46 Α' 2005

Νόμος 3318/2005

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της δι­πλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδια­φυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Άρθρο 12 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
23 Φεβρουαρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 46

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3318
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της δι­ πλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδια­ φυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 12ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δικαιώματα που προκύπτουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συμ­ βαλλόμενου Κράτους μπορούν να φορολογούνται σε αυ­ τό το άλλο Κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ωστόσο αυτά τα δικαιώματα, μπορούν, επίσης να φο­ ρολογηθούν στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προ­ κύπτουν και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κρά­ τους, αλλά αν ο δικαιούχος των δικαιωμάτων είναι κάτοι­ κος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, τότε ο φόρος που επιβάλλεται δεν μπορεί να υπερβαίνει α) το 5% του ακαθάριστου ποσού των δικαιωμάτων που καταβάλλονται για την χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού. β) το 10% του ακαθάριστου ποσού των δικαιωμάτων σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο όρος "δικαιώματα" όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το Άρθρο, σημαίνει πληρωμές κάθε είδους που εισπράτ­ τονται ως αντάλλαγμα για τη χρήση, ή το δικαίωμα χρή­ σης, οποιουδήποτε δικαιώματος αναπαραγωγής (copy­ rίght) φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής εργα­ σίας, περιλαμβανομένων των κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών ή μαγνητοταινιών και οποιαδήποτε μέσα ανα­ παραγωγής εικόνας ή ήχου για τηλεοπτικές ή ραδιοφωνι­ κές εκπομπές, οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, σχεδίου ή προτύπου μηχανολογικού σχεδίου, μυστικού τύπου ή διαδικασία παραγωγής ή για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστη­ μονικού εξοπλισμού ή για πληροφορίες που αφορούν σε βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική εμπειρία, ή για με­ τάδοση με δορυφόρο, καλωδιακών ή οπτικών ινών ή πα­ ρόμοια τεχνολογία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή αν ο δικαιούχος των δικαιωμάτων, που είναι κά­ τοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, στο οποίο προκύπτουν τα δικαιώματα, μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκε­ ται σε αυτό, ή παρέχει σε αυτό το άλλο Κράτος ανεξάρ­ τητες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισμένη βάση που βρίσκεται σε αυτό και το δικαίωμα ή η περιουσία σε σχέ­ ση με την οποία καταβάλλονται τα δικαιώματα συνδέεται ουσιαστικά με αυτή την μόνιμη εγκατάσταση ή την καθο­ ρισμένη βάση. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουν εφαρμο­ γή οι διατάξεις των Άρθρων 7 και 14 ανάλογα με την περί­ πτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Δικαιώματα θεωρούνται ότι προκύπτουν σ' ένα Συμ­ βαλλόμενο Κράτος αν ο καταβάλλων είναι κάτοικος αυ­ τού του Κράτους. Αν, όμως, το πρόσωπο που καταβάλλει τα δικαιώματα, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, έχει σ' ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση σε σχέ­ ση με την οποία προέκυψε η υποχρέωση καταβολής των δικαιωμάτων και τα δικαιώματα αυτά βαρύνουν τη μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση, τότε τα εν λόγω δικαιώματα θεωρούνται ότι προκύπτουν στο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση ή η καθορισμένη βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση που, λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ του καταβάλλοντα και του δικαιούχου ή μεταξύ αυτών των δύο και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των δικαιω­ μάτων, σχετικά με τη χρήση, το δικαίωμα ή την πληροφο­ ρία για τα οποία καταβάλλονται τα δικαιώματα, υπερβαί­ νει το ποσό το οποίο θα είχε συμφωνηθεί μεταξύ του κα­ ταβάλλοντα και του δικαιούχου, ελλείψει μίας τέτοιας σχέσης, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου έχουν εφαρ­ μογή μόνο στο τελευταίο αναφερθέν ποσόν. Σ' αυτή την περίπτωση, το υπερβάλλον μέρος της καταβολής φορο­ λογείται σύμφωνα με τους νόμους του καθενός Συμβαλ­ λόμενου Κράτους, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης.

Αθήνα, 44 Φεβρουαρίου 4005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 43 Φεβρουαρίου 4005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ