Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: Θέματα Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ)
Καθαρισμός πεδίων
63 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/06/2010
Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Καταργούνται οι περιπτώσεις ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 (Κεφάλαιο Β΄), η΄της παρ. 1 του άρθρου 14 (κεφάλαιο Γ΄) και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 (Κεφάλαιο Ε΄) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β΄).
Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
εργασίας, πέραν αυτών, μπορεί να προκαταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει από το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) υπό την προϋπόθεση ότι ο ωφελούμενος προσκομίζει προέγκριση δανείου τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος και εκχωρεί προς το Ταμείο το κεφάλαιο του δανείου αυτού κατά το ύψος της προκαταβολής.
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Η [παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006] αναριθμείται σε παράγραφο 10 και αντικαθίσταται ως εξής: «10. Κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., που υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα, στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των οποίων μετέχουν τουλάχιστον είκοσι (20) πρόσωπα με μετοχική ή εταιρική συμμετοχή, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι εκατό
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
με βάση την επιστημονική και τεχνική επάρκειά του και της δυνατότητας εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή συνδυασμό αυτών. η) Της διασφάλισης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας των πελατών. θ) Της δυνατότητας υλοποίησης του έργου σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
της προηγούμενης παραγράφου και αναρτά τα σχετικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παραγράφου 1 δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζονται πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταβίβασή τους σε νομικά πρόσωπα, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/10/2015
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19
Μετά το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Γ΄ του [ν. 4270/ 2014] προστίθενται Κεφάλαια Δ΄ και Ε΄ ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 64Α΄ Προϋπολογισμοί των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων Για την έγκριση και την αναθεώρηση των ετήσιων προϋπολογισμών των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005] (Α΄ 314), εφαρμόζονται
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η περίπτωση θ΄ της [παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011] (Α΄ 152) τροποποιείται ως εξής: «Μετά την 1.9.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.»
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/ 2005] (Α΄314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.» β. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Γ΄ της υποπαραγράφου Β1 της παρ. Β΄ του [ν. 4336/2015] τροποποιείται ως εξής: «2. Εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Τιμολόγησης για κάθε Δίκτυο Διανομής, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με την [παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011], όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστή
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18
από το έτος προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία είναι συνεπής με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54. Ειδικότερα, οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005] (Α΄ 314), εφόσον υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1,». δ. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 η φράση «β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και θ΄» αντικαθίσταται με τη φράση «β΄, γ΄, δ΄ και στ΄» και η φράση «με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26
υπηρεσία». 45. Ο τίτλος του Υποκεφαλαίου 10 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δ΄ αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ». 46. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 126 η φράση «και στο Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης (Τ.Κ.Α.Σ.Ε.)» διαγράφεται. 47. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 133 τίθεται ως παράγραφος 4 του άρθρου και προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Οι διατάξεις του παρόντος
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 8
Τα άρθρα 66 και 67 του Δωδέκατου Κεφαλαίου του Μέρους Α΄του [ν. 4174/2013] αναριθμούνται σε 72 και 73, το Κεφάλαιο Δωδέκατο αναριθμείται σε Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο, τα άρθρα 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 και 76 αναριθμούνται σε 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 και 82 και προστίθεται νέο Κεφάλαιο Δωδέκατο ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ − ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 66 Εγκλήματα
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
εκτός Γενικής Κυβέρνησης αλλά εντός δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 20, καθώς και την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Δ΄, εφόσον οι φορείς αυτοί ενταχθούν στη Γενική Κυβέρνηση. 5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 4, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24
Στο Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Δ΄ προστίθενται Υποκεφάλαια 3, 4 και 5 ως εξής: «ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 69Α Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου 1. Ο κεντρικός λογαριασμός του Δημοσίου μετονομάζεται σε «Ελληνικό Δημόσιο – Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου» («Ενιαίος Λογαριασμός»). Έως τις 31.12.2015 όλοι οι λογαριασμοί της Κεντρικής
Σελίδα 1 από 4