Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Έτος: 2015
Θεματική Ενότητα: Τελωνειακά Θέματα
Καθαρισμός πεδίων
28 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2015
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2015
΄Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από :
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/01/2015
Θέμα: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/03/2015
την πραγματικότητα δεδομένου ότι πληρωτής είναι η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών που πραγματοποιεί την παράδοση (πώληση) και όχι το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το πλοίο ή το αεροσκάφος. Επιπλέον δε, η μη σωστή αποτύπωση του γεγονότος έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό είσπραξης από την εταιρεία εμπορίας
πετρελαιοειδών για φορολογικούς σκοπούς ( π.χ. έκπτωση ΦΠΑ εισροών).
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 18/02/2015
εισαγωγικών δασμών, λοιπών επιβαρύνσεων και του ΦΠΑ (που είναι χρεωμένα στο νέο παραστατικό) σύμφωνα με το άρθρο 35 του μέρους 4ου του [Ν. 1676/86] (Καθορισμός συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων). Άρθρο 7 Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ 1. Η μεταβίβαση των εμπορευμάτων (πρώτων υλών, ενδιαμέσων ή παράγωγων προϊόντων) μεταξύ υποκείμενων στο ΦΠΑ προσώπων εντός του καθεστώτος
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦΒ 5026599 ΕΞ 2015/2015 - «Κοινοποίηση του άρθρου 13 του ν.4346/2015 (Φ.Ε.Κ. 152/Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και της υπ’ αριθμ.ΔΕΦΚΦΒ5026381ΕΞ2015/16.12.2015 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για τηνεπιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»(Φ.Ε.Κ. 2785/Β ́)
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/12/2015
και η παροχή υπηρεσιών που συντελείται εντός του χώρου της φορολογικής αποθήκης απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Επιπλέον με τη δήλωση (Δ.Ε.Φ.Κ.) που υποβάλλεται συνεπεία της εξόδου των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη εισπράττεται ο αναλογών, βάση του[ άρθρου 19 του ν.2859/00], ΦΠΑ και διενεργείται η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ( άρθρο 30 [ν.2859/00], άρθρο 109 [ν.2960/01], Δ.758/397/02
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/07/2015
επιβαρύνσεων καθώς και του ΦΠΑ βάσει του[ άρθρου 20 του Ν. 2859/2000] «Κώδικας ΦΠΑ» δηλ. βάσει του τιμολογίου της τελευταίας μεταβίβασης, του ποσού του δασμού και των λοιπών παρεπομένων εξόδων της εισαγωγής. Σε περιπτώσεις εργασιών τελειοποίησης για λογαρισμό εντολέα εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα (εργασίες φασόν), οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε είσπραξη του ΦΠΑ βάσει του ιδίου ως άνω άρθρου δηλ. βάσει
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 16/12/2015
, υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο από τον υπόχρεο Δήλωση Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.), με την οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ο Ε.Φ.Κ. και οι λοιπές επιβαρύνσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του ν.2960/01. Με την ανωτέρω δήλωση διενεργείται και η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις του ν.2859/00 αλλά και το σχετικό κανονιστικό
Τύπος εγγράφου: Απόφαση Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2015
ΘΕΜΑ: «Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών ».
Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων φορέων και τελωνειακών αρχών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Α) Γενικές παρατηρήσεις ως προς τον εφαρμοζόμενο συντελεστή Φ.Π.Α. και τη δασμολογική κατάταξη
Για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/04/2015
κατανάλωσης και τον ΦΠΑ από: α) το Γενικό Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (HQ NDC-GR) και β) από τα αλλοδαπά μέλη του Επιτελείου, καθώς και τα εξαρτώμενα από αυτά πρόσωπα, που είναι οι καθορισθείσες με την ως άνω παράγραφο 6 του συνημμένου Παραρτήματος του
Σελίδα 1 από 2