Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Υπογράφοντες: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
20 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/12/2011
ΠΟΛ. 1244/2011 - Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και για την άρση οποιωνδήποτε αμφιβολιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων πολιτών και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις και δίδονται οι κατωτέρω οδηγίες, οι οποίες, όπου απαιτείται, θα καλυφθούν με μελλοντική νομοθετική ρύθμιση: 1. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/12/2011
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/10/2011
Θέμα: Οδηγίες για την αντιμετώπιση των τακτοποιούμενων χώρων του ν. 3843/2010 στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου.
Με τη με αριθ. ΠΟΛ. 1126/31-5-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/12/2011
επαγγελματιών της παραγράφου 1. (παρ.7)
3. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι το τέλος επιτηδεύματος δεν επιβάλλεται ειδικά σε περίπτωση διακοπής των εργασιών του εργοταξίου επιχείρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/07/2013
του άρθρου 34 του ν.3986/2011, καθώς και της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄ «Εξαιρέσεις από το Παράρτημα» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/06/2011
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/08/2011
της παραγράφου 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα ΦΠΑ ([ν.2859/2000]), όπως ισχύει. 1. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του κοινοποιούμενου άρθρου, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις 27, 28 και 29 και καταργείται η περίπτωση 30 του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ, προβλέποντας ότι ορισμένα αγαθά που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις αυτές μετατάσσονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2015
από καμία κατηγορία. Με βάση τις νέες διατάξεις ορίζεται, ότι φορολογείται επίσης με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ και η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού εισοδήματος και του εισοδήματος που αποκτά ο φορολογούμενος μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2013
φορολογικών στοιχείων και κατά συνέπεια τη μη καταβολή ΦΠΑ στο δημόσιο, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και της περίπτωσης 17 του Κεφαλαίου Β΄ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/04/2014
από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ανεξάρτητα αν αυτά τα εισοδήματα φορολογούνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές των άρθρων 15, 29, 40 και 43 ή απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος. Τα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς βάσει του συνολικού καθαρού ατομικού εισοδήματος ή τεκμαρτού εισοδήματος έχουν ως εξής
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/10/2011
. Είναι αυτονόητο ότι η κατανάλωση όλων των παραπάνω ειδών εντός των καταστημάτων αυτών, φορολογείται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (βλ. ανωτέρω παράγραφο 4).
12. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των περιπτώσεων 27, 28 και 29 και την κατάργηση της περίπτωσης 30 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ που επήλθαν με το
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/11/2011
, ανεξάρτητα από την περίοδο κατανάλωσης που αφορούν. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2014
) του ν. 2963/2001, δεν συνιστούν «υπηρεσία εκμίσθωσης αγαθού», αλλά υπηρεσία μεταφοράς.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ, Κεφάλαιο Β΄ «Υπηρεσίες» του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/10/2011
καθεστώς θεωρείται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της
ΠΟΛ. 1116/2015 - Διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα Από 01.01.2014 καταργήθηκε ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 2238/94 «τεκμαρτός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος», και το κέρδος που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, προσδιορίζεται πλέον όπως και το κέρδος από οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 29 του ν. 4172/13.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/06/2015
/2238" title="Δείτε το Σχετικό">ν.2238/1994), εφόσον πωληθεί και τα σχετικά φορολογικά παραστατικά έχουν εκδοθεί μετά την 01.01.2014, δεν λαμβάνεται υπόψη στα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014.
Το ανωτέρω είναι θέμα πραγματικό και υπόκειται στις ελεγκτικές διαδικασίες Κ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΖΩΙΚΟΥ - ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Όπως έχει γίνει δεκτό με την
Σελίδα 1 από 1