46 Α' 2005

Νόμος 3318/2005

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της δι­πλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδια­φυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Άρθρο 3 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
23 Φεβρουαρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 46

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3318
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της δι­ πλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδια­ φυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 3ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης εκτός αν ορίζει διαφορετικά το κείμενο: α) οι όροι "ένα Συμβαλλόμενο Κράτος" και "το άλλο Συμ­ βαλλόμενο Κράτος" υποδηλώνουν την Ελληνική Δημο­ κρατία ή την Λετονία, όπως ορίζει το κείμενο, β) ο όρος "Ελληνική Δημοκρατία" περιλαμβάνει τo έδα­ φος της Ελληνικής Δημοκρατίας και το μέρος της υφαλο­ κρηπίδας και του υπεδάφους της κάτω από τη Μεσόγειο θάλασσα, επί των οποίων η Ελληνική Δημοκρατία έχει κυ­ ριαρχικά δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, προς το σκοπό εξερεύνησης, εξόρυξης ή εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων αυτών των περιοχών, γ) ο όρος "Λετονία" σημαίνει την Δημοκρατία της Λετο­ νίας και όταν χρησιμοποιείται με την γεωγραφική έννοια, σημαίνει το έδαφος της 'Δημοκρατίας της Λετονίας και οποιαδήποτε άλλη περιοχή συνεχόμενη στα χωρικά ύδα­ τα της Δημοκρατίας της Λετονίας, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της Λετονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η Λετονία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα αναφορικά με το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος και τους φυσικούς πόρους τους, δ) ο όρος "πρόσωπο" περιλαμβάνει ένα φυσικό πρόσω­ πο, μια εταιρία και οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, ε) ο όρος "εταιρία" σημαίνει οποιαδήποτε εταιρική μορ­ φή κεφαλαιουχικού χαρακτήρα ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση με μια εταιρία, ζ) οι όροι "επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους" και "επιχείρηση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους" υποδηλώνουν, αντίστοιχα, μια επιχείρηση που διεξάγεται από κάτοικο του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και μια επιχείρηση που διεξάγεται από κάτοικο του άλλου Συμ­ βαλλόμενου Κράτους, η) ο όρος "διεθνείς μεταφορές" υποδηλώνει οποιαδή­ ποτε μεταφορά με πλοίο ή αεροσκάφος εκτός αν το πλοίο ή το αεροσκάφος εκτελεί δρομολόγια ή πλόες αποκλει­ στικά μεταξύ τοποθεσιών μέσα σε ένα Συμβαλλόμενου Κράτους, θ) ο όρος "αρμόδια αρχή " υποδηλώνει: (ί) στην Ελληνική Δημοκρατία, τον Υπουργό Οικονομι­ κών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, (ίί) στην Λετονία, τον Υπουργό Οικονομικών ή τον εξου­ σιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ι) ο όρος "υπήκοος" υποδηλώνει: (ί) κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει την εθνικότητα ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, (ίί) κάθε νομικό πρόσωπο, προσωπική εταιρία ή ένωση που αντλεί την ιδιότητά του ως τέτοιο από τους ισχύοντες νόμους σε ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, ανά πάσα στιγμή, οποιοσδήποτε όρος που δεν ορίζεται σε αυτήν θα έχει, εκτός εάν το κεί­ μενο ορίζει διαφορετικά, την έννοια την οποία έχει κατά τη στιγμή της εφαρμογής σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, όσον αφορά τους φόρους στους οποίους εφαρμόζεται η Σύμβαση, οποιασδήποτε έννοια, δίδεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους φορολογικούς νό­ μους αυτού του Κράτους, υπερισχύει εκείνης της έννοιας που δίδεται σε αυτόν τον όρο σύμφωνα με άλλους νόμους του Κράτους αυτού.

Αθήνα, 44 Φεβρουαρίου 4005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 43 Φεβρουαρίου 4005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ