Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Αλκοόλης & Τροφίμων
Καθαρισμός πεδίων
50 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/10/2015
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19
Μετά το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Γ΄ του [ν. 4270/ 2014] προστίθενται Κεφάλαια Δ΄ και Ε΄ ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 64Α΄ Προϋπολογισμοί των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων Για την έγκριση και την αναθεώρηση των ετήσιων προϋπολογισμών των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005] (Α΄ 314), εφαρμόζονται
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η περίπτωση θ΄ της [παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011] (Α΄ 152) τροποποιείται ως εξής: «Μετά την 1.9.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.»
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/ 2005] (Α΄314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.» β. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Γ΄ της υποπαραγράφου Β1 της παρ. Β΄ του [ν. 4336/2015] τροποποιείται ως εξής: «2. Εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Τιμολόγησης για κάθε Δίκτυο Διανομής, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με την [παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011], όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστή
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18
από το έτος προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία είναι συνεπής με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54. Ειδικότερα, οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005] (Α΄ 314), εφόσον υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1,». δ. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 η φράση «β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και θ΄» αντικαθίσταται με τη φράση «β΄, γ΄, δ΄ και στ΄» και η φράση «με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26
υπηρεσία». 45. Ο τίτλος του Υποκεφαλαίου 10 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δ΄ αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ». 46. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 126 η φράση «και στο Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης (Τ.Κ.Α.Σ.Ε.)» διαγράφεται. 47. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 133 τίθεται ως παράγραφος 4 του άρθρου και προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Οι διατάξεις του παρόντος
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 8
Τα άρθρα 66 και 67 του Δωδέκατου Κεφαλαίου του Μέρους Α΄του [ν. 4174/2013] αναριθμούνται σε 72 και 73, το Κεφάλαιο Δωδέκατο αναριθμείται σε Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο, τα άρθρα 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 και 76 αναριθμούνται σε 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 και 82 και προστίθεται νέο Κεφάλαιο Δωδέκατο ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ − ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 66 Εγκλήματα
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
εκτός Γενικής Κυβέρνησης αλλά εντός δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 20, καθώς και την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Δ΄, εφόσον οι φορείς αυτοί ενταχθούν στη Γενική Κυβέρνηση. 5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 4, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24
Στο Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Δ΄ προστίθενται Υποκεφάλαια 3, 4 και 5 ως εξής: «ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 69Α Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου 1. Ο κεντρικός λογαριασμός του Δημοσίου μετονομάζεται σε «Ελληνικό Δημόσιο – Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου» («Ενιαίος Λογαριασμός»). Έως τις 31.12.2015 όλοι οι λογαριασμοί της Κεντρικής
Σελίδα 1 από 3