46 Α' 2005

Νόμος 3318/2005

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της δι­πλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδια­φυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Άρθρο 21 - ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ (OFFSΗORE) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
23 Φεβρουαρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 46

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3318
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της δι­ πλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδια­ φυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 21ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ (OFFSΗORE) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις αυτού του Άρθρου έχουν ισχύ ανεξάρ­ τητα από κάθε άλλη διάταξη αυτής της Σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ένα πρόσωπο, το οποίο είναι κάτοικος ενός Συμβαλ­ λόμενου Κράτους και διεξάγει υπεράκτιες δραστηριότη­ τες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, σχετικά με την εξε­ ρεύνηση και εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του υπεδάφους και τους φυσικούς πόρους που βρίσκονται σ' αυτό το άλλο Κράτος, θα θεωρείται, σύμφωνα με τις πα­ ραγράφους 3 και 4 αυτού του Άρθρου, όσον αφορά αυτές τις δραστηριότητες, ότι διεξάγει εργασίες σε αυτό το άλ­ λο Κράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή καθορισμένης έδρας σε αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται όταν οι δραστηριότητες ασκούνται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες συνολικά για οποιονδήποτε, πε­ ρίοδο 12 μηνών. Εν τούτοις, για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου: α) δραστηριότητες που διεξάγονται από επιχείρηση η οποία συνδέεται με άλλη επιχείρηση θα θεωρούνται ότι διεξάγονται από την επιχείρηση με την οποία συνδέεται, αν οι εξεταζόμενες δραστηριότητες είναι ουσιαστικά οι ίδιες με εκείνες που διεξάγονται από την τελευταία ανα­ φερόμενη επιχείρηση, β) δύο επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεόμενες, αν η μία ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την άλλη ή και οι δύο ελέγ­ χονται άμεσα ή έμμεσα από τρίτο πρόσωπο ή πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κέρδη, που αποκτώνται από κάτοικο ενός Συμβαλλό­ μενου Κράτους από την μεταφορά προμηθειών και προ­ σωπικού σε τοποθεσία ή μεταξύ τοποθεσιών όπου ασκού­ νται δραστηριότητες σχετικές με εξερεύνηση και εκμε­ τάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του υπεδάφους και των φυσικών πόρων τους, σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, ή από την εκμετάλλευση ρυμουλκών ή άλλων βοηθητικών σκαφών για τέτοιες δραστηριότητες, φορολογούνται μό­ νο σε αυτό το Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μισθοί, ημερομίσθια και παρόμοιες αμοιβές που απο­ κτώνται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σχε­ τικά με απασχόληση, η οποία συνδέεται με την εξερεύνη­ ση ή εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του υπεδά­ φους και των φυσικών πόρων τους που βρίσκονται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος στο μέτρο που η εργασία εκτελείται πέραν των θαλασσίων ακτών αυτού του άλλου Κράτους, μπορούν να φορολογούνται σε αυτό το άλλο Κράτος, υπό τον όρο ότι η υπεράκτια αυτή εργασία διε­ ξάγεται για περίοδο υπερβαίνουσα συνολικά τις 30 ημέ­ ρες για οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών.

Αθήνα, 44 Φεβρουαρίου 4005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 43 Φεβρουαρίου 4005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ