Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Φορολογικό τομέα
Καθαρισμός πεδίων
3 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
ΠΟΛ. 1154/2018 - Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων.
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 01/08/2018
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/07/2013
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, δύναται να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να λάβει πληροφορίες για εισόδημα ή κεφάλαιο που δεν υπερβαίνει ένα οριακό ποσό, για κατηγορίες εισοδήματος ή κεφαλαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Σε περίπτωση που η Ελλάδα συμφωνήσει για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πρόσθετες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτει με άλλα κράτημέλη, κοινοποιεί τις συμφωνίες αυτές στην Επιτροπή.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις διαθέσιμες πληροφορίες που έχει όσον αφορά τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που απαριθμούνται στην παράγραφο 1. Η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, γνωστοποιεί στην Επιτροπή οποιεσδήποτε μεταγενέστερες
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 25
Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται: α) τα άρθρα 19 έως 24α του Κεφαλαίου Β΄ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» του [ν. 1914/1990], με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1977 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών−μελών στον τομέα των άμεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων, β) τα άρθρα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα πληροφοριακά μέσα, η παροχή στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλη ειδικότερη λεπτομέρεια σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ Ελλάδας και κρατών−μελών, σύμφωνα με τις πρακτικές ρυθμίσεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄/Άρθρο 69/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Στο Κεφάλαιο Β΄ του [ν. 3986/2011] (Α΄ 152) προστίθεται νέο άρθρο 17Β ως εξής: «Άρθρο 17Β Ρυθμίσεις για ακίνητα των νομικών προσώπων του [ν. 590/1977] (Α΄ 146) 1. Ακίνητα που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα της [παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977] ή επί των οποίων τα νομικά αυτά πρόσωπα διατηρούν δικαίωμα διακατοχής ή ασκούν τη διοίκηση και διαχείρισή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπάγονται
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1
στον τομέα των άμεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων (ΕΕ L 336 της 27.12.1977), η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» του [ν. 1914/ 1990] (A΄ 178 ), όπως ισχύει.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, ανταλλάσσει με τις αρμόδιες αρχές των κρατών−μελών, με αυτόματη ανταλλαγή, διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής σχετικά με φορολογικούς κατοίκους του κράτους−μέλους που λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες, όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 59
. που έχουν ορισθεί ως μέλη σε διοικητικά συμβούλια ή όργανα διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα των άρθρων 9 παρ. 1 του [ν. 1232/1982] (Α΄ 22) και 1 παρ. 6 του [ν. 1256/1982] (Α΄ 65) ή των επιχειρήσεων που υπάγονται στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ του [ν. 3429/2005] (Α΄ 314), με υπόδειξη του Ελληνικού Δημοσίου ή δυνάμει ειδικών διατάξεων που προβλέπουν τη συμμετοχή τους, συνεχίζουν
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 64/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα, ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες: α) Συνδέονται λόγω της συμμετοχής της μίας στην άλλη επιχείρηση, κατέχοντας άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια, ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου. β
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 67/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού.»» β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται ανά κατηγορία πλοίου τα υποδείγματα των εγκριτικών πράξεων και να ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την ανάθεση των αρμοδιοτήτων της προηγούμενης παραγράφου. 2. Η περίπτωση δ΄ της [παρ. 1 του άρθρου 169 του ν. 4099/2012] (Α΄ 250), αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/02/2005
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
2005 εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, του φόρου κεφαλαίου, του φόρου υπεραξίας κεφαλαίου, των φόρων επί των ασφαλίστρων και ειδικότερα του φόρου κύκλου εργασιών και των τελών χαρτοσήμου, όπως και παρόμοι­ ων ή ανάλογου χαρακτήρα φόρων, που ενδεχομένως προστίθενται ή αντικαθιστούν τους εν λόγω φόρους, κα­ θώς και για τον προσδιορισμό τελών και ειδικών φόρων και των φόρων οι οποίοι υπάγονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 1
­ μελών στον τομέα της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας, η οποία έχει ενσω­ ματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των άρθρων 19 έως και 24 του Κεφαλαίου Β' «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝ­ ΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» του[ Ν. 1914/1990] (ΦΕΚ 178/Α'/ 17.12.1990).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 15
ή επιστημονικού εξοπλισμού. Για την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή διατάξεων, μία εταιρεία θεωρείται «συνδεδεμένη» με άλ­ λη εταιρεία εφόσον, τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία κατέ­ χει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας ή η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 16
ενδεχόμενων πρόσθετων ωφελημάτων και αντα­ μοιβών που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή άλλα χρεόγραφα. Για την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή διατάξεων, μία εταιρεία θεωρείται «συνδεδεμένη» με άλλη εταιρεία εφόσον τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή είκο­ σι πέντε τοις εκατό (25%) στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύ­ τερης εταιρείας ή η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα
Σελίδα 1 από 1