46 Α' 2005

Νόμος 3318/2005

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της δι­πλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδια­φυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

23 Φεβρουαρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 46

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3318
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της δι­ πλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδια­ φυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτοΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΚΕΦΑΛΑΟ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΟΡΙΣΜΟΙΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙVΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟ VΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δη­ μοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της διπλής φο­ ρολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορι­ κά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, που υπο­ γράφηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την απο­ φυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φο­ ροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του κεφαλαίου. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ­ νηση της Δημοκρατίας της Λετονίας, επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδια­ φυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του κεφαλαίου συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η

ΣΥΜΒΑΣΗ Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στα πρόσωπα που είναι κάτοικοι του ενός ή των δύο Συμβαλλομένων Κρα­ τών. 23 Φεβρουαρίου 2005

Άρθρο 2ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στους φόρους ει­ σοδήματος και κεφαλαίου που επιβάλλονται για λογαρια­ σμό καθενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη ή των τοπικών αρχών, ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιβάλλονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Φόροι εισοδήματος και κεφαλαίου θεωρούνται όλοι οι φόροι που επιβάλλονται στο συνολικό εισόδημα, στο συνολικό κεφάλαιο, ή σε στοιχεία του εισοδήματος ή του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων που επι­ βάλλονται στην ωφελεία που προκύπτει από την εκποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, καθώς και των φόρων που επιβάλλονται στην υπεραξία που προκύπτει από την ανα­ τίμηση του κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υφιστάμενοι φόροι στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση ειδικότερα είναι: α) στην περίπτωση της Ελ .ηνικής Δημοκρατίας ί) ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου φυσικών προ­ σώπων ίί) ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου νομικών προσώ­ πων (αποκαλούμενοι στο εξής ως "Ελληνικός φόρος") β) Στην περίπτωση της Λετονίας ί} ο φόρος εισοδήματος εταιρειών (uznemumu ίenaku­ ma nodoklίs) ίί) o φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (ίedzίvota­ ju ίenakuma nodoklίs} ίίί)o φόρος ακίνητης περιουσίας (nekustama ίpasuma nodoklίs) (αποκαλούμενοι στο εξής ως "Λετονικός φό­ ρος").

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Σύμβαση εφαρμόζεται επίσης σε οποιουσδήποτε ταυτόσημους ή ουσιωδώς παρόμοιους φόρους που επι­ βάλλονται μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρού­ σας Σύμβασης επιπρόσθετα, ή στη θέση των υφιστάμε­ νων φόρων. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρα­ τών, θα γνωστοποιούν η μία στην άλλη οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή έχει επέλθει στην αντίστοιχη φορο­ λογική νομοθεσία τους.

Άρθρο 3ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης εκτός αν ορίζει διαφορετικά το κείμενο: α) οι όροι "ένα Συμβαλλόμενο Κράτος" και "το άλλο Συμ­ βαλλόμενο Κράτος" υποδηλώνουν την Ελληνική Δημο­ κρατία ή την Λετονία, όπως ορίζει το κείμενο, β) ο όρος "Ελληνική Δημοκρατία" περιλαμβάνει τo έδα­ φος της Ελληνικής Δημοκρατίας και το μέρος της υφαλο­ κρηπίδας και του υπεδάφους της κάτω από τη Μεσόγειο θάλασσα, επί των οποίων η Ελληνική Δημοκρατία έχει κυ­ ριαρχικά δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, προς το σκοπό εξερεύνησης, εξόρυξης ή εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων αυτών των περιοχών, γ) ο όρος "Λετονία" σημαίνει την Δημοκρατία της Λετο­ νίας και όταν χρησιμοποιείται με την γεωγραφική έννοια, σημαίνει το έδαφος της 'Δημοκρατίας της Λετονίας και οποιαδήποτε άλλη περιοχή συνεχόμενη στα χωρικά ύδα­ τα της Δημοκρατίας της Λετονίας, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της Λετονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η Λετονία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα αναφορικά με το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος και τους φυσικούς πόρους τους, δ) ο όρος "πρόσωπο" περιλαμβάνει ένα φυσικό πρόσω­ πο, μια εταιρία και οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, ε) ο όρος "εταιρία" σημαίνει οποιαδήποτε εταιρική μορ­ φή κεφαλαιουχικού χαρακτήρα ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση με μια εταιρία, ζ) οι όροι "επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους" και "επιχείρηση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους" υποδηλώνουν, αντίστοιχα, μια επιχείρηση που διεξάγεται από κάτοικο του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και μια επιχείρηση που διεξάγεται από κάτοικο του άλλου Συμ­ βαλλόμενου Κράτους, η) ο όρος "διεθνείς μεταφορές" υποδηλώνει οποιαδή­ ποτε μεταφορά με πλοίο ή αεροσκάφος εκτός αν το πλοίο ή το αεροσκάφος εκτελεί δρομολόγια ή πλόες αποκλει­ στικά μεταξύ τοποθεσιών μέσα σε ένα Συμβαλλόμενου Κράτους, θ) ο όρος "αρμόδια αρχή " υποδηλώνει: (ί) στην Ελληνική Δημοκρατία, τον Υπουργό Οικονομι­ κών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, (ίί) στην Λετονία, τον Υπουργό Οικονομικών ή τον εξου­ σιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ι) ο όρος "υπήκοος" υποδηλώνει: (ί) κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει την εθνικότητα ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, (ίί) κάθε νομικό πρόσωπο, προσωπική εταιρία ή ένωση που αντλεί την ιδιότητά του ως τέτοιο από τους ισχύοντες νόμους σε ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, ανά πάσα στιγμή, οποιοσδήποτε όρος που δεν ορίζεται σε αυτήν θα έχει, εκτός εάν το κεί­ μενο ορίζει διαφορετικά, την έννοια την οποία έχει κατά τη στιγμή της εφαρμογής σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, όσον αφορά τους φόρους στους οποίους εφαρμόζεται η Σύμβαση, οποιασδήποτε έννοια, δίδεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους φορολογικούς νό­ μους αυτού του Κράτους, υπερισχύει εκείνης της έννοιας που δίδεται σε αυτόν τον όρο σύμφωνα με άλλους νόμους του Κράτους αυτού.

Άρθρο 4ΚΑΤΟΙΚΟΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς της Σύμβασης, ο όρος "κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους" σημαίνει οποιοδήπο­ τε πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τους νόμους του Κρά­ τους αυτού, υπόκειται σε φόρο λόγω της κατοικίας του, του τόπου διαμονής του, του τόπου άσκησης των δρα­ στηριοτήτων του, του τόπου καταχώρησης της έδρας του ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου παρόμοιας φύσης και περιλαμβάνει επίσης αυτό το Κράτος ή οποιαδήποτε το­ πική αρχή αυτού. Αυτός ο όρος όμως, δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που φορολογείται σε αυτό το Κράτος αναφορικά με το εισόδημα που προέρχεται από πηγές του Κράτους αυτού ή περιουσία που βρίσκεται σε αυτό το Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, ένα φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και των δύο Συμβαλλο­ μένων Κρατών, τότε η ιδιότητά του θα προσδιοριστεί ως εξής: α) θα θεωρηθεί ότι είναι κάτοικος του Κράτους στο οποίο έχει μόνιμη οικογενειακή εστία. Αν έχει μόνιμη οι­ κογενειακή εστία και στα δύο Κράτη, θα θεωρηθεί ότι εί­ ναι κάτοικος μόνο του Κράτους με το οποίο διατηρεί στε­ νότερους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς (κέ­ ντρο ζωτικών συμφερόντων), β) αν το Κράτος στο οποίο έχει το κέντρο των ζωτικών συμφερόντων δεν μπορεί να προσδιορισθεί, ή αν δεν έχει μόνιμη οικογενειακή εστία σε κανένα από τα δύο Κράτη, θεωρείται κάτοικος μόνο του Κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του, γ) αν έχει συνήθη διαμονή και στα δύο Κράτη ή σε κανένα από αυτά, θεωρείται κάτοικος μόνο του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, δ) αν είναι υπήκοος και των δύο Κρατών ή κανενός από τα δύο οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομέ­ νων Κρατών θα διευθετούν το ζήτημα με αμοιβαία συμ­ φωνία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, ένα πρόσωπο εκτός από φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών, οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών, θα διευθετούν το ζήτημα με αμοιβαία συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του και τον τόπο κατα­ χώρησης της έδρας του.

Άρθρο 5ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης, ο όρος "μόνι­ μη εγκατάσταση" υποδηλώνει έναν καθορισμένο τόπο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μέσω του οποίου οι εργασίες μιας επιχείρησης διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο όρος "μόνιμη εγκατάσταση" περιλαμβάνει ειδικότε­ ρα: α) έδρα διοίκησης, β) υποκατάστημα, γ) γραφείο, δ) εργοστάσιο, ε) εργαστήριο και ζ) ορυχείο, πηγή πετρε­ λαίου ή αερίου, λατομείο ή οποιοδήποτε άλλο τόπο εξό­ ρυξης φυσικών πόρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ένα εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής, συναρμολό­ γησης ή εγκατάστασης, ή δραστηριότητες επίβλεψης ή συμβουλευτικού χαρακτήρα, συνδεόμενες με αυτά, στοι­ χειοθετούν μόνιμη εγκατάσταση μόνο εάν το εργοτάξιο αυτό ή το έργο ή η δραστηριότητα έχουν διάρκεια μεγα­ λύτερη των εννέα μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις αυτού του Άρθρου, ο όρος "μόνιμη εγκατάσταση" θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνει: α) τη χρήση διευκολύνσεων αποκλει­ στικά με σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση, β) την διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά με σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση, γ) την διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση, αποκλειστικά με σκοπό την επεξεργασία από άλλη επιχείρηση, δ) την διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποκλειστικά με σκοπό την αγορά αγα­ θών ή εμπορευμάτων ή για την συλλογή πληροφοριών για την επιχείρηση, ε) την διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά με σκοπό την άσκηση για την επιχείρηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας βοηθητικού ή προπαρασκευαστικού χαρακτήρα, ζ) την διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποκλειστικά με σκοπό την άσκηση συνδυασμένων δραστηριοτήτων από τις αναφερόμενες στις υποπαραγράφους α) έως ε), εφόσον η συνολική δρα­ στηριότητα του εν λόγω καθορισμένου τόπου που προ­ κύπτει από αυτόν τον συνδυασμό είναι βοηθητικού ή προ­ παρασκευαστικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όταν ένα πρόσωπο ­εκτός από ανεξάρτητο πράκτορα, για τον οποίο έχει εφαρμογή η παράγραφος 6­ ενεργεί για λογαριασμό μιας επιχείρησης και έχει εξουσιοδότηση, βάσει της οποίας ενεργεί συστηματικά σε ένα Συμβαλλό­ μενο Κράτος για να συνάπτει συμβάσεις στο όνομα της εν λόγω επιχείρησης, αυτή η επιχείρηση θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση σε αυτό το Κράτος όσον αφορά οποιεσδήποτε δραστηριότητες αναλαμβάνει το πρόσω­ πο αυτό για την επιχείρηση, εκτός αν οι δραστηριότητες αυτού του προσώπου περιορίζονται σε εκείνες που ανα­ φέρονται στην παράγραφο 4, οι οποίες ακόμα και αν ασκούνται μέσω καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν αυτόν τον καθορισμένο τόπο μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις αυ­ τής της παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μια επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατά­ σταση σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος απλά και μόνο επει­ δή διεξάγει εργασίες σε αυτό το Κράτος μέσω μεσίτη, γε­ νικού αντιπροσώπου με προμήθεια ή άλλου ανεξάρτητου πράκτορα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ενεργούν μέσα στα συνήθη πλαίσια της δραστηριότητάς τους. Ωστόσο, όταν οι δραστηριότητες ενός τέτοιου πράκτορα ασκούνται πλήρως ή σχεδόν πλήρως για λογαριασμό αυτής της επι­ χείρησης και όταν οι όροι συνεργασίας ανάμεσα στον πράκτορα και την επιχείρηση διαφέρουν από εκείνους που συνάπτονται μεταξύ ανεξάρτητων προσώπων, είναι αυτού του είδους πράκτορας δεν θεωρείται πράκτορας ανεξάρτητου χαρακτήρα, με την έννοια της παραγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το γεγονός ότι μια εταιρία που είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ελέγχει ή ελέγχεται από εταιρία που είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ή διεξάγει εργασίες σε αυτό το άλλο Κράτος (είτε μέσω μό­ νιμης εγκατάστασης είτε με άλλο τρόπο), δεν μπορεί να καθιστά την καθεμία από τις εταιρείες μόνιμη εγκατάστα­ ση της άλλης.

Άρθρο 6ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εισόδημα που αποκτάται από κάτοικο Συμβαλλόμε­ νου Κράτος από ακίνητη περιουσία (περιλαμβανομένου του εισοδήματος από γεωργία και δασοκομία) που βρί­ σκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φορο­ λογείται σε αυτό το άλλο Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο όρος "ακίνητη περιουσία" θα έχει την έννοια που ορίζεται από την νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Κράτους στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω περιουσία. Ο όρος, σε κά­ θε περίπτωση, περιλαμβάνει περιουσία παρεπόμενη της ακίνητης περιουσίας, τα ζώα και τον εξοπλισμό που χρη­ σιμοποιούνται στην γεωργία και τη δασοκομία, δικαιώμα­ τα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του γενικού δι­ καίου για την έγγειο ιδιοκτησία, επικαρπία ακίνητης περι­ ουσίας, δικαιώματα τα οποία παρέχουν πληρωμές μεταβλητές ή καθορισμένες ως αντάλλαγμα για την εκ­ μετάλλευση ή για το δικαίωμα εκμετάλλευσης, μεταλλευ­ τικών κοιτασμάτων, πηγών και άλλων φυσικών πόρων. Πλοία, πλοιάρια και αεροσκάφη δεν θεωρούνται ως ακί­ νητη περιουσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε ει­ σόδημα που προέρχεται από την άμεση χρήση, εκμίσθω­ ση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση ακίνητης περι­ ουσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν η κατοχή μετοχών ή άλλων εταιρικών δικαιωμά­ των σε μια εταιρία παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχο τέ­ τοιων μετοχών ή των εταιρικών δικαιωμάτων επικαρπίας ακινήτου περιουσίας που ανήκει στην εταιρία, το εισόδη­ μα από την άμεση χρήση, εκμίσθωση ή χρήση οποιασδή­ ποτε μορφής αυτού του δικαιώματος, μπορεί να φορολο­ γηθεί στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η ακίνητη περιουσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 εφαρμόζο­ νται επίσης και για εισοδήματα από ακίνητη περιουσία μιας επιχείρησης και στο εισόδημα από ακίνητη περιου­ σία που χρησιμοποιείται για την άσκηση μη εξαρτημένων προσωπικών υπηρεσιών.

Άρθρο 7ΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κέρδη επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος, εκτός αν η επι­ χείρηση διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κρά­ τος μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό. Αν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες όπως προανα­ φέρθηκε, τότε τα κέρδη της επιχείρησης μπορούν να φο­ ρολογούνται στο άλλο Κράτος, αλλά μόνο ως προς το τμήμα αυτών που αποδίδονται: α) σε αυτή τη μόνιμη εγκα­ τάσταση, β) σε πωλήσεις στο άλλο Κράτος αγαθών ή εμπορευμάτων του ίδιου ή παρόμοιου είδους όπως αυτά που πωλούνται μέσω αυτής της μόνιμης εγκατάστασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, εάν μια επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό, τότε σε καθένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη αποδίδονται στην μόνιμη αυτή εγκατάσταση τα κέρδη τα οποία υπο­ λογίζεται ότι θα πραγματοποιούσε, αν αυτή ήταν μια δια­ φορετική και ανεξάρτητη επιχείρηση που ασχολείται με την ίδια ή παρόμοια δραστηριότητα κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες και που συναλλάσσεται εντελώς ανεξάρτητα από την επιχείρηση της οποίας αποτελεί μό­ νιμη εγκατάσταση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά τον προσδιορισμό των κερδών μιας μόνιμης εγκατάστασης, αναγνωρίζονται προς έκπτωση δαπάνες που πραγματοποιούνται για τους σκοπούς της μόνιμης εγκατάστασης, περιλαμβανομένων των πραγματοποιού­ μενων για τους σκοπούς της μόνιμης εγκατάστασης δια­ χειριστικών και γενικών διοικητικών εξόδων, είτε στο Κρά­ τος που βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση, είτε αλλού. Ωστόσο, καμία έκπτωση δεν θα επιτρέπεται όσον αφορά τα ποσά, εάν υπάρχουν, τα καταβαλλόμενα, (εκτός από τις αποζημιώσεις των πραγματικών δαπανών) από τη μό­ νιμη εγκατάσταση προς το κεντρικό κατάστημα της επι­ χείρησης ή σε άλλα γραφεία της, υπό τη μορφή δικαιω­ μάτων, αμοιβών ή άλλων παρόμοιων πληρωμών, σε αντάλλαγμα για τη χρήση ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιω­ μάτων ή υπό μορφή προμήθειας, για την παροχή ειδικών υπηρεσιών ή για διαχείριση ή εκτός των περιπτώσεων των τραπεζικών επιχειρήσεων, υπό τη μορφή τόκων που προ­ κύπτουν από δανεισμό χρημάτων στην μόνιμη εγκατά­ σταση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εφόσον συνηθίζεται σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος τα κέρδη που αποδίδονται στη μόνιμη εγκατάσταση να κα­ θορίζονται, με βάση τον καταμερισμό των συνολικών κερ­ δών της επιχείρησης στα διάφορα τμήματά της, οι διατά­ ξεις της παραγράφου 2 δεν εμποδίζουν αυτό το Συμβαλ­ λόμενο Κράτος να προσδιορίζει τα φορολογητέα κέρδη με αυτόν τον καταμερισμό, όπως συνηθίζεται. Εντούτοις, η χρησιμοποιούμενη αυτή μέθοδος καταμερισμού, πρέ­ πει να είναι τέτοια ώστε το αποτέλεσμα να είναι σύμφωνο με τις αρχές που περιέχονται σε αυτό το Άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κανένα κέρδος δεν θεωρείται ότι ανήκει σε μόνιμη εγκατάσταση λόγω απλής αγοράς αγαθών και εμπορευ­ μάτων από την μόνιμη εγκατάσταση για λογαριασμό της επιχείρησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για τους σκοπούς των προηγούμενων παραγράφων τα κέρδη, που αποδίδονται στη μόνιμη εγκατάσταση, προσδιορίζονται με την ίδια μέθοδο κάθε χρόνο, εκτός αν υπάρχουν βάσιμοι και επαρκείς λόγοι για το αντίθετο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε περίπτωση που στα κέρδη περιλαμβάνονται στοι­ χεία εισοδήματος για τα οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε άλλα Άρθρα αυτής της Σύμβασης, τότε οι διατάξεις αυτών των Άρθρων δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.

Άρθρο 8ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κέρδη προερχόμενα από την εκμετάλλευση πλοίων σε διεθνείς μεταφορές φορολογούνται μόνο στο Συμ­ βαλλόμενο Κράτος στο οποίο είναι νηολογημένα τα πλοία ή από το οποίο έχουν εφοδιασθεί με προσωρινά ναυτιλια­ κά έγγραφα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, εισόδημα επιχείρησης ενός Συμβαλλομένου Κράτους από την εκμετάλλευση πλοίου σε διεθνείς μεταφορές φο­ ρολογείται μόνο σε αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κέρδη μιας επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κρά­ τους από την εκμετάλλευση αεροσκάφους σε διεθνείς μεταφορές φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 έχουν επίσης εφαρμογή στα κέρδη που πραγματοποιούνται από συμμε­ τοχή σε "POOL", σε κοινοπρακτικής μορφής εκμετάλλευ­ ση ή σε πρακτορείο που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 9ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν: α) επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους συμμετέ­ χει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφά­ λαιο μιας επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κρά­ τους, ή β) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο μιας επιχείρησης του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και μιας επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους και σε καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές επικρατούν ή επιβάλλονται μεταξύ των δύο επιχειρήσεων στις εμπορικές ή οικονομικές σχέ­ σεις τους όροι οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους που θα επικρατούσαν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε οποιαδήποτε κέρδη τα οποία θα είχαν πραγματοποιηθεί από μια από τις επιχειρήσεις, αλλά λόγω αυτών των όρων, δεν έχουν πραγματοποιηθεί, μπορούν να συμπεριλαμβά­ νονται στα κέρδη αυτής της επιχείρησης και να φορολο­ γούνται ανάλογα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος περιλαμβάνει στα κέρ­ δη μιας επιχείρησης αυτού του Κράτους ­και φορολογεί ανάλογα­ κέρδη για τα οποία μια επιχείρηση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους έχει φορολογηθεί σε αυτό το άλλο Κράτος και τα περιληφθέντα κατ' αυτόν τον τρόπο κέρδη είναι κέρδη τα οποία θα είχαν πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση του πρώτου μνημονευθέντος Κρά­ τους, αν οι όροι που έχουν τεθεί μεταξύ των δύο επιχει­ ρήσεων είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα ετίθεντο μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε αυτό το άλλο Κράτος, προσαρμόζει ανάλογα το ποσό του φόρου που έχει επι­ βληθεί μέσα σε αυτό το Κράτος, επί εκείνων των κερδών. Κατά τον καθορισμό μιας τέτοιας προσαρμογής πρέπει να ληφθούν υπόψη οι λοιπές διατάξεις αυτής της Σύμβα­ σης και οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών συμβουλεύοντας η μία την άλλη αν κρίνει απαραίτητο.

Άρθρο 10ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρία που είναι κάτοικος ενός εκ των Συμβαλλομένων Κρατών σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους μπορούν να φορο­ λογηθούν σε αυτό το άλλο Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εντούτοις τέτοια μερίσματα, μπορούν επίσης να φο­ ρολογούνται στο Συμβαλλόμενο Κράτος, του οποίου η εταιρεία που καταβάλλει τα μερίσματα είναι κάτοικος και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά αν ο λήπτης είναι ο δικαιούχος των μερισμάτων, ο φόρος που επιβάλλεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν θα υπερβαίνει: α) το 5% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων, αν ο δικαιούχος είναι εταιρία (εκτός από προσωπική εταιρία) η οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα. β) το 10% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η παράγραφος αυτή δεν επηρεάζει τη φορολογία της εταιρίας αναφορικά με τα κέρδη εκ των οποίων καταβάλ­ λονται τα μερίσματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο όρος "μερίσματα" όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το Άρθρο, υποδηλώνει εισόδημα από μετοχές ή άλλα δικαι­ ώματα, που δεν αποτελούν απαιτήσεις χρεών, συμμετοχή σε κέρδη, καθώς και εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώ­ ματα τα οποία υπόκεινται στην ίδια φορολογική μεταχεί­ ριση όπως το εισόδημα από μετοχές, σύμφωνα με τους νόμους τους Κράτους, του οποίου είναι κάτοικος η εται­ ρία που διενεργεί τη διανομή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν θα έχουν εφαρμογή αν ο δικαιούχος των μερισμάτων, όντας κάτοι­ κος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει εργα­ σίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, του οποίου η εται­ ρεία που καταβάλλει τα μερίσματα είναι κάτοικος, μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης, που βρίσκεται σε αυτό, ή πα­ ρέχει ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες σε αυτό το άλ­ λο Κράτος μέσω μιας καθορισμένης βάσης που βρίσκεται σε αυτό και η συμμετοχή (holdίng) σε σχέση με την οποία καταβάλλονται τα μερίσματα συνδέεται ουσιαστικά με αυτή την μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση. Σε αυτή την περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Άρθρων 7 ή 14 ανάλογα με την περίπτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν μια εταιρία που είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμε­ νου Κράτους πραγματοποιεί κέρδη ή αποκτά εισόδημα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, αυτό το άλλο Κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει φόρο στα μερίσματα που κατα­ βάλλονται από την εταιρεία, εκτός αν τα μερίσματα κατα­ βάλλονται σε κάτοικο αυτού του άλλου Κράτους, ή η συμ­ μετοχή (holdίng) σε σχέση με την οποία καταβάλλονται τα μερίσματα συνδέεται ουσιαστικά με μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση που βρίσκεται σε αυτό το άλλο Κρά­ τος, ούτε μπορεί να υπαγάγει τα μη διανεμόμενα κέρδη σε φόρο επί μη διανεμόμενων κερδών, ακόμη και αν τα κα­ ταβαλλόμενα μερίσματα ή τα μη διανεμόμενα κέρδη απο­ τελούνται εν όλω ή εν μέρει από κέρδη ή εισοδήματα που προκύπτουν σε αυτό το άλλο Κράτος.

Άρθρο 11ΤΟΚΟΙΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τόκος που προκύπτει σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος και καταβάλλεται σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους μπορεί να φορολογηθεί σε αυτό το άλλο Κρά­ τος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο τόκος αυτός, όμως, μπορεί επίσης να φορολογηθεί στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτει και σύμ­ φωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά αν δικαι­ ούχος του τόκου είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμε­ νου Κράτους, ο φόρος που επιβάλλεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου ποσού του τόκου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 2, τό­ κοι που προκύπτουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος θα εξαιρούνται από το φόρο σε αυτό το Κράτος, αν ο δικαι­ ούχος των τόκων είναι το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος συ­ μπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών και της κεντρι­ κής τράπεζας αυτού του Κράτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο όρος "τόκος" όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το Άρ­ θρο, σημαίνει εισόδημα από απαιτήσεις, από χρέη κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, είτε πα­ ρέχουν είτε όχι δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφει­ λέτη και ειδικότερα εισόδημα από κρατικά χρεόγραφα και εισόδημα από ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, συμπερι­ λαμβανομένων των δώρων (premίums) και βραβείων, που συνοδεύουν τέτοιου είδους χρεόγραφα και ομολογίες, καθώς επίσης και οποιοδήποτε εισόδημα που θεωρείται ως τόκος σύμφωνα με τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Κράτους στο οποίο προκύπτει το εν λόγω εισόδημα. Ο όρος, εν τούτοις, δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε εισόδη­ μα το οποίο αντιμετωπίζεται ως μέρισμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10. Πρόστιμα για καθυστερημένη πληρωμή δεν θεωρούνται ως τόκοι σύμφωνα με την έν­ νοια αυτού του Άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή αν ο δικαιούχος των τόκων, που είναι κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, στο οποίο προκύπτουν οι τόκοι, μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε αυτό, ή παρέχει σε αυτό το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισμένη βάση που βρί­ σκεται σε αυτό και η απαίτηση του χρέους σε σχέση με την οποία καταβάλλεται ο τόκος συνδέεται ουσιαστικά με αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση. Σε αυτή την περίπτωση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Άρθρων 7 ή 14 ανάλογα με την περίπτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν σε ένα Συμβαλλό­ μενο Κράτος, όταν ο καταβάλλων είναι κάτοικος αυτού του Κράτους. Αν όμως, το πρόσωπο που καταβάλλει τους τόκους, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι κάτοικος ενός Συμβαλ­ λόμενου Κράτους ή όχι, έχει σε ένα Συμβαλλόμενο Κρά­ τος μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση σε σχέση με την οποία προέκυψε η οφειλή για την οποία καταβάλ­ λεται ο τόκος και αυτός ο τόκος βαρύνει αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση, τότε αυτός ο τό­ κος θεωρείται ότι προκύπτει στο Κράτος που βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση ή η καθορισμένη βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε περίπτωση που, λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ του καταβάλλοντα και του δικαιούχου ή μεταξύ αυτών και κά­ ποιου άλλου προσώπου, το ποσό των τόκων, λαμβανομέ­ νης υπόψη της απαίτησης από το χρέος για την οποία κα­ ταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα είχε συμ­ φωνηθεί μεταξύ του καταβάλλοντα και του δικαιούχου ελλείψει μιας τέτοιας σχέσης, οι διατάξεις αυτού του Άρ­ θρου έχουν εφαρμογή μόνο στο τελευταίο αναφερθέν ποσό. Σε αυτή την περίπτωση, το υπερβάλλον μέρος των πληρωμών φορολογείται σύμφωνα με τους νόμους του καθενός Συμβαλλομένου Κράτους, λαμβανομένων υπό­ ψη και των λοιπών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 12ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δικαιώματα που προκύπτουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συμ­ βαλλόμενου Κράτους μπορούν να φορολογούνται σε αυ­ τό το άλλο Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ωστόσο αυτά τα δικαιώματα, μπορούν, επίσης να φο­ ρολογηθούν στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προ­ κύπτουν και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κρά­ τους, αλλά αν ο δικαιούχος των δικαιωμάτων είναι κάτοι­ κος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, τότε ο φόρος που επιβάλλεται δεν μπορεί να υπερβαίνει α) το 5% του ακαθάριστου ποσού των δικαιωμάτων που καταβάλλονται για την χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού. β) το 10% του ακαθάριστου ποσού των δικαιωμάτων σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο όρος "δικαιώματα" όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το Άρθρο, σημαίνει πληρωμές κάθε είδους που εισπράτ­ τονται ως αντάλλαγμα για τη χρήση, ή το δικαίωμα χρή­ σης, οποιουδήποτε δικαιώματος αναπαραγωγής (copy­ rίght) φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής εργα­ σίας, περιλαμβανομένων των κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών ή μαγνητοταινιών και οποιαδήποτε μέσα ανα­ παραγωγής εικόνας ή ήχου για τηλεοπτικές ή ραδιοφωνι­ κές εκπομπές, οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, σχεδίου ή προτύπου μηχανολογικού σχεδίου, μυστικού τύπου ή διαδικασία παραγωγής ή για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστη­ μονικού εξοπλισμού ή για πληροφορίες που αφορούν σε βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική εμπειρία, ή για με­ τάδοση με δορυφόρο, καλωδιακών ή οπτικών ινών ή πα­ ρόμοια τεχνολογία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή αν ο δικαιούχος των δικαιωμάτων, που είναι κά­ τοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, στο οποίο προκύπτουν τα δικαιώματα, μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκε­ ται σε αυτό, ή παρέχει σε αυτό το άλλο Κράτος ανεξάρ­ τητες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισμένη βάση που βρίσκεται σε αυτό και το δικαίωμα ή η περιουσία σε σχέ­ ση με την οποία καταβάλλονται τα δικαιώματα συνδέεται ουσιαστικά με αυτή την μόνιμη εγκατάσταση ή την καθο­ ρισμένη βάση. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουν εφαρμο­ γή οι διατάξεις των Άρθρων 7 και 14 ανάλογα με την περί­ πτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Δικαιώματα θεωρούνται ότι προκύπτουν σ' ένα Συμ­ βαλλόμενο Κράτος αν ο καταβάλλων είναι κάτοικος αυ­ τού του Κράτους. Αν, όμως, το πρόσωπο που καταβάλλει τα δικαιώματα, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, έχει σ' ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση σε σχέ­ ση με την οποία προέκυψε η υποχρέωση καταβολής των δικαιωμάτων και τα δικαιώματα αυτά βαρύνουν τη μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση, τότε τα εν λόγω δικαιώματα θεωρούνται ότι προκύπτουν στο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση ή η καθορισμένη βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση που, λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ του καταβάλλοντα και του δικαιούχου ή μεταξύ αυτών των δύο και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των δικαιω­ μάτων, σχετικά με τη χρήση, το δικαίωμα ή την πληροφο­ ρία για τα οποία καταβάλλονται τα δικαιώματα, υπερβαί­ νει το ποσό το οποίο θα είχε συμφωνηθεί μεταξύ του κα­ ταβάλλοντα και του δικαιούχου, ελλείψει μίας τέτοιας σχέσης, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου έχουν εφαρ­ μογή μόνο στο τελευταίο αναφερθέν ποσόν. Σ' αυτή την περίπτωση, το υπερβάλλον μέρος της καταβολής φορο­ λογείται σύμφωνα με τους νόμους του καθενός Συμβαλ­ λόμενου Κράτους, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 13ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ωφέλεια που αποκτάται από κάτοικο ενός Συμβαλλό­ μενου Κράτους από την μεταβίβαση κυριότητας ακίνητης περιουσίας που αναφέρεται στο Άρθρο 6 και βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φορολογεί­ ται σ' αυτό το άλλο Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ωφέλεια από την μεταβίβαση κυριότητας κινητής πε­ ριουσίας που αποτελεί τμήμα της επιχειρηματικής περι­ ουσίας μιας μόνιμης εγκατάστασης που έχει μια επιχεί­ ρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους στο άλλο Συμβαλλό­ μενο Κράτος ή κινητής περιουσίας που ανήκει σε σταθερή βάση την οποία διαθέτει κάτοικος του ενός Συμ­ βαλλόμενου Κράτους στο άλλο Συμβαλλόμενο κράτος για τον σκοπό της παροχής ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ωφέλειας από την μεταβίβαση της κυριότητας αυτής της μόνιμης εγκατά­ στασης (μόνης ή με ολόκληρη την επιχείρηση) ή αυτής της σταθερής βάσης, μπορεί να φορολογείται σ'αυτό το άλλο Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ωφέλεια από την μεταβίβαση της κυριότητας πλοίων ή αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς μεταφορές ή κινη­ τής περιουσίας που συνδέεται με την εκμετάλλευση τέτοι­ ων πλοίων ή αεροσκαφών φορολογείται μόνο στο Συμ­ βαλλόμενο Κράτος στο οποίο τα κέρδη από την εκμετάλ­ λευση των εν λόγω πλοίων ή αεροσκαφών φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ωφέλεια από την μεταβίβαση κυριότητας οποιασδή­ ποτε περιουσίας εκτός από εκείνη που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, φορολογείται μόνο στο Συμβαλ­ λόμενο Κράτος του οποίου είναι κάτοικος ο μεταβιβάζων την περιουσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν επηρεάζουν το δικαίωμα ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, να επιβάλλει, σύμφωνα με τη δική του φορολογική νομοθεσία, φόρο επί της ωφέλειας από κεφάλαιο, που αποκτάται από την με­ ταβίβαση της κυριότητας μετοχών εταιρίας αυτού του Κράτους.

Άρθρο 14ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εισόδημα που αποκτάται από ένα φυσικό πρόσωπο κάτοικο του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έναντι επαγ­ γελματικών υπηρεσιών ή άλλων δραστηριοτήτων ανε­ ξάρτητου χαρακτήρα φορολογούνται μόνο σ' αυτό το Κράτος, εκτός εάν διατηρεί κατά συνήθη τρόπο καθορι­ σμένη βάση στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων του. Εάν διατηρεί μια τέτοια καθορισμένη βάση, το εισόδημα μπορεί να φορο­ λογηθεί στο άλλο Κράτος αλλά μόνο κατά το ποσό που αποδίδεται σ' αυτήν την καθορισμένη βάση. Για τον σκο­ πό αυτό, όταν φυσικό πρόσωπο, που είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διαμένει στο άλλο Συμβαλλό­ μενο Κράτος για χρονική περίοδο ή περιόδους που υπερ­ βαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες, για κάθε περίοδο 12 μη­ νών, που ξεκινά ή τελειώνει το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, θα θεωρείται ότι έχει κατά συνήθη τρόπο καθορι­ σμένη βάση σε αυτό το άλλο Κράτος, και το εισόδημα που αποκτάται από τις δραστηριότητες που αναφέρονται προηγουμένως οι οποίες λαμβάνουν χώρα σ' αυτό το άλ­ λο Κράτος, θα αποδίδονται σε αυτήν την καθορισμένη βά­ ση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο όρος "επαγγελματικές υπηρεσίες" συμπεριλαμβά­ νει, ειδικά, ανεξάρτητες επιστημονικές, φιλολογικές, καλ­ λιτεχνικές, εκπαιδευτικές ή διδακτικές δραστηριότητες καθώς επίσης και τις ανεξάρτητες δραστηριότητες ια­ τρών, δικηγόρων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, οδοντιά­ τρων και λογιστών.

Άρθρο 15ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 16, 18 και 19 μισθοί, ημερομίσθια και άλλες παρόμοιες αμοιβές που αποκτά κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έναντι εξαρτημένης απασχόλησης φορολογούνται μόνο σ' αυτό το Κράτος εκτός αν η απασχόληση ασκείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Αν η απασχόληση ασκείται έτσι, η αμοιβή που αποκτάται από αυτήν μπορεί να φορο­ λογείται στο άλλο αυτό Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, αμοιβή που αποκτάται από κάτοικο του ενός Συμβαλλό­ μενου Κράτους έναντι εξαρτημένης απασχόλησης που ασκείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος φορολογείται μόνο στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος εάν: α) ο δικαιούχος της αμοιβής βρίσκεται στο άλλο Κράτος για περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 183 μέρες σε μια περίοδο δώδεκα μηνών η οποία αρ­ χίζει ή τελειώνει στο οικείο οικονομικό έτος, και β) η αμοιβή καταβάλλεται από, ή για λογαριασμό, εργο­ δότη που δεν είναι κάτοικος του άλλου Κράτους, και γ) η αμοιβή δεν βαρύνει μόνιμη εγκατάσταση ή καθορι­ σμένη βάση που έχει ο εργοδότης στο άλλο Κράτος. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις αυτού του Άρθρου, αμοιβή που αποκτάται έναντι εξαρτημένης απα­ σχόλησης που ασκείται σε πλοίο ή αεροσκάφους σε διε­ θνείς μεταφορές, μπορεί να φορολογείται στο Συμβαλ­ λόμενο Κράτος στο οποίο φορολογούνται τα κέρδη από την εκμετάλλευση του πλοίου ή του αεροσκάφους σύμ­ φωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8.

Άρθρο 16ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Αμοιβές διευθυντών και άλλες παρόμοιες πληρωμές που αποκτώνται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κρά­ τους υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμ­ βουλίου, ή άλλου παρόμοιου οργάνου μιας εταιρείας που είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, μπο­ ρεί να φορολογούνται σ' αυτό το άλλο Κράτος.

Άρθρο 17ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Άρθρων 14 και 15, εισόδημα που αποκτάται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμε­ νου Κράτους ως πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ψυχα­ γωγίας, όπως καλλιτέχνης θεάτρου, κινηματογράφου, ραδιοφώνου ή τηλεόρασης ή μουσικός ή ως αθλητής, από την άσκηση αυτών των προσωπικών δραστηριοτήτων του στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορούν να φορο­ λογούνται σ' αυτό το άλλο Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν εισόδημα από την άσκηση προσωπικών δραστη­ ριοτήτων από πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγω­ γίας ή από αθλητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, δεν πε­ ριέρχεται στο ίδιο το πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή στον ίδιο τον αθλητή αλλά σε άλλο πρόσω­ πο, αυτό το εισόδημα μπορεί, ανεξάρτητα από τις διατά­ ξεις των Άρθρων 7, 14 και 15, να φορολογείται στο Συμ­ βαλλόμενο Κράτος στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότη­ τες του προσώπου που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή του αθλητή.

Άρθρο 18ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του Άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλη­ σης φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος.

Άρθρο 19

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α) Μισθοί, ημερομίσθια και άλλες παρόμοιες αμοιβές, εκτός από σύνταξη, που καταβάλλονται από ένα Συμβαλ­ λόμενο Κράτος ή μια τοπική αρχή αυτού σ' ένα φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο σ' αυτό το Κράτος. β) Εντούτοις, αυτοί οι μισθοί, ημερομίσθια και άλλες παρόμοιες αμοιβές φορολογούνται μόνο στο άλλο Συμ­ βαλλόμενο Κράτος αν οι υπηρεσίες παρέχονται μέσα στο Κράτος αυτό και το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι κά­ τοικος αυτού του Κράτους: (ί) είναι υπήκοος αυτού του Κράτους ή (ίί) δεν έγινε κάτοικος αυτού του Κράτους αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό παροχής των υπηρεσιών. 2. α) Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή από τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σ' ένα φυσικό πρόσω­ πο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο σ' αυτό το Κράτος. β) Ωστόσο η σύνταξη αυτή, φορολογείται μόνο στο άλ­ λο Συμβαλλόμενο Κράτος αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος του Κράτους αυτού. 3. Οι διατάξεις των Άρθρων 15, 16, 17 και 18 εφαρμόζο­ νται σε μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παρόμοιες αμοι­ βές και σε συντάξεις, έναντι υπηρεσιών που παρασχέθη­ καν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διε­ ξάγεται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή μια τοπική αρχή αυτού.

Άρθρο 20ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Χρηματικά ποσά, τα οποία σπουδαστής ή μαθητευόμε­ νος ο οποίος είναι ή ήταν αμέσως πριν την μετάβασή του στο ένα Συμβαλλόμενο Κράτος κάτοικος του άλλου Συμ­ βαλλόμενου Κράτους και ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της εκπαίδευσης ή εξάσκησής του, λαμβάνει για το σκοπό της συντήρησης, εκπαίδευσης ή εξάσκησής του δεν φορολογούνται σε αυτό το Κράτος, με την προϋπό­ θεση ότι τα καταβαλλόμενα αυτά ποσά προκύπτουν από πηγές που βρίσκονται εκτός αυτού του Κράτους.

Άρθρο 21ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ (OFFSΗORE) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις αυτού του Άρθρου έχουν ισχύ ανεξάρ­ τητα από κάθε άλλη διάταξη αυτής της Σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ένα πρόσωπο, το οποίο είναι κάτοικος ενός Συμβαλ­ λόμενου Κράτους και διεξάγει υπεράκτιες δραστηριότη­ τες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, σχετικά με την εξε­ ρεύνηση και εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του υπεδάφους και τους φυσικούς πόρους που βρίσκονται σ' αυτό το άλλο Κράτος, θα θεωρείται, σύμφωνα με τις πα­ ραγράφους 3 και 4 αυτού του Άρθρου, όσον αφορά αυτές τις δραστηριότητες, ότι διεξάγει εργασίες σε αυτό το άλ­ λο Κράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή καθορισμένης έδρας σε αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται όταν οι δραστηριότητες ασκούνται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες συνολικά για οποιονδήποτε, πε­ ρίοδο 12 μηνών. Εν τούτοις, για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου: α) δραστηριότητες που διεξάγονται από επιχείρηση η οποία συνδέεται με άλλη επιχείρηση θα θεωρούνται ότι διεξάγονται από την επιχείρηση με την οποία συνδέεται, αν οι εξεταζόμενες δραστηριότητες είναι ουσιαστικά οι ίδιες με εκείνες που διεξάγονται από την τελευταία ανα­ φερόμενη επιχείρηση, β) δύο επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεόμενες, αν η μία ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την άλλη ή και οι δύο ελέγ­ χονται άμεσα ή έμμεσα από τρίτο πρόσωπο ή πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κέρδη, που αποκτώνται από κάτοικο ενός Συμβαλλό­ μενου Κράτους από την μεταφορά προμηθειών και προ­ σωπικού σε τοποθεσία ή μεταξύ τοποθεσιών όπου ασκού­ νται δραστηριότητες σχετικές με εξερεύνηση και εκμε­ τάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του υπεδάφους και των φυσικών πόρων τους, σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, ή από την εκμετάλλευση ρυμουλκών ή άλλων βοηθητικών σκαφών για τέτοιες δραστηριότητες, φορολογούνται μό­ νο σε αυτό το Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μισθοί, ημερομίσθια και παρόμοιες αμοιβές που απο­ κτώνται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σχε­ τικά με απασχόληση, η οποία συνδέεται με την εξερεύνη­ ση ή εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του υπεδά­ φους και των φυσικών πόρων τους που βρίσκονται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος στο μέτρο που η εργασία εκτελείται πέραν των θαλασσίων ακτών αυτού του άλλου Κράτους, μπορούν να φορολογούνται σε αυτό το άλλο Κράτος, υπό τον όρο ότι η υπεράκτια αυτή εργασία διε­ ξάγεται για περίοδο υπερβαίνουσα συνολικά τις 30 ημέ­ ρες για οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών.

Άρθρο 22ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εισοδήματα κατοίκου ενός Συμβαλλόμενου Κρά­ τους, οπουδήποτε και αν προκύπτουν, τα οποία δεν ανα­ φέρονται στα προηγούμενα Άρθρα αυτής της Σύμβασης, φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παραγράφου 1, δεν θα έχουν εφαρ­ μογή σε εισόδημα, εκτός από εισόδημα από ακίνητη πε­ ριουσία όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 6, εάν ο δικαιούχος τέτοιου εισοδήματος είναι κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σ' αυτό ή ασκεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ανεξάρ­ τητες υπηρεσίες από μια καθορισμένη βάση που βρίσκε­ ται σ' αυτό, και το δικαίωμα ή περιουσία σε σχέση με τα οποία πληρώνεται το εισόδημα είναι ουσιαστικά συνδε­ δεμένα με μια τέτοια μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση. Σε μια τέτοια περίπτωση οι διατάξεις του Άρθρου 7 ή του Άρθρου 14, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν εφαρμογή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εισοδήματα κατοίκου ενός Συμβαλλόμενου Κράτους των οποίων η φορολογική μεταχείριση δεν ρυθμίζεται με τα προηγούμενα Άρθρα αυτής της Σύμβασης, και προκύ­ πτουν άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μπορούν να φορολο­ γούνται σε αυτό το άλλο Κράτος.

Άρθρο 23ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από ακίνητη περιου­ σία όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6, η οποία ανήκει σε κά­ τοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φορολογείται σ' αυτό το άλλο Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από κινητή περιουσία που αποτελεί τμήμα της επαγγελματικής περιουσίας μιας μόνιμης εγκατάστασης την οποία μια επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή από κινητή περιουσία η οποία συνδέεται με κα­ θορισμένη βάση την οποία διαθέτει κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους στο άλλο Συμβαλλόμενο Κρά­ τος για τον σκοπό άσκησης ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών, μπορεί να φορολογείται σ' αυτό το άλλο Κρά­ τος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από πλοία ή αερο­ σκάφη σε διεθνείς μεταφορές ή από κινητή περιουσία που συνδέεται με την εκμετάλλευση τέτοιων πλοίων ή αε­ ροσκαφών, φορολογείται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κρά­ τος στο οποίο τα κέρδη από την εκμετάλλευση των ανω­ τέρω αναφερθέντων πλοίων ή αεροσκαφών φορολογού­ νται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όλα τα άλλα στοιχεία κεφαλαίου κατοίκου του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους φορολογούνται μόνο σ' αυτό το Κράτος.

Άρθρο 24ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση κατοίκου της Ελληνικής Δημοκρα­ τίας, η διπλή φορολογία θα αποφεύγεται ως ακολούθως: α) Όταν ο κάτοικος της Ελληνικής Δημοκρατίας αποκτά εισόδημα ή κατέχει κεφάλαιο το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, μπορεί να φορολο­ γηθεί στην Λετονία, η Ελληνική Δημοκρατία θα αναγνωρί­ ζει: (ί) ως έκπτωση από το φόρο εισοδήματος αυτού του κα­ τοίκου, ποσό ίσο προς το φόρο εισοδήματος που κατα­ βλήθηκε στην Λετονία, (ίί) ως έκπτωση από το φόρο κεφαλαίου του κατοίκου αυτού, ποσό ίσο προς το φόρο κεφαλαίου που καταβλή­ θηκε στην Λετονία. Μια τέτοια έκπτωση, όμως, και στις δύο περιπτώσεις δεν υπερβαίνει, εκείνο το τμήμα του φό­ ρου εισοδήματος, ή του φόρου κεφαλαίου, όπως υπολο­ γίστηκε πριν να δοθεί η έκπτωση, το οποίο αντιστοιχεί, ανάλογα με την περίπτωση, στο εισόδημα ή στο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να φορολογηθεί στην Λετονία. β) Όταν καταβάλλονται μερίσματα από μία εταιρεία η οποία είναι κάτοικος της Λετονίας σε κάτοικο της Ελληνι­ κής Δημοκρατίας, κατά την πίστωση φόρου θα λαμβάνε­ ται υπόψη (πλέον του φόρου που πιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α) αυτής της παρα­ γράφου) ο φόρος που έχει καταβληθεί από την εταιρεία σε σχέση με τα κέρδη από τα οποία καταβάλλονται τα εν λόγω μερίσματα. γ) Όταν, σύμφωνα με την νομοθεσία της Λετονίας, μια απαλλαγή ή μια μείωση φόρων καλυπτόμενων από αυτή την παρούσα Σύμβαση χορηγείται για τον σκοπό της εν­ θάρρυνσης της οικονομικής ανάπτυξης της Λετονίας, ο φόρος ο οποίος θα είχε καταβληθεί αν δεν υπήρχε αυτή η απαλλαγή, ή αυτή η μείωση θεωρείται ότι έχει καταβληθεί για τους σκοπούς των υποπαραγράφων α) και β) αυτής της παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση κατοίκου της Λετονίας, η διπλή φο­ ρολογία θα αποφεύγεται ως ακολούθως: α) Αν κάτοικος αποκτά εισόδημα ή κατέχει κεφάλαιο το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης, μπορεί να φορολογείται στην Ελληνική Δημοκρατία, εκτός αν μια ευνοϊκότερη μεταχείριση προβλέπεται από την εσωτερική της νομοθεσία, η Λετονία αναγνωρίζει: 531 ΦΕΚ (ί) ως έκπτωση από το φόρο εισοδήματος αυτού του κα­ τοίκου, ποσό ίσο προς το φόρο εισοδήματος που κατα­ βλήθηκε στην Ελληνική Δημοκρατία, (ίί) ως έκπτωση από φόρο κεφαλαίου αυτού του κατοί­ κου, ποσό ίσο προς το φόρο κεφαλαίου που καταβλήθη­ κε στην Ελληνική Δημοκρατία. Μία τέτοια έκπτωση, όμως, και στις δύο περιπτώσεις δεν υπερβαίνει, εκείνο το τμήμα του φόρου εισοδήματος ή του φόρου κεφαλαίου, στην Λετονία, όπως υπολογί­ σθηκε πριν να δοθεί η έκπτωση, το οποίο αντιστοιχεί, ανά­ λογα με την περίπτωση στο εισόδημα ή στο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να φορολογείται στην Ελληνική Δημοκρα­ τία. β) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου α), όταν μία εταιρεία η οποία είναι κάτοικος της Λετονίας εισπράττει μέρισμα από εταιρεία που είναι κάτοικος της Ελληνικής Δημοκρατίας της οποίας κατέχει τουλάχιστο το 10% των μετοχών της, έχοντας πλήρη δικαιώματα ψήφου, ο φόρος που καταβάλλεται στην Ελληνική Δημοκρατία θα περι­ λαμβάνει όχι μόνο το φόρο που καταβάλλεται για το μέρι­ σμα, αλλά επίσης και το ανάλογο ποσοστό του φόρου που καταβάλλεται για τα προσδιορισμένα κέρδη της εταιρεί­ ας, για τα οποία καταβάλλονται τα μερίσματα.

Άρθρο 25ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπήκοοι του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους δεν θα υπόκεινται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος σε οποιαδή­ ποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική με αυτή υποχρέ­ ωση, η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο επαχθής από τη φορολογία και τις σχετικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται ή μπορούν να υπαχθούν οι υπήκοοι του άλλου Κράτους κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ειδικότερα σε σχέ­ ση με την κατοικία. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Άρ­ θρου 1, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι κάτοικοι του ενός ή και των δύο Συμ­ βαλλομένων Κρατών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πρόσωπα άνευ υπηκοότητας που είναι κάτοικοι του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους δεν θα υπόκεινται, σε κα­ νένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη, σε οποιαδήποτε φο­ ρολογία ή οποιαδήποτε σχετική με αυτή υποχρέωση, η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο επαχθής από τη φο­ ρολογία και τις σχετικές διαδικασίες στις οποίες υπόκει­ ται ή μπορεί να υπαχθεί ο υπήκοος του εν λόγω Κράτους κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ειδικότερα σε σχέση με την κατοικία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η φορολογία που επιβάλλεται σε μόνιμη εγκατάστα­ ση, την οποία μια επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κρά­ τους διατηρεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, δεν επι­ βάλλεται κατά τρόπο λιγότερο ευνοϊκό σ' αυτό το άλλο Κράτος από τη φορολογία που επιβάλλεται σε επιχειρή­ σεις αυτού του άλλου Κράτους που διεξάγουν τις ίδιες δραστηριότητες. Η διάταξη αυτή δεν ερμηνεύεται ότι υποχρεώνει ένα Συμβαλλόμενο Κράτος να χορηγεί σε κα­ τοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους οποιεσδή­ ποτε προσωπικές εκπτώσεις, απαλλαγές και μειώσεις για φορολογικούς σκοπούς, λόγω προσωπικής κατάστασης ή οικογενειακών υποχρεώσεων, τις οποίες χορηγεί στους δικούς του κατοίκους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του Άρθρου 9, της παραγράφου 7 του Άρ­ θρου 11, ή της παραγράφου 6 του Άρθρου 12, τόκοι, δι­ καιώματα και άλλες πληρωμές που καταβάλλονται από μία επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, για το σκοπό του υπολογισμού των φορολογητέων κερδών της εν λόγω επιχείρησης, αναγνωρίζονται προς έκπτωση με τους ίδι­ ους όρους σαν να είχαν καταβληθεί σε κάτοικο του πρώ­ του ­ μνημονευόμενου Κράτους. Ομοίως, οποιαδήποτε χρέη μιας επιχείρησης του ενός Συμβαλλόμενου Κρά­ τους προς κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, για το σκοπό του υπολογισμού της φορολογητέας περι­ ουσίας αυτής της επιχείρησης, αναγνωρίζονται προς έκ­ πτωση με τους ίδιους όρους σαν να είχαν συμφωνηθεί με κάτοικο του πρώτου ­ μνημονευόμενου Κράτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επιχειρήσεις του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, των οποίων το κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει ανήκει ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από ένα ή περισσότερους κατοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, δεν υπόκεινται στο πρώ­ το μνημονευόμενου Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική με αυτή υποχρέωση η οποία έχει σχέση με αυτή, η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο επα­ χθής από τη φορολογία και τις σχετικές υποχρεώσεις οι οποίες έχουν σχέση με αυτές στις οποίες υπόκεινται ή μπορούν να υπαχθούν άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις του πρώτου ­ μνημονευόμενου Κράτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις αυτού του Άρθρου, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Άρθρου 2, έχουν εφαρμογή σε φόρους κά­ θε είδους και μορφής.

Άρθρο 26ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν ένα πρόσωπο θεωρεί ότι οι ενέργειες του ενός ή και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών έχουν ή θα έχουν γι' αυτό ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης, μπορεί, ανεξάρτητα από τα μέσα θεραπείας που προβλέ­ πονται από την εσωτερική νομοθεσία αυτών των Κρατών, να φέρει την υπόθεσή του ενώπιον της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους του οποίου είναι κάτοικος ή, αν εφαρμόζεται γι' αυτό το πρόσωπο η παράγραφος 1 του Άρθρου 25, ενώπιον της αρμόδιας αρχής του Συμ­ βαλλόμενου Κράτους του οποίου είναι υπήκοος. Η υπό­ θεση αυτή πρέπει να προσαχθεί μέσα σε τρία χρόνια από την πρώτη κοινοποίηση της πράξης η οποία έχει ως απο­ τέλεσμα την επιβολή φορολογίας η οποία δεν είναι σύμ­ φωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αρμόδια αρχή προσπαθεί, αν η ένσταση θεωρηθεί απ' αυτήν ως βάσιμη και η ίδια δεν μπορεί να δώσει ικανο­ ποιητική λύση, να επιλύει τη διαφορά με αμοιβαία συμ­ φωνία με την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, με σκοπό την αποφυγή φορολογίας που δεν εί­ ναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης. Οποιαδήπο­ τε συμφωνία επιτευχθεί εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις προθεσμίες που ορίζονται στην εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλομένων Κρατών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών προ­ σπαθούν να επιλύουν με αμοιβαία συμφωνία οποιεσδή­ ποτε δυσχέρειες ή αμφιβολίες ανακύπτουν ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης. Μπορούν επί­ σης να συμβουλεύονται η μία την άλλη για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις που δεν προβλέ­ πονται από τη Σύμβαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών μπο­ ρούν να επικοινωνούν μεταξύ τους απευθείας, ή μέσω μίας μικτής επιτροπής, αποτελούμενης από τις ίδιες ή τους αντιπροσώπους τους, με σκοπό την επίτευξη μιας συμφωνίας κατά την έννοια των προηγούμενων παρα­ γράφων.

Άρθρο 27ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών ανταλλάσσουν πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της Σύμβασης ή των εσωτερικών νομοθεσιών των Συμβαλλομένων Κρα­ τών σε σχέση με τους φόρους που καλύπτονται από τη Σύμβαση στο μέτρο που η φορολογία σύμφωνα με αυτές δεν είναι αντίθετη με τη Σύμβαση. Η ανταλλαγή πληρο­ φοριών δεν περιορίζεται από τον Άρθρο 1. Όλες οι πλη­ ροφορίες που λαμβάνει ένα Συμβαλλόμενο Κράτος θεω­ ρούνται ως απόρρητες κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι πλη­ ροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία του Κράτους αυτού και αποκαλύπτονται μόνο σε πρόσωπα ή αρχές (συμπεριλαμβανομένων των δικα­ στηρίων και των διοικητικών οργάνων) που σχετίζονται με τη βεβαίωση ή είσπραξη, την αναγκαστική εκτέλεση ή δίωξη, ή την εκδίκαση προσφυγών, αναφορικά με τους φόρους που καλύπτονται από τη Σύμβαση. Τα πρόσωπα αυτά ή οι αρχές θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνο για τους ως άνω σκοπούς. Μπορούν να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες στο δικαστήριο κατά την επ' ακροατηρίω διαδικασία ή σε δικαστικές αποφάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε καμία περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ερμηνεύονται ότι επιβάλλουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος την υποχρέωση: α) να λαμβάνει διοικητικά, μέτρα αντίθετα με την νομοθεσία και τη διοικητική πρακτική αυ­ τού ή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, β) να παρέ­ χουν πληροφορίες που δεν μπορούν ν' αποκτηθούν σύμ­ φωνα με τη νομοθεσία ή κατά τη συνήθη διοικητική πρα­ κτική αυτού ή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, γ) να παρέχει πληροφορίες που να αποκαλύπτουν οποιοδήπο­ τε συναλλακτικό, επιχειρηματικό, βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο ή παραγωγική διαδικασία, ή πληροφορία, η αποκάλυψη της οποίας θα ήταν αντίθετη με κανόνα δημόσιας τάξης (ordre publίc).

Άρθρο 28ΜΕΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Τίποτα σ' αυτή τη Σύμβαση δεν επηρεάζει τα φορολογι­ κά προνόμια των μελών των διπλωματικών ή των προξενι­ κών αποστολών τα οποία προβλέπονται από τους γενι­ κούς κανόνες του διεθνούς δικαίου ή από διατάξεις ειδι­ κών συμφωνιών.

Άρθρο 29ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Κυβερνήσεις των Συμβαλλομένων Κρατών θα γνω­ στοποιήσουν η μία στην άλλη την ολοκλήρωση των συ­ νταγματικών διαδικασιών που απαιτούνται για την θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Σύμβαση τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία της τε­ λευταίας από τις γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι διατάξεις της έχουν εφαρμογή και στα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη: α) αναφορικά με τους φόρους που παρακρατούνται στην πηγή, σε εισόδημα που προκύπτει την πρώτη, η με­ τά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου, του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ, β) αναφορικά με άλλους φόρους στο εισόδημα ή στο κε­ φάλαιο, που προκύπτουν κάθε οικονομικό έτος που αρχί­ ζει την πρώτη ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ.

Άρθρο 30ΛΗΞΗ

Η παρούσα Σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να κα­ ταγγελθεί από ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Το ένα ή το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να καταγγείλει την Σύμβαση, μέσω της διπλωματικής οδού, επιδίδοντας γραπτή ανακοίνωση για τη λήξη τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από το τέλος οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους. Σε αυτή την περίπτωση, η Σύμβαση θα πάψει να ισχύει και στα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη: α) αναφορικά με τους φόρους που παρακρατούνται στην πηγή, σε εισόδημα που προκύπτει την πρώτη ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί του έτους του οποίου δόθηκε η ανα­ κοίνωση, β) αναφορικά με τους άλλους φόρους εισοδήματος και φόρους κεφαλαίου, για φόρους οι οποίοι βαρύνουν οποι­ οδήποτε φορολογικό έτος το οποίο αρχίζει την πρώτη ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογια­ κού έτους εντός του οποίου δόθηκε η ανακοίνωση. ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι πληρεξούσιοι των δύο Συμβαλλομένων Κρατών, δεόντως εξουσιοδοτημέ­ νοι γι'αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε σε δύο πρωτότυπα στην Αθήνα την 27η Μαρτίου 2002 στην Ελληνική, στη Λετονική, και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση δια­ φοράς μεταξύ οποιουδήποτε από τα κείμενα, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. 539 ΦΕΚ 547 ΦΕΚ 555 ΦΕΚ Άρθρο δεύτερο Άρθρο τρίτο Τα Πρωτόκολλα­Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­ Μικτή Επιτροπή του άρθρου 46 παράγραφοι 3 και 4 της σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμ­ Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων βασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέ­ κατά περίπτωση Υπουργών. σεων του άρθρου 49 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 44 Φεβρουαρίου 4005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 43 Φεβρουαρίου 4005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ