Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Ανθρώπινου Δυναμικού
Καθαρισμός πεδίων
14 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
ΝΟΜΟΣ 4366/2016 - Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις .
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/02/2016
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξάνεται ισόποσα με το κεφάλαιο που θα προσδιοριστεί με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 4.
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανειακής σύμβασης, οι λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων των συμβάσεων και οι λοιποί όροι εξυπηρέτησης, όπως περιγράφονται στις αναλαμβανόμενες συμβάσεις.
Άρθρο Πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση των μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 υπολοίπων των δανειακών συμβάσεων που έχει συνάψει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Από την ημερομηνία αυτή το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, ως πρωτοφειλέτης, την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, συμπεριλαμβανομένων
ΠΟΛ. 1154/2018 - Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων.
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 01/08/2018
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 06/06/2014
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Για την εφαρμογή του άρθρου 5 της αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (Β΄ 1914) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι διατάξεις του [Π.Δ. 318/1992], όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4250/2014, εφαρμόζονται κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα επόμενα άρθρα για τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2012
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/06/2007
Άρθρο 169/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για την πλήρωση των θέσεων του κεφαλαίου αυτού απαιτούνται τα γενικά προσόντα που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α..
Άρθρο 171
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του πρώτου μέρους εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 197/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει, απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή που το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και στ. Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ Νομικά Πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου
Άρθρο πρώτο
διατάξεις του πρώτου μέρους υπάγεται το μό− νιμο προσωπικό: α. των Δήμων, β. των Κοινοτήτων, γ. των Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων και δ. των Συνδέσμων και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. 2. Στις διατάξεις του δεύτερου μέρους υπάγεται το προσωπικό Ειδικών Θέσεων και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ − ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/02/2007
Άρθρο 75
Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν μετατάξεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου, διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο δεύτερο
Οι διατάξεις των κεφαλαίων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄ του Μέρους Γ΄ του «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» εφαρμόζονται και στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
Άρθρο 35/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και στ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα
Άρθρο 74/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι μετατάξεις των άρθρων 69−70 του παρόντος κεφαλαίου διενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. και αν δεν υπάρχει του Δ.Σ. αυτού. Οι μετατάξεις των άρθρων 71−72 του παρόντος διενεργούνται με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών. Προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων εντός της αυτής Περιφέρειας, αυτή διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Άρθρο πρώτο
εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από τις κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κοινοποιήσεις. ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 4 Ιθαγένεια 1. Ως υπάλληλοι διορίζονται μόνο Έλληνες και Ελλη− νίδες πολίτες. 2. Οι πολίτες των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένω− σης επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/02/2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Δεν επιτρέπεται, επί ποινή απολύτου ακυρότητας της σχετικής δικαιοπραξίας, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή εκμετάλλευση της περιουσίας και των διαθεσίμων κεφαλαίων των Ειδικών Λογαριασμών, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο έχουν συσταθεί και λειτουργούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται, εντός έξι (6) μηνών, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/07/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του[ άρθρου 149 του ν. 3655/2008] (ΦΕΚ 58 Α΄). Σκοπός του λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται: α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής. Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησής τους. Για όσους η σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κεφαλαίου αυτού, αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων, η βασική σύνταξη
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/09/2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1
Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόμου υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/12/2017
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 77/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
συνεχίζει να κατέχει τουλάχιστον το 90% του με- τοχικού της κεφαλαίου και να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευ- σης και έρευνας μέσω εγκατεστημένων σε αυτή μονάδων Πανεπιστημιακών κλινικών και εργαστηρίων.».
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/12/2015
ΘΕΜΑ: Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας
 Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:
«1. Το προσωπικό του κεφαλαίου αυτού, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει, απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/03/2010
Άρθρο δεύτερο
Τα άρθρα 157 έως 162 του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Ζ’ του Υ.Κ., που κυρώθηκε με το[ άρθρο πρώτο του ν. 3528/ 2007] (ΦΕΚ 26/Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 157 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/02/2016
που βρίσκεται αριστερά του ΑΜΥ (δείτε την παραπάνω εικόνα). Στο πεδίο της «ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», μπορούμε να καταχωρίσουμε απ΄ ευθείας τον κωδικό της υπηρεσίας (αν τον γνωρίζουμε) ή με διπλό κλικ να ενεργοποιήσουμε τον καταρράκτη και να επιλέξουμε την υπηρεσία ή μετά το σύμβολο % να δώσουμε μέρος της ονομασίας πχ «%ΚΑΒΑ» για να επιλέξουμε την Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (χρησιμοποιούμε κεφαλαία ελληνικά). Προτείνεται
Σελίδα 1 από 1