62 Α' 2001

Νόμος 2895/2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα­τίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργα­σία και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων.

30 Μαρτίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2895
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα­ τίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργα­ σία και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνει­ ακών τους Διοικήσεων, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυ­ πο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας αποκαλούμενες στο εξής ως "τα Μέρη", ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι παραβάσεις των τελωνειακών νόμων και κανονισμών παραβλάπτουν τα κοινωνικά, οικο­ νομικά, εμπορικά και άλλα συμφέροντα των χωρών τους, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η ενίσχυση της συνεργασίας με­ ταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη δράση για την πρόληψη, διε­ ρεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσε­ ων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, της παράνομης μεταφοράς δια των συνόρων όπλων, εκρη­ κτικών και πυρομαχικών, πυρηνικού υλικού, καθώς και αντικειμένων πολιτιστικής αξίας και αρχαιολογικών θη­ σαυρών, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά φάρμακα και τις ψυχότροπες ου­ σίες, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις ισχύουσες διεθνείς Συμ­ βάσεις που ενθαρρύνουν τη διμερή αμοιβαία συνδρομή, 30 Μαρτίου 2001 καθώς και τις Συστάσεις του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Άρθρο 1Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: α) με τον όρο "Τελωνειακή νομοθεσία" νοούνται οι νο­ μοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις των δύο Μερών και διέ­ πουν την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση αγαθών και υπαγωγή τους σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιο­ ρισμού και ελέγχου· β) με τον όρο "Τελωνειακή Διοίκηση" νοούνται για την Ελληνική Δημοκρατία η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών και για τη Δημοκρα­ τία της Τουρκίας το Υφυπουργείο παρά τω Πρωθυπουρ­ γώ για τα Τελωνεία· γ) με τον όρο "δασμοί και φόροι" νοούνται όλοι οι δα­ σμοί, φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται και εισπράττονται από τα Μέρη, κατ' εφαρμογή της τελω­ νειακής νομοθεσίας, με εξαίρεση τα τέλη και τις επιβα­ ρύνσεις, των οποίων το ποσό περιορίζεται στο κατά προ­ σέγγιση κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών· δ) με τον όρο "τελωνειακή παράβαση" νοείται κάθε πα­ ραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νομο­ θεσίας· ε) με τον όρο "πρόσωπο" νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο· στ) με τον όρο "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" νο­ ούνται όλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση με συγκε­ κριμένο ή δυνάμενο να προσδιορισθεί πρόσωπο· ζ) με τον όρο "ναρκωτικά φάρμακα" νοούνται οποιεσδή­ ποτε από τις ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρο­ νται στα κεφάλαια Ι και 11 της Ενιαίας Σύμβασης του 1961 για τα ναρκωτικά φάρμακα με τις σχετικές τροποποιή­ σεις· η) με τον όρο "ψυχότροπες ουσίες" νοούνται οποιεσδή­ ποτε από τις ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρο­ νται στους πίνακες Ι, 11, 111 και 1V της Σύμβασης των Ηνω­ μένων Εθνών του 1971 για τις ψυχότροπες ουσίες· θ) με τον όρο "ελεγχόμενη παράδοση" νοείται η τεχνική να επιτραπεί σε παράνομες ή ύποπτες αποστολές ναρκω­ τικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών και ελεγχόμενων χημικών ουσιών ή υποκατάστατων αυτών, να διέλθουν ε­ κτός, διαμέσου ή εντός του εδάφους ενός ή περισσότε­ ρων χωρών, εν γνώσει και υπό την επίβλεψη των αρμό­ διων αρχών τους, με σκοπό τον εντοπισμό των εμπλεκό­ μενων στη διάπραξη παραβάσεων προσώπων· ι) με τον όρο "αιτουμένη Διοίκηση" νοείται η Τελωνειακή Διοίκηση από την οποία ζητείται η συνδρομή· κ) με τον όρο "αιτούσα Διοίκηση" νοείται η Τελωνειακή Διοίκηση η οποία ζητά τη συνδρομή.

Άρθρο 2Πεδίο εφαρμογής της ΣυμφωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την παρούσα Συμφωνία τα Μέρη καθιερώνουν συ­ νεργασία και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνεια­ κών τους Διοικήσεων, με σκοπό την πρόληψη, διερεύνη­ ση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων και την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής νο­ μοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων: α) της εξασφάλισης του ορθού υπολογισμού των δα­ σμών και φόρων· β) του ακριβούς προσδιορισμού της αξίας των εμπο­ ρευμάτων για τελωνειακούς σκοπούς· γ) του καθορισμού της δασμολογικής κατάταξης και της καταγωγής των εμπορευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των δύο Μερών παρέ­ χεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής τους νομοθε­ σίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων πόρων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγει τις υποχρεώσεις των Μερών στα πλαίσια άλλων Διεθνών Συμβάσεων ή Συμφωνιών.

Άρθρο 3Συνδρομή κατόπιν αίτησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατόπιν αίτησης, οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Με­ ρών πληροφορούν η μία την άλλη εάν αγαθά που εξάγο­ νται από το έδαφος του ενός Μέρους έχουν νόμιμα εισα­ χθεί στο έδαφος του άλλου Μέρους. Κατόπιν αίτησης, οι πληροφορίες αυτές μνημονεύουν τις τελωνειακές διαδι­ κασίες που εφαρμόσθηκαν για τον τελωνισμό των αγα­ θών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους παρέχει, κα­ τόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέ­ ρους και στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, πληροφορίες αναφορικά με: α) μέσα μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιμες υ­ πόνοιες ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν σε τελωνειακές παραβάσεις· β) αγαθά που η αιτούσα Διοίκηση θεωρεί ή έχει υπόνοι­ ες ότι χρησιμοποιούνται σε ενέργειες που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία· γ) πρόσωπα για τα οποία η αιτούσα Διοίκηση γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι έχουν ανάμειξη σε ενέργειες που παρα­ βιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία· δ) νέα μέσα και μεθόδους για τα οποία η αιτούσα Διοί­ κηση γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι χρησιμοποιούνται σε ε­ νέργειες που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία· ε) χώρους για τους οποίους η αιτούσα Διοίκηση γνωρί­ ζει ή υποψιάζεται ότι χρησιμοποιούνται σε ενέργειες που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αί­ τησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, παρέχει σε αυτή κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετική με ενέργειες που μπορεί να καταλήξουν σε τελωνειακές πα­ ραβάσεις μέσα στο έδαφος του Κράτους της αιτούσας Διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών, κατόπιν αίτη­ σης, παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη με­ ταφορά και αποστολή αγαθών, όπως διοικητικά, φορτω­ τικά ή εμπορικά έγγραφα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατόπιν αίτησης, η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός ή του άλλου Μέρους, στην έκταση της αρμοδιότητας και της δυνατότητάς της, ασκεί ειδική επιτήρηση για καθορι­ σμένη χρονική περίοδο πάνω στις διακινήσεις αγαθών που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο τελωνειακών παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των κινήσεων των αναμεμειγμένων σε αυτά προσώπων και μέσων μετα­ φοράς.

Άρθρο 4Δίαυλοι επικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η λειτουργία της αμοιβαίας συνδρομής πραγματο­ ποιείται με απευθείας επικοινωνία των υπαλλήλων, που ο­ ρίζονται από τους επικεφαλής των αντίστοιχων Τελωνεια­ κών Διοικήσεων. Γι' αυτόν το λόγο, τα δύο Μέρη ανταλ­ λάσσουν τα ονόματα των υπεύθυνων υπαλλήλων και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση που η Τελωνειακή Διοίκηση του Μέ­ ρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν είναι αρ­ μόδια να ανταποκριθεί στην αίτηση, παραπέμπει την αίτη­ ση στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 5Μορφή και περιεχόμενο των αιτήσεων συνδρομήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αιτήσεις συνδρομής δυνάμει της παρούσας Συμ­ φωνίας υποβάλλονται εγγράφως. Την αίτηση συνοδεύ­ ουν τα αναγκαία για την ικανοποίησή της έγγραφα. Κατ' εξαίρεση, όταν αυτό απαιτείται λόγω του επείγοντος χα­ ρακτήρα της κατάστασης, είναι δυνατή η αποδοχή προ­ φορικών αιτήσεων, οι οποίες όμως επιβεβαιώνονται άμε­ σα εγγράφως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αιτήσεις συνδρομής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) το όνομα της Τελωνειακής Διοίκησης που υποβάλλει την αίτηση· β) το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης· γ) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των προσώπων που α­ ποτελούν αντικείμενο ερευνών, εφόσον είναι γνωστά· δ) σύντομη περιγραφή της αντιμετωπιζόμενης υπόθε­ σης και των συναφών με αυτή νομικών στοιχείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ανταλλασσόμενη στο πλαίσιο της παρούσας Συμ­ φωνίας αλληλογραφία διενεργείται στις επίσημες γλώσ­ σες των Μερών με μετάφραση στην αγγλική.

Άρθρο 6Ικανοποίηση αιτήσεων συνδρομήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Τελωνειακή Διοίκηση προς την οποία απευθύνεται η αίτηση καταβάλλει τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ικανοποίησή της. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπο­ ρεί να διαβιβάζονται και ηλεκτρονικά. Η διαβίβαση αυτή θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες επεξηγήσεις για την ερμη­ νεία και τη χρήση των πληροφοριών αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αιτήσεις συνδρομής που υποβάλλονται βάσει του παρόντος άρθρου ικανοποιούνται με την τήρηση της ε­ σωτερικής νομοθεσίας της αιτούμενης Διοίκησης. Σε πε­ ρίπτωση που δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση της αίτησης, η αιτούμενη Διοίκηση πληροφορεί σχετικά την αιτούσα Διοίκηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αί­ τησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, διεξάγει κάθε αναγκαία έρευνα, περιλαμβανομένης της ε­ ξέτασης προσώπων υπόπτων για διάπραξη τελωνειακών παραβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί, κα­ τόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέ­ ρους, να προβαίνει σε εξακρίβωση, έλεγχο και έρευνες με σκοπό τη διαπίστωση των γεγονότων σχετικά με τις υπο­ θέσεις που εμπίπτουν στην παρούσα Συμφωνία και για τις οποίες είναι αρμόδια η αιτούμενη Διοίκηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε ειδικές περιπτώσεις, δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Τελωνειακής Διοίκησης του ενός Μέρους, με τη γραπτή συγκατάθεση της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, με την τήρηση των όρων όπως αυτοί καθορίζονται από την τελευταία, μπορεί να παρευρίσκε­ ται στο έδαφος της τελευταίας, σε έρευνες για παραβά­ σεις της τελωνειακής νομοθεσίας του αιτούντος Μέρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Υπάλληλοι της Τελωνειακής Διοίκησης του αιτούντος Μέρους που παρευρίσκονται στο έδαφος του αιτούμενου Μέρους, σύμφωνα με την παράγραφο 5, θα ενεργούν μό­ νο συμβουλευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα συμμε­ τέχουν ενεργά στην έρευνα, ούτε θα συναντώνται με άτο­ μα που ανακρίνονται ούτε θα λαμβάνουν μέρος σε οποι­ εσδήποτε έρευνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στις περιπτώσεις που η αιτούσα Διοίκηση υποβάλλει μία αίτηση συνδρομής την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέ­ ση να ικανοποιήσει, εναπόκειται στην αιτούμενη Διοίκηση να αποφασίσει για την ικανοποίησή της και πληροφορεί την αιτούσα Διοίκηση ως προς αυτό.

Άρθρο 7Αυτόβουλη συνδρομήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών παρέχουν α­ μοιβαία συνδρομή, χωρίς προηγούμενη αίτηση, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, όταν λαμβάνουν πληροφο­ ρίες που αφορούν: α) παράνομες ενέργειες, β) νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια τέτοιων ενεργειών, γ) εμπορεύματα που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντι­ κείμενο τελωνειακών παραβάσεων, δ) πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι έ­ χουν ανάμιξη σε τελωνειακές παραβάσεις, ε) μέσα μεταφοράς για τα οποία είναι γνωστό ή υπάρ­ χουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται σε τελωνειακές πα­ ραβάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ανωτέρω αυτόβουλη συνδρομή παρέχεται από τα Μέρη ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική ζημία στην οικονομία, τη δημό­ σια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια ή σε οποιοδήποτε άλλο ζωτικό συμφέρον του άλλου Μέρους, όπως η παράνομη διακίνηση όπλων, εκρηκτικών και πυρομαχικών, πυρηνι­ κού υλικού, ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ου­ σιών, αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων πολιτιστι­ κών θησαυρών.

Άρθρο 8Ελεγχόμενη παράδοσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, οι Τελωνεια­ κές Διοικήσεις των Μερών συμφωνούν να εφαρμόζουν τη μέθοδο της ελεγχόμενης παράδοσης, με σκοπό τον εντο­ πισμό των προσώπων που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μέθοδος της ελεγχόμενης παράδοσης μπορεί να ε­ φαρμοστεί είτε αφήνοντας το φορτίο ανέπαφο είτε με την κατάσχεση του φορτίου σε ένα ενδιάμεσο στάδιο είτε με την αφαίρεση του είτε με την αντικατάσταση του φορτίου εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών ορίζουν σε κά­ θε περίπτωση ελεγχόμενης παράδοσης τη μορφή και τα μέσα εφαρμογής της, καθώς και τις οικονομικές ρυθμί­ σεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα αποτελέσματα της μεθόδου της ελεγχόμενης πα­ ράδοσης θα γνωστοποιούνται αμοιβαία το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 9Τήρηση απορρήτουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την παροχή αμοιβαίας συνδρομής μπορούν να χρησιμοποιούνται α­ πό το λαμβάνον Μέρος μόνο για τους σκοπούς τους ορι­ ζόμενους από την παρούσα Συμφωνία και μόνο από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες. Αυτού του είδους οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται από το λαμβάνον Μέρος για άλλους σκοπούς μόνο μετά τη γραπτή συγκατάθεση του παρέχοντος Μέρους, ως προς αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατόπιν αίτησης του παρέχοντος Μέρους, οι επεξερ­ γασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφο­ ρίες που περιέρχονται στο άλλο Μέρος, βάσει της πα­ ρούσας Συμφωνίας, θεωρούνται απόρρητες από το λαμ­ βάνον Μέρος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Επεξεργασμένες πληροφορίες, έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται, βάσει της παρούσας Συμ­ φωνίας, υπάγονται στη χώρα παραλήπτη στον ίδιο βαθμό επίσημου απορρήτου που αυτή εφαρμόζει, όσον αφορά επεξεργασμένες πληροφορίες, έγγραφα και άλλες πλη­ ροφορίες που αποκτώνται στο έδαφός της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις περιπτώσεις που ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει της παρούσας Συμφω­ νίας, τα Μέρη παρέχουν την ίδια προστασία με εκείνη που εφαρμόζεται από το Μέρος που τα παρέχει σύμφωνα με τη ισχύουσα σε αυτό νομοθεσία.

Άρθρο 10Φάκελοι και έγγραφαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πρωτότυπα φακέλων, εγγράφων και άλλων στοιχεί­ ων ζητούνται μόνον εφόσον δεν αρκούν επικυρωμένα α­ ντίγραφα. Κατόπιν ειδικής αίτησης, αντίγραφα τέτοιων φακέλων, εγγράφων και άλλων στοιχείων επικυρούνται κατάλληλα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πρωτότυπα φακέλων, εγγράφων και άλλων στοιχεί­ ων που διαβιβάζονται, επιστρέφονται το συντομότερο δυ­ νατόν.

Άρθρο 11Εμπειρογνώμονες και μάρτυρεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί να ε­ ξουσιοδοτεί υπαλλήλους της, κατόπιν αίτησης της Τελω­ νειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να παρίστανται ως εμπειρογνώμονες ή μάρτυρες σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει η πα­ ρούσα Συμφωνία στο έδαφος του άλλου Μέρους και να προσκομίζουν φακέλους, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγρα­ φα αυτών, εφόσον είναι αναγκαία στις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει, εκ των προτέρων, να α­ ναφέρει επακριβώς τη δικαστική ή διοικητική αρχή ενώ­ πιον της οποίας πρέπει να παραστεί ο υπάλληλος και για ποιο ζήτημα και υπό ποια ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξε­ τασθεί ο υπάλληλος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αιτούσα Διοίκηση λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη προστασία της προσωπικής ασφάλειας των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της πα­ ραμονής τους στο έδαφός της και την τήρηση απορρήτου για τις καταθέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ­ θρου αυτού. Η μεταφορά και τα ημερήσια έξοδα των πα­ ραπάνω υπαλλήλων καλύπτονται από την αιτούσα Διοίκη­ ση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αίτηση για να παραστούν οι τελωνειακοί υπάλληλοι ως εμπειρογνώμονες και μάρτυρες θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Μερών.

Άρθρο 12Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περιπτώσεις που το Μέρος προς το οποίο απευ­ θύνεται η αίτηση συνδρομής θεωρεί ότι η ικανοποίηση της αίτησης μπορεί να επιφέρει βλάβη στην κυριαρχία του, στην ασφάλεια, στη δημόσια τάξη ή σε άλλους ση­ μαντικούς τομείς εθνικών του συμφερόντων ή να παρα­ βιάζει το εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρ­ ρητο, μπορεί να αρνηθεί την παροχή συνδρομής ή να υ­ παγάγει την ικανοποίηση της αίτησης στην τήρηση ορισμένων όρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση άρνησης παροχής συνδρομής, η αιτία της άρνησης θα δίδεται εγγράφως και χωρίς καθυστέρη­ ση στην αιτούσα Διοίκηση.

Άρθρο 13Τεχνική συνδρομήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Μέρη παρέχουν κάθε είδους συνδρομή το ένα στο άλλο σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης των υπαλ­ λήλων των Τελωνειακών τους Διοικήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για το σκοπό αυτόν κάθε Μέρος, στο πλαίσιο των δυ­ νατοτήτων του, δέχεται στα επαγγελματικά εκπαιδευτικά του προγράμματα και σεμινάρια που οργανώνει για τους τελωνειακούς του υπαλλήλους, στελέχη της Τελωνεια­ κής Διοίκησης του άλλου Μέρους, προκειμένου να βελ­ τιώσει το επαγγελματικό τους επίπεδο μέσω της εκπαί­ δευσης και της πρακτικής εξάσκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα Μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρία σχετικά με νέες μεθόδους και μέσα για την πρόληψη, διε­ ρεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων, καθώς και για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρ­ μάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και παρέχουν αμοιβαία ο­ ποιαδήποτε άλλης μορφής τεχνική συνδρομή με την α­ νταλλαγή επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων σχετικών με τους τελωνειακούς κανόνες και δια­ δικασίες.

Άρθρο 14Δαπάνες συνδρομήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε αξίωση για απόδοση δαπανών, τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, με εξαίρεση τις δαπάνες για μάρτυρες και την αμοιβή εμπειρογνωμόνων και διερμηνέ­ ων, οι οποίοι δεν είναι κυβερνητικοί υπάλληλοι, οι οποίες θα καλύπτονται από το αιτούν Μέρος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δαπάνες που θα μπορούσαν να προκληθούν κατά την εφαρμογή του άρθρου 13 της παρούσας Συμφωνίας υπόκεινται σε περαιτέρω διαβουλεύσεις μεταξύ των Τε­ λωνειακών Διοικήσεων.

Άρθρο 15Εφαρμογή της ΣυμφωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας είναι η Τελωνειακή Διοίκηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υφυπουργείο παρά τω Πρωθυπουρ­ γώ για τα Τελωνεία της Δημοκρατίας της Τουρκίας, οι ο­ ποίες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας για την αντι­ μετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία και, μετά από διαβουλεύσεις, εκδίδουν διοικη­ τικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας Συμφω­ νίας και προσπαθούν με κοινή συναίνεση να επιλύουν προβλήματα ή θέματα που ανακύπτουν στην ερμηνεία της Συμφωνίας ή κατά την εφαρμογή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Μέρη συμφωνούν να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά ετησίως με σκοπό την εξέταση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν συμφωνήσουν α­ μοιβαία γραπτώς ότι τέτοιες συναντήσεις δεν είναι ανα­ γκαίες.

Άρθρο 16Ισχύς της ΣυμφωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη γνω­ στοποιούν το ένα στο άλλο, με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, ότι αποδέχονται τους όρους της και ότι έ­ χουν εκπληρωθεί όλες οι εσωτερικές διαδικασίες για τη θέση της σε ισχύ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ για απεριό­ ριστο χρονικό διάστημα, θα τερματισθεί με γραπτή γνω­ στοποίηση ενός από τα Μέρη, μέσω της διπλωματικής ο­ δού, οπότε θα παύσει να ισχύει έξι (6) μήνες μετά την επί­ δοση τέτοιας γνωστοποίησης. Υπεγράφη εις διπλούν στην Αθήνα, στις 4 Φεβρουαρί­ ου 2000, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΣΜΑΗΛ ΤΖΕΜ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΕΚ 1279

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 28 Μαρτίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ