Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Θεματική Ενότητα: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Καθαρισμός πεδίων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/07/2009
Άρθρο VI/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
, ή σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ή άλλους, θα εφαρμόζεται επίσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου. Επιπλέον, οι χορηγίες προς τον ΕυρΟΔΔ ή τις δραστηριότητες του είναι ελεύθερες από άμεση ή έμμεση φορολογία και δασμών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, του ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος, παρακράτησης φόρου, και κάθε άλλων φόρων ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος και ο χορηγός
Άρθρο VI/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
θα παραγάγουν ή υπηρεσίες που τυχόν θα προσφέρουν κατά την επιδίωξη των σκοπών του: (α) θα απαλλάσσονται από όλους τους τωρινούς και μελλοντικούς άμεσους και έμμεσους φόρους και δασμούς, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι μόνον του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος, των τοπικών φόρων, παρακράτησης φόρου και κάθε άλλου φόρου ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων του τέλους απόκτησης
Σελίδα 1 από 1