Επιλογές
Λέξη-κλειδί: απόβλητα
Καθαρισμός πεδίων
104 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 16/05/2013
Σχετ.: Το με αριθμό πρωτ. ………………………….. έγγραφό σας Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, και κατόπιν προφορικών διευκρινήσεων η εταιρεία ……………………………….. (Α.Φ.Μ. …………………), η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στη Ρόδο, αναλαμβάνει, την συλλογή επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα, την μεταφορά τους
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/02/2011
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (συνημμένο 1, ενοποιημένη έκδοση 16-5-2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του με Κα

Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/10/2015
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που λειτουργούν ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), με βάση τις διατάξεις του
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/02/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μια ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει από διαδικα- σία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν εί- ναι η παραγωγή αυτού του στοιχείου, μπορεί να θεωρεί- ται ότι δεν συνιστά απόβλητο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11, αλλά υποπροϊόν μόνον ε- άν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της ουσίας ή του α- ντικειμένου, β) η ουσία ή το αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με βάση τους όρους που ορίζονται στην παράγρα- φο 1, μπορεί να λαμβάνονται μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καθορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου συγκεκριμένες ουσίες ή αντι- κείμενα να μπορούν να θεωρηθούν υποπροϊόντα και όχι απόβλητα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται με απόφαση της Ευρωπαϊ- κής Επιτροπής και τίθενται αυτόματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ορισμένα προσδιορισμένα απόβλητα παύουν να α- ποτελούν απόβλητα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 11, εάν έχουν υποστεί εργασία ανάκτησης, περιλαμβανομένης της ανακύκλωσης, και πληρούν ειδι- κά κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με τους ακόλου- θους όρους: α) η ουσία ή το αντικείμενο χρησιμοποιείται συνήθως για συγκεκριμένους σκοπούς, β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τί- θεται αυτόματα σε ισχύ, καθορίζεται, βάσει της παρα- γράφου 1, εάν ένα απόβλητο παύει να αποτελεί απόβλη- το κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Ο αποχαρακτηρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορεί να γίνεται με αραίωση ή ανάμειξη για τη μεί- ωση των αρχικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο χαμηλότερο των οριακών τιμών για το χαρα- κτηρισμό των αποβλήτων ως επικίνδυνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα απόβλητα, τα οποία παύουν να αποτελούν από- βλητα σύμφωνα με την παράγραφο 1, παύουν επίσης να αποτελούν απόβλητα και για τους σκοπούς της ανάκτη- σης και ανακύκλωσης που αναφέρονται στο [ν. 2939/ 2001], σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευ- ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμμα- τα συσκευασίας (EEL 365/10/31.12.1994
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Ο κατάλογος αποβλήτων (Απόφαση 2000/532/ΕΚ, EE L 204/37/21.7.1998, όπως έχει τροποποιηθεί) περι- λαμβάνει τα επικίνδυνα απόβλητα και λαμβάνει υπόψη την προέλευση και τη σύνθεση των αποβλήτων, καθώς και, εφόσον απαιτείται, τις οριακές τιμές συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών. Ο κατάλογος αποβλήτων είναι δε- σμευτικός όσον αφορά στον προσδιορισμό των αποβλή- των που πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 14
Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως: α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον α- έρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα, β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές, και γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοπο- θεσίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 15
Κόστος Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κό- στος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό πα- ραγωγό των αποβλήτων και τον τρέχοντα ή τους προη- γούμενους κατόχους αποβλήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η χώρα υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων ανάκτησης σύμμεικτων αστικών α- ποβλήτων, τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, συ- μπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή καλύπτει και τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα από άλλους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Κατά παρέκκλιση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το δίκτυο σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο που να ε- πιτρέπεται στη χώρα να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης των απο- βλήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβανο- μένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανά- γκης για ειδικευμένες εγκαταστάσεις για ορισμένους τύ- πους αποβλήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το προαναφερόμενο δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση των αποβλήτων ή την ανάκτηση των αποβλήτων που α- ναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστά- σεις, με τη χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθό- δων και τεχνολογιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψη- λό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δη- μόσιας υγείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κατά τη συλλογή, τη μεταφορά και την προσωρινή αποθήκευσή τους, τα επικίνδυνα απόβλητα συσκευάζο- νται και σημαίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ακόλουθες διατάξεις: α) Το [ν. 1741/1987] με θέμα την Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) (Α΄ 225), όπως έχει αναθεωρηθεί από την υπ’ αριθ. 50941/40/1990 (Β΄ 104) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα απόβλητα στο εσω- τερικό της χώρας, συνοδεύονται από έγγραφα αναγνώ- ρισης, που μπορεί να υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή, και τα οποία περιέχουν τα ενδεδειγμένα δεδομένα που εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΒ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 18/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα άρθρα 17, 20, 30 και η παράγραφος 6 του άρθρου 38 του παρόντος δεν εφαρμόζονται στα αναμεμειγμένα απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 18/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα άρθρα 17 και 20 δεν εφαρμόζονται στα επί μέ- ρους κλάσματα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά, μέχρις ότου γίνουν δεκτά για συλλογή, διάθεση ή ανάκτηση από οργανισμό ή επιχείρηση που έ- χει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τα ορι- ζόμενα στα άρθρα 36 ή 42.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 19/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που πραγματοποι- ούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, οι μεσίτες και οι έμποροι, κα- θώς και οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που παράγουν ε- πικίνδυνα απόβλητα υπόκεινται σε κατάλληλες περιοδι- κές επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 19/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι επιθεωρήσεις που αφορούν τις εργασίες συλλο- γής και μεταφοράς καλύπτουν την προέλευση, τη φύση, την ποσότητα και τον προορισμό των συλλεγόμενων και μεταφερόμενων αποβλήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36, οι παραγωγοί επικίν- δυνων και λοιπών αποβλήτων, οι εταιρείες που συλλέ- γουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελ- ματική βάση ή ενεργούν ως έμποροι και μεσίτες επικίν- δυνων αποβλήτων, τηρούν χρονολογικά αρχεία με τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση και, ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα αρχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα διατηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη. Ωστόσο, οι οργανισμοί και επι- χειρήσεις, που μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, υπο- χρεούνται να τηρούν τα έντυπα αναγνώρισης, όπως αυ- τά ορίζονται στο άρθρο 10 της κ.υ.α. 13588/725/2006 (B΄ 383), επί τουλάχιστον δώδεκα μήνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα δικαιολογητικά της εκτέλεσης των εργασιών δια- χείρισης αποβλήτων χορηγούνται κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών ή ενός προηγούμενου κατόχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οργανισμοί και επιχειρήσεις, που μεταφέρουν μη ε- πικίνδυνα απόβλητα υποχρεούνται να τηρούν τα σχετικά αρχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα ο- ποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ποσό- τητες, τη φύση (κωδικός ΕΚΑ), την προέλευση και, ανά- λογα με την περίπτωση, τον τρόπο μεταφοράς, τον τελι- κό αποδέκτη και τη μέθοδο επεξεργασίας, για τουλάχι- στον δύο έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ- πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει ανά τριετία την Ευρωπαϊκή Επιτρο- πή για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του παρόντος νόμου, δια της υποβολής τομεακής έκθεσης σε ηλεκτρονική μορφή. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επί- σης πληροφορίες για τη διαχείριση των αποβλήτων ελαί- ων και για την επιτευχθείσα πρόοδο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των αρχών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και των άρθρων 14, 16 και 29, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το κάθε φο- ρά συναρμόδιο Υπουργείο, εκπονεί σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για κάθε ρεύμα αποβλήτων ή για σύνολο ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της γεωγραφικής επικράτειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων περιλαμβάνουν ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της περιβαλλοντικά υγιούς προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων και αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο ή σχέδια θα υποστη- ρίξει την υλοποίηση των στόχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα Σχέδια Διαχείρισης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: (α) τον τύπο, την ποιότητα και την πηγή των παραγό- μενων στη χώρα αποβλήτων, τα απόβλητα που είναι πι- θανόν να αποσταλούν από ή προς την επικράτεια και α- ξιολόγηση της μελλοντικής τάσης εξέλιξης των ρευμά- των αποβλήτων, (β) τα υφιστάμενα προγράμματα συλλογής αποβλήτων και τις μεγάλες εγκαταστάσεις διάθεσης και ανάκτησης, καθώς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τα από- βλητα που ορίζονται στα άρθρα 5 και 15 του [ν. 2939/2001] (άρθρο 14 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, EEL 365/10/31.12.1994), όπως τροποποιήθηκε με το [ν. 3854/2010] και τη στρατηγική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Τα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα- τικής Αλλαγής εκπονεί, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 29, προγράμματα πρόλη- ψης δημιουργίας αποβλήτων και επεξεργάζεται κατευ- θύνσεις, ούτως ώστε τα προγράμματα αυτά να ενσωμα- τωθούν στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων του άρθρου 22. Κατά την ενσωμάτωση των προγραμμάτων σε σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, προσδιορίζονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στα Προγράμματα που προβλέπονται στην παρά- γραφο 1 τίθενται στόχοι για την πρόληψη της δημιουρ- γίας αποβλήτων, περιγράφονται τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης και γίνεται αξιολόγηση των παραδειγμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV ή άλ- λων ενδεδειγμένων μέτρων. Τα μέτρα πρέπει να απο- σκοπούν στην αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομι- κής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ B΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλή- των ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργα- νισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργα- σίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ι- διωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 29.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ B΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό ή κάτοχο σε ένα ή περισσότερα νομικά πρό- σωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για προκα- ταρκτική επεξεργασία, αυτό δεν συνεπάγεται, κατά γενι- κό κανόνα, απαλλαγή από την ευθύνη για τη διεξαγωγή μιας εργασίας πλήρους ανάκτησης ή διάθεσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ B΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη, η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτη- σης αποβλήτων, λαμβάνονται νομοθετικά και μη νομοθε- τικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατα- σκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισά- γουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν δι- ευρυμένη ευθύνη παραγωγού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ B΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης για τη διαχείριση των α- ποβλήτων, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 24, και με την επιφύλαξη της ειδικής υφιστάμενης νομοθεσίας για τις κατηγορίες αποβλήτων και τα προϊόντα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ B΄/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ο παραγωγός ή ο κάτοχος των αποβλήτων υποβάλ- λει τα απόβλητα, κατά προτεραιότητα, σε εργασίες ανά- κτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 29 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ B΄/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Εφόσον απαιτείται συμμόρφωση προς την παράγρα- φο 1 και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτη- σης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και, εάν είναι ε- φικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής ά- ποψης, δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ B΄/Άρθρο 27/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
επαναχρησιμοποίησης και ε- πισκευής, τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προ- μηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων. Λαμβάνει επίσης μέτρα για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για το σκοπό αυτόν καθιερώνει χωριστή συλλογή αποβλήτων όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλ- λοντικά και οικονομικά εφικτό και ενδεδειγμένο για να ε- πιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντί- στοιχους τομείς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ B΄/Άρθρο 27/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος και τη μετάβαση σε μια Κοινωνία Ανακύκλωσης, με υψηλό επί- πεδο αποδοτικότητας των πόρων, λαμβάνονται τα ανα- γκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη των ακό- λουθων στόχων: α) έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμο- ποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, ό- πως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ B΄/Άρθρο 33
Συνεργασία Η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας α- ποβλήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23, μπορεί να γί- νεται και σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Ευρω- παϊκή Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ B΄/Άρθρο 34/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ- πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων που αναφέρο- νται στα άρθρα 22 και 23, μόλις αυτά εγκριθούν, και για τυχόν ουσιαστικές αναθεωρήσεις των σχεδίων και των προγραμμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ Γ΄/Άρθρο 35/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) κα- θορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Α- ποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των απο- βλήτων, το οποίο προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέ- τρα. Για ορισμένα ρεύματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ Γ΄/Άρθρο 35/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) (α) Για κάθε Περιφέρεια καταρτίζεται Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Το ΠΕΣΔΑ α- ποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συ- νόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία Περι- φέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ Γ΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
της Μελέτης Περιβαλλο- ντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), εκτός από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή, σύμφωνα με την[ παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.1650/1986], όπως τροποποιήθηκε με το [ν. 3010/2003] (Α΄ 91) και το [ν. 4014/2011] (Α΄ 209), αποτυπώνεται τεκμηριωμένα η διαχείριση αποβλήτων, με έμφαση στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των α- ποβλήτων που παράγονται ή υποβάλλονται σε εργασίες επεξεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ Γ΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Εάν η αρμόδια υπηρεσία θεωρεί ότι η προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων δεν είναι σύμ- φωνη προς το άρθρο 14 του παρόντος ή δεν είναι περι- βαλλοντικά αποδεκτή για άλλους λόγους του παρόντος νόμου, αρνείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της την έκδοση της εκάστοτε Α.Ε.Π.Ο..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ Γ΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η συλλογή και μεταφορά αποβλήτων δεν υπόκειται σε έκδοση Α.Ε.Π.Ο. και άδεια λειτουργίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εκδίδεται ενιαία άδεια συλλογής και μετα- φοράς. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, συμπερι- λαμβανομένων των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων σύμφωνα με την κ.υ.α. 37591/2031/2003 (Β΄ 1419), η ά- δεια συλλογής-μεταφοράς χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες είτε του Υπουργείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ Δ΄/Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως επι- χείρηση ή οργανισμός, των οποίων οι δραστηριότητες α- φορούν την παραγωγή, κατοχή ή την πραγματοποίηση εργασιών διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 11, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στο περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου και ειδικότερα των άρθρων 14 και 29, καθώς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ Δ΄/Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Όταν οι Δήμοι ή τα συνιστώμενα από τους Οργανι- σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) νομικά πρόσωπα για τη διαχείριση αποβλήτων, σύμφωνα με το[ άρθρο 30 του ν. 3536/2007] (Α΄ 42), χρησιμοποιούν Χώρους Ανεξέ- λεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), επιβάλλεται, εις βάρος του οικείου Δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων, χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται σύμφωνα με το[ άρθρο 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ Ε΄/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των εκάστοτε συ- ναρμόδιων Υπουργών, σε εφαρμογή του άρθρου 23, κα- θορίζονται τα ειδικότερα μέτρα και οι όροι για τη διαχεί- ριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων. Ιδίως: α) Μπορεί, με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΚ) α- ριθ. 1013/2006 (ΕΕ L 190/1/12.7.2006) να ορίζονται οι προϋποθέσεις ευθύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ Ε΄/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε εφαρμογή του άρ- θρου 14, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώ- μη της Επιτροπής του άρθρου 40, μπορεί να χαρακτηρί- ζεται ως επικίνδυνο ένα απόβλητο, ακόμη και αν δεν πε- ριλαμβάνεται ως τέτοιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ Ε΄/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
) να μειώνεται η παραγόμενη ποσότητα των αποβλή- των και οι αντίστοιχες επιπτώσεις στο περιβάλλον τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά τη συνακόλουθη χρήση των προϊόντων, β) να εξασφαλίζεται ότι η ανάκτηση και η διάθεση των προϊόντων που έχουν καταστεί πλέον απόβλητα, πραγ- ματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 29 και ιδίως μέτρα για: αα) την ανάπτυξη, παραγωγή και τη διάθεση στην αγο- ρά προϊόντων, τα οποία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ Ε΄/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρ- θρο 14, β) η ιχνηλασιμότητα, από την παραγωγή έως τον τελι- κό προορισμό, καθώς και ο έλεγχος των επικίνδυνων α- ποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρμόδιων Υπουρ- γών, μπορεί η κοινή απόφαση να επεκτείνεται σε ειδικό- τερα θέματα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΜΕΡΟΣ Ε΄/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πε- ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε ε- φαρμογή των άρθρων 24, 25 και 26, καθορίζονται τα ειδι- κότερα μέτρα και οι όροι για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 40
Γνωμοδοτική επιτροπή καταλόγου αποβλήτων Συνιστάται άμισθη γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία συ- γκροτείται από εξειδικευμένους επιστήμονες, εκπροσώ- πους της Δημόσιας Διοίκησης και εκπροσώπους επιστη- μονικών φορέων. Η εν λόγω Επιτροπή υπάγεται στο Υ- πουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής και γνωμοδοτεί σε θέματα του Καταλόγου Απο- βλήτων προς την αρμόδια υπηρεσία του εν λόγω
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 41
Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) Έως το 2015, το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιο- λογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστον, στο 5% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλή- των και έως το 2020, κατ’ ελάχιστον, στο 10% του συνο- λικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Καθιερώνεται ηλεκτρονικό σύστημα συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, στο οποίο εισάγονται, μέ- σω διαδικτύου, από τους υπόχρεους οι Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγών Αποβλήτων του εδαφίου γ΄ της παραγρά- φου 4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 από- φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στο ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να καταχωρούνται και δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς, καθώς και διασυνοριακής μεταφοράς των αποβλήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) τα απόβλητα που κατα- τάσσονται στους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ: 20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07 17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας και δραστηριοτήτων που αφορούν εργασίες διαχείρισης αποβλήτων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄/Άρθρο 55/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ως εξής: «Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργού- νται για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β α- ντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα: α. όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση απο- βλήτων, η έννοια της οποίας προσδιορίζεται στις διατά- ξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στο πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, όπως ισχύει, β. η έγκριση επέμβασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄/Άρθρο 57/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
- ναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια- σμού της οικείας Περιφέρειας. γ) 1. Στην υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κ.υ.α. αντικαθί- σταται ο ορισμός του «επικινδύνου αποβλήτου» από τον ορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 11, όπως αυτό συμπληρώνεται και με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου. Επίσης καταργούνται οι άδειες μεταφόρτωσης, αποθή- κευσης και επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄/Άρθρο 64
Συμβουλίων των ΦΟΔΣΑ Τα δημοτικά συμβούλια εντός είκοσι ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκλέγουν τους αιρε- τούς αντιπροσώπους των δήμων στα διοικητικά συμβού- λια ή τη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση ανώνυμης εται- ρείας Ο.Τ.Α. των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στε- ρεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του[ άρθρου 246 του ν. 3463/2006] προκειμένου περί συν- δέσμων ή τις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
- σεις έτσι ώστε οι σχετικές επιχειρήσεις ή βιομηχανικοί κλάδοι να καταρτίσουν τα δικά τους σχέδια ή στόχους πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων ή να διορθώσουν τα προϊόντα ή τις συσκευασίες που παράγουν απόβλητα. 10. Προαγωγή αξιόπιστων συστημάτων περιβαλλοντι- κής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του EMAS και του ISO 14001. Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις κατανά- λωσης και χρήσης: 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Ανάπτυξη αποτελεσματικών και χρήσιμων δεικτών για τις περιβαλλοντικές πιέσεις που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων με στόχο τη συμβολή στην πρό- ληψη παραγωγής αποβλήτων σε όλα τα επίπεδα, από τις συγκρίσεις προϊόντων σε κοινοτικό επίπεδο μέχρι δρά- σεις που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών και μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις σχεδια- σμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Παροχή πληροφοριών για τεχνικές πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών από τη βιομηχανία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Οργάνωση της εκπαίδευσης των αρμόδιων αρχών ό- σον αφορά την εισαγωγή των απαιτήσεων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων στις άδειες που εκδίδονται δυ- νάμει της παρούσας Οδηγίας και της Οδηγίας 96/61/ΕΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Ένταξη μέτρων πρόληψης της παραγωγής αποβλή- των σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην Οδηγία 96/61/ΕΚ. Ανάλογα με την περίπτωση, στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται και αξιολογήσεις ή σχέδια πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 12/08/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με το παρόν Διάταγμα προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 «περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων» (ΕΕ L 199/02.08.2011).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ο σκοπός του Διατάγματος είναι: α. H συμπλήρωση και διεύρυνση του υπάρχοντος εθνικού νομικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου (εφεξής «το εθνικό πλαίσιο») για τη διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να αποφευχθεί αδικαιολόγητη και περιττή επιβάρυνση των επερχόμενων γενεών. β. H συμπλήρωση και διεύρυνση του υπάρχοντος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια: α) της διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων, όταν τα αναλωθέντα καύσιμα προκύπτουν από μη στρατιωτικές δραστηριότητες, β) της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους, όταν τα ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν από μη στρατιωτικές δραστηριότητες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το Διάταγμα δεν εφαρμόζεται: α) στα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας που μπορεί να είναι ραδιενεργά και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 39624/2209/Ε103/25−09−2009, «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15 Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Το παρόν Διάταγμα δεν επηρεάζει το δικαίωμα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ή επιχείρησης του εν λόγω κράτους μέλους, να επιστρέψει ελληνικής προέλευσης ραδιενεργά απόβλητα, μετά την επεξεργασία τους, στο Ελληνικό Κράτος στις περιπτώσεις, στις οποίες: α) ραδιενεργά απόβλητα αποστέλλονται από το Ελληνικό Κράτος στο κράτος μέλος ή σε επιχείρηση κράτους μέλους, προς επεξεργασία, β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1/Άρθρο 3
Ορισμοί Για τους σκοπούς του Προεδρικού Διατάγματος: α) ως «παύση λειτουργίας» νοείται η περάτωση όλων των λειτουργιών σε ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την τοποθέτηση των αναλωθέντων καυσίμων ή των ραδιενεργών αποβλήτων σε εγκατάσταση διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των τελικών τεχνικών ή άλλων εργασιών που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η εγκατάσταση θα είναι μακροπρόθεσμα ασφαλής, β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), καθορίζεται η εθνική πολιτική για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Η εθνική πολιτική εξασφαλίζει ότι: α) η διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Σε περίπτωση που ελληνικής προέλευσης ραδιενεργά απόβλητα αποστέλλονται από το Ελληνικό Κράτος για επεξεργασία σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, η τελική ευθύνη για την ασφαλή και υπεύθυνη διάθεση αυτών των υλικών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποβλήτων που παράγονται ως υποπροϊόντα, παραμένει στον εκάστοτε αρμόδιο για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργό. Την εποπτεία της ασφαλούς και υπεύθυνης διάθεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι βασικές αρχές της εθνικής πολιτικής, οι οποίες είναι δεσμευτικές, είναι οι ακόλουθες: α) η παραγωγή ραδιενεργών αποβλήτων τηρείται στο ελάχιστο επίπεδο που είναι λογικά εφικτό, ως προς την ενεργότητα και τον όγκο, μέσω κατάλληλων μέτρων σχεδιασμού καθώς και πρακτικών λειτουργίας και αποξήλωσης, συμπεριλαμβανομένων της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, β) λαμβάνονται υπόψη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
H διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στο Ελληνικό Κράτος πραγματοποιείται εντός της επικράτειάς του, εκτός εάν αυτά προορίζονται να αποσταλούν στο εξωτερικό και κατά τη στιγμή της αποστολής έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ) μεταξύ του Ελληνικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού και των συναρμόδιων Υπουργών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Ε.Ε.Α.Ε. θεσπίζεται, τροποποιείται ή συμπληρώνεται το εθνικό νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο («εθνικό πλαίσιο») για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Το εθνικό πλαίσιο κατανέμει τις ευθύνες μεταξύ των φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
της ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων και του πληθυσμού, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η αποφυγή περιττής επιβάρυνσης των επερχόμενων γενεών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Ε.Ε.Α.Ε.: α) είναι λειτουργικώς διαχωρισμένη από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό που σχετίζεται με την προαγωγή ή τη χρήση πυρηνικής ενέργειας ή ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής ηλεκτρισμού και των εφαρμογών ραδιοϊσοτόπων ή με τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να διασφαλίζεται πραγματική ανεξαρτησία από αθέμιτη επιρροή στα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και/ή δραστηριοτήτων διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων βαρύνει τον κάτοχο της άδειας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι κάτοχοι άδειας, υπό τον έλεγχο της Ε.Ε.Α.Ε., αξιολογούν κατά τακτά χρονικά διαστήματα, επιβεβαιώνουν και βελτιώνουν συνεχώς στο βαθμό του εφικτού, την ασφάλεια της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων με συστηματικό και επαληθεύσιμο τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάλληλη αξιολόγηση της ασφάλειας και άλλα επιχειρήματα και αποδεικτικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ποιότητας. Τα συστήματα αυτά παρέχουν την προσήκουσα προτεραιότητα στην ασφάλεια κατά τη συνολική διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Η Ε.Ε.Α.Ε. είναι αρμόδια να ελέγχει, σε τακτά χρονικά διαστήμτα, τα παραπάνω συστήματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Οι κάτοχοι άδειας διαθέτουν και διατηρούν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όσον αφορά την ασφάλεια της διαχείρισης των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 8
Εμπειρογνωμοσύνη και δεξιότητες Όλοι οι φορείς, που κατέχουν αρμοδιότητες ή ασκούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, διασφαλίζουν την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στο προσωπικό τους και προωθούν δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα και την ανάπτυξη για την κάλυψη των αναγκών του εθνικού προγράμματος, με σκοπό την απόκτηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 9
Οικονομικοί πόροι Όλοι οι φορείς, που κατέχουν αρμοδιότητες ή ασκούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, διασφαλίζουν την διαθεσιμότητα επαρκών οικονομικών πόρων, σε περίπτωση που αυτοί απαιτηθούν, για την εφαρμογή του αναφερομένου στο άρθρο 11 εθνικού προγράμματος, ιδίως δε για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ο εκάστοτε αρμόδιος για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργός, και οι συναρμόδιοι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διατίθεται στους εργαζομένους και το ευρύ κοινό η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Η Ε.Ε.Α.Ε. ενημερώνει σχετικά το κοινό στους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ο εκάστοτε αρμόδιος για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργός, και οι συναρμόδιοι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να δίδεται στο κοινό η δυνατότητα για ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, σύμφωνα με την εθνική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Ε.Ε.Α.Ε. μεριμνά για την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο στοιχείο α της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος, εθνικού προγράμματος, το οποίο καλύπτει όλους τους τύπους αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους, καθώς και όλα τα στάδια της διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων από την παραγωγή έως και τη διάθεσή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το εθνικό πρόγραμμα, όπως αυτό προβλέπεται στο στοιχείο α της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η αναφερόμενη στο άρθρο 4 εθνική πολιτική για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, ώστε να εκπληρούται ο σκοπός του παρόντος Διατάγματος, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Τους συνολικούς στόχους της εθνικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3/Άρθρο 13
Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 4, παράγραφος 1 και του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 5, παράγραφος 1, η ασφαλής διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της Ε.Ε.Α.Ε., σύμφωνα με την εθνική πολιτική του άρθρου 4 και τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94/25−1−2001 «Έγκριση
Νόμος 4819/2021 - Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/07/2021
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/06/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 61/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήμους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων, θεωρούνται νόμιμες μέχρι τη λήξη τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 61/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του [π.δ. 60/2007] (Α΄ 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. ([ν. 3463/2006]). Με αιτιολογημένη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 55/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
αποβλήτων, η διαχείριση αυτή ανατίθεται στον ενιαίο σύνδεσμο, β. Εντός ενός μηνός από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 6 του παρόντος, εκδίδεται πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία αναφέρονται οι συγχωνευόμενοι φορείς της προηγούμενης παραγράφου, η επωνυμία του νέου συνδέσμου, η διοίκηση, η έδρα, η διάρκεια και οι πόροι αυτού, η οποία δημοσιεύεται
ΝΟΜΟΣ 4555/2018 - Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/07/2018
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 227/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι ΦΟΔΣΑ είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για: Την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης σύμφωνα με το[ άρθρο 29 του ν. 4042/2012] (Α΄24) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο ΠΕΣΔΑ. Ειδικότερα είναι αρμόδιοι για: α. Την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων. β. Την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επε- ξεργασίας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 228/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού έχουν τις εξής αρμοδιότητες: α. την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Δι- αχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) της παρ. γ΄ του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 51373/4684/2015 (Β΄2706) στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου που απο- τελεί τη βάση των συμβάσεων που συνάπτει ο δήμος με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το ΤΣΔΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 243/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το αντισταθμιστικό όφελος αυτό δαπανάται για τις δράσεις της παραγράφου 2 του παρόντος μέσα σε πέντε (5) έτη από την καταβολή του στον οικείο δήμο και υπο- βάλλεται ετησίως έκθεση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 225/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι δήμοι των περιφερειών της ηπειρωτικής χώρας, πλην της περιφέρειας Αττικής, συνιστούν Φορείς Δια- χείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με τη μορφή συνδέσμου είτε ως επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. με τη μορφή ανώνυμης εται- ρείας του άρθρου 236 του παρόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και με το άρθρο 245.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 225/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
) Σε κάθε ΦΟΔΣΑ συμμετέχουν, πλέον του ενός δήμοι, όμοροι και ανήκοντες είτε στην ίδια Περιφερειακή Ενό- τητα είτε σε διαφορετικές αλλά όμορες, Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας περιφέρειας. γ) Κάθε δήμος συμμετέχει σε έναν μόνο ΦΟΔΣΑ. δ) Εντός των διοικητικών ορίων ενός από τους δήμους- μέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ έχει προβλεφθεί τουλάχιστον ένας χώρος υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) αποβλήτων και τουλάχιστον μία
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 227/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Αν λειτουργεί μόνον ένας ΦΟΔΣΑ του άρθρου 225 εντός των ορίων μίας περιφέρειας, αυτός έχει την αρμοδι- ότητα της εκπόνησης και υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της εν λόγω περιφέρειας, σύμφωνα με το[ άρθρο 35 του ν. 4042/2012].
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 243/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι ΦΟΔΣΑ καταβάλλουν στους δήμους που φιλο- ξενούν, ή επιβαρύνονται από τη λειτουργία εγκαταστά- σεων μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής, Κατηγορίας Α1 και Α2, σύμφωνα με την αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι- κής Αλλαγής, αντισταθμιστικό όφελος ύψους ενός τοις εκατό (1%) κατ’ ελάχιστον, επί των εσόδων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 237/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
) την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας, γ) τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύ- κλωσης - ανάκτησής τους και δ) την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 242/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα δημοτικά συμβούλια των δήμων - μελών του ΦΟΔΣΑ ο ετήσιος απολογισμός και προγραμματισμός της επόμενης χρο- νιάς με βάση το οικείο ΠΕΣΔΑ και εισάγεται ως θέμα στην αμέσως επόμενη ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμ- βουλίου. Αποστέλλεται, επίσης, στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 245/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κυριότητα των ακινήτων, των έργων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, των οποίων η χρηματοδότηση προήλθε από δημόσιους και κοινοτικούς πόρους, και των οποίων η αρμοδιότητα λειτουργίας ανήκε σε σύνδεσμο ή εταιρεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή σε Δήμο ή σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ., περιέρχεται
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 245/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13
Οι φορείς των παραγράφων 1, 4 και 5 του παρό- ντος μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών τροποποί- ησης των συστατικών τους πράξεων ή της συγχώνευσής τους, συνεχίζουν τη λειτουργία τους ασκώντας τις αρ- μοδιότητές της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, λαμβάνοντες όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνώντας για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών τους και την παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεών
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 232/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαγορεύεται να: α) δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν άμεσα ή έμμε- σα σε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής που δρα- στηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του[ ν. 1599/1986] (Α΄ 75) στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, β) συμμετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 228/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, γ. στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρ- τωσης Αποβλήτων ΣΜΑ μέχρι και Β΄ κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των προβλέ- ψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, δ. στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξερ- γασίας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 239/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Αν οι ΦΟΔΣΑ συνάπτουν συμβάσεις σύμπραξης σύμφωνα με την [παρ. γ1 του άρθρου 17 του ν. 3389/2005] (Α΄232) ασκούν την αρμοδιότητα της παρ. 1α του άρ- θρου 17 του ν. 4071/2012, ώστε οι ετήσιες εισφορές των δήμων να ορίζονται σε ύψος που εξασφαλίζει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ από τη σύμβαση σύμπραξης και να υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο με τιμή ανά τόνο αποβλήτων ίση
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 225/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Στις περιφέρειες που, μετά την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος υφίστανται ή συσταθούν πέραν του ενός ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, συνιστώνται υπο- χρεωτικά σύνδεσμοι οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού, με την ονομασία «Φορείς Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (εφεξής «ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ») και μέλη, το σύνολο των δήμων της οικείας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/ΤΜΗΜΑ Γ΄/Άρθρο 182/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιο- μάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιο- ποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων. γ) Προμήθεια ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. δ) Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/04/2012
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι δήμοι των περιφερειών Ιονίων Νήσων και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ή οι υφιστάμενοι σύνδεσμοι, επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, είναι πλέον αρμόδιοι μόνο για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ της περιφέρειάς τους και για όσα θέματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων δήμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. Σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Στο πρώτο εδάφιο του[ άρθρου 42 του ν. 3979/2011] μετά τη λέξη «ΑΣΑ» προστίθενται οι λέξεις «σύμφωνα με τις προβλέψεις του περιφερειακού σχεδίου στερεών αποβλήτων» και το δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
α. Οι ετήσιες εισφορές των δήμων που συμμετέχουν στον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ανάλογα με τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν στους δήμους αυτούς και διακινούνται κάθε έτος μέσω του συστήματος διαχείρισης. Για τον υπολογισμό ισχύουν οι διατάξεις του[ άρθρου 9 του ν. 3854/2010
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ΦΟΔΣΑ παραχωρούν, υποχρεωτικά, στον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ κατά χρήση, τις εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων που διαχειρίζονται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που εξυπηρετούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις. β. Οι ανωτέρω φορείς μέχρι τη συγχώνευσή τους στον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ, ή την παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεών τους σε αυτόν, συνεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται, σε κάθε μια από αυτές, σύνδεσμος, ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η συγχώνευση των ανωτέρω φορέων ή η παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από την αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία: Εντός ενός μηνός από τη
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Οι δήμοι που ασκούσαν και αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, παραχωρούν στον οικείο περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ και χωρίς κανένα αντάλλαγμα, τη χρήση των πάγιων εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων, καθώς
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/06/2010
ΜΕΡΟΣ Ε΄/Άρθρο 210/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ο σχεδιασμός της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο περιφέρειας.
ΜΕΡΟΣ Ε΄/Άρθρο 211/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποί- ηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχε- τικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργα- σίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφι- στάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) εντός της χω- ρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής.
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 104/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 206 παρ. 6 του παρόντος οι σύνδεσμοι και οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν συ- σταθεί ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσμο, σύμ- φωνα με τη διαδικασία της παρ. 6, στον οποίο συμμετέ- χουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών ε- νοτήτων της περιφέρειας σύμφωνα
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 94/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
επί του εδά- φους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.. 25. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προ- σωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λει- τουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονά- δων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατά- στασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται
ΜΕΡΟΣ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 186/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 75
΄). 22. Η επιβολή προστίμων για θέματα προστασίας περι- βάλλοντος, κατά τις προβλέψεις των άρθρων 30 του[ ν. 1650/1986] και 4 του[ ν. 3010/2002]. 23. Η ανάθεση εκπόνησης και η παρακολούθηση εφαρ- μογής Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.), Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σύμφωνα με το[ άρθρο 6 του ν. 2508/1997]. 24. Η χορήγηση άδειας για την εναπόθεση ή αποθή- κευση αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο. 25. Η παροχή γνώμης
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 28/08/2014
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 26
Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων διέπεται από το [π.δ.4/2014] (Α΄ 9), με το οποίο ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και αρμοδιοτήτων της και μεριμνά ιδίως για την προαγωγή της εθνικής στρατηγικής στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και την προώθηση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, εποπτεύοντας και συντονίζοντας τη δράση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων: α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα. Γ. Στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου. β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου δ. Γραφείο Τύπου Δ. Τα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού, καθώς και τα Γραφεία
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, οι οποίες διαρθρώνονται ως ακολούθως: 1. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής: α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα. β. Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
αρχή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή νομικό τους πρόσωπο, ίδρυμα ή επιχείρηση, στις περιπτώσεις εκείνες που αρμόδιος για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. δη. Τη γνωμοδότηση επί των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και των αντίστοιχων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/07/2017
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 134/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν αρμοδιότητες αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, δύνανται να εκποιούν με τη διαδικασία της δημοπρασί- ας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του [π.δ. 270/1981] (Α΄ 77) τα υλικά ή και την τυχόν παραγόμενη ενέργεια που προέρχονται από τη χωριστή συλλογή, την προ- ετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 77
. αυτοκίνητο μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων είτε ιδιο- κτησίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) του[ άρθρου 30 του ν. 3536/2007] (Α΄ 42), αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους (προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων), είτε ιδιοκτησίας των Δήμων για την εξυπηρέτηση των ανα- γκών αποκομιδής απορριμμάτων.».
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 134/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα έσοδα από την εκποίηση των υλικών ή και της τυ- χόν παραγόμενης ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που προέρχονται από τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος, διατίθενται αποκλειστικά για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής των Αστικών Στερεών Αποβλή- των και των βιοαποβλήτων και εν γένει για δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 159/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι οργανωμένοι χώροι προσωρινής μετεγκατάστα- σης, προκειμένου να θεωρηθούν κατάλληλοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋ- ποθέσεις: α) να απέχουν τουλάχιστον 500 μέτρα από αρχαιο- λογικούς χώρους, αιγιαλούς, εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας - αποβλήτων και άλλες προστατευόμενες περιοχές, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπουργι- κή απόφαση 12707/22.4.2016
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 1
αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β΄, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους. 4. Οι Δ.Ε.Υ.Α. συνιστώνται, ύστερα από σύνταξη οικο- νομικοτεχνικής μελέτης, με απόφαση του οικείου ή των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 28/08/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων είναι ιδίως: α) η προστασία και η βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, β) ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαχείριση αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης και της εναλλακτικής διαχείρισής τους, γ) η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και της αντίστοιχης νομοθεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών, β) Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και συναφών Αποβλήτων, γ) Τμήμα Ανακύκλωσης − Εναλλακτικής Διαχείρισης, δ) Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 19/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις : α) Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, β) Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, γ) Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) αποτελείται από τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Α΄: Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Ειδικών Έργων, β) Τμήμα Β΄: Τμήμα Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Υποδομών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Μεταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών, γ) Τμήμα Γ΄: Τμήμα Έργων Μεταφορών, Υδραυλικών Έργων, Υποδομών Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
και συναφών Αποβλήτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διαχείριση των αστικών, βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων, επικινδύνων και μη επικινδύνων, ββ) Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), η διατύπωση απόψεων επί των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) και η παρακολούθηση της υλοποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Στερεών Αποβλήτων, Μεταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του [ν. 4014/2011], ββ) Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Σ.Μ.Π.Ε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 49/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος, το οποίο: αα) Σχεδιάζει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων όπως καθορίζεται στο [ν. 3983/2011], την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των ακτών κολύμβησης, καθώς και την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 46/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
μονάδων ή τμημάτων αυτών, ιαια) Η επίλυση θεμάτων ελέγχου και λειτουργίας μεταλλείων, ιβιβ) Η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τα μεταλλεία μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών και τα συνοδά έργα τους. β) Στο Τμήμα Βιομηχανικών Ορυκτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 47/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών της λατομικής νομοθεσίας για υποχρεώσεις εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών και η παροχή οδηγιών για τα οριζόντια θέματα του τμήματος, εε) η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και των συνοδών έργων τους. β) Στο Τμήμα Λατομείων Αδρανών Υλικών ανήκουν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
και δραστηριοτήτων όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ββ) Η διαδικασία χορήγησης άδειας Περιβαλλοντικού Ελεγκτή, ο έλεγχος της εκτέλεσης των καθηκόντων των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και η επιβολή κυρώσεων, γγ) Η διενέργεια ελέγχων κατά τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες, β) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 27/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
και ρυθμιστικών πράξεων για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία των δασικών προστατευόμενων περιοχών, ζζ) η χορήγηση αδειών έρευνας για την αυτοφυή χλωρίδα και τους οικοτόπους της, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και άδειες κινηματογράφησης και φωτογράφησης αυτών, ηη) η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία, την επέκταση και τη διαχείριση πράσινων υποδομών
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/06/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Επεξεργασία, αποθήκευση, καύση, στερεών τοξικών αποβλήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, διαχείρισης αποβλήτων, απορριμμάτων κ.λπ. και συναφείς εγκαταστάσεις
Σελίδα 1 από 6