16 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3525/2007

Πολιτιστική Χορηγία.

Άρθρο 18 - Ρυθμίσεις για την εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
26 Ιανουαρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 16
26 Ιανουαρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3525
Πολιτιστική Χορηγία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Φεστιβάλ, Ανώνυμος Εταιρεία», που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄), εποπτεύεται στο εξής από τον Υπουργό Πολιτισμού, ο οποίος θεωρείται ως εποπτεύων Υπουργός για όλες τις έννομες συνέπειες και ιδίως για την εφαρμογή του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ