87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 186 - Αρμοδιότητες Περιφερειών Ι.α. Τα όργανα των περιφερειών ασκούν τις αρμοδιότη- τές τους σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της α- ποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οριοθετείται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών δια- τάξεων της διοίκησης. β. Κατά την άσκησή τους θα πρέπει να λαμβάνονται υ- πόψη: Ι. Οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. ΙΙ. Η ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς. ΙΙΙ. Οι διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη των αρμοδιοτή- των και η ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής και απο- τελεσματική χρήση τους, καθώς και η ισόρροπη κατανο- μή τους. ΙV. Η ανάγκη οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρε- σιών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, η διαφάνεια και η ισονομία, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και V. Η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. ΙΙ. Οι αρμοδιότητες των περιφερειών, αφορούν τους τομείς: Α. Προγραμματισμού - Ανάπτυξης, στους οποίους πε- ριλαμβάνονται, ιδίως:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 75
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 75

Η έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμών βελ- τιωτικών έργων στα εσωτερικά ύδατα από το ποσοστό 5% της αξίας της αλιευόμενης παραγωγής του μισθίου. Γ. Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιομηχανίας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: α. Υποτομέας Διαχείρισης Υδάτων Η άσκηση αρμοδιοτήτων για την προστασία και διαχεί- ριση των υδάτων. Ειδικότερα οι ανωτέρω αρμοδιότητες αφορούν: i. Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για: Τη συμμετοχή σε προγράμματα διαπεριφερειακών η διμερών συμφωνιών, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμ- ματεία Υδάτων για τη διαχείριση και προστασία των υδά- των. ii. Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που προβλέ- πονται από τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράμματα μέτρων, ώστε να πραγματοποιείται: Ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανεια- κών αρδευτικών υδάτων. Ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πό- ρων. Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πό- ρων. iii. Την έκδοση αποφάσεων του περιφερειάρχη για την επιβολή περιορισμών η άλλων μέτρων για τη χρήση των υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους. iv. Τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα προστασίας των υδάτι- νων οικοσυστημάτων. v. Τη μέριμνα για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυ- των εκπομπών ρύπων στα επιφανειακά, υπόγεια και πα- ράκτια ύδατα. vi. Την εφαρμογή και την επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων α- ναγκών. vii. Την επιβολή μέτρων και κυρώσεων για την προστα- σία των υδάτων και την αντιμετώπιση αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα, και viii. Τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκει- μένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των πλαστικών σωλή- νων και των εξαρτημάτων από μη πλαστικοποιημένο πο- λυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC), που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πόσιμου νερού και αποχετευτικών λυ- μάτων, καθώς και για συστήματα αποχετεύσεως στα κτί- ρια. β. Υποτομέας ορυκτού πλούτου 1. Ο καθορισμός και ο αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών. 2. Η χορήγηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και η άσκηση συναφών αρμοδιοτήτων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 έως και 8 του π.δ. 78/2006. 3. Η χορήγηση και η ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης σε ιδιόκτητα λατομεία αδρανών υλικών, καθώς και σε δη- μοτικά, κοινοτικά και λατομεία Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα και με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του π.δ. 78/2006. 4. Η παράταση αδειών λειτουργίας λατομείων αδρα- νών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατομικών περιο- χών, εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 20 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α΄). 5. Η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων αρ- γίλων και μαργών πλινθοποιίας και κεραμοποιίας. 6. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων α- δρανών υλικών. 7. Η χορήγηση αδειών διενέργειας γομώσεων και πυ- ροδοτήσεων υπονόμων, καθώς και αποκολλήσεων επι- σφαλών όγκων από τα μέτωπα εξόρυξης σε μεταλλεία και λατομεία. 8. Η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων σχι- στολιθικών πλακών. 9. Η σφράγιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα- στάσεων λατομείων αδρανών υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 21 του π.δ. 78/2006. 10. Η έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, που προορίζονται για μεταλλευτικές και λατομικές εγκατα- στάσεις και ειδικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των μεταλλείων. 11. Η έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων. 12. Η έκδοση απόφασης για το χαρακτηρισμό των λα- τομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών. γ. Υποτομέας Ενέργειας 13. Η υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης των μι- κρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποίησης των ήπιων μορ- φών ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερμία, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αναπτυ- ξιακών προγραμμάτων και σχεδίων αρμοδιότητας του Υ- πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 14. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων, μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογι- κών σχηματισμών και των νερών επιφανειακών και υπο- γείων, που δεν χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις διατά- ξεις του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄) γεωθερμικό υλικό. 15. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες. 16. Η χορήγηση άδειας μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση. 17. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνη- σης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλ- του χωρητικότητας από 10.000 μέχρι 50.000 κ.μ., καθώς και μονάδων αναγέννησης ορυκτελαίων, ανεξαρτήτως ιπποδύναμης, εμφιαλώσεως υγραερίων, συσκευασίας λι- παντικών, ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθρά- κων, αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής φυσικού αε- ρίου. 18. Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊ- όντων για θέρμανση, διανομή και εμφιάλωση υγραερίου, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε διυλιστήρια και σε ε- ταιρίες εμπορίας με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, στις μονάδες εμφιάλωσης υγραερίου και στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης. 19. Η έκδοση απόφασης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄), όπως ισχύει, με την οποία σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, που προκα- λούν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή κίνδυνο για τους εργαζόμενους αυτούς εξαιρούνται από την α- παλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού με άδεια εγκατάστα- σης και λειτουργίας. 20. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή επέκτασης σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄). δ. Υποτομέας Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας 21. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιο- μηχανιών και βιοτεχνιών, σύμφωνα με το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως ισχύει. 22. Η ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, δικαιολο- γητικών και διαδικασιών προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες άδειες και οι επί μέρους εγκρίσεις. 23. Η συνεργασία με αρμόδιους συλλογικούς φορείς και Επιμελητήρια για την εξέταση θεμάτων, τα οποία α- φορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των μετα- ποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, για την υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηματι- κών μονάδων σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια και γενικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 24. Η υποβολή προτάσεων στο αρμόδιο Υπουργείο, σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστη- ριότητας στο νομό, με τις διαμορφούμενες τάσεις οικο- νομικής δραστηριότητας, με την υπαγωγή των μεταποιη- τικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπη- ρεσιών σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια, καθώς και με τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων. 25. Η επιβολή κυρώσεων σε όσους ιδρύουν, επεκτεί- νουν, εκσυγχρονίζουν και λειτουργούν βιομηχανίες, βιο- τεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων. 26. Η έγκριση παραγωγής και κυκλοφορίας εκρηκτι- κών υλικών, καθώς και: α) Η αποδοχή των πιστοποιητικών καταλληλότητας των μηχανημάτων παραγωγής εκρηκτικών υλών, β) η α- ποδοχή του διορισμού, της απολύσεως ή της παραιτήσε- ως των υπευθύνων συντηρήσεως και του Διευθυντή πα- ραγωγής των μονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών, καθώς και η διενέργεια ελέγχου περί του εάν συντρέχει η προϋπόθεση της διετούς προϋπηρεσίας σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στην περίπτωση διορισμού του ως άνω Διευθυντή, γ) η αποδοχή της αναφοράς των μονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών για τυχόν ατυχή- ματα που έχουν συμβεί και η σύνταξη σχετικής έκθεσης, δ) η έγκριση της γενικής διαταγής που εκδίδει κάθε μο- νάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών, ε) η θεώρηση των η- μερολογίων - βιβλίων των μονάδων παραγωγής εκρηκτι- κών υλών για τις πραγματοποιούμενες δοκιμές και ελέγ- χους των εκρηκτικών και για τη συντήρηση του μηχανο- λογικού εξοπλισμού. 27. Η έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3329/1989 κοι- νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 132 Β΄), σχετικά με τη μείωση των αποστάσεων ασφαλείας, μεταξύ εργοστασί- ου και αποθήκης, προκειμένου για εγκαταστάσεις εργο- στασίου εκρηκτικών. 28. Η επιβολή προστίμων σε βάρος οποιουδήποτε πα- ράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 29. Η χορήγηση βεβαιώσεων σε βιομηχανίες, για την πλήρωση των προϋποθέσεων, που απαιτούνται, κατά το άρθρο 4 παρ. 16 του π.δ. 78/2006. 30. Η πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων και τήρησης προδιαγραφών κατασκευής παιχνιδιών, που διακινούνται στην αγορά, κατ’ άρθρο 4 παρ. 8 του π.δ. 78/2006. 31. Η χορήγηση μηχανολογικών αδειών εγκατάστα- σης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες κατά την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 78/2006. 32. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας αρτοποιείων. 33. Η έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογι- κών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνολι- κού προϋπολογισμού άνω των 5.870 ευρώ. 34. Η χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατα- σκευής και επισκευής ατμολεβήτων και ο έλεγχος τού- των. 35. Η απόφαση απαλλαγής από την καταβολή των προβλεπόμενων δασμών, του Φ.Π.Α., καθώς και του προ- βλεπόμενου ειδικού φόρου κατά την εισαγωγή των φορ- τηγών οχημάτων, κατά το άρθρο 4 παρ. 17 του π.δ. 78/ 2006. 36. Η έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και ε- ξαρτημάτων προοριζόμενων για επαρχιακές βιομηχα- νίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια. 37. Η έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλι- σμού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές ε- πιχειρήσεις. 38. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέ- πονται στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3325/2005, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 30 και 37, 38 και 39 του π.δ. 78/2006, όπως ισχύουν. 39. Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού Μητρώου των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, η εγγραφή στο Ειδι- κό Μητρώο και η διαγραφή από το Μητρώο αυτό των α- νωτέρω επιχειρήσεων, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή σε αυτές των προβλεπόμενων κυρώσεων. 40. Η χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με την αρτιότητα και καταλληλότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού βιο- μηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας βιομη- χανικής ντομάτας. 41. Η χορήγηση βεβαίωσης ότι προϊόντα που εισάγο- νται από το εξωτερικό, απευθείας, από εγχώριες βιομη- χανίες, βιοτεχνίες ή επαγγελματικά εργαστήρια, για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτες ύλες, δεν πα- ράγονται από την εγχώρια βιομηχανία κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και σε επάρκεια και ότι η οικο- νομική σημασία του παραγόμενου τελικού προϊόντος δι- καιολογεί τον προθεσμιακό διακανονισμό ή την απαλλα- γή από την υποχρέωση κατάθεσης χρηματικών προκατα- βολών. 42. Η χορήγηση βεβαίωσης ότι μηχανήματα, ανταλλα- κτικά μηχανημάτων, καθώς και κάθε άλλο είδος εγχώ- ριας ή ξένης προέλευσης, τα οποία έχουν ανάγκη επι- σκευής, δεν μπορούν να επισκευασθούν από εγχώριες επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτραπεί η εξαγωγή των μηχανημάτων αυτών για την επισκευή και την εκ νέου ει- σαγωγή τους. 43. Η χορήγηση βεβαίωσης για την ύπαρξη ή μη εγχώ- ριας επιχείρησης κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων, προκειμένου τα εισαγόμενα γεωργικά μηχανήματα να χρηματοδοτούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλά- δος. 44. Η χορήγηση βεβαίωσης ότι μορφές χλωριούχου πολυβινυλίου δεν παράγονται από την εγχώρια βιομηχα- νία, κατάλληλα και σε επάρκεια, προκειμένου να μην επι- βάλλεται, κατά την εισαγωγή τους, ο προβλεπόμενος δασμός. 45. Η εκτίμηση της αξίας μηχανημάτων για τον προσ- διορισμό της φορολογητέας αξίας τους. 46. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για βιομηχα- νικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργα- στήρια, αποθήκες και ηλεκτρομηχανολογικές εγκατα- στάσεις παροχής υπηρεσιών, κατηγορίας Β4, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΗΠ15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1022 Β΄), όπως ισχύει. 47. Ο έλεγχος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) τήρησης των περιβαλλο- ντικών όρων, προκειμένου περί μονάδων του ν. 3325/ 2005, όπως ισχύει. 48. Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της προ- καταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγη- σης, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής έκθεσης, που υποβάλλονται στην αδει- οδοτούσα αρχή και αφορούν μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄), ό- πως ισχύει και η αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμη- σης και αξιολόγησης και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δ. Απασχόλησης – Εμπορίου – Τουρισμού, στους οποί- ους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Η συμμετοχή και η υλοποίηση σε προγράμματα δρά- σεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολι- τικών. 2. Η έγκριση ή απόρριψη των ομαδικών απολύσεων που προγραμματίζονται από τον εργοδότη και η παράτα- ση διαβουλεύσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων. 3. Η επιβολή της ποινής του προστίμου σε εργοδότες, βάσει εισήγησης της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής. 4. Η κύρωση εσωτερικών κανονισμών εργασίας επιχει- ρήσεων, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄). Η έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων ερ- γαζομένων κατά διατάξεων κανονισμών εργασίας, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 3789/1957. Η επέκταση της υποχρέωσης κύρωσης εσωτερικών κανονισμών ερ- γασίας σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, που απασχολούν προσωπικό κατώτερο των 70 ατόμων. Η εκδίκαση εφέσεων κατά ποινών, που επιβάλλονται στους εργαζομένους με βάση τους κανονισμούς εργα- σίας, που έχουν κυρωθεί κατά τη διαδικασία του ν.δ. 3789/1957. 5. Η επέκταση της τήρησης Ημερολογίου Μέτρων Α- σφαλείας στις οικοδομές και σε πόλεις με πληθυσμό κά- τω των 10.000 κατοίκων. Η επιβολή προστίμου σε εργο- δότη, που δεν συμμoρφώθηκε στις υποδείξεις σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τη χρήση βεν- ζολίου. 6. Η συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών αρμοδιό- τητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 7. Η μετάθεση της εικοσιτετράωρης ανάπαυσης των μισθωτών των επιχειρήσεων θεάτρου από τη Δευτέρα, η εξαίρεση επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών γενικά από τις διατάξεις περί ανάπαυσης κατά Κυριακή και κατά ημέρες αργίας. Η εξαίρεση από την εκ περιτροπής Κυριακή αργία των εστιατορίων, ζαχαροπλα- στείων, καφενείων κ.λπ., που λειτουργούν ως εξοχικά. Η χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης των μισθωτών σε άλλη ημέρα, εκτός από την Κυριακή. Η επέκταση της ανάπαυσης σε ημέρα Κυριακή και σε ημέρες αργίας. 8. Η έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιματολο- γικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκομικής περιόδου, με την οποία και καθορίζεται η έναρξη, ανάλο- γα με τις τοπικές συνθήκες κάθε νομού της περιφέρειας, χωρίς να είναι δυνατόν να υπερβεί το πεντάμηνο. 9. Η άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με την ίδρυση, λει- τουργία, λύση των ανωνύμων εταιρειών κ.λπ. θέματα που αφορούν τις εταιρείες αυτές, όπως: - Η έγκριση καταστατικών ανωνύμων εταιρειών και η τροποποίηση αυτών. - Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών. - Η έγκριση διάσπασης Α.Ε. ή η μετατροπή τους σε Ε.Π.Ε.. - Η έγκριση σύστασης Α.Ε. με μετατροπή ή συγχώνευ- ση επιχειρήσεων άλλης μορφής, καθώς και η τήρηση του μητρώου ανωνύμων εταιρειών και η άσκηση εποπτείας ε- πί των Α.Ε. και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. 10. Η παράταση, με απόφαση του περιφερειακού συμ- βουλίου, του εθνικού ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους. 11. Η διενέργεια ελέγχων και η επιβολή προστίμων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές και η συγκρότηση της οικείας επιτροπής επιβολής προ- στίμων. 12. Η διατύπωση γνώμης από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας για την ίδρυση Εμπορευματι- κού Κέντρου. 13. Η τήρηση Μητρώου χονδρεμπόρων πρωτογενών προϊόντων γης και ανθέων. 14. Η συγκρότηση δευτεροβάθμιου συμβουλίου Θεά- τρων – Κινηματογράφου και Καταστημάτων άνω των διακοσίων (200) καθισμάτων. 15. Η έρευνα και ο προσδιορισμός του κόστους παρα- γωγής, εισαγωγής και διακίνησης αγαθών. 16. Ο έλεγχος τιμών, η επάρκεια και ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς και ο έλεγχος της κανονικότητας των τιμών παρεχόμενων υπηρεσιών. 17. Η εξακρίβωση της τήρησης των περί σημάνσεων διατυπώσεων, η τήρηση Μητρώου των επαγγελματιών, που χρησιμοποιούν τα όργανα μέτρησης που κατασκευ- άζονται ή εισάγονται από επιχειρήσεις, καθώς και η διε- νέργεια, σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές, εκτά- κτων Αγορανομικών Ελέγχων στα μετρικά Όργανα και Σταθμικές Μονάδες. 18. Η χορήγηση άδειας παρασκευής, εισαγωγής και γενικά εμπορίας διαλυτικών, αραιωτικών, διαβρωτικών, βερνικιών, νιτρογλυκερίνης και οξικής κυτταρίνης, κα- θώς και των βοηθητικών υλών που χρησιμοποιούνται στις βαφές. 19. Η κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδι