Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης
Καθαρισμός πεδίων
226 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 12
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/12/2010
Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 εφαρμόζονται επί αιτήσεων που ασκούνται μετά την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 3 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 50
δικαστικού σχηματισμού.» ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 61
κατά τέσσερις και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε εκατόν δέκα, και δ) των Παρέδρων−Πρωτοδικών κατά είκοσι πέντε και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε τετρακόσιους ογδόντα δύο. ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
αυτές καταβάλλε− ται μέχρι την πρώτη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου. ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 55
σε αυτόν προθεσμία προς αναχώρηση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, εκτός και αν συντρέχει λόγος που κωλύει την απέλαση.» ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 56
του[ ν. 3068/2002] εφαρμόζονται αναλόγως για τον έλεγχο από τα διοικη− τικά δικαστήρια της συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις τους.» ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Άρθρο 12
νομο− λογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 29
η παράλειψη της διαβίβα− σης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση, εφόσον δεν παρέχονται στο δικαστήριο επαρκείς εξηγήσεις. Η ανωτέρω ποινή καταλογίζεται με την οριστική από− φαση, η οποία ως προς το κεφάλαιο αυτό δεν υπόκει− ται αυτοτελώς σε ένδικα μέσα. Χωρεί, πάντως, αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας. 4. Αν στη δικάσιμο που ορίζεται μετά την πρώτη ανα− βολή η αρχή δεν διαβιβάσει τα κατά την παράγραφο 1 στοιχεία
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/08/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ασφάλισης. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η «ΕΠ.Ε.Ι.Α.» νοείται εφεξής η Τράπεζα της Ελλάδος. Το κέντρο πληροφοριών του άρθρου 27 β του [ν. 489/1976] (ΦΕΚ 331 Α’) αποτελεί, από την ημέρα κατάργησης της Ε.Π.Ε.Ι.Α., υπηρεσιακή μονάδα του επικουρικού κεφαλαίου ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, που συστάθηκε με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου. Με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζεται
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/04/2014
1.-Στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφα: α) των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» του Κεφαλαίου Α’ του [Ν.4250/2014] (A’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του [π.δ. 318/1992] (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και β) της αριθ
ΝΟΜΟΣ 4364/2016 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/02/2016
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 66
Τα ίδια κεφάλαια που κατέχουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να αντιστοιχούν στο άθροισμα των βασικών ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται από το άρθρο 67 και των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται από το άρθρο 68 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 67
Τα βασικά ίδια κεφάλαια απαρτίζονται από τα ακόλουθα στοιχεία: α) τη διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, όπως τούτα αποτιμώνται σύμφωνα με το άρθρο 50 και την Ενότητα 2 του παρόντος κεφαλαίου, β) τις υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης. Το ποσό της διαφοράς που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ του παρόντος μειώνεται κατά το ποσό των ιδίων μετοχών που κατέχονται από την ασφαλιστική
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 74
Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 97 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, εφαρμόζονται, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι κάτωθι ταξινομήσεις: α) τα εγκεκριμένα από την Εποπτική Αρχή πλεονάζοντα κεφάλαια που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 70 του παρόντος ταξινομούνται στην κατηγορία 1 (Tier 1), β) οι εγγυητικές επιστολές και λοιπές εγγυήσεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 69/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα ποσά των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση από την Εποπτική Αρχή.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 227/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Εποπτική Αρχή μπορεί να αποφασίζει ως μέτρο εξυγίανσης την αύξηση κεφαλαίου ασφαλιστικής επιχείρησης εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος προσδιορίζοντας το ελάχιστο ποσό της απαιτούμενης αύξησης κεφαλαίου, προκειμένου η επιχείρηση να διαθέτει κατ’ ελάχιστον κεφάλαια ανταποκρινόμενα στις Ενότητες 4 και 5 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα ποσά των πλεοναζόντων κεφαλαίων που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση από την Εποπτική Αρχή, κατόπιν αιτήσεως της ενδιαφερόμενης ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 4/Άρθρο 191/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια του ομίλου είναι το άθροισμα των κατωτέρω: α) των ιδίων κεφαλαίων που είναι επιλέξιμα για την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, β) του αναλογικού μεριδίου της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στα ίδια κεφάλαια που είναι επιλέξιμα για την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 68/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια αποτελούνται από στοιχεία άλλα από αυτά που συγκροτούν τα βασικά ίδια κεφάλαια. Τα εν λόγω κεφάλαια μπορούν να προορίζονται για την απορρόφηση ζημιών. Τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια δύνανται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, στο βαθμό που αυτά δεν αποτελούν στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων: α) όσον αφορά στις ανώνυμες εταιρείες το μη καταβληθέν μετοχικό
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 68/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Όταν κάποιο από τα στοιχεία των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων των ανωνύμων εταιριών καταβληθεί ή στην περίπτωση των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών καταστεί απαιτητό, τότε το εν λόγω στοιχείο θεωρείται στοιχείο του ενεργητικού και παύει πλέον να αποτελεί μέρος των στοιχείων των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 130/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ως «υποκατάστημα» νοείται κάθε μόνιμη παρουσία ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας σε ελληνικό έδαφος, το οποίο λαμβάνει άδεια από την Εποπτική Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και ασκεί ασφαλιστικές εργασίες.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20
«Συμμετοχή»: η άμεση ή έμμεση μέσω δεσμού ελέγχου κατοχή τουλάχιστον του 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ως πλεονάζοντα κεφάλαια νοούνται τα συσσωρευμένα κέρδη που δεν έχουν διατεθεί προς διανομή στους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 4/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διατηρούν επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 5/Άρθρο 101
Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 133/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας με υποκατάστημα στην Ελλάδα σχηματίζει και διατηρεί επαρκείς τεχνικές προβλέψεις για την κάλυψη των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται στην Ελλάδα υπολογιζόμενες σύμφωνα με την Ενότητα 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του παρόντος Μέρους, αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την Ενότητα 1 του Κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 137/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Υποκαταστήματα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ασκούν στην Ελλάδα είτε ασφαλίσεις κατά ζημιών είτε ασφαλίσεις ζωής.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 263/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κεφαλαιοποίηση υπό την έννοια του παρόντος θεωρείται η εξασφάλιση ορισμένου κεφαλαίου καταβλητέου σε ορισμένο χρόνον αντί ορισμένων καταβολών, ενιαίων ή περιοδικών.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Εποπτική Αρχή εξετάζει, σε κάθε περίπτωση, και αξιολογεί: α) για το σύστημα διακυβέρνησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η ίδια αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας, τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις διατάξεις της Ενότητας 2, του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος Μέρους, β) για τις τεχνικές προβλέψεις, τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις διατάξεις της Ενότητας 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του παρόντος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 52/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Για τις περιπτώσεις που οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις αποτιμούν χωριστά τη βέλτιστη εκτίμηση και το περιθώριο κινδύνου, το περιθώριο κινδύνου υπολογίζεται επί τη βάσει του κόστους επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων ίσων προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας που απαιτούνται για την υποστήριξη των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υποχρεώσεων σε όλη τη διάρκειά τους. Το ποσοστό
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 73/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η Εποπτική Αρχή δύναται να δημοσιεύει και επικαιροποιεί κατάλογο στοιχείων ιδίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 74 του παρόντος, που θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 72 του παρόντος. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει για κάθε στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων ακριβή περιγραφή των χαρακτηριστικών επί τη βάσει των οποίων έγινε η συγκεκριμένη ταξινόμηση.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 75/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Το επιλέξιμο ποσό των βασικών ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης που ορίζεται στο άρθρο 101 του παρόντος ισούται με το άθροισμα του ποσού της κατηγορίας 1 (Tier 1) και του επιλέξιμου ποσού των στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων που ταξινομούνται στην κατηγορία 2 (Tier 2).
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 134/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το επιλέξιμο ποσό των βασικών ιδίων κεφαλαίων δεν δύναται να είναι κατώτερο του ημίσεως του απολύτως κατωτάτου ορίου που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του παρόντος. Η εγγύηση που κατατίθεται σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 130 του παρόντος συνυπολογίζεται στα επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 56/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 77 του παρόντος, η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας δεν καλύπτει τον κίνδυνο απώλειας βασικών ιδίων κεφαλαίων ως αποτέλεσμα μεταβολών στην προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 69/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Για κάθε στοιχείο των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, η Εποπτική Αρχή βασίζει την έγκρισή της στην εκτίμηση των κατωτέρω παραγόντων: α) της κατάστασης των εκάστοτε αντισυμβαλλομένων μερών, σε σχέση τόσο με την ικανότητα όσο και με τη βούλησή τους να πληρώσουν, β) της δυνατότητας ανάκτησης των κεφαλαίων, λαμβανομένης υπόψη της νομικής μορφής του στοιχείου, καθώς και των τυχόν συνθηκών οι οποίες
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Tα πλεονάζοντα κεφάλαια της ανωτέρω παραγράφου δεν θεωρούνται ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υποχρεώσεις, μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 72/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα στοιχεία των βασικών και συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, τα οποία δεν υπάγονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, ταξινομούνται στην κατηγορία 3 (Tier 3).
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 4/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 82/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η υποενότητα κινδύνου μετοχών υπολογιζόμενη με την τυποποιημένη μέθοδο, περιλαμβάνει συμμετρική προσαρμογή στην επιβάρυνση του κεφαλαίου λόγω μετοχών για την κάλυψη του κινδύνου από μεταβολές στο επίπεδο των τιμών των μετοχών.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 176/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η εποπτεία της φερεγγυότητας του ομίλου ασκείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, με το άρθρο 201 και με το Κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος Μέρους.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 180/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος δεν υπερβαίνει την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας της συνδεδεμένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 199/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η εποπτεία της συγκέντρωσης κινδύνων σε επίπεδο ομίλου ασκείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, με το άρθρο 201 του παρόντος και με το Κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος Μέρους.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 200/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η εποπτεία των συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου ασκείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, με το άρθρο 201 του παρόντος και με το Κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος Μέρους.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 222/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για μέτρα εξυγίανσης στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του άρθρου 220 είναι η Εποπτική Αρχή και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 260/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Με απόφαση της Εποπτικής Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που δύνανται να συσσωρεύονται τα ετήσια κέρδη και να χρησιμοποιούνται τα πλεονάζοντα κεφάλαια για απορρόφηση ζημιών των επιχειρήσεων.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 75/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Όσον αφορά στη συμμόρφωση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, τα επιλέξιμα ποσά των στοιχείων της κατηγορίας 2 (Tier 2) και της κατηγορίας 3 (Tier 3) υπόκεινται σε ποσοτικά όρια τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι: α) η αναλογία των στοιχείων της κατηγορίας 1 (Tier 1) στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια είναι υψηλότερη από το ένα τρίτο του συνολικού
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 75/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Όσον αφορά στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων προς την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση, το ποσό των στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων που είναι επιλέξιμα για την κάλυψη των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων που ταξινομούνται στην κατηγορία 2 (Tier 2) υπόκειται σε ποσοτικά όρια τέτοια ώστε να διασφαλίζεται, κατ’ ελάχιστο, ότι το ποσοστό των στοιχείων της κατηγορίας 1 (Tier 1) στα επιλέξιμα βασικά
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 4/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 82/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η συμμετρική προσαρμογή της βάσει τυποποιημένης μεθόδου επιβάρυνσης του κεφαλαίου λόγω μετοχών για την κάλυψη του κινδύνου από μεταβολές στο επίπεδο των τιμών των μετοχών δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή επιβάρυνσης κεφαλαίου λόγω κινδύνου μετοχών χαμηλότερης κατά περισσότερες από 10 ποσοστιαίες μονάδες ή υψηλότερης κατά περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες, από αυτή που προκύπτει
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 180/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα ακόλουθα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση στον υπολογισμό: α) το εγγεγραμμένο αλλά μη καταβεβλημένο κεφάλαιο το οποίο αντιπροσωπεύει δυνητική υποχρέωση της συμμετέχουσας επιχείρησης, β) το εγγεγραμμένο αλλά μη καταβεβλημένο κεφάλαιο της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης το οποίο αντιπροσωπεύει δυνητική υποχρέωση της συνδεδεμένης ασφαλιστικής
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 242/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής γνωστοποιεί στο Επικουρικό Κεφάλαιο την αναλυτική κατάσταση με τις βεβαιωμένες απαιτήσεις από ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, καθώς και κάθε επικαιροποίηση αυτής. Το Επικουρικό Κεφάλαιο καταβάλει αποζημίωση σε κάθε δικαιούχο με βάση την κατάσταση του προηγουμένου εδαφίου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.δ.489/1976 (Α΄ 331). Στην περίπτωση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 71/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες (Tiers). Η ταξινόμηση αυτών των στοιχείων εξαρτάται από το εάν είναι στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων ή συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και από το βαθμό στον οποίο διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) το στοιχείο είναι διαθέσιμο ή σε πρώτη ζήτηση καταβλητέο, για την πλήρη απορρόφηση ζημιών στη βάση συνεχούς λειτουργίας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 73/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η ταξινόμηση των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων σε κατηγορίες (Tiers) γίνεται από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του παρόντος. Προς το σκοπό αυτόν, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ανατρέχουν στον κατάλογο των ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 97 της Οδηγίας 2009/138/ ΕΚ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24
«Εθνικό Ταμείο Εγγυήσεως»: ο φορέας της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ και για την Ελλάδα το Επικουρικό Κεφάλαιο του άρθρου 16 του κ.ν. 489/1976 (Α΄ 331).
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 134/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το επιλέξιμο ποσό των βασικών ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την κάλυψη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης και το κατώτατο όριο αυτής διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 75 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 162/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η κάλυψη νομικής προστασίας αποτελεί αντικείμενο αυτοτελούς ασφαλιστηρίου συμβολαίου διαφορετικό από εκείνο που συνάπτεται για άλλους κλάδους ή αντικείμενο αυτοτελούς κεφαλαίου εντός ενιαίου ασφαλιστηρίου, όπου ρητά αναφέρονται οι όροι ασφάλισης νομικής προστασίας και το σχετικό ασφάλιστρο.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 174/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Εποπτική Αρχή, εφόσον έχει λάβει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να περιορίζει την εποπτεία του ομίλου της τελικής μητρικής επιχείρησης σε εθνικό επίπεδο σε μία ή περισσότερες από τις Ενότητες του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος Μέρους.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 179/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
η μέθοδος 2, την αναλογία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου που κατέχεται, άμεσα ή έμμεσα, από τη συμμετέχουσα επιχείρηση. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο, όταν η συνδεδεμένη επιχείρηση είναι θυγατρική και δεν διαθέτει επαρκή επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό έλλειμμα φερεγγυότητας της θυγατρικής. Όταν, κατά τη γνώμη
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 4/Άρθρο 188/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ο υπολογισμός της φερεγγυότητας του ομίλου της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης πραγματοποιείται στη βάση των ενοποιημένων λογαριασμών. Η φερεγγυότητα του ομίλου της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης είναι η διαφορά μεταξύ των ακολούθων στοιχείων: α) των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για τη κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 201/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα συστήματα και οι διαδικασίες πληροφόρησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος υπόκεινται σε εποπτική αξιολόγηση από την αρχή εποπτείας του ομίλου, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο Κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος Μέρους.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 243/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων γίνονται σε αξίες που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος. Με απόφαση της Εποπτικής Αρχής καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στις εκτιμήσεις των αξιών των περιουσιακών στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 278/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Από την 1η Ιανουαρίου 2016 η περίπτωση θ΄ του άρθρου 1 του κ.ν. 489/1976 αντικαθίσταται ως εξής: «θ. Κέντρο πληροφοριών είναι η υπηρεσιακή μονάδα του επικουρικού κεφαλαίου ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και ορίζεται στο άρθρο 27β του παρόντος».
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 278/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
Από την 1η Ιανουαρίου 2016 η παρ. 1 του άρθρου 27β του κ.ν. 489/1976 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το κέντρο πληροφοριών αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του επικουρικού κεφαλαίου ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων του άρθρου 16 του παρόντος.»
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Στις επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ενοτήτων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Δ΄, καθώς και του Κεφαλαίου ΣΤ’ του παρόντος Μέρους, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος, η χορηγούμενη άδεια στις ως άνω επιχειρήσεις από την Εποπτική Αρχή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 49/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Σε περίπτωση ανεπάρκειας του ποσού των στοιχείων των επιλέξιμων βασικών ιδίων κεφαλαίων όσον αφορά μία από τις δραστηριότητες, προκειμένου να καλυφθούν τα ελάχιστα όρια οικονομικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος, η Εποπτική Αρχή εφαρμόζει, για την ελλειμματική δραστηριότητα, τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 69/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το ποσό που καταλογίζεται σε κάθε στοιχείο των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων πρέπει να αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα απορρόφησης ζημιών αυτού του στοιχείου και να βασίζεται σε συνετές και ρεαλιστικές παραδοχές. Για συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια με σταθερή ονομαστική αξία, το ύψος του συγκεκριμένου στοιχείου ισούται με την ονομαστική του αξία μόνο εφόσον αυτή αντικατοπτρίζει σωστά τη δυνατότητα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 72/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων ταξινομούνται στην κατηγορία 2 (Tier 2) εφόσον διαθέτουν ουσιωδώς το χαρακτηριστικό που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του παρόντος, λαμβανομένων περαιτέρω υπόψη των χαρακτηριστικών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 του παρόντος. Τα στοιχεία των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων ταξινομούνται στην κατηγορία 2 (Tier 2
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 134/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Υποκαταστήματα ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας εγκατεστημένα στην Ελλάδα διαθέτουν επιλέξιμο ποσό ιδίων κεφαλαίων αποτελούμενο από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 75 του παρόντος. Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ενοτήτων 4 και 5 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του παρόντος Μέρους
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 180/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό μόνον εφόσον είναι επιλέξιμα για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της σχετικής συνδεδεμένης επιχείρησης: α) τα πλεονάζοντα κεφάλαια που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 70 του παρόντος συνδεδεμένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ζωής
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 181/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου, δεν λαμβάνονται υπόψη επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας συνδεδεμένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης για την οποία υπολογίζεται η φερεγγυότητα σε επίπεδο ομίλου, όταν τα σχετικά ίδια κεφάλαια προκύπτουν από αμοιβαία χρηματοδότηση
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 187
επιχείρηση αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια που είναι επιλέξιμα για τη φερεγγυότητα σε επίπεδο ομίλου. Στην περίπτωση αυτή, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή δεν αναγνωρίζονται ως επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για τη φερεγγυότητα του ομίλου.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 222/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Αντιστοίχως, όταν η εξυγίανση αφορά ασφαλιστική επιχείρηση που έχει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος − μέλος, αποκλειστικά αρμόδιες για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων είναι οι αρχές του κράτους−μέλους αυτού και εφαρμοστέο το δίκαιο του ιδίου κράτουςμέλους εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο. Τα λαμβανόμενα από αυτές μέτρα εξυγίανσης παράγουν στην Ελλάδα αποτελέσματα χωρίς
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 265/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της οντότητας και αφού δοθεί η σχετική έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας μπορεί να αποτελείται από: α) το ήμισυ του μη καταβληθέντος μετοχικού ή αρχικού κεφαλαίου, εφόσον το καταβληθέν τμήμα ισούται με το είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) του αρχικού κεφαλαίου, μέχρι ποσοστού πενήντα επί τοις εκατό (50%) του μικρότερου ποσού
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 278/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της [παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986] (Α΄ 110) όπως ισχύει, τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής: «Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου, είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. Απαγορεύεται, επίσης, ο συμψηφισμός των εισφορών των μελών του με τυχόν
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 248/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
Αναφορικά με τις εκκαθαρίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Επικουρικό Κεφάλαιο διοικεί και διαθέτει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε τοποθέτηση ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα. Τα εκ των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων ακίνητα εκποιούνται από το Επικουρικό Κεφάλαιο με πλειοδοτικό διαγωνισμό, που διενεργείται με υποβολή κλειστών
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 266/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
το κεφάλαιο κινδύνου δεν είναι αρνητικό, ποσοστό τρία δέκατα επί τοις εκατό (0,3%) από αυτό το κεφάλαιο, το οποίο έχει αναληφθεί από την οντότητα, πολλαπλασιάζεται με τον κατά την τελευταία χρήση λόγο του συνολικού κεφαλαίου κινδύνου με ίδια κράτηση της οντότητας μετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων και αντεκχωρήσεων, προς το συνολικό κεφάλαιο κινδύνου στο οποίο περιλαμβάνονται
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
στοιχείων ενεργητικού−υποχρεώσεων, αξιολογεί, σε τακτική βάση τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) την ευαισθησία των τεχνικών προβλέψεων και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων της ως προς τις υποθέσεις στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός της προσαρμογής αντιστοίχισης, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του βασικού πιστωτικού περιθωρίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του παρόντος, καθώς
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 184/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
της Ενότητας 4 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του Παρόντος σε σχέση με την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και στις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ορίζονται στα Τμήματα 1, 2 και 3 της Ενότητας 3 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του Παρόντος σε σχέση με τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια που καλύπτουν την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21
«Ειδική Συμμετοχή»: η άμεση ή έμμεση κατοχή τουλάχιστον του 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης, ή κάθε άλλη δυνατότητα άσκησης ουσιώδους επιρροής στη διαχείριση της επιχείρησης αυτής. Για τον υπολογισμό της ειδικής συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Εποπτική Αρχή με απόφασή της η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει κάθε γενικότερο ή ειδικότερο θέμα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος, ενδεικτικά ως τις ελάχιστες προϋποθέσεις διακυβέρνησης, τον τρόπο υπολογισμού των τεχνικών προβλέψεων, τον τρόπο αποτίμησης των περιουσιακών τους στοιχείων, το ύψος και το είδος του κεφαλαίου φερεγγυότητας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για την επέκταση αδείας ασφαλιστικής επιχείρησης σε νέους κλάδους ή σε κινδύνους ενός κλάδου, ή αντασφαλιστικής επιχείρησης σε νέες εργασίες, η επιχείρηση υποβάλλει προς την Εποπτική Αρχή πρόγραμμα δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 16 και αποδεικνύει ότι διαθέτει τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της διαχείρισης συγχρονισμού στοιχείων ενεργητικού − υποχρεώσεων, αξιολογούν, σε τακτική βάση την ευαισθησία των τεχνικών προβλέψεων και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων τους ως προς τις υποθέσεις στις οποίες βασίζεται η παρέκταση της σχετικής χρονικής διάρθρωσης επιτοκίων άνευ κινδύνου του άρθρου 53 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
συμμόρφωση, σε συνεχή βάση, με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις διατάξεις για τις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες 4 και 5 «Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας» και «Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση» του Κεφαλαίου ΣΤ’ και της Ενότητας 2 «Κανόνες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις» του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του παρόντος Μέρους, γ) το εύρος της απόκλισης του προφίλ κινδύνου της επιχείρησης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 49/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Εφόσον πληρούνται τα ελάχιστα όρια των οικονομικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, και με την επιφύλαξη της ενημερώσεως της Εποπτικής Αρχής, η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί, για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας που ορίζεται στο άρθρο 76 του παρόντος, συγκεκριμένα στοιχεία των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων, που είναι ακόμη διαθέσιμα για τη μία
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 69/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Για κάθε ένα στοιχείο των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, η Εποπτική Αρχή εγκρίνει ένα εκ των κατωτέρω: α) ένα νομισματικό ποσό, β) μία μέθοδο για τον προσδιορισμό του ποσού του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση από την Εποπτική Αρχή του ποσού που καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή χορηγείται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 72/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων ταξινομούνται στην κατηγορία 1 (Tier 1) εφόσον διαθέτουν ουσιωδώς τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του παρόντος, λαμβανομένων περαιτέρω υπόψη των χαρακτηριστικών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 75/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το επιλέξιμο ποσό των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας που ορίζεται στο άρθρο 76 του παρόντος ισούται με το άθροισμα του ποσού της κατηγορίας 1 (Tier 1), του επιλέξιμου ποσού της κατηγορίας 2 (Tier 2) και του επιλέξιμου ποσού της κατηγορίας 3 (Tier 3).
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 5/Άρθρο 102/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση υπολογίζεται ως γραμμική συνάρτηση ενός συνόλου ή υποσυνόλου των εξής μεταβλητών: τεχνικών προβλέψεων, εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, κεφαλαίου σε κίνδυνο, αναβαλλόμενων φόρων και διοικητικών δαπανών της επιχείρησης. Οι ως άνω μεταβλητές μετρώνται μετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 6/Άρθρο 105/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
κεφαλαίων, καθώς και οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του θεματοφύλακα.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
στην Ενότητα 4 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος, επί τη βάσει προβλεπόμενου ισολογισμού, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιείται για να παραχθούν αυτές οι προβλέψεις, δ) τις προβλέψεις για τη μελλοντική Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση, όπως προβλέπεται στην Ενότητα 5 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος, επί τη βάσει προβλεπόμενου ισολογισμού, καθώς και τη μέθοδο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 137/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, υποκαταστήματα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, που κατά την 1η Ιανουαρίου 1981 ασκούσαν στην Ελλάδα ταυτόχρονα ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους αυτή, εφόσον τηρούν τις περί διακριτής διαχείρισης διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 49 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 159
Η Εποπτική Αρχή μπορεί να διαβιβάζει προς άλλες εποπτικές αρχές και να αναζητήσει από αυτές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας Ενότητας. Για τη διαδικασία συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ενότητας 5 του Κεφαλαίου Δ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 174/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Όταν η Εποπτική Αρχή αποφασίζει να εφαρμόσει στην τελική μητρική επιχείρηση σε εθνικό επίπεδο τις διατάξεις της Ενότητας 1 του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος Μέρους, η εν λόγω επιχείρηση δεν επιτρέπεται να ζητήσει, σύμφωνα με τα άρθρα 193 ή 198 του παρόντος, την άδεια να υπαγάγει οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της στα άρθρα 195 και 196 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 176/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του παρόντος, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις μεριμνούν ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια στον όμιλο, τα οποία να είναι πάντοτε τουλάχιστον ίσα με την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου, όπως αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με τα Τμήματα 2, 3 και 4 της παρούσας Ενότητας.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 176/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Στη περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του παρόντος, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σε έναν όμιλο μεριμνούν ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα επιλέξιμα κεφάλαια στον όμιλο, τα οποία να είναι πάντοτε ίσα με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου, όπως αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με το Τμήμα 5 της παρούσας Ενότητας.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 176/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος υπόκεινται σε εποπτική εξέταση από την Εποπτική Αρχή, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος Μέρους. Το άρθρο 107 του παρόντος και οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 109 του παρόντος εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 180/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Δεν επιτρέπεται ο διπλός υπολογισμός ιδίων κεφαλαίων που είναι επιλέξιμα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας μεταξύ των διαφόρων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό αυτό. Προς το σκοπό αυτόν κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου, και εφόσον οι μέθοδοι που περιγράφονται στο Τμήμα 4 της παρούσας Ενότητας
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 180/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια συνδεδεμένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, για την οποία υπολογίζεται η φερεγγυότητα σε επίπεδο ομίλου, τα οποία υπόκεινται σε προηγούμενη εποπτική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 69 του παρόντος, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό μόνον εφόσον έχουν δεόντως εγκριθεί από την αρχή, η οποία
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 181/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας επιλέξιμα ίδια κεφάλαια τα οποία απορρέουν από αμοιβαία χρηματοδότηση μεταξύ της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και κάποιας εκ των κατωτέρω: α) συνδεδεμένης επιχείρησης, β) συμμετέχουσας επιχείρησης, γ) άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης οιασδήποτε
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 181/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Θεωρείται ότι υπάρχει αμοιβαία χρηματοδότηση όταν τουλάχιστον μία ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, κατέχει μερίδια σε άλλη επιχείρηση ή δανειοδοτεί άλλη επιχείρηση η οποία, άμεσα ή έμμεσα, κατέχει ίδια κεφάλαια επιλέξιμα για την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας των πρώτων επιχειρήσεων.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 184/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στις περιπτώσεις στις οποίες μια ενδιάμεση εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή ενδιάμεση μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών κατέχει δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (διασφάλισης) ή άλλα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια που υπόκεινται σε περιορισμό σύμφωνα με το άρθρο 75 του παρόντος, αναγνωρίζονται ως επιλέξιμα ίδια κεφάλαια μέχρι τα ποσά που υπολογίζονται με την εφαρμογή των ορίων που προβλέπονται
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 186/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Εποπτική Αρχή, όταν αναλαμβάνει το ρόλο της εποπτείας του ομίλου σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο όμιλο, δύναται να αποφασίζει, μετά από αίτημα της συμμετέχουσας επιχείρησης ή με δική της πρωτοβουλία, να αφαιρεί οποιαδήποτε συμμετοχή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος από τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της φερεγγυότητας του ομίλου της συμμετέχουσας επιχείρησης.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 4/Άρθρο 188/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου με βάση τα ενοποιημένα δεδομένα (ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ομίλου) υπολογίζεται σύμφωνα είτε με την τυποποιημένη μέθοδο είτε με εγκεκριμένο εσωτερικό υπόδειγμα, κατά τρόπο συνεπή προς τις γενικές αρχές που περιλαμβάνονται στα Τμήματα 1 και 2 της Ενότητας 4 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος και στις Ενότητες 1
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 4/Άρθρο 191/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η φερεγγυότητα του ομίλου της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης προκύπτει ως διαφορά μεταξύ των κατωτέρω: α) των συνολικών επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος, β) την αξία στη συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση των συνδεδεμένων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και των συνολικών κεφαλαιακών
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 230/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Το τελικό μετά την εν λόγω μείωση ασφαλισμένο κεφάλαιο ή το τελικό μετά την εν λόγω μείωση ύψος των καλυπτόμενων παροχών, καθώς και οι τυχόν λοιπές ή συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέρχονται σε στοιχεία που περιλαμβάνονται σε εν ισχύ ασφαλιστικές συμβάσεις, γνωστοποιούνται εγγράφως σε κάθε έναν κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 241/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ο υπολογισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, των τεχνικών προβλέψεων συμπεριλαμβανομένων, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Πρώτου Μέρους του παρόντος. Με απόφαση της Εποπτικής Αρχής καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τις μεθόδους υπολογισμού της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 248/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Ο υπολογισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος. Με απόφαση της Εποπτικής Αρχής καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τις μεθόδους υπολογισμού της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 248/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13
Το Επικουρικό Κεφάλαιο επίσης δικαιούται, με ιδιωτικό συμφωνητικό: α) να αναδέχεται από την υπό εκκαθάριση επιχείρηση τυχόν εκκρεμείς οφειλές του κλάδου αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα και να καθίσταται ως προς αυτές καθολικός διάδοχος, και β) να παραιτείται από απαιτήσεις του κατά της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, με σκοπό τη λήξη της εκκαθάρισης του κλάδου αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
συγχρονισμού στοιχείων ενεργητικού−υποχρεώσεων, αξιολογεί, σε τακτική βάση, τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) την ευαισθησία των τεχνικών προβλέψεων και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων της ως προς τις υποθέσεις στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, και την πιθανή επίπτωση που θα είχε στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαιά της μια αναγκαστική πώληση περιουσιακών στοιχείων, και β) την επίπτωση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 4/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 78/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις: α) υπολογίζουν την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας τουλάχιστον μία φορά ετησίως, υποβάλλουν δε το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού στην Εποπτική Αρχή, β) διατηρούν επιλέξιμα ίδια κεφάλαια που καλύπτουν την τελευταία υποβληθείσα κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, γ) παρακολουθούν σε συνεχή βάση το ποσό των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 180/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Εάν η Εποπτική Αρχή ή άλλη ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρήσουν ότι ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων που είναι επιλέξιμα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας μιας συνδεδεμένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, πέραν εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, δεν μπορούν ουσιαστικά να διατεθούν για την κάλυψη των κεφαλαιακών
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 185/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
η εν λόγω επιχείρηση έχει την έδρα της την υποβάλλει σε διαδικασία χορήγησης αδείας και της επιβάλλει καθεστώς φερεγγυότητας τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που ορίζεται στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος, τότε κατά τον υπολογισμό, λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά στη συγκεκριμένη επιχείρηση, η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και τα ίδια κεφάλαια που είναι επιλέξιμα για την κάλυψη
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 260/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλίσεις ζωής δύνανται να συσσωρεύουν πλεονάζοντα κεφάλαια, αποτελούμενα από μέρος των κερδών που πραγματοποιούν κάθε έτος, για κάλυψη αποκλειστικά μελλοντικών ζημιών των αντίστοιχων εργασιών ασφαλίσεων ζωής ή για μελλοντική διανομή στους αντισυμβαλλόμενους και δικαιούχους. Το συνολικό ποσοστό κέρδους προς συσσώρευση ανά κατηγορία ασφαλιστικών εργασιών, το ποσοστό
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 5
ΙΙΙ – «Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις»: Περιλαμβάνει ασφαλίσεις των Κλάδων Ι.1., Ι.2. και ΙΙ οι οποίες συνδέονται με επενδυτικά κεφάλαια. δ) Κλάδος ΙV – «Διαρκής ασφάλιση ασθένειας»: Αφορά σε τύπους διαρκούς ασφάλισης ασθενείας, μη υποκείμενης σε ακύρωση από τον ασφαλιστή. Με απόφαση της Εποπτικής Αρχής καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των ασφαλίσεων αυτών ανάλογα προς τα ισχύοντα για τις
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 5/Άρθρο 192
ασφαλιστικών συμμετοχών ή της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 178 του παρόντος, καθώς και τα άρθρα 179 έως 191 του παρόντος Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού, η μητρική επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως εάν να ήταν ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση υποκείμενη στους κανόνες που ορίζονται στα Τμήματα 1, 2 και 3 της Ενότητας 4 του Κεφαλαίου ΣΤ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του Κεφαλαίου Θ΄ του παρόντος Μέρους, δ) στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε οποιοδήποτε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν στην Ελλάδα είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η’ του παρόντος Μέρους.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 71/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κατά την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, τόσο επί του εκάστοτε τρέχοντος χρόνου όσο και στο μέλλον, αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην οικονομική μέση διάρκεια (duration) του στοιχείου, ιδίως στο εάν το στοιχείο έχει καθορισμένη λήξη ή όχι. Εάν ένα στοιχείο των ιδίων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 4/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 94
εκτίμησης και κατανομής του οικονομικού κεφαλαίου και του κεφαλαίου φερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 33 του παρόντος. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν ότι η συχνότητα υπολογισμού της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας με τη χρήση του εσωτερικού υποδείγματος συμβαδίζει με τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούν το εσωτερικό
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 5/Άρθρο 102/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Με την επιφύλαξη των ελάχιστων ποσών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση δεν μπορεί να είναι κατώτερη του είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) ούτε να υπερβαίνει το σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45%) της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας της επιχείρησης, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τα Τμήματα 2 και 3 της Ενότητας 4 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του παρόντος Μέρους
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 5/Άρθρο 103
34 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ) Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 110 και 114, εφόσον ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση συμμορφώνεται μεν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 με το Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας που προβλέπεται στα άρθρα 17α,17β, 17γ και 98 του ν.δ.400/1970, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία αυτή, αλλά δεν διαθέτει επαρκή επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 273/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 72, στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνονται στην κατηγορία 1 (Tier 1) των βασικών ιδίων κεφαλαίων για διάστημα έως δέκα (10) ετών από την 1η Ιανουαρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία: α) έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 ή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 97
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 273/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 72 του παρόντος, στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνονται στην κατηγορία 2 (Tier 2) των βασικών ιδίων κεφαλαίων για διάστημα έως δέκα (10) ετών από την 1η Ιανουαρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία: α) έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 ή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο άρθρο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26
«Φορέας Ειδικού Σκοπού»: οποιαδήποτε επιχείρηση, με εταιρική μορφή ή χωρίς, η οποία, χωρίς να έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, αναλαμβάνει κινδύνους από ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και χρηματοδοτεί πλήρως την έκθεσή της σε αυτούς με έσοδα από ομολογιακές εκδόσεις ή άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, όπου η επιστροφή κεφαλαίου, ήτοι
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου Η’ του Πρώτου Μέρους του παρόντος «Ελευθερία Εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών», η άσκηση δραστηριότητας πρωτασφάλισης ή αντασφάλισης που εμπίπτει στον παρόντα νόμο υπόκειται σε προηγούμενη χορήγηση αδείας από την Εποπτική Αρχή η οποία ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η χρηματοοικονομική εποπτεία της παραγράφου 1 του παρόντος περιλαμβάνει την εξακρίβωση, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, ή των υποκαταστημάτων ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, της κατάστασης της φερεγγυότητάς της, της σύστασης τεχνικών προβλέψεων, των στοιχείων του ενεργητικού της και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
προς τις διατάξεις της Ενότητας 6 «Επενδύσεις» του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του παρόντος Μέρους.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 4/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 82/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η συμμετρική προσαρμογή της βάσει τυποποιημένης μεθόδου επιβάρυνσης κεφαλαίου λόγω μετοχών, βαθμονομημένη σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 80 του παρόντος, για την κάλυψη του κινδύνου από μεταβολές στο επίπεδο των τιμών των μετοχών, υπολογίζεται ως συνάρτηση του τρέχοντος επιπέδου κατάλληλου δείκτη μετοχών και ενός σταθμισμένου μέσου επιπέδου του συγκεκριμένου δείκτη. Ο σταθμισμένος μέσος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 109/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Εντός δύο μηνών από τη διαπίστωση της ως άνω μη συμμόρφωσής της, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση υποβάλλει προς έγκριση στην Εποπτική Αρχή ρεαλιστικό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, το οποίο προσδιορίζει και περιέχει όλα τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα, ώστε η επιχείρηση να επιτυγχάνει την αποκατάσταση του επιπέδου επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων που καλύπτουν την Κεφαλαιακή Απαίτηση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 110/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Εντός μηνός από τη διαπίστωση της ως άνω μη συμμόρφωσής της, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση υποβάλλει προς έγκριση στην Εποπτική Αρχή, ρεαλιστικό πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, προκειμένου να αποκαταστήσει, εντός τριών μηνών από τη στιγμή της διαπίστωσης, τα επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια τουλάχιστον στο επίπεδο της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης ή να μειώσει το προφίλ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 120/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Σε περίπτωση ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία μέσω εγκατάστασής της σε άλλο κράτος − μέλος, καλύπτει υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κινδύνους του κλάδου 10 «ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα», εκτός της ευθύνης του μεταφορέα, στην Ελλάδα, η εν λόγω επιχείρηση οφείλει να εγγραφεί στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και στο Επικουρικό Κεφάλαιο και να καταβάλει τις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 140/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
απαίτηση φερεγγυότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εργασίες του υποκαταστήματος. β) Έχουν σχηματίσει τεχνικές προβλέψεις και αποτιμήσει και επενδύσει τα περιουσιακά τους στοιχεία σύμφωνα με τις Ενότητες 1, 2 και 6 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 170/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
επιρροή. Η Εποπτική Αρχή μπορεί να προσδιορίζει ως συμμετοχή την κατοχή, άμεση ή έμμεση, δικαιωμάτων ψήφου ή κεφαλαίου σε επιχείρηση επί της οποίας, κατά την απόλυτη κρίση της, ασκείται πραγματικά σημαντική επιρροή.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 174/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Όταν η Εποπτική Αρχή αποφασίζει να εφαρμόσει στην τελική μητρική επιχείρηση σε εθνικό επίπεδο τις διατάξεις της Ενότητας 1 του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος Μέρους, η επιλογή της μεθόδου που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 178 του παρόντος από την αρχή που ασκεί την εποπτεία του ομίλου σε σχέση με την τελική μητρική επιχείρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 173 του παρόντος, θεωρείται
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 183
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εκτός Ελλάδος, κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη, ως προς τη συνδεδεμένη επιχείρηση, η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών, όπως ορίζεται σε αυτό το άλλο κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 201/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι απαιτήσεις που ορίζονται στην Ενότητα 2 του Κεφαλαίου Δ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως στο επίπεδο του ομίλου. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, τα συστήματα διαχείρισης των κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου και οι διαδικασίες αναφοράς εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο πεδίο εποπτείας του ομίλου, σύμφωνα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 201/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος, οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου του ομίλου περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) κατάλληλους μηχανισμούς, όσον αφορά στη φερεγγυότητα του ομίλου, για τον εντοπισμό και τη μέτρηση όλων των σημαντικών κινδύνων και για την κατάλληλη σύνδεση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων με τους κινδύνους, β) ορθές διαδικασίες αναφοράς και λογιστικής
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 228/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η διαδικασία μεταβίβασης είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος, όμως το ποσοστό της υποπερίπτωσης αδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του ανωτέρω άρθρου προσδιορίζεται σε πενήντα επί τοις εκατό (50%), οι δε αποτιμήσεις των προς μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και ασφαλιστικών υποχρεώσεων διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 243/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ειδικώς, οι εκποιήσεις ακινήτων διενεργούνται με πλειοδοτικό διαγωνισμό, που διενεργείται με υποβολή κλειστών και σφραγισμένων έγγραφων προσφορών και τιμή εκκίνησης την προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος. Με απόφαση της Εποπτικής Αρχής ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η διακήρυξη διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 248/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Επί της περιουσίας της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση επιχείρησης ακολουθείται η εξής σειρά προνομίων: α) έξοδα εκκαθάρισης και αμοιβές ασφαλιστικού εκκαθαριστή, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% της συνολικής περιουσίας της επιχείρησης. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, με απόφαση της Εποπτικής Αρχής, κατόπιν σχετικής εισήγησης είτε του Εγγυητικού Κεφαλαίου είτε του Επικουρικού Κεφαλαίου είτε
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 272/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Από τη δημοσίευση του παρόντος, η Εποπτική Αρχή: α) καθορίζει το επίπεδο και την έκταση της εποπτείας των ομίλων, σύμφωνα με τις Ενότητες 2 και 3 του Κεφαλαίου Α΄ του Τρίτου Μέρους του παρόντος, για κάθε όμιλο για τον οποίο η Εποπτική Αρχή αποτελεί ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, β) προσδιορίζει την αρχή εποπτείας του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 202 του παρόντος νόμου, γ) συγκροτεί Κολλέγια εποπτικών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η περιγραφή της υποπερίπτωσης εα΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος περιλαμβάνει ανάλυση οποιωνδήποτε σημαντικών αλλαγών σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, επεξήγηση ενδεχόμενων σοβαρών διαφορών σε σχέση με την αξία των στοιχείων αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου αναφοράς, και σύντομη περιγραφή της δυνατότητας μεταφοράς των κεφαλαίων
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 2/Άρθρο 179/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Εποπτική Αρχή, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, καθορίζει, μετά από διαβουλεύσεις με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και τον ίδιο τον όμιλο, το αναλογικό μερίδιο που λαμβάνεται υπόψη στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν δεν υπάρχουν δεσμοί κεφαλαίου μεταξύ ορισμένων από τις επιχειρήσεις ενός ομίλου, β) όταν η Εποπτική Αρχή ή άλλη εποπτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 217/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
της φερεγγυότητας του ομίλου, η μητρική επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως εάν ήταν ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση υποκείμενη στις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στα Τμήματα 1, 2 και 3 της Ενότητας 3 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που είναι επιλέξιμα για την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και σε ένα από τα ακόλουθα: α) Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 223
επενδύσεων σε κινητές αξίες και άλλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και γγ) των συμμετοχών της ασφαλιστικής επιχείρησης στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών που ανήκουν στις αναφερόμενες στην υποπερίπτωση γβ΄ της παρούσας περίπτωσης κατηγορίες, όπως και των συμμετοχών τέτοιων εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής επιχείρησης, δ) την ανάγκη να επωμιστούν τις τυχόν απώλειες από την εξυγίανση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
για τους πελάτες της. δ) Η επιχείρηση υποβάλλει στην Εποπτική Αρχή το καταστατικό της και πρόγραμμα δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος. ε) Η επιχείρηση παρέχει αποδείξεις στην Εποπτική Αρχή ότι: εα) Διαθέτει επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια ώστε να καλύπτει το κατώτατο όριο της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του παρόντος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Η διαδικασία για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων διέπεται από τις ισχύουσες γενικές διατάξεις. Απαιτείται έγκριση της Εποπτικής Αρχής για την τροποποίηση που αφορά στο είδος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση μείωσης ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ή των αλληλασφαλιστικών μερίδων σε περίπτωση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
διακυβέρνησης που εφαρμόζει, τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές δραστηριότητες που ασκεί, τους κανόνες αποτίμησης που ακολουθεί για τον υπολογισμό των εποπτικών της κεφαλαίων, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και τα συστήματα διαχείρισης των κινδύνων αυτών, την κεφαλαιακή της δομή, τις κεφαλαιακές της ανάγκες και τον τρόπο άσκησης της διοίκησής τους, β) να λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις και να προβαίνει
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
, θα είχε ως αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση της με την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, η εν λόγω επιχείρηση υποβάλλει επιπλέον ανάλυση των μέτρων που θα μπορούσε να εφαρμόσει σε μια τέτοια περίπτωση ώστε να αποκαταστήσει το επίπεδο των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων που καλύπτουν την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ή ώστε να μειώσει το προφίλ κινδύνου της για να αποκατασταθεί η συμμόρφωση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 49/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Κατ’ ελάχιστο όριο, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 48 του παρόντος, καθώς και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 269 του παρόντος καλύπτουν τα ακόλουθα με ισοδύναμο ποσό στοιχείων επιλέξιμων βασικών ιδίων κεφαλαίων: α) το θεωρητικό ποσό για την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση, όσον αφορά στις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 4/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 95/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην κατανομή των κεφαλαίων και στο σύστημα διακυβέρνησης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 94 του παρόντος. Το εσωτερικό υπόδειγμα πρέπει να καλύπτει όλους τους σημαντικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Τα εσωτερικά υποδείγματα καλύπτουν τουλάχιστον τους κινδύνους που αναφέρονται
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 108
Αν μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί τεχνικών προβλέψεων της Ενότητας 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του παρόντος Μέρους, η Εποπτική Αρχή, με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση στοιχείων του ενεργητικού, αφού γνωστοποιήσει προηγουμένως αμελλητί την πρόθεσή της αυτή στις εποπτικές αρχές
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 4/Άρθρο 191/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος, τα οποία περιλαμβάνουν αντίστοιχα τα αναλογικά μερίδια των ιδίων κεφαλαίων που είναι επιλέξιμα για την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας των συνδεδεμένων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας των συνδεδεμένων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 6/Άρθρο 196/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Απαίτηση, η αποκατάσταση του επιπέδου επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης, ή η μείωση του προφίλ κινδύνου της, ώστε να εξασφαλισθεί συμμόρφωση προς την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση. Το Κολλέγιο εποπτικών αρχών ενημερώνεται επίσης σχετικά με οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνει η Εποπτική Αρχή για την ενίσχυση της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης στο επίπεδο της θυγατρικής.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 204/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου βάσει ενοποιημένων δεδομένων ή της συνολικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου, σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Τμήμα 4 της Ενότητας 1 του Κεφαλαίου Γ΄ του Τρίτου Μέρους του παρόντος, γ) σε περίπτωση που προκύπτουν άλλες εξαιρετικές περιστάσεις.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 248/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Το Επικουρικό Κεφάλαιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα της υπό ασφαλιστικής εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, διαχειρίζεται από κοινού με τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή το χαρτοφυλάκιο κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογική συμμετοχή του στα έξοδα εκκαθάρισης
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 248/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
από το Επικουρικό Κεφάλαιο και τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή και σχετική έγκριση της Εποπτικής Αρχής. Το ως άνω αίτημα συνοδεύεται από έκθεση του ασφαλιστικού εκκαθαριστή και του Επικουρικού Κεφαλαίου, από την οποία προκύπτει η συνδρομή των όρων που ορίζονται στο επόμενο εδάφιο και από έκθεση του υποψήφιου αναδόχου προς την Εποπτική Αρχή περί της διατήρησης του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας μετά την απόκτηση
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 264/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
προστασίας. Το ύψος των επιπρόσθετων αυτών περιουσιακών στοιχείων αντανακλά τον κίνδυνο και την περιουσιακή βάση της οντότητας αυτής αναφορικά με το πλήρες φάσμα των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων παροχών που παρέχει ή διαχειρίζεται. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι ελεύθερα από κάθε υποχρέωση που δύναται να προβλεφθεί και αποτελεί κεφάλαιο ασφαλείας για την κάλυψη των αποκλίσεων μεταξύ των προβλεπομένων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 4/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15
μη συμμόρφωσης παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του φυσικού ή του νομικού προσώπου στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και η Εποπτική Αρχή μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 256 του παρόντος. β) Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συμμετοχή ή αυξηθεί η υφιστάμενη συμμετοχή στο κεφάλαιο
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 272/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Εποπτική Αρχή δύναται, από την δημοσίευση του παρόντος και εφεξής, να λαμβάνει αποφάσεις και να χορηγεί εγκρίσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος νόμου αναφορικά με τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 69 του παρόντος, β) της ταξινόμησης των ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στην παράγραφο
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 273/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
αυτή, αλλά δεν συμμορφώνονται προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας κατά το έτος 2016, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχουν το επίπεδο επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων που καλύπτουν την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ή να μειώσουν το προφίλ κινδύνου τους για να αποκαταστήσουν τη συμμόρφωση προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
) διαθέτει τα επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια ώστε να καλύπτει το κατώτατο όριο της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης για επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής, καθώς και το κατώτατο όριο της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης για επιχειρήσεις ασφάλισης κατά ζημιών, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του παρόντος, β) αναλαμβάνει τη δέσμευση να ανταποκρίνεται στα ελάχιστα όρια οικονομικών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
του παρόντος, στην Εποπτική Αρχή ότι: α) Διαθέτει τα επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια ώστε να καλύπτει το κατώτατο όριο της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης για επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής, καθώς και το κατώτατο όριο της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης για επιχειρήσεις ασφάλισης κατά ζημιών, όπως αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του παρόντος, β) αναλαμβάνει τη δέσμευση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
επιχείρηση, β) το είδος των αντασφαλιστικών συμβάσεων που η αντασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να παρέχει στις εκχωρούσες επιχειρήσεις, γ) τις κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την αντασφάλιση και την αντεκχώρηση, δ) τα περιουσιακά στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων που συγκροτούν το κατώτατο όριο της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης, ε) τις προβλέψεις για τα έξοδα εγκατάστασης των διοικητικών υπηρεσιών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 49/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
, τα στοιχεία των επιλέξιμων βασικών ιδίων κεφαλαίων που καλύπτουν κάθε θεωρητικό ποσό Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης της παραγράφου 2 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 4/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 77/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
δραστηριότητες όσο και τις νέες δραστηριότητες που αναμένεται να αναληφθούν μέσα στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. Όσον αφορά στις υφιστάμενες δραστηριότητες, η κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας καλύπτει μόνο τις μη αναμενόμενες ζημίες, δ) αντιστοιχεί στην αξία σε κίνδυνο (Value−at−Risk) των βασικών ιδίων κεφαλαίων ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης με επίπεδο εμπιστοσύνης 99,5% για περίοδο ενός (1
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 3/Άρθρο 185/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
χρόνο, για τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα και λαμβάνει απόφαση που έρχεται σε σύγκρουση με τις αποφάσεις αυτές μόνον όταν είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς εποπτείας είτε στο καθοριζόμενο στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος είτε σε αυτό της τρίτης χώρας. Η Εποπτική Αρχή, εφόσον διαφωνεί με απόφαση άλλης εποπτικής αρχής περί ισοδυναμίας μίας τρίτης χώρας, δύναται
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 266/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
%) των τεχνικών προβλέψεων, το οποίο υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, εφόσον η οντότητα δεν φέρει κινδύνους επενδύσεων και η κατανομή για την κάλυψη των εξόδων διοίκησης είναι σταθερή για περίοδο που υπερβαίνει τα 5 χρόνια, και β) του τρία δέκατα επί τοις εκατό (0,3%) του κεφαλαίου κινδύνου, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το καθοριζόμενο στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος δεύτερο αποτέλεσμα
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 271
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τηρούν τις διατάξεις του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ που αναφέρονται στην άσκηση αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και τις απαιτήσεις των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14, της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και των Ενοτήτων 2, 3 και 4 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 273/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
στο Κεφάλαιο Β΄ του Τετάρτου Μέρους του παρόντος και έχει οριστεί ασφαλιστικός διαχειριστής.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 275/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Αρχή, αναφέροντας τα μέτρα που έλαβαν και την πρόοδο που έχουν σημειώσει όσον αφορά την αποκατάσταση, στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που καθορίζεται στην παράγραφο 2 το παρόντος, επιπέδου επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων το οποίο καλύπτει την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, ή τη μείωση του προφίλ κινδύνου τους ώστε να αποκατασταθεί η συμμόρφωση προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, γ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Εποπτική Αρχή μπορεί να επιβάλλει πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν διαπιστώνει ότι το προφίλ κινδύνου της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας με την τυποποιημένη μέθοδο του Τμήματος 2 της Ενότητας 4 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του παρόντος Μέρους
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
για την αποτίμησή τους, με επεξήγηση τυχόν σημαντικών αποκλίσεων από τις αντίστοιχες τεχνικές βάσεις και μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, ε) περιγραφή της διαχείρισης των κεφαλαίων, και κατ’ ελάχιστον περιγραφή: εα) της διάρθρωσης και του ύψους των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και της ποιότητάς τους, εβ) των ποσών της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και της Ελάχιστης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 5/Άρθρο 102/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση υπολογίζεται επί τη βάσει των ακόλουθων αρχών: α) χρησιμοποιείται σαφής και απλή μέθοδος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου του υπολογισμού, β) αντιστοιχεί σε ένα ποσό επιλέξιμων βασικών ιδίων κεφαλαίων, κάτω από το οποίο οι αντισυμβαλλόμενοι και οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση θα εκτίθεντο σε μη αποδεκτό επίπεδο κινδύνου εάν οι ασφαλιστικές
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 224/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
απαιτήσεων από ασφάλιση, γ) όταν διαφαίνεται ότι η ασφαλιστική επιχείρηση δεν διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια ή ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ή δεν διαθέτει κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των ασφαλιστικών υποχρεώσεών της, δ) όταν διαπιστώνεται από την Εποπτική Αρχή επιδείνωση της κατάστασης φερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 112 του παρόντος, ε) όταν η ασφαλιστική
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 5/Άρθρο 44/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
αρμοδιότητες, αγ) των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής, κατά τη, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, άσκηση των καθηκόντων τους, αδ) των οργάνων τα οποία νόμιμα μετέχουν σε διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και των εγγυητικών κεφαλαίων, όπως ενδεικτικά του Επικουρικού Κεφαλαίου και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, για την εκπλήρωση της αποστολής
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για τις τρεις πρώτες εταιρικές χρήσεις, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της επιχείρησης περιλαμβάνει πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος τα εξής: α) προβλεπόμενο ισολογισμό, β) τις προβλέψεις για την μελλοντική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, όπως προβλέπεται στο Τμήμα 1 της Ενότητας 4 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του παρόντος Μέρους, επί τη βάσει του προβλεπόμενου ισολογισμού
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ζ) τα συστήματα και τις δομές της επιχείρησης για την παροχή πληροφοριών για σκοπούς εποπτείας, καθώς και την τεκμηριωμένη έγγραφη πολιτική της παραγράφου 3 του παρόντος, η) την καταλληλότητα του συστήματος διακυβέρνησης της επιχείρησης, θ) το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων που καλύπτουν την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση, ι) το γεγονός
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 28/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η μεταβίβαση εγκρίνεται κατά την προηγούμενη παράγραφο εφόσον η επιχείρηση προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση έχει κατάλληλη άδεια λειτουργίας των κλάδων στους οποίους κατατάσσονται οι κίνδυνοι ή οι υποχρεώσεις του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου και κατέχει τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ώστε να καλύπτει την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος, αφού ληφθεί
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
των Ενοτήτων 4 και 5 «Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας» και «Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση» του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του παρόντος Μέρους και της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 33 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 4/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών αφότου λάβουν γνώση, γνωστοποιούν στην Εποπτική Αρχή, την απόκτηση ή εκχώρηση συμμετοχών στο κεφάλαιο τους, οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα ποσοστά συμμετοχής πάνω ή κάτω από ένα από τα όρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή στην ταυτότητα ή στα στοιχεία των προσώπων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 6/Άρθρο 104/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
/2012] (Α΄ 250) ή στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ ή με την αξία περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε κάποιο εσωτερικό κεφάλαιο που τηρείται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, συνήθως διηρημένο σε μερίδια, οι τεχνικές προβλέψεις σε σχέση με τις παροχές αυτές πρέπει να αντικρίζονται κατά το μέγιστο δυνατόν από τα μερίδια αυτά ή, στην περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί μερίδια, από τα εν λόγω περιουσιακά
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 6/Άρθρο 105/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Σε περιπτώσεις στις οποίες φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενοι που είναι φυσικά πρόσωπα, τότε οι ασφαλίσεις συνδέονται αποκλειστικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή δείκτες αναφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 65 του[ ν. 4099/2012] (Α΄ 250). Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου όταν οι ασφαλίσεις συνδέονται με εσωτερικά κεφάλαια που τηρούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 115/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων που θα απευθύνονται στο νόμιμο αντιπρόσωπο, δ) σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει στην Ελλάδα τον κλάδο 10 «ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα», εξαιρουμένης της ευθύνης του μεταφορέα, τη δήλωση εγγραφής της στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και το Επικουρικό Κεφάλαιο, ε) την πιστοποίηση ότι η ασφαλιστική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/ΤΜΗΜΑ 1/Άρθρο 117/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κεφάλαιο.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 132/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
κεφάλαια επαρκή για την κάλυψη των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας, β) η νομοθεσία του κράτους − μέλους, όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα επιτρέπει την εν λόγω μεταβίβαση, και γ) το εν λόγω κράτος − μέλος έχει συναινέσει στην μεταβίβαση.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 4/Άρθρο 189/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
απαίτηση φερεγγυότητάς της βάσει της τυποποιημένης μεθόδου που αναφέρεται στα Τμήματα 1 και 2 της Ενότητας 4 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος. Σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, η Εποπτική Αρχή μπορεί να επιβάλει πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας αυτής της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΤΜΗΜΑ 6/Άρθρο 196/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του επιπέδου επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων ή η μείωση του προφίλ κινδύνου της, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας. Η Εποπτική Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο του Κολλεγίου Εποπτικών Αρχών, σχετικά με την πρότασή της όσον αφορά στην έγκριση ή μη του σχεδίου ανάκαμψης μέσα σε τέσσερεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 205/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
κεφαλαιακή απαίτηση δυνάμει του άρθρου 26 του παρόντος και της επιβολής οιουδήποτε περιορισμού στη χρήση εσωτερικού υποδείγματος για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας δυνάμει του Τμήματος 3 της Ενότητας 4 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος. Για τους σκοπούς των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου, η Εποπτική Αρχή ζητεί πάντοτε τη γνώμη της αρχής εποπτείας
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 245/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ύστερα από αίτηση είτε των μετόχων ή εταίρων που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από πενήντα εκατοστά (50%) του κεφαλαίου ασφαλιστικής επιχείρησης είτε του ασφαλιστικού εκκαθαριστή είτε με πρωτοβουλία της Εποπτικής Αρχής, η Εποπτική Αρχή μπορεί, εφόσον έχει, σύμφωνα με βεβαίωση του ασφαλιστικού εκκαθαριστή, περατωθεί η εκκαθάριση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου ή έχει εξαντληθεί η περιουσία
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 256/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
α) Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ειδική συμμετοχή ή αυξηθεί η υφιστάμενη συμμετοχή στο κεφάλαιο ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, χωρίς την, βάσει του άρθρου 43 του παρόντος, απαιτούμενη κατά περίπτωση γνωστοποίηση ή έγκρισή της από την Εποπτική Αρχή, η Εποπτική Αρχή μπορεί να επιβάλλει στους κατόχους των συμμετοχών αυτών τις παρακάτω κυρώσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά: αα) Πρόστιμο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 109/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
στην Εποπτική Αρχή, στην οποία προσδιορίζει τα μέτρα που λαμβάνει και την πρόοδο που έχει σημειώσει στην αποκατάσταση του επιπέδου των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων που καλύπτουν την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ή τη μείωση του προφίλ κινδύνου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής της προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας. Η απόφαση περί παράτασης της προθεσμίας, που η Εποπτική Αρχή έχει λάβει δυνάμει
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 4/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ούτως ώστε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου που θα κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του 20%, του 1/3 ή του 50% ή ώστε να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο της ασφαλιστικής ή της αντασφαλιστικής επιχείρησης (στο εξής: «προτεινόμενη εξαγορά»), αρχικά απευθύνεται εγγράφως στην Εποπτική Αρχή και της γνωστοποιεί το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
υπόψη τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστικές συμβάσεις και Φορείς Ειδικού Σκοπού, στ) η ασφαλιστική επιχείρηση δεν παρέχει υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 2/Άρθρο 58/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων να αποκαταστήσουν το επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που καλύπτουν την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ή να μειώσουν το προφίλ κινδύνου για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, στ) στις περιπτώσεις που οι ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τα μεταβατικά μέτρα που καθορίζονται στα άρθρα 274 και 275 του παρόντος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 1/Άρθρο 130/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του παρόντος, θ) πληροί τις απαιτήσεις διακυβέρνησης που καθορίζονται στην Ενότητα 2 του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος Μέρους.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 152/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του αντισυμβαλλομένου, ββ) τη διάρκεια της σύμβασης, βγ) τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης, βδ) λεπτομέρειες για τον τρόπο και χρόνο καταβολής των ασφαλίστρων, βε) τον τρόπο υπολογισμού και συμμετοχής στα κέρδη, βστ) ενδεικτικές τιμές της αξίας εξαγοράς και του κεφαλαίου ελευθέρου περαιτέρω καταβολών και το βαθμό στον οποίο αυτά είναι εγγυημένα, βζ) πληροφορίες για τα ασφάλιστρα που αφορούν σε κάθε κάλυψη, είτε
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 163
κεφάλαιο του ενιαίου ασφαλιστηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 162 του παρόντος. Αν η ως άνω επιχείρηση με αυτοτελή νομική προσωπικότητα συνδέεται με ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί έναν ή περισσότερους κλάδους που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος, τα μέλη του προσωπικού της επιχείρησης αυτής, τα οποία ασχολούνται με τη διαχείριση ασφαλιστικών περιπτώσεων του κλάδου νομικής προστασίας ή την παροχή
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 174/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Όταν η Εποπτική Αρχή αποφασίζει να εφαρμόσει στην τελική μητρική επιχείρηση σε εθνικό επίπεδο τις διατάξεις της Ενότητας 1 του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος Μέρους, και όταν η τελική μητρική επιχείρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αναφέρεται στο άρθρο 173 του παρόντος έχει λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 189 του παρόντος ή την παράγραφο 5 του άρθρου 191 του παρόντος, την άδεια να υπολογίζει τις κεφαλαιακές
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 225/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
έναν αναθεωρημένο ισολογισμό και μια προκαταρκτική εκτίμηση της καταλληλότητας των μέτρων εξυγίανσης του παρόντος Κεφαλαίου και των ενδεχόμενων επιπτώσεων για τους λήπτες ασφάλισης, ασφαλισμένους και δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση, καθώς και άλλων συμβαλλομένων μερών και λοιπών πιστωτών σε περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ββ) το προτεινόμενο σχέδιο δράσης που μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ 3/Άρθρο 276
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση υποβάλλει στην Εποπτική Αρχή σχέδιο σταδιακής εφαρμογής στο οποίο καθορίζονται τα μέτρα που προορίζονται για τον καθορισμό του επιπέδου επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας ή για τη μείωση του προφίλ κινδύνου της ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας στο τέλος της μεταβατικής περιόδου
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/05/2014
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 30
Οι τοπικές επιχειρήσεις διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ εφόσον απολαμβάνουν του δικαιώματος ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 33 του [ν. 3606/2007].
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 65
Τα ιδρύματα διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν (εσωτερικό κεφάλαιο). Οι εν λόγω στρατηγικές
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 75/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το εσωτερικό κεφάλαιο είναι επαρκές για σημαντικούς κινδύνους της αγοράς που δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα ίδια κεφάλαια των ανωνύμων εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 31 που διαθέτουν ως κάλυψη αρχικό κεφάλαιο δεν υπολείπονται σε συνεχή βάση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ύψους αρχικού κεφαλαίου.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Προκειμένου περί αύξησης των ιδίων κεφαλαίων λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλει με απόφασή της ειδικούς όρους για τη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί επίσης, στις αρμόδιες αρχές του κράτους−μέλους υποδοχής το ύψος και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και το άθροισμα των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος δυνάμει του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Απαγορεύεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα η κατ’ επάγγελμα αποδοχή καταθέσεων χρημάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει με απόφασή της την προθεσμία εντός της οποίας τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν: α) να αναπροσαρμόζουν τα ίδια κεφάλαιά τους προς το εκάστοτε απαιτούμενο ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο, β) να επαναφέρουν τα ίδια κεφάλαιά τους, σε περίπτωση μείωσής τους, στο ύψος του εκάστοτε απαιτούμενου ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η κατοχή θέσεων εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα για την επένδυση ιδίων κεφαλαίων δεν θεωρείται διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 123/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα ιδρύματα οφείλουν να πληρούν την απαίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χρησιμοποιώντας κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, το οποίο θα είναι επιπρόσθετο του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρείται εν όψει: α) της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) της απαίτησης τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου του άρθρου
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 132/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και το εγκρίνει μόνο αν θεωρεί ότι η εφαρμογή του είναι πιθανό να επιτύχει τη διατήρηση ή αύξηση επαρκών κεφαλαίων ώστε το ίδρυμα να πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας εντός χρονικής περιόδου που η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί κατάλληλη.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 140/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ο επίτροπος που έχει διοριστεί σε πιστωτικό ίδρυμα, μετά από σχετική ρητή εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ως άνω απόφαση. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 136 εφαρμόζονται στην ως άνω αύξηση κεφαλαίου.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων επενδύσεων και των επιχειρήσεων του άρθρου 30 δεν πρέπει να μειωθούν κάτω από τα επίπεδα που ορίζονται στο άρθρο 29 ή στο άρθρο 30 αντίστοιχα.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Κάθε G−SII διατηρεί, σε ενοποιημένη βάση, απόθεμα ασφαλείας G−SII το οποίο αντιστοιχεί στην υποκατηγορία στην οποία έχει καταταγεί το G−SII. Το εν λόγω απόθεμα ασφαλείας συνίσταται σε κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, επιπροσθέτως: α) της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) της απαίτησης τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 132/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) εκτιμήσεις των εσόδων και των εξόδων και εκτιμώμενο ισολογισμό, β) μέτρα για την αύξηση των δεικτών κεφαλαίων του ιδρύματος, γ) σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας, δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία η Τράπεζα
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 136/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για το σκοπό των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 52, της παραγράφου 5 του άρθρου 90 και του άρθρου 94, η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφασή της μπορεί να ζητήσει από πιστωτικό ίδρυμα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού να αυξήσει το κεφάλαιό του εντός προθεσμίας και κατά τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στην ίδια απόφαση. Η απόφαση προσδιορίζει το ελάχιστο ποσό της απαιτούμενης αύξησης
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα ιδρύματα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το εύρος των σταθμισμένων ανοιγμάτων ή των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, ανάλογα με την περίπτωση, πέραν του λειτουργικού κινδύνου, για τα ανοίγματα ή τις συναλλαγές του χαρτοφυλακίου αναφοράς, που απορρέουν από τις εσωτερικές προσεγγίσεις
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να απαιτηθεί από τα ιδρύματα να τηρούν, εκτός από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρείται για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, ύψους τουλάχιστον 1% με βάση τα ανοίγματα στα οποία εφαρμόζεται
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το αρχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει μόνο ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 75/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Τα ιδρύματα, σε περίπτωση που κάνουν χρήση του άρθρου 345 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, διατηρούν επαρκές εσωτερικό κεφάλαιο για την κάλυψη του κινδύνου ζημίας που υφίσταται μεταξύ του χρόνου της αρχικής δέσμευσης και της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 122/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα ιδρύματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρούν για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για να εκπληρώσουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 96.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 166/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του[ άρθρου 10 του ν. 3606/ 2007] αντικαθίστανται ως εξής: «1.Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ευρώ. 2. Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία προβαίνει σε διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, σε αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή σε λειτουργία Πολυμερούς
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 166/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η φράση «− τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων» του στοιχείου α΄ της [παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3691/2008] (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής: «−τα ιδρύματα πληρωμών».
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Για τη λήψη άδειας λειτουργίας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση και, πριν από τη χορήγηση της άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος, προβαίνουν στην κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για ίδρυση πολυμετοχικού πιστωτικού ιδρύματος, την αίτηση υποβάλλει δεόντως εξουσιοδοτημένη ιδρυτική επιτροπή, η οποία τηρεί τις ισχύουσες
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 121/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τους σκοπούς των άρθρων 121 έως 132 ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: 1) ως «απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου» νοούνται τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυμα οφείλει να τηρεί σύμφωνα με το άρθρο 122, 2) ως «ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας κάθε ιδρύματος» νοούνται τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυμα οφείλει να τηρεί σύμφωνα με το άρθρο 123, 3) ως «απόθεμα ασφαλείας των παγκοσμίως
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 122/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα ιδρύματα τηρούν, εκτός από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 ίσο με ποσοστό 2,5% επί του συνολικού ποσού ανοιγμάτων σε κίνδυνο, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισμού, σε ατομική
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Ο συντελεστής καθορίζεται ως εξής: α) όταν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρεί το ίδρυμα και το οποίο δεν χρησιμοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων βάσει της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εκπεφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοιγμάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του εν λόγω
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 132/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Αν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν εγκρίνει το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλει με απόφασή της ένα ή αμφότερα τα ακόλουθα: α) απαιτεί από το ίδρυμα να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του σε συγκεκριμένα επίπεδα εντός ορισμένης προθεσμίας, β) ασκεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 94 εξουσία επιβάλλοντας αυστηρότερους περιορισμούς στη διανομή
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 165/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016: α) το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 0,625% του συνόλου των σταθμισμένων ανοιγμάτων του ιδρύματος, υπολογισμένων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας κάθε
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 165/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017: α) το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 1,25% του συνόλου των σταθμισμένων ανοιγμάτων του ιδρύματος, υπολογισμένων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας κάθε
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 165/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018: α) το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 1,875% του συνόλου των σταθμισμένων ανοιγμάτων του ιδρύματος, υπολογισμένων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας κάθε
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 135/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει χρήση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τα κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε ενδέχεται να υπάρξει ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την αποπληρωμή υποχρεώσεων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 135/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει χρήση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τα κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε ενδέχεται να υπάρξει ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την αποπληρωμή υποχρεώσεων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
του πρώτου υποκαταστήματος υφίσταται προικώο κεφάλαιο, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12, που θα επέχει θέση ιδίων κεφαλαίων για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων του υποκαταστήματος καθορίζονται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, β) το πιστωτικό ίδρυμα υποβάλλει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητούνται από την Τράπεζα
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 75/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα ιδρύματα που, κατά τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο θέσης, σύμφωνα με τα άρθρα 326 έως 350 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, έχουν συμψηφίσει τις θέσεις που έχουν σε μία ή περισσότερες από τις μετοχές που συναποτελούν έναν δείκτη μετοχών με αντίθετη θέση ή θέσεις σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη μετοχών ή σε άλλο προϊόν συνδεδεμένο με δείκτη μετοχών
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 130/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα σχετικά ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις κατηγορίες ανοιγμάτων, εκτός από όσες αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ του άρθρου 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για τα οποία ισχύουν: α) οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο βάσει των άρθρων 107 έως 311 του εν λόγω Κανονισμού, β) όπου το άνοιγμα τηρείται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 153/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για την παροχή άδειας λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυμα. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να εξειδικεύει περαιτέρω τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας και να καθορίζει το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται να καταβληθεί για τη σύσταση και τη λειτουργία των εταιριών παροχής πιστώσεων, καθώς επίσης το ύψος των ιδίων κεφαλαίων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 27/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα πιστωτικά ιδρύματα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών αφότου λάβουν γνώση αποκτήσεων ή εκχωρήσεων συμμετοχών στο κεφάλαιό τους, οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα ποσοστά συμμετοχής πάνω ή κάτω από τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 και στο άρθρο 26, ενημερώνουν σχετικά την Τράπεζα της Ελλάδος.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο το οποίο αποτελείται μόνο από ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που προβαίνουν σε διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, σε αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή σε λειτουργία Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (730.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 87/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
διαχείριση των κινδύνων, των κεφαλαίων και της ρευστότητας.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 89/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Βάσει της εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει κατά πόσο οι ρυθμίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που εφαρμόζουν τα ιδρύματα, καθώς και τα ίδια κεφάλαιά τους και η ρευστότητά τους εξασφαλίζουν τη συνετή διαχείριση και την κάλυψη των κινδύνων τους.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 103/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέψει την εξαίρεση από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013, οι απαιτήσεις του άρθρου 89 του παρόντος νόμου ισχύουν για την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων σε ατομική βάση.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13
Τα συστημικά σημαντικά ιδρύματα δεν χρησιμοποιούν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρούν για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου για να εκπληρώσουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις πηγάζουν από το άρθρο 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τα άρθρα 94, 96, 122 και 123 του παρόντος νόμου.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Είναι δυνατή η καθιέρωση αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 για το χρηματοπιστωτικό τομέα ή για ένα ή περισσότερα υποσύνολα αυτού, ώστε να αποτρέπονται και να μετριάζονται οι μακροπρόθεσμοι μη κυκλικώς συστημικοί ή μακροπροληπτικοί κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ίδρυμα που πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διανομή κερδών όταν μια τέτοια διανομή οδηγεί το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην πληρούται πλέον η συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου ισχύουν μόνο για πληρωμές που συνεπάγονται μείωση του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 ή μείωση των κερδών και όπου η παύση πληρωμών ή η μη πληρωμή δεν αποτελεί γεγονός αθέτησης ή προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας ή πτώχευσης βάσει του καθεστώτος που ισχύει για το ίδρυμα.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Όταν ένα ίδρυμα δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας και σκοπεύει να προβεί σε διανομή οποιωνδήποτε διανεμητέων κερδών του ή σε ενέργεια που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλει τα εξής στοιχεία: α) το ποσό του κεφαλαίου που τηρεί το ίδρυμα, χωρισμένο ως εξής: αα) κεφάλαιο κοινών μετοχών
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 148/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η διαδικασία για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού των πιστωτικών ιδρυμάτων διέπεται από τις ισχύουσες γενικές διατάξεις. Απαιτείται έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για την τροποποίηση που αφορά το είδος των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και σε κάθε περίπτωση μείωσης ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν καλύπτεται ολοσχερώς με μετρητά είτε οι πράξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τις εταιρείες της περίπτωσης γ΄ του σημείου 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η κάλυψη λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές: α) αρχικό κεφάλαιο πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, β) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτουσα ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμη εγγύηση έναντι της ευθύνης από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 69/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενθαρρύνει τα ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους να αναπτύσσουν διαδικασίες για την εσωτερική αξιολόγηση ειδικού κινδύνου και να αυξάνουν τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων των ιδίων κεφαλαίων για τον ειδικό κίνδυνο
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 136/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
της παραγράφου 1, ή δεν αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου αν και είχε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει με απόφασή της σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν ενήργησε τα δέοντα για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή την αύξηση του κεφαλαίου, πρόστιμο από εκατό χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες (100.000 − 300.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 136/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Εάν η αύξηση του κεφαλαίου στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του κ.[ν. 2190/ 1920]. Ως προς τον τυχόν αποκλεισμό ή περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης ή την τυχόν μείωση του κεφαλαίου εφαρμόζονται οι απαιτήσεις απαρτίας
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 96/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι πρόσθετες απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατ’ ελάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ένα ίδρυμα δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 65 και 66 του παρόντος νόμου ή του άρθρου 393 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) οι κίνδυνοι ή στοιχεία κινδύνων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Αν επιχείρηση της προηγούμενης παραγράφου είναι επίσης εγγεγραμμένη στο οικείο μητρώο βάσει του [π.δ. 190/ 2006] (Α’ 196) ως ασφαλιστής ή ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, διαθέτει ως επιπλέον κάλυψη και ένα από τα παρακάτω: α) αρχικό κεφάλαιο είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, β) ασφάλιση
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 96/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Κατά τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο της εξέτασης και αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 89 έως 93, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί κατά πόσον, για την κάλυψη των κινδύνων τους οποίους ένα ίδρυμα έχει αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβει, απαιτείται η τήρηση ιδίων κεφαλαίων υψηλότερων του ελάχιστου ύψους
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 110/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
) σημαντικές κυρώσεις ή έκτακτα μέτρα που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την Οδηγία 2013/36/ ΕΕ, περιλαμβανομένης της επιβολής ειδικής απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του άρθρου 104 αυτής της Οδηγίας και της επιβολής οποιουδήποτε περιορισμού όσον αφορά τη χρήση των Εξελιγμένων Προσεγγίσεων Μέτρησης για τον υπολογισμό των απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 312 του Κανονισμού
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 130/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
μέσου όρου τα ιδρύματα εφαρμόζουν σε κάθε ισχύον ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας τις συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο, σύμφωνα με τα άρθρα 107 έως 311 και 325 έως 377 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που αφορά τα σχετικά ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο στο αντίστοιχο κράτος, διαιρεμένο με τις συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο που αφορούν
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον υπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει: α) τα προσωρινά κέρδη που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και δημιουργήθηκαν μετά την τελευταία απόφαση σχετικά με τη διανομή των κερδών ή οποιαδήποτε εκ των ενεργειών που αναφέρεται
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 137/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και συνετή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από τη διοίκησή του, με συνέπεια να τίθενται σε κίνδυνο η φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύματος, τα συμφέροντα των καταθετών του ή εν γένει η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και η προστασία της εμπιστοσύνης του κοινού στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, γ) όταν διαφαίνεται ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει: α) για την έκδοση τίτλων από το Ελληνικό Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα, εφόσον αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και β) για τη λήψη μετρητών ή επιστρεπτέων κεφαλαίων από επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την άσκηση της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, σύμφωνα με την άδεια
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 18
Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας ή αρχικό κεφάλαιο για υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας με βάση την Οδηγία 2013/36/ΕΕ σε άλλα κράτη−μέλη. Η εγκατάσταση και η εποπτεία των υποκαταστημάτων αυτών διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33, του άρθρου 34, του άρθρου 35, και, της παραγράφου 2 του άρθρου 39, της παραγράφου 2 του άρθρου 42, των άρθρων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κάθε υποψήφιος αγοραστής, ο οποίος έχει αποφασίσει να αποκτήσει ή να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, υφιστάμενη συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ούτως ώστε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου που θα κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει το όριο του 5%, ενημερώνει προηγουμένως την Τράπεζα της Ελλάδος και της γνωστοποιεί το ποσοστό της νέας συμμετοχής
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 26
του κατά τρόπον ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να μειωθεί κάτω από τα όρια του 20%, του 1/3 ή του 50% ή ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να παύσει να είναι θυγατρική του.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί: α) να καθορίζει, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα στοιχεία, τους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στο οποίο περιλαμβάνεται το ελάχιστο ύψος του ποσού που επέχει θέση ιδίων κεφαλαίων για την εγκατάσταση του χρηματοδοτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, β) να καθορίζει ειδικότερους εποπτικούς κανόνες ή προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, για την άσκηση
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 68/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
στη διαμόρφωση ορθών πολιτικών και πρακτικών αποδοχών και με την επιφύλαξη των καθηκόντων της επιτροπής αποδοχών, εξετάζουν κατά πόσον τα κίνητρα που προβλέπει το σύστημα αποδοχών λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, το κεφάλαιο, τη ρευστότητα και τα προβλεπόμενα κέρδη.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν εσωτερικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ανοιγμάτων ή των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων εξαιρουμένου του λειτουργικού κινδύνου γνωστοποιούν τα αποτελέσματα των υπολογισμών των εσωτερικών προσεγγίσεών τους για τα ανοίγματα ή τις θέσεις τους που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια αναφοράς. Τα ιδρύματα υποβάλλουν τα αποτελέσματα των υπολογισμών τους μαζί
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Όταν συγκεκριμένα ιδρύματα παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση σε σχέση με την πλειοψηφία των ομοειδών ιδρυμάτων ή υπάρχει μικρή ομοιότητα στην προσέγγιση η οποία οδηγεί σε μεγάλη διακύμανση των αποτελεσμάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ερευνά τα σχετικά αίτια και, εφόσον διαπιστώνεται ότι η προσέγγιση ενός ιδρύματος οδηγεί σε υποεκτίμηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, η οποία
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 79/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν προληπτικά τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικές αυξήσεις του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης λόγω μειώσεων των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος συνεπεία αναμενόμενων ή πραγματοποιηθεισών ζημιών, ανάλογα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες. Για αυτόν το σκοπό, πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε σειρά διαφορετικών γεγονότων ακραίων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 90/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η εποπτική αξιολόγηση που πραγματοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνει τον κίνδυνο επιτοκίου τον οποίο αναλαμβάνουν τα ιδρύματα και ο οποίος απορρέει από τις μη σχετιζόμενες με το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δραστηριότητές τους. Μέτρα θα απαιτηθούν τουλάχιστον στην περίπτωση ιδρυμάτων που η μείωση είναι μεγαλύτερη του 20% των ιδίων κεφαλαίων τους ως αποτέλεσμα αιφνίδιας
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16
Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 14 του παρόντος άρθρου και ένα ίδρυμα ανήκει σε όμιλο ή υποόμιλο στον οποίο περιλαμβάνεται G−SII ή O−SII, το εν λόγω ίδρυμα υπόκειται σε ατομική και σε υποενοποιημένη βάση, σε συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσματος του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας και του υψηλότερου
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17
Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του παρόντος άρθρου και ένα ίδρυμα συμμετέχει σε όμιλο ή υποόμιλο στον οποίο περιλαμβάνεται G−SII ή O−SII, το εν λόγω ίδρυμα υπόκειται σε ατομική και σε υποενοποιημένη βάση, σε συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσματος του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου και ένα ίδρυμα συμμετέχει σε όμιλο ή υποόμιλο στον οποίο περιλαμβάνεται G−SII ή O−SII, το εν λόγω ίδρυμα υπόκειται, σε ατομική και σε υποενοποιημένη βάση, σε συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσματος του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου και ένα ίδρυμα συμμετέχει σε όμιλο ή υποόμιλο στον οποίο περιλαμβάνεται G−SII ή O−SII, το εν λόγω ίδρυμα υπόκειται, σε ατομική και σε υποενοποιημένη βάση, σε συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσματος του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16
Αν κάποιο ίδρυμα δεν τηρεί πλήρως την απαίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται σε αυτό οι περιορισμοί της διανομής κερδών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 131. Εφόσον η εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών της διανομής κερδών οδηγεί σε ανεπαρκή βελτίωση του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 του ιδρύματος βάσει του οικείου συστημικού κινδύνου, η Τράπεζα
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 132/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Όταν ένα ίδρυμα αδυνατεί να εκπληρώσει τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας, καταρτίζει σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και το υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που διαπίστωσε ότι δεν πληροί την ανωτέρω απαίτηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εγκρίνει κατά περίπτωση μεγαλύτερη προθεσμία
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 138/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μετά το διορισμό επιτρόπου σε πιστωτικό ίδρυμα, όταν αυτό παρουσιάζει σημαντικά μειωμένη ρευστότητα με πιθανολογούμενη ανεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων, για λόγους προστασίας των καταθετών και άλλων πιστωτών του, μπορεί να δοθεί με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος παράταση του χρόνου εκπλήρωσης ορισμένων ή του συνόλου των υποχρεώσεών του για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) εργάσιμων ημερών
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 142/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του μετοχικού κεφαλαίου, ο αριθμός και η αξία των νέων μετοχών, διορίζεται το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, καθορίζεται το περιεχόμενο του καταστατικού και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη βιώσιμη λειτουργία του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 142/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
εκπληρώνονται από το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα σε ρητή προθεσμία που ορίζεται για το σκοπό αυτόν με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται στο σύνολό του από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 149
Για την εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων αποχώρησης ή αποκλεισμού συνεταίρων, η οποία συνεπάγεται μείωση, εντός της οικονομικής χρήσης, μεγαλύτερη του 2% των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος που έχει μορφή συνεταιρισμού του [ν. 1667/1986], όπως ορίζονται στο άρθρο 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο άρθρο 65 του παρόντος νόμου, απαιτείται
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 165/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η απαίτηση για σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και οι περιορισμοί διανομής κερδών σύμφωνα με τα άρθρα 131 και 132 ισχύουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 για τα ιδρύματα που δεν πληρούν τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 165/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Επιτρέπεται στην εντεταλμένη αρχή να επιβάλει συντομότερη μεταβατική περίοδο από αυτήν που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου και ως εκ τούτου να καθιερώσει το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας από την 1η Ιανουαρίου 2014. Στην περίπτωση επιβολής συντομότερης μεταβατικής περιόδου, ενημερώνονται σχετικά τα ενδιαφερόμενα μέρη
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 186/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Από 1.1.2014 στις αποδοχές των Γενικών Διευθυντών Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 3Β του [ν. 2362/1995] (Α΄ 247), όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες [του άρθρου 1 παρ.16 του ν.4038/2012] (Α΄ 14), που τοποθετήθηκαν μετά την 1.11.2011 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αμείβονται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του [ν.4024/2011] (Α΄ 226), συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της παραγράφου 2
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα και εποπτεύονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδίως όσον αφορά την τήρηση ελάχιστου ύψους ιδίων κεφαλαίων, την απόκτηση «ειδικών συμμετοχών» στο κεφάλαιό τους, την υιοθέτηση άρτιου και αποτελεσματικού πλαισίου διακυβέρνησης, με ανάλογη εφαρμογή των διατά ξεων για τα πιστωτικά ιδρύματα, με βάση τον παρόντα νόμο
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 71/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, οι εσωτερικές μέθοδοι δεν στηρίζονται αποκλειστικά ή μηχανικά σε εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων βασίζονται σε αξιολόγηση από Εξωτερικό Οργανισμό Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ) ή στο γεγονός ότι ένα άνοιγμα δεν έχει λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση, τα ιδρύματα δεν απαλλάσσονται από την πρόσθετη εξέταση άλλων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 106/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
να καταλήξει σε κοινή απόφαση με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές όσον αφορά τα εξής: α) την εφαρμογή των άρθρων 65 και 89 για να καθοριστεί η επάρκεια του ύψους των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση που βρίσκονται στην κατοχή του ομίλου ιδρυμάτων σχετικά με την οικονομική κατάστασή του και το προφίλ κινδύνου και συνεπώς το απαιτούμενο ύψος ιδίων κεφαλαίων για την εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 110/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
κυρώσεις και έκτακτα μέτρα που επιβλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, περιλαμβανομένης της επιβολής ειδικής απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του άρθρου 96 του παρόντος νόμου και της επιβολής οποιουδήποτε περιορισμού όσον αφορά τη χρήση της Εξελιγμένης Προσέγγισης Μέτρησης για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων βάσει της παραγράφου 2
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 136/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση του πιστωτικού ιδρύματος, η οποία συνέρχεται εντός μηνός από την ως άνω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου αυτή να εξουσιοδοτήσει, με εφαρμογή των απαιτήσεων απαρτίας και πλειοψη φίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του κ.[ν. 2190/1920], το Διοικητικό Συμβούλιο προς αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 139/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
) των συμμετοχών του πιστωτικού ιδρύματος στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών που ανήκουν στις αναφερόμενες στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρούσας περίπτωσης κατηγορίες, όπως και των συμμετοχών τέτοιων εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος, δ) την ανάγκη να επωμιστούν τις τυχόν απώλειες από την εξυγίανση ενός πιστωτικού ιδρύματος οι μέτοχοι, οι μη ενέγγυοι πιστωτές και με την επιφύλαξη της ανάγκης
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με τα ακόλουθα ποσά: α) με το ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) ευρώ στην περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος, β) με το ποσό των εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) ευρώ στην περίπτωση υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε τρίτη χώρα, γ) με το ποσό των έξι
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
α) Σε περίπτωση που το αρχικό κεφάλαιο δεν καλύπτεται ολοσχερώς με μετρητά, η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει, με απόφασή της, κατά περίπτωση, τα λοιπά στοιχεία με τα οποία μπορεί αυτό να καλύπτεται και καθορίζει την απαιτούμενη αναλογία των μετρητών προς τα εν λόγω στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα κριτήρια για την επάρκεια της ρευστότητας και τη φερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων. β
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 27/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
του άρθρου 15, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος και η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλει με απόφασή της τις κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις που πιστωτικό ίδρυμα: α) απέκτησε την άδεια λειτουργίας με ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο μη σύννομο τρόπο, β) αφού πληροφορήθηκε για αγορές ή εκχωρήσεις συμμετοχών στο κεφάλαιό του, οι οποίες αυξάνουν τα ποσοστά συμμετοχής ή τα μειώνουν κάτω από ένα από τα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου 23 ή του άρθρου 26 του παρόντος
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 69/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
κεφαλαίων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, όταν τα ανοίγματά τους είναι σημαντικά σε απόλυτες τιμές και όταν έχουν ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών αντισυμβαλλομένων. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εκπλήρωση των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 102 έως 106 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 96/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τους σκοπούς του άρθρου 89 της παραγράφου 4 του άρθρου 90, της παραγράφου 4 του άρθρου 93, των άρθρων 94 και 95 του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτεί από τα ιδρύματα τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) την τήρηση ιδίων κεφαλαίων καθ’ υπέρβαση των ελαχίστων όπως ορίζονται στα άρθρα 121 έως 132 του παρόντος νόμου
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Ίδρυμα που δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας υπολογίζει το μέγιστο διανεμητέο ποσό («ΜΔΠ») σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και κοινοποιεί το εν λόγω ΜΔΠ στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε αυτή την περίπτωση δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι ενέργειες προτού υπολογίσει το ΜΔΠ: α) διανομή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 139/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να προετοιμάσει τη χρήση των κεφαλαίων του στη λήψη μέτρων εξυγίανσης ή την ανακεφαλαιοποίηση αυτού του πιστωτικού ιδρύματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνάπτουν μνημόνιο συνεργασίας που θα προβλέπει τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσουν και άλλες λεπτομέρειες της συνεργασίας τους σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 58/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει με απόφασή της τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα της παραγράφου 2 στις εξής περιπτώσεις: α) αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό χωρίς ο αποδέκτης να είναι πιστωτικό ίδρυμα, κατά παράβαση του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, β) έναρξη ή άσκηση δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, γ) απόκτηση
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 146/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται να ζητά, με αιτιολογημένο και εμπεριστατωμένο αίτημά του, τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, για τις ακόλουθες συναλλαγές: α) Συμβιβασμούς, όταν η απαίτηση, στην οποία αφορά ο συμβιβασμός, υπερβαίνει, κατά το δανειστή, τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, περιλαμβανομένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων. Ως συμβιβασμοί νοούνται συμβάσεις που έχουν στοιχείο μερικής άφεσης
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/Άρθρο 154/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που μία επιχείρηση της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση ικανοποίησης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 ή 95 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 κατά περίπτωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση του άρθρου 99
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («υποψήφιος αγοραστής») το οποίο, μεμονωμένα ή «από κοινού δράση» με άλλα πρόσωπα, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
των επενδυτών, β) η συνολική αγοραία αξία αυτών των θέσεων δεν υπερβαίνει το 15% του αρχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, γ) η επιχείρηση πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 92 έως 95 και στα άρθρα 387 έως 403 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δ) οι θέσεις αυτές έχουν συμπτωματικό και προσωρινό χαρακτήρα και είναι αυστηρά περιορισμένες στο διάστημα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της εν λόγω
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
, για την παύση της ισχύος οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, καθώς επίσης και για το ύψος και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων του χρηματοδοτικού ιδρύματος και το συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζονται κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του πιστωτικού ιδρύματος που αποτελεί τη μητρική του επιχείρηση. β) Αν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Τράπεζα της Ελλάδος επαληθεύει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και χορηγεί στα χρηματοδοτικά ιδρύματα πιστοποιητικό, στο οποίο επισυνάπτονται: α) οι πληροφορίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και β) η κοινοποίηση του ύψους και της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαίων του χρηματοδοτικού ιδρύματος και το συνολικό πόσο έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζονται κατά τις
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
α) Όποιος προβαίνει, κατά παράβαση του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, σε κατ’ επάγγελμα αποδοχή καταθέσεων χρημάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων ή σε κατ` επάγγελμα χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων ή σε παροχή υπηρεσιών πληρωμών, προς το κοινό ή στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 93/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναθεωρεί τακτικά και τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων προς τις απαιτήσεις αναφορικά με τις εσωτερικές προσεγγίσεις που απαιτούν τη χορήγηση άδειας από την αρμόδια αρχή προτού χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των απαιτήσεων των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 92 έως 386 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 93/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Εφόσον ένα ίδρυμα έχει λάβει άδεια να εφαρμόζει προσέγγιση που απαιτεί την άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πριν από τη χρήση της εν λόγω προσέγγισης για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 92 έως 386 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αλλά δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 109/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
όπως αναφέρονται στο άρθρο 52, οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΣΚ κατά περίπτωση, καθώς και εποπτικές αρχές τρίτων χωρών, εφόσον συντρέχει λόγος και υπό την επιφύλαξη απαιτήσεων εμπιστευτικότητας που, κατά τη γνώμη όλων των αρμόδιων αρχών, είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις κατά το Κεφάλαιο 1 Τμήμα ΙΙ της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άρθρα 54 και 58 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα ιδρύματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρούν για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για να εκπληρώσουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις απορρέουν από το άρθρο 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τα άρθρα 94, 96, 122 και 123 του παρόντος νόμου. Όταν ένας όμιλος που έχει προσδιορισθεί ως συστημικά σημαντικό ίδρυμα υποκείμενο
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 130/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
για τους σκοπούς του υπολογισμού που απαιτείται από την παράγραφο 1, περιλαμβανομένου, όπου συντρέχει περίπτωση, του υπολογισμού της περίπτωσης του ενοποιημένου κεφαλαίου που αφορά το εν λόγω ίδρυμα: α) ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας ύψους 2,5% του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο όταν η εντεταλμένη αρχή δεν έχει αναγνωρίσει το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας ύψους άνω του 2,5% σύμφωνα
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η διανομή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) καταβολή μερισμάτων σε μετρητά, β) διανομή μετοχών που πληρώθηκαν πλήρως ή μερικώς και διανέμονται με ευνοϊκούς όρους ή άλλων κεφαλαιακών μέσων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 174/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Στο[ άρθρο 16 του ν. 4146/2013] προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως ακολούθως: «12. Εφόσον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, κάθε μεταβίβαση προς την εταιρεία περιουσιακού στοιχείου λόγω πώλησης, κληρονομίας, κληροδοσίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας και κάθε μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, καθώς και κάθε μεταγραφή σχετικών πράξεων
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 179/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
της εταιρίας, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας, από το προϊόν της εκποίησης του παραπάνω ακινήτου. Προς τούτο, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών οφείλει εντός έξι (6) μηνών από την περιέλευση του ακινήτου στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, να εκκινήσει τις διαδικασίες εκποίησής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα στους υπόλοιπους
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή των άρθρων 33, 34, 36 και 38 έως 43 που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, έχουν ως εξής: α) αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, β) χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων: η καταναλωτική πίστη, συμβάσεις πίστωσης εν σχέσει με ακίνητα, οι πράξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 19
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του και, κυρίως, δεν εξασφαλίζει πλέον την ασφάλεια των κεφαλαίων που του έχουν εμπιστευθεί οι καταθέτες του, ε) υπάγεται σε μία από τις άλλες περιπτώσεις ανάκλησης που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, στ) διαπράττει μία από τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 59, ζ) αδυνατεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 173/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
Η [παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011] αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Παιγνίων, ο οποίος διακρίνεται στα ακόλουθα κεφάλαια: Κεφάλαιο πρώτο: Προδιαγραφές παιγνίων, εξοπλισμού και καταστημάτων παιγνίων. Κεφάλαιο δεύτερο: Αδειοδότηση παρόχων και πιστοποιήσεις
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και την προέλευση των οικονομικών μέσων των: αα) φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος, ββ) είκοσι μεγαλύτερων μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος και των φυσικών προσώπων που τους ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε περίπτωση που οι εν λόγω μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα, γγ) φυσικών προσώπων που ασκούν
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
γραμμική αύξηση της απαίτησης πρόσθετου κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, με εξαίρεση την ανώτατη υποκατηγορία. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ως «συστημική σημασία» νοείται ο αναμενόμενος αντίκτυπος της ενδεχόμενης δυσχέρειας του G−SII στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά. Για την κατώτατη υποκατηγορία ισχύει απόθεμα ασφαλείας G−SII ίσο με το 1% του συνολικού ποσού ανοίγματος
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 180/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του[ άρθρου 138 του ν. 4052/2012] (Α΄ 41). αδ) Έναν (1) προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών. αε) Έναν (1) προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. αστ) Ένα (1) μέλος ειδικό στα Οικονομικά με προσόντα ανάλογα του Προέδρου. β) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος ένας υπάλληλος
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 176/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και νυκτερινές ώρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005] (Α΄ 314), που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του [ν. 4024/2011], εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ιδίως σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο άρθρο 92 του εν λόγω Κανονισμού, για τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που προβλέπεται στα άρθρα 387 έως 403 του εν λόγω Κανονισμού και για τον περιορισμό των συμμετοχών που προβλέπεται στα άρθρα 89 και 90 του εν λόγω Κανονισμού.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 90/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
των ιδρυμάτων για τη διαχείριση του υπολειπόμενου κινδύνου που συνδέεται με τη χρήση αναγνωρισμένων τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, δ) το βαθμό επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος σε σχέση με στοιχεία ενεργητικού που έχει τιτλοποιήσει, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής σημασίας της συναλλαγής και του βαθμού κατά τον οποίο έχει επιτευχθεί η μεταφορά του κινδύνου, ε) την έκθεση σε κίνδυνο
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 130/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
του κράτους−μέλους της αντίστοιχης εντεταλμένης αρχής («κράτος−μέλος Α») για τους σκοπούς του υπολογισμού που απαιτείται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένου, όπου συντρέχει περίπτωση, του υπολογισμού του στοιχείου του ενοποιημένου κεφαλαίου που αφορά το εν λόγω ίδρυμα: α) τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο «κράτος−μέλος Α» θα εφαρμόσουν αυτό το ποσοστό αποθέματος
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 169/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15
να παραλάβουν αυτή ή τη μη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαμονής ή τη μη προσέλευσή τους στο ταχυδρομείο για την παραλαβή της. 5. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ειδικά στην περίπτωση της παραγράφου 3
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 171/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
και διαχείριση περιουσιών υπέρ κοινωφελών σκοπών ή έργων του παρόντος κεφαλαίου. 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ειδικότεροι όροι των διαγωνισμών της παραγράφου 1, οι όροι των συμβάσεων που υπογράφονται και η εξαίρεση από την υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνισμού σε περιπτώσεις κατεπείγοντος. 6. Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια έργων τέχνης, τη συγγραφή ή προμήθεια
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 86
να αποδείξει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι η προτεινόμενη υψηλότερη αναλογία δεν αντιβαίνει στις υποχρεώσεις του ιδρύματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου και δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, έχοντας ιδίως υπόψη τις υποχρεώσεις περί ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος, v) το ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
) «χρηματοοικονομικό μέσο»: χρηματοοικονομικό μέσο όπως ορίζεται στο σημείο 50 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 47) «ίδια κεφάλαια»: ίδια κεφάλαια όπως ορίζονται στο σημείο 118 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 48) «λειτουργικός κίνδυνος»: λειτουργικός κίνδυνος όπως ορίζεται στο σημείο 52 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 49) «τεχνική
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 180/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
τα τεχνικά αποθέματα, γ) οι επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το πέντε τοις εκατό (5%) του ενεργητικού, δ) οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή/και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ενεργητικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/09/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 61/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και τα άρθρα 1867, 1868 και 1870 του Αστικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 61/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Με την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, θεωρείται ότι η κληρονομία επάγεται σε αυτό χωρίς όρο και για την εκκαθάρισή της, εφόσον απαιτείται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 83/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η Ε.Α.Ε.Α.Π. διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 34/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κεφάλαια και εισοδήματα των περιουσιών της προηγούμενης παραγράφου, αφού βεβαιωθούν ως εισπρακτέα από τις οικείες Δ.Ο.Υ., αναγράφονται στον Ειδικό Προϋπολογισμό Κοινωφελών Περιουσιών και εισπράττονται με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική πράξη, η εκποίηση και εκμίσθωση των ακινήτων των περιουσιών του κεφαλαίου αυτού ενεργείται κατά το στάδιο της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 που εφαρμόζονται ανάλογα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Οι διατάξεις του παρόντος και του επομένου άρθρου εφαρμόζονται και επί των περιουσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 50. Για κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄/Άρθρο 74/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για την κατάρτιση συμβιβασμού ή την κατάργηση δίκης σε διαφορές επί περιουσιών των Κεφαλαίων Δ΄, Ε΄ και Η΄ του παρόντος Κώδικα απαιτείται απόφαση της αρμόδιας αρχής ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 35/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για την κατά την προηγούμενη παράγραφο επωφελέστερη αλλά και ασφαλέστερη διαχείριση των κεφαλαίων αυτών, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί την έγγραφη γνώμη ειδικού χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος επιλέγεται προς τούτο ύστερα από δημόσια πρόσκληση, στην οποία περιέχονται όλα τα σχετικά στοιχεία. Ο σύμβουλος επιλέγεται από την αρμόδια αρχή, η οποία προβαίνει στην αξιολόγηση και εκτίμηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 32
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και για τις περιουσίες που καταλείπονται χωρίς όρο στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, στο Ταμείο Εθνικού Στόλου και στο Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας, στα οποία αποδίδεται το προϊόν της εκκαθάρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το προϊόν της ρευστοποίησης περιουσιών, τα κεφάλαια των οποίων προορίζονται για την εκτέλεση κοινωφελών σκοπών, κατατίθεται κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο μέχρι να καταστεί εφικτή η εκτέλεση του σκοπού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διαθήκη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄/Άρθρο 74/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για την κατάρτιση συμβιβασμού ή συμφωνίας διαιτησίας ή την κατάργηση δίκης σε διαφορές επί περιουσιών των Κεφαλαίων ΣΤ΄ και Ζ΄ του παρόντος Κώδικα απαιτείται έγκριση της σχετικής απόφασης του διοικούντος την περιουσία από την αρμόδια αρχή, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 89/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μετά τη σύναψη των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4, εφαρμόζονται για την πολεοδομική ωρίμανση των ακινήτων αυτών οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 11 έως 17Β του Κεφαλαίου Β΄ του [ν. 3986/2011].
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 60/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, ούτε μεταφορά πιστώσεων, από κεφάλαιο σε κεφάλαιο ή από άρθρο σε άρθρο του προϋπολογισμού ιδρύματος, χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής. Κατ’ εξαίρεση μπορεί η αρμόδια αρχή να εγκρίνει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος, την πληρωμή δαπάνης πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισμού, η οποία προέκυψε από λόγους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 35/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η ταμειακή διαχείριση των κεφαλαίων από την εκκαθάριση των περιουσιών του προηγούμενου άρθρου ενεργείται από πιστωτικά ιδρύματα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα κεφάλαια και τα πλεονάσματα της διαχείρισής τους τοποθετούνται ή επενδύονται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική πράξη, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, με τους παρακάτω τρόπους: α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Το προϊόν της εκκαθάρισης βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από κληρονομικό δικαίωμα του Δημοσίου ή δωρεά, υπό το οικείο κεφάλαιο και άρθρο του Προϋπολογισμού του Κράτους. Τα σχετικά στοιχεία βεβαίωσης αποστέλλονται από τον εκκαθαριστή στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της τελευταίας κατοικίας του διαθέτη ή της κατοικίας του δωρητή. Αρμόδιος προς βεβαίωση εσόδων περιουσίας στην αλλοδαπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αν για την εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού απαιτείται η εκτέλεση έργου, τούτο ανατίθεται μετά την εκκαθάριση ή και πριν από αυτήν αν δεν παρακωλύεται το έργο της, στο αρμόδιο Υπουργείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την εκτέλεση δημόσιων έργων και την εκπόνηση μελετών διατάξεις και εις βάρος του ειδικού κεφαλαίου και άρθρου του Ειδικού Προϋπολογισμού Κοινωφελών Περιουσιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Όταν λόγοι κατεπείγοντος επιβάλλουν την παράλειψη του διαγωνισμού μπορεί να επιτρέπεται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, η χωρίς διαγωνισμό σύναψη ή τροποποίηση συμβάσεων που αφορούν εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση περιουσιών υπέρ κοινωφελών σκοπών ή έργων του παρόντος κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 50/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Περιουσία, η οποία καταλείπεται σε υφιστάμενα ιδρύματα, σωματεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα, με επιδιωκόμενο σκοπό που προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης, αποτελεί ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την περιουσία του νομικού προσώπου ως κεφάλαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 84/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται από τους μετόχους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 83/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η Ε.Α.Ε.Α.Π. λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο [ν. 2190/1994] (Α΄ 28) και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην Ε.Α.Ε.Α.Π., οι διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την αποδοχή του διορισμού του, ο εκκαθαριστής περιουσίας του παρόντος κεφαλαίου διενεργεί απογραφή της περιουσίας, για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 840 και 841 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην απογραφή καλούνται εκπρόσωποι της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και της αστυνομικής αρχής, οι οποίοι συνυπογράφουν τη σχετική έκθεση απογραφής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι απαιτήσεις κεφαλαίου ή τόκων από οποιαδήποτε αιτία, βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, αφού προηγηθεί πρόσκληση από τον εκκαθαριστή στον οφειλέτη για εκούσια καταβολή της οφειλής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η βεβαίωση ενεργείται με βάση τη συστατική πράξη και τους τίτλους, δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, επί των οποίων στηρίζεται η απαίτηση. Αν δεν υπάρχουν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 52/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Όταν συνιστάται κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης σε κοινωφελές ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής ή γίνεται αυτό δέκτης σημαντικής χορηγίας για την επίτευξη του σκοπού του και τίθενται όροι του χορηγού για τη διοίκηση και λειτουργία του σχετικά με την αξιοποίηση της χορηγίας, επιτρέπεται η τροποποίηση του οργανισμού του. Η τροποποίηση διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου κατά το νόμο οργάνου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 101
» αντικαθίσταται ως εξής: «αi = συντελεστής βατότητας 0,90 έως 1,3 ανάλογα με την ιδιομορφία του οδικού δικτύου σύμφωνα με τα περαιτέρω οριζόμενα στον αντίστοιχο πίνακα Δ.Χ. επιβατικό των συντελεστών κοστολόγησης της παραγράφου 2.» VII. Στο άρθρο 2, Κεφάλαιο Γ, παράγραφος 2 εδάφιο ε΄ περίπτωση i.β, υποπερίπτωση iii μετά τη λέξη «ΕΠΑΛ» προστίθεται η λέξη «ΕΠΑΣ» και στην ίδια πρόταση διαγράφεται η λέξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 34/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ή διαθέσιμα κεφάλαια. Έξοδα του προϋπολογισμού αυτού είναι οι υποχρεώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους για την εκτέλεση του σκοπού της περιουσίας και αφορούν την εκτέλεση έργων, τη συντήρηση ακινήτων, την καταβολή δικαστικών δαπανών και ασφαλίστρων και γενικά έξοδα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας. Περαιτέρω, για κάθε περιουσία συντάσσεται ιδιαίτερος ειδικός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Στις περιουσίες του παρόντος κεφαλαίου διενεργείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια έλεγχος της διαχείρισης από ελεγκτικά γραφεία του άρθρου 21. Για την υποβολή έκθεσης, τον εξ’ υπαρχής έλεγχο από την Οικονομική Επιθεώρηση και τον καταλογισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 31. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή ή ο σκοπός τους εκτελείται κατά κύριο λόγο σε αυτή. δ) Για περιουσίες του Κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος κώδικα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. ε) Για την εποπτεία περιουσιών των οποίων η αξία εκτιμάται, μετά την προηγηθείσα εκκαθάριση, ως ανώτερη του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή των οποίων οι σκοποί εκτελούνται σε όλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των εσόδων και εξόδων των ιδρυμάτων, καθώς και ισολογισμός τους συντάσσονται με βάση τις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 του άρθρου 34. Αν εκτελούνται περισσότεροι σκοποί, εμφανίζονται στον προϋπολογισμό σε ιδιαίτερα κεφάλαια. Μαζί με τον απολογισμό καταρτίζεται και υποβάλλεται γενικός ισολογισμός της περιουσίας του ιδρύματος, στον οποίο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ανατέθηκε σε πρόσωπα που εξέλιπαν χωρίς να προβλέπεται η αντικατάστασή τους από τη συστατική πράξη. ε) Αν διαπιστωθεί, μετά την αναγγελία της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ότι περιουσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 50 (κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης) έχουν περιπέσει σε αδράνεια και ο σκοπός τους δεν εκτελείται.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/07/2010
Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Με τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, γενομένης εκκαθαρίσεως αποδίδεται το κεφάλαιο και η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο, ως οιονεί καθολικό του διάδοχο.
Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κατά το χρονικό διάστημα της τυχόν συμμετοχής του Ταμείου στο κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από αυτά χωρίς την έγκριση του Ταμείου.
Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ, προερχόμενο από κεφάλαια που θα αντληθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δυνάμει του[ ν. 3845/2010], καλύπτεται σταδιακά από το Ελληνικό Δημόσιο και ενσωματώνεται σε τίτλους, οι οποίοι δεν είναι μεταβιβάσιμοι μέχρι τη λήξη
Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι προνομιούχες αυτές μετοχές παρέχουν δικαίωμα μη σωρευτικής απόδοσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Ταμείου, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων και τις σχετικές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι μετοχές αυτές έχουν, σε κάθε περίπτωση, τις εν γένει ιδιότητες βάσει των οποίων γίνονται δεκτές ως πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων
Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Το κεφάλαιο και τα διαθέσιμα του Ταμείου δύναται να επενδύονται μόνο σε καταθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαγορευομένης οποιασδήποτε άλλης μορφής επένδυσης. Το Ταμείο δεν δύναται να συνάπτει δάνεια, να εκδίδει ομόλογα και άλλα εμπορικά αξιόγραφα οποιασδήποτε φύσης.
Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Περιουσία του Ταμείου αποτελεί το κατατεθειμένο κεφάλαιο και οι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου, οι εκδιδόμενες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμενες από το Ταμείο μετοχές κατά τα άρθρα 7 και 9 του παρόντος, καθώς και όλα τα δικαιώματα οικονομικής φύσης που απορρέουν από κατοχή προνομιούχων και κοινών μετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από διαφορές αποτίμησης θα μεταφέρονται στους οικείους λογαριασμούς διαφορών αποτίμησης έως ότου οι εν λόγω λογαριασμοί εμφανίζουν μηδενικό υπόλοιπο. Κατόπιν τούτου οι ως άνω ζημίες καλύπτονται από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης και εν συνεχεία από το κεφάλαιο.
Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το κεφάλαιο του Ταμείου κατατίθεται, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, σε ειδικό έντοκο λογαριασμό του Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος νόμου. Το παρεχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος επιτόκιο θα συμφωνείται με το Ταμείο και δεν θα δύναται να υπερβαίνει ή να είναι κατώτερο από τα παρακάτω επιτόκια: α) το εφαρμοζόμενο από το Ευρωσύστημα
Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η κατά τον παρόντα νόμο κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται μέσω της συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος, που πραγματοποιείται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, εξαιρέσει της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 ανωτέρω, όπου η αύξηση πραγματοποιείται με την έκδοση κοινών μετοχών. Οι αυξήσεις αυτές καλύπτονται εξ ολοκλήρου σε μετρητά και δεν ισχύει
Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η απόφαση της παραγράφου 1 για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και δεν ανακαλείται. Τυχόν νόμιμοι ή καταστατικοί περιορισμοί ως προς τη σχέση προνομιούχων μετοχών προς κοινές δεν ισχύουν. Η προθεσμία για τη σύγκληση της Γενικής
Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι προνομιούχες μετοχές μετατρέπονται σε κοινές μεταβιβάσιμες μετοχές με απόφαση του Ταμείου, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον: (α) δεν επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι του σχεδίου αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένου αυτού για το ύψος της κεφαλαιακής επάρκειας του πιστωτικού ιδρύματος ή (β) δεν πληρούται το γενικό ελάχιστο όριο του δείκτη για τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια
Άρθρο 1
και ικανότητα να είναι διάδικος, δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο αμιγώς ιδιωτικός χαρακτήρας του Ταμείου δεν αναιρείται ούτε από την κάλυψη του συνόλου του κεφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο, ούτε από την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
, το Ταμείο οφείλει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την εν γένει περιουσία του, άρθρο 3, κατωτέρω, και να ασκεί τα απορρέοντα από την ιδιότητά του ως μετόχου δικαιώματα, άρθρο 7 επ., κατωτέρω, κατά τρόπο που να προστατεύει την αξία της περιουσίας αυτής, να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τον Έλληνα πολίτη και να μην εμποδίζει ούτε να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα. Στο σκοπό του Ταμείου
Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του με τη συμμετοχή των υφιστάμενων ή νέων μετόχων.
Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
ίδρυμα προτίθεται να λάβει, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν η διασφάλιση και ενίσχυση της φερεγγυότητάς του, μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και αποκατάστασης της κερδοφορίας του, μέσω μείωσης εξόδων ή κινδύνων, στήριξης από άλλες εταιρείες του ομίλου κ.λπ.. Στο σχέδιο θα μπορούν να περιληφθούν και πιθανές προοπτικές συγχώνευσης ή απορρόφησης ή μεταβίβασης δραστηριοτήτων ή μονάδων του σε άλλο
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/06/2014
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του [Ν.4250/2014] (A’ 74)». ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. Δ6Δ 1058594 ΕΞ 2014/8.4.2014 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. β) Το αριθ. Δ6Δ 1084752 ΕΞ 2014/2.6.2014 έγγραφό μας. 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/04/2013
ΘΕΜΑ : Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης».
Σε συνέχεια των δύο εγκυκλίων που εκδόθηκαν από την Υπηρεσία μας σχετικά με την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ήτοι της ΠΟΛ. 1236/24-11-2011, με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του
ΠΟΛ. 1182/2014 - «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων». ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων».
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 25/07/2014
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στη διαδικασία γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τη διάταξη της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/08/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 51/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Στο[ ν. 4485/2017] (A΄ 114) ο τίτλος του Κεφαλαίου Ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 52/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δό- μησης του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 4495/2017] (Α΄ 167), σε περιπτώσεις: α) περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των διατάξεων του[ άρθρου 23 του ν. 1337/1983] (Α΄ 33), β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες σύμφωνα με την [παρ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 23
εφημεριών.». γγ) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συ- ναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,». η) Το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: αα) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίστανται ως εξής: «Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάμενο
ΝΟΜΟΣ 4555/2018 - Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/07/2018
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/ΤΜΗΜΑ Δ΄/Άρθρο 92
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ ισχύουν από τη δημο- τική περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΤΜΗΜΑ Γ΄/Άρθρο 107
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ ισχύουν από την περι- φερειακή περίοδο που αρχίζει, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 151/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ ισχύουν από την αυτοδιοικητική περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΤΜΗΜΑ Γ΄/Άρθρο 44/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ ισχύουν από την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημο- τική περίοδο.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΤΜΗΜΑ Γ΄/Άρθρο 67/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ ισχύουν από την πε- ριφερειακή περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 236/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων, εκτός των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο του ΦΟΔΣΑ με τη μορφή του παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 234/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής δεν συμμετέ- χουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού, ή νομι- κά πρόσωπα, με τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο άμεσα ή έμμεσα.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 245/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
Σε περίπτωση που στο μετοχικό κεφάλαιο ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι μετοχές αυτές περιέρχονται υποχρεωτικά στους Δήμους που είναι μέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, τέλους ή φόρου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 236/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στο αρχικό κεφάλαιο, κατα- νέμεται σε κοινές, ονομαστικές, μη προνομιούχες και μη μεταβιβάσιμες μετοχές, και προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό του κάθε Ο.Τ.Α.. Οι δήμοι που συμ- μετέχουν στο ΦΟΔΣΑ με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, ορίζουν τους εκπροσώπους τους σε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του[ ν. 3463/2006
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 232/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού, ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο άμεσα ή έμμεσα.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/ΤΜΗΜΑ Γ΄/Άρθρο 182/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι εταιρείες της παραγράφου 1 μπορούν να ασκούν και οποιαδήποτε από τις κατωτέρω δραστηριότητες: α) Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή πα- ρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της οικείας Περιφέρειας. β) Σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. γ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/ΤΜΗΜΑ Δ΄/Άρθρο 199
Στο[ ν. 4111/2013] προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής: «Άρθρο 4Β Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. 1. Συνιστάται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός, για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. με στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την ονομασία «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Λογαριασμός»), τον οποίο διαχειρίζεται
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/Άρθρο 269
του οικείου διαγωνισμού, εντός ενός (1) έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων, εφόσον υπάρχουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες και σύμφω- να με αυτές. Με την ίδια απόφαση, η οποία εκδίδεται, μετά από έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των επιλαχόντων που κατατάσσονται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 4. Στο Κεφάλαιο Η΄ του Τμήματος Β΄ του Μέρους
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/ΤΜΗΜΑ Γ΄/Άρθρο 183/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
πλειοψηφικού ή μειοψηφικού μετο- χικού κεφαλαίου εταιρειών κοινής ωφέλειας ή εταιρει- ών αξιοποίησης και διαχείρισης υποδομών ή εταιρειών εκτέλεσης μεταφορικού έργου. Για την υλοποίηση του σκοπού τους, οι εταιρείες αυτές μπορεί να συμμετέχουν ή να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και διεθνή προ- γράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. β) Την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων ή περιο- χών ή εγκαταστάσεων σημαντικής
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 226/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
προσώπων λαμβάνονται υπόψη, κατά τη σύνταξη της σχετικής εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, για μεν τους ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν με την μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου το ύψος των ει- σφορών των μελών τους, για δε τους ΦΟΔΣΑ που λει- τουργούν με την μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου το ποσοστό συμμετοχής των μελών στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους και κάθε
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 236/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Στο καταστατικό των ΦΟΔΣΑ με τη μορφή ανώνυ- μης εταιρείας προβλέπονται υποχρεωτικά τα παρακάτω: α) το ελάχιστο ποσοστό του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση των δικαιω- μάτων της μειοψηφίας καθορίζεται στο 1/30. Το ίδιο πο- σοστό απαιτείται για την εγγραφή πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, β) η εκπροσώπηση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 220/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
΄ 87), προστίθεται μετά το δεύτερο εδάφιο, νέο εδάφιο, ως εξής: «Αν μέτοχος είναι αγροτικός συνεταιρισμός, o οποί- ος κατέχει έως το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης και υπάρχει αδυναμία εκ μέρους του, να αναλάβει τις αναλογούσες σε αυτόν οφειλές, δύναται ο δήμος ή η περιφέρεια που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της λυθείσας επιχείρησης, με αιτιολογημένη απόφαση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 116
και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που αφορούν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκ- ποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ) αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) σύναψη δανείων, ε) ανάθεση έρ- γων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, εάν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., στ) μίσθωση ακινήτων από τρίτους και ζ) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/Άρθρο 268
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό- νου (Ι.Δ.Α.Χ.) στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτι- κού (Δ.Σ.Ε.Ν.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.), και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, από 1.1.2019.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/ΤΜΗΜΑ Δ΄/Άρθρο 196/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
΄ βαθμού, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, σε συνεταιρισμούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους, καθώς και σε Ενεργειακές Κοινότητες του[ ν. 4513/2018] (Α΄ 5), εφόσον η πλειοψηφία του συνεταιρι- στικού τους κεφαλαίου ανήκει σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εν γένει. Για την εκμίσθωση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/ΤΜΗΜΑ Δ΄/Άρθρο 198
που αυτό ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους και σύντα- ξη έκθεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά: α) ο συνολικός δανεισμός, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πί- στης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο Ο.Τ.Α. για τη συνομολόγηση δανείων και για ρυθμίσεις οφειλών από νομικά του πρόσωπα, β) οι λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 11
τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέ- χουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης στ΄. Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχεί- ρηση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 50
, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρό- εδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συ- νολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών
ΝΟΜΟΣ 4339/2015 - Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/10/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου ανά κατηγορία άδειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Καταργείται από τη δημοσίευση των άρθρων του πα- ρόντος Κεφαλαίου κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι α- ντίθετη με τις διατάξεις αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Οι αποδοχές του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμ- βούλου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄του[ ν. 3429/2005], όπως κάθε φορά ισχύ- ουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση και μέτοχοι που εί- ναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνο- λικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου, υπόκεινται σε έ- λεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδα- πή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ε- πτά εκατομμύρια (7.000.000) ευρώ. Το μετοχικό κεφά- λαιο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο για το οποίο εκδίδε- ται μία ονομαστική και αναπαλλοτρίωτη μετοχή. Πόροι της Εταιρίας είναι: α. έσοδα από τη δραστηριότητά της και την εκπλήρωση των σκοπών της και β. έσοδα από άλ- λες πηγές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 55/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Για τα θέματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις του παρόντος νόμου ως προς το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της [παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010] (Α΄ 212).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφά- λαια της επιχείρησής τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 4, ιδίων κεφαλαίων τους, ήτοι στο ύψος του αρχικού ε- λάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και συντάσσουν τις ετή- σιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφά- λαιο, στο σύνολό του ή μερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ε- λάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υπο- ψηφιότητά τους εγγυητική επιστολή για το συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό, η οποία προέρχεται από ανα- γνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ανάκληση της άδειας των παρόχων περιεχομένου χωρεί υποχρεωτικά με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στις ακόλου- θες περιπτώσεις: α) Μη εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων κατ’ άρθρο 3 παράγραφος 1 δικαιολογητικών σύστασης των υποψηφίων εταιριών ή κοινοπραξιών. β) Μείωση του ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κάτω από τα προβλεπόμενα από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 όρια. γ) Μείωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν τα κατά νόμο έγγραφα που πι- στοποιούν την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά και ειδικότερα το ειδικό πρακτικό του διοικητι- κού συμβουλίου της εταιρίας, οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας εταιρικής χρήσης, συνοδευόμενες από έκθεση ορκωτού λογιστή ή πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας που πιστοποιούν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Οι υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εται- ριών και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου μέ- χρι φυσικού προσώπου, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποψη- φίων και την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, όπως καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, οι μέτοχοι που εί- ναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνο- λικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου και οι νόμιμοι εκ- πρόσωποι των υποψηφίων, κατά την ημερομηνία υποβο- λής της αίτησής τους, πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
δε αυτό, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή δεν ρυθ- μίζονται κατά διάφορο τρόπο σε αυτό, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της [παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010] (Α΄ 212), ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και υπηρεσίας σε οποιαδήποτε άλλη θέση του Δημοσίου ή του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της [παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010] (Α΄ 212), πριν από το διορισμό σε θέση του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας δεν προσμετράται στους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 50/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το μετοχικό κεφάλαιο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ορίζεται σε εί- κοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ με δυνατότητα αύ- ξησης μετά από πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέ- λευση των μετόχων, η οποία συνίσταται από τον Υπουρ- γό Οικονομικών και τον αρμόδιο για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργό ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους και παρίσταται με μια ονομαστική μετοχή, η οποία ανήκει στο Ελληνικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
κεφαλαίου ή των δικαιω- μάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής στην α- ντίστοιχη διαδικασία αδειοδότησης. Τα απαιτούμενα δι- καιολογητικά για τον ανωτέρω έλεγχο προσδιορίζονται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απευ- θύνεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες Ορκωτών Λογιστών για τη διακρίβωση της τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση και οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνο- λικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου δεν πρέπει να τε- λούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή να έ- χουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρ- θρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 44/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.» (εφεξής E.K.O.Μ.Ε.), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια των δια- τάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), ό- πως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της [παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010] (Α΄ 212), λειτουργεί χάριν του δημοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 45/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
δεν παραδώσει το α- ντίτυπο του κινηματογραφικού έργου, στερείται του δι- καιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δευτέρου Κεφαλαίου του[ ν. 3905/2010] (Α΄ 219). Η παράδοση του αντιτύπου του κινηματογραφικού έργου δεν συνεπάγε- ται τη μεταβίβαση του ηθικού και περιουσιακού δικαιώ- ματος των δικαιούχων του έργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 45/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Ανώνυμες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ι- διωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της [παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010] (Α΄ 212), των οποίων το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών ή ο έ- λεγχος της διοίκησης αυτών μεταβιβάζεται με οποιαδή- ποτε διαδικασία σε ιδιώτες (φυσικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 49/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμό- διου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να απο- σπώνται στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δημοσίου, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί- ου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄του[ ν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι με- τοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσω- ποι των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδει- οδότησης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετά- κλητη δικαστική απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση, οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιω- μάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων έχουν λάβει από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ημεδαπής ή αλ- λοδαπής) τραπεζικό δάνειο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου της τριετίας έτους και δεσμεύει όλα τα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτι- κού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έν- νοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της [παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010] (Α΄ 212
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 49/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι υπό στοιχεία α΄ και β΄ οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με μετατάξεις υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ι- διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή σε νο- μικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 56/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάτα- ξης τουλάχιστον του ενός τρίτου του προβλεπόμενου α- πό τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 49 προσωπικού μπορεί να αποσπασθούν στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δη- μοσίου, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ως ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας εθνικής εμβέ- λειας ορίζεται: α) το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, β) το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου πε- ριεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού πε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 53/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
των ανωνύμων ε- ταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο[ άρθρο 24 του ν. 1746/1988] (Α΄ 2), όπως εκάστοτε ισχύει, για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Η υποχρέωση υ- ποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται α- πό δήλωση, στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι. γ) Το όνομα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 45/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
υλικού, το οποίο κατέχει το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314). ια) Την υποστήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δημι- ουργίας και των δημιουργών στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στη χώρα, μέσα από μια σειρά προ- γραμμάτων και πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξω- τερικό. Ειδικότερα, η βελτίωση
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/06/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΜΕΡΟΣ Α5/Άρθρο 13α/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδομικών Μελετών συνεχίζονται ως προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΜΕΡΟΣ Α5/Άρθρο 13α/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Έως την έγκριση των Τοπικών Χωρικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων του παρόντος νόμου, είναι επιτρεπτή η πολεοδόμηση σε περιοχές που προβλέπονται για το σκοπό αυτόν από εγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ και σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες διατάξεις, ως προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΜΕΡΟΣ Α5/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
] και των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 του Κεφαλαίου Β΄ του [ν. 2508/1997], καθώς των άρθρων 19, 22, 23 όπως ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Σε εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13α, ως προς τις χρήσεις γης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας απαιτείται ειδική έκθεση στην οποία αντιστοιχίζονται κατ’ αναλογία οι προβλεπόμενες σε κάθε μελέτη χρήσεις γης του από 23.2.1987 προεδρικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
α) Σε εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Πολεοδομικών Μελετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13α, συνεχίζονται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ως εξής: αα) αιτιολογείται η προσαρμογή τους από ειδική έκθεση στην οποία τεκμηριώνεται η κατ’ αναλογία αντιστοίχιση των χρήσεων γης των προβλεπομένων σε κάθε μελέτη του από 23.2.1987
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/08/2011
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η ΡΑΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Γ΄ του Πρώτου Μέρους και αυτές που της χορηγούνται επιπρόσθετα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε άλλα σημεία του.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 46/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η ΡΑΕ εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του παρόντος Δεύτερου Μέρους από τους Προμηθευτές που προμηθεύουν Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και όσον αφορά στο Κεφάλαιο Γ΄ από τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής και δύναται να επιβάλει στους παραβάτες, διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 46/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του[ ν. 2251/1994] (Α΄ 191) οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του παρόντος Δεύτερου Μέρους ρυθμίζουν ειδικότερα τα ζητήματα προστασίας των Πελατών στον τομέα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Για τους σκοπούς των Κεφαλαίων αυτών οποιαδήποτε αναφορά σε Πελάτες νοείται ως αναφορά σε Επιλέγοντες Πελάτες. Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ και Β
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 88/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Τα τιμολόγια κάθε Βασικής Δραστηριότητας μπορεί να περιλαμβάνουν μία χρέωση, ανά μονάδα δυναμικότητας και μία χρέωση, ανά μονάδα Ποσότητας Φυσικού Αερίου. Με τη χρέωση ανά μονάδα δυναμικότητας ανακτώνται, ιδίως, οι σταθερές δαπάνες της Βασικής Δραστηριότητας, στις οποίες εντάσσονται οι αποσβέσεις, το κεφάλαιο κίνησης, το κόστος των απασχολούμενων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα μέλη της ΡΑΕ απαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των επιχειρήσεων που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στην εποπτεία της ΡΑΕ, με εξαίρεση την έμμεση κατοχή τέτοιων μετοχών μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με επενδύσεις σε μετοχές.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 64/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Κάθε Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόμενη συναλλαγή που ενδεχομένως καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της συμμόρφωσής του προς τις επιταγές του παρόντος κεφαλαίου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 101/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ απέχει από κάθε πράξη που επηρεάζει τη συμμόρφωση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου η εκπλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται με κανέναν τρόπο από αυτήν.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 19/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η ΡΑΕ παρακολουθεί την από μέρους των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς διαρκή συμμόρφωση προς τα κριτήρια του Κεφαλαίου Β΄ του Τρίτου Μέρους και των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ του Τέταρτου Μέρους και για το λόγο αυτόν, τηρώντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύναται να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και τις
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 101/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού της Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου106, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ: (α) διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ, ιδίως όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση ή ανάπτυξη του Συστήματος, και (β) έχει την εξουσία να αντλεί κεφάλαια στην χρηματαγορά, ιδίως μέσω δανεισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 113/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ κάθε πληροφορία σχετικά με την τήρηση των όρων του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου και να αιτηθεί με αιτιολογημένη απόφασή της τη λήψη μέτρων προς το σκοπό συμμόρφωσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ εντός ρητώς ταχθείσας προθεσμίας. Κατόπιν τεκμηριωμένης γνωστοποίησης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ της συμμόρφωσής του με τις υποδείξεις της, η ΡΑΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 147/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Για το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδεται μία μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 62/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α΄ και β΄, περιλαμβάνουν ειδικότερα: (α) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, (β) την εξουσία διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση ή (γ) την κατοχή πλειοψηφικού μεριδίου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 97/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ανατίθεται σε θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ», η οποία οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/EK και ιδίως του Κεφαλαίου V αυτής.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 98/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αυξάνεται λόγω της απορρόφησης κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της ΔΕΗ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου εκδίδονται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ νέες μετοχές, οι οποίες παραδίδονται στη ΔΕΗ ΑΕ. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στη ΔΕΗ ΑΕ το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 99/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αυξάνεται λόγω της απορρόφησης κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου εκδίδονται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ νέες μετοχές, οι οποίες παραδίδονται στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 110/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α΄ και β΄, περιλαμβάνουν ειδικότερα: (α) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, (β) την εξουσία διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση ή (γ) την κατοχή πλειοψηφικού μεριδίου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 123/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αυξάνεται λόγω της απορρόφησης, κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της ΔΕΗ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του Κλάδου Διανομής, θα εκδοθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ νέες μετοχές που θα παραδοθούν στη ΔΕΗ ΑΕ. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στη ΔΕΗ ΑΕ το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 19/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η ΡΑΕ δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε διαδικασία ελέγχου της πλήρωσης των κριτηρίων πιστοποίησης και ιδίως: (α) Ύστερα από γνωστοποίηση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς σχεδιαζόμενης συναλλαγής, που, ενδεχομένως, να καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Β΄ του Τρίτου Μέρους και των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ του Τέταρτου Μέρους. (β) Με δική
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 108/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
από τα ακόλουθα μέτρα: (α) Επιβάλλει στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ να εκτελέσει τις εν λόγω επενδύσεις. (β) Οργανώνει ανοικτό διαγωνισμό για τις εν λόγω επενδύσεις. (γ) Υποχρεώνει την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις, επιτρέποντας σε ανεξάρτητους επενδυτές να συμμετάσχουν στο εταιρικό κεφάλαιο.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 145/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144), και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση της μίας και μόνης μετοχής υπέρ του Δημοσίου, τα δικαιώματα του μετόχου, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 63/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στο Διαχωρισμένο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που κατά την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία δύνανται να εξομοιωθούν με κατοχή δικαιωμάτων ψήφου από το αυτό πρόσωπο, να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%, 33% ή 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχωρισμένος
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 140/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
) Η απόσβεση των επενδύσεων. (ε) Η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, λαμβανομένου υπόψη του επιχειρηματικού κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων. (στ) Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. (ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 88/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης μπορεί να ορίζεται ότι, μέσω των τιμολογίων για τη Βασική Δραστηριότητα Μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, καλύπτεται και το σύνολο ή μέρος των δαπανών του ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την εξυπηρέτηση κεφαλαίου και τη λειτουργία και συντήρηση της Βασικής Δραστηριότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με κριτήριο τη συμβολή της Εγκατάστασης ΥΦΑ στην εξισορρόπηση του φορτίου του ΕΣΦΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 101/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η συνολική οργάνωση της δραστηριότητας της διαχείρισης και το καταστατικό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, διασφαλίζουν την ουσιαστική ανεξαρτησία του τελευταίου σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο. Ειδικότερα, η ΔΕΗ ΑΕ απαγορεύεται ιδίως να ορίζει άμεσα ή έμμεσα τη συμπε−ριφορά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση με τις καθημερινές δραστηριότητές της και τη διαχείριση
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να διασφαλίζει τους αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ και γενικότερα για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν κεφάλαια και πόροι, καθορίζονται αποκλειστικά από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και, με την επιφύλαξη
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 119/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
σε ευθεία γραμμή έως τρίτου βαθμού και εκ πλαγίου ή εξ αγχιστείας έως δεύτερου βαθμού, στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών. Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα αναστέλλεται αυτοδίκαια η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΑΓΗΕ κατά παράβαση της παρούσας διάταξης. Στην ως άνω απαγόρευση δεν εμπίπτει η έμμεση
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 62/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
να συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ ως ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος ή αν έχει πιστοποιηθεί ως ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς για τους σκοπούς του κεφαλαίου IV της Οδηγίας 2009/ 73/ΕΚ.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 98/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, είναι εκ του νόμου άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από τη ΡΑΕ, από κάθε μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 110/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
επιτρέπεται να συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ως ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος ή αν έχει πιστοποιηθεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς για τους σκοπούς του Κεφαλαίου V της Οδηγίας 2009/ 72/ΕΚ.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 113/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ως υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ οφείλει να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ και να αιτηθεί τη χορήγηση πιστοποίησης ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να υποβάλλει την αίτησή της προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να τηρηθούν η διαδικασία
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 134/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος Προμηθευτής: (α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, (β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 134/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος έμπορος: α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 111/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
και την έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για το σκοπό αυτόν, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόμου. Ο κύριος του ΕΣΜΗΕ δεν είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και για τον προγραμματισμό των επενδύσεων.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Με την Άδεια Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Δικτύου Διανομής, που χορηγείται κατά το άρθρο 122, καθορίζονται όροι και περιορισμοί σχετικά με την προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ, καθώς και των δικαιωμάτων εποπτείας επί της διαχείρισης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, σε ό,τι αφορά την απόδοση επί των παραχωρούμενων κεφαλαίων. Οι παραπάνω όροι μπορούν
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 88/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κατά τη ρύθμιση της μεθοδολογίας τιμολόγησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται: (α) Η σταθερότητα των τιμών προς όφελος των Χρηστών. (β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούμενων, από τον Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου, κεφαλαίων. (γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. (δ) Η κάλυψη
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 110/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος Τέταρτου Μέρους και των άρθρων 111 και 112 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 94, από την επιχείρηση που έχει στην κυριότητά της Σύστημα Μεταφοράς θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται: (αα) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 189
− ζουν να λειτουργούν δυνάμει του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β΄ «Ενέργεια», του Κεφαλαίου Β2 «Υποδομές Ενέργειας», σημείο δ΄, γ΄ περίπτωση, του Γενικού Πλαι− σίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Α΄ 128/2008) και των διατάξεων του Κεφαλαίου Β.2.1.2 και του Κεφαλαίου Γ.6.1 του άρθρου 3 σχετικά με την «Ενέργεια» των Περιφερειακών
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 67/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ αποτελούν έργα δημόσιας ωφέλειας και μείζονος εθνικής σημασίας. (δ) Τα έργα που εντάσσονται στο ΕΣΦΑ μπορούν να υλοποιούνται και από εταιρεία στην οποία ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει τουλάχιστον σε ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου και έχει τη διοίκηση. Στην περίπτωση που τμήμα του ΕΣΦΑ έχει κατασκευασθεί από θυγατρική εταιρεία του ΔΕΣΦΑ κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτού έχουν την ακόλουθη έννοια: (α) Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Μεταφοράς: Οι διαχειριστές που πιστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και στο Κεφάλαιο V της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. (β) Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Συστήματος: Οι διαχειριστές που πιστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 14
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 51/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με τους Κώδικες Προμήθειας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 85 για το Φυσικό Αέριο και 138 για την ηλεκτρική ενέργεια, δύναται να εξειδικεύονται οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και να διαφοροποιούνται οι ως άνω υποχρεώσεις των Προμηθευτών για διαφορετικές κατηγορίες πελατών ανάλογα των ιδιαιτεροτήτων των πελατών αυτών ως προς την κατανάλωσή τους και τις οικονομικές
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 99/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
στον ισολογισμό της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», μπορεί να μεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. (β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και αυτοκινήτων. (γ) Η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ και η ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 163
1. Από τον τίτλο του Κεφαλαίου Γ΄ διαγράφεται η φράση «Διατάξεις για τη ΔΕΠ − ΕΚΥ». 2. Ο τίτλος του[ άρθρου 12 του ν. 2289/1995] που ανα− ριθμείται σε 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Αναγκαστική απαλλοτρίωση − Παραχώρηση χρήσης δημόσιων κτημάτων, αιγιαλού και θαλάσσιας περιοχής – Θαλάσσιες εγκαταστάσεις και κατασκευές – Εκμετάλ− λευση υδρογονανθράκων υφαλοκρηπίδας ή αποκλει− στικής οικονομικής
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 98/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η απόσχιση του κλάδου που εισφέρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 έως και 5 του[ ν. 2166/1993], με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις: (α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της ΔΕΗ ΑΕ είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄/Άρθρο 196
που τηρείται από τον Διαχειριστή του Συ− στήματος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) ή την ΛΑΓΗΕ ΑΕ και υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης (Α2) είτε να καταβάλλονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ υπέρ του Ελληνικού Δημοσί− ου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων και η διαδικασία
Σελίδα 1 από 12