμημάτων εξειδι- κεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΔΣ. Στον ίδιο Κανονισμό ορίζεται και η θητεία αυτών. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων δικαιούνται το από το νόμο προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης. 4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού έχει δι- ετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. και από έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο των υπαλλήλων. Τα μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων ένας ορίζεται Πρόεδρος του Υ.Σ., αναδεικνύονται μετά από κλήρωση. Κατ’ εξαίρεση, η θητεία του πρώτου Υ.Σ. λήγει αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριμήνου από την πλήρωση του 80% των προβλεπόμενων οργα- νικών θέσεων προσωπικού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). 5. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο που επιλαμ- βάνεται των υποθέσεων των υπαλλήλων συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα δύο μέλη του Δ.Σ. τα οποία δεν μετέχουν στο Υ.Σ., καθώς και από δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβου- λίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατά- ξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τα Υπηρεσιακά και τα Πειθαρχικά Συμβούλια, όπως εκάστοτε ισχύουν. 6. Το Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφα- ση, η οποία δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του, να απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Επιστημονικού Συμβού- λου σε διακεκριμένους επιστήμονες με αναγνωρισμένο έργο σε πεδία συναφή προς τις αρμοδιότητές του. ‘Εργο των Επιτίμων Συμβούλων είναι η παροχή συμβουλευτι- κών ή γνωμοδοτικών υπηρεσιών επί τη βάσει των ερω- τημάτων που τους απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχεται σε άμισθη βάση και διενεργείται υπό την άμεση εποπτεία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντί- ζει για κάθε σχετική διοικητική και λειτουργική μέριμνα και οφείλει να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αποφυγή της διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10. Η ιδιότητα του Επίτιμου Επιστημονικού Συμβούλου μπορεί να ανακλη- θεί οποτεδήποτε, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., αν κριθεί ότι στοιχειοθετούνται πράξεις που αντίκεινται στην αποστολή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ή δεν συνάδουν με το κύρος του θεσμού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4270/2014 τροπο- ποιείται ως εξής: «3. Η οικονομική διαχείριση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου καθορίζεται από εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ., μπορεί να ανατίθεται, μετά από εκτίμηση των πραγματικών υπηρεσιακών δυνατοτήτων και ανα- γκών, η άσκηση των αρμοδιοτήτων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των οικονομικών θεμάτων του Ε.Δ.Σ., στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ αναλογία των προβλε- πομένων στην παρ. 3β του άρθρου 24, χωρίς αυτό να συ- νιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Μέχρι να καταστεί δυνατή η σύσταση και λειτουργία τμήματος με αμιγώς οικονομικές αρμοδιό- τητες κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 69Γ, οι αρμοδιότητες που ανα- φέρονται στο άρθρο 69Γ μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να ανατίθενται στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης που συνιστάται με το άρθρο 8 παρ. 3 και στα συνιστώμενα σε αυτό αυτοτελή ή μη αυτοτελή γραφεία. Ο προϊστά- μενος του τμήματος διοικητικής υποστήριξης μπορεί στην περίπτωση αυτή να ασκεί τις αρμοδιότητες του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών.».

Άρθρο 68Τροποποιήσεις των άρθρων 81 και 83 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

1.Ο τίτλος του άρθρου 81 του ν. 2960/2001(Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης». 2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001 καταργούνται. 3. Ο τίτλος του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 αντικαθί- σταται ως εξής: «Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυ- λικής αλκοόλης». 4. Η παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 καταρ- γείται. 5. Η παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 αντικα- θίσταται ως εξής: «4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθο- ρίζονται οι ποσότητες, οι όροι και οι διατυπώσεις των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης των παραγράφων 1 και 3, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.». 6. Οι υπουργικές αποφάσεις Φ.811/337/2008, Φ.812/ 338/2008 (Β΄ 1380) και Φ.230/111/2008 (Β΄ 334) καταρ- γούνται. Καταργείται επίσης, κάθε άλλη υπουργική από- φαση ή διάταξη υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που αφορά στην ισοπροπυλική αλκοόλη και εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 4 και 5 του άρ- θρου 81 και της παρ. 4 του άρθρου 83 του ν.2 960/2001, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 27 του ν. 2127/1993 (Α΄48 ).

Άρθρο 69ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

To άρθρο 18 του ν. 4172/2013 (Α΄167) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 καταρ- γείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6 αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2017 και εφε- ξής και η παράγραφος 2 ισχύει για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής.

Άρθρο 70ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Παράρτημα III του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) αντικα- θίσταται ως εξής: «Α. ΑΓΑΘΑ Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος αυτού τέθηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 2017 (Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2016/1821 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016, ΕΕ L 294/2016). 1. Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βο- οειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101, 0102, 0103 και 0104). 2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή (Δ.Κ. EX0105). 3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζο- νται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφο- νται για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106). 4. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210). Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ΕΧ 1603). 5. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επε- ξεργασμένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά, σπέρματα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστες και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών (Δ.Κ. ΕΧ 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307). 6. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. (Δ.Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409). 7. Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύ- ματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών (Δ.Κ. 0601 και 0602). 8. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα. Εξαι- ρούνται τα προϊόντα της Δ.Κ. 0714 (Δ.Κ. 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713). 9. Καρποί και φρούτα βρώσιμα (Δ. Κ. 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813). 10. Δημητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 και 1008). 11. Προϊόντα αλευροποιίας. Άμυλα κάθε είδους (Δ.Κ. 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 και ΕΧ 1108). 12. Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209). 13. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσω- ματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυ- λοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FΟΙΝ, LUΖΕRΝΕ), τριφύλλια, κτηνοτροφι- κά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214). 14. Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευ- γενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστι- κά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 (Δ.Κ. 1509 και 1510). 15. Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Ζυμαρικά, όχι ψημένα ή παραγεμισμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα. Ψωμί, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών και όχι φρυγα- νισμένο ή περαιτέρω επεξεργασμένο. Κάψουλες κενές του τύπου που χρησιμοποιούνται για φάρμακα (Δ.Κ. ΕΧ 1901, ΕΧ 1902, ΕΧ 1905). 16. Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα, μη αεριούχα (Δ.Κ. ΕΧ 2201). 17. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα. Εξαιρούνται τα παρασκευάσματα των τύπων που χρη- σιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων της Δ.Κ. 2309 (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 και 2308). 18. Η παράδοση νερού. 19. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716), το φυσικό αέριο (Δ.Κ. ΕΧ 2711), καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου (τη- λεθέρμανση). 20. Φαρμακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 και 3006). 21. Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δα- σμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. (Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004). Ο συντελεστής του φό- ρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). 22. Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη (Δ.Κ. ΕΧ 1301). 23. Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105). 24. Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζι- ζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασί- ες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα άλλα από εκείνα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808). 25. Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903). Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). 26. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστή- ρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων (Δ.Κ. ΕΧ 8428). 27. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ.Κ. 8713, Δ.Κ. 9403 και ΕΧ 8714). 28. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «εν- δομήτρια αντισυλληπτικά», καθετήρες για την ιατρική χρήση των ανθρώπων, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού, συσκευές έκχυσης ινσουλίνης (Δ.Κ. ΕΧ 9018). 29. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περι- λαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδε- σμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευ- ές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Εξαιρού- νται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021). 30. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος μα- στεκτομής - μαγιώ μαστεκτομής (Δ.Κ. ΕΧ 6212, ΕΧ 6112, ΕΧ 6211), προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, fine reader) (Δ.Κ. ΕΧ 8523), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8443), ρολόγια χει- ρός (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9102), πινακίδες γραφής (Braille), μέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), μπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονικά) (Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα με 4 tracks (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 8519), ταινίες μέτρησης σακχάρου (Δ.Κ. ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 31. Καθίσματα μπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401), αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σύστημα τραχειοστομίας - τραχειοσωλήνες - φίλτρα (Δ.Κ. ΕΧ 9018), περπατούρα (ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), τρίποδο (ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), σύστημα φωτεινής ειδο- ποίησης (Δ.Κ. ΕΧ 8531), δέκτης φωτεινών σημάτων (Δ.Κ. ΕΧ 8517), Braille display (Δ.Κ. ΕΧ 8528), scanner (Δ.Κ. ΕΧ 8471), Braille note taker, γραφομηχανές (Δ.Κ. ΕΧ 8472), προγράμματα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ. ΕΧ 8523), πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 3926, Δ.Κ. 7326), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώματος (Δ.Κ. ΕΧ 6307), φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), γραμμές αιμοκάθαρ- σης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαί- ρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προ- ετοιμασίας φίλτρων (Δ.Κ. ΕΧ 3926), Y-connectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση (Δ.Κ. ΕΧ 9018), φύσιγγες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ 2836), συνδετικό από τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραμμή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (Δ.Κ. ΕΧ 3926), κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 9018), βαλίτσα περι- τοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 4202), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες (Δ.Κ. ΕΧ 3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). 2. Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα. 3. Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά. 4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή. Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.. 2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.7.2017. Άρθρο 71 Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρ- θρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσματος του έτους 1975 (Α΄ 23) της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής καταργούνται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2017 κι έπειτα. Άρθρο 72 Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής: «β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερί- σματα της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0.50 ευρώ.».

Άρθρο 73Τροποποίηση του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)

Στην παρ. 6 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α΄94), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το σκοπό αυτόν, συστήνεται ομάδα εργασίας απο- τελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομι- κών, των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων και των θυγατρικών ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ της Ελληνικής Εταιρεί- ας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., με σκοπό τον εντο- πισμό στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 20 του ν. 3965/2011 (Α΄113),όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, ακινήτων που πληρούν κριτήρια τα οποία τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση. Κατά την εκτέλεση του έργου της, η ομάδα εργασίας ως συλλογικό όργανο θα έχει πλήρη πρόσβαση στο Μητρώο αυτό και σε τυχόν αντίστοιχα αρχεία ακίνητης περιουσίας που τηρούνται σε συναρμόδια Υπουργεία, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για την πρόσβαση της ομάδας στο Μητρώο τηρείται ειδικό δι- αβαθμισμένο πρωτόκολλο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται τα μέλη της ομάδας, το χρονικό σημείο έναρξης και λήξης των εργασιών της, ο καθο- ρισμός των κριτηρίων έρευνας και όλες οι διαδικασίες εργασιών, τα θέματα διασφάλισης απορρήτου και εμπι- στευτικότητας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το έργο και τη λειτουργία της. Καμία μεταβίβαση ακινήτου δεν μπορεί να λάβει χώρα, εφόσον είναι αντίθετη στην ελληνική νομοθεσία.».

Άρθρο 74

Η παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240) αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλα- γών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγ- γελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να απο- δέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής.».

Άρθρο 75Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)

Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (A΄58), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Ανεξάρ- τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φορολογούμενων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.».

Άρθρο 76Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251)

Στην παρ. 16 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α΄251), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4446/2016, μετά τη φράση «Με απόφαση του Υπουρ- γού Οικονομικών» προστίθεται η φράση «, η οποία εκδί- δεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,».

Άρθρο 77Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και δεν δημοσιοποιούνται.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013, αντικα- θίσταται ως εξής: «2.α. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ- χής Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται έως το τέλος κάθε έτους και δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, καθορίζεται ο αριθμός των μερικών ή και πλήρων ελέγ- χων που θα διενεργούνται εντός του επόμενου έτους κατά προτεραιότητα, με βάση κριτήρια ανάλυσης κιν- δύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με βάση άλλα κριτήρια, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτω- ση, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των ελεγκτών κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης και του αριθμού των διενεργηθέντων ελέγχων κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες από τον μήνα έκδοσης της απόφασης. Στην απόφαση ορίζεται, επίσης, το ποσοστό των πλή- ρων και μερικών ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις που αφορούν στην τελευταία πενταετία, συμπεριλαμβανομένου και του έτους έκδοσης της απόφασης, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσοστού 70% του συνόλου πλήρων και μερικών ελέγχων, αντίστοιχα, των κατά προτεραιότητα ελεγχόμενων υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Ειδικά, για το έτος 2016 το ανωτέρω ποσοστό ορί- ζεται σε 50% και για το έτος 2017 σε 60%. β. Για ελέγχους που διενεργούνται από 1.1.2018, πο- σοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, αφορούν κατ΄ αρχήν σε ελέγχους της τε- λευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι έλεγχοι του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να επεκτείνονται στα δύο προηγούμενα, πέραν της τελευταίας τριετίας, φορολογικά έτη ή χρήσεις, με βάση κριτήρια κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.».

Άρθρο 78Τροποποιήσεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων ΕσόδωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 36 του ν.δ. 356/1974 (Α΄90) προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής: «6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκ- δοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 39 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «7. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκ- δοση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.».

Άρθρο 79Πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται η επιβο- λή προστίμων του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 (Α΄179) και της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 (Α΄170), για τις οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι οριστι- κές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των προαναφερομένων διατάξεων, αλλά επι- βάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή που δεν αποδόθηκε, ανεξάρτητα εάν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και επί εκκρεμών κατά την κατάθεση του παρόντος υποθέ- σεων, εφόσον η εφαρμογή τους συνεπάγεται ευνοϊκότε- ρο καθεστώς για τον υπόχρεο. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύ- θυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης εμπρόθεσμης ενδικοφανούς ή δικαστικής προ- σφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικο- φανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης, καθώς και υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις ή αποφάσεις αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί. Ως εκκρεμείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση και δεν έχει κοι- νοποιηθεί στον φορολογούμενο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 επί των υποθέσεων της παραγράφου 2, απαιτείται η εκ μέρους του ενδιαφερομένου ταυτόχρονη υποβολή σχετικής αίτησης και ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλα- κτης αποδοχής των ως άνω παραβάσεων, κάθε πράξης ή απόφασης της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών ή του δι- καστηρίου, και καταβολή του συνόλου της οφειλής, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παρα- γράφου 1, άμεσα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης αποδοχής, άλ- λως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση κατά το χρόνο υποβο- λής της δήλωσης αποδοχής. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζη- τούνται, λόγω εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη. Στις περιπτώσεις που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων, με την ως άνω δήλωση αποδοχής συνυποβάλλεται και σχετική βεβαίωση της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση. Αν έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση, η ως άνω βεβαίωση πρέπει να διαλαμβάνει αν η απόφαση επιδόθηκε στον αντίδικο του Δημοσίου και, σε καταφατική περίπτωση, την ημεροχρονολογία της επίδοσης. Επί υποθέσεων που είχαν ήδη συζητηθεί, αλλά δεν είχε εκδοθεί ακόμη απόφαση ή είχε εκδοθεί αλλά δεν είχε καταστεί αμε- τάκλητη, λόγω ύπαρξης προθεσμίας άσκησης ή λόγω άσκησης ενδίκου μέσου κατά της απόφασης, η κατά τα ανωτέρω συνυποβαλλομένη δήλωση ανέκκλητης απο- δοχής και η συνεπεία αυτής καταβολή της οφειλής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ενέ- χει, κατά περίπτωση, και παραίτηση των διαδίκων από του δικαιώματός τους να απαιτήσουν τη συμμόρφωση προς την τυχόν εκδοθησομένη δικαστική απόφαση ή να ασκήσουν οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο κατ’ αυτής ή παραίτηση από του δικογράφου του ασκη- θέντος ενδίκου μέσου. Ειδικώς δε, σε υποθέσεις που δεν έχουν συζητηθεί ή έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, Α΄97), τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται με την περιέλευση στη γραμματεία του δικαστηρίου σχετικής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη, με περιεχόμενο την περάτωση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 80Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3986/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 8β του άρθρου 36 του ν.  3986/2011 (Α΄152) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η προκαλούμενη από την ως άνω παροχή συνολική δαπάνη σε βάρος του τακτικού Κρατικού Προϋπολογι- σμού κάθε έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000) ευρώ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει από 1.1.2018.

Άρθρο 80ΑΤροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 3986/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 ως εξής: «Το συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται κατ’ έτος, σύμ- φωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, από τον Τακτικό Προϋ- πολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέρειες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια εκα- τομμύρια (3.400.000.000) ευρώ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από την 1.1.2018.

Άρθρο 81Τροποποίηση του ν. 4389/2016 (Α΄94)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 197 του ν. 4389/2016 (Α΄94) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Την ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.ΜΗ., το σύνολο των μετοχών κυριότη- τας του Ελληνικού Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα Δ΄, στο Παράρτημα Ε΄ και στο Παράρτημα ΣΤ΄, τα οποία αποτελούν αναπό- σπαστα μέρη του παρόντος νόμου, μεταβιβάζονται αυ- τοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΔΗΣ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 198 του ν. 4389/2016 (Α΄94) αναριθμούνται ως παράγραφος 1. β. Στο άρθρο 198 του ν. 4389/2016 (Α΄94) προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής: «2. Από την ημερομηνία καταχώρισης του Καταστατι- κού της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.Μ.Η., μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΔΗΣ τα πε- ριουσιακής φύσης δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρη- σης και εκμετάλλευσης υποδομών, τα οποία είχαν μετα- βιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει της υπ’ αριθμ. 195/2011 (Β΄2501) απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Ανα- διαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων σχετικά με το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, των δικαιωμάτων που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκτα- ση, συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακι- νήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια και υπό τους όρους που θα καθορίζονται στη σχετική σύμβαση παραχώρησης, εξαιρουμένων ρητά των κρατικών Περι- φερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας, Ιονίου και Αιγαίου, τα οποία έχουν ήδη παραχωρηθεί με συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 του παρόντος νόμου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Παράρτημα Δ΄ του ν. 4389/2016 (Α΄94), αντικα- θίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄(Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ): 1. ΟΑΣΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές του (ΟΣΥ Α.Ε.- ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3920/2011 που αφορούν τις διεταιρικές σχέσεις των ΟΑΣΑ Α.Ε., ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 2. ΟΣΕ Α.Ε. 3. ΟAKA 4. ΕΛΤΑ Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το Παράρτημα Ε΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), προστίθεται Παράρτημα ΣΤ΄, το οποίο αποτελεί αναπό- σπαστο μέρος του ν. 4389/2016: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ (Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ- Ομάδα Γ΄): 1. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. 2. Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. 3. ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. 4. Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) 5. Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ) 6. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) 7. ΔΕΘ -HELEXPO Α.Ε. 8. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

Άρθρο 82Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Στο άρθρο 27Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέα παράγραφος 12, ως εξής: «12. Για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαί- τησης, όπως αυτό προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή και του φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4334/2015, τα νομικά πρόσωπα των παραγρά- φων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσια προμήθεια. Το ποσό της προμήθειας υπολογίζεται πολλαπλασιά- ζοντας με συντελεστή 1,5% το γινόμενο της διαφοράς μεταξύ του ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης και του συντελεστή φορολόγησης 26% που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4334/2015 διά του ίδιου συντελεστή 26% επί το συνολικό ποσό εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο. [Προμήθεια = 1,5% x (ισχύον φορολογικός συντελε- στής % -26%)/26%] x συνολικό ποσό εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαί- τησης ανά υπόχρεο πρόσωπο]. Η καταβολή της προμήθειας γίνεται εντός έξι (6) μηνών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους, για όσο χρονικό διάστημα ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στα υπόχρεα πρόσωπα είναι μεγαλύτερος του 26%, σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Κατά την πρώτη εφαρμογή της πα- ρούσας παραγράφου, η προμήθεια καταβάλλεται έως τις 30.6.2017. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν έγ- γραφης ενημέρωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους υπόχρεους και το συνολικό ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογι- κής απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο, όπως το ποσό αυτό βεβαιώνεται από τον ορκωτό ελεγκτή του μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κάθε έτους, καθορίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το ακριβές ποσό της προμήθειας ανά υπόχρεο πρόσωπο, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο.».

Άρθρο 83

Στο ν. 4172/2013 (Α΄ 167) μετά το άρθρο 39 προστίθε- ται νέο άρθρο 39Α ως εξής: «Άρθρο 39A Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού 1. Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α΄167), όπως ισχύει, είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ- θρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνο- νται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπη- ρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περί- πτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρημα- τική δραστηριότητα του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. 2. Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσω- πα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία. 3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύ- ουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολο- γικό έτος που αρχίζει από 1.1.2017 και εφεξής.».

Άρθρο 84Τροποποιήσεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016

Το άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 111 Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται: α) το διαμέρισμα, β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κα- τάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια, δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μο- ντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπη- ρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες. Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμέ- νου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους. Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινή- του που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους. Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης (στο εξής «διαχειριστής ακινήτου») ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθω- ση και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκ- μισθωτής ή τρίτος. 2. Προβλέπεται δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο «Μη- τρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). β. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυ- χρόνιας Διαμονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρ- τηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. γ. Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων δια- θέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 (Α΄175), δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο. 3.α. Το εισόδημα που αποκτάται στο πλαίσιο των δια- τάξεων του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013 (Α΄167) απαλ- λάσσεται του ΦΠΑ. β. Ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) υποχρεούται στην υποβο- λή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν υποβάλλει Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Στην ίδια υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Βραχυχρό- νιας Διαμονής υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου. 46 του ν. 4179/2013. 4.α. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρ- πωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον αναθέτει σε τρίτο τη διαχείριση του ακινήτου του με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληρο- φοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής, θεω- ρείται ο ίδιος διαχειριστής του ακινήτου. β. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, όταν δια- χειριστής του ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υπο- βολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. γ. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον εκμισθώνει ακίνητο με δικαί- ωμα υπεκμίσθωσης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μί- σθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5.α. Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των οριζόμενων στις παραγράφους 2 και 8 επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους διαχειριστές ακινήτων. Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο, επιβάλλεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από την Α.Α.Δ.Ε.. Από τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8, εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβο- λής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας πα- ράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. β. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται στον δι- αχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατ- φόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος. γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. δ. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στο αίτημα της Α.Α.Δ.Ε., κατά την παράγραφο 7 επιβάλλονται τα πρό- στιμα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μπορεί να διενεργούνται έλεγχοι και από μικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού. Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας. 7. Η Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να ζητεί από κάθε ψηφιακή πλατ- φόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραί- τητη για την ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων, καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές. 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λό- γους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μί- σθωση ως εξής: α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδή- ματος. β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέ- τει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος. 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ψηφιακή πλατφόρμα. 10. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορί- ζονται οι λεπτομέρειες για την έναρξη ισχύος και τη λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Δι- αμονής και για τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, τη διενέργεια του ελέγχου, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 5, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 85Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανά- κληση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον Ια- τρικός Σύλλογος. Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει αποκλειστικά και μόνο μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ.Οδ., αρμόδιος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον Οδοντιατρικός Σύλλογος. Αρμόδια αρχή για τη χο- ρήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπον Οδοντιατρικός Σύλλογος. Στο πλαίσιο της άσκη- σης της διοικητικής εποπτείας και ελέγχου οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κατά τα άρθρα 13 και 17 του π.δ. 84/2001 (Α΄70) διοικη- τικές κυρώσεις και πρόστιμα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όλες οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την κατάθεση σε αυτούς των σχετικών εγγράφων, αιτήσεων και δικαιολογητικών και των ειση- γήσεων της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προ- στίμων και σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεση των καταγγελιών που υποβάλλονται σε αυτούς και αφορούν σε φορείς αρμοδιότητάς τους. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων της παραγράφου 1 καθί- σταται ο κατά τόπον οικείος Περιφερειάρχης. Στην πε- ρίπτωση που το Δ.Σ. του Ιατρικού ή του Οδοντιατρικού Συλλόγου αποφασίσει αρνητικά επί αίτησης για έκδοση πράξης της παραγράφου 1 ή αποφασίσει την μη επι- βολή διοικητικής κύρωσης ή προστίμου ή ανάκλησης της βεβαίωσης, ο κατά τόπον αρμόδιος Περιφερειάρχης μπορεί να επιληφθεί της υπόθεσης και να εκδώσει τις πράξεις της παραγράφου 1 εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. και των σχετικών γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Περιφερειάρχη κατά των πρά- ξεων της παραγράφου 1 εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση ή την αποδεδειγμένη λήψη γνώσης των πράξεων αυτών. Οι πράξεις της παραγράφου 1, μετά των σχετικών γνωμοδοτήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και στο Υπουργείο Υγείας. Οι πράξεις του Πε- ριφερειάρχη, μετά των σχετικών γνωμοδοτήσεων, της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Υγείας και στους κατά τόπον αρμόδιους Ιατρικούς ή Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην έδρα κάθε Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλ- λόγου συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α. Ένα μέλος του Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού ή Οδοντι- ατρικού Συλλόγου αντίστοιχα. β. ΄ Εναν διπλωματούχο μηχανικό σχετικής ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες της παρα- γράφου 1, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο μετά από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή του οικείου περιφερει- ακού τμήματος αυτού. To T.E.E. ή το οικείο περιφερειακό τμήμα αυτού οφείλει μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από το αίτημα του οικείου Συλλόγου να προτεί- νει το μέλος αυτό. Μετά την πάροδο του ως άνω διαστή- ματος ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο, χωρίς πρόταση του T.E.E. ή του οικείου περιφερειακού τμήματος αυτού. γ. ΄Εναν ιατρό ή οδοντίατρο του οικείου ή σε περί- πτωση αδυναμίας όμορου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπλη- ρωματικά μέλη και τυχόν αμοιβή των μελών, που κατα- βάλλεται από το Σύλλογο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Έργο της Επιτροπής της προηγούμενης παραγρά- φου είναι: α. Η γνωμοδότηση για την έκδοση των πράξεων της παραγράφου 1 των κατά τόπον αρμόδιων Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της, μετά από επιτόπιο έλεγχο. β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων της παραγρά- φου 1 κατά τη λειτουργία τους. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται σε υπάλ- ληλο του οικείου Συλλόγου κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ ή ελλείψει τούτου σε υπάλληλο των αντίστοιχων κατηγο- ριών με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου ή σε ένα εκ των μελών της Επιτροπής. Κατά την κρίση του Συλλόγου, ανάλογα με τις ανάγκες, μπορεί να συσταθούν περισσότερες της μίας Επιτροπές, η κάθε μία όμως καλύπτει συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α. Έναν ιατρό της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγι- εινής της Περιφέρειας ή έναν ιατρό που υπηρετεί σε νο- σοκομείο του Ε.Σ.Υ. που εδρεύει στην οικεία Περιφέρεια. β. Έναν διπλωματούχο μηχανικό σχετικής ειδικότητας της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες της παραγρά- φου 1 που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας ή της οικείας Περιφέρειας. γ. Έναν εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού ή Οδοντια- τρικού Συλλόγου, κατά περίπτωση, που ορίζεται από το Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας, δια- φορετικά ορίζεται από τον Περιφερειάρχη. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ο οποίος ορίζει πρόσωπα που δεν πε- ριλαμβάνονται στη σύνθεση της επιτροπής ιδιωτικών κλινικών του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 (Α΄93).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Έργο της Επιτροπής της προηγούμενης παραγρά- φου είναι: α. Η γνωμοδότηση για την έκδοση των πράξεων του Περιφερειάρχη της παραγράφου 2, μετά από επιτόπιο έλεγχο. β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων της παραγρά- φου 1 κατά τη λειτουργία τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυ- ΐατρείων, οδοντιατρείων, πολυοδοντιατρείων, διαγνω- στικών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης παραμένουν σε ισχύ οι υπ’ αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 24948/13.3.2012 (Β΄713) και Υ3β/Γ.Π. οικ. 55762/26.6.2014 (Β΄1802) υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παρούσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σύμφωνα με τις παρα- γράφους1 και 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν δη- μόσια έσοδα, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημο- σίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λειτουρ- γούν χωρίς να έχουν προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 στην έκδοση της απαιτούμενης βεβαί- ωσης λειτουργίας, απαλλάσσονται της υποχρέωσής τους αυτής και σε βάρος τους δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για όσο χρόνο παραμένουν εγκα- τεστημένοι και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ίδιο επαγγελματικό χώρο.

Άρθρο 86Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι δια- τάξεις του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), καθώς και οι διατάξεις περί τιμολόγησης, ανωτάτων τιμών πα- ραγωγού ή εισαγωγέα, λιανικής ή χονδρικής διάθεσης, περί τιμολόγησης γενοσήμων και φαρμάκων αναφοράς, περί διαδικασίας και δικαιολογητικών για τον καθορι- σμό ή την μεταβολή τιμής, περί χορηγούμενων πιστώ- σεων και περί περιορισμών στις εκπτώσεις, δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία ταξινομούνται, με απόφαση του Ε.Ο.Φ., στα «μη συντα- γογραγούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος και η δια- δικασία υπολογισμού και αναθεώρησης της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., η οποία δεν θα είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών, με βάση την τιμολόγηση που καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των φαρμάκων αυτών. Η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης, που καθορίζεται κατά τα ανωτέρω, τίθεται υποχρεωτικώς επί εμφανούς σημείου της συσκευασίας του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. υπό την ένδειξη «ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης». Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις περί γνωστοποίησης πωλήσεων και για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού και αναθεώρη- σης της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. που προ- ορίζονται για νοσοκομειακή χρήση, δηλαδή η ανώτατη τιμή και ο τρόπος διάθεσης των φαρμάκων αυτών από τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα προς το Δημό- σιο, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νομικά πρό- σωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και παρέχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια φροντί- δα υγείας, καθώς και τις ιδιωτικές κλινικές, με βάση την τιμολόγηση που καθορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, μη εφαρμοζόμενου του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που κυκλοφορούν κατά τη δημοσί- ευση του παρόντος στην Ελλάδα ή που θα κυκλοφορή- σουν στην Ελλάδα μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης, το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της Ε.Ε., όπου βρέθηκε τιμή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνα- τή η τιμολόγηση του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με βάση το προηγούμενο εδάφιο, το προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. λαμβάνει ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης, το μέσο όρο των τιμών στα δύο κρά- τη-μέλη, όπου βρέθηκε τιμή. Αν το φαρμακευτικό προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. τιμολογείται σε ένα μόνο κράτος-μέλος, τότε λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή μεταξύ της ισχύουσας τιμής, εφόσον υπάρχει, και της τιμής που έχει στο άλλο κράτος-μέλος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κα- θορίζεται περαιτέρω το σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που θα κυκλοφορήσουν μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου και ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη σε κυκλοφορία και έχουν λάβει τιμή προ- ϊόντα όμοια ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτι- κότητες και τις φαρμακοτεχνικές μορφές, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσο- κομειακής τιμής, την ίδια ή κατώτερη τιμή με αυτή των ομοίων ήδη κυκλοφορούντων. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, που δεν υπάγονται στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών σε κράτη – μέλη της Ε.Ε., όπου βρέθηκε τιμή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση, σύμφωνα με το προηγούμε- νο εδάφιο, εφαρμόζονται περαιτέρω τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κυκλοφορούν στην Ελλάδα, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής, την τιμή που έχουν ήδη λάβει έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου στο τελευταίο δελτίο τιμών, εκτός εάν είναι χαμηλότερη η τιμή που προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμη- λότερων τιμών σε χώρες-μέλη της Ε.Ε., όπου βρέθηκε τιμή ή από την περαιτέρω εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, όταν δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση με βάση τις τρεις χώρες-μέλη της Ε.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ., εκδίδεται ειδικός κατάλογος όλων των κυκλοφορούντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα, που θα εμπεριέχει τις ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης και τις υποχρεωτικές ανώτατες νοσοκομειακές τιμές των φαρ- μάκων αυτών, όπως αυτές οι τιμές προκύπτουν βάσει του παρόντος άρθρου. Η απόφαση αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και θα εμπερι- έχει μόνο τις ενδεικτικές λιανικές τιμές. Ο ως άνω κατά- λογος τίθεται σε ισχύ από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υγείας, ή ειδικά ως προς την νοσοκομειακή τιμή, από το χρονικό σημείο που θα καθοριστεί στην ως άνω απόφαση. Με όμοια απόφαση, ο κατάλογος αυτός αναθεωρείται ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τα προβλεπό- μενα στο παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Έως την πρώτη εφαρμογή της τιμολόγησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. διατηρούν ως ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης και ως ανώτατη νοσοκομειακή τιμή, την αντίστοιχη τιμή που έλαβαν στο τελευταίο δελτίο τιμών που εκδόθηκε έως τη δημοσί- ευση του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ., η οποία εκδίδεται εντός ενός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουρ- γείου Υγείας κατάλογος των ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. που εμπεριέχουν τις τιμές του τε- λευταίου δελτίου τιμών, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Η τιμολόγηση και ανατιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ. ΦΑ., ενόψει της έκδοσης ή αναθεώρησης του καταλόγου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής, σε σχέση με το τελευταίο δελτίο τιμών που εκδόθηκε έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή σε σχέση με εκδοθέντα κατάλογο τιμών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου ορίζεται το αργότερα έως τις 30.9.2017. Τυχόν εκπτώσεις που έχουν δοθεί από τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα σε ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Συνιστάται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) βάση δεδομένων (παρατηρητήριο τιμών) των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., στον οποίον υποχρεωτικά καταχωρούνται οι τιμές πώλησης των φαρμάκων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Ε.Ο.Φ., κα- θορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του, το είδος των τιμών που καταχωρούνται, οι υπόχρεοι προς καταχώρηση των σχετικών δεδομένων, οι προϋποθέ- σεις δημοσιότητάς του, οι τυχόν διοικητικές κυρώσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Το παρατηρητήριο τιμών δεν δημοσιεύεται.

Άρθρο 87Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 35 του ν. 3918/2011 (Α΄31), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που συντα- γογραφείται από ιατρό και το τίμημα του οποίου καλύ- πτεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) θεσπίζεται «τιμή κοινωνικής ασφάλισης» (εφεξής Τ.Κ.Α.), η οποία συνίσταται επί της τιμής παρα- γωγού και εισαγωγέα, όπως αυτή ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, μει- ωμένη κατά τα ποσοστά επιπρόσθετης έκπτωσης των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 2. Τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, το Ωνά- σειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο Παπα- γεωργίου, καθώς και όλα τα νοσοκομεία του Δημοσίου οποιασδήποτε μορφής προμηθεύονται τα φαρμακευτι- κά προϊόντα με ποσοστό έκπτωσης 5% επί της νοσοκο- μειακής τιμής, όπως αυτή η τιμή εκάστοτε καθορίζεται στην ισχύουσα υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμά- των. Το ποσό της έκπτωσης του 5% ως άνω υπολογίζεται επί του τιμολογίου αγοράς των νοσοκομείων. Εξαιρού- νται τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ενταχθούν στη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον η τιμή με την οποία θα κατακυρωθούν στο διαγωνισμό, είναι μικρότερη από αυτήν που προκύπτει από την προηγούμενη επιστρο- φή επί της νοσοκομειακής τιμής. Το ποσοστό αυτής της έκπτωσης συνυπολογίζεται και αφαιρείται κατά τον τε- λικό υπολογισμό του συνολικού ποσοστού επιστροφής (rebate) που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο. 3. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ) υποχρεούνται κάθε τρίμηνο σε ποσό επιστροφής ίσο με το ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων, του προ- ηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιε- κτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί: Όπου: Po, ορίζεται το τελικό ποσοστό επιστροφής των συ- νολικών πωλήσεων, σε τιμές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος. Pomax, ορίζεται ως το μέγιστο τελικό ποσοστό επι- στροφής των συνολικών πωλήσεων του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος που λαμβάνει την τιμή 0,50. Pvmax, ορίζεται ως το μέγιστο τελικό ποσοστό επι- στροφής όγκου των συνολικών πωλήσεων του προη- γούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτι- κοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος, το οποίο λαμβάνει την τιμή 0,30. PHCD, ορίζεται ως το ποσοστό επιστροφής για φάρ- μακα όταν χορηγούνται από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και νοσοκομείων ΕΣΥ, λόγω της τιμής προμήθειας τους σε Νοσοκομειακή Τιμή - 5%, το οποίο λαμβάνει την τιμή 0,133, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. PNew, ορίζεται ως το ποσοστό επιστροφής, το οποίο λαμβάνει τιμή 0,25, για νέα φάρμακα που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ως προς τη δραστική τους ουσία και εντάσσονται στη θετική λίστα αποζημίωσης, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι είτε έχουν υποβάλει αίτηση που εκκρεμεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ήτοι είτε θα υποβά- λουν αίτηση μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6). Το επιπλέον αυτό ποσό επι- στροφής ισχύει μέχρις ότου αρχίσει η αποζημίωση των φαρμάκων αυτών με την τιμή που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208.2013 (Α΄ 252) και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ανώ- τατο όριο, έως δύο (2) έτη από την ένταξή τους. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της τιμής 0,25 τα ορ- φανά φάρμακα, όπως ορίζονται με απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010. αi, συντελεστές της εξίσωσης που λαμβάνουν τιμές αο=-14, α1 = 2.5•10 -6, α2 = 1•10 -16. βi, συντελεστές που προστίθενται στους αi, για τις ει- δικές περιπτώσεις φαρμάκων τα οποία δεν διαθέτουν γενόσημα ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, οι οποίοι λαμβάνουν τιμές βο = 2,5, β1 = 1•10-6, β2 = 1,5•10-16. Ι50, Κατάλληλη δείκτρια συνάρτησης που λαμβάνει την τιμή 1 όταν φάρμακα τα οποία δεν διαθέτουν γε- νόσημα ή μία θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίσωσης, αλλιώς λαμβάνει την τιμή 0. INew, Κατάλληλη δείκτρια συνάρτηση που λαμβάνει την τιμή 1 για νέα φάρμακα που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ως προς τη δραστι- κή τους ουσία και εντάσσονται στη θετική λίστα απο- ζημίωσης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 μέχρις ότου αρχίσει η αποζημίωση των φαρμάκων αυτών με την τιμή που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ανώτατο όριο, έως δύο (2) έτη από την ένταξή τους, αλλιώς λαμβάνει την τιμή 0. Δεν λαμβάνουν την τιμή 1 τα ορφανά φάρμακα, όπως ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρ- θρου 12 του ν. 3816/2010. IHGD, Κατάλληλη δείκτρια συνάρτησης που λαμβάνει τιμή 1 για φάρμακα που χορηγούνται από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία ΕΣΥ της παραγράφου 2 του πα- ρόντος άρθρου, λόγω της τιμής προμήθειάς τους, αλλιώς λαμβάνει την τιμή 0. Χ, οι συνολικές πωλήσεις σε τιμές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος. Το τελικό ποσό που καλείται να επιστρέψει κάθε Κ.Α.Κ. προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω πο- σοστού ( ) με τις συνολικές πωλήσεις του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος που υπολογίζονται στη βάση της τιμής παραγωγού, όπως ορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις τιμολόγησης. Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής λαμβά- νονται υπόψη οι πωλήσεις του προηγούμενου τριμήνου βάσει των στοιχείων που αντλεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Φ.Κ.Α. από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το σύστημα σάρωσης συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από το άθροισμα των τιμολογίων που εκδίδουν οι φαρμακευτι- κές εταιρείες προς τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο σύ- νολό τους και σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. ξεχωριστά. Το ποσό καταβάλλεται αντίστοιχα για το πρώτο τρίμηνο μέχρι 31 Μαΐου, για το δεύτερο τρίμηνο μέχρι 31 Αυγού- στου, για το τρίτο τρίμηνο μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους και για το τέταρτο τρίμηνο μέχρι 28 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Η είσπραξη των εν λόγω ποσών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και μέριμνα των υπη- ρεσιών των φορέων, στα πλαίσια περιστολής της φαρ- μακευτικής δαπάνης. Για τους φορείς που δεν διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή σάρωσης συνταγών το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προκύπτει από τα στοιχεία των συνολικών πωλήσεών της ανά φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, αφού αφαιρεθούν οι πωλήσεις προς τα νοσοκομεία και οι πα- ράλληλες εξαγωγές σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και για τον υπολογισμό του ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη η σχέση δημόσιας προς ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, ήτοι 80% - 20%. 4. Η καταβολή του ποσού επιστροφής των παραγρά- φων 2 και 3 από τον Κ.Α.Κ. ή φαρμακευτική εταιρεία μπορεί να γίνει είτε με απευθείας κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή του ΦΚΑ και του νοσο- κομείου, είτε μέσω συμψηφισμού του ποσού επιστροφής με αντίστοιχες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή του νοσοκομείου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για προμήθεια φαρμά- κων στα φαρμακεία τους. 5. Ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. δύναται να συμψηφίζει με απόφαση Δι- οικητικού Συμβουλίου τα οφειλόμενα από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών ιδιοσκευ- ασμάτων ποσά, που προκύπτουν από την υποχρέωσή τους επιστροφής (rebate) των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, με ισόποσες οφειλές του προς τους Κ.Α.Κ., από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευα- σμάτων για τα φαρμακεία του, τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τους συμβεβλημένους παρόχους και τους εποπτευόμε- νους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς και Οργανισμούς καθώς και τα υπαγόμενα σε αυτό Ν.Π.Ι.Δ.. και Ν.Π.Δ.Δ. Εφόσον μετά τον συμψηφισμό ως ανωτέρω, παραμένει ανεξόφλητο ποσό απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά την οποία φαρμακευτικές εταιρείες ή Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών σκευασμάτων δεν έχουν απαιτήσεις έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά μόνο έναντι νοσοκομείων, τότε οι απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Υ. έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή των Κ.ΑΚ από το ποσό επιστροφής (rebate) που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνα- νται να εκχωρούνται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλισμένων του, τα δε νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των ανωτέρω εκχωρούμενων προς αυτά απαιτή- σεων με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ο συμψη- φισμός γίνεται μόνο μεταξύ των εκχωρηθέντων προς τα νοσοκομεία, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων οφειλών των νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες ή Κατόχους Αδείας Κυκλοφο- ρίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων που δημι- ουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. 6. α) Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του ποσού επιστροφής των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρ- θρου, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. β) Τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία δεν απο- δόθηκε το ποσό της επιστροφής διαγράφονται από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010. γ) Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωσης καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική χρήση. 7. Για τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβο- λιασμών και τα φάρμακα που εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ, οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας απαλλάσσονται της υπο- χρέωσης καταβολής των επιστροφών του παρόντος. 8. Για τις ειδικές περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμα- κο το οποίο δεν διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική ή πε- ρισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου. 9. Στην περίπτωση των φαρμάκων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, τα οποία χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επι- βάλει πέραν του rebate της παραγράφου 1 του παρό- ντος rebate τέτοιο ώστε η τελική τιμή αγοράς για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να είναι αντίστοιχη με εκείνη που επιτυγχάνεται όταν προμηθεύεται το φάρμακο αυτό από τα φαρμακεία του.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρό- ταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουργική απόφαση οικ.3457/2014 (Β΄ 64), δύνανται να τίθενται ετήσιοι προϋπολογισμοί φαρμακευτικής δαπάνης σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θερα- πευτικής κατηγορίας (ATC4). Η ρύθμιση αυτή δύναται να εφαρμόζεται ειδικότερα σε περιπτώσεις εισαγωγής πολλών νέων φαρμάκων σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι επιμέρους στόχοι συνυπολογίζονται στον καθορισμό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στον επιμερι- σμό της υπέρβασης ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτο- χο άδειας κυκλοφορίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. οικ.Γ5/63587/2015 υπουργική απόφαση (Β΄1803).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρό- ταση της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουργικής απόφασης οικ.3457/2014 (Β΄ 64), η οποία υποχρεωτικά ενσωματώνει τους συνταγογραφικούς περιορισμούς της Επιτροπής της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Επιτροπή Θετικής Λίστας), για μεμο- νωμένα φάρμακα ή ομάδες φαρμάκων ή για φάρμακα για τα οποία έχει τεθεί ετήσιος προϋπολογισμός φαρμα- κευτικής δαπάνης, σύμφωνα με την προηγούμενη πα- ράγραφο του παρόντος άρθρου, δύνανται να εκδίδονται πρωτόκολλα συνταγογράφησης, η τήρηση των οποίων καθίσταται υποχρεωτική για την αποζημίωση των φαρ- μάκων αυτών. Η ως άνω επιτροπή για την ανάπτυξη των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης λαμβάνει υπόψη της επιστημονικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων στοιχεί- ων επιδημιολογικής συχνότητας (επιπολασμός και επί- πτωση) και αναγκών κάλυψης σε νόσους και νοσηλείες, καθώς επίσης και οικονομικά κριτήρια, στα οποία συμπε- ριλαμβάνεται η δημοσιονομική επίπτωση της αποζημίω- σης του φαρμάκου βάσει της τιμής αποζημίωσης, όπως εκάστοτε καθορίζεται. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 (Α΄252) στέλ- νει άμεσα το τυχόν αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης στην Επιτροπή Θετικής Λίστας για να ενσωματωθούν στις εισηγήσεις της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση η, κατόπιν εισήγησης της Επιτρο- πής Διαπραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δια- βιβάζεται στην Επιτροπή Θετικής Λίστας και λαμβάνεται υπ’ όψιν από αυτήν κατά την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του Θετικού Καταλόγου και ενδεικτικά για την απόρριψη εισαγωγής νέου φαρμάκου, για την απέ- νταξη ήδη ενταγμένου, για την αλλαγή γραμμής θερα- πείας ή για συγκεκριμένες ενδείξεις. H Επιτροπή Θετικής Λίστας, όταν της διαβιβάζεται η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συνεδριάζει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών για την τροποποίηση του Θετικού Καταλόγου και διαβιβά- ζει αμελλητί την εισήγηση της στον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης δύναται να ζητάει γνω- μοδότηση από την Επιτροπή Θετικής Λίστας, σχετικά με το αν πληρούνται τα κριτήρια ένταξης υπό διαπραγ- μάτευση φαρμάκου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον τρέχοντα δημοσιευμένο Θετικό Κατάλογο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 90168/2013 (Β΄2543) προστίθεται παράγραφος 3.4, ως εξής: «3.4. Μεθοδολογία αξιολόγησης και εκτέλεσης εργα- σιών: Η διαπραγμάτευση δύναται να διενεργείται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ειδικών ηλεκτρονικών εφαρμογών. Η μέρα κατάθεσης της αίτησης ορίζεται ως η ημερομηνία που λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τη γραμματεία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κοινοποιείται στον αιτούντα. Η προθεσμία ξεκινά από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, η οποία ορίζεται ως η πρώτη μέρα της Δι- αδικασίας. Τα ακριβή χρονοδιαγράμματα καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, μετά από πρόταση της οικείας Υποεπιτροπής κατάθεσης των φα- κέλων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε διαδικα- στική λεπτομέρεια για την ηλεκτρονική διαδικασία της διαπραγμάτευσης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 20 του ν. 3918/2011 (Α΄31) προστίθενται παράγραφοι 11 και 12 ως εξής: «11. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέλη του Διοικητικού Συμ- βουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τακτικά και αναπληρωματικά, για τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης τακτικά και αναπληρωματικά, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4208/2013. 12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τακτικά και αναπληρωματικά, και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, τακτικά και αναπληρωματικά, δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για ενέργειες ή παραλεί- ψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4208/2013, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια ή παραβίασαν το απόρρη- το των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του ν. 3528/2007 (Α΄26). Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 36 του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται αναλογικά σε όλα τα παραπάνω πρόσωπα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 90168/2013 (Β΄ 2543), προστίθενται οι παράγραφοι 3.5 και 3.6, ως εξής: «3.5. Υποχρέωση διαδικασίας Διαπραγμάτευσης: Η προσέλευση στη διαδικασία Διαπραγμάτευσης είναι υποχρεωτική για τα εμπλεκόμενα μέρη. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη κατάληξης σε συμφωνία ο Οργανι- σμός διατηρεί το δικαίωμα μη αποζημίωσης φαρμάκων ή υπηρεσιών υγείας. 3.6 Παράσταση νομικής υπηρεσίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης: Κατά τη διαπραγμάτευση φαρμάκων στις συναντήσεις με τους Κ.Α.Κ. ή τους νόμι- μους αντιπροσώπους τους παρίσταται ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε περίπτωση κωλύματος παρίσταται μόνιμος νομικός σύμβουλος του Οργανισμού, ως εμπειρογνώμονας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄41) η φράση «του άρθρου 22 και του άρθρου 26 του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 34 και του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄31), όπως ισχύει».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζε- ται αναδρομικά από 1.1.2017, εκτός εάν ορίζεται διαφο- ρετικά στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 88Διατάξεις για τα γενόσημαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα φαρμακεία που χορηγούν γενόσημα φάρμα- κα συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσι- ών (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), τα οποία υπερβαίνουν μηνιαίως, κατ’ όγκο πω- λήσεων, το 25%, των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στις συνταγές που εκτελούνται σε αυτά, λαμβάνουν υποχρεωτική έκπτωση από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ο ανωτέρω ελάχιστος ποσοστιαίος στόχος, ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται του 25%, δύναται να αναπρο- σαρμόζεται κατ’ έτος, με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε επίπεδα άνω του μέσου όρου διείσδυσης γενοσήμων φαρμάκων από τα φαρμακεία του αμέσως προηγούμε- νου έτους, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία που τηρεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υποχρεωτική έκπτωση της προηγούμενης παρα- γράφου υπολογίζεται ποσοστιαία, αντιστοιχεί σε ποσο- στό 3% για τις πρώτες δέκα ποσοστιαίες μονάδες άνω του παραπάνω ελάχιστου ποσοστιαίου στόχου (δηλαδή άνω του 25% ή άνω του ποσοστιαίου στόχου που κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφα- ση), υποδιαιρούμενου αναλογικά του ποσοστού έκπτω- σης ανά ποσοστιαία μονάδα, αυξάνεται κλιμακωτά για κάθε επόμενη δεκάδα ποσοστιαίων μονάδων κατά 3% και υπολογίζεται επί της αξίας, σε τιμή παραγωγού, των συνολικών μηνιαίων πωλήσεων στο φαρμακείο των γε- νόσημων φαρμάκων της ανωτέρω κατηγορίας, δυνάμει των στοιχείων που διαθέτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ανωτέρω εκπτώσεις των φαρμακευτικών εται- ρειών προς τα φαρμακεία δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η συνολική αξία των ανωτέρω εκπτώσεων επιμερίζεται μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών, σύμ- φωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα μηχανισμό υπολογισμού αυτόματης επιστροφής της περίπτωσης α΄ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, εκκαθαρίζεται ανά μήνα και κατα- βάλλεται ανά τρίμηνο από τις φαρμακευτικές εταιρείες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους Φ.Κ.Α., οι οποίοι συμψηφίζουν το ποσό έκπτωσης που προκύπτει ως άνω υπέρ του φαρ- μακείου με το ποσό επιστροφής (rebate) για το οποίο υποχρεούται το φαρμακείο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους Φ.Κ.Α. του ιδίου τριμήνου, και έως το ποσό rebate του φαρμακείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύε- ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία υπολογισμού της παρεχό- μενης προς τα φαρμακεία υποχρεωτικής έκπτωσης και ρυθμίζεται η διαδικασία συμψηφισμού του ποσοστού έκπτωσης στα φαρμακεία.

Άρθρο 89Νέα κριτήρια αξιολόγησης φαρμάκων θετικού καταλόγουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συμπλή- ρωση του καταλόγου εφαρμόζεται σύστημα κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το σύστημα Ανατομικής Θεραπευτικής Χημικής Κατηγοριοποίησης (Anatomic Therapeutic Chemical Classification – ATC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και εισά- γεται σύστημα τιμών αναφοράς (Τ.Α.) ανά κατηγορία φαρμακευτικών προϊόντων. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Φ.Κ.Α. αποζημιώνουν τα φάρμακα που τελούν σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ως προς τη δραστική τους ουσία και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας, σύμ- φωνα με την εθνική διαδικασία ή την αποκεντρωμένη διαδικασία ή την διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης ή την κεντρική διαδικασία του Κανονισμού 726/2004/ΕΚ (EE L 136), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Αποζημιώνονται τουλάχιστον στα δύο τρίτα (2/3) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυκλοφορούν, τα κράτη στα οποία κυκλοφορούν δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα (9) και από τα ανωτέρω κράτη που αποζημιώνουν το φάρμακο, του- λάχιστον τα μισά περιλαμβάνονται στα κάτωθι ειδικώς αναφερόμενα κράτη-μέλη που διαθέτουν μηχανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας για τα φάρμακα αν- θρώπινης χρήσης, ήτοι: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Πορτογα- λία, η Σουηδία και η Φινλανδία και 2) Λαμβάνουν θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου, δυνάμει κριτηρίων τεχνολογι- ών υγείας, εφαρμοζόμενων σε συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία είναι: α) Η ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, β) η προστιθέμενη θεραπευτική αξία του υπό αξιολόγηση φαρμακευτικού προϊόντος σε σχέση με τις υφιστάμενες θεραπείες, γ) η αξιοπιστία και η αντιπροσωπευτικότητα των στοιχείων κλινικής τεκμηρίωσης και δ) η σχέση κό- στους-οφέλους ή αποτελεσματικότητας μετά από συνε- κτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη σε συνάρτηση με τα φαρμακο- επιδημιολογικά και φαρμακοοικονομικά δεδομένα της χώρας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου εκτιμά ότι ένα προϊόν δεν ανταποκρίνεται στο τελευταίο κριτήριο κόστους - οφέ- λους ή αποτελεσματικότητας, το παραπέμπει στην Επι- τροπή Διαπραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 (Α΄252) και εκδίδει την εισήγησή της προς τον Υπουργό μόνον μετά από επιτυχή κατάληξη της διαδικασίας δι- απραγμάτευσης. Η προϋπόθεση της περίπτωσης 2 των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας, εφαρμόζεται για όλα τα φάρμακα που θα ενταχθούν στην θετική λίστα, ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ή όχι και επίσης εφαρμόζεται για την αναθεώρηση του θετικού καταλόγου. H Επιτροπή της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου αποφασίζει για τις θεραπευτικές ενδείξεις, τις γραμμές θεραπείας, τις περιεκτικότητες και τις συσκευασίες, για τις οποίες αποζημιώνονται τα φαρμακευτικά προϊόντα που εντάσ- σονται στο θετικό κατάλογο, μετά από την αξιολόγησή τους δυνάμει των ανωτέρω κριτηρίων. Προκειμένου να αποζημιωθεί θεραπευτική ένδειξη φαρμάκου, επιπρό- σθετη και διάφορη της μίας ή των περισσότερων θε- ραπευτικών ενδείξεων για τις οποίες έχει ενταχθεί στο θετικό κατάλογο απαιτείται η υποβολή προηγούμενης αίτησης από μέρους του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορί- ας και η αξιολόγησή του από την Επιτροπή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Υγεί- ας, μετά από γνώμη της Επιτροπής της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου μπορούν να εξαιρούνται από τα κριτήρια της ως άνω περίπτωσης 1) του δευτέ- ρου εδαφίου της παρούσας, φάρμακα τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ως ορφανά, ή φάρμακα για την θεραπεία της μεσογειακής αναιμίας, μόνο εφόσον καλύπτονται από διεθνή κλινικά πρωτόκολλα και λαμ- βάνουν θετική αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια της ως άνω περίπτωσης 2 του δευτέρου εδαφίου της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της Επιτροπής της περίπτωσης γ΄ της παρούσας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. και δεν μπορεί να εκδοθεί πριν την 1.6.2018, δύναται να αναθεωρείται ο προαναφερόμενος κατάλογος των χωρών της Ε.Ε. που διαθέτουν μηχανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας. Η έκδοση νέας, μετά την πρώτη, υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται μόνο μετά την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση και δημοσίευση της τελευταίας υπουργικής απόφασης με το ίδιο αντι- κείμενο. Με όμοια απόφαση, εξειδικεύεται ο τρόπος κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδι- ορισμού των τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγο- ρία και οι διαδικασίες αναθεώρησης και συμπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και οι αποζημιούμενες ενδείξεις, γραμμές θεραπείας, περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρμακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Κατά τα λοιπά και έως την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κανονιστικές πράξεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση ε΄ της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου, οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), των οποίων τα φαρμακευτικά προϊόντα: i) εντάχθηκαν ύστερα από αίτηση συμπερίληψης στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων, αλλά έχουν αντιρρήσεις για τον τρόπο κατάταξης των προϊόντων τους στο σύστημα τιμών αναφοράς, ή ii) δεν εντάχθηκαν στο θετικό κατάλογο ύστερα από αίτηση μη συμπερίλη- ψης στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιο- σκευασμάτων λόγω μη αποδοχής του διαμορφούμενου καθεστώτος αποζημίωσης, ή iii) δεν εντάχθηκαν στο θε- τικό κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων και ταυτόχρονα δεν αναφέρονται στον αρνητικό κατά- λογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων του εδαφίου η΄ της παρούσας παραγράφου, ή iv) εντάχθηκαν στον αρνητικό κατάλογο του εδαφίου η΄ της παρούσας πα- ραγράφου, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση θεραπείας τους ενώπιον της ειδικής επιτροπής. Με την αίτηση συ- νυποβάλλονται τα στοιχεία για την υποστήριξή της και οι αιτούντες καλούνται για προφορική ανάπτυξη των ισχυρισμών τους, ενώπιον της ειδικής επιτροπής. Εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης η ειδική επιτροπή θετικού καταλόγου της περίπτωσης γ΄ της πα- ρούσας παραγράφου, εφόσον, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται στις κείμενες διατάξεις κρίνει το αίτημα ως βάσιμο, καταρτίζει συμπληρωματικό κα- τάλογο, που εγκρίνεται με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Αιτήσεις που απορρίπτονται ή γίνονται δεκτές πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως από την ειδική επιτροπή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζε- ται και επί των εκκρεμών αιτήσεων ενώπιον της επιτρο- πής της περιπτώσεως γ΄ της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010.

Άρθρο 90Συγχώνευση κατόχων άδειας κυκλοφορίας και παραγωγής φαρμάκων

Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.1316/1983 (Α΄3) αντι- καθίσταται ως εξής: «5. Στην περίπτωση συγχώνευσης νομικών προσώπων που είναι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας και παραγωγής φαρμάκων, τα συγχωνευόμενα πρόσωπα υποχρεούνται να ενημερώνουν εκ των προτέρων τον Ε.Ο.Φ. σχετικά με κάθε τροποποίηση που θα ήθελαν να επιφέρουν, ένεκα της εν λόγω συγχώνευσης, σε οποιαδήποτε από τις πλη- ροφορίες που παρείχαν για τη χορήγηση των αδειών παραγωγής. Οι άδειες παραγωγής των συγχωνευόμενων προσώπων τροποποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διατηρούνται σε ισχύ, αφού υποβληθεί αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και διαπιστωθεί από τον Ε.Ο.Φ., κατόπιν ελέγχου, ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση μεταφοράς της παραγωγής φαρμα- κευτικών προϊόντων σε άλλη εγκατάσταση παραγωγής απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. των στοιχείων που θα τροποποιηθούν στην άδεια παραγω- γής ένεκα της εν λόγω μεταφοράς, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας.».

Άρθρο 91Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων

Η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν.1965/1991 (Α΄146) αντι- καθίσταται ως εξής: «Ο παραγωγός, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος κατό- χου άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών και διαγνωστι- κών προϊόντων, και κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή χονδρικής πώλησης φαρμάκων εν γένει, που μεταφέ- ρει τα ανωτέρω προϊόντα με τη χρήση οχημάτων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριος των οχημάτων μεταφοράς, για τη μεταφορά των εν λόγω προϊόντων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ποιότητα και το αναλλοίωτο αυτών, και έχει την ευθύνη ότι τα οχήματα είναι κατάλληλα για την ανωτέρω προο- ριζόμενη χρήση και εξοπλισμένα έτσι ώστε τα προϊόντα να μην εκτίθενται σε συνθήκες που μπορούν να επηρε- άσουν την ποιότητά τους και να φθείρουν τη συσκευα- σία τους. Τα ανωτέρω πρόσωπα τηρούν υποχρεωτικά τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση.».

Άρθρο 92Κατανομή μέρους εσόδων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντικαθίσταται ως εξής: «Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση: α) κατ’ ανώτατο όριο τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ανάλογα με τη θέση, το βαθ- μό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων, β) κατ’ ανώτατο όριο δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, αξιοποιείται για την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρω- σης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφο- ρικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο, γ) κατ’ ανώτατο όριο τέσσερα εκατομ- μύρια (4.000.000) ευρώ, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογί- ες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις, δ) κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.Πε. και ε) κατ’ ανώτατο όριο ποσο- στό δέκα τοις εκατό (10%) καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού.».

Άρθρο 93Έλεγχος συνταγογράφησης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρό- ταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαμβάνει υπόψη της την γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουργι- κής απόφασης οικ.3457/2014 (Β΄ 64), μπορεί να τίθενται κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν) και λοιπά αναγκαία μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Στη συγκεκρι- μένη απόφαση μπορεί ο προϋπολογισμός, οι στόχοι, οι περιορισμοί, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα να διαφέ- ρουν ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθμό των ασθενών που θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δημο- γραφικά δεδομένα της, το μήνα του έτους (εποχικότη- τα), τις τυχόν μεταβολές των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, την εισαγωγή νέων φαρμάκων (πρωτοτύπων ή γενοσήμων) στο θετικό κατάλογο συνταγογράφησης και τέλος την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους. Επίσης, δύναται η συνταγογράφηση των φαρμάκων να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το International Classification of Disease. Τα όρια προσδιορίζονται από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από την έκδοση των συνταγών των προη- γούμενων ετών σε ολόκληρη την Επικράτεια, ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει και την επισκεψιμότητα για τον αντίστοιχο μήνα του έτους. Τα όρια ανά ειδικότητα ιατρού, περιοχή και μήνα του έτους περιλαμβάνονται σε αναλυτικούς πίνακες στην οικεία υπουργική απόφαση. Τα παραπάνω όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογρά- φησης. Τα όρια αυτά ενσωματώνονται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το σύστημα ενημερώνει καθημερινά τον ιατρό για την ύπαρξη ή όχι υπέρβασης, καθώς και το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας σε ημερήσια βάση τον αριθμό των διαφορετικών ασθε- νών και τον προκαθορισμένο μέσο όρο δαπάνης αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρό- ταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαμβάνει υπόψη της την γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουρ- γικής απόφασης οικ.3457/2014 (Β΄ 64), καθορίζονται οι ελάχιστοι ποσοστιαίοι στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες. Οι στόχοι προσδιορίζονται με τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων συνταγογράφησης των προηγούμενων ετών με βάση τη διαθεσιμότητα των γενοσήμων και τις καταναλώσεις εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Τα όρια ανά θεραπευτική ομάδα και τρόπο χορήγησης περιλαμβάνονται σε αναλυτικούς πίνακες στην οικεία υπουργική απόφαση. Οι στόχοι αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι στόχοι αυτοί εν- σωματώνονται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγο- γράφησης και το σύστημα ενημερώνει καθημερινά τον ιατρό για το ποσοστό της συνταγογράφησης γενοσήμων στις θεραπευτικές κατηγορίες που έχει συνταγογραφή- σει και το μέσο ποσοστό του στόχου συνταγογράφησης γενοσήμων που έχει επιτευχθεί. Για τον υπολογισμό του στόχου ανά θεραπευτική κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη ότι σύμφωνα με τους υφιστάμενους στόχους το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων για εξωτερικούς ασθενείς πρέπει να αυξηθεί κατ’ όγκο στο 60% έως το Μάρτιο του 2018. Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι κατά την εκτέλεση συνταγών να ακολουθούν την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 46, παρ. β΄ του ν. 4316/2014. Στις ανωτέρω διατάξεις υπάγονται και τα σκευάσματα που έχουν απολέσει το καθεστώς προστασίας τους και έχουν λιανική τιμή ή διαμορφώνουν λιανική τιμή μέσω έκπτωσης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ίση ή μικρότερη από το μέσο όρο της λιανικής τιμής γενοσήμων σκευα- σμάτων ίδιας δραστικής, μορφής, περιεκτικότητας και συσκευασίας με αναγωγή στη μηνιαία θεραπεία. Από την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου εξαιρείται η συνταγογράφηση που αφορά σε χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή δι- ύλιση και υπό μεταμόσχευση), σε καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδί- ου, μεταμόσχευση καρδιάς), σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), σε μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, σε καρκινοπαθείς, σε πάσχοντες από μεσο- γειακή αναιμία, σε πάσχοντες από κυστική ίνωση και σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. Εξαιρούνται επίσης τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους, και τα φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω των επιτροπών του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσης επιπλέ- ον κατηγορίες ασθενών και ειδικές κατηγορίες ιατρών, καθώς και περιοχές της χώρας που έχουν περιορισμένο αριθμό ιατρών ειδικότητας, μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατό- τητα με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να εξαιρούνται και μεμονωμένοι ασθενείς (μοναδικά ΑΜΚΑ) που αντι- μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας που απαιτούν τη λήψη δαπανηρών θεραπειών. Σε αυτή τη περίπτωση τα αιτήματα εξετάζονται από την αρμόδια Ειδική Επτα- μελή Επιτροπή της υπ’ αριθμ. οικ. 12449/7.2.2014 (Β΄256) υπουργικής απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρό- ταση της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουργικής απόφασης οικ.3457/2014 (Β΄ 64), η οποία υποχρεωτικά ενσωματώνει τους συνταγογραφικούς περιορισμούς της Επιτροπής της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Επιτροπή Θετικής Λίστας), δύνα- νται να εκδίδονται πρωτόκολλα συνταγογράφησης, η τήρηση των οποίων καθίσταται υποχρεωτική για την αποζημίωση των φαρμάκων αυτών, καθώς υπόκεινται και σε έλεγχο από τον Οργανισμό. Η ως άνω επιτροπή για την ανάπτυξη των πρωτοκόλλων προϋποθέσεων συνταγογράφησης λαμβάνει υπόψη της επιστημονικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επιδημιολο- γικής συχνότητας (επιπολασμός και επίπτωση) και ανα- γκών κάλυψης σε νόσους και νοσηλείες, καθώς επίσης και οικονομικά κριτήρια, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η δημοσιονομική επίπτωση της αποζημίωσης του φαρ- μάκου βάσει της τιμής αποζημίωσης, όπως εκάστοτε καθορίζεται. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 (Α΄252) στέλνει άμεσα το τυχόν αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης στην Επιτροπή Θετικής Λίστας για να ενσωματωθούν στις εισηγήσεις της. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται μέγιστο όριο παράκαμψης των πρωτοκόλλων συντα- γογράφησης σε μηνιαία βάση, μετά από πρόταση της Επιτροπής του άρθρο 15 τηςυπουργικής απόφασης οικ.3457/2014 (Β΄64).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που προβλέπο- νται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, σε ποσοστό άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ο ιατρός καλείται από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του, δίνοντας έγ- γραφες εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η παράβαση που διαπιστώθηκε. Σε περίπτωση μη επαρ- κούς αιτιολόγησης της υπέρβασης, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, ως εξής: α) Σε ποσοστό απόκλισης από 10,01 % έως 20 % επι- βάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης εντός του ανωτέρω εύρους ποσοστών, τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο κάθε φορά με συντε- λεστή ίσο με τον αύξοντα αριθμό της επανάληψης της παράβασης. Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβα- σης εντός του ανωτέρω εύρους ποσοστών, επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφερόμενο χρηματικό πρόστιμο και προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από δύο (2) μήνες μέχρι έξι (6) μήνες. β) Σε ποσοστό απόκλισης από 20,01 % έως 30%, επι- βάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης εντός του ανωτέρω εύρους ποσοστών, τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο κάθε φορά με συντε- λεστή ίσο με τον αύξοντα αριθμό της επανάληψης της παράβασης. Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβα- σης εντός του ανωτέρω εύρους ποσοστών, επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφερόμενο χρηματικό πρόστιμο και προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από έξι (6) μήνες μέχρι δώδεκα (12) μήνες. γ) Σε ποσοστό απόκλισης πάνω από 30,01 %, επιβάλ- λεται πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση επα- νάληψης της ίδιας παράβασης πάνω από το ανωτέρω ποσοστό, τότε επιβάλεται πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο κάθε φορά με συντελεστή ίσο με τον αύξοντα αριθμό της επανάληψης της παράβασης. Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης πάνω από το ανωτέρω ποσοστό, επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφερόμενο χρηματικό πρόστιμο και ι) ως προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ια- τρούς, οριστική καταγγελία της σύμβασης και οριστικός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμέ- νους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή ιι) ως προς τους μη συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρούς, οριστικός αποκλεισμός από την συνταγογρά- φηση σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την αξιολόγηση της συνταγογραφικής συμπερι- φοράς των ιατρών της Επικράτειας οι ιατροί ταξινομού- νται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και την περιοχή που συνταγογραφούν. Η αξιολόγηση της συνταγογρά- φησης γίνεται σε μηνιαία βάση λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: α. Ο «αριθμός των συνταγών» που εκδίδονται από τον ιατρό. β. Το «μέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισμένο» σε σχέση με αυτό της ειδικότητα του ιατρού που συντα- γογραφεί. γ. Η «μέση δαπάνη» ανά συνταγή σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί. δ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί. ε. Το «ποσοστό συνταγογράφησης ανά δραστική ου- σία (ΑΤC5)» για τις πρώτες 10 που συνταγογραφεί σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του. στ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική ομάδα (ATC4)» για τις πρώτες 10 που συνταγογραφεί σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του. ζ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης εκτός εγκεκριμέ- νων ενδείξεων και δοσολογίας» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του. η. Το «ποσοστό εμβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρμα- κευτική εταιρεία» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του. θ. Το «ποσοστό δαπάνης των πέντε περισσότερο δα- πανηρών ασφαλισμένων ως προς το σύνολο της δαπά- νης συνταγογράφησης» σε σχέση με αυτό της ειδικό- τητας του. ι. Το «ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά φαρμακείο» σε σχέση με αυτό του συνόλου των ιατρών. Ο έλεγχος των ανωτέρω κριτηρίων από α έως θ, τα οποία δύνανται να εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την παρα- κάτω διαδικασία: Για κάθε ιατρό με την ίδια ειδικότη- τα υπολογίζεται η τιμή του εκάστου κριτηρίου από α έως ι. Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιμή ενός κριτηρίου από α έως θ ανωτέρω, βρίσκεται στο υψηλότερο 1% ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλους τους ιατρούς της ίδιας ειδικότητας για κάθε κριτήριο χωριστά. Επίσης, σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιμή του κριτηρίου ι ανωτέρω, βρίσκεται στο υψηλότερο 1% ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλους τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για το κριτήριο αυτό. Στις περιπτώσεις που ο ιατρός υπερβαίνει το όριο σε ένα από τα κριτήρια σε ποσοστό παραπάνω από το 10%, ακολουθείται η διαδικασία προηγούμενης ακρόασης και επιβάλλονται, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγή- σεις, τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις προβλεπόμε- νες στην παράγραφο αυτή κυρώσεις περί προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού από την συνταγογράφηση ή περί οριστικής καταγγελίας της σύμβασης. Στις περιπτώσεις που ένας ιατρός ξεπερνάει το όριο σε τουλάχιστον τρία από τα δέκα ανωτέρω κριτήρια σε πο- σοστό παραπάνω από το 10%, ακολουθείται η διαδικα- σία προηγούμενης ακρόασης και επιβάλλονται, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις, όλες οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ως όριο τίθεται η ανώτερη τιμή η οποία αντιστοιχεί στο 99% των μη ελεγχόμενων ιατρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο έλεγχος της εκτέλεσης των συνταγών από τα ιδι- ωτικά φαρμακεία λαμβάνει χώρα με βάση τους κάτωθι δείκτες αξιολόγησης: α. Ποσοστό συνταγών εκτέλεσης συγκεκριμένου ια- τρού στο φαρμακείο. β. Ποσοστό εμβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρμακευ- τική εταιρεία. γ. Ποσοστό γενοσήμων. Ο έλεγχος των κριτηρίων α και β γίνεται με την παρα- κάτω διαδικασία: Για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο προσ- διορίζεται ο ιατρός ή η φαρμακευτική εταιρεία με τη μεγαλύτερη ποσόστωση στην συνταγογράφηση ή τα εμβαλλάγια φαρμάκων αντίστοιχα. Σε έλεγχο της συντα- γογράφησης υποβάλλονται τα ιδιωτικά φαρμακεία, των οποίων η τιμή ενός κριτηρίου α ή β ανωτέρω, βρίσκεται στο υψηλότερο 1% ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλα τα φαρμακεία για κάθε κριτήριο χωριστά. Ο έλεγχος του κριτηρίου γ γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο προσδιορίζεται το ποσοστό της αξίας πώλησης των γενοσήμων σε σχέ- ση με το συνολικό ποσό της αξίας πώλησης των λοιπών φαρμάκων. Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλ- λονται τα ιδιωτικά φαρμακεία, των οποίων η τιμή του κριτηρίου γ ανωτέρω, βρίσκεται στο χαμηλότερο 1% ποσοστό επί του συνόλου των τιμών που λαμβάνονται από όλα τα φαρμακεία για το κριτήριο αυτό. Στις περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου σε κάποιο από τα κριτήρια, σε ποσοστό πάνω από 10%, πραγματοποι- είται έλεγχος για το κριτήριο που έχει υπερβεί το φαρ- μακείο, καθώς και επί του συνόλου των συνταγών του φαρμακείου. Οι φαρμακοποιοί καλούνται σύμφωνα με τη διαδικασία προηγούμενης ακρόασης που περιγράφε- ται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και σε περί- πτωση που οι εξηγήσεις δεν κρίνονται επαρκείς, επιβάλ- λονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου κατ’ αναλογία των αντίστοιχων στην παράγραφο 5 περιπτώσεων υπέρβασης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου στα ιδιωτικά φαρμακεία, ως προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση νοείται ο προσωρινός ή ορι- στικός αποκλεισμός από την εκτέλεση των συνταγών. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως όριο τίθεται η ανώτερη τιμή η οποία αντιστοιχεί στο 99% των μη ελεγχόμενων φαρμακοποιών. Το τυχόν επιβαλλόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο παρακρατείται από οποιονδήποτε από τους επόμενους λογαριασμούς συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του φαρμακοποιού, και αν δεν υποβληθεί νεότερος το ποσό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων των προηγούμενων παραγράφων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέ- ρες από την κοινοποίηση ή από την αποδεδειγμένα λήψη γνώσης, ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας έχει αρμοδιότητα να αποφα- σίσει αιτιολογημένα επί της προσφυγής, ακυρώνοντας εν μέρει ή εν όλω την πράξη επιβολής κυρώσεων, εντός τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, σε διαφορε- τική περίπτωση τεκμαίρεται ότι έχει απορριφθεί αυτή σιωπηρώς. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής καθώς και η άσκησή της δεν αναστέλλουν τις αποφάσεις διοικητικών κυρώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ο Υπουργός Υγείας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να αναστείλει τις σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε περίπτω- ση εμπρόθεσμης άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, εφόσον συντρέχουν μία από τις εξής περιπτώσεις: α) Η ενδικοφανής προσφυγή είναι προδήλως βάσιμη επί της ουσίας της. β) Η ζημία που πρόκειται να υποστεί ο προσφεύγων, σταθμιζόμενη προς το δημόσιο συμφέρον, είναι μη επα- νορθώσιμη. Οι παραβάσεις των φαρμακοποιών και των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Φαρμακευτικό και Ιατρικό Σύλλογο αντίστοιχα.

Άρθρο 94Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2004 (Α΄68), αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Η φαρμακαποθήκη είναι ανεξάρτητος ενιαίος χώρος ευρισκόμενος σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (ημιυπόγειο, ισόγειο, ένα ή περισσότερους ορόφους), ο οποίος διαθέτει φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό, αποχέτευση, κλιμα- τισμό, ψυκτικούς χώρους, είναι σύμφωνος με τις ισχύου- σες πολεοδομικές διατάξεις και διαθέτει άδεια χονδρικής πώλησης φαρμάκων από τον Ε.Ο.Φ.. Επιτρέπεται η λειτουργία ενός ή περισσοτέρων υπο- στηρικτικών αποθηκευτικών χώρων φαρμακαποθήκης, είτε σε διαφορετικό και ανεξάρτητο κτήριο ευρισκόμενο εντός της ίδιας περιφέρειας, είτε σε άλλη περιφέρεια από αυτήν στην οποία βρίσκεται η έδρα της φαρμακαποθή- κης, υποκείμενων στις ίδιες προδιαγραφές που ορίζονται για τον κύριο χώρο. Ο κάτοχος άδειας χονδρικής πώλη- σης φαρμάκων από εγκαταστάσεις φαρμακαποθήκης τηρεί υποχρεωτικά τους όρους της άδειάς του και της φαρμακευτικής νομοθεσίας, τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, και έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα οχήματα και ο χρησι- μοποιούμενος εξοπλισμός για τη διανομή, αποθήκευση ή το χειρισμό των φαρμάκων είναι κατάλληλα για τη σχε- τική χρήση, και εξοπλισμένα έτσι ώστε τα μεταφερόμενα φάρμακα να μην εκτίθενται σε συνθήκες που να μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητά τους και να φθείρουν την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία τους.».

Άρθρο 95Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Τα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α΄38) αντικαθίστανται ως εξής: « Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 1.6.2017. Σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπο- βάλλεται ηλεκτρονικά άπαξ ετησίως, δηλώνονται οι τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς του συγκεκριμένου είδους (αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ή διατροφικό σκεύασμα ή είδη πρόσθετης περίθαλψης, εξαιρουμένων των τε- χνητών μελών και θεραπευτικών μέσων), με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη περιεκτικότητα και συσκευ- ασία) κοστολογείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τιμή αποζημίωσης του προϊόντος προσδιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση των προηγούμενων εδαφίων ο Οργανισμός απέχει από τον καθορισμό και την καταβολή αποζημίωσης για το οικείο προϊόν, ενώ παράλληλα δύναται να προμηθευτεί προϊόντα μιας κατηγορίας με διαγωνιστική διαδικασία και να τα διαθέσει από τα φαρμακεία του.». β. Μετά το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 1.6.2017.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής: «Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2017 έως 30.4.2017 και αφορούν είδη που χορηγήθηκαν σε ασφα- λισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από παρόχους που σύναψαν σύμβαση με τον Οργανισμό έως 30.4.2017, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται.».

Άρθρο 96Τροποποίηση του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 262)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 (Α΄262) αντικαθίσταται ως εξής: «β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων ανα- ψυχής,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 αντικαθί- σταται ως εξής: «6. Η τοποθέτηση προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή σε προθήκες οι οποίες βρίσκονται εντός του καταστήμα- τος μετά το χώρο των ταμείων και στις οποίες παρέχεται πρόσβαση με τη μεσολάβηση προσωπικού του κατα- στήματος, τηρουμένων των διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Εξαιρούνται τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, τα περίπτερα και τα καταστήματα που πωλούν αποκλειστι- κά προϊόντα καπνού.».

Άρθρο 97Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. το άρθρο 10 και οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 17 του π.δ. 84/2001 (Α΄70), β. το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 και οι παρά- γραφοι 2 και 5 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α΄228), γ. η υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3/Γ.Π.οικ. 70519/2014 (Β΄ 2243), δ. το άρθρο 13 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 3457/2014 (Β΄64), ε. η παράγραφος 5 του άρθρου 2, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 2 και το πέμπτο εδάφιο της παρ.7 της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/25.10.2012 υπουργι- κής απόφασης (Β΄2912). στ. Το άρθρο 45 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την 1.1.2017 καταργείται η παρ. 8 της υποπαρα- γράφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου ν. 4254/ 2014 (Α΄85).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 98

Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντι- καθίσταται ως εξής: «5. Οι κάθε είδους αποδοχές των θέσεων των Διοικη- τικών Γραμματέων και των Τομεακών Γραμματέων αντι- στοιχούν στις αποδοχές των Γενικών Γραμματέων, όπως προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι κάθε είδους αποδοχές των θέσεων των Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμμα- τέων και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων αντιστοιχούν στις αποδοχές των Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, όπως προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015».

Άρθρο 100ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 (Α΄224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το έτος 2017, οι Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από 1η Σε- πτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4456/2017 (Α΄24), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Μετατάξεις για τις οποίες εκδίδεται ανακοίνωση- πρόσκληση ή υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου μέχρι και 31.7.2017, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4456/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., μετά από ανακοίνωση-πρόσκληση που εκδόθηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να μεταταχθούν στην υπη- ρεσία που είναι αποσπασμένοι, με αίτηση που υποβάλ- λουν μέχρι και 31.7.2017, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4456/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Αποσπάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου ή εκδίδεται ανακοίνωση-πρόσκληση μέχρι και 31.7.2017 διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύου- σες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούμενες αποσπάσεις, λήγουν αυτοδικαίως στις 15.4.2018.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κα΄ ως εξής: «κα) σε Γραφεία Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανι- σμού Τουρισμού (ΕΟΤ) του άρθρου 23 του π.δ. 343/2001 (Α΄231), όπως ισχύει, για υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, όπως αντικα- ταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4456/2017, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15.9.2017, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180), της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226), με εξαίρεση τις περιπτώσεις μετάθεσης και μετάταξης σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου φορέα, της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄54), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α΄263), της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄220), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010 (Α΄87), τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26), τα άρ- θρα 73, 74, 78, 79, 181, 182, 184 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄143), τα άρθρα 246 και 247 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και το άρθρο 58 του ν. 3979/2011 (Α΄138).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 του ν. 4440/2016, μετά τη φράση «Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού», προστίθεται η φράση «, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ., εφόσον ανήκουν στη Γε- νική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 101Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄94) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «2. α. Τα ετήσια ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος, μέχρι και το έτος 2019 καθορίζονται ως εξής: (αα) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%), με σκοπό το μερίδιο της ΔΕΗ να αντιστοιχεί σε 87,24%. (ββ) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες (12%), με σκοπό το μερίδιο της ΔΕΗ να αντιστοιχεί σε 75,24%. (γγ) Για το έτος 2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%), με σκοπό το μερίδιο της ΔΕΗ να αντιστοιχεί σε 62,24%. (δδ) Για το έτος 2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%), με σκοπό το μερίδιο της ΔΕΗ να αντιστοιχεί σε 49,24%. β. Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα ακό- λουθα ποσοστά επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του προ- ηγούμενου έτους: (αα) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%). (ββ) Για το έτος 2017: Δεκαέξι ποσοστιαίες μονάδες (16%). Η φυσική παράδοση τεσσάρων ποσοστιαίων μο- νάδων (4%) εκ της ποσότητας του έτους 2017 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. (γγ) Για το έτος 2018: Δεκαεννέα ποσοστιαίες μονάδες (19%). Η φυσική παράδοση έξι ποσοστιαίων μονάδων (6%) εκ της ποσότητας του έτους 2018 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. (δδ) Για το έτος 2019: Είκοσι δύο ποσοστιαίες μονάδες (22%). Η φυσική παράδοση εννέα ποσοστιαίων μονάδων (9%) εκ της ποσότητας του έτους 2019 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 η φράση «του τρίτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς», αντικαθίσταται από τη φράση «του πρώτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμή- νου αναφοράς».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 η φράση, «του τρίτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς», αντικαθίσταται από τη φράση «του πρώτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμή- νου αναφοράς».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4389/2016 μετά τις λέξεις «Περιβάλλοντος και Ενέργει- ας», απαλείφονται οι λέξεις «κοινή υπουργική απόφαση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και αναθεωρείται κατά το μήνα Ιούνιο εκάστου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. της προηγούμενης χρήσης και το αναθεωρημένο κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκ- πομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 5.».

Άρθρο 102Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄94) για ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ- γειας εγκρίνεται το καταστατικό της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στο οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή μείωση του μετο- χικού κεφαλαίου, τα δικαιώματα του μετόχου, τη συγκρό- τηση, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικο- νομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, ιδίως του κ.ν. 2190/1920 (Α΄28).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουρ- γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον νόμιμο εκπρό- σωπό του.».

Άρθρο 103Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄179)

Το άρθρο 63Α του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθη- κε με την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και αντικαταστά- θηκε δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4111/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ειδικώς όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο οποίος συστάθηκε με το π.δ. 33/2007 (Α΄31) κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (Α’ 313), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για τους διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων Μετα- φοράς Φυσικού Αερίου, για όσο διάστημα η ΔΕΠΑ Α.Ε. εξακολουθεί να συμμετέχει στο μετοχικό του κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Β ως και 63Θ και η παράγραφος 4 του άρθρου 63 Ι. 2. Μέχρι την 31.12.2017 το 66% των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα πωληθεί και μεταβιβαστεί μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το Τα- μείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και το υπόλοιπο 34% θα μεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Το πωλούμενο ποσοστό του 66% του προηγούμενου εδαφίου, θα αποτελείται, μετά τη μετα- βίβαση των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στους μετόχους της, από το 35% των μετοχών που θα αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΕΛΠΕ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και το 31% των μετοχών που θα αντι- στοιχεί στη συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.. Οι όροι συμμετοχής στην εν λόγω διαγωνιστική δι- αδικασία των υποψήφιων επενδυτών πρέπει να εξα- σφαλίζουν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ύπαρξη σχετικής τεχνογνωσίας μεταξύ των μετόχων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να έχουν την ιδιότητα Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς πι- στοποιημένου με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και να είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΝΤSO-G), ή να αποτελούν κοινοπραξίες, στις οποίες τουλάχιστον ένα μέλος τους θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της Οδη- γίας 2009/73/ΕΚ, να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΝΤSO-G) και να ασκεί τουλάχιστον από κοινού έλεγχο της κοινοπραξίας με τα λοιπά μέλη αυτής υπό την έννοια του Κανονισμού 139/2004/ΕΚ. 3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγρά- φου 2 του παρόντος εφαρμόζονται και στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. υποχρεωτικά οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 104ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Oι παράγραφοι 4, 5, 10 και 11 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174), όπως ισχύει, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να θέτουν σε κυ- κλοφορία, για κάθε ρυμουλκό όχημα Δ.Χ. που κατέχουν, απεριόριστο αριθμό ρυμουλκούμενων ή ημι-ρυμουλ- κούμενων οχημάτων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωση