Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Έτος: 2001
Καθαρισμός πεδίων
6 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/11/2001
Άρθρο 5
Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α') και της[ παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993] (ΦΕΚ 137 Α') , όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν, δεν περιλαμβάνουν το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, ως προς τον οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 17 ­ 31 του[ Ν. 1676/1986] (ΦΕΚ 204 Α'). Η[ παράγραφος 41 του άρθρου 15 του Ν
Άρθρο 12
Στο[ Ν. 1969/1991] (ΦΕΚ 167 Α') μετά το άρθρο 45α προ­ στίθεται νέο άρθρο 45β, που έχει ως εξής: «Άρθρο 45β Διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου σε περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια 1. Επιτρέπεται, υπό τους όρους του παρόντος άρθρου, η διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου (περαιτέρω «διασπώ­ μενο κεφάλαιο») σε δύο ή περισσότερα νέα αμοιβαία κε­ φάλαια (περαιτέρω «επωφελούμενα κεφάλαια»), με δυ­ νατότητα ταυτόχρονης
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α' της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισο­ δήματος προστίθεται καινούργιο εδάφιο που έχει ως εξής: 2 Νοεμβρίου 2001 «Με μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εξομοι­ ώνεται και η μη συμμετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορι­ σμένης ευθύνης.»
Άρθρο 13
Στο[ άρθρο 45α του Ν. 1969/1991] προστίθεται παρά­ γραφος 11, που έχει ως εξής: «11. Τα έξοδα και οι δαπάνες οποιασδήποτε φύσεως που πραγματοποιούνται με αιτία ή αφορμή τη συγχώνευ­ ση αμοιβαίων κεφαλαίων βαρύνουν αποκλειστικά τις εμπλεκόμενες Α.Ε. διαχειρίσεως και δεν επιτρέπεται να επιρρίπτονται στα συγχωνευόμενα αμοιβαία κεφάλαια ή στα επωφελούμενα αμοιβαία κεφάλαια ή στους μεριδιού­ χους».
Άρθρο 14
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρη­ ματιστήριο Αξιών Αθηνών από ημεδαπές ανώνυμες εται­ ρείες μετόχους της Εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), για την κάλυψη της αύξη­ σης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, απαλλάσ­ σεται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό
Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στο[ άρθρο 41 του Ν. 2676/1999] μετά το εδάφιο 4 προ­ στίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα τα ακίνητα θα αναλύονται και με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, ενώ οι μετοχές και τα με­ ρίδια αμοιβαίων κεφαλαίων θα αναλύονται και με βάση τις τρέχουσες τιμές».
Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Στο[ άρθρο 42 του Ν. 2676/1999] επέρχονται οι ακό­ λουθες τροποποιήσεις: α) Στην παράγραφο 2α μετά το εδάφιο 7 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στην Επιτροπή εφόσον απουσιάζουν τα τακτικά μέλη, μετέχουν οι ορισθέντες ως αναπληρωματικά μέλη». β) Στο τέλος της παραγράφου 3.δ προστίθεται το ακό­ λουθο εδάφιο: «Η Επιτροπή δύναται, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθή­ κες των αγορών κεφαλαίων, να εισηγείται
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/10/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β}/Άρθρο 15
Σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν την 1η Ιανουαρί­ ου 2002, η υποβολή και ο έλεγχος των δηλώσεων και η εκ­ καθάριση των οικείων φόρων γίνεται με τη χρήση του στα­ θερού μετατροπέα του ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β}/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι υφιστάμενες κατά την 1η Ιανουαρίου 2002 εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν προέλθει από μετα­ σχηματισμό με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, του[ Ν. 2166/1993] ή του[ Ν. 2386/1996] (ΦΕΚ 43 Α}), υπο­ χρεούνται να εκφράσουν το εταιρικό κεφάλαιο και την α­ ξία της μερίδας συμμετοχής των εταίρων τους σε ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του[ Ν. 2842/2000].
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/03/2001
Άρθρο πρώτο
με συγκε­ κριμένο ή δυνάμενο να προσδιορισθεί πρόσωπο· ζ) με τον όρο "ναρκωτικά φάρμακα" νοούνται οποιεσδή­ ποτε από τις ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρο­ νται στα κεφάλαια Ι και 11 της Ενιαίας Σύμβασης του 1961 για τα ναρκωτικά φάρμακα με τις σχετικές τροποποιή­ σεις· η) με τον όρο "ψυχότροπες ουσίες" νοούνται οποιεσδή­ ποτε από τις ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρο­ νται στους πίνακες Ι
Σελίδα 1 από 1